Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1900

No 8340 39ste Jaargan r Maandag 13 November 1900 fioiDSCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMB Ho S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üi Pote letters worden bes kend naar plaatsruimte Inzemiing van Advertentien tot 1 uur des midd TclelMO N SS De Uitgave dézet Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fa aneo per post 70 Afzondertijke JVommers VTJF CENTEN UleeUrngt CongreBtem MfU VelteM ter hetengelini van het BEMEMISBEÜIE Toortaan overbodig I Gewapend met ons heilmiddel BVHKU A kan iedereen zgne eigen lamilie van de drankell de bevrijden zelfs baiten medtweten der laders Nadere inlfchtingen verstrekt gratis en Ira co de Firma J JOSKPHUS I Ueu Haag G olroedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jardinieres Bouquettra toi QKAF ea FEESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleid en oiidcrhoud vao Tuint ii Alleen verkoop voor ÖOÜDA en Omstreken VM mSBCXBN CIDBtC Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vmchten bloemen en planten Liter 1 0 50 L 0 80 i L t 1 50 i 5 li J 7 TELEPH No lU A VAN DEK BERG Slager TieiVDEWEG l 73 EEESTE KWAUTEIT RUNDVLEESCH 0 nenrreerende Prtun BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A t i fiËBG TIENDEWE8 D 18 Nleaw oiovertrollen prof Dr Lleberi welbekend mVW SBAOHT ILIZia AlUm Mht nat Falriifaiatit kot Toortdnrende radicale en tekere ganesing van alle zelfs da meest hardnekkige Mnute i fctcii vooral ontitatn door aidwalingeu op jeugdigen leeltyd rofcale genesiDg van elüe zwakte Bleel taoht Benanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpön slechte apijaferteriag Onvermogen Impotenz Polltjtioae eas üiU Toerige prospeotosaen liijaror le jh 1 B 8i dubbel Jearh 11 f Vi iCrntm 1 Dep t Mattli d Vegta Zaltbommel I p6l M Ctóban h Co otterdam F Happtl a Graaenhage lUlmmana de Jong i 0 n Botterdam Wellf Co Gouda n bii alle drogiil n FEMSCHE ST00M7EEVEEIJ 1 cbenilscbe WissolieriJ VA H OPL ENHEIlllER J KruUkad Botterdam Uebrevetocid door Z M den Koning dei Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heet A VAN 08 Az öpecialiteit voor het itoomen en verven van alle Ueereuen Uameagarderoben alsook alle Kindergoederen Spwiale inrichting voor het atoom n van placWnwutels veeren boot enz Gordjnen talelkleeden enz worden nau d nieuwste en laatste métbode gevorM Alle goederen hetiü gestoomd of geverta gorden onaohsdelijk voor d gMondhaid volgaBB staal bsvnrkt Indien gy niet wilt lio steu gebroikt ile allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iiehamhe mt de Koninklijke Stooralabriek De Honing bloeni van II 1 TAÜ NCHAIÜ Co DenlIaagrJnlfevMm Tan SCHAIK Co s Uelianthe ii het beste middel der wereld Tan SCHAIK Co i MelianthB geüeeit Kinkho l Tan SCHAIK b CO S Meli htlle f metx zoowel oud ila jong TAN SCHAIK ft C0 8 Mellanthe m g in geen huiigezin ontbreken TAN SCHAIK ft CO a MeUantbe txt loortdorend onder SeUeikumdig toftdokl TAN SCHAIK ft Oo g MeUantbe helpt onherroepelijk TAN SCHAIK ft CO R Uellantbe i bekroonil met Eerediplona e TAN SCHAIK ft Co S Kelianthe i bekroond met Goud Tan SCHAIK ft Co Melianthe beboond met Zilver TAN SCHAIK ft CO s Melianthe verijcbur in flaeona J Tb TOBKBN Boaioop B V WIJK OudtwafT M KOLKMAN Waddinxveet H KOLLMAN Bodêgraem PINKSE Nimmrkerkad IJitl W J viH DAM Haattreeht A N VAK ZESÖKN Schoonhoven van 40 CU tO Cf em t t bjjFurma WOLW Co Westhaven 198 Gouda D MlBBIBa yim 100 GmuUt K B ViN HIt U Veersial B 126 te fJmda BOÜMAN Uoordrecht Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebniik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden ah Hangliatarrh Maagkramp MaiitipIJnen moeteHJh fi vertering of vereHJmtng op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is tXuBzri llrioR seRi fXruiianmjn TK Deze Kruidenwijn i uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene krulden met goeden wijh gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laieermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het hloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tijd gebruiken van Kruidenw n worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misaelgkheid met braken dil bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen 7c i a1 n rkin0 onaangename gevolgen daarvan als V tSrBVOpjIlUJg benauwdheid koliekp nen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KKUIDEN WIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spflsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede 7er7al van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvcfldoende bloedvorming en een ziekelfke toestand van de lever Bü gebrek aan eetlnst evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rast en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke atesten en dankbetuigingen bewufxen ilit I KRUIDENWIJN is te verkregen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 ia de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsim van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Toor namaak wordt gewaargchuwd I Ven verianqe uiisluitenil MT Huberi Lllrich sche KruidiUIWijn Mijn Krnidenw n ia geen gehelmmiddel zijn bestanddeelen zijn Malaga wijn 450 0 Wflngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wiJn 240 0 Atlas bessen I sap 150 0 Kerseneap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Standaard Hypotheekbank naatschapp l k Kapitaal E E M I L L 1 0 E j U L I K iMtniu Ut B H C OACTIW W n B Dl BIBT In De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU op eertte hjfpolheek en geeft onder contr61e van het Slgemeem S4mlni lriitiemetf Truttkantoor te BotteriUim 4 en 4Vi a FXlt OBRMKfKHi mU Coupons 1 Januari en 1 Jnli Correspondenten voor Ooada ds Heeren M J 06IER Co MYERTMTIffl in alle Couraiiten worden aangenomen door het Adverlentie Bureau van A BHIKKMAN ZOON te GOUDA Hoofdprijs 6 BOfl OOO MV Oe pnjzöQ zijii door den staHt gegamndeerd M Me bet eluk de hand Uitiooilgme tot deelnemm in do Kansen aa de door den Staat Hamburpr gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark lewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende OeUlloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste priia U eventueel 500 000 Mark ifipr ft 10 000 Mark 6Bpr ft 6 0ÜiiMark 10 pr a 5 00 Mark Ufipr a 2 000 Mark 4pr a l IIO Mark 612 pr a 1 000 Mark 11130 pr a 300 Mark SOpr a 3 0 Mark ÏTpr a 20 Mark 36063 pr a 1 9 Mark V i9pr a l O US US 100 M 10882 pr a78 t5 21 M Fremie v sno OflO Mk I pr K S 00 000 Mftrk l pr a I00 fl00 Mark prijs a 75 C00 Mark prijz a 70 0 10 Mark 1 prijs a 6 000 Mark 1 prijs ft flÜ OflO Mark l prijs B 55 000 Markï prijz a 0 noO Markl prijs ft 4i 000 Mark prijs a 80 000 Mark prijz a SO O O Mark totaal 50 010 prijzen De Uoofdprija in de Ie klasse bedraagt Mark 60 0 stijgt m de e kl tot 6 00a M m de e tot K flOH M m de e tot 86 000 M in d e tot 7 000 M in de fie tot 7I 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark on met de prem e van 300 000 M event tot f OO OtiO M Voor de eerste prijstrekkinir die officieel u vasti eeteld kost een eeheel oriiïineel lot slechts Guld S 50 een half oriifinetl ot slechts Guld 1 5 een kwart origineel lot lechts iuld O SO Dtt inleggetden voor de voli ende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aanKBf even ia het ofticieele trökkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzond ledere deelnemer in de lotwrij ontvangt oua evraagd immiddelUjk na de plaats gehad hebbende trekkini de offinieele trekkingslijst De uitbetallnct en verzendini van de prijzen geschifdt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de atrenstste gölieimhoudmï r Iedere beatelling kan men oon oudijE per postwisBel opgeven ook testen ri mbourfl iJKjr Men wende zich dus mft de ajtóvraag om toezending van loten voor dö spoedig plnata hebbende trekking zoo spoedig mojfelijk of uiterlijV tot 22 November e lc met rertroowen tot Samuel Hcchsthcr Sciir Bankier en Wiaaelknntoor iu Hamburg Dmtaclilimd Onderlinge Nooril Nederlandsche V eeyerzererincM aatschappij jevesligd Ie LËKl 4KDKI Deze Maatschappij is door hare inriohtmg zeer voortteetlg en itoUede Zij verzekert Uundeee en Paarden aouder eenige inlage bö de toetreding terwijl men zich slechts voor een kalj jaar verbindt Zü vergoedt voor Rundvee SO en voor Paarden 90 f ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heeft zj zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bijna MM OOO polissen zijn reeds afgegeven De inrichting is op zuiver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd OceiV n Xederland a oliede MfiUXVÊiM geeraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maatschappy Willemskade 41 te Ê4EKCWMHUBHI Ia de AVOITDSTEÏu Itubbele Buurt It 1 Zjn heden ontvangen de nieuwste modellen tllSOmiENTliN en fraaie l SB LLOSS steeds gesorteerd in GASFORNUIZEN KOOKPLATEN BADEH en GEISERS tegen concurreerende prijzen Aanbevelend N M m LOOI Gasfitter Tel No in Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KË i l8GE Vl G RIJTUIG SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente üouda Gezien Art 55 der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den tn September 1S96 en afgekondigd den 240 September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers dat op Zaterdag den 17 en November 1900 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rij en Voertuigen zullende de nakeuring van dic welke op dat tijdstip verhuurd of in gebruik zijn plaats hebben op Zaterdag den 246 November daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den loen November 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch OvBrzlcht Lord Roberts seint uit Johannesburg dd 8 dezer Kolonel Le Gallais verraste den 5en een Boerenatrijdmacht ten Z van Bothaville en bracht hun een volledige nederlaag toe Wü hebben een twaïaponder een vijftienponder vier Krnppkanonnen en een maxim met alle munitie en wagens buitgemaakt en 100 Boeren gevangen genomen 25 Boeren werden er gedood en 30 gewond De verliezen der Ëngelschen waren 3 officieren onder wie kolonel Le Gallais eu 8 man gesneuveld 7 officieren en 26 man gewond Steyn en de Wet die tegenwoordig waren trokken in aller ijl weg Het bericht behelst zeker een ernstige nederlaag Het verlies den Boeren daar toegebracht door het nemen van zeven kanonnen is wel het ernstigste hun overkomen sinds Piet Cronjé zich bü Magersfontein moest overgeven Weliswaar is het bezit van kanonnen in een guerilla niet van zoo overwegend belang als in een grooten oorlog waar vaste stellingen te verdedigen zp maar toch een verlies van zeven stukken veldgeschut die de bewegingen van een commando niet te veel belemmeren is een zware slag Daarbij is het gevecht den Boeren op vele kostbare levens komen te staan Echter zijn De Wet en Steyn naar luid van Roberts telegram ontkomen en dat weegt tegen groote verliezen op Misschien zal later blijken dat de zaak zich nog eenigszins anders heeft voorgedaan FEViLLUlOlX 30 Doch rij hield zich bedaard en koelom de rooeieHjkheden die zich konden opdoen gemakkelijker te beheerhchen Wat is er toch sprak zij en zag Cayrolgestreng aan Eene onverwachte zaak antwoordde de bankier met een zenuwachtig lachje Mevrouw weigertmij te volgen De patroon maakte de jonge vrouw die zich met een onzinnige kracht san hare schouders vasthield uchtkens van zich los En om welke reden vroeg zij Jeanne bleef zwijgen Zij durft niet te spreken I hernam Cayrol diezich opwond bij het geluid zijner woorden Zijbeeft schijnt het een ongelukkige lielde in haarhart bewaard En daar ik niet bcanfwoord aanhet in haar droomen voorgestelde type heeft mevrouw een tegenzin in mij Maar gij begrijpt dat de zaak zoo niet afloopen zal Men komtaan een echtgenoot twaalf uren na het huwelijk niet zegden Mijnheer het spijt mij wel maarik heb liever een ander Diat zou al te gemakkelijk zijn Ik laat mij niet in met zulke droombeelden en ik gevoel geene roeping om voorSganareUe te Bpcoïenl dan Roberts het voorstelt Hij spreekt slechts van 25 gesneuvelde 30 gewonde en honderd gevangen Boeren Meer schijnen er das met uitzondering van een troepje bjj De Wet en Steyn te gering in aantal om der vermelding waard te zjjn tot vergrooting van het Britsche succes niet te zijn geweest en dan komt het ons wel wat vreemd voor dat bij een zoo kleinen troep zoovele kanonnen waren Dat is in lord Roberts telegram een duister punt van gei oeg belang om daarop de aandacht te vestigen l Aan bet Lord Mayot s banket in Guildhall hield lord Salisbury gisteren een redevoering in antwoord op den t Sast uitgebracht op het ministerie Hij verheugt zich over het succes der Engelsche troepen in ZuidAfrika al betreurt hjj de verliezen die geleden zijn op het slagveld zoowel als door ziekte In het bijzonder spreekt hij over den dood van prins Christiaan Victor De minister president betuigt zjjn levendige sympathie met lord Roberts naar aanleiding van de ramp die hem bedreigt door de ziekte van zijn dochter Vervolgens verdedigt de eerste minister het departement van oorlog dat nog in staat was om 300 000 man te zenden naar een oorlogsveld op 6000 mijlen afstand van hot moederland gelegen Toch zal de Regeering bereid gevonden worden om aan de geble ken gebreken van hot departement te gemoet te komen De oorlog heeft de positie van de Engelsche koloniën in de oogen van het buitenland verhoogd De minister bespreekt dan de vriendschappelijke gevoelens die bestaan tussohen Engeland en Amerika hy spreekt zyn voldoening uit over de herkiezing van Mc Kinley tot President Sprekende over de Chineesche qnaestie zegt lord Salisbury dat hiJ die zaak niet met volkomen vrijheid kan behandelen daar Engeland deel uitmaakt van de groep van verbonden mogendheden Een der hoofdkenmerken van het concert der mogendheden is de zucht om den vrede te handhaven tusschen de Europeesche staten een andere is om de oplossing van het geheels vraagstuk te verdagen Lord Salisbury verneemt dat de tusschen Engeland en Duitschland gesloten overeenkomst de gevoelens van de meerderheid der met Engeland verbonden mogendheden vertegenwoordigd die overeenkomst bevat twee belangrijke punten namelijk de wensoh om de integriteit van China te handhaven en de staatkunde van de open deur voor te staan Cayrol doe nnj het genoegen niet zoo luidte spreken reide mevrouw Dcsvarennes bedaard Er 13 een of ander misverstand tusschen dit kind en u De echtgenoot schudde zijne breede schouders hevig en reide Een misverstand Drommels dat geloof ikwel Gij drukt u zoo keurig uit dat het mij vermaak doet Een misverstand Zeg eene onwaardigebedriegenj Maar ik wU dien mijnheer kennenZij zal er voor moeten uitkomen Ik ben geenhoffelijk en wel opgevoed gentleman Ik ben eenboer en al ik moest Genoeg spïak mevrouwDesvarennes duidelijk terwijl rij met haar vinger een zacht klapje gaftegen de groote vuist die Cayrol bal dreigendeals een slager die gaat doodslaan Verder zeidczij dicht bij den echtgenoot komende en hem naarhet raam leidende Gij zijt dwaas om haar zoo bar ich te bejegenen al gij doet Ga een oogenblik naar mijnkamer Aan u zal zij thans mets meer zeggen maar aan mij zal zij alles toevertrouwen en wijzullen weten waaraan wij ons houden moeten Het gezicht van Cayrol helderde op Gij hebt gelijk gelijk als altijd I Ik moetmij verontschuldigen dat ik met vrouwen niet kanpraten Lees gij haar de les en leer haar eenweinig den werkelijken toestand be ijpen Maar laat haar ten minste niet alleen rij xou in staatrijn om eene of andere dwaasheid te doen Mevrouw Desvarennes glimlachte Wees genist antwoordde rij En Cayrol die heenging een teeken gerende Hj acht het een groot voordeel dat de mogendheden deze grondbeginselen hebben goedgekeurd en meent dat in dit geval geen reilen bestaat tot bijzondere ongerustheid over OhineeBche qnaestte De Engelsche minister zegt teu slotte dat hS er voor wil waken dat China geholpen wordt om terug te koeren tot een geregelde toestand en tot een tijdperk van bloei Engeland heelt zich verbonden met andere mogendheden om het denkbeeld te vernietigen dat het oogenblik gekomen is om de intregriteit van het Chineesche RiJk aan te tasten Vervolgens bespreekt de minister de verdedigiugsmiddelen van Engeland en zegt hiJ dat het land moet worden beschermd togen elke verstoring van de werken des vredea en de sociale hervormingen die de regeering zal ondernemen Wat de Chineesche kwestie zelf betreft bepaald nieuws ontbreekt Over den loop der onderhandelingen hoort men niets groote gevechten worden niet geleverd alleen gaat h t er als in Zuid Afrika branden vernielen en moorden waarbü naar hetschijtit vooral de Duitscher zich onderscheiden die zelfs gevangenen doodschieten boven een graf dat de CMneezen zslven hebben moeten graven Het woord des keizers Kwartier word niet g ven wordt werkolük opgevolgd van vrs wat meer belang lijken ons de berichten over de toenemende verdeeldheid onder de Europeesche bevelliobbers Telkens onaangename incidenten die tooneu dat alle samenwerking ontbreekt on dat integendeel de disharmonie zoo groot is dat men zich niet ontziet incidenten in het leven te roepen die allergevaariyksto gevolgen kunnen hebben en dit te meer omdat uit de houding der schuldige officieren bljkt dat bü hun geen besef van verantwoordelijkheid bestaat of dat zij weten niet bloot te staan aan een bestraffling ot aan een des avue Wat als de officieren zeker waren dat de bevelhebbers hun houding streng zoudon laken dan zondon de officieren toch wel anders zijn Wat er Donderdag in de Franache Kamer is gebeurd is nog niet in alle opzichten duidelgk doch zooveel schijnt wel zeker te zijn dat de Fransche Kamer voorloopig haar fondsen weer heeft belegd in het ministerie Waldeck Rousseau Op langen of op korten termijn dat weet men nooit in Frankrp Doch de regeering hoeft bjj de stemmingen van Donderdag zeer aanzienlijke meerderheden gekregen grooter dan althans in de bladen werd verwacht keerde zij weder naar Jeanne terug K om mijne dochter sprak zij tot haar herstel u Wij zijn alleen gij kunt mij verhahn wat er gebeurd is Wy vrouwen zullen elkanderbegrijpen Welaan gij waart verlegen ia hetniet f Jeanne bleel als versteend onbewegelijk en sprakeloos staan zij vestigde hare oogen hardnekkig op een bloem die builen een der bloemtatcltjes hing Deze roode bloem betooverde haar Zij kon zich er niet van afwenden En op den bodem barer ziel kwam voortdurend ééne gedachte terug die van haar onherstelb iar ongeluk Mevrouw Des varennes beschouwde haar een oogenblik en eide vervolgens terwijl zij haar schouder licht tan raakte Gij wilt mij dus geen antwoord geven Vertrouwt ij mij niet Heb ik u niet grootgebracljt En al zijt gij mijn kind niet hebben dan de hartelijkheid en de zorir zoo mild aan u besteed mijin waarheid niet aU uwe moeder doen zijn Jeanne antwoordde nietö maar hare oogen stonden vol tranen Gij weet wel dat ik u liefheb hernam depatroon Kom rust in mijne armen evenals toengij nog een klein meisje waart en ziekte u kwelde l g uw hoofd zóó tegen mijn boezem en laat uwetranen den vrijen loop Ik rte wel dat zij u beletten te spreken Jeanne kod niet langer weerstand bieden Èn bij mevrouw Desvarennes nederknielende verborg zij zich in de zijde achtige en geparfumeerde plooien van haar kleed als een verschrikt vogelde dat hustig in zijn nest vliegt en zich onder de vleu Dat votum gegeven nu de tentoonstelling achter den rug is en na de woorden van den minister president schijnt te beteekenen dat de repnblikeinsche partijen tevreden zijn over b t ministerie en het niet slechts als cabinet d i aisement beschonwen Over de beteekenis van de enkele stemmingen valt nog niet juist te oordeelen De Molüiisten hadden het er op toegelegd de regeeringspartij te splijten door de houding der regeering in 4e uitlevering van Sipido goed te keuren De socialisten zonden dan natuurlijk moeten hebben tegen stemmen Dit is echter blijkbaar niet gelakt De regeering il dus voorloopig weer ingehuurd Verspreide Berichten I I III Fraskiiuk Men heeft het verloop van den gratis dag op de ttotoonstelling nog veel mooier afgeschil4er4 dan bet in werkelijkheid geweest is slechts 449 684 entrees hebben de controlenre genoteerd waarvan ruim driehonderdduizend tusschen tien uur in den voormiddag eu zes nar in den avond en elfdaizend op de bijtentoonstelling te Vincennea waarbij dan nog moet in aanmerking worden genomen dat velen meer dan tens geteld zijn s Avonds was het nogal druk doch de vrees en da verwachtingen op enorme toevloed ziJn geenszins bewaarheid Eergisteren op den dag van hot automobielonfeeit in de plaats gekomen van het feest der vervoermiddelen had men een enorme stilging der tickets te constateeron terwijl ze den vorigen dag nog verkocht werden tegen zestig en vijf en zestig centimes het atol van vijf noodig voor hot automobielenfoeat rezen de prjzen door de enorme aanvraag in verband met de gratis vorstrekking van een lot in de tombola aan eiken bezoeber plotseling tot twintig dertig centimes in den voormiddag en zoo ging het tot een franc en 1 25 francs per stuk waardoor velen een entree per hoofd betaalden van zes francs I Het feest slaagde bij prachtig weder uitstekend tweehonderd versierde automobielen namen deel Te Donal wil men het ook probeeren met een glashlazorjj voor en door de werklieden Er moet reeds aardig wat kapitaal ziJn Italii De koning heeft het decreet tot ontbinding van den gemeenteraad van Napels onderteekend het lid van den Raad van State Gnala benoemd tot Koninklijk commissaris en oen oommisaie belast met een nauwlettend onderzoek elen zijner voedster verschuilt Deze sombere en wanhopige smart was een onweerlegbaar bewijs voor de patroon dat Cayrol de waarheid gezegd had Jeanne beminde een ander en wilde niet gescheiden worden van hem dien zij beminde Van daar die worsteling die een einde nam door hare hand aan Cayrol te even misschien in een oogenblik van bitttr verdriet en misraoedigheid Maar waarom had hij dien zij liefhad haar niet getrouwd i Welke hinderpaal had zich tusschen hem en het meisje geplaat st f Wie toch had kunnen aarzelen om de hand te vragen van Jrfannc die zoo mooi was en vast op de mildheid van mevrouw Desvarennes kon vertrouwen Minschien was hij niet vrij Een of ander getrouwd man ongetwijfeld I Een ellendeling die zich niet ontrag om het hart van een jong meisje te verontrusten Zij wilde den naam van dien man kennen rij wilde roet hem een onderhoud hebben waarin zij hem zeggen mü wat ij van zijne onwaardige handelwijze dacht Jeanne schreide nog altijd zwijgend aan den schoot van mevrouw Desvarennes Deze hief haar hootd zachtkens op en zeide terwyl rij met haar kanten zakdoek de tranen die over haar gelaat stroomden afwischte Welaan dochter heel deze tranenvloed beduidt niets Gij moet een besUnt nemen Ik begrgp dat gij net voor uw man niet wilt weten maar voor mij Hoe heet hij 4ien gij bemint Deze zoo eenvoudig gedane vraag wierp een lichtstraal in het verwarde hoofd van Jeanne Zij voorzag het gevaar dat zij liep fWardt vtrvoifj