Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1900

racao z fn gespend door den beer Tan Kol die het ontwerp critiseerde als autocratisch en halfslachtig eensdeels autonomie anderzijds absolutisme huldigende Hg wenscbte grooter zellbestuir greater uitbreiding van het kiesrecht en verdwijning der jaarlijksche sBbsidie aan de Kolonie opkomende tevens tegen het kapitalistisch karakter dezer wetgeving z i blijkende uit de bevoordceling der maatscbappil Snriaame bij de ontginning der concessién De heer Kink bepleitte het verleenen van kiesrecht voor de ingezetenen op Curacao voor den Kolonialen Uaad De heer Van Kol zich hierbij aansluitend wenscht voor al de West Indische eilanden eigen beheer en drongen aan op eeu mijnwet en onderzoek naar den rijkdom van de bodem der eilanden Hg stelde een motie voor waarbij de Kamer de Hegeering uitnoodigt een commissie te benoemen om maatregelen te beramen om het verder verval van Cnracao te voorkomen en Kolonie deze tot meerdere welvaart te brengen De minister van kolonién betoogde dat de behoelte aan een ingrijpende wgziging niet gebleken is De regeering zal geen belastingen hetfen in de kolonie teo bate van het moederland Een comptabiliteits wet voor beide koloniën is spoedig te verwachten Mgnbouwkundige onderzoekingen op groote schaal zouden schatten kosten zonder nitzicht op resultaat De heer Pyttersen verdedigde bet optreden der maatschappij Buriname en betuigde dat hare oprichting en wijze van exploitatie indirect tot vermeerdering van Snriname s welvaart krachtig heeft bijgedragen De algemeene beraadslagingen zijn daarop gesloten De behandeling der artikelen i genaderd tot het kiesrecht aan den giog waren en dat dui inderdaat de kansen der stakers slecht stonden H voorzag dat er vel slachtoffers zouden val len en gaf den raad het aantal der slacht offer van deze staking althans zooveel o gelijk te beperken De vergadering verkeerde gedurende kere spanne tyds onder den indmk via Nauta s woorden Maar het eind resultaat is toch gansch andere geweest Meer du één spreker zeide dat men samen vallen U samen overwinnen moest dat men er niet mocht bernsten dat er zóó of zooveel slachtoffers aan den dyk zonden werden gezet on op de straatkeien te verhongeren En vit den beer Freitag betrof men waa eenmaal met het arbeidssecretariaat in zee gegaaa en nu wilde men er zich niet van scheiden Van Erkel secretaris van het Arbeidssecretariaat liet de beslissing aan de vergaderini Het secretariaat wilde zich volgaarne terugtrekken indien de stakers van oordeel km ren dat dit hun waarachtig belang zal dienen Nadat een der bestuurders van di federatie van het watortransport die hoewd krank van zgn geneesheer verlof had w kregen zich ter vergadering te begeve omdat die geneesheer de ook door hem opgevangen woorden des heeren Barbe ob menschelijk vond tot solidariteit had aangespoord werd gevraagd wie der aanwezige wenscbte dat het arbeidssecretariaat zich zou terug trekken am eene vergadering met den directeur Freitag mogelgk te maken Geen enkele hand word opgestoken Alzoo Heden wordt weder vergadert met let Arbeidssecretariaat van de conferentiën met den directeur Freitag komt voors bands niets en de stakers houden vol I Wg hopen dat de handa en van Hsandagavond zich niet zullen herhalen want al is het ook dat men meent te moeten protesteeren tegen de handelingen van het kerkbestuur zeer zeker zal ieder weldenkend mensch het betreuren dat op zulk een barbaarsche wjjze wordt niting gegeven aan een vermeend gevoel van rechtvaardigheid De avond van Dinsdag is kalm verloopen Er was veder politie gerequireerd doch er was bijna geen volk op de been dük zjj den aanhoudenden regen De melkslijter J Van Galen aan de Leidsche vaart onder de gemeente Bloemendaal afdeeling Vogelenzang is tevens rgtuigvenbuurder en vrachtrijder Dezelfde localiteit waarin de melkaffaire wordt uitgeoefend dient tot bergplaats van mest en beerwagens rijtuigen enz Deze omstandigheid heeft den inspecteur van het geneeskundig staatstoeiicht aanleiding gegeven om door tusschenkomst van den burgemeester van Bloemendaal een reiniging en ontsmeting te bevorderen van die localiteit Ken gemeentelijk desinfecteur heeft thans onder toezicht der politie een degelijke schoonmaak gebonden Wanneer echter in aanmerking wordt genomen dat de mestwagen na ieder gebruik in de bergplaats melkinrichtiug terugkeert en de rijtuigen in den moest vervuilden sftaat daarin door de politie zjjji aangetroffen dan mag het zeker worden betwijfeld of de afdeeling Bloemendaal van het Witte Kruis welke gezegd wordt in deze tot bemiddelaar te hebben gediend wel haar doel voorkoming van besmetting met de genomen maatregelen zal hebben bereikt niet anders dan constateeren dat de inrichting niets te weuschen overlaat De voor haarirogerij benoodigdo machines zgn van de nieuwste vinding en de grootste aantrekkelijkheid is dat de dames door een dame worden geholpen Ongetwijfeld zullen vele dames van deze eenige inrichting in Gouda gebruik maken Ned Opera te Botterdam Zondag 18 November a s Tannhauser Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van couponboekjes heden avond 7 8 uur in Café Schaakbord Tarwe Jarige Zeeuwache 7 70 ji J Nieuwe dito 7 o i 7 30 Mindere dito Af iik de O 4 6 10 Polder 5 90 a 6 50 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 40 S So Polder 5 i 5 15 Buitenlandsche per 70 kilo 4 801 5 Gerat nieuwe Winter 4 0O i 5 ZoDier 4 75 i j Chevallier f S S S 75i Haver per heet 20 It 3 50 per 100 kilo 7 k 7 50 Hennep saad InUndsche 1 4 xi 50 Buitenlandsch 6 a5 k 6 75 Kanarieiaad r 7 50 8 50 KooUaad k jL fcrwten Kookerwten 0 k f 10 50 Niet kootende 8 j k 8 50 BuitenUods 5he voererwten per 80 Êlo 6 jo k J 6 70 Boonen Bruinebooneh 9 75 4 0 50 Witte boonen ia 4 r Ouiveboouen ICilo Bome anquanüne 4 odeia i iïk 7 50 Karweiuuid per 50 Kilo k VmiARlcT Melkvee goede aanvoer Uandel en prgien traag Vette varkens goede aanvoer handel matig 19 in et per half KG Bigjren voor Engebuid goede aanvoer handel vlug 19 ai et per half K Ü Magore Biggen goedcéaanvoer handel vrijwel 0 80 4 i ao per week vette bchapen ledelijke aan oer handel matig 0 16 4 o ai Lammeren groote aanvoer handel matig 6 4 9 Nuchtere Kalveren redel anvoer handel matig 64 9 Graakalvercn goade aanvoer handel traaa ao k tokkalveren 8 4 16 55 Kaaa aangevoerd 77 partijen liandel matig ie kwal 30 4 j ie kwal as f j 3 NoordHoUandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vrijwel Goeboter ijj 4 1 40 Weiboter 1 10 4 i ao = 9 75 a ƒ 10 50 Witte booiien I J 5Q Paardeboonen 5 75 i ƒ 6 a O 4 75 t 6 90 Mnis per i j ate Amerikunsche 6 15 i 6j5 Nieuwe Winterstoffen voor HEEREN KLEEDIKG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleithmm S a 3 f Itt urs van 14 NOV NsMiLiiiD Oart N d W 3 l a diio dito ditc 9 dito dito dito S UoKSaa OM HoaLAN Obl Binnenl 1894 4 dilo Goaoua 1880 4 dito bil Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 ditu 10 itoud leflQ 1888 8 dito dito dito 1884 8 riuii Perpol nliuld 1881 4 Tuiiliiij Gfl ir Cuitv loeu 1890 4 Ga l auingaorie D jflc leeuui wriaO ZillD Aa Ep T obln t i ifiilco üli t aak 1890 8 Vaseioii Obl 4 ouiiAp 1881 yuariEliAil Obligaliau 189 8 BoTTiaDAH Stad taau 1894 8 NlD N Afr H i 4 laf aand Aroiidhh Tab Mu Oerlitiiiatea DaliMaatacbaopij dito Am Hypotheekb pandbr 4Vi Oiilt M der VDratanl aand aOr UypolheakW pandbr 4 Kederlaudirhe baak aand Ned Haadalmaatiob nito N W k Pao lijp b pandbr t Uott Hy iotl eokb pandbr 4i a I Utr llypotheelb dito 4Vi OoBTlsm Ooat Hon bank aand BoaL Hjrpotbeekbank pandb I Annua Equt hjipotb pandb Maiw L G Pr Lic a cerl NlD H ll U Bpoorw Mij aand Mij tot Kifk r 8t 8pw aand Ked lüd gpoorwegm aand Ked Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 8 IALi Spoorol 1887 89 A BoM 8 Znid Iul Bpwmij A H obl 8 PoLKM Waraohati Weenen aand BnaL Gr Rnia apv Mij obl 4 Baltiaoba dito aand Faatowa dito aand S IwanKllombr dito aand 8 KnraR Cb Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblift t AxREnCA lent Pao Sp M j obl 6 Chic k North W pr O aan I dito dilo Win 8t Pelar obl 7 Denver k Bio Qr Spm eert v a IlUnola Central obl in coad 4 LooisT k NaibTilliOert r aandj Meilfo N Spw Hi Ie bvp o 6 Miai Kantas a 4pCt pre aand N Tork Ontaaio k Waat aand Ponn dto Ohio ohhg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 at Paul Minn klianit obl O n Pae Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col le hyp 0 8 Oakaoa Oan South Obert v aand Vn C Ballii k Na lo h d a O Amaterd Omnibui Mtj aand Botterd TramwetfMaaia aand Nsu Stad Amsterdam aand I atad Botterdam aand 8 Biun atad Antirarpan 1887 8tad Bruaael 1886 i HoKO Tbeiai Begnll Goaelaoli 4 OosnKK Staauleenlg 1689 8 K K Oail B Cr 1880 8 Bpahji SUd Madrid 8 1868 N o Tcr il z Art apoflteiiri Aiiislerdani Vfkn 8iy s V nu 1001 Slolkn 81 98 93 loof Via 6 l 98 101 87V 917 16 U 10 900 91 881 488 65 101 10 41 8l l ï OSOTBR IJ BISr Men meldt aan do N B C Een paar dagen geleden kroeg de molenaar P V te KootstertiUe een zweertje aan den neus hjj krabde het open met het gevolg dat er bloedvergiftiging ontstond Geneeskundige hulp kon niet meer buten bia nen enkele dagen was de jonge krachtige man overleden POSTKANTOOR TE ÖOUDA Lijst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt le helft der maand November 1900 WET VAN HEt MINIMUM Wat is dat nu voor wet Daarvan hebik nog nooit geboord Ons dunkt zoo hoeren we er hier en daar een mompelen endirect voegen we hem toe t is een zeerbelangrijke wet waarmee ieder land en tuinbouwer rekening moet houden a is dewet nooit in Tweede of Eerste learner geweest Hui ontduiken dier wet wordt zwaargestraft Mav boe luidt ze dan We zullen het zeggen Ze bestaat tut slechts eenartikel dtt luidt De plant richt zich in haren groei naar die voedingsstof die in de geringste hoeveelheid in den bodem aanwezig is 0 is t anders niet Neen anders bevat ze niet maar is t niet genoeg De geheele plantengroei wordt door die wet bebeerscht Al is er in den bodem genoeg phosphor kalk on kali en te weinig stikstof dan is de opbrengst juist zoo als door de hoeveelheid aanwezige stikstof mogelijk is De groote hoeveelheid andere plantenwoedende stollen die een veel grooteren oogst zouden kunnen geven bljjven zonder nut omdat er te weinig stikstol is Evenzoo kan kan het voorkomen dat er van een der andere stollen te weinig is wat alweer eenzeilde gevolg heelt nl een te geringe oogst Door een flinke hoeveelheid Thomasphosphaatmeel kalimest en zoo noodig kalk te geven en in t voorjaar Chilisalpeter zal men aan de schadelijke gevolgen dier wet kannen ontkomen Voor wie de wet soms niet goed begrepen hebben geven we een kleine vergelgking die we ergens vonden opgeteekesd Een aannemer moest een huis bouwen met drie Verdiepingen Hjj liet steen hout kalk enz aanvoeren Men begon het gebouw op te trekken en had weldra twee verdiepingen gereed Toen bleek dat er geen steen meer was en de nieuwe aanvoer dezer bonwstol was onmogelijk Db aanwezige bont kalk enz konden niet meer gebruikt worden alleen omdat er geen steen meer was Om nu toch een gereed huis te hebben werd er besloten om de kap er maar op te plaatsen Men kreeg een huis met twe in plaats van met drie verdiepingen omdat oen bonwstol de steen niet genoeg aanwezig was Evenzoo gaat hot met den opbouw van het plantenlichaam Ontbreekt een der voedingsstollen dan krijgt men een kleinen oogst en zjjn de andere voedende stoUen doelloos Laadbouwers en bezitters van weiland zorgt dus dat er steeda van alles mim voldoende is stadsnieuws GOUDA 15 November 1900 Op het stations emplacement zakte hedenmorgen in elkander de koopman H Bunschoten Met de brancard van de politiewerd hg naar het gasthuis overgebracht waar bleek dat hg aan een hartkwaal was OT rleden Reuter seint uit Suez aan de K K C De Gelderland is hier aangekomen Niemand werd in Kruger s hut toegelaten en de President verscheen ook niet op het dek De officieren zeggen dat h j gezond is en goed eet en slaapt Tot degenen die aan boord gingen behoorde een vertegenwoordiger van de commissie voor de leestelijke ontvangst van Kruger te Marseille De bestemming van de Qelderland is onbekend Z j verwacht bevolen té Port ijaid waar tij kolen moet innemen In do Uuitsch Oostafrikaansche haven Dares Salaam is Krnger een ovatie gebracht Het Penningkabinet te s Orav ahage heelt dezer dagen een belangrijk geechenk ontvangen dank zü de welwillendheid der heeren Auth Begeer on C L J Begeer Het bestaat uit 92 plaqaetten te samengebracht in een kader en 75 medailles allonstukken geslagen in de Utrechtsche ateliersvan genoemde heeren voor oen Jeel door ben ui onder hun leiding ontworpen voor een deel uitgevoerd naar modellen van Jünger Baars Wortman Pander enz t Zijn portretmedailles met do beeltenissen van H ü deKoningin H M de Konigiti Moeder denUroothertog van Ldxemborg mr Backer mr Westorwoudt mr Asser jhr mr de Stuersenz j Voor een ander dee zijn het penningen Namen der Veadresseerden Brieven 1 Bekink Pb RooB A Arendse 1 Anna Mammes P W Scharroo J Pietorien Schipper A Mootui J Sachtleven J Janmaat Briefkaarten H Herti Amsterdam ÖEWEIOERD Brieven longo ünttT A Maris Ondemglon Nieuws v d Dag Amsterdam Brielkaarten J van Wichen Öonda A O V Aken Hilversum De Directeur M e HKNNEliUIN Plaatsen van bestemming Dordrecht Krmeloo s Oravenbago In de Plutoschacht een steepkolenmgn b Brttx is eergistermiddag mgngas ontploft Voorzoover eergisteren bekend was zjju er tien mijnwerkers bij omgekomen een andar bericht spreekt van twee en twintig zwaar gekwetsten Zeven Weoner dapws hebbeu haar hart en hand en vermogen geschonken zeven Bedouïenen van een circusgezelschap dat in de Oostenr jksche hoofdstad voorstellingen gaf Zü zijn te Weenen getrouwd en thaui met baar mannen naar Arabië vertrokkep om daar nog eens overgetrouwd te worden volgens landsgebrnik Een groote menigte belangstellenden vooral dames deed haar uitgeleide aan het spoorwegstation In den dierentuin te Chicago ia onlangl een paniek ontstaan De hond van een bewaker in de pilerj der roofdieren en olifanten werd door eei olifant dien hg aanblalte weggeslingenl tegen dB traliën van bet tggerhok De tijgers begonnen onmiddellijk ondei vervaarlijk gebral het arme dier te vei Qrontngen Harlingen Rotterdam Uithoorn 118 nov 90 191 A 10 114 18 V i 18 1811 97V Bnrge f 1 1 li e 8t n d GEBOREN n Nov Louis onder B Bouwraaiv en H Seijllers 18 Helena Maria Antonia ouders J de Waal en P don Blanken U G j bortns ouders O van der Louw en M Streefland Anna Oatharina ouders J F Signer en 8 W Blom 15 Martha Marie ouders M Groenendaal ea H Vermeulen OVERLEDEN 12 Nov K Binnendijk 70 i 13 M Overbeek wed A Letich 79 jaar GEHDW U Nov J Kool jn Q LecnderB J J van Dunren en A C Lnijnenburg J P Flux en C M 0 de Groot J J van der Meer en M J Ooeppinger 1 Barendrecht en A T E Nobel ReenwUk GRBOREN Wijntje ouders J de Jongen J van Roon OVERLEDEN G Hoogendoorn 16 j H do Pater 70 j 18 loofl 100 1 114 iTi 81 lOi 74 104 87 Ulrecte SjMMtrwjBKverblDdlngen mei GOUDA Wloterdlenst 1900 AanKevangeo I October TUd vu Greeiwlch 7 ROTTIEDAMfU tmt 11 18 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 84 8 11 S IS 1 f Ol t 1 10 8 11 t r 1 17 8 18 l t 1 89 S ll 4 0S 8 97 8 41 M 1 88 S IO 0 S IO 00 O nt 11 9 11 18 R 4 7 18 7 44 1 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 11 f 4 J 10 19 8 8t i 10 0 4I X 10 87 7 47 8 07 r SwO 8 9 Si 10 80 10 48 11 01 11 4 fffft 11 48 ll Ot 11 09 11 19 ii ie 11 88 11 80 1M4 ♦ i 160 110 108 10Ï 99 100 117 117 101 841 AllwB U M l klMM Ittn Wtalad Op ian tnlKM min Zo 4al HülAllt M Mud g MniaagMhl l l ubill ttoii oor ila 8 kl mknisbav togn Inln vnahtpriji 3 Hollaadaaka Spaar L Bitra npplaaaat Sawiji Alltaa Diai4i lOTFIIOaK SOtiea iaa Tacaa 1 48 1 8 IM J 11 81 10 18 U 81 1M l l 1 10 18 48 t 10 81 1 18 a 1 08 a 11 61 1 0 11 81 1 09 1 09 1 85 08 4 i 1 14 é AUaaa la la kliaaa aatia batataa a Faa a lU t iaf ap laa la p kaa aiat sarAaa4 wwdea 3 Halla aaka apoar L txtra aapplaaiatkawlja aa da OoMpacala im Wafoaa Utt AJDVi ilTtl TlEiN ® V Ondertrouwd Q WILLEM FORMH DMOflLEEyER X DOROTHEA fILLING a DErHAA 15 November 190O Op netten stand TE HUUR een Gemeubileerde Voorkamer met aparte HlaapkWier met allerlei ge makken met ol zonder PENSION Adres onder No 2495 aan het Bureau dezer Courant eOODA DKN HAASnaa tana 9 11 9 11 10 00 10 19 10 19 11 81 11 18 11 18 1M8 1 88 a 11 11 a 1 10 a I 11 11 Ml a a a a 11 18 1 11 a 9 88 9 49 10 18 10 41 11 41 11 01 11 41 11 88 1 40 8 10 1 48 4 18 4 41 de NOüVEAUTfeS in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijbehjorende gameeriugen Blouien i eigiioirg en Pellerljeiia 11 SAMSOM MARETBBEtCHTBM Oouda 15 November 1 900 Granen De stemming wa dooreen veel vaster De koopHtat echter gering Hage 8 810 041 017 18 7 19 8 0 8 88 9 03 9 4t 10 11 11 18 11 8 11 08 l SO 1 40 M7 4 00 4 18 4 17 i ll 8 11 7 01 7 41 7 88 8 18 9 81 10 8 VootbMg 8 18 j 10 17 1 88 4 48 8 18 9 87 o larm R 1 81 10 81 no 4 88 8 48 10 11 ÏBVaiih Mo 8 08 10 48 l ol 8 11 8 84 10 81 nnuila 8 14S 1 7 18 7 41 07 01 O ll 9 90 lO U I0 t4 II it ll OS 11 84 t ll Ml 8 14 4 17 4 41 nil S 4 7 0S 7 8PI 09 8 18 8 48 10 88 10 89 a rieallatial apiaalaapkaaaiellarakted oMaa 4 Harauaikatiaia allaaa la aa la klaM aitia ka ia t B kal a biljet 1 U aa lapplaMat kaalj a ijO I 0 A l aaloH Biiaaaam fM 10 14 10 80 11 0 11 17 4 18 8 11 4 81 11 16 1 81 11 14 0 8 S 10 49 11 47 U Sl 1 09 l nS 1 48 1 04 r H 1 90 7 10 7 80 I li a U 7 1 S0 7 00 7 84 i 8 81 Bg de politie alhier is aangilte gedaan dat in de gemeente Beenwgk een vpal eeoden zijn vermiit Heden morgen werden wij in de gelegenheid ggeteld de dames salon van ded heer Tio Wgngaardeo te bezichtigen Wg kunneit y J S tl 7 47 l ll 9 10 lO H 10 18 11 88 11 01 1 49 8 08 3 19 4 1 4 48 8 41 I 7 00 7 SO 9 87 10 88 ll B 11 17 4 H 7 14 9 S 17 10 41 1 88 4 89 9 187J4 8 80 9 0 9 1 10 84 U l Verspreide Berit hteii Fmvekuk Er zjjn Uawdag in tgehe l 389 635 trazoeken geweett 312 809 mot tlcki l en 6010 te VincinnM terwgl er aTonil VQor de lotlaU 36 000 meuchen kwameu In eerste leziog i dour den Senaateergisteren aangenomen het voorstel om vronven gelegenheid te Hcbunken den od at teleggen al advocaat na rechtskundig eiamen en wel met 112 tegen 34 stemmen De minister van koloniën heeft naarde rechtbank venvezen een koloniaal ambtenaar die 160 negers in een te kleineroimte heelt doen opsluiten waardoor er 27 door verstikking om het leven zyn gekomen De minister cischt een voorbeeldigebestraling Het dageiyksch bestaar van Pargsheelt ten aanzien van de viering der nieswaeeuw besloten dat een optocht zal plaat vinden waarin holde zal worden gebrachtaan de doeden van het oorlogsjaar 187Ü terwijl de openbare eboDwen zullen vlaggenen er een vuurwerk zal worden afgestoken een en ander op den 31en December Kn te middernacht zal de president van dengemeenteraad ter begroeting van do nieuwgeboren twintigste eeuw een redevoeringuitspreken welke de gemeenteraadsledenstaande zullen aanhooren Eergisteren hebben opnieuw twee kapiteins van de militaire school van Kontaineblean geduelleerd De helden waren eenverplaatste en diens opvolger en bet resultaat was onbeduidend OoSTESKIJK HoliaiBUB Te Pilsen is een politieke vergadering van zesduizend personen nug vóór dat de sociaal democratische candidaat voor de vtjldo curie aan hel woord kou kumep wegens tumult en ongeregeldheden ontbonden door den regeeringscommissaris GIllOOT BRITTiSlIlï D prins en de prinses van Wales zullen aan het eind van April 1901 een bezoek brengen aan Hellast waarvan aanzegging is geschied aan den burgemeesterTan Bellast r SiaviK Door den Sorvischen gezant te Parijs is gisteren lormeel tegcngosprokuu bet gerucht dat koningin Draga ingevslge de bigde gebeartenis reeds overleden zou f in BINNENLANP STATEN GENEUAAi r K w K H 4 n B n Zitting van Woensdag H November Ingekomen zyn wetpontworpen tut toeken ding van rentelooze voorschotten voor stooratramwegen Ie Kosmalen ürave Coyk 2e Eindhoven Helmond 3e Tilburg St ledenrode TUburg Dongen en Tilourg Hilva renbeek 1 188 door I II Ml 9 84 9 88 leads Moord rt olit 3ïieuw rVerk Oapellt fintteniftm M RollurdamD F Sotterdam II T U 7 1 T 18 7 81 8 18 7 44 S 88 9 18 MO 1 10 H t M 9 87 10 81 41 5 W 1I lO tt U 1I lUM 84 9 08 i M Het algemeen debat over de wljiiging der regeeringsreglemonton voor Suriname en Cu i U Rotterdam Benra Rotterdam D Aotton i Oapallfl Miauwerka k HooVdteeht Souila 1 f 8 4 I 7 88 a 9 40 8 88 a 9 48 M 4 41 8 10 8 07 7 11 T U 1 89 9 1S 4T 4 81 1 41 a 8 01 8 81 a l ll 8 04 I J a 7 18 7 11 7 89 r i 7 18 8 87 8 41 8 81 Vl Ol 9 149 08 9 19 Qoudt Zavanh Moero SoatarmaerKeg Voorburg a llag i 9 07 7 41 8 18 ttoitda udew Woaril Utieehl 8 1 0 8 84 8 18 8 9 6 H8 7 14 Ml 9 89 10 14 S 18 a f Uiraohl 8 11 WotT iaB 8 07 8 41 0 daw 8 11 It Qwda 1 41 I OI 8 17 8 10 6 18 I 8 8 8 84 9 00 9 89 10 01 10 19 herdenkend de meest belangrijke gebeurtenissen der laatste jaren de vredesconlerentie de verscbillende bezoeken der Koninginnen aan verschillende provinciën en staden enz Tenslotte zgn het sport en tentoonstelliogsprijspenningen Gcmen fiie Berichten De Prov Gron Crt vertelt het volgende Een onderwijzer aan de school te Kroonpolder ör is woonachtig te Beerta op een abtand van vijf kwartier gaans Deze afstand wordt per rijwiel afgelegd doch als het tegen den wind gaat wordt een zeer goed gedresseerde hond t lijkt eeu bastaard van een buldog en een Dnitschen dog voor het rijwiel gespannen om te dienen als trekkracht t Is verbazingwekkend hoe goed en vlug het dier begrgpt door de drukking van een paar touwtjes waar het langs moet loepen of het moet loopen of het moet draaien en zoo ja naar welke zijde enz De hond is sterk gebouwd en loopt zoo vlug voor de flets dageen enkele wielrgder tegen den wind kan bijblijven Men meldt uit Amsterdam Gisteren namiddag te 3 30 werd weder eene druk bezochte vergadering gehouden van werkstakende saikerbakkers waartoe ook de technische directeur der Westersnikerralflnaderij uitgenoodigd was die echter op de ttitnoodiging geen antwoord had gegeven In deze vergadering werd door den beer Nauta medegedeeld dat de directie zonder daartoe eene oproeping gedaan te hebben meer dan 300 aanbiedingen van werkkrachten beeft ontvangen dat er biJ de directie hoegeuamd geen plan bestaat om toe te geven en dat niet wil onderhan delen met bet nationaal arbeiders secretariaat doch wel met eigen werklieden dat het nu reeds zeker is dat er vele slachtoffers zullen ziJn én dat bet getal grooter zal worden naar gelang de staking langer duurt In gemoede ried hjj dus aan de staking op te heffen 7 18 7 87 4 89 4 4 4 I4 8 18 4 41 4 81 I 8 07 8 18 i 4 8 41 8 04 8 14 X 9 81 De heer fiarbe een der directeuren van de Wester beeft tegenover Nauta erkend dat hg misschien de woorden ik zul ze G V d laten doodhongeren heeft gebezigd maar zoo a dan in drift en misschien daartoe uitgelokt Heeft bjj zich tot die uitlating laten verleiden dan wil hg ze tegenover het kleinste kind terugtrekken En hg is zelfs bereid toe te staan in de benoeming eener commissie van 8 mannen vier te kiezen aan beide zijden afzonderlijk deze acht zouden dan een negenden man tot voorzitter kunnen benoemen de directie wil zich neerleggen b ij de uitspraak dier commissie Het bedrijf kau echter naar het inzien var den heer Barbe eene zoo aanzienlijke loonsverhooging als gevraagd wordt niet dragen maar bnitennen behoudt de directie zich het recht van nitslniting onvoorwaardelijk voor De andere directeur de heer Freitag heeft zich bereid verklaard in eene vergadering te spreken maar dan in eene vergadering van werklieden der Wester alleen zonder tuBschenpereonen alioo zodder bestuurderen van bet Nationaal of plaatselijk arbeidssecretariaat Ook kon Nauta mededeelen dat hy met eigen ougcn had gezien dat er nu reeds bg de 300 wei klicdeu in de fabriek iF t j 8 17 f 1 f 10 S 8 r t 10 8 18 7 08 7 69 8 11 r V 8S h ii B 4S ff 8 48 i 8 f ff 8 81 9 lOJlS ff ff 7 ll 7 98 O SO MS 9A1 10 0 lO U llj F 49 8 81 7 19 4 80 8 11 8 01 8 18 8 17 8 11 8 88 8 01 8 18 8 14 S 8S 8 48 8 19 17 8 48 9 S8 lO ir 10 48 11 10 08 10 17 C = 8744 ei 10 19 10 19 10 84 10 8 11 11 It 8 18 49 7 S7 O0t n V AUtirODAIL Jfiaa aana i l 8 11 atSi u ll 10 10 lO t 11 08 1 10 1 S81 07 48 8 19 5 18 8 48 9 81 O iO k 7 11 08 lAmaLW 8 01 8 88 9 1t 10 10 11 04 11 48 11 87 1 87 tl 8 18 8 41 K 19 4 IS 4 87 8 80 S OJ 8 44 9 85 10 8 l DI U tO Annuo l u l 9 8T 10 IB 11 1 1 0 l lu 1 11 tO 8 1 8 4 e 8 9 9 1 it 11 18 11 14 10 17 U Oll lO lJ 11 01 na 91 7 1 8 10 1 18 9 19 9 91 11 18 11 17 W tl ll ll ll 8 11 8 10 9 94 4 41 1 11 6 11 7 09 8 10 9 tl kma W 8 14 6 47 7 80 8 1S 4t 9 80 4 11 80 11 41 U 1 819 01 9 8 10 0 10 49 l to 8 18 9 49 S O i 6 18 8 88 7 1 8 11 10 06 l iodi 7 0 7 81 8 18 9 9 9 S9 10 18 10 9 11 811 1 J Ml 4 11 4 14 8 47 7 18 7 84 8 0 9 11 11 11 Kbeuren en bet gezicht en de reak van bloed maakten al de rooldieren zóo wild dat de bezoekers beducht voor losbreken Tan het verscheurend gedierte in groote haast het akelig schouwspel ontvlncbtten Er was een hevig gedrang aan den uitgang maar niemand bekwam ernstig letsel Me zal nu voortaan honden gestreng uit den dierentuin weren De komst van K ager doet het denkbeeld Tan bemiddeling in den Znidotrikaanschen oorlog weer levendig worden De voorzitter van bet Fransche comité voor de onafhankelijkheid der Boeren PauUat lid van den Senaat schrgft aan de Soir het volgende Engeland zit in de Z A Repubjiek en den OranjeVrjjstaat zoo in de klem dat bet er feiteliik met geen mogelijkheid uit kan welke pogingen het ook aanwendt Aangezien de Ëngelschen nn zeer verstandige menschen zgn zullen zg zoodra zjj zien dat zg daar ginds duizenden man chappen en bonderden miUioenen gelds verliezen en dat onderwijl hun gezag in de wereld verdwijnt en hun belangen eiken dag meer geschaad worden de eersten zgn om het middel te zoeken zich onder de beste voorwaarden uit dat avontuur terug te trekken Het zou kunnen dat de voorstellen van president Kruger die niet iemand is die stijf op zgn stuk staat een overeeuitemming vergemakkelgken De guerilla van de Boeren is voor de Sngelschen zoo moorddadig dat op dit oogenblik 7000 man toebereidselen maken om als hulptroepen scheep te gaan en de staat van zaken wordt voor de Ëngelschen nog ingewikkelder nn in de Kaapkolonie de berichten van de slechte behandeling die de Transvalers en Vrtjstoters te verduren hebben de verontwaardiging ge wekt hebben van al de Hollandsche Atrikaanders en een opstand van hen te vreezen is Komt liet tot dien opstand dan heeft Engeland 150 000 man meer noodig en ik begrijp ui t waar het die vandaan moet halen Ik geloof dat de tegenwoordigheid van president Kruger in Europa eenige aanzoeken om scheidsrechtelijke beslissing of een vriendschapfelgke tusschenkomst veneenige mogendheid kan uitlokken Verleden jaar was Boslaad omstreeks dezen tijd in overeenstemming met Frankrijk geneigd om aan Engeland te vragen een scheidsrecbterlijke beslissing aan te nemen Die goede voornemens bleven zonder gevolg omdat Dnitschiand bij die gelegenheid niet met Frankrijk en Kusland wilde meegaan Maar toen waren de protokollen van de Haagsche conferentie nog pas uitgewerkt en alle mogendheden hadden ze nog niet van haar handteekening voorzien Op hetoogedblik zgn zg echter onderteekend zoowel door Engeland als de andere en stappen tot een scheidsrecbterlijke beslissing kunnen te eer genomeji worden nu dank zg art 3 geen der oorlogvoerende partgen het kwalgk jtan nemen Ongeregeldheden in Dirkeland Sedert eenigen tgd is de verstandhouding tusachen het bestuur der Hervormde Gemeente en den predikant dier Gemeente allesbehalve looals die zijg moest Zondagavond na de godsdfenstoefening schgnt er iets voorgevallen te zjjn waardoor de predikant zgn voornemen te kennen beeft gegeven te zullen vertrekken en den volgenden Zondag afscheid te zullen preelten Toen Zondagavond dat gerucht zich verspreidde scheen het voor een oogenbRk dat men tot dadelijkheden zon overgaan doch eenigen tijd later was gelukkig alles weer rustig Maandagavon echter kwam het tot een uitbarsting Een zingende menigte bewoog zich door de straten Nn en dan werd voor I de woning van personen d e 6f tot het bestuur der kerk óf direct of indirect als de oorzaak we den beschouwd van het besluit van den predikant dat door de meeste gemeentenaren wordt betreurd halt gehouden gemanifesteerd en door middel van steenen de ramen vAbrgzeld De politie die met drie rgksveldwacbters was versterkt was niet bg machte de beweging tegen te gaan Zelfs wanneer zg zich bij een troep bevond vlogen daaruit de pro jectielen zonder dat men ook maar eenigszins kon gissen wie de sctaulilig was Dan werd de surveillance nog bemoeilijkt doordat de wmingen die tot mikpunt dienden op Terschysnde punten van de gemeente gelege n zijn Omstreeks 10 uur mocht hot den burgemeeater die ook den geheelen avond in functie was gelukken de baldadigheden te staken Bij niet minder dan U personen waren de ruiten verbrijzeld Ofschoon er wel een borrel zal zijn geidronken was er geen sprake van dronkenschap en is door het volk gehandeld in koelen bloede Dinsdagmiddag is door den burgemeester een verordening afgekondigd waarbij Tan des avonds 5 uur tot des morgens 7 uur samenscholingen van meer dan 5 personen op de openbare straat ziJn verboden