Goudsche Courant, maandag 19 november 1900

No 8355 Maandag 19 IVoveinber 1900 39ste Jaargang RIJWIELHANDEL m mm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vraag VEIIHOKFF S BOTERLETTEItS ze zUn de fijnste en zwaarst gevuÉe J A VERHdüFF BANKETBAKKBK i HOOGSTRAAT Telefoon No 8 ADVEHTENTIEN worden geplaatst vanlT 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Iko M I D e uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met ifltzondpring vèn Zon en Feestdagen De prijs per cirie niaanden is 1 35 Iranco perpost 1 70 1 I Alzonderlijjcè N mlfrs VIJF CE ST£ N Th Schmidtv r e Wed Bélsums bericht de ontvangst der N ÜVEAUT S op Luxe en Huishoudelijk gebipd Depot der Goudsche Platesltaljketii zeer voordeelige aanbiedilig is f Zie de uitvoerige biljetten hieromtrent en étalages in oam wiijkel WIJDSTRAAT A 160 Uitgifte van aandeelen in de Verloting van 100 conipieele porceleinen SWIEBEL SERVIEZEN zeer fljne kwalildt BEGINT MAANDAG Ondergeteekende deelt bü deze het geachte pnbliek van Gouda en omstreken mede dat hij zijne STALHOUDERIJ heeft uUgebreU en in staat ia alle verlangde orders nit ta voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Teleloonnnmraer 86 Stolwijkersluis Tevens zijn de HH OOSTERLING Hoogstraat PEETERS WSdstraat en KROM Markt bereid orders te telefoneeren Voor het WASSCHEN en geheel OPMAKEN van het goed in het Hulpziekenhnis a d Hoogstraat te Rotterdam wordeö AANBIEDINGEN met PHIJSOPaAVE enz ingewaoht vóór oJ op WOENSDAG 21 NOV a s bij den Geneesheer Directeur van het Ziekenhuis te Rotterdam Nadere inlichtingen te bekomen a s DINSDAG 20 NOV s namiddags van 2 3 uur bij den Haismeeéter van het ZieKsBhuis Telepliooniiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen eon kring van K M 1 gelegen Aanle on onderhoud g ratis Het net ia aangesloten aan het H jks Intercommnnaalbnreau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contraeten en voorwaarden verkrijgbaar aan het BnreaB AClJTEB DE VISCHMAKKÏ Opruiming van de nne In voorraad zUnde nieuwe en gebruikte Rljwleletl legen vernjIndefèLprlJzen Reperaliên spoedig en killijk J C Dl S ITSS BsBcIsRjwIiUiitBttUir U Kl ortt Ticadewtg Bondo Onderlinge Brandwaarborg laatschappij jraiUNQU t gev estigd te LEEUWAARDEN TOESTAND OP 1 JANOAEI 1900 Ingeschrevtói kipitaal f 20 496 478 Bese rvckapitaal bijn f 10 000 I ii j Het reaorvekapitaal bl ft ton Geen AanaeetbOUClerS bate dér verzekerden Benoemd tofc ACEWT van bovengenoemde MaatscUappU voor GQUDA en omstreken de Heer U QteLIJITS Bleekerssingel I 253 in plaatS van döl elders eervol onts iheer j J iFMB SH wien op verzoek wegens vertrek naar g ij iTeweend fl j omen bU genoeqiden AG NT Goudsche Melkinrichtingj gevestigd TUSFSINGEL TELEPHOON No 21 De prijs der BOTER is tot nadere aankondiging vastg esteld als volgt Gepasteui iseerde llooniliötei f0 7i per KG Belegen Hooni of Keuken boter ro es per 1 KG Bestellingen kunnen aan de Wijkknechts worden oygegeven en worden twee maal daags aan huis bezorg d Gonda Druk van A BRINKMAN Za I I TWEEDM BL4 = te BINNENtJND 8TATEN GENERJÖA L V w B u B a jt Hf B B I Zitting van Vrjjdag 16 Npvember BS iel voortgezet defeat over de wijzigingvan het Begeeringsregtement voor Surinameen Curasao werd verworpen mM 34 tegen 191 stemmen het amendement Va Kol bepalende dat het doen instellen vaft onderzoel ingen naar de natuurljke gesipldheid vanden bodem tot de taak der rsgeeriug behoort Ij Besloten is dat de concessies voor de mijnbo iwondememingen bj kolonialfVerordening warden geregeld pet amendement Van Kol da bij de koloniale verordening aan leden en staten behalve reisen verblijfkosten ook presentiegelden kunnen toegekend worden wordt verworpen nift 38 tegen 19 stemmen indstemming over het regeeringsreglement van Suriname en Curaijao Woensdag na de pauze Aangevangen is de beraadslaging over de wetsontwerpen betrelfende de rechterlijke organisatie in Indié Kaast ilen Minister van Koloniën zit de regeeringscommissaris Mr Winckler j De heer Pijnacker Hord jk meent dat flnanciéele bezuiniging van de voorgestelde overbrenging der revisie en van vonnissen van hdt faooggerechtshoi naar raden van justitie ni et opweegt tegen de daaruit voortspruitende schade aan de rechtsuitspraak De heer Mackay ontwikkelde ook bezwaren tegen de overbrenging De overlading der werkzaamheden gaat over op de raden van justitie waarvan het gevolg zal zp dat ot het werk niet goed gedaan wordt ol vermeerdering van het personeel Onoverkou elijk bezwaar voor spreker is dat het voorstel lijnrecht strijdt met het regeeringsreglement want de vonnissen worden onttrokken aan de beslissing van bet hoogste rechtscollege waardoor aan den inlander bepaald het toekomend recht wordt ontnomen De heer Troelstra critiseerde het optreden Tan den heer Winkel als regeeringscommissaris omdat deze die wordt gedoodverfd als vicepresident van het hooggerechtshol persoonlijk belang heeft bij de voorgestelde traktomentsverhooging Op de opmerking van den voorzitter dat hij geen critiek op de keuze van een regeeringscommissaris kon toelaten antwoordde de heer Troelstra dat zijn doel bereikt was Eene door den heer Troelstra voorgestelde motie oordeelende nadere toelichting noodig voor da beliandeling van het ontwerp met kennis van zaken vond geen voldoende ondersteuning en bleef buiten behandeling De heer Van Styrum bestreed het ontwerp De heer Van Karnebeek verklaarde flnSncieele bezwaren te hebben terwijl de heer Van Styrum principieele bedenkingen had in den ge Bt van mr Troelstra De heer Geertsema verdedigde het hoofdbefinael Jer voordrachten De minister van koloniën verklaarde dat d regeeringscommissaris mr Winkel geen financieel belang kan hebben bij de voorgenomen organisatie voorts verklaarde hü dat ook voor do Raden van justitie een betrekkelijke onafzetbaarheid eerlang zal worden vastgesteld Dinsdag voortzetting Naar wiJ vernemen heeft de Gelderland order bekomen van Port Said rechtsteeks naar Marseille te varen langs den koristen weg zijnde deze door de straten van Messina en Bonifacio Zonder tegenspoed kan het schip den afstand tusschen Port Said en Maraeille in 6 etmalen afleggen weshalve de Gelderland den 2l6ten Nov in de Fransche haven verwacht kan worden Na het volbrengen zijner opdracht heeft deGelderland in last de afgebroken reis naar OostInd 8 te hervatten Morgenooktend gaan de heerên Wolmarans en Wessel leden van het Transvaalsche driemanschap per Holl Spoqr van 9 uur 22 minnten naar Parjs vergezeld van de heeren De Brnyn secretaris der deputatie en GroWer hoofdambtenaar van het Transvaalsche gouvernement Te Brussel voegt zich de derde depntaat de heer Eisher bj zijn ambtgenooten Zondagochtend vertrekken fij van Parijs naar Marseille ter begroeting van president Kruger bij diens aankomst aldaar De gezant dr Leyds begeett zich afzonderlijk van Brussel derwatrts Gemengde Berichten Bjj een familie in de Willem Barondstraat te Utrecht werd eergisterenochtend een doos met appelbollen bezorgd Daar er door geen der hnisgenooten iets van dien aard besteld was zeide men den knecht dat het zeker eene vergissing was Doch de knecht had het juiste adres ep een stukje papier bij zich Daar men niet kon vermoeden dat iemand de lekkernj bfl wijze van verrassing had gezonden werd de doos voorloopig op ziJ gezet Een paar uur later werd een tweede doos bezorgd van precies denzelfden inhoud doch van oen anderen conflseur Ook deze knecht wist zeker dat hj aan het goede adres was Vermoedende dat er iets niet in den baak was met deze verrassingen werd biJ de leveranciers een onderzoek ingesteld wie de appelbollen besteld had Was de bestelling inderdaad aan bet juiste adres bezorgd dan wist men ten minste wien men voor die attentie bedanken kon Doch wat bleek f Bjj den eersten leverancier was den vorigen dag een jongeheer geweest van ongeveer 12 jaar die een stuk chocolade van 25 cent had gekocht en de appelbollen had besteld die den volgenden dag daar en daar moesten worden bezorgd Het stuk chocolade zou hij maar meenemen en alles moest op de rekening De leverancier vermoedde niets kwaads en zag das vreemd op toen hjj eergisteren vernam dat hij het slachtoffer was geworden van een jeugdigen maar slimmen oplichter Bü den tweeden leverancier was het precies eender toegegaan Daar had het veelbelovende jongemensch een hart van borstplaat bemachtigd U D De Wester Snikerrafflnaderij werkt weer met voltallig personeel zoodat de staking als geëindigd moet beschouwd worden De directie neemt dit standpunt in dat ziJ de mannen die thans aan bet werk zijn oude en nieuwe beschouwt als een geheel nienw personeel daar zij j l Zaterdag alle banden met het voormalig personeel verbroken heeft Tusschen dit nieuwe personeel en de directie bestaat op dit oogenblik geen enkele grief zoodat de directie niet inziet wat eene bemiddelingscommissie nog bij haar zou kunnen uitrichten Intnsschen staan door de mislukking der werkstaking nu bonderdvijftig man op straat Een der directeuren deelde mede dat zooveel mogelijk werkvolk zal worden aangenomen om het getal der slachtoffers wat te verkleinen In de werkliedenvergadering van gistermorgen heerscbte eene stemming van moedeloosheid Er waren onder de aanwezigen velen die zich hetzij eergisterenmiddag hetzij gisterenmorgen bj de fabriek hadden aangemeld om weer te werk gesteld te worden De leiders der staking zagen zich nn verplicht ook met het oog op geldelijke uitkeering eene schifting te maken Men verzocht degenen die zich bg de fabriek hadden aangemeld de vergaderzaal te verlaten Maar aan dit verzoek werd maar hrlf voldaan Eeae zuivere scheiding werd niet verkregen Daarom werd de vergadering vroeg gesloten onder bepaling dat er om twaalf uur eene tweede vergadering zou zijn maar dan uitsluitend voor mannen die zich verbonden niet naar de fabriek te gaan alvorens de staking officieel zou zjjn opgeheven In deie tweede vergadering waaraan ongeveer 150 man deelnamen werd met enkele stemmen besloten tot offlcieele opheffing der stiking Het conflict tusschen de directie van het Blauwhoedenveem te Amsterdam en hare werklieden heeft geleid tot eens algemeene werkstaking der dok en voemarbeiders welke op t minst 600 man omvat In eene eergisteravond gehouden huishoudelijke vergadering der arbeiders is tot de algemeene staking besloten aangezien het werk aan de verschillende veemen te zeer in elkander grijpt De stakers hopen dat nu de direction der andere veemen haar invloed zullen oefenen op de houding van de directie van het Blauwhoedenveem In het dok en aan de veemen ligt dus nn weer alles stil VË1164DERIN6V4NDËN6ËHËË1ÏÏEIUAD VRIJDAG 16 NOVEMBER 1900 Vervolg Aan de orde 2 De rekening over 1899 van het Stedelijk Museum van Oudheden Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot wd ziging der gemeentebegropting voor 1900 Ing St No 95 Wordt goedgekeurd Aan de orde i Het voorstel om aan de Commissie voor Werkverschaffing eene bgdrage te verleenen Ing St No 93 Wordt goedgekeurd Aan de orde 5 Het afwj zend praeadvies op het verzoekvan G Berljn om eene gratificatie of toelage Ing St No 94 Wordt afwyzend beschikt op het verzoek van G Berlijn om eene gratificatie Aan de orde 6 Het voorstel om te bepalen dat het hoofdder school voor gewoon lager onderwijsNo 3 niet zal genieten vrjje woning Ing St No 91 Wordt goedgekeurd Aan de orde 7 De Ontwerp verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening Wordt goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel van den Heer A Vingerlingom de Kermis den geheelen Zondag tesluiten De heer Vingerling Het was voor mijeen groote voldoening dat na een verzuimvan enkele jaren ik den moed had om naverloop van eenige jaren een lans te brekenom den Zondag der kermis af te schaffen die taak is mjj gemakkel k gemaakt door een schaar van eminente burgers die hunneadhaesie daarvoor hebben betuigd In den tegenwoordigen tjjd en vooral in de laatste jaren wordt de ijver van Zondagsrust en de onthouding in sterke mate op den voorgrondgesteld er kon geen gunstiger tijdstip daarvoor zijn bet is bevorderlijk aan de oplossing der sociale kwestie en wanneer geen der andere heeren iets meer te zeggen heb kan ik het er nu wel bij laten De heer de Raadt Uit be sel ben ik er tegen maar onze vroede voorvaderen hebben reeds vroeger besloten de kermis op Zondag te sluiten de uren evenwel hebben zg niet goed gekozen de kermis Zondag is niet voor de Gouwenaars maar voor de buitenlui wi moeten den Zondagavond prgs geven aan de buitenini geen enkele avond is zoo druk als juist do Zondagavond die buitenlui komen van onze stoepen en straten gebruik maken het mag niet langer zoo de meeste winkels zijn nu reeds des Zondags gesloten het is meer ten voordeele van de verschillende cafe s en drankwinkels Wel is waar zal bij sluiting op Zondag de opbrengst een duizend gulden minder zjjn doch daar komt bet niet op aan Het gaat niet aan onze stad vriJ te geven voor de buitenlui de kermis is op Zondag gesloten maar dan moet z j niet beginnen na afloop van de godsdienstoefeningen dat is geen bevordering van de Zondagsrust De heer Donker Afgescheiden van alle godsdienstige opvattingen ben ik het geheel eens met het gesprokene van den heer Vingerling en door dien is uitstekend gewezen op Zondagsrust en daarom zal ik voor het voorstel van den heer Vingerling stemmen De heer de Lang M de Voorzitter ik wil alleen in herinnering brengen dat de Zondag een kalme en rustige dag moet zijn waarop men in den dienst van God en daarom moet men die dag ook ongestoord kunnen genieten het is gefn gunst maar een reeht de overheid vermag niet het volk op te voeden maar zü vermag wel het recht het volk de gelegenheid te geved om hun godsdienst te vieren wij kunnen de kermis beschouwen als een groot straatlawaai en van de Zondagsrust wordt geen nota genomen de werkman zal des Maandags meer opgewekt zijn wanneer hiJ kermis houdt dan anders te werk komen De heer Noothoven van Goor M de Voorzitter het is nu de vierde maal dat ik een kermisdebat heb bijgewoond vroeger kon ik mij steeds vereenigen met het praeadvies van B en W omdat dit zoo geheel mjjn meening weergaf ik hen door de redevoeringen van de vorige sprekers nog niet overtuigd nu wordt alleen gevraagd Zondagsrust voor die eene kermis Zondag op andere Zondagen worden toch concerten en andere vermakelijkheden toegestaan waarom vraagt men niet die ook te verbieden In Amerika en Engeland waar ook alles gesloten is ziet men juist op Zondagen de meeste dronken lieden de werkman heeft ontspanning noodig en die kan h j alleen des Zaterdags en Zondags genieten dat men wel eens misbruiken ziet ook die ziet men wel bjj kleiner kring Ik zal daarom tegen het voorstel van den heer Vingerling stemmen n doe dit niet alleen maar ik doe die verklaring namens eenige vrienden De heer Vingerling Ik moet even repliceeren op het gezegde van den heer Noothoven van Goor hij vraagt waarom alleen op die eene Zondag en niet op andere Zondagen sluiting wordt gevraagd Ik breng in herinnering dat op een interpellatie toen de heer van Goor waarnemend hoofd der gemeente was op den Kattensingel des Zondags een wedstrijd was de heer van Goor toen antwoordde dat hiJ niet gedwongen was daarop antwoord te geven omdat dit het hoofd der politie aanging Nu zegt wel de beer van oor dat in Amerika en Engeland de meeste dronken lieden worden gezien op Zondag doch daar ik op die vraag niet geprepareerd was kan ik geen antwoord daarop geven het bekende argument dat de werkman wel eenige afleiding mag hebben moet ik zeggen dat de aard daarvan nog al wat verschilt ik hoop dat de heer van Goor bekeerd zal zijn en met raijn voorstel zal medegaan De heer van Goor Ik wil nog een kleine opmerking maken op het gesprokene van den heer Vingerling Ik meen gezegd te hebben dat ik toen als hoofd der polite geen verantwoording aan den raad verschuldigd was maar als er een raadsbesluit is dat alles op Zondag verboden is dan kan daarvoor geen vergunning gegeven worden Ik zie het verderfelijke van de kermis op Zondag niet in Ik kan nog mededeelen dat in 1891 de heer Prince en mijn zoon naar Zweden zijn geweest en dat op Zondag waar alles gesloten was zij meer dan in de week dronken menschen zagen De heer de Baadt Als het voorstel wordt verworpen dan dragen de tegenstemmers de verantwoordelijkheid voor hun daad de