Goudsche Courant, donderdag 15 november 1900

s iPaii ExpelUni 1 Daillija war4ldUmld l Idd Mf VmaaaMi aueeaal lalB pdaadlIaaOa ii lijvitg laauawaad lagau Bbetata I liali nakt VaiEoudU tttul Ipj m rug au aak ia 1 1 OUBvatüeuwan Maslattal 1 arhal ttMakiBark Uukai 1 1 K l lt 78o aaliOe i Al AiuBtal4ais lit malb Oi I II va Tu ai Raadari 1 f D l4tall i ilttrta 1 Oet enf de Berichten Hen meldt nit Amsterdam Uiateren zgn weder 8 man in de Westersnikerralünaderg waaronder verscheidene nit de provincie aan bet werk gezet zoadat daar thans ongeveer S JO man werken Da tecbniacbe directeur Treitag verklaarde zich bereid in de vergadering der stakers de grieven tegen de directie te weerleggen In de N E Crt maakt iemand de volgende opmerking Toen Dr Leyda e a per advertentie plaatsing vroegen voor uitgeweken Transvaiers kon ik mg dat van bun standpunt begnjpon maar dacht niet dat er aan dat verz jek veel gevolg zou gegeven worden daar daardoor een groote onrechtvaardigheid ton begaan worden tegenover de vele niet uitgewekene Hollanders die hoewel dikwgis bekwaam en gverlg nog moeilgk een eenigszina loonend baantje knnnen krggen Nnik echter zie dat de uitgewekenen dikwyia geplaatst worden en hun zella per advertentie de voorkeur wordt aangeboden noem ik dat met al mgn bympathie voor hun zaak een onrechtmatige achtcrnitzotting van onze HoUandsche jongelui Daarby komt dat nn velon uitgelokt zullen worden Uierheen te komen hetgeen voor verreweg de meesten wel een teleurstelling zal zgn Naar aanleiding van het gruweiyke spoorwegongeluk by Oltonbach vestigt de i raa ütg verwgtend omdat men enkel nit zuinigheid totduhvér verzuimde daarin te voorzien op twee gebreken in bot bodendaagsche spoorwegwezen Ie dat men omdat tgoedkooper is de wagens nog met gas verlicht inplaats van elektrisch 2e dat de D waggons niet hebben watde politie in het kleinste theatertje oischt nooduitgangen tengevolge waarvan dereizigers by een ongeluk in een mnizenvalzitten opgesloten en niet nit den wagenkunnen komen Dit laatste bezwaar klemt te meer omdat ook in den gewonen dageiykschen gang van zaken zonder ongelnkken bet in en nitgaan van alle reizigers veelal met bagage door twee deurtjes en een smallen doorloop groot ongomak veroorzaakt penoon terft OrLtxrarLgrerx do NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonsfoffen met bybeboorendo garncoriiigen BloHsen Peignoirs en Pelterijen 11 SAMSOM In den laten avond van 21 luli begaven H Z de Tong eb diens vrouw welke laatste zich niet verheugen kan in de sympathie van haar dorpsgenooten zich naar hun woning onder Nieuwerkerk a d I Jsel ochtervolgd door een vrg groote menigte die Echold en dreigde en toen de woning gesloten was zulk eon kabaal tegen ramen en deuren maakte dat De Joug van angst uit het zolderraam sprong en zgn vrouw alleen achter liet Een aantal baldadigen drongen de woning binnen forceerden de deur van de kamer der vrouw sloepten haar halt gekleed uit bed en pleegden allerlei gewelddadigheden op haar Toen de veldwachter door De long te hulp geroepen aankwam kozen allen bet hazenpad Het O M vroeg voor drie der belhamels den 20jarigen koopman A Den H den 21 jarigen arbeider B S en den 22 jarigen arbeider W 8 een gevangenisstraf van 3 maanden Bekln beweerden dat de vroujv aanleiding tot dit nachteiyk bezoekgegeven had Nog werd f 8 boete subs 8 dagen hechtenis geëiscbt tegen de 34 iarige M V buiavrouw van J v B te Berg Arabacbt die den li Augustus een ruit zou hebben ingeslagen met een stoel in de woning van A Opree hniavrouw van B Bakker Oorzaak wederzydsche plageryen Bekl waa niet verschenen De Veroenigiag tot veredeling van het ambacht te Haarlem zal in Februari en Haart 1901 daar ter stede wederom de gelegenheid openstellen tot het afleggen van proeven van bekwaamheid ter verkrgging van de graden van gezel en meester in het timmeren menbelraaken smeden en huisaehildAren Aan deze proefaflegging knnnen deelnemen ambachtalieden uithetgeheele Rgk Ook In Westeiyk Zeeuwseb VlBanderen begint eeaigo verbetering te komen in de oqierwyzerstraktementen Onlangs is door da afdaeling Oostburg en Omstreken van den Bond van Ned Onderwyzera een adres geienden aan alle gemeentebesturen in dit district om verbooging der traktementen Dit heeft tot nu toe echter nog niet veel uitwerking gehad Alleen in Oostburg zou binnenkort een regeling kunnen worden vervacht er is althans besloten te onderzoeken hoe de traktementen in Aardenburg zgn geregeld waar een eenigszins billgke regeling is ingevoerd Dan zou naar bevind van zaken gehandeld worden De meeste gemeentebesturen stellen de behandeling nit totdat de van de regeering te verwachten Wt iging In de Kamers zal zgn behandeld Doch uit eigen beweging zgn enkele gemeentebesturen eenigszins vrggoviger geworden Zoo is in Cadu nd het salaris van bet hoofd der school mei f 50 verhoogd in Schoondüke met f 26 Te Qroede werd vroeger tegen 1 760 opgeroepen thans voor f wO Te Oostburg is bet salaris van een onderwyzor van f 560 op f 600 gebracht Te Ufeodgke ia voor het geven van herbalingaonderwgs aas twee onderwgzers elk f 5 f toegestaan Te Znidzande is bet salaris van den hoofdonderwyzer van f 850 op f 900 gebracht A VEIiTi L ri L Te llunrorTe Hoop om terstond te aunvaarden twee naast Dlkandor staande prachtige Pakhuizen gelogen te Gonda aan do Turfaingol To bevragen Lango Tiendewcg D 29 laeeii Eii elsch maar Echt BOEHEITBEOOD V e nt de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Nieuwe Winterstoffen voor HBEllEN KLEEDINO A VAN OÜ i z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleplt9 H Ao ai TUmy i Wosdnbtliim n do goKeele woniUI liiikünii en geroemd Onovertroffen middel togen iilla Korst Long Lrvernaagtlekteii enz Innomlig oüwiil als oiïk liitwotidig in bijna lie Eiektegevniten met goed gevolg um te wenden PrUa per Hacoi t l per post I 1 18 Thlnry i WoadMitlf bezit een alinog ongekanda gauaaikraehl en beiluma werking Mnakt nioaatAt elke pijnlgke an geriiarvollo ofioratio heul orerbodig Mol deze rslf werd een 14 jaar oud Voor oagoneealitk lehoudeu lieeiireztiel en ouUniia een bijna IN jaar kaokerlUdeu teiiezeu Krengt genosiug en Toraiii hting dor pijnen hij womlon ontatekingen ui van allerlei annl PrUa p r pot f 1 60 per poot f l eo Centraal DopAt voor Vmlerland Apotheker IIEIVKI NtKIIKIIM ttokin 8 Amatenliim Waar gaan JniiAt ii beiUlle men iirM taaa dia Sehataeaapatkaka nar Rokia 8 4 uatïinlaiii 4uislurdani Vthn 11 98 lOOV H L II b tteiii s vuil 1 NOV NlDiiUHD Uart Med W S l i dito jito liltc 8 illto dito dito 8 Moxoas Ubl Oouill 1181 98 4 T4MB lnicihrjTin 1861 81 5 OosiHa Obl m iapmll88 I dito ÏD flilrerI868 6 PoaTOajhL Oht mot coupon 8 dito tiukul 8 14 tUauxn Obl Biownl 1894 41 61 dtto OoQoas 1880 4 96 dito bii Roths 1839 4 96 dito bq Hop 1819 90 4 9 dito ia Koud leun 1888 6 dito dito dito 1884 I 101 OKVlia Ferpet Kblld ll 4 57 Tuaiiu Qapr Gauv laan lago 4 91 Oac leening aerio 1 H j Oa e laanln aarlaC i I6 ïuinArRRp oblg 189 UluoO Ob it Boli 1890 6 10 TlHEiliai l Obl 4onbap laai i 84 VUSTlaum Obligatmn 1595 3 900 RoTTHoaM Steil leeu 1194 8 91 NlD N A r Hwdalit aud 9 Areiuliib Tab Mu Certiliiiaten 691 OellHaat ibappg dito 435 Aru Hjrpotheelb paadbr 4 üult Mjj der Voratanl aand a5 a Qi Hypotboekb pandbr 4 JOIMadertaadaiibe banit aaod 8Qr Ned flaudalmaataeh aito l 4ly N W k Pao Hyp b paodbt 8 9 RotL Urpotiiaekb panilbr 4 ütr Hypothooiib dito 4 OovriNa Üoat Hong baok aaoii 118 Ruil Hypotheekbank paadb I 110 Aliuil Kqut bypoth panilb 4 90 Uatv L O Pr Lieu rart 6 191 D Holl U Spool Mii and 114 4 My tol Btpi r 8t Spw aand 10 N i lod Bpoorwegm aatid 114Nad Zuid Afr Bpm aaud 6 1851 dito dito dito 1191 dito 5 lOO UUI Spoor l 1SS7 89 A Eobl S 56 Zaid Ilal Bp mg A H obl 8 56 Poiui Waraehau Ween u aaud 161 aiIlL Or Raaa 8 inr My obl 4 7V Baltiaehe dito aaud ïaatowa pto aaud 5 Iwang Dombr dito aaud 6 987 Eunk Cb Aaoiv Bp kap opl 4 lOOU dito dito oblig 4 100 iuanA Cont Pae Sp Mg obl 6 114 Ohio k North W pr C r aand l dito dito Win St Pater obl 7 141 Bauffer Ie Rio Gr 8pm eert r a 61 Ullnoi Central obl in goud 4 105 LonuT kKashffilliOerl aanil 74 Meiipxi S Spw Mij lBhTp o i I04V Uiaa Kanaaa r 4pOt pref aand 87 N Tork Oulaaio k Weet aand li Feuu dto Ohio oUiR 6 t Oregon Calir laM tugui l 99 BI Door de rechtbank te Breda is de voorloopige hechtenis van de beide verdachten inzake den Tilburgiehen moord weder met 30 dagen verlengd Tydeus haar afwezigheid heeft men van vrouw II Franken te Naaldwyk aen kast q engebroken en daaruit f 24 ontvreemd De I m Ct geeft verslag van een propaganda avond welke Zondag aldaar door het Ngmeegsche Kruiavefbond ia gegeven Na een kort resnmè der redevoering van dr Alph Arriens over den arbeid der drankbestryders in verschillende landen van Suropa verhaalt de verslaggever verder dat de werkende leden een klem maar pakkend itnkje opvoerden getiteld Sander de Dronkaard waarin zy biyk gaven van gverige studie en dat do voorzittor hun aan het slot Yshr hun zuiver spel dankte Te Utrecht had Maandagmiddag een treurig ongelnk plaats Terwgl nameiyk de werkman J van Amerongen in dienst van den aannemer van Cooten werkzaam was om in seinhnis A terrein Staatsspoor een nieuwen vloer van asphalt te leggen waaide op een gegeven oogenbiik zgn pet af Ten einde deze terug te bekomen stak hij de rails over en bemerkte daarby niet de nadermg van een rangeerenden trein Het gevolg was dan ook dat hg door de machine word gegrepen en gedood Van Amerongen was ruim 30 jaren oud en laat een vronw en 2 kinderen onverzorgd achter STADSNIEUWS Slotkri Bl l 9S 93 In een knnstzydelabriek te Olattbrugg in bet Zwitaersche kanton Zurich hadVrgdagochtend een geweldige ontploIUng plaats Dideiyk sloegen nit alle ventters de Vlammen en eer do verschrikte arbeidster tot bezinning kwamen stond het gebouw vol vuur en rook Er klonk een alschuweiyk gegil en toen hulp kwam opdagen snelden reeds vele vrouwen met brandende kleeren naar buiten twee barer stonden in volle vlam SSpoedig waren de kleederen gedoofd maar inmiddels waren oen twintigtal werksters mot brandwonden bedekt en verscheidenen verkeerden in levensgevaar De brand in de fabriek Was spoedig gebluscht EJen paar weken geleden had een reiziger in manulacturen zyn goederen by een paar dames te s flravenhago uitgepakt 57 i IHimillY m Pr r i b 1 llahll li dotwnwb 0 li Te jirutiwetui u onlbraAas bg bat Caiitraal UapAt baudara iVlenw onorertrotlen Prof Dr l iebera wolbekend UIVV XSAOHT UIZia AUmb Hht mat Fkbriikimwrk tot TOurtdurcDde rvhcalo en sekere genezing vau 11U0 ntUs de raeeBt Imrilnekkig xttnuw Mie etent woon otiUtaan diwr stdwaUngeii op jeu fdiguri Irafmd leDttziDg van jülke swakte lileo Oenaawdheid n K ldpyn Migraine Hartklopping Maagpijn Blecbia ipljiivertering Onvermogen ImpoteDi Fullaiione ent Uitvoerige prospeetDtMD rnjipcr Mb fl 1 fl i fl $ dubbeW flewli n fi Oentranl PepÖt Matth v il V fitfl ZaUhomiiiül OrpÖtn M Cliïltan fc V o Hotterdam l llappel s Üravenhiige I llaimmant dtt Jiinit J 0 n Bottordaro Wolff fc Co Aouda on W alle irogiiUm AaoKevangeD 1 October TUd vai Grc ivlch mmivi Npourwegverblndtngen nbt ttOUÜi Winterdlenst 1900 i7 ROTTtKDtHri nna li l 1 17 i ia 80 11 41 4 4 54 i ll t ia t f i Ol I t f 5 11 r 4 t ff If ff 5 18 ff ff I I M 8 51 4 08 ff 5 17 5 41 80 1 58 ff ff ff 5 10 ff ff ff 1 00 ff ff 5 iO ff ff ff ff d t l8 7 44 8 14 1 17 1 88 1 14 10 01 ff ff 1 14 3J ff ff 10 1 ff ff ff ff 8 81 S ff ff 10 80 ff ff ff 8 41 J ff ff 10 17 ff ff 7 47 8 01 r 8 iO i 58 i8 10 80 10 41 11 01 11 47 ff 1 41 ff ff ff ff f 11 1 ff ffffffffffffff ff 11 48 ff 801 1 l ll ii ii ia Il OI 11 00 11 1 11 16 11 15 7 11 a ll s iB o es i4 li 40 1 1 10 I U i i 4t lo ia 10 10 ll l 10 01 11 11 ll tO 11 84 rci aOUDA 4Uw Il I Um fatn kijMffln r Op lm tni n mjt Zonbf lbuil aa OiaaiUi uU Mkff nUgr UjiHu nor la la H Tatknia t tala mAtpuja ff BoUaaaatka pow L titn npplaiaait hmya illeaa Diaala toniEDilI SOtlBl Ttaa nna 0 tO 0 48 11 80 111 85 1 48 ff 1 51 1 88 9 14 ff l tO ff ff l l ff i OS ff 1 09 1 09 I 8S VSRÖADBRINGvandenöEMEENTERAAD op Vrïdag den 16en November 1900 des namiddags ten 1 ure Aan de orde 1 De benoesüng van o hoofd dor school voor gowwm lager onderwya No 3 Ing Stuk No 92 i 9 rdtoaing over 1899 van httStedolgk Huenm van Oudheden 8 jut voorstel tot wyziging der gomeento begrooting voor 1900 In St No 95 i Bet voorstel oq aan de Commissie voor Werkverachafflng eone bgdrage teverleopen In8t St No 93 t Hot afwtnnd iM aeadvies op bot verzoekTUI 9 Beilfn om eone gratificatie of toelage Ing St No f 6 Het voorstel om te bepalen dat bothoofdde school voor gewoon lager onderwys Mo 3 niet zal genieten vrijo wotünc Ing 8t No 91 r e De Ontwerp verordening tot wyziging dorAlgemeono Politieverordening Het vooratel van den Beer A Tisgerlingom de Kermis den geheeiail Zoadag tealsiten 5 41 0 04 t it 0 11 0 41 ff 10 11 11 81 11 41 II IO ff lO IS ff ff ff 10 88 ff ff ff 10 48 ff ff ln 4 11 51 11 08 11 81 0 14 FanUatial ap laa laap ba alat a da l wai4ffa ff H llap ialil apa l Xltn alpplaaaaltaKijl taa la Oamptgaia laf Wi oai Uu 8 84 00 II 10 08 10 1 a aOUOa DENHaaSffiaa nraa 7 18 1 11 8 11 8 11 a ll 10 00 10 19 10 19 11 11 11 18 U it 11 11 Uit 1 11 8 45 4 19 4 50 5 1i 7 11 8 18 ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff S Ol ff 7 8 V Ol ff ff ff ff 7 18 9 14 ff ff ff ff 11 18 ff ff l li ff ff ff ff 5 17 ff 7 18 g Di 10 9 88 9 4 10 88 10 48 11 41 18 01 11 41 U ii 1 40 t lO 1 48 4 15 4 45 i tl 5 15 JO O i Ol 1 19 9 17 8 18 8 i4 38 C 8 48 l il 1 6 81 0 I Oi 7 15 7 19 a 8 8 iS 9 03 Ut lO U U li j lli Oa 1 80 1 40 l iT 4 00 4 15 4 17 i ii 8 11 7 01 7 4J 7 55 1 18 1 51 10 8 S Sa j 10 17 WF 1 80 4 48 6 11 i if j 51 lO ai l BO 4 8 6 43 10 11 JOS J 10 48 8 01 5 1 8 54 lO M 14 17 i8 7 41 07 0iHl 80 0 U ICH 11 bUi OI 11 84 i ll 8 00 8 14 4 J7 41 5 11 S 41I 7 05 7 11 I 09 8 18 tr 4S 0 88 10 89 plaalaafkaaalat nka l arfaa d Hamaaltatwla aUaea la aa la Uaaaa nUa Wllta X BaMw aaa biljal la U aaa upplaaaat haij 8 b tfll s M S r IVD 1 Irtaff im roa la 19 8 U 1 88 i M 10 10 10 9 li OI 1 10 1 88 t ii 4 07 4 43 5 19 16 8 48 1 11 O 19 1 87 11 06 4 114 57 i SO 1 038 44 9 85 10 8 1 03 11 59 A mat 0 am 9 18 9 87 1085 11 1 V 0 U I 04 if iX 5 45 6 8 9 iS 10 iO 11 18 11 14 o l Da k TkICH t rtaaMrat 11 00 11 87 l li 8 U 4 11 1 M 1 40 8 8 11 li ll l OO 8 ll 9 4S 5 04 80 7 00 T r Amalard Omnibua Mij aand I£l tterd Tramwe Maata aand KiD Stad Amsterdam aand I Stad Bolterdam aand 8 Buen aiad Autverpeu 1817 1 i il 10 14 10 59 11 11 11 14 11 Vmtt C 6 11 7 11 8 10 S tl 1 18 9 81 11 11 lljil It t 14 a U 8 84 4 4S till 8 11 7 09 8 10 9 11 km W 5 84 6 47 7 80 1 15 8 4 9 80 ï 45 11 80 11 41 1 N 1 4e 8 1t 8 49 5 01 6 18 6 86 7 15 1 15 10 06 ua l 7 08 7 81 8 18 9 9 9 i9 10 19 10 8111 511 Ji 51 8 18 t l8 4 84 i 41 7 16 7 14 8 09 9 11 11 18 Zijt Gij Doof 77 rB Vo v1l fcu r haa alab mat weliili oriko u i i lm Vi itr Dniton a Inral Inalltutè Mi U aUa Avfc GHtCA 0 JhU 1 89 10 14 10 49 Blad Brusael 1886 1 100 6 18 t it 7 41 8 88 9 80 10 10 10 15 11 88 11 01 t 48 8 0S 8 1 4 01 4 48 5 41 1 11 1 00 7 18 9 01 i ai 10 08 10 48 6 07 6 41 a Oa 9 11 10 88 11 55 11 11 4 H 7 14 8 11 01 5 11 6 II 8 17 10 41 1 86 4 88 9 J8 i i 1 08 1M 1 80 i tti 9 55 lO iO 11 11 11 11 Hoila Thaias Regullr Oeielaeh 4 Outinm StaalJeauiE 1160 5 E K Ooat B Cr 18801 Braiia Stad lladiid I 1881 Hau Vn Bii Avb 8pod aat 117 I17V 101 Ifaandagavoad hield de Steenkolenveruauf Wioteriorg alhier op de bovenlaa dor Harmonie hue vgMo jaarverga ii y Chen tien aar in don voormiddag en te aar in den ifamiddag kw ni n Üe tickets waren Zondag gedaald tot i ttietf emtmmi en in den avond werden ze aangeboden t gen twee voor vyi son GiRleren den sloitingsdag den tweclionderd twaallden dag was het te Parijs prachtig weer een luooie ïonnelncht met wat koade Do tickata atonden weer op vyitien c ntinie8 de twee en later op v j centimei het ttak om in den avond te daTen tot één centime terwijl er ten viJI ticket noodig waren In de namiddagaren Btroorodan de bezoekers en de voorzorgsmaatregelen op grootc schaal ter voorko ning van ongelnkken bleken niet overbodig te z jn Kr werd veel verkocht tegen legen prtjt doch in de Rnc des Nations was alleen het paleis van ItaliH nog open en om even vijl nnr werden de paleizi n en de galerqen voorgoed en onherroepelijk gesloten Des avondi werd het Cbatean d Ean voor de laatste maal verlicht van kwart over negen tot halftien en onder het gejaich Leve Frankrijk 1 Leyc de Kepnbliok werd de wereldtentoonstelling korten tiJd daarna gesloten DuiTScnutn Te Beriyn is Zondag een anarchistische vergadering verboden Het voornemen der anarchisten was de oiccatie te l kicago te herdenken en de gestrenge maatregelen der laatste dagen te bespreken De orde van den Zwarten Adelaar indertijd geschonken aan den keizer van China en te Peking baitgcmaakt door een Kas die het kostbare onderscheidingsteeken verschachord bad te Hongkong voor drie dalzend dollars met de oigi nhandige gcbryvens van keiier Wilhelm iils toegilt is nn weer in handen gekomen van de Dnitsche untoriteiten voor 20000 dollars Bit oie Ket heet nn dat de nitlevering van Sipido door H rankryk geschied is op per ooniyk verzoek van koning Ijeopold en dat hoewel er geen enkele wotabepallng voor pleitte en de Kransche regeering niet gedokt was door eenig traktaat Nn zells wordt de mogciykheid besproken dat do rogeering der liopubliek in verband met het Kamorvotnm togen de nitlevering tot de Belgische de uitnoodiging zon knnnen tellen Sipido weder terug te krijgen wat de comedio nog maller zon maken VEBEKHIaOS STllTai Te Boston zal van Juni tot October 1903 oen worcidtontüOnsteUing worden gebonden die den naam Expositie der Twee Wordden zal dragon BINNENLAND Het Znidalrikaansche gezanten driemun chsp heelt zyn vertrek naar Parys vastjieateld op a s Zaterdag om van daar president Hmger bg zyn aankomst te Marseillo té ontvangen 1 Houd B U Moonlf oht door HUaverVnrk g QapeUe aottardu M i RotterdimD F Rotterdam B 7 11 7 U 7 11 7 li I H OS 0 10 a t4 9 01 t i8 ff tM ff 07 7 11 7 411 41 ff ff ff ff 404 ff ff 10 0 18 7 80 8 04 Utaaa aatn Wtalaa Rotterdam Beurt Rottordam D P Rotterdam M Oapalls Hiouwerkerk MoordrMht éoada d allavi la 4 41 4 1 1 01 5 11 5 171 aa la Gouda Zerenli Moero BoMemeoZag Voorborg W ¥ Voorburg Zo4tam 2ag i TMtli Mo nnuda ff n d 07 l iO 0 14 1 41 1 18 5 li 5 41 6 08 7 l 4 S 18 Uonda Uudew Wogrd Utraebt 818 8 51 UinKkl vVoanlaa Oudaw Oiud Men geloolt niet dat president Kruger by zgn aankomst in Ënropa ol bier te lande een m snilest zal uitvaardigen kofiers werden geopend en onderscheidene verdiepingen er uitgenomen om nadat de goederen waren bezichtigd weder op haar plaats in de koffers te worden gezet die na te zgo gesloten naar Leeuwarden werden verzonden waarheen de reiziger ruim een week later zich zou begeven om zaken te gaan doen De reiziger kwam daar in een der hotels aan ontpakte zgn koffers el a voor één doch hoe groot was zyn schrik toen hy beneden in een der koffers een h doode poes ontdekte die ongezien er te s Gravenhage in was gesprongen Het dier werd er behoedzaam uitgenomen en op den grond gezet N een onthouding gedurende een twaalftal dagen van alle spgs en drank was poes echter z6ó slap dat ze niet meer op haar beesen kon staan De hotelhouder liet melk brengen en nadat poes er van had gedronken kwam ze langzaam maar zeker bg en thans loopt zü door huis en hof om weldra naar haar Haagsch domicilie gezonden en aan haar ontruste meesteressen teruggegeven te worden Volgens den Haagschen briefschrgver der Semarang Ot is in September uitgekomen dat vier gedelegeerden ter Vrcdesconferentie de hamers hebben meegenomen waarmee gepresideerd was Toen de slot zitting was gehouden zoozon nu zgn ontdekt en gezanten en gedelegeerden net bordes van het Huis tenBosch afstapten bemerkte een der Hollandsche gedelegeerden dat vier bnitenlandsche collegas met do hamers er van doorgingen Hg maakte hierop den algemeenensecretaris der conferentie aandachtig dieaanvankelgk aarzelde een poging te doenom de hamers weer in zgn bezit te krygen maar toen kg hoorde dat ze van de EersteKamer waren en zeker wel f 25 het stukkostten den Franschen gedelegeerde zeerbeleefd opmerkzaam maakte op zyn vergissing Pardon antwoordde de Franschman t is geen vergissing maar een historisch aandenken aan de Conferentie En daarby bleef t zegt de correspondent De heeren beschouwden de hamers werkelyk als een voor hen kostbaar aonvenir en waren er niet weinig prat op ze te hebben gemoerd Het gevel kwam eerst aan t licht toen onlangs de Eerste Kamer byeenkwam en overal naar de hamers gezocht werd t Is misschien niet waar maar toch wel aardig en typisch vooral de uitdrukking dat de heer van Eys er eerst werk van zon hebben gemaakt toen hy hoorde dat de hamers zeker wel f 26 t atnk koatten In Engeland begint de atryd over de vraag wie do oorlogskosten van Zuid Afrika moet dragen De 810 millioeu gulden waarop gerekend was toen men nog meende dat met half September de troepen grootendeels huiswaarts zonden keeren zullen nog heelwat stggen nu men alweer twee maanden verder is en aan terugkeer van de meesten nog niet te denkeu valt 7 17 7 48 7 57 ff ff ff ff 4 89 ff ff ff ff 4 47 ff 1 45 S 4i 4 01 4 34 ff t lS ff ff ff ff 4 51 ff ff j f ff ff i l ff 1 00 4 8 4 14 1 07 1 18 S 4f i 49 g ll 7 M 8 15 8 4 I U ff 6 10 Il OI 8 S6 10 H7 lO SÏ 11 01 li ll 7 10 7 88 7 15 Ï M 1 54 8 01 3 48 59 11 4e De Britsche belastin Bchuldigen znlien geen laat hebben den last te dragen en de directeuren der myn en bankondernemingen in de nieuwe koloniSn verzetten zich met hand en tand tegen het voorne men om den last op die wingewesten te leggen Zg beweren dat de gondmgnen onder gunstige omstandigheden wel 432 rainioen i jaars knnnen opleveren en ei en handelsomzet van 1200 millioeu kan komen waarvan bet meeste n iar Engeland de Kaapkolonie en N atal gaat I The Economist bogrjiit dia berekening f niet en vindt dat als de opbrengst en de omzet zoo toenemen de nieuw kolomen ook in staat zijn den last te dragen althans de rente en aflossing van 480 4 00 millioeu der oorlogskoaten De ruim 70 arbeidera die te Beerzerveld voor de bh Riedel en Heddema te Winschoten heidevelden ontginnen hebben gistermorgen allen het werk geaUakt Ze ciacben dat het uurloon 9 cent met 1 cent wordt verhoogd Ook by de rma Woltora te Vroomshoop hebben de arbeiders sedert eenige dagen bet werk neergelegd Het voorkomen van spoorwegongelukken in bet buitenland sehgnt sedert eunige dagen gewoonte te worden Sedert Donderdag zyn er niet minder dan 5 gebeurd Het olficieele onderzoek naar de oorzaak van de botsing tnsschen twee treinen tnsscben Offenbach en Mdhlheim waarbg de beide achterste waggons van den harmonicatrein in brand geraakten heeft aangetoond dat geen enkele der betrokken ambtenaren schuld treft Het ongeluk moet geweten worden aan een ongelnkkigen samenloop van toevallige gebeurteniaien waarby de mist de valsche rol beeft gespeeld Terwgl voorts volgens officieele opgaaf bet aantal slachtoffers 10 zon zyn houden reizigers die in den verbranden wagen gereisd hebben en gered zyn vol dat zich in de tweede klasse conpé s minstens 80 A 22 personen in de eerste klasse minateni 9 personen bevonden toen de botsing plaats had Zoodat bet aantal van ben die in de vlammen zgn omgekomen ongeveer 80 zon bedragen Men zal nu beproeven de identiteit der onkenbare lyken vast te stellen uit dei bouw der tanden aanwezige plombeeringen enz Gistermorgen heeft op de Ign Kaldenkircben Bracht Rynprovincie weder een spoorwegongeink plaats gehad Bg het aanleggen van een nieuwe spoorlgu is een zandtrOin omgekanteld waarop zich eenig werklieden bevonden Zeven bmuer werden letteriyk vermorzeld terwgl één zwaar werd gewond Onder de slacbtoflers zgn è Nederlanders uit Venloo Tegelen en Blerik en 3 Dnitschers Omtrent het spoorwegongeluk by Choisy le Roi Frankryk wordt gemeld dat alle gekwetsten op een na die de beide beenen gebroken beeft het hospitaal hebben verlaten wee vronwenlgken zgn tot dusver niet berkend X a ll ff 0 17 a iT a i 7 05 a 8 ff 8 49 8 5 1 7 11 7 ff 10 1 9 4t 10 11 ff ff ff ff ff ff 10 1 ll ll s ff r ♦ ff 8 ff 10 08 41 9 47 it oa 7 8 8 11 X 9 58 a 58 10 08 10 1 10 19 10 84 10 18 10 48 11 19 tE 1I 1 10 16 11 11 11 57 Op het bureau der Franscho Kamer ia door een afgevaardigde een wetsvoorstel ingediend strekkende om de spoorwegmaatschappgen te verplichten bg ieder spoorwegongeink 200 000 francs uit te keeren aan den naasten erfgenaam van lederen 1 ï die tengOTolge van het ongelnk dering Aan do rekening en verantwoording die nog ilechta voorloopig kon worden vastgesteld ontleenen we dat de inkomsten ad f 9287 19 de uitgaven niet zullen dekken Het nadeelig saldo werd begroot op f 13 83 De heer B Commender te Rotterdam welke de vpreeniging reoda drie jaar heeft bediend wa door bet syndicaat gebonden en kon dua niet zulke voordeelige schikkingen maken als vorige jaren De prgs der kolen kwam daardoor voor de leden op f 1 13 per 100 kilo Van de aftredende bestuursleden werden herkozen de heeren Hamerslag Harmsen en Hell ert terwyi gekozen werden de heeren P Sehoonderwoerd gn M Mallon Aangenomen werden Ie tgdena de lossing de sjouwerlieden tegen ongevallen te doen verzekeran 2e de toelage aan het bestuur in plaats van f 50 te stollen op 10 ets per lid en per jaar 3e de levering voortaan openbaar aan te besteden De eerste opvoering van Hot Meilief door de Nod Opera welke indozo week te Amsterdam geschieden zon ia nog eenigen tyd uitgesteld Zoidag herdicht prof Van RhynuitGroningeb te Lensi en hot feit dat hy 25 jaar geleden in zyn eerste gemeente aldaar tot het predikambt werd ingeleid door dr G 3 van der Flier thans predikant te s öravenhage Zulks geschiedde ia een rede nSir aanleiding Van Uattbena 13 52 Een talryke schare ook van elders opgekomen vuldO bet onlangs gerestaureerde kerkgebouw O a merkte men op de predikaten dr van der Flier en Gildemeeater uit I en Haag De Visser en Voorhoeve uit Amsterdam Wartena en Ten Boach afgevaardigden van Gouda waar prof Van Ebyn i jaar ala predikant werkzaam was A b het einde dor godadienstoelening word den redenaar de bekende zegenbede uit Ps 134 3 toegezongen en hem door de gemeente een geaohenk aangeboden HiUsTMOHT In de laatste raadsvergadering is het volgende besluit genomen Op advies van den gomeento geneesbeer zjn B en W bevoegd kinderen die Igdende zyn aas kinkhoest siymboest besmettelg ke oogo huidziekten het bezoeken dor scholen in deze gemeente waar lager onderwgs wordt gegeven te vei bieden Voor de vacante betrekking van onderwgzer aan de openb school alhier is de volgende voordracht alphabetiseh door B en W ingediend L A BRBEDVELD te Lekkerkerk W H RIDUERHOF te Deil N SCHINKEL te Gonda NiEUWKRKKEsl A D IJsEL Zaterdagavoud vergaderde bet Bestuur van de Aldeeling Nieuwerkerk aid IJsel Capelle a d IJsel en Omstreken der HoUandsche Haa tachappy van Landbouw ten einde de voorstellen te bespreken die van verscbilleude leden der Afdeeliug wareh ingekomen om te trachten onder de landbouwers wat meer kennis te verspteiden vap die dingen welke met den landbouw ie betrekking staan Alle voorstollen werden besproken en van alle kanten bekeken Besloten werd met algemeene stemIBOB aangaande een der voorstellen inlichtingen in te winnen alvorena een vaat besluit te nemen Nadat door een der leden het wenichelgke was uitgesproken dat er dezen winter ook een spreker voor de Afdeeling zou optreden werd de vergadering door den Tooriitter den heer A C Koolmees gesloten U November 1900 Bbsschop Donderdagavond werd alhier een jongeling diet zyn tante een zuster van zyn moeder ini ondertrouw opgenomen Zgn broers enjzuatera worden nu tevens zgn neefs en nichten en zyn bloedeigen vader en moedor zal hy zwager en schoonzuster kunnen noemen PoLSBBOSK ln den postdienst voor deze gemeente is sedOrt j l Visdag edn verandering gebracht die v erkeiyk een verbetering mag heeten Tweemaal per dag worden nu brieven van Schoonhoven en Polsbroek rechtstreeks doorgezonden oyer Polsbroekerdam naar Benschop en IJsefstein terwgl omgekeerd een recbtstreeksche verzending van brieven plaats heeft van IJselstein en Bonschop over Polsbroekerdam naar Polsbroek en Schoonhoven Onze postbod bebben nu bestelling te doen zoowel op de Terugreis van Polsbroekerdam als op de heenreis Rechtszaken Door de Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam werden gistoran o a de volgende vonnissen gewezen A de V 59 jaar arbeider te Animeratol Wegens wederapannigbeid verzetzaat tot U duen govugénisstraf bekrtc utiging van hot b TOnlet geweiea voiinia