Goudsche Courant, maandag 12 november 1900

Oudergeteekende deelt bg deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat hy zyne STALHOUDERIJ heeft uUgebfeld en in staat is alle verlangde orders uit te voeren Aanbevelend F CHRiSTENSEN Teleloonnummer 85 Stolwgkerslnis Tevens zgn de HH OOSTERLING Hoogstraat PEETERS Wydstraat en KBOM Markt bereid orders te telefoneeren ONTVANGEN alle soorten SCHOENWEEK voor het Winterseizoen alsook sterke vetleeren SCHOOLLAABZEN in het NoonlbribaiiLsch Schoen en Laansemuaguijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegètoeg Aanbevelend C 8MITS Alle reparatiSn en aangemeten werk BvSTSGHLJkn De tot vSttien jaar gevangenisitrai veroordeelde prine van Arenberg hondt in de gevangenia te Hannover verbltii in een gewone cel doch by mag zeil voor zgn kost zorgen tegen betaling natnnrlnk moet ateeds aangesproken worden met den titel Uwe Hoogheid en lal alleen bewaakt worden door de hoogste beambten BINNENLAND Het Vad deelt mede dat het wetsontwerp inzake de droogmaking der Zaideriee dat by den Baad van State is ingekomen niet de volvoering van het gehoele bekende droogmakings plan beoogt Het omvat den aanleg van de alslnitdyk van Wieringen naar Piaam en deindüking van twee gedeelten der Zniderzee tusscheu Wieringen en bet vasteland en ten zniden van Hoorn benevens de voorbereidende maatregelen die voor elke voortzetting van het plan onvermydeiyk 2 jn BS Kon Besl is benoemd tot lid van den Hoogen Baad van Adel mr C J E graaf ten Bylandt lid van de Tweede Kamer der Staten öeneraal era te s öravenhage Het vierde nommer van zjjn Chronica wordt door dr Schaepman geopend met het Tolgende gedicht UK HAHB iJBSTWT Dï KOSIKOIN I TKK HiRÏB VBHLOVIKO De Aloverwinnaar die de Liefde heet Bedragen op den drang van s volks gebeden U door den tnin van Hollands Maagd ge En zingt zyn zege in bladen zegekreet Het woorden in der vreugde vuur gesmeed Heelt een Vorstin i jn koningsmacht beleden Ib tot Haar volk in flero trouw getreden Daar Zj Haar volk Haar beste maagschap weet God zeeg ne U in Uw liefde o Koningin Z6o luidt het volk den blpen bruidsdag in De oprechte trouw z t woord van Uw historie De oprechte trouw Gods liefde zoo geljik De oprechte trouw ons Hollands reinste glorie Die glorie make Uw leven glorierijk BS gunstige beschikkiiig van het hoofdbestuur iSn 15 verjaagden uit de Bepublieken aan het post en telegraafkantoor te Amsterdam toegelaten ten einde zich in de dienst te oefenen met het oog op eone latere lydeljke aanstelling bjj het personeel Tevens is een zoodanig ambtenaar bjj het hooldbeatnnr der posterijen en telegraphie te s Ura Ook heeft de minister van waterstaat in den laatston tyd op ruime schaal aan de Staatsspoorwegmaatschappij machtiging verleend tot het in dienst nemen van personen die door hun overgang in dienst van Tranvaal hun ataat van Nederlander badden verloren eene hoedanigheid die behoudens dispensatie verplichtend is voor een betrekking by de maatschappy Men meldt uit den Haag Het Boeren gezantschap heeft zyn vertrek van hier naar Frankrük teneinde president Kruger tegemoet te gaan bepaald op Dinsdag of Woensdag van de volgende week De heer de Bruyn secretaris van het gezantschap vergezelt het driemanschap Gemengrde Berichten Cornelis Meyer een visscher teUmuiden en toevallig een der hoofdgetuigen in den daar onlangs gepleegden moord deelt in het H V d D het volgende mede jjuist stond ik schrütt hy op hot punt om mot t stoomtrawlerschip Barends zee te kiezen toen de rükspolitie kwam om mg een dagvaarding te beteekenen en aangezien Ik niet op het vermelde tgdstip terug kon zyn werd mij verboden met gemeld vaartuig mgn bestemming te volgen een ander vervult nu myn plaats 30 Oct had een herhaling van hetzelfde plaats Op het oogenblik van vertrek kwam de rokspolitie my weder dagvaarden om 5 Nov voor de Haarlomscbe rechtbank te verschgnen 8rievend als men voor een paar zieke afgeleefde ouders heeft te zorgen en f 90 loon zmo ziet vervliegen Ik begaf my naar Haarlem ten einde aan den president der rechtbank schadevergoeding te vragen onder raededeeling van bovenstaande Naar den rechter van instructie werd ik verwezen terug naar den heer president resultaat schouderophalen wy kannen er niets aan doen u krygt f 0 50 egge vgltig centen den dag dat u moet getuigen voor verzuim meer niet Wie zal wanneer weder een moord plaats heeft zich niet omkeeren en zeggen Ik heb niets gezien Te Vaals wordt sedert Maandag vermist de magazgnmeester van de Nederlandsohe pottlandoementfabriek Op dien dag heeft de directeur hem met e ae aom geld aurWilré gezonden waar hg niet is aangekomen zoodat men vreest dat hem een ongeluk is overkomen of dat hg de grens isovergestoken De vrees bestond gisteren dat men te Hamburg met en tweede pestgeval te doen had by eco matroos van het stoomschip Hamm dat Zondag uit Glasgow was aangekomen en die aan den geneesheer mededeelde dat hg pgn in de keel had De matroos werd naar het nieuwe openbare ziekehuis overgebracht tot observatie Naar de Hamb Corr mededeelt is uit bet geneeskundig onderzoek beslist gebleken dat deze matroos aan een volkomen ongevaarIgke keelontsteking Igdt alle voorzorgsmaatregelen die met betrekking tot dit ziektegeval genomen zgn zyn vreder opgeheven Het trottoir ronlant de voortrollende Yoetweg die voor de bezoekers der Parysche tentoonstelling een waarachtig vermaak is geweest zal in het gewone leven overgaan Er is nl een plan in onderzoek om zulk een trottoir te leggen over een lengte van ongeveer 10 kilometers onder de Avenue de 1 Opéra de groote boulevards den boulevard gébastopol de rue Turbigo on do rue de Bivoli Dit trottoir zou vier banen hebben een vaste en drie bewegende met opvolgende snelheden van 1 60 3 en 5 M per seconde Op de laatste baan loopende zou men op zgn uiterste gemak van het Tbé tre Francais naar de me Drouot kunnen gaan in drie minuten tyds Men meldt uit den Haag Eergisteravond is ter hoogte van de Weimarstraat door een tram van de Holl IJz Spoorw Maatschappy een bejaard bgziend heer overreden Ooggetuigen verklaren dat de heer tegen de machine was geloopen Per tram werd de gekwetste naar de Anna Paalownastraat vervoerd en van daar op advies van dr Walter naar het gemeenteziekenhuis overgebracht Gedurende het transport is de heer die later bleek te zgn dr Th M Gnmplowicz overleden Volgens een telegram van Lloyds is bet Eng 8t City of Vienna van Swansea naar hier met kolen in het kanaal van Bristol na aanvaring met een stoomschip waarvan de naam niet bekend werd gezonken Een stoker werd gered doeh van de overige bemanning weet men niets at Dr Ktthn chef van den militairen geneeikundigen dienst in Zuid West Afrika heeft eenige voorloopige mededeelingen aan zgne Begeering gedaan betreffende de door hem verkregen resultaten met immuniseering van de Dnitsche troepen en van inboorlingen in Duitsch Afrika Hg heelt eene methode ontdekt om met vloeistotlen alkomstig van door malaria aangetaste on doorgezonte paarden menschen tegen de malaria te immuniseeren zonder dat deze daarvan naar t schynt eenigen last of nadeel ondervonden plaatseiyk noch algemeen Hy heeft reeds een groot aantal menschoB Europeanen en inboorlingen op deze wyze behandeld Een 50 tal inboorlingen volgens zyne methode ingeënt bleven in den koortstgd geheel van de ziektfe verschoond terwgl de met hen lovende nietin geënten door koortsen werden aangetast Hg heeft ook aanvallen van hardnekkige koorts die voor chinine noch andere middelen wilden wyken door zyne inentingsmeIhode tot staan gebracht zyne proefnemingen dagteekenen van 1899 Dr Kttbn is thans op de terugreis naar Enropa en zal weldra na aankomst in Dnitschland zgn methode nader uiteenzetten De gunstige resultaten door hem verkregen worden door mededeelingen van andere zyden uit Znid Afrika bevestigd STADSNIEUWS OOüDA 10 November 1900 Meldden wy in ons nummer van Dinsdag dat de beer W C Bokhoven door bet breken d r heistelling ernstig was verwond loodat het ergste werd gevtaeèd gisteren avond ten ongeveer 8 uur is hg tengevolge van het ongeval overleden Zyn overlgden wordt niet alleen door zyn ouders maar ook door zyne vrienden zeer betrenrd en niet het minst door zgn vader wien hy een trouwe hulp was Ned Opera Botterdam Woenadag U Nov a 8 de Meesterzingers Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Conpouboekjes Zaterdag 10 Nov s avonds van 8 9 uur in bet Café Schaakbord wy maken onze lezers attent dat sedert een paar weken valsche gnldens in omloop zgn voor 14 daag werd in het Beiersche een valsche gulden ontvangen en hier ter stede uitgegeven By een winkelier is deur dagen in de toonbanklade een valsche gulden gevonden Ieder zg op zyne hoede Gisterenavond werd een vergadering gehouden van de afd Gonda en omstreken der Uollandsche Maatschappg van Landbouw Aan de orde was eerst het rapport der afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering te Pnrmerend Bg monde van den afgevaardigde de heer L de Vries werd een uitvoerig verslag van deze vergadering gegeven Het tweede punt van de agenda was wel het belangrgkste nl verkiezing van bestuursleden in do plaats van de hh P Hooftman Jz J Brouwer de Koning S Moons en A van Veen laatstgenoemde heer was tot eerelid benoemd Gekozen werden vacature Hooftman die wegens vergevorderden ieeftyd niet meer in aanmerking wenschte te komen de heer L de Vries In de plaats van den heer Brouwer de Koning werd gekozen do heer W Dogterom De heer 8 Moons werd met bgna algemeene stemmen herkozen In de plaats van den heer A van Veen werd bg herstemming gekozen de heer C van Veen Az die voor deze benoeming bedankte Wegens bet vergevorderde uur werd de benoeming van de laatste vacatnre tot eene volgende vergadering aangehouden Na afloop werden 8 kazen onder de leden verloot De by het O I leger gedetacheerde Ie luit der inf G B Noothoven Goor keert in Mei naar Nederland terug Tot groote teleurstelling van de vele reizigers die gistermorgen van Den Haag naar Gonda en verder gingen bleef de trein te Zevenhuizen staan daar de machine niet verder kon wegens een defect Na ruim een uur daar gewacht te hebben kwam een machine uit Gouda die de trein verder bracht Vele aansluitingen werden hierdoor gemist Nog slaagde voor het apothekorsbediendeexamen dat 9 en 10 Nov te Breda werd afgenomen Mej C Kersbergen leerlinge van den heer A H Teepe Lbkkerkebk Door de dezer dagen gehouden schouw door het polderbestunr van den Hoek en Schuwagt alhier over do wegen en watergangen zgn een 30 tal ove tredingen geconstateerd van eigenaars of huurders die niet voldaan hebben aan betgeen de polder vereisc t Stolwuï Door de Haagsche politie werd verleden week naar hier getransporteerd de 19iarige H E eenige zoon van zekere E wonende in t Beiersche Die jongen was ten gevolge van voortdurende mishandeling het onderlgk huis ontloopen doch daar hy minderjarig was word hy door den sterken arm daarin teruggebracht In tegenwoordigheid der politie gaf n de ontaarde vader den jongen schriftelgk verlof om de wyde wereld in te gaan Dat deze daarvan dadeiyk gebruik maakte kan men uit het voorgaande licht begrgpon Hoe de jongen nu aan den kost moet komen daarover scheen de vader zich niet te bekommeren ViLST Van een 12 tal koeien die Woensdag op de weg naar schoonhoven Bonrepas passeerden kreeg er een den inval om over een sloot naar een langs den weg gelegen akker over te springen Toen de drgvers het beest hier nazette waagde het nog eens den sprong nu om weer op den dgk te komen onder welke poging het van den hoogen walkant in t water terugviel Een heele alteratie 1 Met man en muis halt Bonrepas liept uit en met behulp van touwen kreeg men het beest eindolgk weer op den kant t Zag er nu zoo weinig presentabel uit en kon tot overmaat van ramp ook zoo slecht loepen dat de eigenaar een vérkooper van Stolwykerslnis het maar liet stallen by den veehouder i N te Bonrepas van wien hy het beest pas te voren had gekocht Een beroep op de irigczeleiien van Gouda Dezer dagen wordt een beroep gedaan op de ingezetenen van Gouda om toe te treden tot het lidmaatschap van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik By genoegzame deelneming zal dan later worden getracht hier eene Aldeeling tot stand te brengen die den plaatselgken arbeid kan ter hand nemen De Volksbond telt elders in alle kringen zyn vrienden in menigte En dit niet alleen in grootere gemeenten als Utrecht waar I het ledencgfer meer dan 1500 bedraagt maar ook in kleinere plaatsen als Zutphen 500 Deventer 450 Vlaardingen 220 Winterswgk 180 e v a De Volksbond heelt thans mim 5500 leden in 25 Aideelingen n 80 correspondentschappen De Volksbond eiscbt niet van zyn loden geheelonthouding j wél matigheid Ziedaar een kenmerk waardoor hg zich onmiddeliyk van de meeste andere drankbe t strgdingsvereenigingen onderscheidt D Volksbond bestrgdt niet een matig gebruik wél en dit zoo krachtig mogelgk elk misbruik van alcoholische dranken Niet alleen door er tegen te praten en te schryven al wurdt de propaganda met woord en geschrift allerminst verwaarloosd maar door in t algemeen te trachten de oorzakeu wag te nemen die leiden tot het kwaad Die oorzaken zgn vele Zo behoeven hi niet te worden genoemd Ze zgn gelegen zoowel op zedetgk als op stoffelgk gebied in het gezin zoowel als in de maatschappy Van daar dat ook de beitrydingsmiddelen zoovele zgn in aard en in aantal Zoo strydt dan de Volksbond v66r aankweeking vu wilskracht en zelfbeheerscbing voor ve sterking van het gemeenschapsgevoel voor wering van den sterkëft drank als volksdrank voor beperking van t aantal ve gunningen voor stipte uitvoering der Drank wet voor verbetering van volksvoeding n volkshuisvesting voor verschaffing van zuiver drinkwater voor toepassing der sociale hygiëne voor bevordering van onderwga over t alcoholisme voor vermindering van overmatigen arbeidsduur aanmoediging van viyt en spaarzaamheid veredeling van voUovermaken enz enz Men meene niet dat dit alles hg wgza van reclame met t doel een pakkend uithangbord te verkrggen werd neergeschreven op een program van werkzaamheden waarvan do meeste punten niet tot uitvoering kwamen Neen het 25 jarig lavender Vereeniging die in 1875 door Phileppone opgericht meer dan 20 jaren met een mr H Goeman Borgesins tot voorganger thans wordt geleid door mannen als dr W P Sugsch mr F W J G Snyder van Wissenkerke L P Walburgh Schmidt A van der Voort mr J Bool prof dr V A Julius en ds I Lulofs een leven van 25 jaren gverigen arbeid is daar om te getuigen dat er naar die woorden ia gesproken en gehand o I d Met voldoening kan de Volksbond wyzen op do stichting in verschillende plaatsen van ons land van een groot aantal instellingen van welke nut en zegen uitging Wy noemen kooken huishoudscholen stuiversspaarbanken arbeiderswoningen tehuizen volkakotflebnizen en kiosken zonder sterken drank openbare leeszalen schaft en nitbetalingslokalen handworksscholen en Toynbee cur sussen een Herstellingsoord voor drankzuchtigen enz Door dit alles heeft de Volksbond zonder twgfel bygedragen tot de verminderuig vaa het drankmisbruik Nog altgd ontbreekt echter in een welvarende stad als Gouda een Afdeeling van den Volksbond Het vertrouwen mag worden uitgesproken dat deze in de eerstvolgende toekomst zal worden in t leven geroepen Een Vereeniging als deze die arbeiden kan en arbeiden wil in zeer ruime mate heeft behoefte aan den steun van allen die het Nederlandsche volk willen brongen tot zodelgke en stoffeiyke welvaart Thans zal de Volksbond de medewerking vragen van de ingezetenen van Gouda Mogen zeer velen zich gedrongen gevoelen aan die oproeping gehoor te verleonen en hun steun schenken aan een zaak die zoo zeel steun verdient W C VAH HAEFTEN ÜTaiüQHT 9 Nov 1900 I N GEZONDEN Geachte Stadgenooten Da welbekende vrienden die zich reeda eenige jaren gedurende den wintertgd bezig hielden arme kinderen wel te doen zgn weder door de vereeniging tot Heil des Volka uitgenoodigd dit werk te behartigen In het volle vertrouwen dat het de goedkeuring van U geachte stadgenooten zal wegdragen hebben wg dit belangrgk werk aanvaard Het zal U wellicht bekend zgn dat wg reeds getracht hebben ons op de hoogte te stellen voor welke arme kinderen het e n weldaad zal zgn degeiyk voedsel te ontvangen Wg vragen ü met bescheidenheid weest zoo vriendeiyk ons niet te leur te atollen helpt ons zooals altgd De Commissie is voornemona in de week van 12 October tot ü te komen en uwe gewaardeerde gaven te vragen voor arme hongerige kindereu weet dat de vraag ver gezeld gaat met de hartelgke wenach öoo behoede ü en da Uwe voor armoede Namens de Commissie H A TOEN iftfr Aan het Bureau van Politie is terug bekomen oen smoushoudje met halsband mn belletje dat oubeheerd ia gevonden HABKTBKRIOHT III I 11 1 I Steenkolen en Cokes Van de Dnitsche markt worden geen veranderingen gemeld Van de Engelsche markt meldt Kitte en Cio Ltd Yorkshire kolen geen verandering Alle gedolven kolen hebben vlotte uitvoer en Qaskolen zyn zoo begeerd dat zy dadeiyk verkocht zgn Men noteert beste Silkstone 16 sh tot 17 sh 6 d beste Bamaley HaUskolen 19 ah de ton vrg aan boord Te New Castle Beste Durham Gaskolen 1 ah tot 17 sh 6 d Northumberland Stoomkolen 17 ah 6 d tot 18 sh per ton v a b Men ziet hieruit dat vergeleken bg vroegere noteering de marktpryzen onveranderd zgn Vraagt aan den buurman Dikwgis gebeurt het dat men het een en ander vernomen heeft en dat men van de waarheid niet overtuigd is men spreekt er over met verschillende personen en wel t eerst met zyn buurman Vele personen hebben hoeren spreken over de verschillende geneziugen door de Pink Pillen van Dr Williams verkregen en vragen alvorens tot het gebruik over te gaan aan hun buurman wat hy er van denkt Onze verslaggever ontwaarde zulks op zgn reis door Nederland eveneens dat het gebruik der Pink Pillen door den eenen buur aan den ander worden aanbevolen waar hg er over sprak boorde hg de Heer die Mej die heelt ze ook gebruikt en bevindt zich thans welvarend Tot last hebbende de verschillende personen te bezoeken die hunne genezing gesebreven hadden maakte zulks op hem een goeden indruk en werd hg dan ook overal op vriendelgke wgze ontvangen De Heer J Pb Scbeers Café levenslust by de Duinen te Vlissingen bad ons geschreven Ik gevoel my verpucht U te doen weten dat mgne echtgenoote door het gebrnik der Pink Pillen volkoiUen genezen is sedert jaren bad zg veel te lyden aan maag krampen en is thans door het gebruik van 3 doosjes geheel genezen Deze schriftelgke verklaring werd door mej Scheere aan onze verslaggever mondelings bevestigd en HEd voegde er tevens bg dat nog andere leden in hare familie tot het gebruik waren overgegaan en er zich wel by vonden Maak myne genezing gerust bekend en ik zal Zé een ieder als een heilzaam middel ten zeerste aanbevelen zulks waren hare woorden toen onze verslaggever afscheid nam De Pink Pillen zgn onovertrelfelgken spierversterker hergeven kracht aan de zwakken en zyn voor de delicaatste personen onachadeiyk Zeer werkdadig tegen bloedarmoede rheumatiek zennwpyn Zg geven achoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tydperken der verzwakking by de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geesteiyke overspanding en door buitensporigheden Prgs 1 75 de doos 1 9 per 6 doezen Verkrygbaar bg J H L Ssabiue Steiger 27 Botterdam eenig depothouder voor Ne derland en apotheken Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken bg Wol Co West Haven 198 WatM ü evmwil voor de namaahelt verschaft tl de ecHe Pink PiUtn alteen bij den Beer Sna biUé te Rotterdüm of bij de depothoudere die onder de atteeten tn de couranten zijn aangegevtn Alle andere vertonen verkoopen goedlcoopere zoogenaamdt Pink Pillen zulke u eleehte om het pubUjek t bedriegen Onze veralaggever vernam het veréohillende plaateen in Nederland hoe de pertonen er ingehopen zijn en hoegenaamd nut de minate uitwerkuig dezer nagemaakte Pink Pilt en ondervonden hadden onnoodig te zeggen dat deze Mrxnwn epoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen Bet namaakSil der Pink Lilii PilUn heeft nog nooit iemand HU VKF m meD Albeeldiag der doos Nieuwe Wiaterstoffen voor HEEREN KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA r fe M M Si BnrrterlUke Stand 6EB0BEN 8 Nov Arie Matthgs ouders F Scheepbouwer en A M IJsselstyn Margaretha ouders F Anker en J L de Vroom Leeudert ouders G Woudenberg en A van den Heuvel 9 Neeltje ouders F Dortland en N J van den Berg OVEELEDEN 9 Nov W C Bokhoven 21 j A Nobel huisvr van J Egkelgkhuizen 41 j ONDERTBOnWD H L Hortensius en M C Huurman J J Hornos en K van Ewgk H Bennis en G Koemam de NOüVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Kobes Japonstofien mot bgbehoorende gameoriugen Blousen Peignoirs en Pelterijen D SAM80M ADVERTKiVnEIN Heden overleed na een kortstondig Igden onze gelielde oudste Zoon en Broeder WILLE GORNEUS in den ouderdom van ruim 21 jaar Namens de Familie W BOKHOVEN GooDA 9 November 1900 De Familie verzoekt van rouwbeklag verechoond te blijven Voor de vele biyken van deelneming ontvangen by het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de heer J vak VLIET betuigen wy onzen hartelgken dank Dit aller naam Wed J va VLIET DE JOHQ Stolwgkerslnis 10 Nov 1900 I De COMMISSIE tot ÜITDEELING Van EEWTENSOBP Soepketel Keizerstraat heelt de eer te berichten dat zy binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanvieden barer Met het oog op de groote beboelten en tot inatandhouding dezer nuttige instelling hoopt zg dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zgn ook by de ondergetee kenden aan buis verkrggbaar Het Bestuur C VAN BEEKEL Voorzitter C A B BANTZINGEE Secretarii TelephooEnet Gouda Gereedgekomen aanaluitingeji Teleph No 123 Krook G Gmttory Granen Mesting Kleiweg E 73 122 IJsaelstein G Blauwstraat 5 De trekking begint MAANDAG 19 NOVEMBER a s Loten en gedeelten vao Loten zgn te bekomen ten Kantore van de Collecteura A C OOSIJN Gouwe O 9 bg de Vischmarkt Jhr H A A MEIJEB Markt A 97 Ingang achter de Waag Zijt Gij Doof 77 £ S3r w r £ irs ï £ r Dr Oalton Aaril Imlltot U SêU l fc OHIOA 0 JI U PaiH ExpelUr Dwtif JMK wwdt dit mid4il uit s wiiM M i d nooM ak fijulülMdf hwiivuc MHunrwd tM RktBva k dan HnHSsIriC IM b fS l M Fijne COGNAC § o Per Fl f 1 60 f 1 25 f 1 P r Lit f 1 80 f 1 60 f 1 30 en hooger Aanbevelend o s duotdM dan TMtrDavvn Um UtU o kM hbotkwik titat M l ll6 n i Mo d l is damMttalMtktkM T Amitordui W tnatk Oibw TtM tvju m Sttaden t WB iHi Bnlmi SLOTEMARKB A Co Te Huur of Te Hoop om terstond to aanvaarden twee naast elkander staande r prachtige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 f Sf F O IKK OUOK 8CHIEDAMMEB GENEYEE Merk ftl PEETER8 Jz N B A U heirijt vin eotitliuiil ii p oaohet en kurk itoiHlt ooi GHtEDAM sten rwa Am naam il r Pinii NIOBLTOAP P HOPPK HOi DËI en KATTEN die last hebben van oMoeMerte ol leidende zgn aan êehmrfï ol andere huidziekten worden geheel genezen door het beroemde waschmiddel Van professor AECHIMEDES Flacons met gebrnikaaanwyzing 40 en BO cent by J m QUE Kleiweg No 2 GÖÜD MAANDAG a s OPEIJIITG der Machinale Haarwascli ea DrooginricMing Aan de Dames wordt beleefd verzocht ten einde van een regelmatige en vlrigfge behandeling verzekerd te zijn vóór dien datum te willen opgeven op welk uur zij daarvoor mijn Atelier wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend Ha P VAN WIJNGAARDEN UIFFEUR KLElW i i E 67 ORGELS v PIANO S STOBY CLAEK MASON HAMLIN TETSCB ét MAY AMEH ORGAN Co NEEDHAM e a 1 MöIlS Co e a Tabourets Piano Lampen holaton KtavierklMdjts Candilabres Metrmume a enz Blaasen Strijkinstrumenten en Onderdeelen r J W Sln tiloUn t p n b Inmn Mr af op dn laltl ZtUrdas iltr mmj WQ Aceoord Qitaar CUerê en Lestenaarê DirigeerHtokhen e PHONOWiyPJEmil JiARHÖNlKA FLOITEN TUMBölieiJNS KLOKKENSPjy N enz STEMESI VERHUKKÜ UeftttEEIEN INKUILEN Th Schmidt rb Wed Boelsums bericht de ontvangst der NOÜVEAUTÉ S op Luxe en Huishoudelijk gebied Bepfit der Goudscïie Flateelljakkerij E Estiè Co Aulliepllsche Tandpoeder on Antlseptiich Moiidtiiicluiir van E VAS8CTO TandaHë te Otnida OVERAL VERKRUOBAAR tOoedkoopste en loliedst adrea voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als hoiten de stad met genloten wageui GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUt teordt tegen tr anêpvrHehade venekerd hg Av Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blauwstraat Gouda