Goudsche Courant, zaterdag 17 november 1900

i i B e o U D A U T B U H 1 vies versa H iOllO 5 90 6 84 7 46 8 16 9 07 8 89 10 14 10 69 12 00 12 87 2 15 3 18 4 38 6 68 6 80 7 10 7 86 8 86 10 37 11 0 6 86 11 16 2 39 7 25 111 5 1 Woerd 5 48 8 88 11 24 2 40 S S9 6 11 7 38 43 11 01 iitreoht 6 03 7 4 S 18 8 62 9 89 10 14 10 49 11 47 lï 3ï 1 09 S OS 3 4S 5 04 6 30 7 00 7 54 8 08 22 U 4f t t M M d In een deze week gehouden vergadering van den senaat werd meegedeeld dat een der studenten die 100 francs had opgenomen die som reeds had terugbetaald adsnTeuws Lid der Gommissio van Toezicht op de Stedelijke Muziekschool Voorgedragen worden de hh A D van Vreumingen aftrJ en J den Herder Regentesse van de beide gasthuizen Voorgedragen worden de dames Mevrouw L Fortugn Droogleever deJong aftr en Mevr brouwer van Oldenborch Regent van het Besteuelingenhuis Voorgedragen worden de hh H Jager faftr en C IJsselstgn Regent van bet Hoffmansgesticht G J de Jong G Jz aftr en Mr D N Brouwer Ter visie 1 Ben adres van den heer Mr H J Wunder ontslag nemende als curator van het Gymnasium De Voorzitter De leden zullen zeker met leedwezen vernemen dat do heer Wunderwegens woonplaats verandering ontslag ODit Aangenomen voor kennisgeving 8 yerschillende adressen van adhaesie tot afschaffing van de kermis Zondag ala van De kerkeraad der Ned Herv Gemeente De kerkeraad der Evang Luth Gemeente pe kerkeraad der Ger Gemeente Kerk A i s bB Do afd Gouda van de Vereeniging tot Zondagsrust De Chr Nat Werkmansbond Het Ned Werklieden Verbond Patrimonium Öe Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning C van DiJk en 218 anderen Zal worden behandeld bg Jpunt 8 der agenda 9 Een adres van L Bisschop en 949 anderen om den Kermis Zondag niet af te schaffen Zal iijsgelijks behandeld worden bij punt 8 der agenda 10 Dankbetuigingen van den heer C J W S ruijt voor de verhooging zjner jaarweddei van mej H Vetter en C do Koningvoor hunne be ioeming Worden aangenomen voor kennisgeving Aan de orde 1 De benoeming van een hoofd der school voor gewoon lager onderwijs No 3 Ing Stuk No 92 Benoemd wordt de heer J SLOP met 15 stemmen Wordt vervolgd Oregon Oalit lo byp in goud 6 St Paul Miun k Hanit obl On Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OiiiiDa Can South Ohort T aand Vl O EaUw kNa loh d 0 0 Amalerd Omnibua Mij aand Eottord Traiiiwex Maala aand Sta Stad Amsterdam aand 8 Stad Sotterdam aand 8 BiLsii Stad Antwerpen 1887 Slad Bruaael 1886 8 HONO Thoiaa Begullr OoaeUoh 4 Ooaniia Staalaleenig 1660 6 K K Oo8l B Or l880 8 SpiUja Stad Madrid 8 1868 Sm Ver B i ATb Spoel eert 991 Via 681 160 810 108 108 991 100 117 117V IOI7 841 GOüDA 16 November 1900 Ebeiiwuk Aan de School met den Bijbel te Ede is benoemd tot onderwijzer de heer S Hagen alhier die de benoeming heeft aangenomen en op 1 Dec in functie hoopt te treden 88 Het Meili f 7an Gulpen Ortttiïtisoh Zangspel lo 4 Tatereelen DOOR EMILE CQENDEKS Tekst BK MAETs J BOüMAN Muziek Het js geen wonder dat men in ons landveel gqwag maakt als iemand onzer Musicide taak aanvaardt om de Muziek voor eenzangspel te componeeren De arbeid daaraan verbonden is meer inspannend en veelomvattend dan men zich uit de verte kan voorstellen Een ► oord van huldedus aan den Heer Marts J Bourn a n is hier dus allereerst op zijne plgats die zich niet heeft latentontmoedigen doorhet niet duurzaam sncceslJzeer ten onrechte op zijn oper De Tem liers maar metveqjieuwden mqed ai in Jtwerk is getogen om de bovengènjelde opfera te compisrneeren Wie gepoten heeft van fle heerlvjko fmnziekin zgn eerste werlf van ide origineele korenen de breede orcheststrtüe zal stellig verlangend uitzien naar de djivoering van hetZpgspel Meilief van 6f pen Waarom deTpmpeliers van het repertoire Verdwenen isons nog niet helder j Md groote belangBtelli ig hebben we den tekst van het nieuwe zangspel gelezen Èr zit groote dramatische kracht in en er is veelj eer actie in tgfheel a £ in De Tempeliers Ook in Meilief heeft de componist weer rjjkelgk de gelegenheid gehad om floor schoope koren zgne bijzondere talenten te ontplooien Hot Ie Tafereel begint ten minste al met een koor van Maaiers en Vrouwen dat zeker wel getuigenis zal afleggen van Boumans groote gaven op dit gebied En nu zouden we in t kort de draad van het zangspel kunnen vertellen doch we vinden het beter dat de belangstellenden het tekstbopkje dat voor f 0 26 in de Nieuwe Muziekhandei te Amsterdam verkrijgbaar is zich aanschaffen Al is het libretto niet altoos even gelukkig men zal bg het lezen er van toch het verlangen in zich voelen opkomen om d Muflok er van te hooren Er zgn genoeg spannende momenten die door den componist door aangrijpende en breede muziek het publiek kunnen pakken Wii wenschen den heer Bonman een welverdiend succes toe op zgn reusachtigen arbeid I Nieuwe Winterstoffen voor HEEHEN KLEEDING A VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 ÖOüDA eleji ka N Xo s l Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Neeltje J Poot en M van der Hoeven Jacobus ouders J van Dujn en J van Veen Janna ouders A N Kool en J C den Hertog de NODVEAUTÉ S in Mantels costumes Robes Japonstofïen met bijbehoorende garneeringen Bloiiien Peignoirs en Pelterijen ü SAi lSOM advërtentTën Bevallen van een Zoon J W C KEOM HgIKTZKB 16 November 1900 tt urs van inslerdam Bevallen van een Dochter C F K IJSSEL UE SCHEPPERDU RlDDBK öouda 16 November 1900 Vertegenwoordiger Eene gioote Maatschappij wenscht te GOUDA een Ag entschap te vestigen voor hare afdeeling en Ongelukken Brand en Inbraakverzekering tegen rutme proeiHieenafaluUpremie Reflectanten gelieve brieven met relerentiên te zenden onder motto Verzekerin g aan het Bureau der DtlfUche Courant te Delft Een net Meisje P G biedt xich aan voor KINDERMEISJE 2e DIENSTBODE vt MEID ALLEEN torstond ol later Br fr lett l K bjj H J ï MATVELD Kantoorboekh Den Haag 14 NOV SinmuND Cart Nod W 8 8I 1 lito dito dltc 3 dito dito dito 3 HoHOa 01 1 QottJl 1881 93 4 tTiLIE Iosohrgrmg 1869 81 6 OosTlNa übl m papier 1868 6 dito ia EilvorlSdS 6 foimaa Obl mot coupon 8 dito tiokot 3 SmUND Obl llinnenl 1894 4 dito GeeoDB 1880 4 dito bi Eoths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1683 9 dito dito dito 1884 5 SUM Perpot aohuld 1831 4 Ttiatiu Oepr üouT loon 1890 4 Oec leaning aeiio D Oecleemn aenaC Zoin AFa Rp V oblg 189i h ttluoo Ob it Soh 1890 6 VlHEZUBLA Obl 4 onbep 1881 YXaruDAii Obligation 1896 3 BoniBUK Stad leen 1894 8 I NlD N Afr Hmdalsv aasd Arendsb Tab M Oertifioaten Doli Maatachappij dito Am Hypotheekb pandbr 47 CaU Mij dar Vonten aand b Gr Hypotheokb pandbr 41 Nederlandaohe bank aand Nod HandalmaatBob nlto N W II Pao Hjp b pandbr 3 Eott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OoBTBna OoBtHong bank aand i BOBL Hypotheekbank pandb 6 kMimii Sqnt hypoth pandb 4 Mai L a Pr Uia en 6 KlD Holl W Spoürw M i and Uij tot Eipi V 3t Bpvr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 iito dito dito 1891 duo 5 UK Spoorwl 1897 89 A EoM I Zaid Ital Spwmij A H obl 8 PoLSN Warsohau Weenen aand Bun Qr RuBs Spw Mij obl 4 Baltiaobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwaug Dombr dito artnd 6 887 Kunk Ch Aiow ap kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 AjHïiia Cent Pao Sp Mg oiil 6 114 Chio k North W pr C 7 aand dito dito Win 8 Peter obl 7 141 Denver b Rio Gr 9pm oert T a 68 lltinoÏB Central obl in oud 4 106 LouiaT atNaïhviiIiOort T und 74 Mexico N Spw Mi Ie hyp o 6 104 Mila Kansas T 4 pCt pref aand 87 N Tork Ontaaio k WeaL aand 1 Wlu Pe B dto Ohio oblig 6 1 Vrkrs Slotkn 8IV 81 93 V 93 93 1001 88V 83 88 V 24 96 981 6 l 96 101 67V b 88 26 l 10 34V 90O 91 99V 631 436 65 108 904 164 9 98 8811 S i 67 Directe Spourwegverblndlngen met tUUDA Winterdlenst 1900 Aangevangen I October Tijd vas Greenwich ROTTSKDAMviw vcrit 18 68 1 87 3 18 8 80 3 4 4 39 4 54 6 88 8 18 1 6 01 f g 1 10 u H t 8 11 t f 1 17 t 6 18 1 86 8 39 3 51 4 03 6 87 5 4 6 89 1 58 6 10 06 5 80 T 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 lO Ot 1 1 10 4 11 M I d 8 8 10 ÏQ r 8 41 i 10 87 7 47 8 07 8 i 8 6 9 SS 10 80 10 46 11 01 11 47 u K 8 46 r f f 11 81 y vvirvffff 11 48 a 9 68 8 84 S8 9 57 10 86 AIImu Is en Se klUH Extra bylietalan g Op dese treinen a iu Zondkg Mu iie I en Oiudtg Mndaegiehe rntoarbiljetten reor de Se kl Terkrggbur tegen enkelen n Mklpryl B llolleadMhe Speer £ Bltre inppleineMt hewgi AUeeÉ hlHda BOTTKRDiU SOUSi Tiee Tene 12 80 12 S8 11 81 11 46 19 10 4 89 4 47 4 34 t 6 96 tt K t 4 44 u f 4 61 V V rug 6 r 01 4 16 U4 8 07 5 18 6 41 8 84 L Extra inpplemeatbeniji fan de Gonpagnie der Wagoae Uta 6 41 04 8 89 3 1 3 3 03 1 09 i 09 8 3 198 IIOV 90 29 IH 10 1 824 I 238 100 66 66 161 V7 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 i AUeea Ie en Se klaise extri betalen e Taenltntief ep den loep kan niet gerakend worden U HollandM Ipeor leuw onovertroflen trof Dr l iobers welbekoud Allwn eht met Pibriekinwrl tot Toortdnrendo radicale en lekere genezing van He telta de meest hardnekklgii zenuw tlekten Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd lotale geueziog van elke wakte Blee laobt Benauwdheid Hoofdpnn Migraine üartkloppiug Maagpua slechte spjjsvertjsring Onvermogen Impotenz Pollutione enz jit roerige prospectuasen rgipcrSeaoh fl 1 n ft 3i dubbel j flea li 11 61 ntrailDepót Matth d Veste ZaUlmiimiol pöta M Cléban Oo Rotterduiu l Happel a Gravenhago I Halmman do J 1ik J dm Rotterdam WoUF It Co Oirada on bii allo drogiatan OOUDA DKN ÜAAOviee versa 9 11 9 91 10 00 10 19 10 69 11 3 8 12 16 19 86 19 68 1 68 2 21 3 46 4 19 8 01 8 19 9 17 9 58 8 18 8 4 ie 8 88 E 8 43 8 V 41 10 19 48 4 15 4 4 i 9 49 10 88 Ham 5 8 6 04 7 02 7 16 7 89 8 85 8 65 9 08 9 44 10 1111 85 U S6 18 0 1 80 J 40 2 57 4 00 4 16 4 87 5 22 9 22 7 01 7 41 7 56 8 18 9 5110 80 Voorburi 6 88 j 10 17 1 86 4 43 S is 9 67 7 oeterm Zeg 6 68 J 10 81 1 50 4 88 5 43 10 11 Zerenh Mc 6 08 10 48 2 01 6 1 l 6 5 10 23 flnud 6 14 6 11 7 88 7 48 07 01 9 M 9 30 lO U 10 54 11 65 18 03 18 34 2 19 8 09 3 24 4 J 4 49 1 21 6 4 7 01 7 81 09 8 93 8 46 0 88 10 69 M FaeólUtlef op den le p kan niet gerekend ordea 0 Harmonikatnin alleen Ie en 8e klaaee extm kotalen L Bekalrs eo biljet Ie U een inpplement bevijB G O i II x M s r n B n 1 M ii ma ii U 6 9 8 11 S Si 28 10 9010 59 11 08 1 10 8 86 8 88 4 07 4 43 6 19 89 8 48 9 61 i0 j9 10 87 11 06 Amst W 8 01 8 58 9 10 10 11 04 11 48 13 7 1 67 3 26 II 4 57 6 ïO 9 019 44 9 36 10 8 1 08 ILt AiMt O 8 V 13 9 81 10 86 ll u 108 1 10 1 11 8 0 4 87 1 6 45 6 8 9 ï 10 O 11 16 18 14 Vni t C 6 8 7 1 V 8 10 8 86 9 18 9 81 U U 18 27 l l 8 11 8 10 S St 4 4 6 11 6 31 7 09 8 10 9 1 Ami W 8 84 6 47 7 80 8 25 8 4 9 80 46 11 30 1 4 1 06 8 411 3 21 3 43 6 0 6 28 6 86 7 86 8 85 10 06 1 7 01 7 31 8 18 9 9 9 9 10 1S10 3H2 61 1 98 68 3 16 l li 4 84 47 7 16 7 64 8 08 9 18 11 88 6 59 7 47 8 88 9 80 10 10 10 68 U 38 12 02 1 48 S OS 8 19 4 09 4 48 5 43 6 5 7 00 7 58 9 01 8 35 10 06 10 46 8 09 9 87 10 88 11 56 U 97 4 3 7 84 9 8 11 07 8 17 10 41 1 85 t SS 9 i 1M 8 80 0 08 9 6 10 4 11 81 11 11 1S 1 8 18 40 3 4 t 46 s 80 6 18 7 84 7 41 S I6 9 99 10 07 10 18 11 88 86 10 B en het restaurant des Mines elk driehonderd dniïend Jrancs terwnl er verder nog lijn die 260 000 en 50 000 Jra nca liebben verspeeld deels tengevolge van de vermindering Tan het niveau der bezoekers wat spiUncht aanging deels tengevolge van dwaze berekeninga welker verwezenlping tot het onmogel ke behoorde De heer Pichon nu gezant van Frankrijk te Peking die al de narigheden dor insluiting heeft meegemaakt wordt benoemdals resid ntgeneraal van Tunis na der vredesonderhandelingen natnurljk De burgemeester van Fourmies heeftden gemeenteambtenaren aangezegd dat zghun kindoren niet naar geostelako scholenmochten zenden en een onwillige in deze is kortweg uit den dienst der gemeente ontslagen Met de medailles iler Tentoonstellingis het een zonderling geval de vrygevigheid der juries hoeft vrijwel alle verwachtingen overtroöen zoodat nietbekroond nbooge uitzondering zijn geweest Nu de regeoring evenwel aan t oülerenia gegaan kwam zij tot een uiterst verontrustend resultaat t zou schatten kosten indien al die gouden en zilveren medaillestoegewezen moeeten worden en oo zullende aldus met goud ol zilver begenadigden óók brons krijgen waarbij hun evenwel alsgunst is toegestaan dat zij aan de Mnnt dohun toekomende onderscheidingen in edelmetaal kunnen koopen 1 Naar aanleiding van het voorstel vanden afgevaardigde Piot tot bijzondere belastingheffiug van ongehuwden boven dedertig jaar en van kinderloozen na vijfjaargehuwd te zijn betoogt een Parijsch blad dat men van driehonderd francs directebelastingen dus als vrggezel een verhooging zou moeten betalen van twintig francs niets te duur voorwaar voor het behoud van zijn vrijheid en voor het gemis aan een schoonmoeder merkt het blad ondeugend op BINNENLAND 8TATEN G ENEKAAL T êT tl E Êf m U lU B u Zitting van Donderdag 1 November Bü de voortgezette beraadslaging over de wetsontwerpen tot wijziging der regeeringsreglementen voor Suriname en Curaijao kwam allereerst in behandeling de eischen voor kiesbevoegdheid voor de koloniale staten van Suriname De heer Van Kol lichtte het amendement toe tot verlaging van het censnsbedrag als eisch voor kiesrecht en een grens te stellen op de belastingbetaling naar het jaarlgksch inkomen van f 1000 in plaats van f 1400 en het minimum van het totale bedrag van aanslag in de directe belasting niet te doen varieeren van 100 tot 20 maar van 50 tot 10 gulden Vreei voor te groeten invloed vau koelies op de staatsmacht behoeft niet te bestaan hetgeen de hh Pyttersen en Mets kenden 1 6 58 7 U door 7 18 7 88 7 85 6 86 7 44 8 SS A 40 8 60 8 57 9 06 aoiidt Moordrecht Jïieuwerlrerk Oapalle Aotterdau M EoUerdamD P Uotterdam B 8 54 9 03 7 68 Rotterdjtm Beur Rottentam D P Rotterdam tf Oapelle Hifluwerkark Uoordreoht ouda 8 4 4 48 6 80 6 07 7 18 4 69 5 41 6 01 5 51 5 11 6 04 6 17 6 10 6 88 7 89 7 48 7 16 7 88 7 89 7 58 7 68 8 87 8 41 8 68 9 09 9 149 08 9 19 Qottda Zeranh Moero Soetermoer Zeg Voorburg Haga t Utreolil 6 18 Voarden 6 07 6 4l Oidov 6 88 6 63 U nd B M 1 08 Laatstgenoemde ontraadde namens de commissie van rapporteurs het amendement Van Kol dat ook door den Minister bestreden werd die tevens ernstig bezwaar had tegen het amendement der commissie om van vreemdelingen 5 jaren vestiging in de koloniën te eischen om als ingezetenen voor het kiesrecht te gelden Het amendement der commissie werd nader door de heeren Fokker en Mees verdedigd die meenden dat de maatregel overeenstemmende met de eigen wet geenszins als nitsluitingspolitiek kan worden beschouwd Het werd aangenomen met 51 tegen 2 stemmen Het amendement Van Kol wordt verworpen met 48 tegen 6 stemmen Door den heer van Kol werden ofschoon hij het beginsel handhaafde ingetrokken zijn amendementen tot uitsluiting van den voorzitter de leden van het hof van justitie en den procureurgeneraal van het lidmaatschap der koloniale staten tot verkorting van don duur van zittirig van 6 tot 4 jaren en tot benoeming van den voorzitter en den ondervoorzitter der koloniale staten door den gouverneur op voordracht der staten Het voorstel van Kol tot schadeloosstelling aan de loden der koloniale staten werd op voorstel van den heer Troelstra tot heden geschorst Door den minister werd overgenomen een amendement van 4en heer van Kol bedoelende dat geen belastingen in do West ten bate van het Moederland kunnen worden geheven Naar aanleiding van het amendement van Kol is van regeeringswege art 166 van het regeeringsreglement aangevuld zoodat ook spoorwegconcessiën door koloniale vetordeningen worden beheerscht PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De Commissie uit de Prov Staten van Zuid Holland heeft eenparig geadviseerd zich te vereenigen met het voorstel tot wijziging van het reglement op de uitoefening er jacht en visscherij in dien zin dat voortaan de uitoefening der afzonderlijke jachten op waterwild niet alleen op maar ook langs het water zal geoorloofd z n Door de commissie voor de wijziging van waterschapsen polderreglementen is geadviseerd tot aanneming der voorstellen van 3ed Staten te dier lake De commissie uit de Prov Staten belast met het onderzoek van de ontwerpovereen komst met het bestuur der Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzirnigen en zenuwlijders in Nederland voor het gesticht Bloemendaal omtrent het heschikbaur houden van plaatsen voor Zuidhollandsche krankzinnigen adviseert eenparig de voorstellen van Ged Staten goed te keuren De commissie stelt eenparig voor de nota van dr W P Buysch aanbevelende de stichting van een provinciaal krankzinnigengesticht te stellen in handen van Qed Staten ter fine van praeadvies Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben verklaard dat zg zich geheel vereenigen met de conclusie van het rapport der commissie in zake de voordracht tot aanvulling en wijziging der reglementen van Delfland en Schieland en met de daarin vervatte amendementen op hun voordracht SOU D A 11 19 18 18 11 08 11 09 11 19 11 86 11 86 i 10 18 10 S6 11 16 10 08 11 96 11 80 18 34 9 40 9 48 9 18 9 41 t 10 18 10 86 10 81 10 48 10 49 11 69 19 06 11 81 11 11 1 10 11 88 1 81 11 36 1 16 10 46 11 41 19 08 18 45 18 65 1 40 I IO Zï zien in die amendementen den moest voUedigen waarborg tegen vorwezenlöking der vrees voor waterbederf in een deel van Rotterdam Hare Majesteiten met gevolg zijn gister middag even twaalf uur per extra Staatsspoortrein van het Loo in de residentie aangekomen ten einde aldaar gedurende den aanstaande winter verblijf te houden Op het perron voor de koninklijke wachtzaal vonden de Koninginnen te Harer verwelkoming den waarn burgemeester wethouder dr ilouton en den nieuwbenoemden gouverneur der residentie generaalmajoor commandant dar vesting artillerie Van Ermel Soberer die beiden zoowel door H M de Koningin als door Haar Moeder werden aangesproken Van het station begaven de vorstinnen zich in open rijtuig naar t paleis onder het gejuich en hoera s vaq t publiek dat in de Rijnstraat dichter aan deji weg dien het koninklijk rijtuig nam was toegelaten dan anders in de laatste maanden t geval was een vrijgevigheid van de politie die zooats bleek de menigte tot groote tevredenheid stemde Ëen talrgke menigte wachtte als gewoonlijk de komst Van Hare Majesteiten voor het paleis af Uitj het publiek dat zeer dichtvoor en gedeeltelijk in de arcade van tpaleis mocht naderen steeg een harteffjkgejuich op toeh het koninklijk r jtuigf tilhield Aan den ingang werden de KoninjÉnnen begroet door baron Clifford t Koningin Wilhelmin4 en Hare Moedei vfer toonden zich nog even vóór een der veniters van t paleis waarvan bij aankomst oimlddolljjk de standaard werd gebeéchen I Naar wij vernemen wordt Z H nArik van Mecklenburg vóór de helft van di V9Igeuds maand te s Gravenhage verwaont Kenter seint uit Port Said S J I De Gelderland is gisterochtBJjii oi4 6 hier aangekomen President Kriig r weigert verslaggevers te zien De Gelderland vertrekt vanmiddag met onbekende bibtemming Tot Marseille er kan nauwelijks twijfelmeer aan zijn of dat fis de bestemming heeft het schip nu n g vijf 01 zes dagenvoor den boeg Gaat t plan door om deGelderland tegen 8 lAir s ochtends in helbassin de laVJoliette t laten aanleggen danzal dat waarschijnlijk a s Woensdag don21en zijn t Het lersche parlemë itslid Alfred Webb is uit Dublin vertrokken om president Kruger het reeds vermelde lersche adres aan te bieden Het adres is in boekvorm en gedrukt in het lersch Engelsch en Hollandsch 7 17 7 48 7 5 1 48 1 54 U88 2 14 l 1 48 4 03 4 50 5 i6 5 08 5 18 6 65 i 49 e ii 7 19 6 15 6 49 7 57 Het Belgische adres dat men den president uit naam van 550 Belgische genootschappen en vele particulieren zal aanbieden moet een prachtstuk worden Op den omslag komt een zwaar zilveren basrelief ontworpen door Isidore de Rudder en Philippe Welters De Petit Bleu geeft de teekening weer een vrouw de Nederlandsche stammoeder Vlaamsche zegt de Petit Bleu heeft op haren schoot vier kinderen verbeeldende de Transvalers Vrijstaters Vlamingen en Nederlanders de HoUandsche Kapenaars zjn vergeten de rechterarm houdt ze omvat de Imker is ietwat theatraal beschermend over hen uitgestrekt Door don directeur generaal der S S z p voor het examen voor surnumerair voor het personeel de volgende bepalingen vastgesteld lo Om te kunnen worden toegelaten tot het examen moeten de kandidaten denleeftyd van 16 jaren bereikt doch mogen z j den leeftijd van 23 jaren niet overschreden hebben 2o Zij die reeds tweemaal met ongunstig gbvojg aan het examen deelgenomen en den leeftijd van 23 jaren niet overschreden hebben kunnen voortaan ook nog voor de derde 4aal tot het examen worden toegelaten Zulks zal evenwel alleen plaats hebben iü zeer bijzondere gevallen op voorstel van de Commissie belast met het afnemen van het xamen Wjslke Commissie deze termijn bepaalt welke zal moeten vorloopen alvorens het derde pxamen zal kunnen worden afgelegd 3o Meer dan driemaal kan echter onder geene omstandigheid aan het examen worden deelgenonfoB 4o Vpor de ambtenaren werkzaam inbetrekkingen waarvan de maximum bezoldiging f 1000 of minder per jaar bedraagt die slephts hebben voldaan of geacht wordensleohts te hebben voldaan aan de eischenvari gedeelte A van het vroeger gesplitsteexataen wordt ongeacht hUn leeftijd wederdey gelegenheid opengesteld deel te nemenaai het examen voor zoover de kehnis vanvreemde talon betreft 1 j 0 liÉ bepalingen si ib 2o en i o met uitzohderiiM vau die betreffende deS leeftijd van 23 j aren zijn ook Van tf epassing op de nb 4 1 doel e ambtenaren Voor 8 wordt ten aanfflbn van de bade Maatsehappij reeds in diettsB gestl ldde ot ater og i in flenst te nemen flljibtenaren dm Nederlïndsch ZuidAfrikaaiJMhe poorw Maa c ppffl eiaald dat zij pq benoemd i orden in eenl jbj ekking waarvan een mwjimnih baiioldit f 1000 of minder per jitar vWo inda waarvooiee i voormgaaiM sornnL exameh ordt gevorrord l 4an dënilj d arvanlfyoot Zoover fle keünis van ai sohe en HoogduitschMalen betreft 1 V9ldüen alvorens te kurfnen wordeii t iij eene betrekking met een maximu dJging van meer dan f 1000 1 Van dat examen zju vi jjgest ld idi tenaren die vroeger tot het persoM Maatschappij hebben behoord en destj s het volledig surnnmerair8examen met goed gevolg hebben afgelegd of geacht worden aiQ de eischen daarvan te hebben voldaan ATJEH Aan een uit Kotajadja ontvangen telegram ia het volgende ontleend Op 4 October marcheerde de militaire kommandant van Tapa Toean met 120 balonetten en treiu van Blang Pidie door KoeaU naar Ooloe Tripah na zware marschen werS den 8n d a v Kong gelegen aan den bovenloop van de Tripah rivier bereikt I io s 46 10 81 X 9 18 6 17 8 87 6 39 7 06 7 69 8 81 9 M 6 8 w 9 48 6 46 f 0 68 6 10 08 7 09 7 96 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 08 9 66 10 18 10 48 11 19 10 08 10 17 10 29 v 10 84 10 46 11 11 11 67 Bjj afdaling in de rivier stiet de voorhoede van de kolonne op een 40 è 50 man sterke bende die aangevallen en verdreven werd TÓdens dien aanval deed de vijand een klewangaanval op den trein waardoor een inlandsche fuselier en een vrije koelie snenvelden en een dwangarbeider aan z n daarbij bekomen wonden overleed èèn dwangarbeider levensgevaarlijk werd gewond terwSl niet levensgevaarlgk werden gewond de Europcosche sergeant Sonneville vier in la sche fnseliers en vijf vrije koelies fk vjand liet bj die gelegenheid 17 doo d Ven eenige vjur en blanke wapens in onzf handen i Den 13n October was de kolonne te Blang Pidie teruggekeerd Volgens het Bat Nbl vindt de Gou Terneur Generaal de Atjehsche gebeurtenissen n den loop van dit jaar van genoegzaam Miewieht om de gedurende 1900 op het oorlogsterrein werkzaam geweest zijnde mitiTtairen met de herinnerinpmedaille het zg fEereteeken voor Belangrflke Kr gsbedrijvfen te begiftigen I Dit onderscheidingsteeken zal de gtsp Atjeh 1896 1900 dragen Het tgdperk v6ór 1896 eindigend met de dagen vóór den afval van Oemar wordt dus als een afgesloten tijdvak beschouwd Geraehg 4e Beirichten i Uit Amsterdam meldt men jn Ongeacht het verloop der WoensdagJa 1 11 middag gebonden stakersvergaderiug is Set iiyeindo der werkAaking naderend Gisteren j ij morgen liebben jle Stakers met400kemmen m ivóót en slechts een paar tegen besloten de i heelen pro mrftTreub en Dirk Bibreni s te Iveraueken ojinfi bemiddiingscommissie te hVor nen bg welker eind i tepraak de stakers il zich onvoorwaardelijk zulun neerleggen Uen meljl a e diBterenmorg n js t y ein opjeen psfsorte Bwas geheeti vateperd t zgn de treiqen nvH f OtJi f ïndervonden groottyvei trlagiiig r ng lilkken ii a er fiid lijibouril lok te B n goedeurein feeloopen de H De schade moet jjle ricjiting Venlqp jfging Porsoonljjlfe chr ft van hq liGenlotschap taflWelAig vü het TMr KbniAWk Aalii rvikskundig ii r T r nos 5 énpB vjldm wü ee j t keer interessant opstel p aUproipiug Dulioi ftiverlden o derdom der WrdMDe schiriyir V ewast daarin dat minsteht 20 000 00 i ren nood g ziJn geweest voort Je vdrming de koolzure kalk der aarde Het slot v i z yn tuk lluidt aldus Sedert zeker twintig miftioen jaren of 300 000 eenwen kunnen levende wezens op de aarde bestaan hebben Men k zich van de grootte dier tijdsruimte zonder behulp vah een beeld nauwelijks eeno voorstelling maken Stelt men eene eeuw voor door een millimeter dan ziJn 200 000 eeuwen weer te geven door twee honderd meter Twee honderd meter is de geheele breedte der terreinen Tan Natura Artis Magistra aan de Kerklaan te Amsterdam en nog rnim de halve breedte van de Middenlaau daarbij $ en millimeter is minder dan de dikte van den steel van een lindenblad dat daar in den herlst op den grond valt En die tijdsruimte is een minimum De werkelijke tijdsruimte waarin de vorming van de koolzure kalk is tot stand gekomen kan wel veel grooter geweest zijn Wat is daarbij vergeleken de lengte van het menscheiyk leven van de geschiedenis der volken Door den minister van binnenlaudsche zaken is aan de Commissarissen der Koningin in de provinciën een schrjven gezonden waarbij zij worden verzocht hem mede te doelen of en casu quo voor welke gemeenten in hunne provincie in verband met de uitkomsten der laatste volkstelling en met het bepaalde in art 3 der gemeentewet dat dezelfde persoon burgemeester kan zijn van meer dan één gemeente mits de bevolking van geen dier gemeenten 5000 zielen niet te boven ga de gemeenten aan elkander grenzen en hun gezamenlijk zielental 10 000 niet overtreft ontslag van burgemeesters noodig is VËRGADERINGVANDENGEMËËNTEKUD VRIJDAG 16 NOVEMBER 1900 Voorzitter de heer R L Martens burgemeester Tegenwoordig zijn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince van Galen Luger van Iterson de Lang Krook Donker Dessing Vingerling Jaspers en dé Raadt Afwezig de hh van de Velde en Straater De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Academie van wetenschappen te Parijs heeft een commissie benoemd om een merkwaardige ontdekking te onderzoeken door een veearts in Frankrijk gedaan Deze zon nl het middel hebben gevonden om de spiraalvormige uitwassen van den wijnstok druiven te doen dragon De Academie is tot de benoeming overgegaan op grond vaneen aantal gunstige verklaringen van Kamerleden en ambtenaren enz uit de streek waar de uitvinder woont Twee jaren geleden schonk een dame die onbekend wilde blijven aan de Parijsche niversiteit 500 000 francs als een fonds waaruit aan studenten die in todeljke verlegenheid verkeeren kleine sommen kunnen worden verstrekt tegen belofte op eerewoord dat zo het voorschot zullen terugbetalen zoodra zg daartoe in staat zijn Na eenige aarzeling omdat men dergelijke voorschotten bedenkelijk vond werd de schenking aangenomen en volgens de bedoeling derschenk t t gehandeld De Voorzitter deelde mede dat door Gedep Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot aankoop van een paar stukjes grond benoodigd voor het aan te leggen park en het raadsbesluit tot afstand van grond op erfpacht aan T do Hoog Ingekomen en gedrukt en voor heden aan de orde Een voordracht voor hoofd dor schoolNo 3 Een voorstel van B en W tot het verleeneu oener gratificatie aan de Commissie voor WerkverschafSng Een rapport van B en W op het adresvan G Berlgn om eene gratiflcatie Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeentebegrooting Een voorstel van den heer A Vingerling tot afschaffing der Kermis Zondag Aanbevelingen van verschillende commissiën wegens periodieke aftredingen als van Leden der Commissie van Toezicht op het LMer Onderwijs Voorgedragen worden de hh A P Cremer aftr en Dr E A M HtaveniBse de Brauw B van der Feen aftr en A Goedewaagen A H Teepe aftr en IC Kunemann