Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1900

eens allen onterfden en misdeelden naar de materieele opvatting het waren voor een aanzienlijk deel nieuwsgierigen gekomMom t zien Eerst in den namiddag werd het druk op het hoofdterrein onder begunstiging van prachtig weder terwyl op de bijtentoonstelling te Vincennes op het allerdrukste oogenblik niet meer dan tien dnizend personen aanwezig waren Toch meende men eergistoravond dat er ongeveer éèn millioen entrees zonden te boekstaven zijn doch heel veel heeft men niet aan dat getal daar tal van bezoekers ter vermijding der overgangen kalmweg de eene denr uitgingen om de andere binnen te wandelen waardoor velen herhaaldelijk geteld zj n Ken epidemie van dysenterie is uitgebroken in het departement Ministère In do gemeente Spczot zijn op 9600 inwoners 230 gevallen voorgekomen waarvan zestig met doodeljjken aSoop Een lid van den Franschen Senaat de heer Piot heeft bij dat college een wetsontwerp ingediend tegen de ontvolking van Frankrijk Hij stelt voor aan alle ongehuwde personen boven 30 jaar zoo mannen als vronwen een belasting op te leggen ten bedrage van 1 lB deel der hoofdsom van hun directe belastingen en aan gehuwde personen een belasting van 1 20 van die hoofdsom als zjj vijf jaren zijn gehuwd en zoolang hun echt kinderloos blijft Dit de Staatskas zal dan jaarlijks een som van 20 millioen francs worden verdeeld onder gezinnon met meer dan 4 kinderen De burgemeesters moeten dan in de eerste helft van elk jaar aan de prefecten Itjston zenden van de gezinnen die voor toelagen in aanmerking komen en de departementale raden dragen dan aan de regeering de toewijzing voor t zg door vermindering van belasting t zij door aitkeering van gelden toekenning van benrzen aan de kinderen en hun uitzending naar de koloniën DUITBOHliND Prins Prosper van Arenberg die zooals nader bljjkt wegens den door hom op een inboorling in Dnitsch West Afrika gepleegden moord door den krjjgsraad eerst veroordeeld was in tweede instantie tot den dood doch wiens vonnis door den keizer veranderd is in vijftien jaren dwangarbeid eerst in vöftien jaar gevangenisstraf daarna is Dinsdagavond om zijn straf te ondergaan aangekomen in de gevangenis te Hannover Belois De staking der diamantbewerkers te Antwerpen dreigt te verloopen reeds ij er een elfhonderdtal woer aan t werk en twee firma s hebben den achtnrigen werkdag ingevoerd vormd van een Vrouwen comité voor een huldeblijk aan H M de Koningin biJ gelegenheid van Hr Ms aanstaand huwelijk Daarin hebben o a zitting gekregen Baroneoie Van Harinxma thoe Slooton Collot dllicary ecLtgenoote van den bargeraeestwt als presidente mevr PiersonWaller voornoemd als vico presidente mevr Gleichman Cort van der Linden gade van den president van de Tweede Kamer als penningraeesteresso en jkvr Schorer dochter van den vice president van den Raad van State als secretaresse Men schrijft nit den Haag President Kruger zal zich slechts een dag te Marseille ophouden en hoogstens een paar dagen te Parijs blijven Omtrent verdere plannen zal de president zelf besliisen en niet onmogelijk is t dat hij na een bezoek aan ons land den winter onder een zachter klimaat wenscht door te brengen daar hij in dat jaargetpe hier te lande niet zijn geliefküobd buitenleven zal kannen leiden Het gerucht wil dat voor de binnenkort te vervullen plaatsen voor klerk der posteterijen en telegrafie een groot aantal opengehouden is voor nit Znid Afrika verdreven ambtenaren aan de eipositie deelneemt zeer fraai is en algemeen de aandacht trekt De reeds vermelde inzending van den heer Bier te Nieuwerkerk behoort tot de drie fraaiste die als vakmannen elkaar de eerepalm betwisten Aan den heer Bier is een eerste prjjs gouden medaille toegekend alsmede een eitra b stuursprijs zilveren medaille voor nieuwe variëteiten GeduMnde de zómer schietoefeningen van de WèerbaarheidsVereeniging Borgerplicht zjjn behaald het insigne met diploma als schorpschntter Ie Kl door de bh J de Weger W M Elshout L Bisschop H P Biezenaar en A L J Breebaart De kleine en groote bronzen medaille werd behaald door de heeren H V Wijngaarden J P Mal W Sliedrecht J J P den Boer en J van Os De kleine bronzen medaille werd behaald door de heeren A L J Breebaart P J Biezenaar C A Groenendal J Schenk A J Lafeberen J M de Weger Ds G J D Aalders geref pred te Elburg die op ziJn plan om naar St Helena te vertrekken moest terugkomen en niet meer bjj zjjn gemeente werd aangenomen beeft thans zgn intrede gedaan als predikant te Dordschebrug Dr Haasteecbt 9 Nov Hedenmorgen werd onze goede bekende dn Pain grafwaarts gebracht Een viertal prachtige kransen versierden den lijkwagen Bij het graf werden eenige zeer gevoelvolle woorden gesproken door de heeren Mr J T C Viruly Le Fevre de Montigny van Hilligersberg C J M Kroon on Ds Oldeman Allen roemden zijne goedheid en dienstvaardigheid En hoe kon dat ook anders dat men zoo bewogen was b j dit verlies Du Pain had een 30 tal jaren de Gemeente als veldwachter gediend en ruim 10 jaren daarenboven nog als gemeentebode Iedereen had dus steeds met hem te doen gehad en iedereen hield van den braven man wegens zijne gulle vriendelijkheid en hulpvaardigheid Een neet uit Edam bedankte de sprekers voor de gevoelvolle woorden aan het graf gesproken ScHOOSHOVïs Tot leden van de Kamer van Koophandel alhier zijn gekozen de heeren A Hoogenboezem N iïooimau en A Knijlenbnrg De Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie heeft ontvangen oen commissie uit liet bestuur der vereemging voor Handel en Nijverheid in den Haag welke aan den heer Havolaar de bezwaren heeft kenbaar gemaakt tegen den met 4 November ingevoerdeu maatregel van niet bezorging door do post van eenmaal s weeke verschonende vakbladen voor marktwezen handel scheepvaart verkeer aannemingen enz Door de firma v d Bergh slitd te Rotterdam worden gratis aan hare Vitello verbruikers de portretten van Koningin Wilhelmina en haar verloofde benevens een photographle van het slot te Schwerin toegezonden Gemeiig de Berichten Zooals reeds is gemeld hebben vieren dertig leden van het personeel der juweliersfirma I J Asscher te lAmsterdam per advertentie in de Amsterdamsche bladen geprotesteerd tegen de houding van het hoofdbestuur van den A N D B wegens het herroepen op het laatste oogenblik van hun eens gegeven woord aan het bestuur der Amsterdamsche Juweliersvereeniging waardoor wil in onze broodwinning hadden kannen benadeeld worden en verklaard dat zij voortaan niets met zulk een organisatie te maken willen hebben De zaak is schrijft het Volk deze Aan den heer Asscher was door het hoofdbestuur van den A N D B verlof geg ven voor het sl psn van enkele bizonder groote stecnen waarbij haast was nachtwerk te laten verrichten Toen nu echter voor de enkele steenen 25 mo ens aan den gang gezet werden en daarenboven uit het stakende Antwerpen bericht kwam dat de steenen voor Antwerpen bestemd waren trok natuurlijk het hoofdbestuur het gegeven verlof weer in INUEZONDEN Mijnheer de Redacteur In onze goede gemeente hebben twoe adressen gecirculeerd bet een om den kermisZondag at te schatten het andere om daartegen te protesteeren Beide adressen heb ik gelezen en daaruit gezien dat op het adres van de voorstanders voor afschaffing voorkwam onder de onderteekenaars de Jongedochters Vereeniging terwijl op dat protest adres voorkwamen verschillende namen van ingezetenen die belang bil het behoud der kermis hebben wegens hunne zaken dus hunne finantiën Begrijpen de voorstanders vijor afschaffing dan niet en vooral de Jongedochters Vereeniging dat bij het afschaffen der kermis de inkomsten der gemeente daaronder lijden en dat dit te kort moet worden aangezuiverd door de winkeliers voorstanders der kermis Wanneer die Jongedochters Vereeniging en die anderen die voor afschaffing der kermis zijn het daardoor ontstane te kort in de gemeentekas zonden willen aanzuiveren dan zou er reden voor zjjn Heden morgen werd mü de verzekering gegeven dat een caronsel houder wanneer de kermis Zondag verviel ruim f 400 minder voor een standplaats zou geven Dit is nu nog ma r één geval wanneer ik dit zoo naga zal het vermoedelijk wel een 3 4 4000 gnlden schelen Dankend voor de plaatsruimte G P BINNENLAND Met zekerheid kan worden medegedeeld dat tot heden absoluut nog geen vaste dittnm voor de voltrekking van het Koninkip hnwel k was aangewezen Naar wiJ vernemen is ten huize van mevr Pierson te s Gravenhage achtgenoote van den minister van financiën het bestuur ge Directe 8 0urwegverblDdlnpn met tiUUDA Wlnterdieast 1900 Aan evangeo I October TUd vai Greeowlch aOTTIBDiXda nm 19 8 1 87 8 18 S SO 3 48 4 89 4 64 S 98 1 18 1 t f 6 01 r r 1 10 8 11 l lï 1 18 r g 1 a 99 S tl 4 03 8 87 S 4 8 89 i ta 5 10 I 06 6 80 7 48 7 SJ AUwa n 8 klMM Kltn 8 8ttiln g Op dan tniaan lijil tmAag ICMndkg bb Oiudig MniaagHlu ntoarbLiiattu vóór de Ss kl T6Tkr gbur t g ii sskelfln TTulitpr i S HDlUndMhfl SpMr L Sitri npplaneBt Vsv i 1 AUeMi Diudi j BOTTESDlU GOnSA Tin rnu 18 80 18 88 1 48 I 1 84 86 8 14 48 1 3 r 8 08 1 09 i 09 1 8 t 4 3 1 4 47 4 34 S 8 4 44 4 51 a ll r 8 07 8 18 S 48 U l 11 48 18 10 4 48 4 81 8 01 8 11 1 17 V 8 UatM xtn b talM fwvltetM p 4m Imp kaa aUt pnkaai mrdao R HaUaaiüka ipwr Z Extn Mpptimtatliewiii u ds Compagsia der Wegoae 4S 1 46 t n 11 88 17 06 11 81 i 06 4 6 1 14 OODDA DCNHllOiiae vent Qouda 7 1 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 89 ll Sl 18 16 11 18 18 68 1 68 l ll 8 46 4 19 4 80 6 86 ï v nli Mo ri 7 18 8 88 11 11 i 1 10 6 08 BoetmiiMi Zeg 7 89 9 01 11 88 1 81 61 Voorborg 7 8t 9 14 w 11 88 w M 1 87 i Haga 7 88 9 01 9 19 9 88 9 49 10 88 10 48 11 41 11 01 11 48 11 16 1 40 1 10 1 48 4 16 4 41 6 88 8 86 7 89 i TOO SrBEL 16 48 7 67 Eene stampvolle zaal had men gisterenavond voor de tweede Abonnementsvoorstelling mogen verwachten om te genieten van hot stuk Zoo als de bladeren Het tegendeel was het geval De thuisblijvers hadden dezen keer groot ongelijk 1 Al spoedig bemerkten we dat het stuk eene degelijke strekking zou hebben Wat we te zien en te hooren kregen was uit het leven gegrepen Hoe dikwijls toch komt het voor dat Vader en Moeder werken van den morgen tot den avond om toch vooral hun kinderen schatten na te laten Hier was het alleen een Vader die zich te laat beklaagde dat hg alleen had gezwoegd om zjjn kinderen rijk te maken Alsof rjkdom alleen het privilegie heeft om den mensch geluk te bezorgen Duidelijk lagen we In dit stuk 1 80 1 40 1 17 4 00 4 15 4 87 S ilt ll 7 01 7 4 7 16 M8 9 6110 30 1 4 4S 6 88 9 67 1 60 4 IS i i 10 11 9 01 6 1 1 6 64 lO sa 8 18 8 09 8 8i 4 17 4 48 Ml S 4 7 n 7 81 S 09 8 18 8 41 0 3 10 68 If Bakaln eia biljet la kl eaa auppleasat kaw e O O U II i 1 M r Z A D A U ïriaa sana wU 0 9 8 11 8 81 18 10 10 10 E9 18 08 1 10 l 8 8 86 4 07 4 43 5 19 5 16 8 48 9 11 O IU 10 37 11 06 Jtmat W 8 01 8 68 t t k 10 10 11 04 11 48 13 67 1 67 3 86 4 li 4 57 6 iO Mi G 44 9 85 10 3 1 03 11 19 AmaUO I 1 13 9 37 10 85 11 1 1081 101 11 0 4 97 8 i 5 46 6 8 9 8 10 iO 11 16 11 14 UI tlaanns 3 11 4 81 H 1 8 6 68 8 i6 11 08 7 10 7 8 15 7 38 7 54 8 08 10 87 10 5 11 01 1 I1 8 43 89 S i9 8 45 6 04 U 80 7 00 IvmiLC 8 7 1i 8 10 9 18 9 81 11 1 11 17 18 68 ll 8 1 1 10 3 84 4 4 8 11 6 81 7 09 8 10 9 81 Ania W 5 84 47 7 80 8 85 8 4 9 80 n 48 11 80 11 41 1 M 3 08 1 19 4 18 4 48 6 48 6 5S 7 00 53 01 35 10 06 10 48 I 8 11 3 15 3 4 6 0 i 6 18 6 88 7 16 8 16 10 06 4 8 7 a 9 8 11 07 I l iiil 7 01 7 81 18 9 19 9 89 10 18 10 8411 81 1 1 Ml 4 31 9 i I 8 88 5 18 4 816 47 7 18 7 64 8 09 11 11 11 j Utraokt 18 8 88 7 47 8 88 9 10 10 10 10 88 11 88 11 01 1 48 Woanlel 6 07 8 44 8 09 9 7 10 88 11 66 18 17 O dow 6 11 6 88 8 17 10 41 11 86 Oetidt IA T OI 7 14 8 10 9 0 9 18 10 14 ll t1 11 11 11 11 1 18 8 40 8 84 4 48 1 10 tAt 7 14 7 48 8 1 9 89 10 07 lO U 11 18 1 De Bui OTerwegcnde dat de ubaidenwereld h t recbt lieelt om de eaw te beëindigen met een rasten ieestdag lo Op 31 December 1900 laatsten dag der eeuw zullen de werklieden en beambten der stad Tr j af hebben 2o Een Tolksleest zal dien dag gevierd worden 3o Ëen extra nitkêering lal worden toegestaan aan allen die trekken nit het weldadigbeidsbarean VerTolgeni prerwegende dat bet aanbreken Tan het nieuwe t dvak aangegeven moet worden door maatregelen van genade en hoop Spreekt de Baad den wenscfa nit dat de regeering den 31 December als rustdag aanwast en aan de Kamers een amnestiewet voorstelt met de wydst mogelijke strekking De schorsing van de grondwettelijke rechten die by de gemststellendo berichten welke de regeering over het Carlistenoproer runddeelde eenige verbazing wekte wordt langzamerhand beter opgenomen Men erkent nn de noodzakelpheid dat de regeering alle middelen had om den opstand te bezweren Het moet toch nitgekomen zyn dat de CsrUsteu na den Spaansch Amerikaanschen oorlog eene geheele militaire organisatie hebben gemaakt Zij hebben wapenen ingevoerd en mnnltie om klaar te staan op liet eerste teeken van don Carlos n dit had eerst dezer dagen moeten komen Intnsschen zijn sommige groepjes te vroeg begonnen waardoor de algemeene opstand kon worden voorkomen en de beweging geInuikt Men spreekt er nn reeds van dat de regeering de schorsing der grondwettelijke rechten indien de orde niet verder wordt verbroken weder zal ophoUen voordat do Cortes bijeenkomen dns voor den 20sten November In Catalonië moet echter de toestand nog niet zuiver zgn door eene groote werkstaking die in de abrieken toManresa Is uitgebroken De Ctrlisten schjjnen overigens in meer opzichten wat voorbarig te zijn opgetreden Zoo is nu in Boven Catalonie gebleken dat zij daar een eigen postdienst hadden ingesteld met eigen postzegels waarop de beeltenis van don Carlob Is afgedrukt Het onderschrilt daarvan luidt Qod Vaderland en Koning Karel Verspreide BericUten Dinsdag werd de Tentoonstelling bezocht door 881 809 personen tegen vijftien i twintig centimes per ticket welke prjjs zich na reeds ainds een paar weken heelt gehandhaafd en eergisteren was bet de gratisdag Wie nu gemeend heeft dat van acht unr in den morgen at de menigte misdeelden naar deze wereld de onvermogenden zouden toestroomen heeft zich deerlijk vergist een paar unr lang hebben de politiemannen en de oppassers in enorm versterkte gelederen kou staan Igden zonder eenige tastbare reden Eerst na halfelf toen de zon was doorgebroken kwamen ds bezoekers doch niet eens in grooter toevloed Sik op de gemiddelde Zondagen en dat waren dan nog niet 1 Uouda I 88 7 11 Uoordnwht door 7 18 Ntiauwnkark 7 88 0 p IU 7 88 aottenlui M 6 88J 44 SottardamD F Eotterdam B v I I I i aouDii 7 88 8 81 8 88 9 88 9 84 9 88 9 87 10 88 11 08 ll t 9 18 18 8 40 11 09 8 80 J f 11 19 8 87 tl 8 06 9 89 9 48 10 18 10 16 11 88 11 80 18 84 8 09 1 84 11 16 i B 4t I 7 88 I 9 10 0 88 f 9 41 8 80 07 7 11 7 48 f 8 11 04 9 n t X n 1 8 10 I8 7 89 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 Eotterdun Beun Rotte duii D P otterd m M Oapallt Kieuwerktrk Uoordreeht Ciouda 4 lUm l 1 19 3J 9 11 4T 10 1 10 86 10 88 10 48 10 49 9 44 10 1111 16 11 88 18 01 I0il7 10 88 08 10 48 14 81 7 18 7 41 8 07 9 08 8 11 9 80 10 11 tn t4 11 6t 11 08 18 84 tea laap taa aiat lantaai rlu W Bannaikabaia allaaa la ea 8a klaas 81 04 7 01 7 16 7 89 8 8 8 86 9 08 88 atia a 6 Toorbarg 8 Zoatarm Zeg 6 Ztranh Me 8 fïftuda 6 a raiallaUet ap 1 z z I II Ttl 87 9 16 1 88 1 4009 8 0t T R 9 19 o 1 u 18 00 18 i 9 07 10 14 10 89 11 18 11 14 11 47 7 41 8 18 6 10 14 6 88 8 48 08 7 04 fooda Oadt Wsaid Utraohl 8 18 8 81 9 89 10 14 10 49 18 81 1 8 18 9 08 10 08 11 88 Men schrijft aan de N E Ct In den toestand van den gewonden De Mey te Overslag is gisteren een gunstige omkeer gekomen Wel is nog niet alle gevaar geweken doch de geneesheer heeft thans veel hoop op herstel De Mey wordt nog steeds bij den landbouwer Van Alten te Overslag verpleegd want aan vervoer naar het huis z ins vaders te Koewacht is nog geen denken De verdachte D L R is met den gewonde geconfronteerd Hfl bleef echter ontkennen den doodelijken steek te hebben toegebracht Door do Nederlandsche politie worden nog dagelijks verschillende personen gehoori Ook van Belgische zijde wordt het onderzoek met kracht voortgezet Gisteren zjn eenige personen naar Gent geweest om voor den rechter van instructie te verschijnen Ook heeft de Belgische marechaussee een zekere D van Wachtebeke aangehouden en naar de gevangenis overgebracht zoodat thans vier verdachten opgesloten zjin drie n Gent en één in Middelburg De toestand van den gewonden Wanters uit Hulst is naar omstandigheden niet ongnnitig De verdachte v d V heeft bekend da steken te hebben toegebracht Het geracht liep dat ook aan de meelfabriek de Vlijt van de firma Wessanen Laan te Wormerveor een werkstaking zou uitbreken Dit is gebleken onjuist te ziJn Wel waren de arbeiders het van plan j maar van de Meelbewerkors bond kregen zjj de mededeeling dat een werkstaking door den bond niet geldelijk kon worden gesteund en daarop zijn ze aan den arbeid gebleven en hebben geen eischen gesteld De staking aan de Unie duurt voort Op het stadhuis te Tilburg had een langdurig getuigenverhoor plaats ovor het drama in den Noordhoek in welke droevige taak naar hot schijnt nog geen voldoende licht is gekomen Er heeft nog een onderzoek plaats gehad in de woning van den verdachte Van Isterdaal Met den laatsten trein keerde het gerecht naar Breda terug De zaak van A C Miaseghers uit Ko waoht zal door voorziening in cassatie voor den Hoogen Baad worden bepleit op Dinsdag 27 November a s Ook nn zal optreden mr J J Heyse advocaat te Middelburg Er is herhaaldelijk gewezen o a door de Kamer van Koophandel te Londen in het Tijdschrift der Maatschappij ter bevord ering van Nijverheid enz op de goede winsten die eeu eenvoudig bedrijf als de hoenderteelt kan afwerpen mits met zorg beoefend Een buitenlandsch consul te Antr werpen geeft nn een overzicht van hetgeen in dit opzicht in België wordt gedaan waarin ook landgenooten nuttige wenken kannen vinden Do consul is min of meer onder de bekoring geraakt van bet poulet de Bruielles dat niet alleen onder lekkerbekken een uitstekenden naam heeft maar ook bg allen wier goed gesternte hen op reis er mede deed kennis maken Nn kost dit gerecht ongeveer tweemaal zooveel als een gewone kip van denzelfden ff d 7 86 1 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 ll l 4 jj 10 19 r 8 8t 5 10 80 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 O 8 88 9 8i 10 80 10 45 11 01 11 17 8 U 11 11 1 9 18 7 89 8 1 L X 8 80 8 8 9 47 M 9 46 10 819 8 9 46 9 68 lO U 11 01 6 17 6 17 1 89 7 08 i U 48 81 7 08 7 86 8 41 04 9 84 Lite L 9 68 10 18 10 43 11 8 9 86 10 08 10 17 10 99 10 84 8 01 8 19 i l7 8 1S 8 14 88 P 8 48 8 i6 44 E 10 19 10 11 11 11 67 ff ri 11 48 f ouderdom en gelfke grootte Dat zit hem naar t schpt in de zorgvuldige manier van behandeling der broedhen de reinheid der broedplaats en de zorgvuldige voeding van het kuiken tot het geschikt is te worden verorberd Of de in België gevolgde fokmethode al dan niet afwijkt van die in andere landen weet de consul niet te zeggen Wel kan hij verzekeren dat alle reizigers de malschheid en sappigheid van het vleesch roemen De keuze der eieren voor het broeden is een zaak van groot gewicht Onveranderlijk gebraikt men kerschversche eieren zelden eieren die onder zjjn dan een week De eieren die onder een broedhen worden gelegd moeten zooveel mogelijk van deczelfden ouderdom zjn en worden v66r men ze aan de kip geeft biJ een gelijkmatige en matige warmte bewaard en dagelijks omgekeerd Dit dient om het dooier in het midden te houden Men kiest de eieren ook van gemiddelde grootte Eieren die van een afstand komen en dns geschud knnnen zijn laat men een paar dagen staan alvorens ze onder de hen te leggen Er wordt ook zorgvuldig gewaakt dat de eieren volkomen rein zjjn Het nest wordt gemaakt van stroo of hooi droog en zuiver De broedhen wordt in een stillen rnstigen eenigszins donkeren hoek geplaatst waar men haar alleen dagelijks nadert om ze van water en voedsel te voorzien Dit wordt zoo geplaatst dat de kip het alleen kan bereiken door van het nest te gaan hetgeen zij eenmaal per dag doet Het eerste voedsel der kuikens bestaat vooral uit stikstofboudende stoften ten einde de vorming van weefsels te bevorderen ei en melk te zamen Men mengt onder het voedsel eieren melk het bloed van aardwormen In de eerste dagen geeft men tarwemeel dat gemakkelijk te verteren is later als de vogels sterker worden tarwe rijst boekweit gerst en gekookte mais bij afwisseling ook wel gekookte aardappelen Men wisselt hetgraanvoedsel zooveel mogelijk af Het veelvuldigst verstrekt men hardgekook te eieren en tarwemeel vermengd met melk en een weinig water en voegt daarbij een kleine fijngehakte ui en wat sla als er buiten weinig groen voeder is Dit is geen vloeibaar mengsel hetgeen nadeelig zon z n maar een stijve pap Na de eerste dagen wordt een kleine hoeveelheid gerst met deze brei gemengd maar voor een snellen groei is zuivere eierpap beter Bovenal zorgt men de jonge kuikens op een droge warme plaats te houden waardoor ontsteking in de ingewanden en soortgeljka ziekten worden verhoed Doorgaans worden de boenders op regendagen opgesloten maar laat men ze b j mooi zonnig weer zooveel mogelijk losloopen In den winter voedt men ze rijkelijker om ze beter bestand temaken tegen de koude Men schrijft uit Schwerin dat voor de vorstelijke stoeteril van hertog Hendrik van Meckenburg Schwerin aldaar een aantal fraaie renpaarden zijn aangekomen zoodat de stoeterg van den Hertog nn reeds negen paarden van edelen bloede telt Zooals men weet heeft de Hertog het voornemen de fraaiste paarden mee naar Nederland tie nemen Onze sportwereld zal dit bericht met groote belangstelling ontvangen aangezien zoowel onze Nederlandsche stoeterij van paarden van edel ras als onze renlianen door de vorstelijke liefhebberij van de paardensport met nieuw leven zullen worden vervuld zoodat een grooter bloei van de Nederlandsche paardeniport niet kan uitblijven Men heeft slechts in het bnitenland rond te k k n om te zien van hoeveel belang de deelneming van leden van het vorstelgk huis aan fokkerij en courses is om de natioale sport te verlevendigen en tot een hooger standpunt te verheffen STADSNIEUWS GOUDA 9 November 1900 Op de bovenzaal van het café Harmonie vergaderde gisteravond het Werkliedenverbond hoofdzakelijk ter afdeeling van huiselijke zaken De benoeming van een bestuurslid werd uitgesteld Tot lid der commissie voor de werkverschaffing gekozen L Reparon Aan het einde der verg ontving de aftredende voorzitter bï monde van eenigeleden den dank der vereeniging voor al hetgeen hü in het belang der werklieden in hetalgemeen en in dat der afd in het bgzonderhad gedaan Heden slaagde mej J de Ridder voor het apótbekersbed eïamen gehouden op 7 en 8 Nov te Breda leerlinge van den heer A H Teepe Uit do berichten over de Chrysantententoonstelling te Amsterdam blijkt ons dat de Inzending van den heer Straater alhier die als liethebber met eigengekweekte bloemen dat een Vader zich ook heeft te geven aan de opvoedüig van lüne kinderen te meei als hiJ voor hen eene tweede moeder heeft genomen die eene wereldsche vrouw is die haar geluk zoekt m het botvieren van hare ijdelheid enz De beide kinderen waren dan ook toonbeelden van de gevolgen eener verkeerde opvoeding De zoon een losbol die alleen opgewonden kan worden als er sprake was van sporl wedstrijden en van spelen met alles wat daar moestal bij behoort werd vertolkt op uitnemende wjjze door den heer P D Van Eijsden Hij had eene zware taak te vervullen en hil hoeft er zich uitmuntend van gekweten Welk eén indruk maakt hy op t publiek als z no zuster hem tot getuige roept en hjj den schijn anneemt alsof hji van niets weet In alles laat hü de willoozo doorschemere die zich laat meenemen evenals de bladeren die overal door den wind worden weggeblazen Wü danken den heer van Ejjsden voor z jn artistiek spel er viel mets op af te dingcni bet was in éen woord prachtig Niet minder lof hébben we voor Mevrouw Tartaud Kloin In den beginne was ze wat moeilijk te verstaan Spraken we zoo even over den indruk van het spel van Tommie in het gesprek met zijne zuster nog machtiger was die toen zjj hare verontwaardiging lucht gaf en da groote aandoening die zich van hoar meester maakte toen ze Mama vergiffenis moest vragen Dat oogenblik was indrukwekkend schoon dat is niet te vergeten Ook in het laoute bedrijl heeft ze gespeeld zooals we dat van haar gewoon z n innig vol karakter en symphatiek natnnrlijk De bloemen die haar werden vereerd waren verdiend Hoe aardig zich de muziek ook kwijt tusschen de bedreven de fanfares hadden weg moeten blijven Ze wischten veel van de stemming uit waarin de artisten het auditorium bad gebracht De heeren ïartaud en Faassen hebben ook veel gedaan tot het slagen van het zeer genietbare stnk Beiden waren in hunne opvatting natnnrgetronw en hebben aanspraak op onze welgemeende erkentelijkheid Mevr van Ejjsden Vink heeft natuurlijk ook haar naam gehandhaafd ze heeft weer gewoekerd met hare talenten Bewondering dwingt ze altoos af dopr haar karakterestiek zeggen en doen De kleine rollen waren mede in goede handen Het speet ons dat het publiek niet in groeten getale was opgekomeft WJ hebben een genotvoUen avond gehad De kunst werd in stuk en pel hoog gebonden en dan is het sncces niet twijfelachtig Missohien was het wel goed dat men op t programma in t vervolg de receaaio afdrukte van een voornaara blad opdat men weet welk genot ons wacht We hopen dat de zaal een volgende gelegenheid bezet zal ziJn Vooral voor stukken als dat van gisteravond verdient hot gezelBChap artisten dit ten volle I UieuwQ Winterstoffea voor HKEHEN ELBEDINÖ VA i OS Aï Md TaiUeur Kleiweg E 13 GOUDA l rWiihuittt to il 3 C Aiiislerd am Vihr ai 98 loov 88V 83 a i Keurs van Slotk ai i 93 9S 84 6 981 6 l 961 lÖÏ 67V 98 10 841 900 91 99 81 435 65 ♦ l 7 NOV NiDiELAND Uarl Kad W S l i dilo dito dUc 8 dito dito dito 3 Hollsa ObJ Qou ll 1881 984 ItALlK losnhr TiQg 1809 Sl 6 OoaTVMR Obl in papier 18 8 6 dito IQ E Iver 1868 6 PoaTOOAl O 1 lutit coupon 8 dito tioket 8 67 l ÏOSLAKII Obl Binoool 1894 4 dito Gecoos 1880 4 dito bq Botha 1889 4 dito b j Hop 1889 90 1 dito in goud Uqd 1888 6 dito dito dito 1884 6 arAii Porpet aohuld 1881 4 ToaiiiJ Oapr Oonr leen 1890 4 Oen leaning secie D Qee leenio serie G toiDArsHp r oUg 1891 Uiilco Ob It Sob 1890 8 VlKEZDIu Obl 4 onbnp 1881 VaTMniM Obligation 1896 S BoTTiBUAll Stail laou 1894 3 Nio M Afr HnndeJsf aand aOr H potta ekb pandbr 4 i 101 Nedertaodache bank aand 9047 Ned Handelmaatsob nito 1541 N W k Pao llvp b pandbr 8 9 RotL Hy iotboekb pablbr l i ütr Hypothoakb dito 4 OoRI a Ooat Hoofi bank aand I 118 Soat Hypotheekbank paiidb 6 llOl HBIKi Eqiil hypoth pandb 4 90 Mai L a Pr Lien eert 6 19 ViD Holl IJ Spoor Mij a nd i 114 i M i tctllipl 8tSpw aand i 10 Ned li d Spoorwegm aand 814 Nad Znid Afr 8pm aand 6 I88I 1 161 7 dito dito dito 1891 dilo 6 j 100 TAUlSponnel 1887 89 A Eobl l II Znid It l Spwinij A H obl 3 66 POLRN Waraohau Weenen aand RssL Gr Kaïa Sio k North W pr C r aand i V dito dito Win St Peter obl 7 1 141 Denver k Rio Qr Spm eert T a 68 lUinoia Central obl in coud 4 106 Loniar k NashsiUi Cert Tjund 74 Maiico N Spu Mii lo hjp o 6 104 1 0 110 108 101 99 100 117 117V 101 4 84 Ou Pao Hoof Inn obig 6 48 i dito dito lioo Ooi le hjp 0 5 Oanaua Can South Chert v aand 58 t Vlx 0 Rail It Na lo h d e O Amflterd Omniblia Mij aand OaatTrangrerx de NOUVEAÜTÉ 8 ld MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijbehoorende garnceringen Blou§en Peignoirs en Pelterijen B SAMSOM ATJEH flnzei correspondent te Batavia seint ons OnSer dagteekening van gisteren t Kapitein Doorman hoeft de posities in 8araalangA verkend en de ooalemin nit Peusangan verdreven met een vliegende colonne alt Lho Semawt UÜ nam Toekoe Miihariulja gevangen N R Ct ADVEKTi TIEN Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 EENISDEFQITANinEË Heil wordt rerzoeht op t n tLK t letten DIT HET MAOiZljrif rkV VI RAVKNSWAAY ZONEN OOBINOaSM Deze THEKËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van i IWM n een Kalf en een Ntd Ofu met vermelding van Nummer en Prija voorzien van nereDataanil iMerk volgena de Wet gedepo Zioh tot de nttroerint van geëerde orders aanberelende J BREEBAART LZ Thuny a Wendnbtliim n do geboele wereld bekend en geroemd OnOTOrtrofTen middel teien alle Borst L o n L e V e rMaagzlekten ent inwendig Izoowol al oek uitwendig in bijna lila lieklegevallon mot good leiolg iian t wenden Prijs iierflaceu t 1 per post f 1 IS TUwj i Wottdintlf beiit een alsnog onitokoude geneeskracht en boilHUne werking Maakt nieeital alke pijnlijke en geraartolle oporatio Kebcel o orUidi r Met deio Mlf werd een 14 aar oud voor ongeoeeslllk rehooden lieengeïwel en onlanis een bnon aj jaar kankerlUdeii ceuezen Bremt gen ii n erjacbtin t dor pijnen bij wonden onUtekingen enz Tan allerlei aard PrtlB por pot f 1 BO per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEVKI KtlVOKIIS Itolin 8 Amalerdam Wsar geendcpat is bwtelloiDen dirMtlsn i dieSehutMnaiwtliBfc mS iTuSSÏÏl