Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1900

de oud senator Ben ett HUI en die der republikeinen Theodoor Bo 8eT lt i Niemand zal leker beveren kannen dat men er ti laat bü isl Verspreide Berichten I FusnuK I Nog eenige dagen al het antomobielen Jeeat op de Tentoonstelling van Donder I dag en in het over chot der tickets lou den geweldige brcBBen worden geschote 1 doordien er 339 5B0 meneeben iQn gekomen 1 en de entree na tien nnr in den morgen 1 tP tickets bedroeg kwamen er niet minder 1 dan 1 210 303 tickote in I VJrydaï w 8 het naar weder koud en 1 régeBachtig én do bezoekers kwamen dan ook bij kleine troepjes desondanks hand iaa den 4e tickets zicji op 4 5 centimes f I ficieele nóteering I Kn hedenavond om elt nnr definitieve slni I ting altón geruchten van nienwe verlengin I gen ten spgtl Het heet dat i regeering op graal Zep elin a loioratal t t aankoop van zün be stnnrbif o Ulcl tlÜLllon is ingegaan onder leiding van den uitvinder die er zich zoo ten naa 8iitiü aea geroineerd heelt znllen er militaire proeven mee gedaan worden op gcoote Behaal op het Tempelholsrveld bt Berlgn OösTEimiJK HoHaAnuï éel gemoeateraad itaa jraz heelt der Toreeniging Flamme een stnk grond al gesfaan om er een crematorinm op te bon won en de gemeenteraad to Anssig heelt hetzellde verstandige beslnit genomen iTiUB De correspondent van de Pigaro te Rome vertelt een puar belangwekkende bij fonderbeden van deu nieuwen koning van Italiü In atrgd met de gewoonte van w len zijn vader en zp grootvader draagt Vitorio Ëmanuele UI steeds de generaalnnnilorm lells in het paleis Dientengevolge heelt hij het dragen van do nnjlorm voor de otll eieren verplichtend gesteld tot 2 nar des i middags terwgl zy vroeger slechts by den dienst in nnilorm behoefden te verschijnen Olftciaren die een bezoek van meer dan twee dagen aan Bome brengen ziJn verplicht zich aan den vorst voor te stellen Vitorio Emanqele III wil op ds hoogte ïijn van alles wat in het leg r ol op de vloo omgaat De besluiten diC de betrokken ministers hem voorleggen neertt h j mede naar zgn werkkamer en toekent hi eerst na ze nauwgezet bestudeerd te hebben met de wekeljjksche rapporten naast zich Men ziet den koning eiken dag met een porteleuille vol stukken naar zjjn vertrekken temgkeeren by vertrouwt ze nooit aan een lakei ol dienaar toe ki t 8i 7 15 8 10 8 t6 8 18 9 8111 18 18 87 18 J 10 3 84 4 4S 8 11 81 7 0 8 10 61 Ami W 1 34 6 47 7 80 8 15 8 4 9 80 48 11 30 11 48 1 06 8 8 8 3 49 8 0 8 88 8 7 86 8 88 10 06 I ikU 7 0i 7 81 8 18 9 19 9 8 11 18 10 84 11 811 88 M8 I 8 88 4 18 4 84 8 47 7 18 7 84 8 0 9 11 11 98 vastgebonden en de vrouwen nemen op den wagen plaats op vastgestopte zakken me 1 hooi en zoo zet de stoet zich in beweging tot b j het kerkhol waar de dragers met de I burrie gereed staan I Langzamerhand komt er in dat alles wa 1 verandering en begint men de ver alwezigen 1 per briel kennis te geven Ook de gewei 1 dige maaltqden komen slechts bij uitzonde 1 ring meer voor en menig genoodigde neem 1 alleen in den stoet plaats ol voegt zich daar I in het dorp b j 1 Het diakoniebestuur heelt thans door he 1 aanschaffen van een nette lijkkoets met vas 1 aangestelde dragers den stoot gegeven to I eene geheele wgziging Als nienwigheid en wegens de koston za het algemeen daar wel niet dadelgk op in gaan doch onder de burgerg zal het spoedig tot den goeden toon behooren ziob met de Igkkoets te laten begraven en ook in de buurten wordt er reeds gebruik van gemaakt Door 23 winkeliers in damesconfectien en manufacturen te Amsterdam is een overeenI komst aangegaan met het doel tegen te gaan I de in hun bedrgf zoo veelvuldig on op slecht I gekozen tgden voorkomende opruimingen en I uitverkoopen zeer ten nadeele van hun vak I en hoogst schadelgk voor de financieele reI Bultaten I Ten einde aan deze overeenkomst meer I klem bg te zetten hebben de contractanten I bepaald dat bg overtreding van eenige in I de door hen gemaakte overeenkomst voorI komende bopaling een zeer hooge geldboete I zal worden opgelegd welke boete zal worI den afgedragen aan het Genootschap LiefI dadigheid naar Vermogen of bg eventueele I opheffing van bet Genootschap worden I gestort in de kas der algeraeene armen der I stad Amsterdam Het aantal studenten in de geneeskunde bedroeg bg den aanvang van 1900 aan de vier Nederlandsche universiteiten te zamen 1287 waarvan 491 te Amsterdam 336 te Utrecht 822 te Leiden en 139 te Groningen d i meer dan de hellt van het totaal aantal geneeskundigen in Nederland gevestigd heigeen op 1 Januari 1900 bedroeg 2292 huyzen en Bles W Bilders De Bock J Maris Meiners D Oyeus Sadee Van der Weele enz teekeningen o a van Bisschop Bosboom K Karsen Hart Nibbrig Rochufr sen Springer Voerman en anderen Een verzameling dus die om velerlei redenen merkwaardig is $ £ Geineng de Berichten 1 Nut der volkstelling I Ia een der Noord Brabantscbe gemeenten 1 woont een jong paartje dat de volkstellm 1 een tegenrtike instelling noemt Zeggen w j waarom I Ken jonge dame even de 25 gepasseerd 1 had zeil hare telkaart ingevuld Voor de grap bad zij op de vraag gehuwd ol on gehuwd geantwoord nelaas neen I De ambtenaar met de controle dor kaarten belast dit antwoord ziende wU e de dame Wel eens leeren kennen In plaats de woorden der schoone eenvoudig door te halen en e het wpord ongehuwd voor in de plaats te stellen begal hij zich naar het meisje om haar te verzoeken zeil dit antwoord te WQZigen Blozend zooals een jong meisje bettUmt bekende zjj den ambtenaar persoonlek de ui te hebben getapt i iet zooals t behoort zeide de ambtenaar maar toch begr pelgk De man kon zich zolls voorstellen dat men I in vollen ernst de iwoorden kon neerschrij I ven hvjzell was ook wel geneigd uit te I roepen dat hy helaas ongehuwd was I Wat verder volgde zullen wö maar niet I aan de groote klok hangen genoeg zy het I te melden dat het paartje reeds in Maart I publiek geëngageerd was en nu dezer dagen I voor het altaar gezworen heelt voortaan I alle Hel en leed samen to doelen üit vollediger inlichtingen omtrent da twee spoorwegrampen welke Vrgdag in België en Duitschland plaats hadden ontleenti wg nog de volgende bgzonderheden Het ongeluk in Belgié gebeurde op eé afstand van honderd meter van het statiw i Brainel AUeud op een krnispunt De sch M was buitengewoon hevig zoodat de loconi$ 4 tiel van den goederentrein tot een vorm 1 loozon hoop werd vernield en door den tegea schok de ramp nog vergroot werd j de ver nielde wagens van den personcntrem en wat I er van de locomotiel van den goederentrein was overgebleven werden nog over een lengI te van tien meter voortgestuwd I Het was s morgens zes uur ennoggehetl I duister De reizigers waren een vgftigtal I De niet gewonden en lichtgewonden vluchtten I in doodsangst over velden en heggen terw l I boveu alles de kreten der zwaar gewondm I uitklonken Een hoogst interossante veiling zal 22 No 1 vember a s te Rotterdam worden gehouden 1 Dan komt in de knnstzalen van de firma 1 Oldenzeel onder directie van de heeren Van I Marlo en De Sille onder den hamer een 1 verzameling schildergen aquarellen teekenin 1 gen antiquiteiten boeken kunstvoorwerpen 1 enz die zeer de aandacht zal trekken Een 1 groot deel toch van deze verzameling behoort 1 aan onzen tooneolsjjeler en schrgver Rosier 1 Faassen die zich er waarschgnigk niet voor Zjjn pleizier van ontdoet En niet alleen dat dezo dingen hem toebehooren er zgn vele teekeningen en acliildergen bg die zgn werk zgn Faassen heelt zichzell geschilderd als Haspelstok en als de Rebbe in Vriend ï rits hg heelt zgn eigen portret getcekend als Bertrand h j heeft landschappen uitgevoerti in olieen waterverf hg hoeft figuren ook geschilderd en vele schetsen gemaakt En ook van Alexander Faassen zgn hier werken met het penseel Verder zgn er brochnres van tooneelstukken met wit doorschoten waarin Rosier Faassen do geheele mise en scène en alle coupures heelt aangeteekend andere stukken geheel voor de opvoering geschikt gemaakt 1 afbeeldingen van kostuums voor rollen door j mevr Faassen gespeeld en andere dingen die I voor fi wonderaars van onzen groeten komiek I veel waarde znllen hebben Behalve dit alles zullen nog schildergen I worden verkocht van Apol v d Sande Bak I Een hall nnr na het ongeluk waren ees I geneesheer en een priester op de plaats des I onheus In de puinboopen der machine wu I de stoker beklemd hg leefde nog doch kou I onmogelijk bevrijd worden De priester kon I hem zoo bedienen eer hg stierl De machiI nist was op den slag gedood Onder de I zwaargewonden was de hooldconductenr en I een zestigjarig reiziger een Belg die een I zware beenknenzing bad de man had I slechts èén arm een herinnering aan een spoorwegongeluk hem eenige jaren tevoren overkomen I Nog oen andere beambte werd zwaar gewond Het aantal lichtgewonden allen Belgische reizigers bedroeg negen Eene begralenis in de oostelpe provincie is voor atedelingon steeds eene vreemde ver 1 tooning Waar men gewoon is de bezorging 1 van allerlei wat b j een sterfgeval moet ge 1 daan worden op te dragen aan personen tdie daar hun werk van maken daar maak 1 het een eigenaardigen indruk om waar te nemen hde ten plattelande do buren de zorgdaarvoor op zich nemen 1 Dadelijk na bet overlgden zorgen de baar vrouwen voor het afleggen het verïtenne kleodcn met het hennekleed dat In een behoorlijk huishouden steeds voorhanden moet zijn De mannen komen b jeen om t loten over het aanzeggen dat persoonlijk h thoort te geschieden verder moet er gezorj worden voor luiders om een kwartier lajig do doodklok te luiden op een bepaald aur en later gedurende de begralenis Na het aanzeggen van het overlgden gaan de groevenengors nogmaals uit om tot het bijwonen van de begralenis uit te noodigen doorgaans een paar uur vroeger din de plechtigheid zal plaats hebben opdat ieder behoorlijk eerst aan de talel kan komen 1 BiJ de echt ouderwetsche boeren behoort I de lamilie zells tweemaal aan talel verzocht I te worden j Heelt zoo ieder zijn gerechtigheid gehad I dan verschijnt de doodenboer van de buurt I met een langen wagen mot twee paarden I de kist wordt daar halt uitstekend achterop Het parket van Nivelles stelde een onderzoek in waarbij bleek dat het ongeluk te wgten was een lausse manoeuvre meer niet Het ongeluk bij Ollenbach was ernstiger omdat door den schok het gasreservoir in den laatsten D wagen sprong en de twee laatste der verongelukte wagens in een oogwenk in brand zette BINNENLAND Naar wjj vernemen kan da langverwachte promotie in de hooge rangen van het leger tegen beden tegemoet worden gezien Uit Franklort was dadelgk voel hulpmateriaal gezonden er kwam ook een bataljon uit Olfenbach het terrein afzetten De brandweercorpsen uit Bhrgel Mdhlheim en Olfenbach konden nog hun diensten bewgzen doch het was te laat om menachenlevena te redden Het ongeluk gebeurde tegen middernacht Vrgda ochtend te zeven nnr kon men uit de puinboopen eerst de Igken te voorschijn halen het waren er act t onherkenbaar geheel verkoold Dat deze reizigers zich niet hebben kunnen redden laat zich slechts uit de paniek verklaren na de vreeselgk snelle verspreiding van den brand gevolgd terwgl men slechts aan de uitgangen van den wagon dacht om zich te redden Van enkelen kou men de identiteit vaststellen uit de namen in bun ringen gegrild Willy 28 1 1892 Ëlsa 28 1 1892 Tak 1892 A B Koxcebukoba 27 Cexon 1892 I De menschetgke overblglselen werden naai I het kerkhol van Ollenbach overgebracht I Het aantal gewonden meent men met ze s t 7 86 7 44 8 14 8 17 8 S8 9 14 10 0 10 18 10 40 11 8 841 1 10 87 7 47 8 07 sIiO 8 6 9 85 10 80 10 46 11 01 U 47 Directe SpourwegverblndlDgen met GOUDA Wtnterdleist 1900 AaQ evangen 1 October Tijd vai fireenwicb 7 17 9 08 9la4 9J8 9 87 10 86 11 08 U O j 11 1 a U 88 98 8 10 18 10 18 11 S6 ll l 10 0 11 88 u mr T r o i s j 88 i ra dlt ioo 7 18 MO Si W k k 7 88 8 J0 Cki U 7 88 87 S ra nM BoU rdamD P Botl d m V 08 1 lil 7 48 7 67 Z 08 6 80 KOTTIHDllJ aOUB Ti m 11 80 1 48 18 88 1 64 11 81 11 48 18 10 1 86 8 14 r 48 1 58 11 68 U 08 18 81 1 09 109 9 8 f 8 17 18 10 1 8 87 9 48 10 81 8 89 7 06 7 89 811 g 8t U S 9 48 8 48 9 68 8 61 lO ilS 1 1 7 88 S 10 1 43 9 47 10 09 lO U 11 08 W u a H u s z f i 4 L 7 68 4 3 4 47 4 03 4 34 5 98 4 44 4 51 S l 4 84 6 07 6 18 6 M 9 40 9 48 r 4a 6 41 04 ko Mp a uB W SotliliMll b 8 8 10 18 10 88 10 98 10 48 10 4 18 9 47 7 iS KmK atpelle ♦ ♦ Xiïuwmkvk 1 1 8 84 i M 4 M HoUMdMha yoor i Bxtn applaineBtb iriji tu d Ooa t mi in Wtgoi Liti ll 0 d l l ll ♦ r oo 9 89 10 08 10 1 1 9 68 6 4 fl 7 89 0 58 10 18 10 48 11 19 10 08 10 17 10 8 0 4 11 11 118 SOtlDA OBN H AGviw ram 8 01 8 1 9 17 8 18 8 84 9 11 9 81 10 00 10 19 10 89 11 88 18 18 18 86 18 68 1 68 8 91 8 46 4 19 4 60 6 96 8 87 8 41 8 88 9 U8 9 14 9 08 1 7 18 7 88 7 S 7 68 7 88 11 11 1 10 6 08 fnasti M wt f e c K i n i 11 88 1 81 6 18 I i0 84 nj 1 86 8 7 16 8 7 57 8 18 8 8 G O U h 1 4 VI s r s ll D H Ti taiM 9owl 6 9 6 11 8 3 11 38 10 80 10 59 18 01 1 10 S S8 8 88 07 1 48 6 19 i 86 8 48 9 61 O i 10 87 11 08 iAmil W 8 01 8 68 t 1 10 10 11 04 18 48 11 67 1 67 3 18 4 It 4 57 6 iO 6 0 16 44 9 86 10 3 l OS 11 8 lAmit C 8 l V IS 9 87 10 86 11 108 1 1 8 18 8 10 4 17 8 1 5 48 6 8 8 10 0 11 18 18 14 a 80 O 1 a ii T i H r M I 18 00 18 87 8 16 S 18 4 S8 1 11 8 40 S lr U S 1 09 8 08 1 4S 6 04 T 10 87 10 68 11 01 1 81 6 89 7 10 7 88 S6 7 83 7 00 7 4 8 08 d 9 07 10 8 11 18 11 84 11 47 84 7 8 18 8 80 8 88 6 48 8 08 t oudk Oudi Wosrü Utrwikt 8 43 6 8 11 8 30 11 4 8 18 8 18 8 88 9 8 10 14 10 4 7 n4 rT177 77 4 1 U 10 VU U O 1 3 a 4 8 7 00 7 0J 8 6 10 8 O J ii Ül 7 N 0 9 7 18 S Ji uil i8 ii iViV ü 1 t 4 4 7 41 10 0 0 i 8 Utcwkt Wuiiriloa On lev 88 9 4 10 88 10 46 11 41 18 08 18 46 18 86 1 40 8 10 8 48 4 18 4 45 6 81 8 66 kerheid te kunnen stellen op drie reizigers en een conducteur die slecht lichte kwetsuren bekwamen Oorzaak nog onbekend Een pleizierreisje Van een tweede kla rgtuig dat dezer dagen in een passagierstrem van Qnévy vertrok werd even buiten het station dooi een hevigen windstoot bet dak algernkt Lantaarns en ruiten braken en vermeerderden de verwarring nog die onder de reizigers was ontstaan Ondertuaschen Meel de trein doorstoomen en stopte niet eerder dan nadat de plaats van bestemming was bereikt Da passagiers waren gedurende de geheeleU reis a n weer en wind blootgesteld geweest De stad ParSs verloor onlangs een proces tegen een wijnhasdelaar waarbij zg werd veroordeeld tot terugbetaling van 201 Irancs aan te veel geheven belasting op spiritus Toen da betaling van deze som geweigerd werd nam de wgnhandelaar een deurwaarder in den arm die nn beslag kwam leggen op den zetel van den president van deu gemeenteraad Het spreekt van zeil dat nu de gevorderde som spoedig was voldaan Nog een ander onaangenaam gevolg zal het proces voor de stad Pargs hebben daar zg nn ook door andere wgnhandelaars wordt aangesproken die in t geheel restitutie van 4 i millioen Iranes te veel betaalde belasting vragen De politie heelt gevangen genomen en govankelgk naar Sas van Gent overgebracht de 21jarige G H te Zuiddorpe bij wordt verdacht brand gesticht te hebbon bg den landbouwer bg wien bg vroeger als knecht gediend heelt Heb deelt ons mede dat de AmateurFotografen Vereeniging te Amsterdam bezig is eene collectie lantaarnplaten bgeen te brengen vervaardigd dooramateor fotogralen naar opnamen betrekking hebbende op den dezen zomer gehouden vlootschonw van viaschersvaartuigen op de Zuiderzee waarbg H H M M tegenwoordig waren Het doel Tan het bestuur der A F V is deze verlameliug lantaarnplaten die zonder twgfel ene blgvende historische waarde zal hebben later aan verschillende scholen en inrichtingen al te staan voor projectie Hoe het in verschillende distrieten van Qrikwaland West is toegegaan schrglt een Zuidalrikaansche vrouw aan Ons Land Toen de schrjlster m Modderrivier kwam kreeg zg een diep treurigen indruk van de eens zoo lielelgke plek de eenige groene picnic plek van uit Kimberley De tweede boerenplaats waar zg bjj kwam van J Fourie was een van de beste huizen langs de rivier maar waar het huis had gestaan was slechts een hoop zand te vinden JulIrouw Fourie leelde ijn een tgdelgk opgezet bnitengebouwtje Deze Fourie heelt de gewone ervaring opgedaan van gearresteerd en maanden lang onverhoord gevangen te zgn en dan bij z n vrgstelling zgn huis verbrand te vinden Een neel van dezen Fourie vond na lang verbljjl in verschillende gevangenissen dat zijn buis verbrand en zijn vrouw en kinderen verdwenen waren en eerit na lang zoeken vond hg z in Jacobsdal waarheen ze door medelijdende Boeren gebracht waren Alle huizen langs den oever der rivier met een enkele uitlonderling zjjn öl verbrai d 61 vernield door dynamiet en geplunderd Droevig is het lot van een zekere julIrouw van Lingen wier man is gevangen genomen bg de algemeene arrestatie Zg heelt overal getracht te weten te komen waar hg is om hem iets te zenden Maar lord Methuen en zgn officieren konden ol wilden geen inlormatie geven de kallers vertelden haar allerlei vreeselgke verhalen van den dood van haar man ou nu is dat reeds 3 maanden geleden en de vrouw heelt nog geen spoor gevonden van haar man Weer elders vond de schrgtster een paar oude menschen van 80 jaar die hulpeloos en berooM zjJD van al hetgeen zg hadden gespaard Een van de wreedste uitwerkingen van den oorlog zjjn de gruweldaden waaraan de vrouwen en dochters zgn blootgesteld De sehrglster zegt dat zg in haar huis heelt twee Alrikaander vrouwen die beiden waren aangerand door soldaten Zg waren eerst naar het hospitaal in Kimberley gebracht en toen zg daaruit ontslagen werden stonden zg geheel hulpeloos op straat Zij wildea eerst niet spreken maar toen de militairen vertelden dat zg wegens slecht gedrag uit Christiana waren gejaagd vetteUen zg wat er met haar gebeurd was en zg zgn bereid haar verklaringen door getuigen te bevestigen zegt de schrglster Een zestal moeders te zamen met 20 kinderen werden eenige weken geleden uit PotchelstrooB geiet naar verteld wordt word dat werkje ged an door bereden kallers Zg werden eerst in de gevangenis geplaatst en later niettegenitaaiide er lieke kinderen achterbleven die verzorging noodig haddon weggevoerd in trucks naar 3 fhanncsburg on daarna naar Kimberley De olflcier die het toezicht had op deze reis behandelde hen met vriendelgkheid De heer H Truter en de heer Lingefield in Kimberley bezorgden hun een huis vrg en verdienen allen lol voor hun gedrag De namen van deze vrouwen zgn van Wgk Mijburg Marais Grobbelaar Benade en Kmger allen met kinderen Zg komen oorspronkelijk van Grikwaland West en hun mannen werden gekommandeerd door de Boeren en sommigen later gevangen genomen De eerste koning van ItaliS Victor Emanuel placht te zeggen men moét nimmer het verzoek om een sigaar ol om een ridderorde alslaan Hg was dan ook met het uitdeelen van orden buitengewoon vrggeving Maar toen Nicotera hem eens 70 commandeursdiploma s tegelgk voorlegde meende hg toch een aanmerking te moeten maken Dat is toch te veel ineens I meendehg Sire antwoordde de minister het zijn alle flinke mannen en zeer aanUwe Majesteit gehecht Zoo f Ik dachtniet dat ik zoo erg bemind was gal Victor Emanuel ten antwoord terwgl hg de 70 diploma s van zjjn handteekening voorzag Het werd hem eens kwalgk genomendat hg ook een tooneelspeler Antonio Petito had gedecoreerd die met veel uitbeeldingstalent als policGM optrad en laterop het tooneel onder het gelach van hetpubliek stierl Een courant van de oppositie wierp den koning het verwgt voordo voeten dat hg narren tot ridders maakte Welnu I zeide Victor Emanuel kalm nadat hg het artikel gelezen had datis toch zeker de eerste hansworst niet die gedecoreerd is geworden Volgens een mededeeling van Renter s bureau te Berlgn is sedert ongeveer acht dagen uit Oporto Portugal de daar sedert langen tgd wonende Duitscher Paul AdoU Nusse voortvluchtig De man die met ztjn zwager Bastos een omvangrijken export en importhandel in de meest uiteenloopende handelsartikelen dreel en handelsrelaties over de geheele wereld onderhield heeft zi h schuldig gemaakt aan wisselvervalsching tot een bedrag vtn 300 000 mark Nusse had zonder medeweten van zgn zwager die overigens de boste reputatie geniet te Berlijn firma en naamstcmpels van Portugeesche handelshuizen besteld en deze met inkt bevochtigde stempels op handelswissels afgedrukt waardoor de afdrukken den schgn van handteckeningen kregen Nog vóór een olficieele mededeeling vanzgn misdaad bekend was heelt Nusse zich onder den naam van Schwalbe onderwijzer uit Posen van 3 tot 5 November in een Berlgnsch hotel opgehouden met het doel om geholpen door daar wonende lamilieleden bg twee groote Berlijnsche bankiershuizen ondergebrachte aanzienlgke depOts op te nemen en zich toe te eigenen Dit plan mislukte echter door de eerlijkheid zgner lamilieleden Waarheen Nusse zich heelt begeven kon tot heden nog niet worden vastgesteld Mogelijk is hg met hetzellde doel als te Berlgn naar het buitenland gegaan misschien naar Londen waar hij met verschillende bankiershuizen wisselverbindingen onderhield Het wordt echter niet onmogelijk geacht dat hy zich nog in Duitschland ophoudt om daar aan de firma Nusse Bastos behoorende depots binnen te halen Het signalement wordt als volgt opgegeven donker haar met begin van kaalheid donkere oogen kleine bakkebaardjes bijden overigens glad geschoren gezicht Eleeding donker jaquet costuum grijze zomer overjas en lichtbruine slappe vilten hoed STADSNIEUWS GOUDA 12 November 1900 Bg den op Zondag 11 November gehouden wedstrijd tnsschen de stedelgke Èegelbonden uit Amsterdam Haarlem Rotterdam den Haag en Gouda behaalde de GoudscheEegelbond den eersten prgs een zilveren lauwerkrans en 16 verguld zilveren draagmedailles met 646 punten Amsterdam behaalde 641 punten Zaterdag had ten raadhuize van Rotterdam de vergadering plaats van de provinciale commissie voor Zuid Holland voor de aanbieding van een nationaal geschenk aan H M de Koningin bg Haar huwelgk met Z H Hertog Hendrik van MecklenburgSchwerin De vergadering koos tot haren voorzitter den heer F B s Jacob burgemeester vau Rotterdam tot secretaris den heer W H van Oordt H W Az lid van den gemeenterud aldaar tot penningmeester den heer A van Hoboken van Cortgene lid van de Provinciale Staten In die commissie hebben o a zitting de heeren graal van Bglandt lid der 2e Kamer voor hst distriot Gouda en Noothoven van Goor wethouder alhier beide ook lid der Prov SUten van Z Holland Besloten word eene circulaire te richten tot de burgemeesters van al de gemeenten in ZuidHolland met verzoek in elke gemeente onder hunne leiding eene sub commissie op te richten ten einde een algemeene deelneming te verkrijgen Door deze provinciale conunissie werd de heer W H van Oordt H WAz nog aangewezen als lid van de hooldcommi ssie Bg Kon Besl is benoemd tot burgemeester van Hazerswoude mr C S van Dobben de Bruyn De diaconie der Ned Herv Gemeente te Nieuwerkerk a d LTsel heelt haren armen een extrabedeeling gegeven bestaande in aardappelen en steenkolen Nieuwe Winterstoffen voor HEEREN KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Teiepho So 31 Amsterdam Vrkn Slotkrs 81V l l 98 l 98 98 8 V ileurs van 10 NOV NunuilD U rl Ned W 8 81 dito dito dlli 8 dito dito dito 8 Hoxoi Obl Qoudl 1881 984 lTAUa InBohrurm ir 1868 81 8 Oosim Obl m papiar 1868 8 dito k iilrer 1868 8 PoBTDOAL Obl raet coupon 8 84 dito ticket 3 1 84Vii ftmuill Obl Bianenl 1894 41 8 dito Bccool 1880 4 I 981 4 dito bij Sotha 188 4 te dito bjj Hon 18a 0 4 98l t dito to gottd leen 1888 8 87 dito dito dilo 1884 8 101 liri Jl Perpet ohald 1881 4 87 ToiKiiJ Qcpr Oon leen 18 0 4 98 6oc leenlng Miie D I 88 Oec Innm HriaO I 1 ïvibAri Bp Y obli 1891 5 Uliloo Ob it Seb 1880 8 10 TlllUülu Obl 4oiibep 18S1 I 841 VHITIKDAH Obligatien 1S 5 8 900 BoTriUAM Sted Iccu 1S 4 8 1 NiD N Afr H ndol und Areii l b T b M j Oerti c teii 81 DeliMuuchsppÜ dito 48 Am Hypotbcckb pandbr 4V Onlt Mij dorVor lenl and 88 Or Hypolheekb pandbr 4 l 10 Ncderlaudai he bank aand I 804 Red Handalmaatich dito I I641 N W k Pac Hjp b pandbr 8 Kolt Hypotlieekb pandbr 4i l Utr Hyptthcekb dito 4 Ooarili Ooct Hong bank aand 1188 Bdil Hypotheekbank pandb 8 110 Ahiiiia £ qul bypath pandb 4 0 Maiw L ö Pi Lien cert 8 i NiD HoU IJ 8poorw Mü aand 114J mtotSipl T 8t 8pw aand 101 Ned Ind Spooriregn aand 884 Ned Znid Afr 8pni aand 888Vi dito dito dito 1891 dilo 8 100 UI Spoor l 1887 8 A Eobl 8 66 Zaid Ital Spwinij A H obl 8 66 PonK Waracbau Weenen aand 181 E0 1 Gr Ruaa Spw Mij obl 4 97 Baltiacbe dito aand 7 V Paatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 8 98 tMakOh Ato 8p kap opl 4 lOOÜ dito dito oblig 4 I 100 AluuiA Cent Fao 8p Hü obl 6 114 Chick North W pr O r aand l dito dito Win Bt Peter obl 7 1 141 Denrar fc Rio flr 8pm oert v a 68 lUinoia Central obl in gond 4 108 Loiii T kNatbiimOert aand 74 Ueiico N On Pao Hoof Inn obig 6 48 i 1 Ooi lel 581 160 110 108 101 9911 100 117V 117V 101 84V dito dito Line Ooi Ie byp O 6 Oktii BL Cab Souibt Ohert T aand T O Kallw k Na lo h d 0 0 Atnaterd Omnibui Mij aand aotterd Trannre iMaate aand Nlli Stad Amaterdam aand I Stad Bolterdam aand 8 BlLsn 8t l Antwerpen 1887 J B ad Brnaael 18861 1 Uoxo Theiaa Begulll Oeaelaob 4 Oowlitm StaaUleenig 1860 6 K K Coat B Cr 1880 8 Spun Stad Madrid 3 1168 NlD Ver Bh Arb Spoel eert de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofifen met bijbehoorende garneeriugen Blonsen l elgiiolili eii Pelterijen U SAM8Cm Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 Nbvember 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prij ler waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit 29 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 39 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 33 cent pei hall Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer iste kwaliteit tl 3de kwaliteit ao jde kwahleit 18 cent per half KUo Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren en Wolvee prgshoudend vette en Loadenscha Varkens traa minder in prijs Burgerlijke Stand Baastreobt GEBOREN AdHana ouders C de Pater en P M Slingerland Catharina Wilhelmina Martina ouders W M Droog en A M Staatsen Dirk Johannes ouders A Groen en D de Pater OVERLEDEN J van Vliet 65 j Vllot GEBOREN Pietertje ouders J Stubbo en A van Gelderen AÜVEHTKINTIEN Don 94 November overleed te sGravenbage mgn waarde Behuwdbroeder de Heer H4KI1S V4N RIJN M 4LKËH4DB in den ouderdom van 36 jaar Mevrouw Vi RIJN vu ALKEMADE DUXIIOOKII GouDi 12 November 1900 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden tWM naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Tlüiny i WondnbtliiB in do gebeele wereld bekend en geroemd OnoTertroffan middel tegen alia 1 0 rtt Loit i rerHaagzlekteu enz Inwendig oofrel ala ook uitwendig in bijna Hlla aiektegevallen met goed arolg nsn te wenden Pr s per flacon I 1 per post t 1 It Thiirrj i Wosdwitlf bezit een alsnog ongekende geneeakraebt en beihAme werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel oreibodig Met deze lalf word een 14 aar oud Voor ongeneeslljli lehoulen berngezwel en onlange een bijna 28 Jaar hanlterl jdeu genezen Hiengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontatekingen enz van allerlei aard FrUi per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dep t voor Nederland Apotheker HENRI St llEK Ilokin B Amaterdam Wmt gwn depAt u b 4t lle men t re t un i die beliDtzaaapotbaka dH t THlKltBV la Pi arsd bal obiMli Uutnnlik Biliira proiimtiu U oalblldn bh kal CaBl ul Uaiitt Siaün Koklu 8 Anitcidam Paii Expelltr f ulllla b tawiüvl g s twa Bbeiaa aalwt aWakiMckj Aakait 14 1 88 7 e e 60e lal tadesMBtaaMlkakaa Ta ijartarda kTToblk CUbaa vaa TarO aa B H WtgtU ittttHm Ia de AVONDSTER ll bbele Buurt It 1 Zijn heden ontvangen de nieuwste modellen U SURMIENTëN en fraaie WB LW steeds gesorteerd in GAfiHACHELl GA8F0RNUIZEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen concurreerende pr jzen Aanbevelend N N VA LOON Gaafltter Tol Ko 117