Goudsche Courant, dinsdag 13 november 1900

39ste Jaargang yi oensdag 14 November 1900 So 8351 I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMi n aa ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gn ote letters worden berekend naar plaatsruimte liiiending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMi Ne at De Uitgave deztir Courant geschiedt dagelijks met uitzonderiiig van Zon en Feestdagen De priJ8 per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Qelroeders STEEITSH A Bloemisten ÜOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Cwbellles J rdlBières BouqufdfB fni dRAF e FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tulueo Alleen verkoop voor GüülJA en Omiitreken van JSHECTKNCIUKK Dood alle Insecten Door bilvoeginft van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnehten bloemen en planton Liter 1 0 50 L 1 0 80 1 L i 1 50 5 L 1 7 TELEPH No iu Üod rling Noord Nedrrlsnilsche Y BEYEHZEKER1H6M AATSCHAPPU gevdigd Ie Itmmm Dese Maatschappij is door hare inrichting leer ti onteeUg en Kolieée Zü verzekert UuKdcee eu Paarden pander enige inlage by de tootreding terwul men ilob slecht voor een Aa jaar verbindt Zy vergoedt voor Rnndvee SO en voOr Paarden 90 der ingeschreven waarde Sedert haar i jarig bestaan heeft ly zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groüte dcelDeming Iljjna ll OOO polissen lyn reads afgegeven Ue Inrichting is o zniver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd VÜeerml in Itederlnnd uil e de MtiKlfTmm geeraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maatichappy Willemskade 41 te i BKVIfMttiUlV Wie zeker zyn wit d Edite Qlkel Cacao te aotrtogan nwunengeeteld en na vele priBfiiemLngen tn den handel gekomen ondei dea naam dei uitvinden Dr HiobaelU vtrmrdigd p i beat muhiiut ia het weraldbsNMMb tebUbwaMU vaa 0 bl StoU mk ta Xnln itapiN J rTQie 2aLeIiy Bikel Caeao in TftfkxDtn koMiL B n DmKIkd OKM k mtmdkt akX n MniiimiiM gmmi imk nor 4 t pcMhr Toor a kBp O noaMknektif ruk l diarrbM iMii md Terkrijgbur M 4 ApoUMkin MK Vt Kft V U ttsö ttsö tss Pr i O n nalv agéiiroordlg r Mr land Jllllltt ittMkMI Amaterdam Kalveistraat tOS Wie werkeiyk prys stelt aen HKCELIJK te iicbben laat zich fot ografe ren ia de Volografiiehe HuutllurlclHing STTJIDIO Fl SlNClEL 661 liHÜeii gy niet wilt hoe steii gebroikt de larwflig bekrooQde tn wernldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mmhi uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bioeni van II ü VA l NCHAIIi Co i eiillaut H flemi am VAkN 8CHAIK Co a Melianthe et be M miAdBl V w rcl L VAN SCHAIK Co s MeUantbe fmemt Kmkhont VAN SCHAIK CO S Helt Qtbe Keoemt zuoirol oud aljjoog VAN SCHAIK CO S MeliSntbe miji ia kooi buisgwn ontbraki ii VAN SCHAIK b CO B MelÜmtba aUut oortdurmd onder Scbeikmdift loeziehl VAN SCHAIK Co S Melianthe helpt oahiimi lelii F VAN S HAIK Co a Heliantbe l kroond met Etreaiplonu i VAN SCHAIK Co MBllantbO U bekroond met Goud Van SCHAIK b CO B Heliantbe Wkrooml met Zilver VAN BCHAIK Cp a Ueliantbe verijnbnar m flsooiu S Th TOBKBN Bottoop B T WUK Oudma nM KOLKMAN Waddinxven II ItOLLMAN Bodtgravm PIN KBK Nifuvtrkerh a d IJttl W J VAX ÓAM Haaitrecht A N viw ZKHdKN ScAoonAotm ran 4 Cl 10 CU eu t t bg Firma WOLFF Co Werthaven 198 fiouda f Bi MIEBIBS Kleiweg E löoj Gouda E B ViN MlLLi Veerrtal g ww i i w fi Tr si rrrê r iw yr np wif u wn Met Ur üipl PRAePARAT£N VAN H 12 1 te ourfo BÜÜMAN Moordrecht lltna l 9fTk flA ie ment krachtlee en veriterkendeKINA WITN tereniwiktt yUI na LarUCnC i k oU senen Kebrekaar eetlust aleehte ipltiverteringi nnuwhoofdpiin ter verrterkine t lekte orkraambed koort en hare K volgen QUINA LAROCHE FËRRUOINEUX m het bi 70bder tt eii Bloedcebnk BlMktucbt kwalen an Kritiachen Jeeftüd tai Verkriit batr iu flaum a 1 Ö0 en 1 3 Ir aI mf St t a t TOtdzaam vcntetkend aangenaam vnn sinaaV voordogclijkscheeb nik 1IWI V avay kinderen zwakken en klierachtige geatellen teer aan te beveleii AU eoeukrachtlge drank l i Btoorntasen Ier epijaverterlnatorganen en dlairhétf ook Toorïuigdingen en kleine kiiKlerrn Pn s cr t i n Kt T f 1 70 t Kgr O OO K r O BO irr Melksuiker T rZt t liet rnoketi ccner halve Cigarette it voMontdc ter baitrijding v n de herigste aanvaUco ran Aathma te lp Asthma Cigaretten o so doo i 6 96c Tamarinde Bonbons Kliirr n clStir T rSXi vopr kinderen bewijzuii U Tamarinde Öonbons viti KKAEl ELIEN HOI M twknj iike diensten daar de Tonn voor het kind begeerl ijk en Ie giinuk aapgenaam ii I nj per doosjc O OO en 0 60 ftlmlalr l flGiillAC algemeen erkend als het BESTE huismiddd J Verkoudheid en Keelpyn bet is k een iiymoidoaaeDd tn veraachtend middel by uitnemendheid uitiluiteod in H □ fleschjei verkrij gbaar Pnj 0 30 i tr flctch Sh Trmpai attH mtm KKJLKPCLIEN k HOLM te 2 lit nUn alUm rMwtitH pfm MpoiMdkdn gn TtrogUltH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Vpedings Eiwit 1 Kilo Tóiwn be n öVBnvcel vofldiiigiwiiardc ala 5 Kilo beat nindTl K f 80i W i it r U IVuiran wordt In hut Itehaam oamidd lyk tat spiiirwepftH sa U9 d tmwMcet r tndi i vnt Ie vorinou IVflpon hodfl by irort ift ld ritbrulk eene bMloMoid tOMume att krarhten ten irwitlRe soowd by oEotidfn ala y arL kon aa kaa aaa alle tgjwm tniwevoiwd Worden louder daarvan den Hai iak Ie bndwen Door d a idtwitlNtWi Pm van Tropc kaa iedereen het tioh veracfaaffU ▼ rkrrCbKar kal apothakora ir Utaa lU a ll VfaM Matfl OeneraulAg DteB voor Nederland on KoloniMi ItooMt iii m van der lieyé RotterdaM Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal KK V llLL I OË UUL I K Smetiun Mr H C CASTOl lWI n B SI SIST lm Do Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eerBte hgpntkeek en geelt onder controle van liet tlgemeem MdminiHralie en Truelkauluor Ie Holterdam 4 en éy Fi UUniKfliK uil Conpons 1 Janoari en 1 Jali Correspondenten voor Gonda r de Heeren M J OGIEK Co ADYERTMTIEN in aUe Couranten worden aang enonien door het iidverteiitle Bureaii vao A KKIVRMA Züü teOOUDA Hoofdprijs eT 500 000 Mk L e pnjzca aju dour dea itaat ftwEaraadeerd leQ bide bet ücluk de ktDil UUaoodiRinff tot deeloemiDg in de Kansen Tdii do door dea Staitt Hamhurji gowaarlxirtEdo ooto Ooldloterij woanii seker 11 Millioen 202 000 Mark irewoanen moeten worden De prijz n tbd dozo veel roordoet biedende lïelcUoterij die l ien bet plan ileclita 118 000 loLen Iwrat zijn de volgende lie hoogite prgi iaorentueel 500000 Hark lllpr a 10 000 Mark Premie t S iO OOO lik 1 pr a ïOO OIin Mark 1 pr a 100 000 Slark pnji a 75 000 Hark prijz a 70 000 Mark 1 prija a 1 0 10 Mark 1 prij a 0 1 00 Mark prij a b i 000 Mark prijz a 10 1100 Mark 1 pnj a t mu Mark prü a Sn nOO Mark prü a JO O O Mark 5 pr a t 00 Mark 10 pr a S 00 Mark Udpr a JjOOOMark 4 pr a 1 500 Mark IJ pr a 1 000 Mark II 30 pr a 900 Mark lil pr a SiO Mark 77 pr a Oil Mark 360SS pr a IBS Hark 9 l pr aliO U8 lU 100 M lOÜSJpr 78 11 11 M totaal 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de I e klane hedraaift Mark 60 0C ilij t in d 8 kl tol s 00 M m de e tol 1 0 0011 M in d e lol 6 000 M in da tot 7 Ü00 M in do Ie tot 76 0O Mark in de e tot 00 000 Mark en met de promo n SOO 0110 M event Iotl00 0 0 M Voor do ootïte prystrekkiniï die officieel is Vüstjestöld kost een tiebotil orlsfinoel lot stuehta Giild 3 50 euii linif oririneti lot storlits iuld I 5 eeo kwart onginoel lot tlucbls iuld O IhO I inloKRolden roor de voUende klassen zoowel als de jtiiste lijst der prijzen worden oanKejOveu in het ofücieele trekkiaffaptan voorzien vnn liot Wapen van den Slaat welk plan ik op aanvrage gratis vereend lednre deelnemer m de loUr ontranKt oni evraaifd onmiddellijk na de plaats gehad tielibeude trekking de oSloieele trekkmgalijst De uitbetalinB en verzending van de pnjK n goschiodt door mij endirekten prompt aan de winners en onder de sfcreneste gebeimbondini nn ledere bestelling kan men eenvoudig per postwiasel opgev ook tegen rrmlnmni i0r Men aende k dus met de aanvrnag wu toezending van loten vo jr do spoedig ptants hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ol niterlijt tot 22 November e k met vertrouwen tol Samuel licckselirr Sciir Ikinkier on Wisselkantoor iu Hamburg DuiUcUlaiKl Kjeaw oiioterlroflen I rof iJr Jjieltars wülbekeud IIXQW SSAOBf ILIXia ill kt m t Kabrisksmnk tot Toortdnrende raditïale en zekere geneztog van alle zelfa kJV de meest hardD kkig xenuuf SyBÊ € lel t€n vooral oDtataan duor y m afdwalingeo op jeugdigen leeHyd geueziDg vao elke zwakte Bleeh Benauwdheid Hoofdpgn JMigraine Hart kloppiug Maagpijn Isleohte spvjavertering Onverm Jgen ImpoteDz Pollutione enx Uitvoerige proapectQSBen Injiffr feseh 8 1 11 i fi SV dubbeb Iteacli 11 iCenIra Dep8l Matth v d VaR e üaltbonimel 1 p8ti M Clélian k lo Rotterdam P Happel s Bravenbnge I a iiiaui de Jong 1 Ctu HoUwlara Wdfl k o liouJa r n bii allo drogisten aeeii Ëng l i h maar Echt BOEUENBHOOD l cra de K d A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 f m SCHIEDAMMEK JENEVEE Merk NIGHTOAP Tarkriigbaar b ji M I EETERS Jz N Ü A U bewija ran eebthaid ia oachet en kurk iteeda tooi lien ran den naam dar Finu P HOPPB Gonda Drnk vanlA BRINKMAN Zn lilvMMSGËVIXU INRICHTWQSN WELK E OEVAAR CHADK DF HINDER KUSt l£N VK 0ORZXK EN BURGEMEESTER en WE IHÜUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter a emeene kennis dat op de Secretarie ter Tvrie lyn gelegd verzoeken met bijlagen van I W van Bokkum te Gouda om vergunning tot oprichting eener sUchtenj m het perceel gelegen m den Langen Grocnendaal Wijk I No 78 Kadastraal bekend Sectie B No 967 j G Th Stecnland te Gouda om vergunning tfTfeprichting cencr koek eu banketbakkerij met Ufeteluchtoven in het perceel gelegen aan den iMMg Wijk Ë No 51 Kadastraal bekend Sectie C Nb 3749 3 De nrma G N lamman en Zonen te Gouda om vergunning tot oprichting eener smederij en berstelplaats van machinerién op de perceelen geleden aan den Turfsingel Kadastraal bekend Sectie E No ao6 307 1085 en 1086 Dat op Dinsdag den 27 November 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid ih om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op da Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 November 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTEN9 De Secretaria BROUWER NATIONALE MiLlTIb ONTHEFFING VIK DEH WerkelIJkcn Dienst BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Uotvla brengen tar algemeene kennis dat aan den geestelijke den bedienaar van de godsdienst den zendelmgleeraar en den broeder diakoon van ecne godsdienstige vereeniging alsmede aan den student in de godgeleerdheid en den zendeling kweekeling die aan eene inrichting van onderwijs tot geestelijke tot bedienaar van den godsdienst oi tot zendeling leeraar wordt opgeleid aan den proefbroeder die tot broeder diakoon van eene godadienstige vereeniging wordt opgeleid en aan den Roomsch Kathoheken ordebroeder die tot eene binnen het Rijk gevestigde kloosterittrichting behoort ingevolge art 127 van de Wet op de Nationale Mttitie op hunne aanvraag door de Koningin telkens voor één jaar ontheffing van den werkelijken dienst wordt verleend Qb aanvragen om ontheffing van den werkel ken dienst aan H M de Koningin door de dienstplichtigen die bij de Militie aijn ingelijfd of ter inlijving zijn aangewezen eigenhandig geteekend worden ongezegeld nigelererd bij den FliVtLLtHOJ Uw nuua is goed en edel Bij gebrek aan liefdezal hij u achtin inboeiemen Door hem te trouwen naamt gij TerpUchtiiigen op u die gij behoort te houden Jeanne gevoelde zich door deie woorden getroffen Maar wat zsX mijn leven ïijn f lUchtte zij Dat van eene eerbare vrouw hernam mevrouw Desvarenncs roet ware grootheid Wees echtgenoote God m1 u moeder doen worden en gij zult rust vinden Je nne gal zich gewonnen Zij hoorde niet langer de onverzadeÜjke zelfzucht der moeder want wat de patooon ide was oprecht gemeend en waar Zij was niet meer onder den mvloed van haar angstig en bewogen hart maar haar gerust en oprecht gemoed gaf haar deze woorden in Het rij K3o ik zal naar uw wil handelen antwoordde de jonge vrouw op welgcmeenden toon Omhels mij moeder En zij boog haar gelaat tot mevrouw Deavarennoi die een traan van dankbaarheid en bewondering niet kon weerhouden Daarna riep Jeanne die uit eigen bewi ng naar de deur van de kamer der patroon ging tot Cayrol Kom binnen münheer Dese bedaard gevcmlea door het mchten ep Burgemeester der gemeente binnen welke zij voor de Mihtie zyn ingesd ireven vergezeld van de bewijsstukken vermeld in Art 69 van het Kon liesluit van 8 Mei 1862 Staatsblad No 46 zooals het IS gewyzigd bij het Kon Besluit van 26 September 1898 Staatsblad No 214 en wel i door hem die op den bij An 112 der Wet bepaalden tijd ter inleving bij de Militie moet worden afgeleverd ir de laatste tien dagen der maand op ééne na voorafgaande aan de maand waarin de aflevering moet geschieden 2 door hem die op een ander tijdstip ter inlijving by de Militie moet worden afgeleverd binnen tien dagen na de dagteekening van den oproepingsbriet 3 door netn die op nieuw van den werkelijken dienst wenscht ontheven te worden in de laatste tien dagen der maand op ééne na vooratgaande aan de maand waarin de duur van de verleende ot laatstelijk verleende ont heffing eindigt 4 door den ingelijfde bij de Militie die voor het eerst voor onthefTing in aanmerking wenscht te komen soodra hij meent op onthedTing aanspraak te kunnen maken De overgelegde bewijsstukken mogen niet vroeger afgegeven zijn dan tien dagen vöór de inlevering er van bij den Burgemeester De handteekening op die stukken gesteld moe ten zijn gewaarmerkt door den Burgemeester der gemeente waar de atgifte u geschied Goutla den isen November 1900 Burgemeester tn Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER BuitenlaDdscb Overzicbt Lmt kol 0 de Wit schrp o a aan de N H Ct Het telegram van Lord Roberts van 8 deier uit Jobannesbarg is duidelijk en bericht een ernstige nederlaag die de Boeren hebben geleden bü Bothavllle een plaatsje in den OranjeVrijstaat jiagenoeg 7U K M ten noordwesten van Kroonstad gelegen Het is den Sngelschen kolonel Le Oallais gelakt den vijand te overvallen te verslaan en 7 kanonnen van groot en klein kaliber te veroveren Qebrek aan waikiaamheid een lont die den Boeren in dezeu wrli g al zoo menig nadeel heett berokkend zal ook hier vrel in bet spel zijn geweest en ia hnn dnnr te staan gekomei Oelnkkig meldt het telegram dat Steijn en de Wet ontsnapt zijn ofschoon het ons weinig waarschynlijk voorkomt dat zg hierbij tegenwoordig zijn geweest Volgens de laatste betichten toch was Steyn te Fonriesberg waar de zetel van het Vrijstaatsch bestnnr gevestigd heette en de wet f Een paar verlegen door den langen duur van dit onderhoud kwam met een angstig gelaat bmijcn en zag me vrouw Dcsvarennes in ecne ernstige houding en Jeanne in zich zelve gekeerd Hij durfde niets zeggen f Cayrol alles is opgehelderd aprak de patroon gij l bt niets te vreesen van den man waarvoor gij beducht waart Hij is voor altijd van Jeanne gekheiden En bovendien kan niets van hetgeen er voorgevallen is tusschen hem en haar die uwe vrouw werd uwe fijngevoeligheid kwetsen of uw naijver wettigen Ik zal u thans den naam van dien man niet noemen Maar indien hij ooit wat ik niet mogelijk acht mocht terugkeeren en uwe eer bedreigen dan zal ik zelve verste mij wel hem aan u bekend maken I Cayrol bleef een oogenblik nadenken en sprak toen tot mevrouw Desvarenncs Het is goed Ik vertrouw uEn zich tot Jeanne wendende Vergeef mij en laat alles vergeten zijn Het gelaat der patroon blonk van vreugde Terwijl zy Cayrol en Jeanne die heengingen met haar bhk volgde sprak zij ztchtkens Zij hebben een goed hart j En daarna met veranderde uitdrukking Nu naar den ander heen I Toen ging zy naar buiten op het terras X De lacht was zoel de nacht helder en heerlijk den straatweg naar Pontoise boorde men de rijtuigen der langu gebleven gasten vofntroUen om dagen geleden hoorden wjj Jat hij bü Frankfort ÖOÖ stnks vee had bnitgemaakt nu lezen wij dat Uö uit oen tegen Knox geleverd gevecht op 2a October gewond is weggedragen Is hij dan zoo spoedig weer hersteld Trouwens het doet er weinig toe ol beide mainen aan den strgd hebben deelgenomen do hoofdzaak is dat zg niet in handen van den vijand zün gevallen Wanneer wjj nu in een bericht uit Bloemfontein lezen dat twee dagen na dit gevecht de Boeren twee hoeven hebben bezet op 20 K U van deze atad gelegen dan blijkt duidelijk dat de geleden nederlaag hoe ernstig ook hen niet heeft ontmoedigd eu zij hoe langer hoe meer de Vrijstautsclie hoofdstad naderen In het zniden van den Oranje Vrijstaat zyn de Boeren nog steeds over de grenzen bezig en maken het Kngelsche district Kimberley onveilig BiJ het station Modderrivler op 7 en Honingnestkloof op 6 dezer werden de bezettingen aangevallen Van voel belang zijn de geleverde gevechten wel niet geweest maar het blijkt toch dat de Kngelscben niet in staat zijn om den vijand te beletten over de grenzen te trekken Waarschijnlijk zijn deze Boeren dezelfde die in Jacobsdal zjjn geweest en zich na op het vijandelijk grondgebied van enkele benoodigdhedon komen voorzien Wamewr wü na verder leien dat altijd op 6 dezer een Kngelsch konvooi tnsichen Harrismith en Vrede door de Boeren is aangevallen met welken uitalag wordt niet vermeld dan is het duidelijk dat de marschen van Knndle door het oostelijk gedeelte van den Vrijstaat onder anderen van Vrede naar Harrismith niet voldoende zijn geweest om daar de Boeren uit hot veld te jagen Hetzelfde kan worden gezegd van het district Kastenbnrg alwaar op 6 dezer weer een lager ten zuiden van den weg vanZeernat naar Kustenburg door Douglas werd overvallen De plaatsbepaling Is zeer onbepaald als men in aanmerking neemt dat de twee plaatsen ongeveer 120 K M van elkander verwijderd z n Verscheidene hoeveel ï wagens werden ver jneesterd van gesneavelden en gewonden wordt niet gerept alleen vermeld dat 7 Hoeren gevangen werden genomen Is er dan niet gestreden Y Of zgn alleen enkele voertilgen zonder gewapend geleide in handen van Douglas gevallen f Het laatste dunkt ons het waarscbijnlijkste Hoe brutaal de Boeren zelfs dicht by het hoofdkwartier durven optreden blijkt uit de overvalling van een kleine wacht 24 K M van lohanuesborg De gevangenen werden I naar Boschkop gebracht 50 K M ten zuiden £ ich naar liet statiun tu Ucgovon liet waa over twaalven F n nachtegaal wakker geworden door het heldere schijnsel der maan dat de groote boomen van het park verlichtte begon te slaan en zijne liefde aan de itcrrcn bekend te maken Mevrouw Dcsvarennes stond werktuigelijk itil ora te luisteren Zij dacht dat deze heerlijke nachi haar gelukkig EOtt gestemd hebbrn als haar hart slechts fustig en kalm geweest was Hare beide dochters waren getrouwd en zoo had zij hare taak volbracht Haar moest nieti meer overblijven dan het leven te genieten zooals zij zich dit had weten te scheppen rustig en voldaan Maar in plaats daarvan de hevige worsteling die iij noodwendig moest aariKaan nwt den man die hare dodiler bedrogen enhaar zdve belogen had Stille woede deed haar hart kwellen In het gebouw van haar geluk zoo stevig op rokken en met onophoudelijke zorg voltooid zag iij nu een indringer zich stoutmoedig vestigen die zijn oppermachtig en hatelijk gezag clced gelden En wat vermocht zij tegen dezen nieuwen hecrscher Niets want hij was door de onzinnige befde van icheline uitstekend verdedigd Indien zij Serge trof dan wondde zij hare dochter gewis en doode lijk Dus kon die ellendeling onbezohaiiind lachen en haar trotaecrcn Zij nK eat veinzen een masker v n onverschillig heid en zoo mogetijk van toeg negenhcid Voor het gelaat dragen en de raoeielijVe teak ondernemen om Michelme van dezen raan dien zij vergoodde los te maken Zij moe t een vohlagen krijgsUst bedenken naioeiyk de gebreken van dfcn echtgenoot van de gondstad ontwapend en losgelaten Wü weten nu op hoe betrekkelijk korten afstand van Lord Roberts zich oen Boerencommando bevindt of ten minste bevonden beeft V Uit Kaapstad wordt bericht In het gevecht waarin Smitb Dorrien dezer dagen bij Belfast gewikkeld is geweest verloren de Boeren 0 a commandant Prinsloo en generaal Fonrie gesneuveld engeneraalUrobler gewond Lord Methnen heeft Snijman en Vermaak verrast tusschen Ottoshoop en Lichtenborg hun eenige verliezen toegebracht en verscheidene wagens buitgemaakt Oeneraal Kitchener de broer van Lord Kitchener heeft een golakkigen naehtelijken aanval hg Middelburg gedaan De huzaren chargeerden den vijand bg maanlicht en sabelden er velen noer de bereden infanterie dekte met goed gevolg hun aftocht In den ochtend kregen de Engelschen versterkingen de Boereu werden toen geheel en al verslagen Kolonel Plumer heeft een aanval van 100 Boeren van de la Hey s commando afgeslagen Do Standard verneemt uit Durban dat de Boeren geschoten hebben op een Britsch konvooi dat 250 vrouwen van Bethlehem naar Harrismith overbracht de Engelscben zonden de vrouwen naar Natal In den om trek van Harrismith moeten de Bngelsohsn zeer veel vee ïïibbn buitgemaakt Ztahonderd Boeren hebben een stelling bezet aan de Holenapruit om de brug b j Albertlnat vernielen De Engelscben hebben daarom een aantal personen van landverraad beklaagd en te Harrismith in de gevaagenis geworden naar Kitcourt in Natal overgebracht waar den 18en hun proces aanvangt V Over de soeech van Salisbury ia men t algemeen eens dat de premier veel woordoa beeft gebruikt maar zoo goed als niets gezegd althans over de baitenlandsche Zaken Wat men er evenwel nit leert is dit dat de oude premier aan de verkiezingen het recht ontleent om zoo mogelijk nog imporialiitischer te worden WiJ hebben dus sprak Salirhory geen zekerheid dat niet te eeniger tijd een rogeering haar macht zal afstaan aan de minder ontwikkelde en minder wetende klassen die hoe langer boe meer vele landen der wereld besturen De moraal daarvan is dat wiJ op onze hoede moeten zijn Hoe zwaar en pijnlijk deze taak ook zü wij moeten de verdediging van ons land bcstudeoren en ons monscbolgkorwijs gesproken zekerheid verschaffen dut da vrede waarvan onze voorspoed afhankelijk ia niet in het licht doen vallen zijne slechtheid openbaarmaken hem de gelegenheid geven om zijne nietigheid te toonen in n woord zij moest de jonnevrouw doen verstaan dat zij slecht eene eleganteledepop getrouwd had die hare liefde onwaardigwas De strikken die zij voor Serge s schreden wilde spannen waren gemakkelijk te vinden Hij was een speler men moast hem geld m handen geven om aan zijn hartstocht te voldoon Eenmaal in de klaifwen van dien demon zou hy zijne vrouw verwaarloozan en de moeder kon een deel van het terrein dat zij verlorep had herwSinen En als hef kapitaal van Micheline anKCsproken werd zou zij tmjchen haar dochter en haar schoonzoon staan Zy zou den prins tot zijn plicht brengen en hem dien aij door het geld tn ha r macht had wel weten naar haar zin te leiden In de verte deed het orkest van het bal der werklieden zijne wanluidende klanken hooren Mevrouw Desvarenncs begat zich werktuigelijk naar de tcntr die dreunde onder hel zware gedruisch van de voetstappen der danbcri Het sterke licht der laiiipen schitterde door het zeildoek hccn waarop men af en toe vergroote schaduwen kon waarnemen Een luidruchtig gejoel vervulde de feestzaal De stem j n den dansmeester weerklonk defflg j La poule i en avant deux Balancez vos dames Voorts hoorde men het geklos der zware schdenen op den ongcschaafden houten vloer na eengewaagden en plompen luchtsprong en boven ditleven klonken de droefgeestige tonen der klarinet uit afwisselend met de schelle klanken van den cornet k piston Wordt v rvo gd