Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1900

Wï e 39ste Jaargang Zaterdag 10 vember lOOO No 8348 fiOMCBE COHANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelMtooi Me S ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoog Ko De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VT IF CENTEN Geud Druk ï A BEINKMAN Z GeTjroeders STEEUSM A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jardinieres BooqueUrn tni QEAF e FfiESTKEANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aaiileü en ondrrhuud van Tuintu Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISHECXEliClVBW Dood alle Insecten Door büvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloomen en planten Liter 1 0 60 i L i 0 80 1 L I 1 50 i 5 L 1 7 TELEPH No 11 Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee raast elkander staande praqlitigs Pakhuizeii gelegen te tfonda aan de TnrJsingcl Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Iloofdpriji e 600 000 M it door ilflil staitt KOgHrniiileercl len biedc bd joiiik lie hanil UltaoodlglDK tot deelneming Va de KanieD Tatt de door den Staiit Hamburg KewBArburttde grooto Oeldlotorij wüariu ïelcor 11 UiUioen 202 000 Mark Kewouiien mofltna wordeu De prijxoR vuu deze voel voordeel hiodeiido ieldloterij die ol ieiu het nUn eleohta 118 000 loten bevat zijn de volKendo l e hoogfte prjji is eventueel 600 000 Mark 1 pr n 10 1 00 Mnfk S pr f 00n Mark 10 pr S OOMarV USpr a S OnOMark 4 pr a I 100 Mark U pr 1 000 Mark l SO pr n 00 Mark i pr a O Mark 7 7pr t ÜO Mnrk 8 0S8pr IWMark 9a pr al 0 U8 IU 100 M lOSnpt aJ 1 2I M l remU r no OOO Mk l pr 8 ino OOO Mark I pr n 100 100 Mark 1 priji 76 Q0 Mark 1 priJi a 70 000 Mark 1 prijs a S ÖI10 Mark 1 prijs SO OOO Mark prijs hS 000 ark 18 prijz sn 0O Mwk l priji a 000 Mark 1 prijs a SO OOO Mark S prijs a 0 0 O Mark totaal 5 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie k jMse betlraafit Mark Oo tijgt in de e kl lot I S 000 M m de e tot fOiOSIh M in do e tot 5 000 M in da e tot 70 000 M in de Ae tot 7 1 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de preniio van 3 10 000 M event lot 100 000 M Voor de eetfte prijitrekkinfi die oflleieel is veatgestold kost een eheel oriicineet lot sloehta Gutd 8 50 een lialf oriiiineel lot sleolits Gvld I 75 een kwart origineel lot sleohts Ould O BO lie inloKfCelden voor de rollende klassen Eoovel als do jaiste lijst der pryzen worden AanifO even in hot orflrieele trekkiii 8plan vo ir zien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage jrati verzeml ledore deelnemer in de loturij ontvaniit ousievraapd onmiddellijk na de plaati ehnd helibende trokkuiK do ofHoieele trekkinjrslyst De nitbelaling en venendlng v n de priJZtn geschi dt door mij en direkt en prompt aan de winners eu onder de strengste eheimhoudmg Hi ledere bestelling kan men eenvoudig per postwisael opgeven ook togen rrmbonra 0tr Men wende tich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plsata hebbende trekking zoo spoetlig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertTonwen Ibt Samufl n kschcr Seiir Itankier eu Wisselkantoor in Hamburg OuiUohland 1l k J 1KB OU DB t 4i 8CHIEDAMMEB GEHEVER yitn ks NIGHTCAP yerkrijgb r biji PEKTERS Jz AU bflwiji VU ochtheitl i OMbet SD kurk iteedt Too ii D rui den nu det Kim F aOPPB MAA ÜÜDAG a s OPEITIÏÏG der Machinale Haarwascli en Drooginricliting Aan de Dames wordt beleefd verzocht ten iride van een reg elinatige en vlug g e behandeling verzekerd te zijn vóór dien datum te willen opgeven op welk uur zij daarvoor mijn Atelier wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend H P VAN WIJNGAARDEN IFFEUR KLEtWEü E 67 O a n sr s 3 o Vyritjn H x tiJi j ï Ei i T O © Kort overzicht onïer Prltscourant 12 iesdi SHERRIES Palo en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fles 15 18 L iO 1 7Ü b 2 2 T c ROOÜE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Tnrin 9 O o BOUKOA CHAMPAGNE COGN VC i l 1 75 1 2 25 I 2 75 1 3 25 3 75 imSCOTCH WHISKY Per Fl Per Ank 45 Fl LISTEAc I U B5 Nto I 27 75 CHATEAU VALHOSE 0 75 31 5 tb in a 2 at ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 PAUILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaox 0 80 34 O O u HAUTERNE 1 42 s S 9 ZELTINGER Moeiel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 Ue iesschen zijn in do prözenbegropenen wordenii3 ets per stnk teruggenomen Bij olke hoeveelheid verkrijgbaar bg De Ormii T CBEIIASl Cioiida p W iw p i iii i r r Xn rs rrr iwfi i i wwi éS X PRAEPARATEN VAN t Olfina l arApfll de meeil krachtige fn versterkende KIKA WIJN teren wakte t VgUllia L aivrY it wcl biJ kmticren bK vol ai nen gebrek sar eetlust slechte K spUaverterling zenuwtioofidp n ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen Ê g OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het hijwnder tegen Blocdgebrck Bleekxucht kwalen Tan Kritlflchen leeftijd ent Vetkri j baar i flaLon a ƒ 1 90 en X jg p S If al f r Q n voedxaam versterkend aangenaam van smaak voor dageUjVsch geb uiV 3 T JT Y yooxTd viK r kinderen zwakken en klierachtige gestellen leer tan te be p vëtën Als gtneeikjTicUlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook i Yoor uigelingen en kleine kmtlercn Pr s i er bu a ki r 1 70 a Kyr j 0 9O t Kgr O ÖO ChemUoh M AllrCllllrAf Speciaal voor Kindervoeding m bussen ft Kgr ƒ 0 90 A cétitYia f lWaf P n = roultcn eener hahc Cigarette ia voldoende ter bestrij V IKarCllCn j g l hevigste aanvallen van Asthma c IndooKjei i O O en O fcO Tamarinde Ronhntm purgatief tegen verstopping Aam beien Migraine Congesties etc voora o l alsla anB voor kinderen tewijicii de Tamarinde Bonbons vnn KkAEPEI IEN S HOLM belan nijke diensten P daar de vonn voor het kind begeerl ijk en de hnnaaU aangenaam is Prijs per dooR e 0 90 en ƒ 0 80 altnïal PflG i lllAQ alfjemecn erkend als het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpljn het is een siymoploasend en yerzactitend middel by uitnemendheid uitsluitend in Q flcichjes verkrijgbaar Prij 0 30 per il chje 2 S fatparai n raM XKAXFELIEN HOLH te Zelat iVm allm waorwitM rait KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4yyy d Levensverzekering laatscliapplj iXIKItttüCHT Goedgekeurd bö Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 NaatSCbapptiyk kapitaal UUO ÜOO gebeel geplaalsl VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slttit AI EiK boorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterttotafelB berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan liet HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs on bg de Aganton in alle plaatsen van Nederland tOoedkoopgte en golied l adro voor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala buiten de stad met geiloten ageni ia bï A ORAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUe imrtU tegen TraH pwt ehade verwtl u rA èïïSHEE STOOMYEEVEEIJ II OPpÈ llKliHËK If Kriit Ie JïottertTnm iibr Vftt f d jf r C M y i K iiM v ier Belgen lliHiIrt Inpo vfKir IKlUilA Je llt rr VAN OS 11 Specialiteit voor het toornen en verren van lle Heerenon l araeigarderobeii l ok alleRindergoederen Speciale iurichtinp voor het itot ui n van lucbe manteta veeren bont enz Gordünen tafelkleeden enz wordeu naar d tiieuwete en laatate methode geverfd Alle goederen hetzü goBtoomd of geverfd i7orden onachadel k voor de gexondbeid volgens staat bewerkt Wie zeker zijn wu da Ecbte Elkel Cueao te omvangen Mamengestehl eo na vele pristuemiugen la den handel gekomen onder dm luuHit dea uitvinders Dr Miobaelit vamirdigd 4p de best maoUnei in bet werddberoemde étabbliaienMnt van Oebr StoUW rok t8 Kenton tlNlN J p n21cftiicBf Cikel eacao in vterkintco b nww Sec KiktO OKw k aut melk d okt Mn aangenamo geamda iaalt voor 4 gelijksch gebruik een i thMliftli na t poeder voor een kop GhocoliAi Ala geneeakraobtig draak U gnA ym diarrhée alttots nat water ta labnOnn TerkrügbwH bij to toomuoM B vI Apothdcsn oi Prija SM 1 80 e t 90 e 0 noTaalv ri geawoordg Mt land Julius MattanklMll Amsterdam Ealveistraai 108 BÖr Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich lotograleeron in de Votogrnfittche ËlunttinriehUug STTJIDIO van I V D WA 4LS Fl SINüEL 601 Tliitny s Wondsibalsm in do gebüole werelii bekead en f 3rocind OiioV0i rofliiii middel togtio idle II o r b t l o u ir 1 1 e rUaagilekien enz Inwomlig üowel II 8 ook uitwendij in bijna itlfl zieictegevallen mot goed KOvolg an to wendmi PrU per flacoa f 1 per post f 116 ThisTty s WondsK lf beiit eenalsnof onaeVeiide geneOBkraciit en lieilzamo warkiuR MaaVt meestal elke pijnlijka en gevaarvolle operatie geheel o erbodiir Met deze zalf werd een U jaar oud voor ongeneesli k srehouden lieengezwel eu oulanKs een bijna m aar kaukeriyden genezen fireniit genezing en verzachtinp der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prfjs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker HENRI 4NDERSI Kokin i Wht geen depAt il bcltelle men direct na i die IJehatKliBIiotbeke dei A I HIKRBÏ m Pregnd bel Hohilieli Oeeterieicb Gelieve proepecttt te ontbieden bij bet Centrial Depit h ndert Vekin S 5 Pam Expeller a o bMhteiJn kr ï 1 i n s i i D rti £ jaax wordt dit midI fijudllnKto BWIV BullenliiDüscli Overzicht Ëenig belaugryk nieuws van het oorlogsterroin is er niet Over de bewegingen van Lord Roberts zal de censor vooreerst geen woord doorlaten Pretoria schijnt een kweekerg vau ziekten geworden te zgn en te oordeelen naar de verhalen der jongste uitgewekenen en te oordeelen naar t bericht dat t hoofdkwartier van den stal waarschönlijk verplaatst tal worden naar Johannesburg Mogelgk staat Louis Botha s indringeriglieid van het Noorden uit ook met dit laatste in verband De ontsporing van den trein bjj Standerton waarover Dinsdag geseind werd was lorgvuldig door de Boeren voorbereid De rails waren door heu losgeschroefd en zy zelf opgesteld in oen liinderlaag Zoodra de locomotief en de zes wagens orer elkaar lagen werd het vuur er op geopond Een trein met versterkingstroepen kwam aangereden doch werd zoo warm ontvangen dat hfl het beter oordeelde terug te stoomen Met andere woorden de verongelukte trein bleef in het ongestoorde bezit der Boeren In het Kimberley district is hongersnood uitgebroken Er zijn reeds velen den hongerdood gestorveu In Kaapstad slapen tal van uitlanders op straat De misdaden nemen er toe In het district om Bloemfontein vluchtte alles wat Bhgelschman is naar de stad Portugal heeft te Lorenzo Marquez de Boeren vluchtelingeu die biJ de bezetting van Komatie Poort over de Sabie trokken en naar de Baai vluchtten iu barakken opgesloten ten einde te beletten dat zij zich weder bij de commando s voegen V Men wil in Engeland nu eenmaal in alles wat den oorlog in Znid Alrika betreft het goede het einde zien Er wordt bericht dat geen lodingen omtrent de bewegingen van lord Roberts worden doorgelaten door de censuur er wordt bekend gemaakt dat particuliere telegrammen naar Oranje Vrijstaat en Transvaal nog niet kunnen worden aangenomen en men ziet te Londe daarin do best dankbare voor leekenen Het is duidelijk zegt men dat deze maatregelen er op wijzen dat lord Roberts een prachtig strategische beweging voorbereidt die tot de vangst van De Wet of Botha of misschien wel van beide Boerenaanvoerders zal leiden 1 En als men zich nu maar bljjft blindstaren in deze richting is er wel weinig kans dat men ook eens omziet naar de veel grootere FEVILLE iOX 29 Gij neemt den schijn aan Tan met mij te spotten I Waar moet het heen indien ik u in tulke belangrijke punten toegeef sedert den eersten dag van ons huwelijk Neen neen gij sijt mijne vrouw de vrouw moet haar man volgen dat zegt de wet Wilt gij mij alleen door de wet bewegen antwoordde Jeanne hevig Zijt gij dan vergeten wat ik u leide toen gij mij ten huwelijk vroeg ik geei u slechts mijne hand En ik antwoordde u dat ik zou trachten uw hart te winnen Geef mij daartoe de gelegenheid Wdaan roelieve vervolgde de bankier op vastberaden toon gij houdt mij voor een kind maar zoo naïef ben ik niet Ik weet wat deze tegenslribbelingen beduiden eene kieschheid die bekoorhjkis op voorwaarde dat zij niet blijft voortduren Jeanne keerde zich om zonder antwoord te geven Haar gelaat was van uitdrukking veranderd het stond streng en saamgetrokken Waarlijk hernam Cayrol gij loudt een heilige tijn geduid doen verlieicn Wekan antwoord mij wat beteekent deze houding De jonge vrouw bleef zwijgen Zij gevoelde dat sij aan het einde harer beweegredenen was Niet wetende hoe nch uit deie netelige suk te redden activiteit der Boerencoramando s in do laatste tijden die ook op een einde wijzen wel niet het einde van den strijd maar dat van de betrekkelijke werkloosheid van de tegenstanders Uit deze teekenen is niet veel gunstigs op te maken voor Eugelsche beschouwers zelfs niet door een zoo uitermate logische redeneering als boven is aangeduid en daarom zien ze deze richting maar liever niet De Londensche Morning Leader schrijft Kitchener is dan uitgekozen voor het opperbevelhebberschap in Zaid Afrika en Lord Salisbury heeft dus een maatregel doorgezet die hoogstwaarschijnlijk in zeker opzicht verschrikkelijke gevolgen zal hebben Wij mogen namelyk niet vergeten dat Kitchener onbuigzaam is en niets ontziet en dat hy de openbare meeuing van Engeland niet kent of begrijpen wil Het zal dus tusschen die openbare meening en hem vroeg of laat waarschgnlijk zelfs zeer spoedig tot een breuk komen Als het werkelijk het voornemen van onze regeering is de beide republieken geheel en al ten gronde te richten en dat dan den vrede te noemen heeft zii den juisten man gekozen om de beide nieuwe koloniën tot een hel op aarde te maken want Kitchener is een man wiens gezicht zjn karakter weerspiegelt en wien de Bt eren van nature wantrouwen Aan den anderen kant is hiJ zooals bekend is de meest gehate man in het Engelsche leger die zijn eigen troepen in oen voortdurend vagevuur wil zetten eu hen daardoor misschien tot vertwijfeling zal drijven Het is natuurlijk dat de verkiezing van Mc Kiuley die een zegepraal voor het imperialisme aan de overzijde van den Oceaan beteekent door de Engelsche imperialisten met gejuich en voldoening wordt begroet Maar ook de Duitsche pers is ingenomen met het resultaat van de Amerikaansche verkiezingen al erkennen eenige bladen dat Bryan goede bedoelingen had en schoone idealen nastreefde De Voss Ztg zegt Ons Duitschers kan de bevestiging en versterking van de economische toestanden in Noord Amerika niet anders dan verheugen Met de onaangenaamheid om concurrenten te ontmoeten op de wereldmarkt moet elke Staat rekening honden en hij moet in verband daarmede alle krachten ontwikkelen voor de vreedzame mededinging Maar niet alleen voor NoordAmeri kaansche industrie doch voor den geheelen wereldhandel die hnl grootste belang heeft en uitgeput door weerstand te bieden gevoelde zy dat een diepe moedeloosheid zich van haar meester maakte Zij wjlde evenwel niet toegeven zij huiverde bij het denkbeeld alleen om dien man toe te behooren want zij had aan de ruwe en platte ontknooping dezer zaak nooit gedacht Nu zij die bemerkte had zij er een hevigen afkeer van Cayrol vervolgde met zyne oogen in groote onrust den toencmendcn angst die zich op het gelaat van zijne vrouw atteekcnde Hij had een voorgevoel dat rij hem iets verborg en zijn hart begon zoo snel te kloppen dat zijne ademhaling belemmerd werd Hij wilde het weton Met zijn argwaan kwam zijn geslepenheid terug hij kwam nader bij Jeanne en sprak op vriendelijken toon Welaan dierbaar kind wij raken beiden uit het rechte spoor ik omdat ik driftig spreek en gij omdat gg weigert mij te begrijpen Vergeet dat ik uw man ben zie in mij slechts een vriend en spreek openhartig Uwe weigering verbergt een geheim Gij hebt een ol ander veniriet eene of andere teleurstelling gehad Jeanne werd zachter gestemd en antwoordde op doffen toon Spreek niet aldus tot mij Laat mij met rust Neen hernam Cayrol zachtkens wij beginnen ons gemeenschappelijk leven er mag geen misverstand tusschen ons zijn Spreek vrijuit ik zal toe gevend zyn Welaan jonge meisje zijn dikwijls romanesk Zij droomen van een ideaal zij stellen zich eene hefde in het hoofd die niet gedeeld wordt door ja zelfs onbekend is aan den held er van Zij keeren dan eensklaps in het werkelijke leventerug Men bevindt xich tegenover een echtgenoot bg de vastheid van den gouden standaard in de unie is de herkiezing van Mc Kinley van de grootste beteekeuis Eu daarom moet men Mc Kiuley s keuze toejuichen als hot kUinste van twee kwalen Het BerI Tageblatt zegt De Duitschers begroeten in de herkiezing van Mc Kin1 allereerst een overwinning van de gezonde nut over de revolutionnaire muntproefhe nüngen die in staat zoudon geweest zijn den gabeeleu grondslag van den wereldhandel te schokken Wij weten wel dat Mo Kinley geen vriend der Duitschers it bi den engoren zin wij conatateeren echter met bevrediging dat de betrekkingen tusschen de Regeering der Unie en het Duitsche Hyk vooral in den laatsten tp aanmerkelijk verbeterd zjjn Naar wij hopen zal het Mc Kinley gelukken de hangende quaesties op bevredigende wijze op te lossen WiJ denken hierbij u de eerste plaats aan de onderhandalingen over do handelsverdragea wier gelukkige oplossing in het welbegrepen belang der beide Tolken zal zijn WJ vertrouwen er op dat Tan beide zijden de goede wil lal bestaan om alle moeilijkheden te vermijden En 4aarom begroeten wg met vertrouwen de herkiezing van Mc Kinley In de Franache Kamer werd de beraadslaging over de motie van Vazeillos over de algemeene politiek voortgezet Thievry betoogt dat de politie te Marseille niets heelt gedaan om de vrijheid van arbeid te beschermen tpens de werkstaking Sembat valt de regeering aan omdat ig Sipido heeft uitgeleverd aan de Belgische regeering Waldeck Rousseau antwoordt de verschiliende sprekers breedvoerig Hj gelooft dat de kwestie van werkstakingen het best wordt geregeld als men patroon en werklieden verplicht hun zaak voor een soheidsgerecht te brengen Dat is het beste middel om den openbaren vrede te verzekeren Het is van belang dat de Kamer zegt of zij gelooft dat de regeering in staat is naar genoegen hervormingen tot stand te brengen Er zijn er die zeggen dat de taak van de regeering geëindigd is Indien de Kamer dat denkt moet zij bot zeggen Het kost geen moeite om van het bewind afstand te doen Barrot stelt een motie van vertrouwen voor waarbij de verklaring van de regeering wordt goedgekeurd Humbert stelt voor er de woorden aan toe te voegen zelfs in zake do uitlevering van Sipido die de verwachte Roraéo niet Ts maar toch een goede trouwe liefhebbende man gereed om de wonden te genezen die hij niet geslagen heett Men is bang voor dezen echtgenoot men is wantrouwend men weigert hem te volden Men heeft groot ongelijk want juist bij hem juist in het heilzame en plichtmatige leven waarin hij u doet doelen vindt men terstond vergetelheid en eindelqk den vrede voor zich zelve Cayrol s hart was bekneld door een vreesclijken angst en zijne stem beefde Hjj trachtte in de gelaatstrekken van Jeanne de uitwerking zijne woorden te lezen Zij had zich afgewend Cayrol vroeg haar Antwoordt gij niet En toen zy bleef zwijgen nam hij haar bij de hand en noodzaakte haar aldui om hem aan te zien Hij bemerkte dat haar gelaat in tranen baadde Hij zuchtte en ontstak m eene onzinnige woede Gij schreit riep hij uit Het is dus waar dat gij bemind hebt Jeanne was met één sprong overeind zij ve moedde hare onvoorzichtigheid Zij begreep den haar gespannen strik een sterk rood kleurde hare wangen Zij droogde hare tranen keerde zich naar Cayrol toe en vroeg Wie heeft dat gezegd Gij lult mij niet bedriegen hernam de bankier heftig ik heb het op uw gezicht gelezen Ik wilterstond den naam Van dien man weten Jeanne keek hem vlak in zijn gelaat Nooit sprak zij Zoo dat is eene bekentania t riep Cayrol uit Waldeck zegt de motie van Barrat te aanvaarden er byvoegende dat de gehsele regoerittg solidair is Eindigende zegt hjj zich te houden aan de eenvoudige motie van vertrouwen daar hü niet bedrogen wil worden door bodriegelgke moties en parlementaire listen De motie van Barrot wordt aangenomSB met 330 tegen 239 stemmen Een verklaring van Sembat de onwettige uitlevering yan Sipido betreurende wordt met 306 tegen 196 stemmen te midden van luidruchtige beweging goedgekeurd Op verzoek van de socialisten stemt mw over de verdaging van de vergadering tot heden Het voorstel tot verdaging wordt verworpen met 288 tegen 60 stemmen Men neemt daarna een voorstel aan strekkende om dadelijk over de motie in haar geheel te stemmen Maurice Fanre stelt voor zonder meer over te gaan tot de orde van den dag dit wordt verworpen met 326 tegen 250 stemmen Verscheidene andere ihoties Tan orde worden ingediend Anger stelt een aanvullende motie voor die behelst dat de Kamer rekenende op de regeering voor een beleid van republikeinsche actie en elke toevoeging verwerpende die er de waarde vau zou verzwakken overgaat tot do orde van den dag De Kamer neemt het eerste gedeelte van deze motie aan met 321 tegen 216 stemmen en daarna de geheele motie van Auger met 3i6 tegen 237 stemmen De vergadering werd om elf uur verdaagd V Het Parjjsche gemeenteraadslid CoUy on zijn socialistische collega s zullen in den Kaad de volgende motie voorstellen De eeuw die teneinde loopt laat over als erfenis de schitterende betooging van den vooruitgang de wetenschap en de menschelyke werkkracht deze laatste zoo ur mogelgk gedreven Doch z j Iaat ons tevens dan geheelen nasleep harer elleuden harer lociale ongerechtigheden harer slechte moraal harer valsche wijsbegeerte van het schrikwekkende schouwspel barer krjjgshecatomben Znllen wjj bij den dageraad der nieuwe eeuw méér welstand zien by de bgen van de groote menscbeigke korf meer gerechtigheid biJ de menschen meer helderziendheid inde geesten en meer broederiykbeid onder de volkeren f Het is onze vurigste wensch en ten einde met een datnm het tpperk dat eindigt aan te duiden en den nieuwen dageraad te begroeten leggen wg aan het bureau van uwen Raad het volgende voorstel voor Gij hebt mij onwaardig bedrogen met uwe voorgewende zachtmoedigheid viel Jeanne hem hooghartig m de Irede ik zai geen woord meer Met één sprong was Cayrol by haar De ossen hoeder in hem kwam weer beven Hij stiet een verschrikkelijken vloek uit greep haar bij den arm en zeidei Pas op I Speel niet met mij Spnek ik wil het f Of anders Hij schudde haar op woeste wilte Jeanne was verontwaardigd Uit haar mond klonk een kreet van toorn zij maakte zich los en sprak met lier gebaar Laat ai van mij gij boezemt mij afkeer in I De echtgenoot was buiten zich zei ven Bleek als een doode en krampachtig bevende kon hij door geen enkel woord zich doen verstaan H was op het punt om op haar toe te schieten toen de deur van mevrouw Desvarenne s kamer geopend werd en de patroon te voorschijn kwam met de brieven die zij voor Cayrol gereed gemaakt had in de hand Jeanne liet een kreet van vreugde hooren en wierp zich eensklaps in de armen van haar die de plaats van moeder bij haar vervuld had IX In een oogopslag begreep mevrouw Desvarennes den staat van zaken Zij zag Cayrol met een kleur ab lood waggelende en buiten zich zelven Zij voelde Jeanne die tegen haar boezem leunde beven en vermoedde dat er eene zwarigheid waa ontstaan i dt vtrv0igd