Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1900

4 N 8354 Zaterdag 17 November 1000 39ste Jaargan mmM wmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ro êW ADVEU TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 60 Centtn iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Xelafoaa So M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen Oe jwijg per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN S iS CS o o b 5 o Q O O 9 065 STAATSLOTERIJ De trekking begint MAANDAG 19 NOVEMBEE a s Xoten en gedeelten van Loten ijn te bekomen ten Kantore van de CoUeclenrs A C eOSIJN Gonwe C 9 bg do Vischmarkt Jhr H A A MEIJEK Markt A 97 Ingang achter de Waag Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizsii gelegen te Gouda aan de TnrJsingel Te beTragen Lanje Tiendeweg D 29 aetroedersSTEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en ► Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres BouqueltcD eni GRAF en FEESTKEANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN ianieg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lJIBEVTE2f CII Ea Dood alle Insecten Door bjjvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelp voor vruchten bloemen en planten Liter l 0 60 L i 0 80 1 L 1 1 60 6 L f 7 TELEPH No 114 Tbiiny B WondttHlstm in do geheelo woBeUl bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen iiUe orst LoHir lei erMaagziekten en Inwendig Js oowol a s ook uitwendig in bijna l ill ïiektogevullcn met goed evolg an t wenden l rys pcrAacoU t 1 per post 1 I ld TU i 7 b Wo denalf berit een almop n 6 k u d e g e n e e i k r a o h len heiUame werking Maakt meestal lke pijnlijkeen Mvaartolle operatie geheel O erbodig Meideze zalf werd een 1 Jaar oud voor oHgeneesllIkcehondeii beenteiwel en onlannB eon bijna sa laar kankerUJden eneieeii Brenut genezing en reaohting der pijnen bij wonden ontstekingen enzTan allerlei aard on Pr s per pot f 1 50 per Post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederla Apotheker HEIVHI StKDEUS Hokin Amsterdam Wl r Been derft bertelle men d reet in ii SehulMn polhel dei A THIERKÏ n Pregrada bel Kohitaeh UeBterreicü Qelim pio iH tn l ontbieden biJ het Cenlrttl bepjt S nden Kokin S Anuterdam Wie zeker zijn wii de Eclite Eikel Cacao t ontvangen twamengesteld en na v ia prcefiiemingen In den 1 handel gekomen onder den nttUB des 1 oitvindna Dr Miobaslii Teamirdigd I p de best maohinei In het wereldb 1 lonade étabbliaeetHnt van Q bnt BtoU j wok te Keulen ImiIm Bikel eacao in vfarkenten bueae De Eikiil OMM h aet melk lekeokt eow lanmname gaaei rink vw gelHhriigebruik eeok S theéhfdina t pmder voor een ksp CliaooUte Al geoeeskraokage draak bf 1 J diarrhee eleciita net water te feUttien I V rkr jgb r bij de TOOMiari H Apotheken ene Ka V K rntm f I 8Ö e 0 M TOiS Oenenelvvrtegnvoordigec Mr M lend JuHui attsnkMI AmBterdam Kalventreat 188 Hel tutte onaduiileljFlMle n t 1 nukkelykste poetamMdel voor Heeree Rxl env r ld nm iilOnil icl ienwe y u de Apprttuur vu C N llllllir l Cl 2 iF Berlin Bauth 8lr l Mtnle sp l 1 WU op naam en fabrldumeric Mrtr 0airtr Beeree WlnUUsn Jsw l l Jlj lrwaViaum ai iUHlwlUnW a MU n iWRi wmmn mum Verlaging van den Abonnementsprijs Met ingang van f Januari a al de abonnemeHtapry der NIEü E RUTTEaDAMSCHE COURANT belangrifk morden verlaagd Van dien datum af zal de Courant kosten per kwartaal te Kotterdam in plaatsen waar w j een Agent hebben é iO in andere plaatsen r per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegeljjk en in twee zendingen r per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk Zjj die zich met 1 Januari voor minstens een halt jaar abonnee r e n znllen bij gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin recht hebben op een PraeMuMlfave waarvan wü den aard nog niet wenschen mee te deelen die bjj die gelezenheid aan alle abonnés op de NIEUWE ROTTERDAMSCBE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wiJ ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blgken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar ibonneeren en daarna aal hen die zich het eerst voor een abonnement van een hall jaar verbinden Nieuwe abonnéa per 1 Januari 1901 ontvangen de Courant gedurende de inaand December ORATIS Directeuren Uitgevers NIJGH ZOON Agenten te Gouda J v BEMTÜM ZOON VT icrisru isriDEiijj ï Eisr s Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fiess g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 f MADERA S droog en zoet 18 12 m VERMOUTH U Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPA 4NE l i JOGNAC è t 1 75 f 2 25 t 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 j scotch whisky 26 5 M Per Fl Per Ank 45 PI I g t § LISTRAC f n 65 Nto f 27 75 g Ij CHATEAU VALROSE 0 75 31 g S St E8TEPHE 0 86 36 g St EMILION 1894 1 12 1 g PAUILLAC 1893 3 5 S § 3 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 K S SAÜTERNE 1 2 g 2 r O ZELTINGER Moezel 0 90 37 5U c g BOURGOGNE 1 10 i 2 De flesschen z jn in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar btj De flrma T CREBJilS Gouda mmmwmm fwm e f ITI Door Geiteeith algemeen eanbevolen Met EereDlptoma en Goud Bekroonde Q S i I l Q demMitlcraclitlEeeiiverMerltendeKraA WTIlIteeeniwakti Uina LarOCne J JSere olw ssenen gtbrek aao eetlult slechte pl rterlDg nuwhoolJpljn ter versterking na liekte of kraambed koorts en e OUINA iIaROCHE ifBRRUGINEUÏ In b bij onder tegen Bloedgebrek BleeklucM v i l t I AAIt 1 n kwiOen van Krltlschen leeWld ene Verkrijebanr in flacons t f 1 90 en L PSL al Paf aftVoid2aam ïcrsterkeiid aangenaamvui n k v rdi eliiklcligeb mk ClKe V aCaO i kinderen svakken enkUerachtigegestellenj r mile berelen Als geneeskrachtig e drank b j stoornissen der P J e S J ïooriuigelmeen en kleine tadereii Fni lier bn a V Kgl ƒ 1 70 S X Kgr O OQ H Kgr ƒ 0 50 Chemlscti PRAEPARATEN VAN ooriuigelmgenenklelnetaderei Fn per bnsa H Kg ƒ l TO X gVU Jhemlscli 1ikcA rB te r Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 90 illTere fflClK UIKCr i Kgr f 0 60 X Kgr ƒ 0 26 e4hm l P5 ar + n Het rocken eener halve Cigsrette U Toldoendc ter bestrij ASinina V lgarCttCH 1 de hevigste aanvaUen n Asthma te In doosjes a ƒ 0 80 cn ƒ I bo TomarinHA RnnfinnC FRW PUHGATIEF tegen Verstopping A m I ainarinUC PU nUU no beien Mlgraine Congestlesetc vooralookaJsl ians oor kinJeren béwlj n de Tamarinde bonbo ns van KRAEPELIElf HOLM liel ngnjk li n ten dur de Torm voor het kind begeerl ijk en de maak aangenaam n Pri i per doosje ƒ 0 80 en ƒ O OO t s jr C m oI Dac SIloC algemeen erkend Is het BESTE huismiddel X iV jalmiaK r a Stl nes J oest verkoudheid en KeelpSn het is K yrW een slllmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend ta t l J Hj Q eschjes verknj gbsiir Pnjs ƒ 0 20 per flesch je BUSk ApcthtUn m Uroffiiln tGoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de sUd met genieten wageni ORAVESTËIJN Bleekerssingel 287 AlUn trordt tegen Tfansport achaüe vemehard bï A I KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST J B DltnoodlglDK tot deelDeming ia de Kansen van de door den Staat Hamburj gewanrborifde p ote Qeldloterij waarin zeker U Millioen 202 000 Mark gewoDüBD moeten worden De prijzen van deze Teel Toordeel biedende Getdloterg die rolfEens het plan Bleolita 1 18 000 loten bevat zijn de volgende Ue hoogste prijs is eventueel 600 000 Marlt 18 pr a 10 000 Marie Premie v 800 000 Mk I pr 200 000 Mark l pr a 100 000 Mark prgs a 76 000 Mark prijz a 70 000 Mark 1 prijs a 16 000 Mark 1 prijs a 60 000 Mark prqs a 65 000 Mark prijz a 60 000 Markl pnis a 40 000 Markl pi s ft S0 000 Mark prijz a JO OOO Mark BB pr a 6 000 MtrV lOi pr a 8 00 Mark 168 pr a 2 000 Mark 4 pr a l 600 Mark 818 pr a 1 000 Mark IfiSOpr a 800 Mark SOpr B SlO Mark 77 pr a ïOü Mark SSOKSpr a 180 Mark 9 IÖpr BU0 U8 llB 100 M 1088 pr a78 4J 21 M totaal 6fl 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 00 stijgt in de ie kl tot 65 000 M in de 8e tot 0 000 M in de e tot 85 000 M in dt e tot 70 000 M in de 6e tot 76 iOO Mark m de 7e tot tOO OOO Mark en met de preme van 800 000 M event tot BOO OÜO M Voor de eerste prijstrekkiuff die officieel is vastgesteld kost een ebeel origineel lot sleohti Gald 8 50 een lialf originefl lot slechts Guld 1 5 een kwart origineel lot slechts öuld O flO Ue inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangea eTea in het officieele trekkingsplan voor zieii van hot Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de lott ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad helibende trekking de offinieele trekkingalijst De uitbetaling en verzending van de prljZön geschiedt door mij en dlrekt en prompt aan de winners en onder de strennste geheimhouding fgg Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rrmbonra S0r Men wende zich dus m t de aanvraag om toeï eading van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertrouwen tot Samuel Hecksctirr Seur Bankier eq Wisselkniitoor in Hamburg Buitschland Mcuw onoverrroflen Frof Dr Liobera welbekend Alleen echt met FsbrieksniBrk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw xiekten Tooral ontstaan door i afdwalingen op jeugdigen Wtüd Totale genezing an elke zwakte Blee taoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping MaBgpjjo slechte spjJBïertering OnTermogen Impoteni PoUntione em Uitvoerige proapectnasen 1 IJ per fesoh ü l fl J S dubbele eseli 11 C Ocntrml Depêti Mstth v d Voste Zaltliomrael Dtpöti M Clóban fc Co Uotterdara 1 Hsppel s Grarenhage I llslramsii Ho Jonif 4 Czn Kotterdam Wolï k Co rouda rn bii alle drogisten rl g P © to 3 s rf ca Cf J Cl fl d r iPaiii EspelUr Dartic jus irsrdt dit midNil Mt nnasaind saeoss all igaalillssids tnsnijTÜii HBfanranl tana Blitina lak 4VVieAo hsi4 pijniadsBi IsMaralraf ms DB b l S l jJJiIwlldTTsT ASflll ook iatel TamouwenTlIsa Isttsephat hWakaaark iaksit üri JB re 50o 4eï la da ssaiits iMthskw TeImstariaia Mi matk CUbaa Tan Tuju Saaders H mig M tt t Zijt Gij Doof 77 jns gevaUeo t DOOFHEID of HMUNOORIOHEID sUii nn Qanaesbatr door onie nieuwe nitvindiDg bobslye de eneu welke doof Kehoren iUn Gsgoni In ds ssran hMdt diracl sp Begchrijn Uw geval onderzoeking en nud Trut men un iloh tnet weinig onknsteii Ie hniH gonemi V Br Balton Anral Institute 696 U 8 U Ave CHlOAeO JZ U Gouda Druk van A BBINKMAN Zn lii l i iEVI G I Inkichtingeh wblke gevaar schade of HINDER KUNNIfH VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kcpnis dat op de Secretarie ter viaie is gelegd en verzoek met bijlagen van A Vingerling te Gouda om vergunning tot het plaatsen van eea cirkel en snelraamzaag en schaatbank te drijven door de machine staande ia het perceel Sectie E No 1329 in het perceel gelegen aan den Turfaingel wijk P No 123 Kadastraal bekend Sectie E No 1327 Dat op Vrijdag den 30 November 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid ib om bezwaren tegen de gevraagde vergunning m te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16 November 1900 JJurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BttlteDlapdsch Ovefzlctt De troonrede waarmede de zitting vanden Kijkadag door den Dnltschen Keizergeopend werd heeft in de Duitsolie perseenige telenrstelling gewekt Wel erlientde Voss Ztg dat de woorden waarmede de Keizer de zitting opende zich niet alleen tot het verstand maar ook tot het gevoel richten en dat op enkele plaatsen de troonrede zich verheft tot een poëtische hoogte maar dit kan niet wegnemen dat de motieven door de Regeering aangevoerd voor het niet b jeenroepen van denBiJksdag in Juli toen de maatregelen tot onderdrukking van de onlusten in China moeten worden genomen onvoldoende zgn Die maatregelen hadden door den Rijksdag moeten worden goedgekeurd meent het Berl Tageblatt en de motieven waarom dit niet geschiedde zgu alles behalve afdoende Wel had de Keizer gaarne de volksvertegenwoordiging om zich vergaderd toen de eorste berichten over de gebeurtenissen in China werden ontvangen doch toen was het nog niet duidelgk welke taak bet expeditiekorps wachtte en een flnancieele raming der noodige kosten was toen niet mogeljjk Er zullen weinig staatslieden z jn die deze gronden kunnen goedkeuren Al zou het Tertronwen der verbonden Begeeringen bewaarheid worden en de Rgksdag de onver FEVlLLE iOX 3S Op een goeden dag vertrokken al die voorname lui die gewoon waren den prins te bezoeken naar hunne buitenverblijven De maand September was gekomen en bracht den jachttijd met zich mede l e prins en Micheline gingen naar Cernay niet meer zooals in de eerste dagen van hun huwelijk als gelieven die stilte en eenzaamheid zoeken maar als menschen die zeker van hun geluk veel drukte verkiezen Al de equipages werden meegenomen en het buiten was vol leven en beweging De vier opzichters ip de Uvrei van den prins gekleed kïramen bevelen voor de jacht halen En elke week kwamen zwermen genoodigden aan die in groote wagens door vier paarden in vollen drat voortgetrokken van het spoorwegstation gehaald verden Dan vertoonde de vorstelijke woning zich in al haar glans Men zag een voortdureud gaan en komen van net gekleede en wereldgezinde lieden een aardig en aantrekkelijk gejoel dat bij zessen eindigde als de jagers met het geweer op den rug naar huis keerden en men zich algemeen uit de voeten maakte Een uur later kwam men in de groote eetzaal bijeen de dames in laag uitgesneden toiletten de heeren in het zwart met wit satijnen vott ea met een takje resedm en eene witte roos mljdelp geworden uitgaven toestaan dan zullen er toch een groot aantal volksvertegenwoordigers zgu die niet goed kunnen keuren dat het parlement op zoo flagrante wijze gehoudeik is buiten een quaestie die niet alleen voor de financiën doch vooral ook voor het lot van het Duitsche volk in booge mate van gewicht is Het is niet goed te praten dat beslissingen van zoo groot belang worden genomen zonder dat de wettige vertegenwoordiging van het volk gelegenheid heeft gehad van haar wenschen en willen te doen blijken Iets minder hard maar niet minder juist dan deze opmerkingen van bet Tageblatt ia wat de Vo8s Ztg schrijft Minder gelukkig is wat de troonrede zegt over de vraag of de Rijksdag vroeger had moeten worden bgeengeroepen om de middelen voor de expeditie toe te staan Het is zeker verblijdend dat de Keizer getuigt gaarne had ik den Rijksdag om mü verzameld doch waarom is die wensch niet vervuld en welke bedenkingen waren bg des Keizers raadgevers overwegend Hierop antwoordt de troonrede slechts dat de hoogte der uitgaven niet kon geschat worden s daarom alleen de bijeenroeping van den Rijksdag achterwege gebleven En slechts daarom werd het grondwettig besluit der vertegenwoordiging overgeltitec aan de toekomst f De betoogen der Regeering zijn met in staat iemand te overtuigen Het was voldoende geweest zoo de Rijksdag bfeen was geroepen om te zeggen wij weten nog niet hoeveel de expositie kosten zal maar uitstel is gevaarlijk Wij verzoeken daarom volmacht om te doen wat noodig is en een krediet van 100 of 150 millioen waarvan later verantwoording zal worden gedaan De Rijksdag had dit zeker toegestemd het prestige der Duitsche politiek wai grooter geweest en de grondwet en het budgetrecht waren niet geschonden De commissie uit da Franscbe Kamer voor de voorstellen van grondwetsherziening heelt een beperkte herziening wenscheljik verklaard omtrent bepaalde onderwerpen in overleg met den Senaat ZiJ heelt daaronder reeds de volgende drie gebracht lo Bij geschillen over begreotingsposten heelt de Kamer bet laatste woord na drie stemmingen De Senaat zal geen post meer op de begroeting brengen waartegen zich de Kamer heelt verklaard 2o Als een wetsvoorstel door de Kamer na twee achtereenvolgende zittingen wordt gohandhaald vervalt het recht van in het knoopsgat Als zij des avouds in de salons bijeen waren hunkerden al deze paren naar den dans en een wilde wals deed al die vtouwenkleeren ronddwarrelen en gat lenigheid aan de heeren die door een marsch van zes uren op het warmste van den dag vermoeid waren Mevrouw Desvarennes nam geen deel aan dit lorgelooze leven Zij was te Parijs gebleven en ijverig bezig in hare zaken Des Zaterdags zag men haat met den trein van vijven komen en geregeld vertrok zij Maandagmorgen Hare tegen woord heid deed deze buitensporige vrooUjkheid een weinig bedaren Haar zwarte japon stak ongun stig af bij al die zijde en dat satijn En de stroeve gemoedsstemming van haar die moest betalen en het geld te spoedig zag opmaken was als eene zwijgende maar duidelijke afkeuring van deze woelige vereeniging van leegloopers die alleen op hun vermaak bedat t waren Serge deed te Cernay in alles zijn lin en voelde zich er waarlijk gelukkig Hij vond er een onafgebroken genot m om aan zijne begeerte naar weelde te voldoen Zijn hartstocht voor paarden werd telkens veeleischender En hij gaf last om in het park op de prachtige weilanden die de Oise besproeide een model inrichting voor eene stoeterij te bouwen voor welke hij met groote kosten hengsten en merries die bij beroemde fokkers in En geland gekocht waren deed overkomen Hij was van plan ïich een stal met renpaarden aan te schaffen Toen mevrouw Desvarennes eens te Cernay kwam was zij niet weinig verrast toen zij de grasperken langs den boschkant met witte bakens afgeperkt cag Nieuwsgierig vroeg zij wat die in verwerping door den Senaat en krijgt de beslieaiag der Kamer kracht van wet 3o Niemand isfiierbenoembaar tot President der RepOWiekJ De Belgische Independence beweert te woten Wat er in het door Waldeck Bonsseau tM engde wetsontwerp betrellende verplichte arbitrage lal staan De arbitrage zou niet wettelijk Verplichtend worden gesteld maar als bij algemeen en geanticipeerd contract een patroon en zijn werklieden overeenkomen om hun geschillen reglementair door arbitraire uitspraak te doen beslechten zullen t zich daaraan niet mogen onttrekken Uocht in geval van arbitrage de oplossing niet worden gevonden dan zal de meerderheid der werklieden een werkstaking kunnen proclameeren waarnaar de minderheid zich dan moet voegen In alle omstandigheden zullen de arbeidsraden de bevoegdheid hebben olflcieua alle geschillen te onderzoeken De Frans he Senaat heelt met 172 tegen 84 stemmen onder instemming van den Minister van iustitie het wetsvoorstel goedgekeurd strekkende om in de rechten gepromoveerde vrouwen tot de practijk als advocaten toe te laten De beer Goajon bestreed het krachtig men moest zeide hg niet beproeven de vrouwen in mannen te herscheppen en bil noemde het voorstel een vrouwenwajesteitaschennis De rapporteur Tillaye daarentegeB Was van gevoelen dat het opnemen van de keur der vrouwen bjj de balie deze slechts tot eer kon strekken In de politieke en financieel kringen te Londen begint men al luider lit kider te roepen om het vurig begeerde e fn b ldat niet komen wil De oorlog is uiti tè Ie beide Republieken zgn Engelsch dH rne strijd duurt voort en belet een weder tpvatten der zaken het weder openstellen der goudmijnen De verbindingen met Kaapstad en Durban worden voortdurend bedreigd en het is den autoriteiten niet mogelgk in te staan voor een geregelde voorziening er industrieele centra De financieele verliezen die van dezen toestand het gevolg zijn lt open in de millioenen geen wonder dat dit zells den vurigsten imperialisten te duur wordt en er stemmen opgaan die bg de regeering er op aandringen den Boeren tegemoet te komen o dat ziJ eindelijk de wapenen neerleggen Men kan aannemen misschien moet men het betreuren dat zells als de £ ngelsche regeering te ellder ure met aannemelijke voorstellen voor den dag komt de Boeren dit als een bewijs van zwakte znllen opvatten en hnn pogingen zullen verdubbelen Om den geheten rooinek uit het land den grond geplaatste palen beduidden Micheline antwoordde op lossen toon 2k o hebt gij het gezien Dat is de baan voor de africhting der paaiden Wij hebben vandaag juffrouw de Dernay om het harder laten loopen met Richemond en Vonk Dat is een harddraver waarop Serge vast rekent bij de aanstaande wedrennen t e patroon was een en al verbazing Ken kind dat zi zoo eenvoudig opgevoed had in weerwil van haar vele geld een burgermeisje te hooren spreken van harddravers en van weddenschappen Hoc was zij veranderd en welken ongeloofelijken invloed van de nietige en ijdele geest van Panine op dit onbevangen en rechtschapen jeugdig gengoed uitgeoefend Ea dat in weinige maanden Wat moest het dan later zijn Kon Micheline in dit holle en ledige levensbestaan zich gelukkig gevoelen De helde van haar man was voor haar voldoende Behalve zijne genegenheid begeerde zij niets al het overige was haar onverschillig Had hare moeder zich met hart en ziel in dienst van den arbeid gesteld Micheline hfid het in dien der liefde gedaan Overigens gedroeg Serge zich onberispelijk dit recht moest men hem laten wedervaren Zelts den schijn had hij niet tegenirich hij was gelrouw en liet zijne vrouw niet alieèoihoe onwaarschijnlijk dit van een man als hij uren moge Hij ging byna nooit zonder haar inli zij waren als een paar tortelduiven Er werd zelfs om gelachen De prinses heefl een koord om het been vjin den mooieti Serge gebonden zeiden de coquettes aan wie nme vroeger zoo druk het hof maakte De ze te jagen De ongelukkigen hebben te veel misdaden te wreken om zich tevreden te kunnen stellen met de restjes van hun vrijheid en onalbankelijkheid die Engeland door den nood gedwongen hun misschien zaAoewerpen Zij zullen blgven strijden met de kracht der wanhoop die ongevoelig is voor harde slagen om niet te spreken van overreding ZiJ vechten thans om te vecht n niet lettende op succes of nederlaag Veertien dagen geleden schatte men t aantal burgers door Bothfi en De Wet om zich heen verzameld oplOÜO man T itns spreekt men van 8Ü00 strijders aan beide zgden der Vaal die in troepjes van 500 ol 600 van bet eene einde van Zuid Alrika naar het andere zwerven nu in Natal dan in den Vrijstaat ol in Transvaal de verbindingslijnen afsnijdende en de Engelscheu bedreigende met een vermetelheid die wijst op do verbittering en onverzoonljjken haat in hun harten Eu dit kan maanden misschien nog een geheel jaar duren 1 De Boeren willen bun algeheele onalbankelijkheid zonder eenige beperking en zij zullen het nooit opgeven dien heroïschen strijd Tan 8000 Boeren tegen 250 000 Engelscben vóórdat ze overwonnen hebben of tot den laatsten man vernietigd zgn De Znid Alrikaansche ramp blijkt veel grooter veel troosteloozer dan men ooit had kannen denken Het is de meedoogenlooze uitroeiing van het overwonnen volk het is de ondergang van den overwinnaar het ia t ZuidAlrika berooid van de vruchten van een vijftig jaren lange periode van bloeienden handel en nijverheid Verspreide Benciilcit Fbisebue Nog valt ten aanzien van de Tentoonstelling van 1900 op te merken dat het bezoek achttien en een hall millioen hooger is geweest dan in 1889 en dat er bijna negentien millioen tickets meer zijn gebruikt Op het oogenblik hebben de Fargscbe deurwaarders het verschrikkelijk druk niet minder dan zeshonderd pachters van terrein zijn ten achter met de betaling van het door hen verschuldigde en nu blijkt dat ettelijke restauranthouders en pachters van bars enorme verliezen hebben geleden zoo de Belle Meunière het Pavilion Bleu de Brasserie de Tantonville de Brasserie de Namur het bouillon Duval aan do Avenue Suffren het restaurant Marocain kerheid dat hare dochter gelukkig was mocht veel waard heeten Wel was dit geluk duur gekocht maar zooals het spreekwoord zegt Een geld wonde ts niet dood lijk Daarenboven was het zeker dat de prins rich geene rekenschap gaf van de sommen die hij besteedde hij gaf maar uit En nooit had een groot heer aan zijn vermogen meer eer kunnen bewijzen Panine had bij zijn huwelijk met Micheline de beurs der patroon tot zijne beschikking gevonden Het scheen hem onmogelijk toe dat deze wonderbeurs ooit leeg zou raken en hij putte er uit als een vorst in de Duizend en een Nacht uit den schat der Geniën Tegen het einde van October werd het weder ongunstig en Micheline klaagde over Je koude te Cernay De prins begreep dat het ouf enblik om naar Parijs terug te keeren didr was De stad scheen Serne verlaten toe Toch verschafte het vertrekken van zijn prachtig huis hem eene groote voldoening Eenige avonden achtereen bleef hij met genoegen bij Micheline aan den huiselijken haard ia het kleine boudoir met zijne zilver gryskleurige stoffeering Maar toen begon hij zich te vervelen Nog nooit had het leven hem zoo eentonig toegeschenen Hij verlangde naar eene overwachte afwisseling Eens ontmoette Serge op den boulevard des Itahens een dor vrienden zijner jougd baron de Prélont een ouden loi bol aan wien sedert lang het beheer zijner zaken was ontnomen llrprdt vervolgd