Goudsche Courant, maandag 19 november 1900

No 8355 Maandag 19 November 1900 39ste Jaargan r fiouDSCHE mmrni ieuwS en Advertentieblad voor Qouda en Omstreken mttom No m De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lij les met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon MO 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere re el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Op netten stand TE HDUE een Gemcublleenle Voorkamer met aparte Slaapkamer met allerlei gemakken met at zonder PENSION Adres onder No 2i95 aan het Bnreau dezer Courant rïïimOÏÊiür Slager TIE1 EWKC I 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prjjzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A T D BERG TIÈNDEWEG D 73 Sleeting Congret$en Atyt Wetten ter beteugeling van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met on heilmiddel Kt nKtLA kan iedereen lyne eigen familie van de drankellende beyrpen zelfs buiten tnedeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSKPIlUs nen mamg Té Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en r Grafdecoraties Gorbeilles Jardinieres Bouqaellen enz m hV en F£ESTERAKS£N Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanie m oii l rlioiid van TiiIikii Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van tlSSECTENVlDEU Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter f 0 50 L i 0 80 1 L f 1 60 5 L f 7 TELEPH No 114 E CASSITO TANÜAKTS Turfmarkt 185 Oouda Spreekuur van tO tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot lO uur behandeling van minvermogondoii Op dit uur worden kunsttundniipaiatuii tegen verlaagd tarief verstrekt Neii wordt verkocht up t fflËKK te letten ÜIT H8T Mao ZIJN VAN RAVKi SWAAYZO E GORINCHEM j Deze TBEËËN worden afgeleverd in verzegelde abjea van viji ® tieee en een half e een Ned ons n et ver 01 elding vnn Nommer en r s voorzien van nevenataanf Merk volgeus de Wet gedepo oeerd Zich tot d uitvoHrint van geeerde orüera aanbevelendu J BREBltAART LZ Standaard Hypotheekbank 1aalsc ia i u lijk kapllaal V V ULLIOEX UU LU EN Sltiettjiues Ib B B C CASTEW IJK is B BS ESQT Ita Do Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eertte bgpotlieek en geeft onder controle van het tigemeeu lamlntttratle eu Truêllcauloor te ttoUerdaSm 4 en 4 l n BUUHIKrK idf Coupons 1 Tanuari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstliomg Extract ieiia ihe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VJAW ISCIIAIÜ € o üenllaagr Hojlevaranciers Co 8 Helianthe ia Uet boste middel der wereld Co 8 Melianthe geueoet KinlchoeBt Oo a Meli ntbe geneest zoowel oud nis jonf f Co S Melianthe mag in een huisgezin ontbreken CO B Meliantho staat voortdurend onder Scheikundig loeziobt Co S Mellanthe telpt onhorroepolijk Co 8 Iffeliantbe is bekroond met Eerediidoma i Co S Meliauthe is bekrooml mot üoud l Co s iULel antbe is bekroond met Zilver CO B Molianthe is verijnbaar tn flacons van 4f Ct JO Ct eu t Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda I i l iES Kleiweg K 10o Gouda E H ViN MILU Veerstal B 12 j te GmAi BOUMAN Moordrecht t bij J Ta TOKKEN Böikoop B ï WIJK Oudeunirr M KOLKMAN Waddinmte a IIOLLMAN Bodegraven PINK3E Nieuwerkerk a d IJêtl W J Ti DAM Haastrecht GebrS Stoll werck a ocolade en Cacao A N TiN ZESSEN Sclioonhaven Ck Diwaatige door do Eionn tti Mitvmdirjefi p niaciiiiiaal gebiod verbeterd bbrteatle uitBhiitend I gohruik van fi i j oi fijabt gi imdstolioii f araiidou oi Jen verbruiker van StoUwexck a Ohocclatls en Oacao efm flanbereienswaardig fabrikfiat öa K ij Lcajitwoordü de awi ien inhoud tUr wsp BtikBtten Ik irma bpoanlde 87 Brerets als llofleverftucier 44 Eere l ipl9ma 8 gouden erz Medailles ieenbewgs uaa uitmuntend iij i fabrikait Kceds 1874 sthroef de Accademio national I de Paris uva Nous TOUB déoemoiui uue M ifix Ai d or premier © clawNe on consldöraUon i votra excellente fóbrioatlon de Chocolat bonbons vorlea eto etc fftlrikaat is verkrijgbaar bij K H Cunfiscurs Banketbakkers enx nz lv tegenwoürdif or Toor ïïederUiid Julius iïatteimlodt An3at dam Kalvu straat 103 levensTerzekering iaatscliappij BORbBECBT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1878 No 21 Haatscbapp lUk Kapitaal f 2 00 1 10 tjU geplaaisi VEHZEKEKD BEDEAG 36 800000 30 September 1899 EESEHVE 6 196 000 Sluit AVtjW soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond pe Tarieven zjjn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen 1 te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bü de Agenten in alle plaatsen van Nederland 3 root © xroorraad STALEN BALKEN E O H VIINGJi HOTTEUÜAM Raijtoor JKLDEIISCHE RADE 31 33 Plan C Slat clplaken BIN KNHAV R 0 Z Feljenoord bü Auli eptl§clie Taudpoeder en Anti§epll§cli MoHdtiuctuur van JE VASaVTO Tandartn te Gouda OVERAL VKRKRIJGBAAB vfjor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Agent vj Hoofdprijs ev 500 000 Mil De prijzen BÏjn deor den staat gegarandeerd Hen biedc hel geluk Ie haod Ditnoodlging tot éeelneming in de Kansen van de door Am Staat Hamburg gowaiirboiviU Srootö Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van deze Teel voordeel biedende Geldloterij die volgens bet plan alecbU 118 000 loten bevat zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Marie H pr a 10 000 Mark S pr a e 000 Mark 101 pr a S iOOMark Ite pr a i 000 Mark 4 pr a 1 500 Mark 812 pr a 1 000 Mark 1 130 pr a SOO Mark iOpr a 210 Mark 77pr a ÏOU Mark 360B8 pr a lit Mark 9 lllpr slin l 8 115 too M 1088 pr ar 45 21 M Premie t SOO OOO Mk l pr s 800 000 Mark 1 pr a 100 000 Mark 1 prijs a 75 000 Mark a prijz a 70 000 Mark 1 prijs a 1 000 Mark 1 prijs a eO OOO Mark 1 prijs a S 000 Hark l prijt a 60 000 Mark 1 prijs a 0 000 Mark l prijs a 90 000 Hark 3 prijz a I0 0 0 Mark totaal 59 010 prijzen üe Hoofdprijs ia da Ie klasse bedraagt Mark 50 1100 stijgt m de e kl tot 55 000 M in de Je tot 60 000 M in do te tot 6 000 M in de Ie tot 70 000 M in de o tot 7 6 0 0 Mart in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie van SOO 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleobt Guld S 60 een half orijinepl lot slechts Guld 1 16 een kwart origineel lot slechts Quid 0 0 Ü8 inleggelden roor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in bet ofiicieele trokkingsplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verxeud ledere deelnemer in de totsrij ontvangt ongevraagd onmiddellijk ua de plaats gehad helibeude trekking de oSieieele trekkingslijat Do uitbetaling on verzending van de prljzon gescbi dt door mij en dtrekt en prompt aan de winnera en onder de strengste gebeimbouding SalT ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rrmboura fl Men wende zich dus mtt de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekkmg zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertroowen tot Samuel llerkscher Seur Bankier en Wisselkaatoor in Hamburg Duitschland Tldnty B Wo dnbalsm n de geheele wereld bekend on Eteroemd Onovertroffen middel tegen alls Horst L o It T L 1 e inaai Kiekteii enz Inwendig l oowel als ook uitwendig in bijna lila ziektegevaUen mot goed gevolg aan te wenden i ry8 per titicoit t 1 per post f 1 15 TUmy s Woudefaalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en lieilzamS werking Maakt meestal elke pijnlijko eu gevaarvelle operatie geheel overbodig Mei deze zalf werd een U jaar ttd voor oigeneesU k tehonden beengezwel en onlangs ecu bijna K jaar kankerltjden geaezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtja per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland Apotheker HENRI StNDEIlS Rokin 8 Amsterdam Watr geendepAt ia h t llemeE direct Mn di Sohtttiwiapotliok dsi k THIBKKY is Freeimda fa l Bahitvili OnUinich Gelieve proipeotus te entbiedea bij het CeairBsl UepSt nderB Rekia 8 Aiiut£diui Geen Ëngelseh maar EcM BOEHENBUOOD i9 oent de K O 1 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Goud Druk van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bullenlaiiüscli üvurzlcbt In de Frauscbe Kamer interpelleorde gisteren Pourqnery over de ontdekking dat er kapellen voor godsdienstoofening ingericht waron zonder dat daartoe vergunning verkregen was Hij vraagt waarom de rogeering volstrekt geen rekening gehouden heeft met de verzoeken tot haar gericht om het decreet van 1880 toe te passen f Toejuichingen aan de uiterste linkerzijde Waldeck Rousseau antwoordt dat de regeering haar oordeel over het vraagstuk der congregatiën duidelijk uitgesproken heeft De wet van 1880 is onmachtig De regeering heeft een nieuw wetsontwerp ingediend dat de Kamer de volgende week zal kunnen aannemen Pourquery dringt er op aan dat de Kamer dat reeds beden zon kunnen doen en komt in verzet tegen hot voorgestelde wetsontwerp Waldeck vereenigt ïich met een motie Tan Charnonat luidende dat de Kamer er op rekende dat de regeering het aannemen eener wet op de godsdienstige lichamen mogelijk zal maken overgaat tot de orde van den dag Na het verwerpen der eenvoudige orde van den dag waartegen de regeoring zich verzet had weigert de Kamer met 325 tegen 77 steramen den voorrang te verleenen aan eene motie van Pourquery en wordt met 316 t gen 192 stemmen de motie Charonat aangenomen Er ia weer schaarschte van berichten uit Zuid Alrika Eigenlijk is er geen enkel nieuwtje van beteekenis De Engelsche couranten geven ook niets bijzonders te lezen In Daily News bv wel de gewone rubriek maar daaronder slechts zoogezegd belangwekkende verklaringen van een oud Transvaler die waarschijnlijk niet veel meer zgn dan fantasieëp en voorts het bericht da kolonel Betbune benoemd is tot bevelhebber van het 16o reg lanciers en dienvolgens van Dnrban naar Kroonstad is vertrokken en dat Maandag bet tweede Ganadoesche Contingent sterk 50 olflcieren en 1000 man Zuid Afrika zal verlaten De overige mededeelingen hadden nog minder te beduiden V Het heet dat de Engelsche regeering in het Parlement zal aandringen op een nieuw krediet ten bedrage Van twaalf millioen pond sterling ten behoeve van den oorlog in Zuid FEïilLhËkOIM umm 11 iiif 36 De pfins die op het oogenblik geen enkel tijdverdrijf had liet zich overhalen en ging ineide naar den Circle Op een morgen toen mevrouw Desvarennes hare courant opensloeg viel haar onderde Berichten een naam in t ooz van den prins Zij las Het gulden boek van den Grand Cercle is opnieuw een beroemden naam rijker geworden Prins Panine is gisteren toegelaten na door de heeren baron de Préfont en hertog de Bligny voorgesteld te zijn Deze weinige woorden brachten het bloed der patroon aan bet koken Haar schoonzoon die geboren speler in den Cercle Micheline behoefde nu niet meer te glimlachen van nu af had zij eene geduchte mededingster de verterende hartstocht van het spel Mevrouw Desvarennes begreep dat alg de echtgenoot den huiselijken haard veriiet dit een zegen voor haar was Die deur waardoor Serge uitging zou haar dienen om weer binnen te komen Als zij hare beurs voor deiï prins mildelijk opende lou zi aan rijn hartstocht voedsel geven En ongetwijfeld zou zij haar doel bereiken om Serge van Micheline te vervreemden lïaar de patroon dacht ernstig over dat plan na Wai het niet onwaardig om door hevige moeder Alrika Naar alle waarschijniykheid zal de oppositie dan wel weder een aanval doen op het beleid van t gouverneinent in verband met de wijze waarop de oorlog gevoerd is en natuuriyk zullen de Ieren zich dan ook niet onbetuigd laten Edoch de ministers maken zich niet ongeraat de meerderheid is den bewindvoerders in elk geval verzekerd Door dik en dan gaan de getrouwen mee tot eigen voordeel en tot heerlykhoid ven het Britsche ryk De gezanten hopen het antwoord banner regeeringen over zekere punten van ondergeschikt belang die by de beraadslaging üver de aan China te stellen eischen ter sprake gekomen zyn vóór den 20en ontvangen te hebben en dan zeer spoedig de collectieve nota der mogendheden by de CbineeacUe regeering te kunnen indienen lotasschen is gebeurd wat verwacht werd Mac Kinley s tactiek om het zoo te laten voorkomen alsol hy zich liefst zoo spoedig mogelijk uit China terugtrok heeft haar uitwerking gedaan op de weifelende kiezers en na werpt Lij het weer over een anderen boeg Amerika gaat zoover mogelyk met de andere mogendheden mede hoewel dat men erkent het wel eenigszins in atryd is met het antwoord derVereeoigde Staten op Frankrijk s voorstellen En Conger zal nu misschien weer in de gratie komen De Chineesche gezant te Parijs heeft echter in een onderhoud met een medewerker van de Matin dingen gezegd die een minder gunstig Uicht werpen op het voüruitzicht van de vredesonderh an delingen en het is te vreezen dat hij blijken zal ware woorden gesproken te bobben Al wat tot dusver bericht is zeide ZiJne Eiellentie Joekeug zi n woorden niets dan woorden Het is niet voldoende vredesvoorwaarden op te stellen men moet ook weten wie ze ten uitvoer zal leggen en de verbonden mogendheden hebbon geen macht tegenover zich Wel is waar onderhandelen zij met Li hoeng tajang en zijn ambtgenoot maar dat is een diplomatieke fictie ten genoegen van het publiek in Europa De Chineesche gevolmachtigden kannen niets doen dan onderhandelen om tyd te winnen en zoo mogeiyk hun hoofd te redden Als zy weerbarstig zyn dient dat tot niets dan om den toorn der mogendheden op zich te laden Geven zy daarentegen toe dan weten zy wel wat er voor hen in t vat ligt indien de Keizar en haar raadgevers nog een zweem van macht blijven behouden Eu de gezant maakte een welsprekend gebaar in den omtrek van zyn hals lijke zelfzucht gedreven de hand te leenen tot den ondergang van den man barer dochter In plaats van den prins op den noodlottigen weg waarop hij zich begaf verder voort te stuwen beloofde rg zich zelve alles te beproeven om hem daarvan af te brengen De toelating tot de Cercle was voor Panine eene gebeurtenis van belang in cijn leven Hij moest zich van list bedienen om zijne vrijheid te verkrijgen De eerste malen dat hij s avonds uitging was Micheline diep geschokt De jonge vrouw werd jaloersch als zij haar man zag vertrekken zij vreesde dat hij eene liefdesbetrekking aangeknoopt had Eeufl vond zij in de vide poche op den schoorsteen van Serge s kleedkamer een ivoren fiche dat het merk van deu Grand Cercle droeg Haar man ging dus in de rue Royale zijne avonden doorbrengen Deze ontdekking verlichtte haar Het was zoo erg niet als zij gedacht had en dat de prins eenige sigaren bij het kaartspel rookte mocht geen zoo groot misdrijf heeten De terugkeer van zijne gewone gasten en de hervatting hunner recepties zouden hem wel aan huis binden Serge verliet Micheline thans geregeld te tien uren Hij kwam omstreeks elf uren in den Cercle Het hoog sp elen begon zelden voor midderiiacht Dan zette hij zich aan tafel met deh hartstochtehjken ijver van een echt speler Zijn gelaat veran derde van uitdrukking en in zijne oogen schitterde een somber vuur Doch hij sprak geen woord en won oi verloor met voorname ongedwongenheid Hij verloor Zyn tegenspoed in het spel bleef i anhouden Do in den Cercle bleef cijn verlies Gesteld zelfs zoo ging Joe keng voort dat do onderhandelaars het verdrag teekenen dan is dat toch maar voor den vorm Sommige bepalingen van die overeenkomst zullen niet uitgevoerd worden omdat ziJ inderdftad niet ten uitvoer gelegd kunnen worden De Boksers in China zyn evenmin by decreet weg te vagen als de anarchisten in Frankrijk En het is een dwaasheid te denken dat men den invoer van wapenen zal kannen verbieden in een land met een bevolking van 450 millioen Overigens kunnen de Chineezen altyd ingenieurs en werktuigkuadigen laten komen en zelf maken wat de vreemdelingen hun niet willen leveren Wat de schuldige prinsen betreft zy zullen nooit terechtgesteld worden tenzy in de telegrammen Wy hebben reeds dikwyls gezien dat invloedryke personoages op die wijze geèxecnteerd of gezelfmoord werden en vreemd genoeg toch hun macht bleven behouden Het zou hun ook gemakkelijk genoeg vallen zich uit de voeten te maken in het ernstigste geval Als ik vredesonderhandelaar was meende Joe keng zou ik beginnen met het begin ik zou den Keizer gaan halen bem terugbrengen naar Peking en hem voor goed bevrijden van hetgeen sedert den dag waarop de Regentes bem onttroonde wegens zyn h rvarmingsplonnen een noodlottige voogdy is geweest De berichtgever knoopt aan Joe s verhaal de niet ongegronde opmerking vast dat Joe wya zat doen voortaan buiten het bereik te biyven van de Keizerin Regentes en haar handlangers V De ziekte van keizer Nicolaas U doet een ieder weer denken aan den zwakken gezondheidstoestand van de Russische keizerlyke familie Zyn vader de overleden keizer Alexander III stierf op betrekkelyk jeugdigen leeftijd in zyne jeugd was hy bekend om lichaamskracht wat niet belette dat hy op middelbaren leeftyd overleed De tegenwoordige keizer die 32 jaar oud is werd den 18 Mei 1868 geboren en heeft een twee jaar jongeren broeder dood den czarewitch George wiens droevig sterven nog versch in ieders geheugen ligt De typhus waaraan de Keizer lydendeis heeft een goedaardig verloop over het algemeen treedt deze ziekte in Rusland niet zoo kwaadaardig op als in Zuid Afrika b v De Keizer heeft dezen ganschen zomer hard gewerkt terwyi hy zich reeds eenigszins ziek gevoelde Te Kopenhagen en Londen beeft de ziekte des keizers veel ontsteltenis veroorzaakt niet binnen de gebruikelijke perken llij speolde zoo hoog als hij wilde en vond altijd eene tegenpartij gereed om de kans te wagen Zoo speelde hij voort tot den morgen bij het getemperde lamplicht bleek in koortsachtige gejaagdheid en met verstaalde zenuwen hij verwoestte zijn leven in de onstuimige bevrediging van dezen onzinnigen hartstocht Op zekeren morden bevond Serge zich in zijne rookkamer waar hy zich op den divan uitgestrekt had en onder het rooken half ingesluimerd was Hij had een ongelukkigen nacht gehad Eerst won hij tweehonderd vijftig duizend francb achtereen van een voornaam Turksch heer Ibrahim geheeten daarna verloor hij weer alles en nog vijf duizend louis welke de gedienstige Salignon hem voorschoot Hij had den bediende der bank gezegd dat hij zich aan zijn huia om het geld moest vervoegen Bij vergissing had een der bij de deur geplaatste bedienden in livrei aan den geldschieter den gang tot het kantoor in plaats van dien van het woonhuis gewezen De deiJr der rookkamer werd haastig geopend waardoor Serge uit zijne lichte sluimering ontwaakte Hij opende de oogen en bleet ten hoogste verbaasd liggen toen hij mevrouw Desvarennes zag binnenkomen met bleek gelaat en gefronste wenkbrauwen Het bewijs der beschuldiging hield zij in hare hand Kent gij dat i be on de patroon barsch enhield Serge die langzaam opstond het met zijnnaam onderteekend briefje voor De prins greep het driftig aan en vroeg terwijl hij zijne schoonmoeder met koelen blik aanzag Hoe komt dit papier in uwe handen Koningin Victoria laat zich voortdurend omtrent het verloop der ziekte inlichten en de keizerin weduwe zal haren zoon bezoeken zoodra haar eigen gezondheidstoestand dit toelaat President Loubet die op het oogenblik te Rambouillet op jacht is laat zich ook voortdurend op de hoogte houden omtrent s keizers toestand Over het algemeen gelooft men dat de toestand nog geen bezorgdheid baart daar anders de leden van de keizerlijke familie die thans te Parys vertoeven wel naar Rusland terug zouden zyn gekeerd Het uitgeven van bulletins daarentegen doet vreezen dat de Czaar toch ernstig ziek is Want aan het Rnssiscfae hof houdt men er niet van onrust te wekken Voor Rusland zou dit een ramp zyn al i de ziekte een ongunstige wending nam Verspreide Berichten FlUlTKBIJK Het begint er op het Tentoonstellingsterrein reeds naar uit te zien binnen een maand zal er van de Rue des Nations niets meer over zyn inwendig is het al een woesteny iu de Bue do Parid wacht men nog een beetje met de oprniming der gebouwen in verband met de op verschillende eigenaren rustende doch niet nagekomen financieele verplichtingen en over enkele dagen zullen enkele afgesloten verkeerswegen reeds weder geheel of gedeeltelyk zyn hersteld terwyl de administratie der Schoone Kunsten zich onafgebroken bezighoudt met de overbrenging van hetgeen in de beide kunstpaleizen tentoongesteld is geweest naar de musea en de particuliere verzamelingen waaraan het ontleend was en het Trocadero eu d Esplanade des Invalides ook krachtig ouder handen zyn genomen Waarschijnlyk zullen de scheidsrechters iu de geschillen tusschen de tentoonbtellingsadministratie en de concessionarissen over een week reeds uitspraak doen Op aanklacht van Jules Gnérin dienu in de gevangenis van Clairveaux verblijf houdt zyn Laurent Tailhade redacteur der Petite République en Tabara degérant van dat blad veroordeeld respectievelijk tot 300 en 50 fr boete en te zamentot een schadeloosstelling van 500 fr Belqib De staking der diamantbewerkers is uit iu de meeting van eergisteren hebben de leiders zitting nemende in het stakingscomité bekend gemaakt dat de zaak als verloren moest worden beschouwd nadat de staking Dewijl men het op mijn kantoor ter betaling aanbiedt Honderdduizend francs Koekelooisespeler die gij zijt Gij stelt u fraai aan Weet gij wel hoeveel mudden koren men malen moet om honderdduizend francs te verdienen Pardon mevrouw viel de prins mevrouwDesvarennes m de rede Ik geloof niet dat gij mijhier zijt komen opzoeken om mij handelsmaken teleeren Dit brietje is bij vergissing op uw kantooraangeboden Ik verwachtte het en hier is het geldom het te betalen Wees zoo goed uw geld terugte nemen daar gij het reeds voor mij hebt willenvoldoen En eene liis met bankbiljetien uit de lade van een klein verlakt kUtje nemende reikte de prins ze aan de verbaasde mevrouw Desvarennes over Maar wilde zij voortgaan zeer in de war gebracht door dit onverwacht heftig bescheid hoe komt gg aan dit geld Gij hebt u moetenbekrimpen Pardon hernam de prins bedaard dat ztjn mijne zaken Wil u overtuigen of het bedran eris vdegde hij er met een glimlach bij ik ben zulkeen slecht rekenaar dat ik mij in uw nadeel zoukunnen vergissen De patroon duwde de hand die haar de bankbiljetten voorhield weg eu schudde zwaarmoedig het hoofd Behoud het geld ide ze gij zult het helaas wel noodig hebben Gij zijt een gevaarlijken wca ingeslagen waarop ons allen zeer veel verdriet tewachten staat