Goudsche Courant, maandag 12 november 1900

No 8350 Dinsdag 3 I oyember 1000 30ste Jaargang mmm mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T lefe ii N S9 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN TdefMi Mo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd êc Zn Onderlinge Nwrd NederlaodMlie i V eeverzerebingii aatsghappu SmlKjd ie LEËÜWARDEÜ Deze Maatschappij i door hare inrichting zeer oaorOeeUg en noUeAe 7J verzekert HatiAeer en PfutrOtm moniier eentge tnlag b j de toetreding terwyi men zich slechts voor een lUÜf jaar Terbindt Zü vergoedt voor Rondvee SO en voor Paarden tO ler ingeschreven wa rde 1 Sedert haar y jarig bestaan heelt z j zich 1 gekenmerkt door lagen omslag en daardoor 1 groote deelneming Bijna MI OOO polssen 1 zjn reeds algegeven De inrichting is op zniver coöperatieven grondslag en directe uitbetaling gewaarborgd 1 Overal in KederlanA êoHeae MUKmVKX gevraaga Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der 1 Maatschappij Willemekade 11 te 1 Tie ndewegf 89 Voor het aanstaande ST SICOLAASVIIXST ontvangen eene prachtige Collectie KAPPEN Randen V oorhangers Onderbigers en llliiemen in papier en doek vernikkeld Brittannia Metaal Cristal en l orc l in m i lkk l PETEOLEÜM EACHELS geheel rcnkeloos in Koop en in Hunr Üti EtitlsKe vflor St Nicolias is bov n Beleefd wordtledereen nitgenoodigd dezelve I te komen bezichtigen Gebroeders STEE1T5MA BloeniiBten GOUUA j Saloa Kamer en Grafdecoraties Corbeiiies JïrdlDièron Boiiquetlen eii QEAF en PSESTERilNSEl Groote voorraad KAMEKriANTEN iuk m oiidrrhdudvauTiiliKïO Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van mSBCXBNClOBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschade lijk voor vrachten bloemen en jjlanten LHer 1 0 50 i L 0 80 1 L I 1 50 j 5 L 1 7 TEIiEPH No 114 Z DE ECHTE Normaal Wollen Onderg edereii W HKMÜEN BBOKKEN BORSTBOKKEN KOUSEN SOKKEN BOKKEN KNIEWAKMEKS 8AJET etc Bij ons verkrijgbaar SCHENK Zuivere Medicinale LEVERTRAAN k 0 30 per fl bü D iUIEBIËS Kleiweg E 100 KIËVWE ROTTËRDAfflSCHË CdURAKT Verlaging van den Abonne iieiiisprljs Met ingang van f Januari o f zal de abonnemenltprljt der NIhVWE ROTTEliDAMSCHE COUHANT bulauirffk worOen verlaagi Van dien datum al zal de Coarant kosten per kwartaal te Eotterdam t in plaatsen waar wü een Agent hebben 4 SO in andere plaatsen r per post in éénc zending Eer te en Tweede Blad tegelijk 5 en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk S M ZÜ die zich met 1 Januari voor minstens een hall jaar abonneeren znllen bij gelegenheid van hel Haweliik van H M de Koningin recht hebben op een l rachlaUgave waarvan wij den aard nog niet wenschen mee te deelen die alsdan aan alle abonnés op de NIEVWE BOTTERDAMSCHE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wij ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnee een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een hall jaar verbinden Verbooging van den Advertentieprijs Tan f Januari a ê al zal het volgend tarief v or adeertenUék in de NIEUWE ROTTERDAMSCBE COURANT gelden Van 1 6 regels l tO elke regel meer 30 Cents In het Zondagsnummer van 1 6 regels S 90 elke regel meer M Cents Dienstaanbiedingen geplaatst als gewone advertentie van 1 6 regels 1 30 elke regel meer 30 cents Aanvragen om betrekking in de rubriek Werkende Stand 10 cents per regel mits comptant Aanvragen om en aankondigingen van lieldegilten van 1 6 regels TO cents elke regel meer 10 cents zonder korting Reclames van 1 5 regels ï elke regel meer OO cents Do hoogere priji dien wü voor ons papier moeten betalen noopt ons tot dezen maatregel Wü vertrouwen dat onze adverteerders in een grootere oplage van onze ourant als gevolg van de prüsverlaging der Abonnementen eene vergoeding voor de verhooging der advertentiekosten zullen ontvangen Virecteuren Uitgtverê NIJCiH Sc ZOON Agenten te Gouda J v BENTIJM ZOON Goudsche Melkinrichting gevestigd TtntFSINGEL TELEPHOON No 21 De prijs der BOTER is tot nadere aankondiging vastg esteld als volgt t pasteui iseerde liooiubotei f Ö 7S per I KG Belegen Hoornof Keuken boter 0 65 per i KG Bestellingen kunnen aan de Wijkknechts worden opg eg even en worden tweemaal daag s aan huis bezorg d Vraag de bekende zwaar gevulde BOTERLETTERS VAN J A VERHOEFF Hoogstraat r Dagemk sch verscb S Kort overiioht onaer Prljgcourant i SHEBKIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless IIOODE en WITTE PORTWIJNEN Jg Jj E MADERA S droog en zoet l r VERMOUTH la Turin 1 50 fl = o f BODEGA CHAMPAGNE J ö S i OGNAC i 1 1 75 f 2 25 1 2 16 1 3 25 i 75 en 5 J g SCOTCH WHISKY x M o i Per Fl Per Ank 45 Fl I o 91 cK LISTRAC i 65 Nto 127 75 O SS CHATEAU VALROSE 0 75 31 § S St ESTEPHE 0 86 36 g H St EMILION 1894 r il g PAÜILLAC 1893 H S 5 a GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 B S ê eSSr Moezel o s 3 r BOURGOGNE 1 10 47 P g U De flesschen zün in de prüzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrügbaar bü De arma T CREBASl Gouda POPPEN l RVIKJttH worden in alle soorten vervaar igd bü M TIEMERMANS Coiffeur DUBBELE BUURT Pe prijzeu zijn door den ataat gegarandeerd Uoof l riJ8 BT 600 001 Mi Icn biede hel geluk de hand UUnoodlginfr tot deelDemiag in de Kanaeo TAu de door den Staat Hambujft gewaarborf de groote Getdlottirij waarm zeker U Millioen 202 000 Mark flwonasn moeten wordeo De prijzi n van deze Teel voordeel biedende le dloterij die Tolf ens het plan slechts 118 000 loten bevat zija de volgende 1 q hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark IBpr a 10 000 Mark Premie v SOO 000 Mk I pT a i 00 000 Mark l pr 100 iOO Mark 1 prijs a 76 00 Mark l prijz a 70 000 Mark l prijs a 15 000 Mark l prijs a RO OOO Mark l priJB a b5 üno Wark 2 pry a 50 noO M rk 1 prijs a 4 O0Ü Mark prijs a 80 000 Mark priji a SO O O Mark 5 pr a B 000 Mark in pr a S 00 Mark UBpr a 8 000 Mark 4 pr a l 51 0 Mark fil2 pr a 1 000 Mark V 30 pr a 300 Mark SOpr A 2 O Mark 7 7pr a 201 Mark 360Ei9pr a IfiB Marl 9ait pr tt l 0 148 116 100 M ll08 9pra78 lS 21M totaal BQ 010 prijzen 1 De Hoofilprijs m de Ie klasse bedraagt Mar 1 BO 0 i stijgt in de e kl tot tn 000 M i I de e tot f 0 000 M in de e tot 65 000 M I in de o tot 7 000 M in de fle tot 76 00 I Mark in de 7 e tot 200 000 Mark en met d 1 prem e vau 30ü 000 M event tot 600 000 M I Voor do eerste p rij strekking die officieel i I vastgesteld kost 1 een itebeel origineel lot leobta Guld 8 60 een half orisined lot slechts Guld 1 76 j I oen kwart origineel lot slechts Quid 0 90 1 I De inloggeldon voor de volgende klasflon I I zoowel ftU de juiste lijst der prijzen worden 1 aiinKeaeven in bat officieele trekkingsplan voor I Zien van het Wapen van den Staat welk pla ik op aanvrage gratis venend j Iedere deelnemer in de lotarij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad heb bande trekking de offiineole trekkingslqst De u tbetaIinK en veraending van de PDJZj geschiedt door mij en direkt on prompt ann do winners en onder de strengste golioimhoudiuif I HfÜT Iedere bestellin kan men eenvoudig per postwissel opgevftn ook tegen rrmbours iF Mon wonde zich dus m t de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking loo spoedig mogelijk of uiteïlijlt tot 22 November e k I met vortroowen tot j Samuel Heckscher Sciir linnkior en Wisselkantoor in Hamburg Arrowroot I Üuitachland I t BIJ WOLFF fe Co WESTHAVEN 198 DIP Wie werkelük prüs stelt een IIEOELMH te hebben laat lich lotografeeren in de Fotograflaehe U ntUnrleMlng STTJIDIO m P V D WAALS PI SINÖEL 61 In de AVONDSTER Uubbele Ituurl It 13 Zün beden ontvangen de nieavrste modellen iWMlimEN en te mULÜl steeds gesorteerd in 4 C ASHACHELS GASFOENÜIZEK KOOKPLATEN BADEN en GEISEKS tegen concnrreerende prüzen Aanbevelend N N VAN LOON Gasfitter Tel No 117 Gonda Druk van A BBINKMAN Zn Uultenlaadsch Overzlcbl Volgens een bericht in de Berlünsehe avondbladen is eene tot 31 Maart 1901 strekkende begroeting voor de expeditie naar Oost Azië in den vorm van ees derde aanvnllingsbegrooting aan den Bondsraad gezonden By elkaar ifi en 152 770 000 mark aan eredieten noodig de reeds voor dit doel gedane uitgaven worden achteraf goedgekeurd en op reeds toegestaan crediet in rekening gebracht Voor het begrootingsjaar 1901 zal een nader ontwerp worden ingediend zoddra de toestand is te overzien Bü het thans ingediende ontwerp is eene toelichting gevoegd waarin de politieke noodzakelükheid van de expeditie wordt uiteengezet en waarin de sterkte van bet Dnitscbe expeditiecorps op 863 officieren en hoogere ambtenaren 18739 manschappen en lagere beambten en 5579 paarden wordt aangegeven Voor zooverre tot nu toe de bladen hier over dit begrootingsontwerp spreken keuren ZÜ vooral daarin af dat bet niet voldoende het karakter van een indemniteitswet heeft maar eenvoudig in den vorm van een aanvuUingsbegrooting is ingediend De klerikale Germania stelt in het licht of niet tot handhaving van het budgetrecht van het parlement het ontwerp zoo bad moeten worden opgesteld dat daaruit duidelijk bleek dat de regeering over iets wat tegen de grondwet in gebeurd was m indemniteit kwam verzoeken De antisemietische Staatsbttrgerzeitung vindt daarenboven nog dat de kosten van de Dnitscbe politiek in China buiten verhouding zün tot het voordeel dat daaruit getrokken wordt zoodat nog eens opnieuw moest worden nagegaan of de wereldpolitiek van den Keizer wel op den goeden weg is De radicale Volkszeitung roept uit Wal een groote maatschappelüke behoeften zouden reeds alleen van de rente van deze 162 miljoen Mark kunnen worden bevredigd De agrarische conservatieve Tageazeitnng klaagt dat er wel niet anders op zal zitten dan deze zeer belangrüke uitgaven toe te staan en hoopt dat bü het onderzoek in den Büksdag de meerderheid de mogelükheid zal vinden om al ware het alleen reeds om der wille van het buitenland dat toeschonwer is zonder al te scherpe kritiek het geld toe te staan De meeste bladen zwüffen nog maar uit de weinige die zich reeds uiten blükt wel dat de groote van het aangevraagde krediet tegenvalt en dat er een zekere vrees heerschend is dat daarmede de gezameniüke kosten vau de Chineesche expeditie tot aan haar einde toe nog niet zullen gedekt kannen worden FEViLLElOX Spreken voor mevrouw Desvarennes Den naam te noemen van hem die haar verraden had Aan haar I Was dat mogelijk Dadelyk begreep ty dat zij het ongeluk van Michcline zou bewerken Haar gevoel kwam er legen op en zij wilde dit niet Zij richtte lich op zag mevrouw Desvarennes met nog verschrikte oogen aan en zeido Ik bid u vergeet mijne tranen I Geloof niet wat myn man u gezegd heeft 1 Tracht nooit ietsuit te vorschen 1 Blijf in de onwetendheid waaringij verkeert Ja wel maar hij wien dit geldt moet raijdw wd er na bestaan dat gij het ook voor mijniet weten wilt sprak mevrouw Desvarennes diedoor een inatinctmatigen angst aange epen werd Zij weeg hare oogen staarden Zij zagen onder te zien Zij ochten Ik veriods er u om zeide de beangstigde Jeanne terwyl zij hwe handen voor het gelaat vanmevrouw Deavarcnaes hield als om haar gevaarlijkonderzoek af te houden Indien ik een xoon had sprak de patroon dan MU ik denken Plotseling hield tij op met spreken zij werd doodsbleek en naar Jeanne toekomende tot in wier binnenste zij haar blik deed doordringen begon u Van den toestand in China valt weinig nieuws mede te deelen De geruchten van een verbond tusschen Frankrük Rusland de Vereenigde Staten en Japan welk reeds werden tegengesproken worden thans weer opnieuw door de Duitsche pers opgerakeld en voor waar verklaard Wat de voorloopige orderhandelingen betreft is na aan den dag gekomen dat het voorstel van den Engelsciien gezant om een clausule in te lasschen in het voorloopig verdrag betreffende de revisie van de handelstractaten door zeven diplomatieke vertegenwoordigers krachtig gesteund doch door de gezanten van Frankrük en Rusland bestreden wordt Eveneens zün deze beide laatste gezanten tegen een voorstel van den gezant der Vereenigde Staten om een andere clausule in te voegen waarbü China zich verbindt in de toekomst ambtenaren te ontslaan onder wier jurisdictie ongeregeldheden tegenover de vreemdelingen zullen plaats vinden De gezanten van Rusland en Frankrgk beweren dat geen dezer clausules in een voorloopige orereenkomat tehuis behooren Men ziet het de onderhandelingen sleepen zich voorwaarts en de eensgezindheid laat nog veel te wenschen latuBschen wordt er wederom op gewezen dat spoedig het konde jaargetüde zal aanbreken en dat als men niet zeer goed voor de verbindingslünen zorgt er wel eens een terugtocht k la Napoleon uit Rnsland zou kunnen plaats hebben Bet eerste bericht over een nederlaag der Boeren scheen zoo echt Engelsch dat wü er aanvankelük niet te veel waarde aan hechtten Maar nu heeft Roberts het bevestigd en hoe weinig ook op de waarheidsliefde van dezen man is te vertrouwen toch is het niet aan te nemen dat hü een overwinning als deze zal phantaseeren Uit het officieel telegram blükt dat de Boeren in den nacht van den 6en op den 7en drie mü l ten zuiden van Bothaville in den Vrüstaat zün verrast Er ontstond een zeer ernstig gevecht dat vSf nar duurde De Boeren waren ongeveer 1000 man sterk en werden geheel verslagen De Engelscben namen twee kanonnen van groot kaliber 4 Krabbs en 1 maxim met de munitie en de fonrgon Verder werden 100 gevangen gemaakt De Boeren lieten 25 doeden op het terrein en hadden 30 gewonden Steyn en De Wet die bü de Boeren waren gingen üHngs heen Is het Neen neen viel Jeanne haar in de rede zeer verschrikt daar zij begreep dat de patroon dewaarheid bespeurd had Gij ontkent voordat ik dieiï naam genoemd heb P sprak mevrouw Desvarennes met schelle stem Hebt ij hem dan op mijne lippen geinen Ongelukkige I De man dien gij bemint ia de echt genoot van mijne dochter 1 Mijne dochter De nadruk waarmede mevrouw Desvarennes dit mijne uitsprak was tragisch krachtig Het liet gissen dat de moeder tot alles in staat was om het geluk van het kind dat zij afgodisch Uelhad te verdedigen Serge had juist geoordeeld Tusschen Jeanne en Michcline non mevrouw Desvarennes niet aarzelen Zi zou de wereld vernietigd hebbeu om uit hare pmnhoopen de schuilplaats op te bouwen waar hare dochter zou kannen lachen en vroohjk zijn Jeanne weid door aandoening overmeesterd en ctte zich wöcr neer De patroon hief haar driftig op Zij had ge ne inschikkelijkheid meer voor haar Het was n ukelijk dat zij iprak Zij was eenig getuige en 4 moest de waarheid haar ook met geweld ontrukt v fiutj n zij zou die zeggen O vergeelt mjj zuchtte de jonge vr uw Dat is nu de vraa niet I Een enkel wo f antwoord my bemint hij u Weel ik het i Heeft hij het u gezegd Ja £ n hq heeft Micheline getrouwd I sprak mevrottw DesTftrennes tü maakte een beweging van iDe Boeren werden verscheidene mülen in niidelüke richting achtervolgd en verdeelden zich in kleine troepen De verliezen der Engelschon waren gesneuveld kolonel Legallais een kapitein een Inltenant en 8 man verder 7 officieren en 28 man gekwetst Roberts uit verder zün leedwezen over den dood van deze officieren en noemt den dood vén Legallais een ernstig verlies Tot de gevangenen behoort de secretaris vui Steyn Devilliers Onder de doeden vond min een Boer met het geweer in de hand eii een armband met het rgode krois Voor uitvoerige beschouwingen over het gebeurde weten wü nog te weinig Onverklaarbaar toch is het hoe de Boeren met 7 kaïonnen tot in den Vrüstaat hebben kunnen doordringen onbegrüpelük is wat de Boeren mat die kanonnen wilden doen en te meer omdat het aantal kanonnen buiten alle evenredigheid staat tot de sterkte der afdeeling die door Roberts wordt gesteld op 1000 man veel te weinig alzoo voor een ernstige ondernemmg die door artillerie moet worden ondentenud Na de lange onafgebroken reeks van goede tüdingen treft deze jobsmare natuurlük dubbele Maar toch kan het verlies niet onherstelbDM worden gmeamd Dat de Engelaehen zooveel geschat veroverden blükt mooier dan het is In de eerste maanden toen de groote oorlog werd gevoerd waren de kanonnen onmisbaar en toen slaagden de Engelschen er niet in èen stuk te veroveren Maar nn de gnerUlaoorlog is aangevangen en aan artillerie minder behoefte is nu vallen de stukken wel in Engelsche handen Toch bluft J deze nederlaag een der treurigste feiten die in de jongste zes weken voorvielen V Het Zuid Atrikaanscbe verzoeningscomité te Londen heeft zich tot lord Salisbury gewend met een stnk waarin het comité aan de band van officieele stukken den Britseben Minieter opmerkzaam maakt op het schandelük optreden van lord Roberts leger in nid Afrika en op diens misdadig wreede maatregelen die aan den oorlog ten eenenmale het karakter ontnemen van een strj d gevoerd door een beschaafd volk Het comité herinnert Salisbury aan de bepalingen van de Haagscho conventie waarvan die betreffende het optreden tegenover de bevolking van een in oorlog gewikkelden Staat van een der Britsehe gedelegeerden afkomstig il en verzoekt dan den Britschen Ministerpresident om der wille van de staatkunde schrik met hare hand Ik vertrouwde hem nooit Waarom ben ik op den ongunstigen indruk dien hij op mij maakte niet atgegaan f Zij begon in de serre heen en weer te loopen als eene leeuwin in hare kooi Daarna hield zij eensklaps op plaatste zich voor Jeanne en zeide i Gij moet my helpen ora Micheline te redden tZij dacht slechts aan baar eigen kind Zonder aarzelen onbewust liet zij het andere het aangenomen kind aan haar lot over Van dit eiscnte zij het geluk van hare dochter als eene schuld t heeft zij te vreezen antwoordde Jeanne bitter Zij heeft haar zin dewijl zy zijne vrouw is I Indien hij haar ontrouw werd zeide de moederbeangstigd Vervolgens in gedachten Evenwel hij heeft mij gezworen haar te beminnen I Hij loog I sprak Jeanne met woede Hij heeftMicheline om haar geld getrouwd En waarom antwoordde mevrouw Desvarennes op dreigenden toon Is zij niet mooi genoeg om hem te kunnen boeien i Meent gij dat men alleen u bemint Indien ik rijk geweest was zou htj met mijgetrouwd zyn I hernam Jeanne verbitterd Eindelijk kwam zij in opstand Men vertrad baar te veel In woeste zegepraal riep zij uit Op den avond toen hij met mij alleen was mij te overreden met Cajrrot te trouwen heeft M mU dit op zgne eer verzekerd 1 Op zijne eer heriiaalde mevrouw Desvarennes ontmoedigd op spotachtigen toon Hij heeft ons allen bedrogen I Maar wat te doen Wat vang ik aan Een scheiding i Micheline zou dit niet wiUen Zij bemint heml de beschaving en den godedienit aan de Boeren voorstellen te doen die kunnen leiden tot beëindiging van de ellende in ZaidAlrika Dat zal weer niet veel helpen maar t toch goed dat de fatsoenlüke Engelschen den mond niet houden en opkomen tegen de barbaarschheid waarmee deze oorlog wordt gevoerd die niet alleen een onuitwischbare smet werpt op Engeland Imaar ook de pacificatie van Zuid Airika ten eeuwigeo lage onmogelijk maakt V In den Spaanschen ministerraad heeft de premier generaal Azearraga gelegd dat tich thans geen gewapend Carlist op Spaansch grondgebied meer bevindt Hü voegde er bü dat hoewel deze Carlistische beweging geheel mislukt was de kleine staat van beleg nog moest voortduren om alle pogingen tot samenwerking tnsschen de Carlisten te onderdrukken De Minister president deelde ook mede dat te Washington een overeenkomst met de Vereenigde Staten gesloten was volgens welke Spanje de eilanden Cagayan ten noorden van Borneo en Libnt aan Amerika afstond tegen betaling van 100 000 pd St Daarmede doet Spanje het laatste overblüfsel van zgn bezittingen in OoBt Indi van de hand In het Zwitaerache kanton Bern hMlt een volksstemming met tlOOO tegen 17000 stemmen een wetsvoorstel verworpen dat vrouwen tot leden der schooloommisBiin benoembaar verklaarde V Do einduitslag der verkiezingen in de Vereenigde Staten is thans bekend behoudens nog eukele mogelüke verbeteringen Mac Kinley heeft 202 Bryan 155 stemmen gekregen Nebraska welke staat tot dusver twüfelachtig waa heeft zich voor Mac Elnley verklaard Kentucky voor Bryan In 1896 had Mac Kinley 271 stemmen In de Kamer van afgevaardigden tellen de republikeinen 202 de democraten 160 de fusionisten 2 en de populisten 3 stemmen zoodat eerstgenoemden een meerderheid van il stemmen hebben In den Senaat beschikken de republikeinen over eene meerderheid van 20 stemmen Bryan heeft verklaard dat hü geen zetel in den Senaat zal aannemen zelfs al werd hü verkozen en president Uac Kinley geluk gewenscbt met züne herkiezing üit New York wordt dit tenslotte geseind dat voor de eeritvolgende presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten in 1901 defcandidaat der democraten zal zün En met eeneopwelHngvan woede ging zij voort Hoe kan dit dwaze mei e dat onbeduidendewezen beminnen Zij heeft m n bloed in har aderj n Indien men haar de waarheid ontdekte zou zij er van kunnen sterven En ben ik gestorven sprak Jeanne op somberen toon Gij heb een krachtig gestel hernam de patroonaangedaan maar zij die zoo zwak zoo zacht is O Jeanne denk aan hetgeen ik voor u geweest ben pUats eene onoverkomelijke hinderpaal tusschen uen Serge I Verzoen u met uw echtgenoot Zooevenwildet gij niet met hem meegaan Dat was dwaasheid Indien gij u van Cayrol vervreemdt kuntgij Serge niet afwijzen en gij zult mijne dochterhaar man ontnemen 1 Ja gij denkt slechu aan baar Altijd aauhaar 1 Boven alias aan haar I sprak Jeanne toornig Maar ik besta ook ik tel ook mede heb ook hetrechC om beschermd te worden om gelukkig tezijn En gg erlangt dat ik mq zal opofferen enmij verbinden aan een man dien ik niet lietheb maAr die mij vrees aanjaagt Deze vraag trof doel Mevrouw Desvarnnes kwam weder tot zich zelve Zij richtte zich op uit hare gebogen houding en sprak met krachtge stem aan welker gezag men geen weersUnd kon bieden t Hoe dan Gij wilt u van hem scheiden Uwevrijheid heroveren ten koste vnn een schandaal fEn welk eene vrijheid dan nog I Mea zal u schuwen en verachten Geloof mij leg uw hart hetzwijgen op en laat uw Teritand spreken t fnit virvaigd