Goudsche Courant, donderdag 15 november 1900

f So 835J Vrgdag 16 IVovember 1000 30ste Jaargan mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMlMi Na ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 t cutm iedei c i egel meer 10 Jenten Gif ote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advert ntiën tot 1 uur des midd TelefMi St De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelyks uiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per jM st l TO Afzonderlijke Nommprs VIJF CENTEN OPENBARE VRIJWILLIGE VER KOOP ING De NoUri H GKOENENDAAL te GouDi il voorneraem op WOENSDAG den 28 NOVEMBER 1900 de voormiddag H aar in het Hótol DE ZALH aan de Marlit te GouDi in het openbaar n ééne Ming U veUe en verkoopen In de üemeente GOUDA 1 Een mim iterk en goed onderhouden HEERENHIIS met grooten TUIN waarin Koepel en Schaartje o Bergplaata aan de Tarbingelgracht wyk P No 1 57 en aitkomende aan de Kleine Korte Akkeren kadaster Sectie E No 1091 gedeeltelijk en wel daanran het Zaldeiyk gedeelte zooals op het terrein is aangeweaen groot ongeveer fl Aren 7 Cent oreH HET HUIS BEVAT beneden 4 Kamen waarvan i met geichilderd Plafond en Snite Waranda Keuken Kelder gemetselde Kluis en geheel Marmeren Gang Es boven 5 Kamers en Badkamer Zolder met Ueidenkamer en Provisiekast Het hni is vooralen van Gas en Waterleiding vele vaste Kasten Marmeren Schoorateenmantels en verder van alle gerleieljkheden welke voor een logeable ingericht Heerenhnls worden vereiscUt 3 Een hecht sterk en goed onderboaden 8 hoog genaamd ANTWERPEN aan de Tarlilngelgraobt wyk P No 158 naast No 1 kadaster Sectie E No 790 groot H Artn ia Centlaren 8 Een perceel BOUWTEHREIN achter perceel No i uitkomende aan de Kleine Korte Akkeren ter breedte van 18 Heter 10 Centimeter aan do straat aldaar amen ter grootte van ongeveer éSS C eiiHarmt looals op het terrein is aangeduid kadaster Sectie E No 763 geheel en 1091 gedeeltelijk De Nos l en 2 8n gelogen aan de Groote Vaart tusschen Amsterdam en Rotterdam Botaaldag der kooppenningen 1 Februari 1901 Te aanvaarden perceel 1 op l Mei 1901 en de overige perceelen 1 Mei 1901 ol vroeger Te beïlchtigen Maandag en Dinsdag 26 en 27 November 1900 van 2 4 aar Nadere inlichtingeu geelt NoUrls GKOENENDAAL te GouBi Ofi roedersSTEEHSlO Bloemi sten GOU DA Salon Kamer en i r Grafdecoraties Corieilles Jardlnièros Bouquetlen fni SRAf en FEESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN ikanlei en ouderhoud vao TulDen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IWSSCTJSy CIDlSK Dood alle Insecten Door bijvoeging van W deelen water verkrijgt men een voor ineeeten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 0 50i h f 0 80 lUt I 6O1 5L 17 TKLEPH No lU ONTVAlNGKiN alle soorten SCHOENWERK voor het Wintorselioen alsook sterke vetleeren SOHÜOIrLAARZEN in btt NoatêrabiiiOüdi Sckii en LaaruiitDagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegetecg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Th Schmidt Wed Boelsums bericht de ontvangut der NOUVEAUTE S op Luxe en Huishoudelijk gebied Depot der Joudsclie Plateellaldserij E Estié Co Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerir ge bekroonde eo wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract § ieiia iiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VAil SCIIAIÜ Co Den llaagr JoHeTemciers VAN SCBAIK Co MeliantbS l li t botte middel der wereld VAN 8CHA1K Oo Mellanthe gsueest Kinkhoett VAM 8CHAIK Co S Mollintbe nenoeit zoowel oud Is jong VAN SOHAIK Co a Mellanthe m g in ge n bui gezia ontbreken VAN 8CHA1K Co iltellantbe roortdurend onder Soheikuudig toenchl VAN SCHAIK CO S Kteliantbe kelpt onherroepelijk VAN SCHAIK a CO a Bteliaatb bekroond mot Eerediplonu i VAN SCHAIK Co S Mellanthe i bekiooud met Goud VAN SCHAIK Co g Mellanthe i bekrooud met ZiWer VAN SOBAIK ft CO B Mellanthe n ï6rij b ar in naoone u van 40 Cb ro Cf em f f bg l Tb TOaKKN Boitoop B V WIJK Oudeaai T M KOLKMAN WaddinxvMii 11 UOLLMAN Bodtgramn PLNKSE Nituwerhirhad IJtêl W J fin DAM Haattrltkt A N YiK ZESÖEN Sthoonhoven Brm WOLtiT Ji Co Weiitbaveii I9ti Oouda D MlEBlEa Kleiweg K 100 Gouda E B VAN MILIi Teerstal Duor üenMsh algemeen anbewolMi MMBMB M t C ieDiploma en Ooud Belcroontla T T PRAEPARATEN VAN i Ullltf l gi VfVIIV loowel bij kinderen nU volwassenen gebrek aan eetlust alectlte aDilaTerterInc lenuwhoofdpljn ter vereterking na lekte of kraambed koorta en bare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUOINEUX ni bel bijioodet legen Bloedgebrek BleeksiKllt kwalen Tan Krltlachcn leeftijd cnr Verkni U r m llacone a 1 00 en X smaak voor dagelljksdlgc alk leeraanteb T 1 tr a1 C a 0 ra toedaaam veriterkend aangenaam van smaak voor dageli a il lVCI VH V a J t ni 00 kinderao awakkeo en kUeracbtlge geatellen velen AU laDeeekraehUce drank bij oomlaien der pljsvenerlngaorganen en dlerrhée ook voor uigalingenen kleine kinderen Pri pet bas t v Kgr 1 70 t K Ktr O W a Kgr O BO Chemlfch M AltroaeStrAr Speciaal voor Kindervoeding in buieea a KgT O W rolTere fflCIHatllliCr Kp 0 50 Kgr 0 36 Aotlima r rar 4é n Hei rooUen eener halve Cigarette 1 voldoeilde ter beatrij ISlIIIIla V IK vllClI ji j de beeliite aenTallea van Aethnia ele In dooajes a ƒ O BO en O SÖ TamarinH Rnnhnrm rau puroatief tegen verttoppini Am I amarlIIUC OUmWIlO belen Mlgra ne CongMlle etc vooralookaliUMUU veor UnJnn bewljien de Tunarlnin Bonbons vin KRAP l FI IEM HOLM belangrijks dienUn daar de eoem voor het kind begeerl ijk en de singak aengenaam is Pnjs per doosje ƒ 0 90 ea O ÖO CalmSalr DactilloC algemeen erkend aU bel BESTE huismiddel Oai lIliaK r aStI 11 ea 1 Hoest verkoudheid en Keelp n het is plossend ea nruchteod middel bij i verknjgbaar Priji 0 30 per fleschje noesi veraouuueiQ en svocip u een slUmoplossenil ea nruchteod middel bij uitnemendheid uiuluitcnd hi Q flceoijes verknjgba I mitm fterti m ptm tl rrtÉparaln eea AIPEUIN k HOIM U letat J Mg uHM leant op miam w Mandlttieiuitf M yarkrifgloor hfj d Ap tMUrt m Tirtifülvi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST êklèki U 120 te GmiU BOUUAN Moordrecht Aiitlsepllsclie Taiidpocder eh Aii l8e ll§eli Mondtlncluur an e CASSVTO landarts te Gouda OVEBAL VEBKRIJQBAAR Agent voor Nederland O IJSSELSÏIJN Blanwstraat Gonda Jtollwerck s colaae Chücolaïe en Cacao acnwin irbroiker DMmatlire iix ite nieuiente ultftnitiiii ui p iniu iiiïiaal goDioil varkvtird MriMti uilAiitaDd giibruik von tim en fijn t gnin stoi M jura ndeei i len verbroikèr v n Stollvorck a Chocolade en Cacao eeo anb r eiuwu j Uiriltut naitwEeiL tt bcaiatnuoriiuf ile aac ien inhoud dw zttf Btüntteo Dl rma bi alu8 S7 Brerots Ir HofUreraacler 44 Eere Üiploma 8 gouden enz Sfedsiltps een bnwQa ean uiuiacttml Gja bi ilu t Kt iida lÜH schreef ds Accademi national da Faria Koiia VOO d4Mnu ui uaa Mttm Al dt ar première elaawe an n iMnillaB o Totm xoaUant tebrioatlaa da ObooolKt bonbona variM eto ato fitbtikaat is verkrtjgbaai bij H H Cuntii eu 8 BankatbaUuca OcaeaaalTirteniiwoonliKer Toor Kaderlaad 1 Miiu Knttenalodt Aoalerdam Kalveratnat lOS wmÊmÊmmÊimmÊÊmmmiimÊmm HoofdpnJB T bOO OOO lik jelak de bd DeprqMDi a I door den BUat I gegaxuideerd I Uitnoodlginsc tot Aeelnemiüg la de Kansen ran de door den Stut Hambur E f evurbargd groote Qeldloter waaiiD zeker 11 Ifillioen 202 000 Xaxk getvonnen moeten worden De pHjaen van deae veel voordeel biedende tieldloter die folgeoe bet plan sleolits lIS OtH loten herat zijn de Tolgende De hoogste pr s e eTentneel 500 000 UaA ie pr a lafim tfaik lepr t l OtMMaft 101 pr a S llOOMark liepr a l 0OVMark 4pr a 1 too Mark Upr a 1 000 Hark 1030 pr a SOOMaik iOpt a tlOMark 77pr a o Mark S60S3 pt a m Mark I l pr ls li8 116 100 H l lt pr a7l 4l lM Premie V SOO OOO Ut I pr a tOO OOO Mark t pr a 100 OeO Mark 1 prtjs a li WO Hark 1 pr l a 70 000 Mark 1 prija a it 000 Mark prijs a SO OOO Mark pr s a t5 000 Uaik 8 prijz a KO OQO Uark l pr s a 0 000 Mark 1 prijs a 90 000 Mark I priji a 10 000 Mark totaal 69 010 pr xeo De Hoofdprijs ia d Ie klaaae bedraagt Hark 69 000 st gt m de Xe kl tot ï 000 M in de Se tol 80 000 M i de tot 5 000 M in de e tot 70 000 M in de ie lot 75 000 Mark in de 7e tot 100 000 Hark en mei de premie ran 500 000 M event lol 100 000 M Voor de eenle prijitrekkinf dia offieied is rastgesfeld koet een geheel oripnael lot steohls Gnid t M een half ori ineel lot tleohte Gu d 1 75 een kvart origineel lol leokta Gnid O ID De inleggelden Toor de folgende kUesen looirel als de jnista lliit der prijieu nrotden aangegeven in het oflioioele trekkingsplan roorzien Tan het Wapen ran den Staat welk plas ik op aanvrage gratia remad ledere deelnemer in de loterij ontrangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trekking de offioieele trekkingslljst De uitbetaling en venenmng van de prijzen geecUedt door ni j en direkt en prompt aan de winners en ondei da sti n ata geheimhouding p Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwisiel opgeven ook tegen rembours PV Men wende zich dus met de aanfnuig om toezending ran loten roor de apoedig plaata hebbende trekking loo apoedig mogelijk ot uiterlijk tot 28 November e k met rertronwen tot Samuel Hevksctt r Seer Bankier en Wisselkiuitoor la Hamburg Daitaoliland E CASSIJTO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Spreeknnr van § tot 4 nur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot M nnr behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunottandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt KACHEL Zeer groote keuze JAN ROND in Uiervarai et nmkhapiieD üorte Groenendaal 1 1 9é9 903 OJO PCÏ OtJÖ BENE7EE Marki NIGH1T3AP Verbjjgbut bfji M PEETEBS iz H B AU bewija ran echtheid is eaoket en kurk ateeda toov zien ran den naaa dér T P HOPFB Souda Druk van A BRINKMAN 4 Z RE I8GBVI1 G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda m tken bekend dat bij loting ter aflossing na r Januari 1901 rijn aangewezen 1 ran de geldteeniug grout f 136000 in 1893 aangegaan de obllgatién Nrs 7 99 en lol 2 van de geldleening groot f 43000 in 1805 aangegaan de obligatie Nr 37 3 van de geldleening groot t 78000 in 1897 aangegaan de obligatién Nrs I 18 31 3a 46 53 en 7 j en 4 van de geldleening groot t 77000 in 1899 aangegaan de obligaxien Xrs i 3 34 en 53 Gouda rj November 1900 tturgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bullenlandscb UverzicbU De zitting van den DuitsclielPE jksdag is gMtermiddag te 12 nnr door den Keiier in de Ridderzaal van bet Koninklgk slot geopend met de volgende troonrede In den aanvang herdenkt de Keizer de diepe ontroering bij alle beschaalde volken veroorzaakt door de gebeurtenisien in OostAzië waar fanatieke haat en bggeloof aangewakkerd door gewetenlooze raadgevers vin bat Hol te Peking de misleide volksmassa tot gruweldaden gedreven heelt tegen de Vreedzame pioniers van beschaving en christendom Bg de moedig ondernomen pogingen om het naderend gevaar te bezweren stierl de Dnitsche gezant baron Von Ketteler door de hand van 6en slnipmoordenaar De vreemdelingen zagen Igf en leven bedreigd Doch do schrikwekkende berichten vereenigden wat tot nog toe gescheiden was Alle volken die op zoo ongeboorde wijze waren aangevallen sloten zich nauw aaneen en eens van zin streden hunne zonen in het Oosten En de Regeeringen eveneens bezield door den eenstemmigen wensch om de geordende toestanden ten spoedigste hersteld te tien beraadslaagden te zamen over de middelen om na de bestraffing der hoofdschuldigen een terugkeer van zulk een verstoring van den wereldvrede in de toekomst te voorkomen De Keizer zegt voortgaande dat de betrekkingen van het rjjk tot alle mogendheden voortdurend goed en vriendschappelijk zijn Met vreugde begroet hij bet door Dnitschland behaalde sncces op de tentoonstelling te Parijs De Keizer leide vervolgens dat hij na de eerste berichten over het uitbreken van on FElULLÊiOK Op de binnenplaats hoorde men eene beweging van paarden van rijtuigen van heen ep weerloopen van staUtncchts en palfreniers Üe ruime staUInff eertijds te grooi voor de patroon dte drie paarden hield was nu te bekrompen voor den prins Men telde er achi iware koctspaarden twee fraaie poneya die tot biJBonder cbrmk van Mtchdine gekocht waren maar Jie de jonge vrouw nooit had kunnen besluiten om zelve te mennen vier rijpaarden waarop de echt nooten iedcren morgen omstreeks ach urenf alfi de f ïssche nachtlucht het bosch treurig gemaakt had hun rit langs de vijvers deden Dat waren gelukkige morgens voor Micheline die er een aangenaam genot tn vond om Serge in hare nabijheid te hebben die op haar ingste verlani ien lette met zijn blik over haar waakte en de hevige bewegingen van lijn volbloed Engelch paard regelde naar haren schuchteren gang als P4 begmncnde in de kunst van paardrijden Som Üjda stijgerde het paard van haar man vol onge duld en hare oogen vdgdcn met welgevallen den béiralUgen ruiter die zonder schynbara moete al leett door de drukking zijner krachtige beencHf A zijn vlirig rijdier bedwong t De argwaan van mevrouw Desvarennea waain leduimefd Zy sag dat hare dochter gelukkig was lusten in China gaarne onmiddellijk do leden der volksvertegenwoordiging om zich zon hebben verzameld Maar terwijl zonder aarzelen handelend moest worden opgetreden waren de grondslagen v oor de te nemen besluiten vooralten gevolge van de onzekerheid der berichtgeving wankelend endaardoor konden de noodzakelijke maatregelen niet naar behooren in hun geheelen financieelen omvang worden geschat Wanneer ten gevolge daarvan moest worden afgezien van bet plan den Rjjksdag in bnitengewone sitting bijeen te roepen zoo vertrouwt de Regeering toch dat de volksvertegenwoordiging haar goedkearing aan de gedane uitgaven niet zal onthouden Met weemoed herdenkt de Keizer zijn vriend Humbert die in de uitoefening van zijn koninklijk beroep viel als een slachtoffer van een vloekwaardigen aanslag Verder wjst de Keizer erop dat ten gevolge van de natunrlgke stijging der inkomsten en der in de vorige zitting beslotenverhooging der belastingen voor bgna alletakken van dienst van bet Bijk hoogere uitgaven knnnen worden gedaan voornamelgkvoor de zorg voor arbeiders en voor delandsverdediging Het is te verwacbten dat een douane tarief in den loop van denwinter aan den Bondsraad zal worden voorgelegd Verder kondigt de troonrede nog en reeks wetsontwerpen aan dia bf denBÜksdag zullen worden ingediend De door den Rjksdag gehouden zitting was een louter forineele openingszitting Donderdag komt de presidentsverkiezing aan do orde en dan zal Vrgdag o Maandag het aanvalling krediet voor China worden behandeld Verschillende bladen wijzen erop dat daarbg de regeering maar het best zal doen rondweg te erkennen dat de Rijksdag vroeger bijeengeroepen had moeten worden en dat de reeds gedane uitgaven voor do Chineesche expeditie onwettig gedaan zijn Zji spreken de hoop nit dat de nieuwe Rjjkskanselier graaf Von Bttlow zich op dit standpunt zal stellen en zal trachten het met de meerderheid eens te worden over een idemniteits clausule Een aanduiding van dit standpunt waarop de Kegeering zich ten opzichte van denietbijeenroeping zal tellen vindt men reeds in do troonrede die onS gisteren werd geseind Met dit standpunt zal de Rijksdag zich ten slotte hoe gekrengt hjj ook nag ziJn wel m oeten rereenigen te meer daar de man die voor de niet bijeenroeping verantwoordelijk w prins Hohenlohe intusschen nit ziJn ambt is gescheiden Haar schoonzoon was in zyn ganschcn omgang met haar recht hartelijk en zeer innemend Cayrol en zijne vrouw hadden sedert hun huwelijk om zoo te zeggen maar even te t arijs vcrtopfd om dadelijk weer te vertrekken De bankier had zich in de groote ïaak van het Crediet verbonden en bereiide Suropa om kantoren te vestigen en handelswegen te vinden Jeanne vergezelde hem Thans waren lij in Griekenland l e brieven der jonge vrouw aan hare aangenomen moeder ademden rust en tevredenheid Zg roemde haar echtgenoot zeer wiens goedheid voor haar zooals rg zeide zonder weerga was Overigens maakte zij geene enkele toespeling op hetgeen tr op den avond van het huwelijk voorgevallen was toen zij den toorn van C a o l ontvluch tende aich in de armen van me vroi P esvarennes had geworpen en haar geheim had laten doorschemeren De partoon hield het er dus voor dat dit denkbeeld dat somtijds haar geest nog f erontrustte de slecht uitgewischte herinnering van een akeligen droom was Alles was dus zoo goed als het kon De verBch kkelijke plannen die de patroon in het vuur vmn haar toom befaamd had waren dus onuitgevoerd gebleven Sei had tot nog toe aan mevrouw Desvarennes geene wezenlyke reden van ontevredentwid pgeven Om de waarheid te zeggen vertoMde hij weL schandel k veel geld o r zgne tvtfuw was totA zoo rijk Hij leefde op een buitengewoon grooten voet Al w t de mee4t vcrfijnde weelde opleverdt had hij bij zich als dagelijkse gewoonte ingevoerd Hii ontving meermalen s weeks op pru btige wijic De telegraaf heeft de eischen gemeld die de gezanten ann de Chineescho regeering wilton stellen Hen schijnt het daaroverv das veel spoediger eens geworden te jin dan vermoed of tenminste door sommige berichtgevers gezegd is De aanhef van do nota wordt zoo gesteld dat het onherroepelijke van dit besluit duidelijk blijkt In de eerste plaats komt dan de eisch dat do Chineesche regeering een gezantschap onder leiding van een keizerlijken prins naar Berlijn zal zenden om daar verontschnldiging te vragen voor den moord op v Kotteler Op de plek van den moord zal vermoedelijk wel geen standbeeld maar een gedenkteeken opgericht worden met een opschrift in tLatjjn Duitach en Chineesch waarin de Chineesche regeering haar leedwezen over den moord moet uitspreken Derde eisch bestraffing der raddraaiers Deze eisch is ruim gesteld 0 a wordt nadrukkelijk het aanwjjzea van nog niet genoemde schuldigen door de gezanten vo behottden Toort moet de regsering twee jaar langs in alle onderprefecturen van China een proclunatie laten aanplakken die lo de leden vac het genootsehaii der Boksers met den dood bedreigt r 80 de straften openbaarmaakt die ovn de ecmldigen uitgesproken ijjn 3o de onderkoningen en verdere ambtenaren verantwoordelijk stelt voor de orde in hun gebied en bepaalt dat ambtenaren die toelaten dat oveieookomsten met vreemdelingen geschonden of dat vreemdelingen lastig gevallen worden afgezet en nooit wear tot esn anderen post geroepen zullen worden Ëen verzoeningsmonument moet opgericht worden op die begraafplaatsen van vreemdelingen welke tpens de troebelen geschonden zijn Het Tsoeng li jamen moet hervormd enhet verkeer van de gezanten met het Holgeregeld worden op een wjjze die later nogvastgesteld zal worden door de mogendheden China zal behoorlijke schadeloosstelling verleenen aan staten en particulieren en ook aan Chineezen die schade geleden hebben in dienst van vreemdelingen De gezanten hebben het recht wachtposten te onderbonden en de wijk der gezanten waarin geen Chineezen mogen wonen worden io staat van verdediging gebracht T De versterkingen van pikoe en andere forten die bet vrjje vereeer van Peking met de zee zonden kunnen belemmeren worden geslecht Mevrouw Deivarenncs hoorde van haar eerste verdieping want zij wilde nooit op de groote recepties i haar schoonzoon komen de feestelijke drukte Ueie zedige en eenvoudige vrouw die alleen voor kunstvoorwerpen geld over had verwonderde zich dat menavoor zulke ijdele vermaken zooveel kon uilgeveu Maar Micheline was de koningin van al dese praalvertoonin Zij kwam in groot toilet bij hare moeder om zich door haar te laten bewonderen vóór zij zich aan de genoodifden Het en en de patroon had den moed niet om aanmerkingen te maken als zij hare dochter zoo prachtig gekleed en zoo voldaan zag ev TihM rel s Avoada werd er veel geipeeld De menigte vreemdelingen die iedere week tich bij Panine toonden brachten er hunne teugellooze vcrzotl op de kaarten waaraan Serge maar al te veelj neigdheid had toe te geven r eze edellieden verhandelden onder elkander bijna sonder hunne witte handschopnen uit te trekken bij het kaartspel sommen van veertigen vijftigduizend francs Een goed begin om hun luit op te wekken vóór zij in hunne clnb den nacht aan de speeltafel gingen doorbrengen Ondeftusschen vleiden ch de dames in prachtige toiletten op de lage rmoUigc ritplaatsen bevathg neer en spraken achtefhaar waaier over nietigh den i of luisterden naar de liederen van een buitenlandschen zanger terwql de jeugdige heeren haar vleiende woorden in t oor ffuisterden Bet gfenicht Itep dat de prins niet gelukkig in hctSpel was Om de waarheid te zeit en wai dat niet te verwonderen hij was zoo gelukkig in de liefde Het dienstdoend personeel noemde enorme sommeo waarvan de echo door mevrouw Denra Het verbod van den invoer van wapens binnen China wordt vooreerst gehandhaafd De mogendheden zullen enkele plaatsen lusschen do hoofdstad en de zee aanwijzen wa r een militaire bezetting zal worden ge i om ton allen tjjde de ongestoorde gemeenschap der gezanten te Peking met de havens te waarborgen Tot zoover hot vorlanglptje Het is bekend dat de gezanten die tronwons ook heel wat meegemaakt hebben altjjd veel scherper maatregelen voorgestaan hebben dan hun rejreeringen Kr staat ook niet bij ol de oischen met algemeene stemmen ol enkel met meerderheid van stommen aldus vastgesteld zjjn Eq men zal moeten afwachten wat de kabinetten tot al den dingen zeggen Den 22 November konit het Italiaausche parlement te Rome bjjaen Waarschijnlijk zal in de komende zitting de heer Hatacco zjjn program aanbieden en naar uit Homo wordt gemeld in don minder gebrulkeiyken vorm van een rapport aan den koning over de plannen van het kabinet dat in hetofficioele orgaan aal worden opgenomen Hier nit blijkt reeds dut de Regeering niet veel vertrouwen stelt in de Kamor moerderheid en er zijn nog véle andore aanwijziugon dat haar weder een moeilijk en rnmoerige litting wacht Wel is waar hebben de leiders der verschillende partilgroepen verklaard niet vijandig tegen he Kabinet te zullen optrettm maar de heer Saracco is een te oude en geslepen parlomeijtariér om niet te weten welke waarde zulk een verklaring heeft Seeds nu dringen geruchten zich op dat In het K ibinet een crisis is uitgebroken nog voor dat hot gelogenheld had zich aan de Kamer voor te stellen en ijjn program mede te deelen Het zon te betreuren zijn zegt do correspondent van de Vosa Ztg te Rome als Italië alweer voor een Kabineta crisls stondj het is in het dringend belang van het land dat er eindelijk eens een toestand van samenwerking op wetgevend gebied ontsta en de Kamer en het Kabinet niet langer als vijanden tedenover elkander staan Reeds veel te lang heelt de parlementaire machine eiken arbeid geweigerd ten nadeelè van het land van het volk van den economischen en financieelen toestand Daardoor is hot aanzien en het prestige van het parlement ernstig geschokt en wordt hot wolzijn van Italiü do inzet van het spel tustchen een onwillige Kamer en de elkander in razende snelheid afwisselende Regeeringen rennc werd opgevangen ilio geen bron van nasponng ongtfbruikt liet btelllg was er overdrijving maar het feit bestond De prins verto Mi Mevrouw Desvarennea kon aan den trek om te weten of Micheline giste wat er voorviel geen weerataud bieden en op wn morden toen de jonge vrouw m een zeer hef rozekleung ochtendgewaad bij hare moeder kwam zeide de patroon schijnbaar ongezocht om hare lochter te plagen i Uw man moet gisteravond verloren hebbeii Micheline zag mevrouw Desvarennes met een verwonderd gelaat aan en aiitwoordde op kalmeft toon Eer goed heer des huizes mag het geld ijner j asten niet winnen anders zou hij den achijn op zich laden dat hij ze noodigde pra hun geld athandig te maken Het verlies bij het spel maakt een deel der koiten van eene receptie uit Mevrouw l esvarennes vond dat hare dochter eene zeer groote dame feworden wna en spoedig geleerd had het geld niet te tellen Zij dorst er nwts meer van te zeggen Sovcn atlei vreesde z j kwade vrienden met Micheline te worden Alles wilde zij opofferen om de lieiko zende to negem beid harer dochter te behouden Met verdubbelden ijver werkte y Als de prins veel geld uitgeeft icide zij tot zichzelve zal ik nog meer verdienen Hij kan zulk en diep gat niet aven dat het mij niet gelukken I om het te vullen En roet allen ver deed zij h t geld door de deur inkomen om hajtr schoonioon gelegenheid te geven het door de ramen weg te werpen Ifordi varvolgd J