Goudsche Courant, donderdag 15 november 1900

No 8352 Dooderdag 15 IVovember 1000 30ste Jaargang Hoofdpriji et 600 000 Mk ftouDSCHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TMefeoi Re n ADVERT E JNTIEN worden geplnatJit van 1 5 regels a 60 t entcn iedere regel meer 10 Centen GK ote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd Tdefmm S M De Uitgave dezer Courantg etichiedt da elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN m STAATSIOTSEIJ De trekking begint MAANDAG 19 NOVEMBKR a s Loleu en gedeelten van Loten liJn te bekomen ten Kantore fan de Collectenra A C COSIJN öonwe C 9 bjj de Visclimarkt Jhr H A A MEIJEH Markt A 97 Ingang achter de Waag GeljroedersSTEElTSMA Bloemi gten OOÜ DA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardlaières Bouquellen mi RAF en FEESTERANSEK firoote voorraad KAMERPLANTEN AanleK en onderJKiud vao Tuinen Alleen verkoop voor ÜOÜDA en Omatreken van ISSEVX XVIliKK 1 00 1 alle Ingpcten Door byvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodendvoiht OnBchadeliJk voor vrachten bloemen en flanten V Utor f 0 50 0 80j 1 L J 1 B0 5 L 1 7 ÏELEPH No 114 3 il Pali Eipelltr D lti jtv w fdt dit Slid W mS nmtmai raw Il fbuUlnd bwitiriai BA JM t T rtoi htai I TiÏÏiity i W 8dMWi n ii ilo KuliMlo wereU bolonil en geroomil Oiiuurtrofton midilel lognli 11 Borit Lon leier Vaagilekten eu luwomliK oonel O uitwoniUg in biju U ii kteg iiltoii mol l o il ovolg Ijnui to wBiidwi HrU per flaeou Uf I 1 per 1 TUirry i WMémtlf een alinog ongekendo guueeiVraoli i 7 Luam working M kt U ke Mnljjko dl If word o ru r uÉ or w U rehoudeu befnfeiwel onl M liur kaukerlUden geuewB Krougt g uo ng ao lm l dor i ju bij wood o ooUtokingoo on rRa allorloi aard i an PrlJ per pot f 1 80 per post f 1 80 Oontraol llopSl voor Nodorlood Aoolboker IIKIVKI StMIBBS Kokin AmlonWm Sl t p p t i P lakin 8 Amiterd in EENIB DEPOT VA TEEE en wordt verioeht op t KBRK te l l n nii HET Mioiujii v M BAVENSWAAY ZONR OOBIMOHEM DeM THEEËN worden fgelef rd in veriegelde pakje van oi luM n ♦ W eo em AW oiu met vermoldinfi tan Nornmer en Iprüe TOorai n Van neTen taamï IMork volgen de Wet gedepo neerd Zioh tot de uitvoennu tan geëerde order aubeteloiid 4 BREKBA RT VI Ue Boorten SCHOENW iRK voor het Win ersei oen alsook i torke vetlceren sClKU LAARZEN in liel Noonlbrakülsdi ScIwüii cd LaaneDmaguijB Kleiweg E 30 tegenov er de Kleiwcgsleeg Aanbevelend C 8M1TS Alle reparatiën èu aangemeten werk a t et O o u S5 Gd H § c r Kort OTOraicht onïer Prijacoarant SHERRIES Pale en Jold D7 van a 1 16 50 per 12 fleaa 3 EOODE en WITTE PORTWUKEN 1 i MADERA S droog en zoet rk p VERMOUTH U Tnrin l 2 BODEGA CHAMPAGNE o Y 2 COGNAC k i 1 75 1 2 25 1 2 75 f 3 25 I 3 75 en 5 g SCOTCH WHISKY i na 35 i Per Fl Per Ank 45 Fl I g 5r § LISTHAC Nf 27 75 f g J CHATEAU VALROSE Is qfi 2 iJ St ESTEPHE 0 85 j 1 St EMIUON 1894 1 2 PAUILLAC 1893 1 26 MM I GRAVES Witte Bordeani 0 80 IS H SAÜTERNE n qtw s g ZELTINOER Moezel S Jl § 5 BOUHCIOGNE lO g De aeeichcn zUn in de prjzen begrepen en worden i 8 ets per stnkternggenomen B elke hoeveelheid verkrijgbaar bij NIEDWB BOTTEfiDmEE CüüMT Verlaging van den Abonnementsprijs Met ingang van f Jannart a zal de abouuemenltprfli A c N RUWE IWTTEIWAMSCHE COURANT belamgrUk wordenrerlaagd Van dien datnm al lal de Codrant kosten per kwartaal m te Rotterdam JW in plaatsen waar wg een Agent hebben i in andere plaatsen r per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegelijk n en in twee zendingen r per post Eerste en Tweede Blad elk alzonderlök T7Z Zü die zich met 1 Januari voor minstens oen halfjaar abonnee r e n znllcn bü gelegenheid vivn het Huwel jk van H M de Koningin recht hebben op een rraeMtUtgnee waarvan wü den aard nog met wenschen men te doelen die bü die gelegenheid aan alle abonnés op do NIEUWE liOTTERDAliSCHE COURANT gratis zal worden wegenr de beperkte oplage van deze nltgave moeten wS ona voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te Keven aan hen die zich voor oen vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 1901 ontvangen de Courant gedurende de maand December QHATI8 ÏHrtOeurm Uitt wer NIJGH tfc ZOON Agenten te Gouda J v BENTIJM ZOON De Orma T CBEB ai C l STALEN BALKEN E OVIiNG Ji lOTTERüAM Kantoor GELDEUSCBE rWe 31 33 Plan C tsiapelplaatseihJ BINNENHAVEN ü Z FeUenoord Do prijwB nJB door den stant gegarandeoid la biedebel gdukde baad Oitaoodlglng tot deeloemiag in de Kaniao n do door don StMt Hwlburg gowMrborplo groote Geldlotorij wsiunn Mker 11 Millioen 202 000 Hark gewonnen moeten wonion De prijxeo ton deze teel voordeel biedende Oeldloterij die volgen het plan slecht 118 000 loten bo t njn de volgende lie hooKrte prö i eventueel 600 000 Merk ie pr a 10 000 Mark Pramia t 800 000 Uk I pr 8 100 000 Hark I pr a 100 000 Mark 1 prij a TS fOO Uark i priji a 70 000 Mark 1 prq I 0a0 Mark 1 prije a tO OOO Mark 1 prij a 000 Waik priji a tOiOOOVark l prij a 0 OflO Mark l prij a 10 000 Mark I prfli a 10 010 Mark ta a B OOOMark 101 pr a 3 000 Mark 116 pr a i OOOMark 4 pr a 1 500 Hark Upr a 1 000 Hark lOSOpr a 00 Mark lOpr a tl O Mark 7 7 pr a iOO Hark S 0 l pr a W Hark 9 IDpr alio 148 11 100 M 10S8lpr a7l 4 ilU totaal 89 010 prijun De Hoofdprij in do 1 Vlawo bedraagt Mark 80 000 tijgt m de se kl tot 88 000 M in de Se tol 0 000 M in de tot 88 000 M in de Ie tot 70 000 M In do e tot 78 000 Mark in do 7e tot 800 600 Mark en met do premie van 800 000 M etent tot 500 000 M Voor de eer te prg trakking die ofSoieel i ledere deelnemer in de loLrij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU gehad hebbende trekking de offioieele trokking lij t De uitbetaling en veriending van de prijïon geecbiedt door mij endirokton prompt an do winner en onder do Irengete heimhouding y Iedere beetelling kan men eenvoudig per pMtwiMol opgeven ook tegen rfmbour 0V Mon vtende ioh du met do aanvraag om tooMnding van loton voor do poodlg plaat hebbende trekking MO poedig mogelijk ol niterlyk tot 22 November e k met tertronwen tot Samuel Uerhsclier Senr Bankier en Wiswlkaütoor ia Uamhuff Eelite yrie zeker zyn wU d 1 Eikel Cacao te aotruiian Il CU en na vel proafoenlngtB 1 den 1 gekomen onder de 8iub dei nitvindnt Dr UlobaoU nrravdigd B dt heat nuoUDai in het veroldb l HÏiad tobUlMeaant van 0 te £ 8toU1 iTCkt Xmln italN J p112ie cD9 Bikel eaeno la vtukuteai boMik Dtn BtaMMM k Ml wik takeoU geneeabaeUii draak Vi I wl jm aUnrhee ibDiiti Mt ir t TakrüghMr m de voMMMrii B n TTsar rsiö nar e iBMhrtg w rf Jollii ItttuikM AmiJterdam Kalveritmt Duitscbland 101 In de AVOÏÏDSTEE Dubbele Buurt ttl3 Zijn heden ontvangen de nieuwste modellen ÜAMAMÏNT8N en fmie mUüM steeds gesorteerd in GASFOENDIZEN KOOKPLAtEN BADENen GEISERS tegen concurreerendo prijzen Aanbevelend M M VAN LOON Oaifltter el No 117 I o Gouda Druk van A BBISKMA Z i BURGEMEESTEfi en WETHOUDERS van GOUDA Brengco ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 6 der Wet van 4 December 1873 Staatsblad no 134 houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekteo ter kenois van hen die bet aangaat 1 dat door hun college met het oog op het rllP gend pMtgevaar ia bepaald dat de hieronder feóoemde slooten zullen worden uitgebaggerd en op de veteÏKhte dtepte gebracht n l a de slooien achter de huisen bij het koffiebttU d K pi b de sloot achter de huisen aan de Noord i jde van de Heerenk de c de sloot achter de in aanbouw lijnde huisen Tan de Hceren Boot en van der Pool en d de sloot tuföchen due laatste sloot en de Algemeene Begraafplaats É dat genoemde sloottn krachtens bovenaangehaatd wetsartikel van gemeentewege sullen worden uitgebaggerd en op de vereisdite diepte gebracht indien daarin niet door de belanghebbenden xett op eigen kosten wordt voorzien vóór 15 November t s Gouda 13 November i9do Burgemeester eu Wethouders voorooemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER HolteBlandsch Overatettt Uit Londen wordt gemeld dat het Parlement toch nog in den loop van dit jaar zal bijeenkomen De Begepring schijnt het noodzakelijk te achten een votum van het Parlement uit te lokken over de kosten van den oorlog Men weet op welke wijze de Begeering de ontzettend hoogo kosten vanden veldtocht in Znid Alrika poogt te bemantelen door allerlei financieele operaties maar zjj kan dat niet steeds blijven volhouden en moet dus eindelijk wel overgaan tot het aanvragen van soppletoire kredieten Bovendien zal het bijeenkomen van het Parlement noodzakelijk z jn voor de aanneming van wetten tot hervorming van bet legfat De Daily Mail verneemt dat erbelangrfke wijzigingen aan het departement van oorlog worden voorbereid Reeds heelt lord Salisbnr daarop gezinspeeld in zijn rede ia Qoildhall Het Engelsche leger schijnt aan den vooravond van de radicaalste hervorming te itaan die ooit is ingevoerd De leueo die de oorlog in Zuid Alrika heelt gaveii zün zorgvuldig bestudeerd tn zullen toepassing vinden in de samenstelling FEVILLEJOX JU Dt opgewondenheid van dit feest waarin mevrouw Desvarennes zich eensklaps verplaatst xag gat eene gelukkige afleiding aan de sombere gedachten die haar kwelden Zij herinnerde sich Ut Serge en Micheline daar zouden xijn Zijging uit de schaduw der taan waarin sij sichbevond en trad in het vöUe licht Al 6k werklieden dS aan tafid ziUen stonden op toen sij haar herkenden Zy toch was wai Hjk heereo beesfer zij gftf al die menschen reeds van s morgein af te eten en te drinken Z § wenkte hen om I v er te gaan idtten en snel naar de danszaalgaande hief sïj het rood en witUearig gordijnop dat den in ng bedekte Nabij de verhevenheid waarop het orkest lich beraad stond Serge die eene hand gaf aan de dochter van den burgemeester tegenover Micbetine fie aet den burgemeester zelven danste Een glans van vroolijke deftigheid verhelderde het geuutt van dcsen gemeente ambtenaar In t enwoordigheid van alkn die onder z n bestuur stonden verlieugde hij tidh in de onschatbare cerbetoonmg die de prinses sich vcarwaardigde hen te bewijwn terwijl zijne jeugdige dochter gekleed in de japon van hare taii communie die verlengd was door eoie geplooide strook mpusseline met eene roos en oeieuing van het Engelsche leger De bijzonderheden van bet ontwerp worden nog overwogen maar de hoofdpunten ign rewö vastgesteld De hervorming zal reeds in het volgende jaar beginnen Het doel il in alle gebreken die in het tegenwoordige stelsel zijn ontdekt te voorzien Als hooMvoorwaarde wordt gesteld dat de soldaat gedurende zijn diensttijd uitsluitend zal worden gebruikt voor militaire diensten eu niet meer voor zaken die met de oelening en de militaire vorming van den man niets hebben uit te staan Gedurende tien maanden van het jaar zullen ollicieren en manschappen ernstig en zorgvuldig worden geoelend op de wijze die in Duitschland tot zulke schitterende resultaten heefr gideid De Johannesburgsche correspondent vab de Pali Mall Gazette vindt het heel prettig te kunnen melden dat de Boeren nu zoo volkomen b rooid zijn dat zij na den oorlog hnn land 2nllen moeten verknopen aan En gelscbe kolonisten Eén ding is zeker sobrifft ht ditt bonderden hoeven in de Oranjerivier kolonie en in Transvaal aan de markt gebracht zullen worden als de staat van vrede wordt afgekondigd Krijgsgevangenen die weer thuis komen zullen in negen gevallen van de tien hun huis verbrand en ter nauwernood een enkelen oi ap het laad vindAn es daar z ook al hadden zij or de middelen toe niet in staat zullen zgu om vee te koopen aangezien er geen vee meer over is zal het eenige middel om geld te maken voor hun levensonderhoud om nog niet te spreken van de betaling der rente van hnn hypotheek want er zQn haast geen onbezwaarde eigendommen in dit land dit ziJn dat zij hun land verkoopen Een dergelyke beschouwing wil de Westminstér Gazette toch niet zonder protest laten Zjj schrijft Wat ons betreft wij blgven hopen dat ar veel overdrijving li t in die voorspelling en wjj gelooven dat leder fatsoenlijk man in Engeland zich zon schamen over zulk een verdringen van Boeren wier eenige misdaad in het onderhavige geval hierin bestaat dat zij voor hun vaderland gevochten hebben Wij zien niet in waarom bet noodig ion ziJn de hoeven van krjgsgevangenen te verbranden Het feit dat iemand krijgsgevangen is moest volstaan ter bescherming van zijn eigendom Maar de toestand dien deze correspondent beschrijft zet ons voor de ernstigste vraag Wat moet er in de toekomst van deze koloniën warden als bet werk der verwoesting wordt voortgezet Gesteld dat in Het haar eu mei stroogcle handschoenen aan hare oogen niet tot den prins durfde opbellen en met vuurroode wangen ja en neen antwoordde op de hoffelijke woordeny die Serge zich verpUdit achtte tot ha r te richten Het orkest beulde de houten vloer dreunde de twee rgen dansera waren elkander in een algemeea Bvant deux genaderd Mevrouw Desvarennes leunde tegen den houten deurpost en volgde met haar blik hare dochter wier lichte bewegingen teer verschilden van den zwareil stap der vrouwen die baar omrïngdea De burgeme stet was dienstwillig en wri ontzag bij volgde haar terwijl hij zijn best deed om haar bij te houden zonder op den langen sleep van hare japon te trappen Hij was onuitputtelijk m uitdrukkingen alsdeu Verschoon mi mevrouw de prinses Als mevrouw de pnnses mij de eer vil aandoen mij eene hand te geven het is ornze beurt om over te gaan En üij gingen over Serge bevond zich plotseling tegenover zijne schoonnaeeder Zijn gelaat nam eene vroolijke uitdrukking aan en hij uitte een kreet van verrassing Micheline hieiffAre oogen op bn den blik in haar man volgeQde bemerkte aij hare moeder Toen was het e zne dubbele vreugde Met een ondeugend knikje wees Serge aan mevrouw DeiVarennes de deftige drukte v n den burgemeester die met icbcline galoppeerde en de imptmtting der boeren die sich is postuur ZjCtteo om en arantdeux te danseq Mkheline behield d lachende uitdrukking op haar gelait Zij had genoegen At die gulle en goede blijdschap waarvan sij oonaak was gaf haai wjj voornemens waren ons uit de veroverde republieken terug te trokken gelijk de Duil chers Erankrf k verlaten hebben dan konden nlke maatregelen nog beschouwd worden vit een zuiver krijgskundig oogpunt als oon middel om den veldtocht spuedig ton einde te brengen Maar nu komt de schade ten laste van onze eigen koloniën en de haat die wjj zaaien wordt gekweekt in het hart Van onze eigen onderdanen En wat zal de toestand zijn als wij aab het eind van dezen oorlog verantwoordeiyk gesteld worden voor eoii geheel verarnide bevolking van dertig of veertigdnijend Boeren die als vagebonden naar de steden zullen bekken om die tot brandpinten te maken Ma smenlend verzet f Volgens een bericht uit Peking aan de Times ziJn do gezanten overeengekomen het rolgende voor te stellen lo moet de Chliotsche regeering een standbeeld zetten voor ton Ketteler op de plek waar hf vermoord k en een keizerlijken prins naar Duitschland Mnden om verontschuldigingen aan te bieden voor den moord 2o moet zij de olt voortaamste medeplichtigen met name aangewelen aan de christenmoorden terecht laten t ellen 3o alle provinciale examens vijf ar schorsen vooral waar er onlusten tegen de vreemdelingen zijn geweest to alle amb nauD die Üaraaa medapUehti zjjn nafzenden en straffen 5o schadevcrgooding betaleq aan staten genootschappen en personen 60 het Tsoeog li jamen afschaffen on te Peking een zelfstandigen minister van buitenlandsche zaken aanstellen 7o de diplomaten in Btaat stellen geregeld met den Keizer in betrekking te komen 80 de forten van Takoe en andere torten op de kust van Tsjili sloepen en den invoer van wapenen en schietvoorraad verbieden 9e vaste buitenlandsche wachten in Peking en vestiging van wachtposten tusschen Peking en de kusten dulden lOo een keizerlijk bevelschrift dat de Boksers verbonden verbiedt twee jaar in het gansche rijk aanplakken De Times voegt erby dat de gezamenlijke nota van de mogendheden geen schadevergoeding aan do iolandsche christenen insluit en dat er geen gewag in wordt gemaakt van christelijke zendelingen Te Brussel Antwerpen Charleroi Geut en Lnik hebben Zondag betoogingen voor het algemeen kiesrecht plaats gohad De socialistische bladen beweren dat de betoogingen bestaande in optochten en meetings uitstekend zgn geslaagd de organen der cle eene inwendihi voldaanheid Zij verheiigiic iich m het vermaak van allen die haar omringden En met teedcren blik dankte zij van verre hare moeder dij dit gansche feest ter barer eere gaf De clarinet de viool en de cornet k pistons deden eene laatste wals hooren en bet slot accoord maakte een einde aan het dansyermaak Ieder bracht zijne danseres naar hare plaats de burgemeester met deftigsn tred Serge met zooveel bevalligheid al oC hij op een gezantschapsbal gewefcst was en een meisje uit de groote wcwld bcj eleïd had Mevrt uw Desvarennes werd plotsehng omringd men juichte haar luidruchtig toe i de opgewonden muzikanten hieven de Marseillaise aan Laat ons heengaan leide Ber e want deze goede luimes ztjn m staat om ons in triomf rond te dragen En zijpe schoonmoeder eu zijne vrouw medetrekkende verliet hij de danszaal t olgd door de vroolijke kreten der aanwezigen Buiten gingen zij alle drie stilzwijgend voort De nachtlucht cheen hun na zulk eene groote hitte akngenaam om in te ademen Het gejuich had opgehouden en het orkest dat zijne tank vervolgde begon reeds eene pdka Micheline had den arnv van imar mm genomen Zij gingen zachtkens voöTL dicht bij eikander Q en woord werd gewisseld zij schenen alle drie inunadenken verzonken Bij het kasteel gekomen klommen tij de treden van het bordes op en traden in de kleine serre die mevrouw Desvarennes tot salon dieode De a nwsfecr was er nog warm en vervuld met de geuren vao het bal De lusters brandden nog De gutsten waren verdwenen Micheline keek langzaam rond He berinnerixtg aan dezen teestelijken ricalo party daarentegen noemen ze mislnkt vooral te Brussel Zjj zeggen dat daar slechts 4000 man aan de betooging deelnamen en de stoet met zoo weinig geestdrift werW groet dat men als de muziek zweeg eer aan een grooton begrafenisstoet dan aan een volksbetooging dacht Dit laatste kan wel een gevolg zjjn geweest van het gure weer want do qnaeitie is te weinig nieuw om er warm van te worden Thans is in België een Koninklijk beslait vorschonoii waarbu de aangekondigde legercommissie is ingesteld die ten dool heelt de legerquaestio te onderzoeken en de haar noodig voorkomende horvormingen aan te wözeu Zg bestaat uit 20 civilisten en 16 otncieren Van de eerstbedoelden lijn 7 senatoren 4 clerioaal en 3 liberaal en 13 afgevaardigden 8 clerioaal en 5 liberaal Gene raal Brialmont de vader van het denkbeeld is er zelf niet in opgeiioraan men verzekert echter dat de meerderheid ia voor den persoonlijken dienstplicht aggBaagBaagggaegg ggaBB Verspreide IJenclilen FuxxnuK De sluiting der Wereldtentoonstelling I Men kan waariyk niet zeggen dat de P j i rü z e n aaf e eturententoooiMIlint ntit tot hut allerlaatste toe trouw ziJn gebleven of dat ziJ der buitenwereld een tooiioel van ondankbaarheid hebben te zien gegeven I Terwyi Zondag in den voormiddag by koud en triestig weder de menigte zich deed wachten en zelfs op het middagnnr het bezoek nog immer ver beneden de raming bleef op den laatstee Zondag van de tentoonstelling van 1889 kwamen er in het geheel op dien dag 262 1 39 betalende bezoekers begon het na twee uur te stroomen onder een eenigszins opgeklaarde Inebt en al spoedig ontstond er aan de ingangen oen geweldig gedrang dat enkele uren aanhield en dat een pendant vond op de straatovei gangen Op sommige punten schoot men uiterst langzaam vooruit en alle paleizen waren overvol zoodat het hoofdbestuur dat door ondervinding geleerd heeft aan den avond van dezen dag het bezoek in ronde cyfors schatte op zeshonderdduizend personen tegen 188 000 op den dag vóór de sluiting in 1889 Heel ver van de werkeiykhcid il mon niet gebleven voorwaar er zyu in het geheel ophet hoofdterrein en te Vincennes Zondag 689 448 bezoekers geweest te Vincennes 28 700 betalenden waarvan 442 260 die tn avond die de inwijding van haar eiuk geweest was deed haar hart door een kvendige ontroering zwelien En zich tot haar moeder wendende met een gelaat dat van vreugde schitterde sprajt zij terwijl zij zich ia hare armen wierp O mama wat ben ik gelukkig I Ser e trilde bij dien kreet Hij w bleek cn in elk zijner oogen kwam een traan fl Jne hinden aan mevrouw Deixvarennea reikende die zij in de hare voelde beven sprak hij opgevoelvolleÉftoon Dank u I Mevrouw Desvarennes bleef hem een oogenblik aanzien Zij zag op xiju voorhoofd geene schaduw van eene slechte gedachte Hij waa oprecht bewogen j etenlijk dankbaar Het denkbeeld kwam bij haar dat Jeanne haar had kunn n bednegen of ich ffzelve misleiden en dut Serge haar niet bemind had Een onuitsprekelijk gevoel van veriichting maakte zich van haar meester Maar het wantrouwen was onherstelbaar in haar hart geslopen Zij wierp deze atreelende hoop En haar schuoazocn een biik toewerpende die hij begrepenhad toohij minder oiUroenl ware geweext sprak zij fluisterend Wi sttllm zieti XL I De twee eerste maanden van het huwelijk waren wezenlijk verrukkelijk B geeir Micheline verlietenelkander niet Zij waren na acht dagen met Mevrouw Desvarennes te Parijs teruggekomen en het gronte h is in de straat Saint Dortiinique weleer zoo deltig en stil was nu vol Vroolijk gedruiadi 4 i fU ordt Urvoigd J