Goudsche Courant, maandag 19 november 1900

I No 835ft Din dag 20 November 1900 30isite Jaai gan r fiOÜDSCHE COERMT JMieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleronn l o De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 ti anco per post 1 70 Afzonderlijke Nominers VT TF CENTEN Tdcbon NO St ADVERTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters wordon berekendnaar plaatsmimte r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd öonwena re willen d kermis Zondag niet want juist op die Zondag z n er een 600 naar dea Haag en Seheveningen geweest Het voorstel wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Donker van Galen de Raadt de Lang Vingerling en Krook Tegen de hh Jaspers Prince Bellaart Herman Noothoven van Goor van Iterson Lager Jager en Dessing Het voorstel is alzoo verworpen met 9 tegen 6 stemmen Niets meer aan d orde i jnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 17 November 1900 Bji Kon besluit is o a benoemd bjj het 4e regiment infanterie tot eerste lnitenant de tweede luitenant M E Grele Resultaat van het bacteriologisch onder zoek van drinkwater der Goudscho Water leiding Maatschappy Datum 13 Nov 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 15 vervloeiende kiemen 0 soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VAS t HOFP De vergadering der onderstandscommissie van Armenzorg zal voortaan s Maandagsnamiddag om twee uur plaats hebben te beginnen den 28sten November De afdeeling Gouda der Vereoniging Zondagsrust hield Woensdagavond in het café t Schaakbord hare halfjaarlykache vergadering Do rekening en verantwoording dóór de hoeren Kelder en Verhoef nagezieu en in orde bevonden wees als ontvangsten aan f 90 10 en als uitgaven f 78 45 zoodat er op 14 Nov jJ in kas was een saldo van i 11 65 De afdeeling telt 75 leden voor Gouda wel wat weinig Als atgevaardigden naar de op 29 November a s Igemeene vergadering te a Hertogenbosch werden gekozen de heeren C Vergeer en W Kelder Aan het voorstel om den iÜtmis Zondag af te schaffen dat Vrijdag 11 in den gemeenteraad was ingekomen was door het bestuur een adres van adhaesie ingezonden Verder werd de belofte gedaan om l i barbiers en bakkers op Zondagsrust aan te dringen Boskoop Uit 104 sollicitanten voor de betrekking van tpelijk onderwijzer of onderwijzeres aan de openbare school alhier is benoemd de heer C M de Blinde te Oldemarkt Haastrbcht De heer W P Hidderhof van Deil is benoemd tot onderwijzer aan de openb school De Tweede Knmer heeft bepaald dat na afdoening van de ontwerpen betrekkelijk de Indische rechterlijke organisatie de Indische begrooting aan de prde zal komen en eerst daarna als er tiJd mocht zijn de Wet betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen INQEZONDEN Eau de Gouda Heerlijk öep nacht omstreeks 12 uur werd in een perceel op de Westhaven alhier een beerput geledigd en de geheele inhoud in de Havengracht gestort Dergelijke spoedige ontlastingen van zoo n put mogen nu voor den bewoner van het bewuste perceel zeer gemakkelijk zijn doch ze bevorderen stellig niet den algemeenen gezondheidstoestand eu zijn daarom strijdig met het algemeen belang Men kan daartegen inbrengen dat tal van riolen in de stadsgrachten uitmonden en in de achterbuurten menige nachtspiegel in die grachten wordt geledigd Volkomen waar helaas 1 Doch men vergete niet dat vergif in eene kleine dosis te verdragen is en vergif bij eene groote hoeveelheid te gelijk meestal doodelijk werkt A Burgerlijke Staud GEBOREN 15 Nov Carl August ouderÈ Ci C Krom en W J K Heintzon Hermanns Johannes ouders S G Kielliger en M de Knegt 16 Elizabeth Gerarda Maria ouders A H de Zeeuw en J C C Natzijl OVERLEDEN 15 Nov M T Hartog hnisvr van G Nieuwland 21 j J Verburg hniavr van M Blanker 38 j H Btinschoten 73 j N Everling wed W Bakker 69 j A Eindhoven 24 j ONDERTROUWD 16 Nov W A Gersie en F Uittenboogaard te Ameide 32 j J G Versnel en N van Vliet te Rotterdam ITieuwe Winterstoffen voor HBEKEN KLEEDINCi A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkotm Mo 31 Beurs van Ainslerdain Vrkrs siv 93 3 s lOOVi 88 A 8S i 7ii 68 96 96 96 101 67Vs 92 a 28 1 10 34V 900 91 99 631 436 65 102 301 1641 Slvtkn 81 nj 93 14 NOV I l 3 l NlMElAND CBrt Ned W 3 SVi dito dito dilc 8 dito dito dito SHoxsia Ulil Ooadl U81 93 4 iTiLLIB losobrijriug lfBS 81 5 OoSTiHK Obl IQ papier 1868 dito io EilTerl808 5 PoBIOftAL Obi met coupou 3 dito ticlcut 3 67 uov 90 291 114 10 324 SSBV 100 66 161 Tl HuiuilD Obl Bionenl 1894 41 dito Geooal 1880 4 ditobiiBolbl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito IQ goud leen I88S 8 dito dito dito 1884 S 4van s Perpet Bchuld 18S1 4 Cv Ktu Gepr Conr leen 1890 1 Gec Ipeaing aeiie D Geo leenin serie C ZniDAra Kp V oblg 189 mioo Ob it Soh 1890 S VlHezDBH Obl 4 onliep 1881 yïSTlïDAM Oblrgttien 1896 S aoTTBEDiM stad leeu 1894 S NlD N Afr H n Iel f nd Aron l b TBb Mg Certi8Mtea Deh MaHtBchappü dito Atn Hypotbeekb pandbr 4Vi CuU lv def Vontenl aaud Or Hypotbeekb paudbr 473 NeJorlandaf he bank aand Ned Haiidelmaateab uito N W Pao Hyp h pandbr S Rott HypotbeuÈb pautilir 4i i ütr Hypotbeekb dito 4 Oostenk Ö ist Hong bank aan KliaL Hypotheekbank pandb AuERlKA Equt bypoth paudb 4 Maxw L O Pr Lim i ert j Seb Holl IJ 8poor Mü aud Mij tol lip ï St Spw aand Ned lad Spoorwegm aai d Ned ü i Afr Spm aaad 6 dito dito dito 1891 duo B IiU Spoor l 1887 8 A Eobl 8 87 lOO Vl 100 I 1147 j 1417 I 68 105 74 104 37 l 991 68V 160 310 108 105 99 11 100 1I7V m U 101 76V 86 Zuid Ital Spvfmij A H obl S PoLl N Warschau Woeneuaaud lüSL Or RusB Spw Mg obl 4 Baltisobe dito aaud Faetoira dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Eurst Ob Azo 8p kap opl d dito dito oblig 4 Amiiuka Cent Pao Sp Mij obl i Chie k Norlb W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 DenTor Kio Gr 3pm eert T a Illinois Central obl in goud 4 LonisT NaihfüliOert T 8and Mexico N Spw Mn Ie hyp o fl MiSB KaneaK v 4pCt pref aand N 7otk Outasio 81 West aand Penn dto Obio obhg fl Oregon Calif 1 e byp in good 5 8t Paal Minn k Manit obl Un Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col Ie fayp O 6 Canada CBn 3outb Chert v aanii V K C Ballw Na Ie b d o O Amsterd Omnibas My aand Rotterd TramweKMaatB aand tfsD Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 BlLon Stad Antwerpen 1887 i Slad Brussel 188A Si i HoKQ Tbeisa Regullr Gusetsob 4 OosTIKK Staatsleenig 1860 5 K K Oost B Gr l88D3 SpANJi StadMadrid 3 1868 NiD Vf r B z Avb Spoel eert 85 OrLtTrangren de NOUVEAÜTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijbehoorende garneeringen Bloiisen l cigiioir § eii Pelterijen O SAMSOx l Genezing van een jichtlijder Wat is jicht Men heeft in t begin een doffe pijn gespaard gaande met prikkelingen verdoovingen voortdurende gewaarwordingen van koude en wnrmto in de ledenen Vervolgens worden de aandoeningen plotseling heviger Het slapen wordt alsdan onmogelijk Elke poging elke beweging verergert de pijn of doet ze lintstaan indien dezelve verdoofd is De Pink Pillen van Dr Williams die de beste spierversterker zjjn en te gelijkertijd de volmaakste heruieuwer van het bloed hebben eene groote werkdadigheid bij al de zieken die met de jicht iets gemeen hebben zooals scheele hoofdpijn nevralgies de gedeeltelijke verlamming ataxie locomotrice St Vitusdans welke alle voortspruiten uit de uitputting der spieren zullen in de Pink Pillen een gevaarlijken vijand vinden Dit is er den besten lof over spreken De Heer H J Esselink te Ruurloo had ons ook geschreven dat de Pink Pillen hem geholpen bedden doch ons niet medegedeeld van weHte ziekte bjj genezen was Onze reporter begaf zich tot hem en na het doel van zijn bezoek medegedeeld te hebben antwoordde de heer Esselink hem ja die Pink Pillen hebben bü miJ wonderen verricht U moet weten zoo ging hij voort dat ik een groot liefhebber van jagen ben welnu ik leed zoo aan jicht in mjjn armen dat het miJ niet mogeljk was het geweer aan te leggen en moest ik deze uitspanning vaarwel zeggen Gelukkigerwijze heb ik de behandeling der Pink Pillea gevolgd en kan thans mjue armen bewegen zoo ik wil Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheu mathiek zenuwpijn neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zü hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en bnitensporigheden Prijs 1 75 de doos f 9 peri 6 doozen Verkrjgbaar biJ J H I SsAsiira Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland on apotheken Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bii Wolff Co West Haven 198 Wacht ü evenicel voor de namaahek verschaft u de echte Pink PUl n alleen ikj den Heer Sriabilié te Rotterdam of bij de depotliouders onder de attesten iït de couranten zijn aanget enen Alle andere personen verkoopen goedkoopere zoo genaamde Pink Pillen zulks u slechts om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam het verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd nut de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pill tn ondervonden hidden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen Het namaaksel der Pink Pillen Iteeft nog nooit iemand qenezen Afbeelding der doos Op netten stand TE HOUR een Gt nK iiblIcei dK Vourkamer met aparte Slaapkamer met allerlei gemakken met of zonder PENSION Adres onder No 2495 aan hot Bureau dezer Courant TiTiïuurflTTT om terstond te atnvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Gouda aan deffurfsingel Te bevragen Lange T deweg D 29 Gebroeders STEE2TSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouquettcn enz QRAF en F££STKRAKSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN ianleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSECTBN CIniSR Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V4 Liter f 0 50 L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No lU te hebben laat zich fotografeeren in de Votografiachis Huuttlnrtchliug STTJIDIO TaD P V D W l t LIS Fl SINGEL 661 B F Wie werkelijk prijs stelt een TRANSTAUA 1 brengt Yooriaurend Hoeden Baretten Petten 4 im Laagste prijzen a coiitanl m mk Hoofdprijs er 500 000 Mk De pnjzon zyu door den stniit gegarandeerd Icn biedebet gckik Ie hand UitaoodiginR tot AeelDemiog in de KRDBeo ran de door den Staat Uamburft gewaarborgde oote Ooldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Kark gewonnen moeten worden De prijzon van deze veet voordeM biedende Geldlüterij die volgens bet plan aleclits IIS OOO loten bev t ziju de vol cende De boogste prijs is erentueel SOO OOO Marlt Hpr a 10 000 Mark Premie t 3O0 000 Mk I pr a VOfi flOO Mark 1 pr n 10n nftO Mark 1 priJB a 7B rOO Mark i prij2 a 70 000 Murk 1 prijs a 5 OH0 Mark 1 prijs a flO OOO Mark prijs a bB 000 Vark prija a 6 i ii 0 M rk prijs a i 000 Mark l prijs a Sfl oiü Mark ïprijz A HO O Mark bBpr a 6 000 Mark 10 pr a 3 00 Mark Uflpr a 8 000 Mark Ipr a 1 500 Mark Q 12 pr a 1 000 Mark l 30pr a SOOMark Üit pr a StO Msrkl 17 pr a ÏO Mark 3606JÏ pr a Ifl Mark 9 5 pr aHO U8 115 100 M 0 pra7S a 21 M totaal 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 0 i stijgt in de JB Vt tot i 000 M in de to tot 0 000 M in de e tot 85 000 M in d te tot Vf jOOO M in de e tot 75 000 Mark in da Te tot 100 000 Mark en met de premie van SOO 000 M evoat tot 600 000 M Voor de eerste prvitrekkiajf die officieel is vastgesteld kost een geheel originael lot sleobtt Gald S BO een half origineel lot sleobta Gold 1 75 een kwart origineel lot ilecht Gnld 0 90 1 8 inleggelden Toor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangejieren in bet officieele trekkingsplon roorzien Tan bet Wapen ran den Staat welk plan ik op aanvrngo gratis vemend ledere deelnemer in de lotarij ontrangt ongeiraagd onmiddellijk na de plaats gebad bebbende trekking de offiideele trekkingalijat De uttbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winnen en onder de strengste j eheimbouding IHir ledere bestelling kan men eeoToudig per postwiaael opgeren ook tegen rrmbours a r Men wende zich dus mtt de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of ui rlijk tot 22 November e k met vertrouwen lot SaiDiivl ncckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Dnitsohland In de AVONDSTER Dubbele Buurt B 13 Zjn heden ontvangen de nieuwst modellen GASOBNAMENTEi en fraaie G SB 1LLÖJ1S steeds gesorteerd in C ISHilCIIELSi GASFOKNDIZEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen concurreerende prijzen Aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter Tel No lir Zijt Gij Doof 77 ine geranen vui DOOFHEID of HXRDHOORIfiHEID ifjn nn Glrtfleibaar door ome Dteiiwo uitvhidinR beliolve deKenen wslko doof Bohoren lUii GsgoM In il ar riiniïl IrMI km iloli mol Ullg oiiko t ii la hm g ei t Dr Dalton Inriü InBtllat IM U S U iTfc 0IUCA O JI I Gottda Druk van A BRINKMAN Zn Biiitenlandsch üvcrzicbt Er wordt nn nit Londen gesemd aaneen Belgisch blad dat de Engelsohe Kegeering bfl de opening van het Parlement 3 December mededeeling zal doen van de annexatie der Eepnblieken en tevens ofScieel kennis geven van die annexatie aan ds Mogendheden De meedeeling aan het Parlement zon geschieden om de oppositie over het nienwe crediet tegen te gaan Wat de kennisgeving aan de Mogendheden betreft daarmee is die zaak volstrekt niet in orde Landen als Portngal zullen natnurlp met vreugde zulk een kennisgeving aannemen de Koning van België zal wel beproeven zjjn Miniiterie hetzelfde te laten doen maar tot heden is in elk geval de gewoonte om met de leiten geen genoegen te nemen zoolang het geen feiten ziJn en wanneer men een land wil annexeeren moet men t eerst veroveren en dat heeft Engeland de kleine Eepnblieken niet nog lang niet op dien grond kunnnen de Mogendheden de Engelsche meedeeling voor kennisgeving aannemen maar er bjj voegen dat zj zich daarnaar zullen gedragen zoodra de verovering heeft plaats gehad en de oorlog uit is Vroeger heeft men ook het gerucht verspreid dat Engeland kennis zou geven vande annexatie vóór Kruger in Europa denvoet aan wal ette ten einde te verhinderendat Kruger als President werd ontvangen Engeland is er klein genoeg voor maar Salisbury zal nog te veel gezond verstandhebben om niet te begrepen dat het niet helpen zou Een aardige illustratie van het Britsche stopwoord de oorlog is uit geelt de Westm Gazette Een kaartje van de beide Eepnblieken met de plaatsen er in aangegeven waar sedert 1 October 1900 dus in de jongste 6 weken door de Boeren tegen de Engelechen is gestreden een kaartje loopende van do Oranjerivier tot aan Pietersberg dus omvattende het geheele gebied door de Engelschen bezet en dat kaartje vol met namen en data van de Oranje rivier en zelfs ten Zuiden en Zuidwesten daarvan tot aan Zeerust en Eustenbnrg en Pietersburg over het geheele gebied der Eepnblieken Voor de Engelschen die nog steeds niet schynen te weten hoe algemeen verspreid en hoe groot de tegenstand is dien de Engelschen voortdurend ondervinden in de geannexeerde Republieken kan dit kaartje een openbaring itjn Weinigen zjjn er die elk gevecht elke FEVILLE IODI Ik zou gaarne dadelijk tienmaal meer geven indien ik zeker was dat gtj geene kaarten m er xoudt aanraken Mevrouw riep de prins ongeduldig uit O ik weet wat ik waag door u dit te zeggen Maar ik heb nog meer en het moet er uit anders Bou ik stikken Gij geeft geld uit als iemand die niet weet wat het zegt het te verdienen En als gij zoo voortgaat Mevrouw Desvarennea vestigde haar oogen op den prins Zij zag dat hij zoo bleek was van in gehouden toorn dat zij geen woord meer dorst zeggen In den blik van den jongen man las zij een doodelijken haat Daardoor ontsteld gevoelde zij spijt over hetgeen zy gezegd had deed een stap achterwaarts en ging naar de deur der rookknmer Neem dit eld aan mevrouw riep Serge op bevenden toon uit neem het aan of alles is voor goed uit tusschen ons Hij greep de bankbiljetten en drukte ze met kracht in de hand van mevrouw Desvarennes Daarop verscheurde hij woedend het papier dat oorzaak waa van dit pijnlijk tooneel en wierp de Btukken in het vuur Diep ontroerd ging de patroon langzaam de trap af die zij eenige oogenbUkken te voren zoo vast ontmoeting elke schermutseling aanteekenen op hun kaart van Zuid Afrika weinigen weten het hoe de Engelschen te worstelen hebben met de kleine maar vlugge en handige Boerencommando s en hoeveel verliezen de Boeren in die zes weken waarover dit overzichtje loopt den Engelschen hebben toegebracht Het was daarom wel eens goed de olflcieele mededeelingen van het departement van oorlog eu de berichten van de Times eiken dag aan te teekenen en er een grapbische voorstelling van te maken want dat alleen kan een denkbeeld geven hoe weinig Engeland nog heelt verworven hpe gering feitelük nog het behaalde voordeel is In plaats van met een betrekkelijk groote legermacht te staan tegenover den vijand dien men kan nagaan en in bedwang houden heelt Engeland thans zijn troepenmacht moeten versnipperen en moeten verdeelen over een gebied dat 250 000 Engelsche mjjlen in het vierkant meet en waar elke duimbreed gronds wordt verdedigd door Kleine en vlugge Boerencommando s En volkomen juist is de conclusie waartoe de Westm Gazette komt als z i zegt Toont deze kaart niet voldoende aan dat de eindeiyke pacificatie van dit gebied een taak is te zwaar voor onze troepenmacht Die meening moest eens in Engeland worden uitgesproken gestaald met zulk een bewijs als de Westm Gazette er voor aandraagt Volgens de Daily Chronicle heelt Lord Rosebery met toestemming van alle invloedrijke leden der liberale partij de nitnoodiging ontvangen wedorom als leider der liberalen op te treden Men heelt zegt het blad goede rejien om te gelooven dat Lord Rosebery de nitnoodiging zal aannemen Hoe Sir William Harcourt en John Morley er over denken zullen om de leiding in handen van Lord Eosebery te leggen moet nog blijken zegt de Voss Ztg Vermoedelijk is Harcourt zijn jaloerschheid tegenover den jongeren man eindelijk te boven gekomen maar dat John Morley in het belang der eensgezindheid e n oller zijner overtuiging zal brengen is moeilijk te gelooven In ieder geval is Lord Eosebery de aangewezen persoon voor de leiding eener groote partij alleen al daarom omdat hü onder alle leiders der liberalen de eenige man is met grootsche denkbeeWen Voortrellelpe eigenschappen zjp het die Harcourt Morley en Asquith bezitten maar deze heeren zyn in hooldzaak specialieten groote kenners van ünancieele toestanden ol van het sociale leven beraden opgeklommen was Zij had een voorgevoel dat eene onherstelbare breuk tusschen haar en haar schoonzoon ontstaan was Zij had den trots van Panine gekwetst en gevoelde dat hij haar dit nimmer zou vergeven Een gevolg daarvan scheen dat Serge haar dochter tegen haar opzetje Michelme bezocht haar moeder maar zelden meer hoewel zij deze daardoor zooveel genoegen deed Maar op zekeren dag zagzij de jonge vrouw weer eens bij zich Met een enkelen blik bemerkte mevrouw Desvarennes dat Micheline haar iets mede te deelen had wi armee zij verlegen was Eindelijk kwam zij ot de zaak De dokter was gekomen op verzoek van Serge die ongerust was over de gezondheid van zijne vrouw En die uitnemende dokter Rigaud die haar van hare geboorte at behandelde had bevonden dat zij aan bloedarmoede leed Hij had verandering vanlucht aanbevolen Bij deze woorden hief mevrouw Desvarennes het hoofd op en zeide terwijl zij hare dochter met een vreeselijken blik aanzag Komaan geene praatjes zeg de waarheid Hij gaat weg en neemt u mede Maar mama sprak Micheline door dezen onverwachten uitval van haar stuk gebracht ikverzeKcr u dat gij u vergist Alleen de zorg voor mijn gezondheid beweegt mijn man Uw man barstte mevrouw Desvarennes los Uw man zoo wel zoo ga heen I Wani als gij blijft zal ik mij niet kunnen inhouden en u te lijnen laste dingen vertellen die gij mij nooit vergeeft I Daar gij ziek zijt hebt gij gelyk dat gij vao lucht verandert Ik blijf hier zonder u aan mannen van karakter en ontwikkeUng maar geen hunner kent zooals de Hchotsche aristocraat zoo goed de geheele politiek van het Engelsche ryk die door den grijzen Gladstone niet nit kortswijl tot zyn opvolger als leider der liberale party werd aangewezen Alle berichten in de Fransche bladen stemmen er in overeen dat het Fransche volk en vooral de burgerij v n Marseille president Krnger een gaestdriltvoUe en schitterende ontvanffst zal bereiden Wy kunnen niet alle gemeenten opntMmen waar de gemeenteraad moties van sympathie en vereering voor den president en ziJn volk heeft aangenomen of besloten heeft algevaardigden naar Marseille te zenden noch de comité s van ontvangst allerwegen gevormd Lyon dit zij vermeld zal den president een gouden penning aanbieden Waar de trein van den president maar even ophoudt zoUen offlcieele en niet officieele deputaties hem begroeten Te Marseille zy n maatregelen genomen om het Engelsche consulaat tegen mogelijke baldadigheden te beschermen De berichten over de ziekte van Keizer Nicolaas blyven overwegend gernstatellend De geneesheeren achten den Keizer krachtig genoeg om den aanval te doorstaan vooral nu zijn toestand na oen ziekte vaii acht dagen reeds vooruitgaand is OpFrendensborg aan het Deensche hof maakt men zich in het minst niet ongerust zoolang de berichten die driemaal per dag uit Livadië komen zoo gunstig blgven Van een ontbieding der naaste familieleden aan het ziekbed is nog geen sprake geweest Vers roulo Benrlitcii Frankrijk De verplichte scheidsgerechten I Het door den minister van handel den sociaal democraat Milleran d uitgewerkte wetsvoorstel aangaande de verplichte scheidsgerechten bevat onder anderen het volgende in elke inrichting waarin meer dan vijftig werklieden arbeiden wordt ter kennis van dezen gebracht alles wat tot de competitie behoort van de scheidsgerechten tot werkstaking kan alleen besloten worden bü directe stemming van de zijde der werklieden de deelneming aan een niet door een stemming gewettigde staking wordt bestraft met een gevangenisstraf van één jaar en een boete van f 3000 francs als maximum een conform aan wettelijke voorschriften afgekondigde werkstaking is bindend voor allen die in de betrokken inrichting werkzaam mijne taak gebonden om geld voor u te verdienen terwijl gy alwezig zyt Ga heen En hare dochter met krampachtig geweld bij de arm grijpende stiet zij haar ruw weg Het was de eerbte maal in haar leven dat zij haar hard behandelde Op ontroerenden toon herhaalde zij Ga weg i Laat mij alleen Micheline liet zich de kamer uitzetten en keerde verslagen en verschrikt naar de hare terug Des anderen daags vertrokken de prins en de prinses met den avondsneltrein naar Nizza en mevrouw Desvarennes bleet verlaten achter Nadat zij bijna twee maanden de foltering van deze scheiding verdragen had ontving zij een mededeeling die haar verschrikte Uit een brief van haar dochter vernam zij dat Cayrol en Jeanne ook te Nizza vertoefden en bij haar dochter logeerden Den volgenden morgen vertrok zü derwaarts ver gezeld door haren secretariii en Pteter Dolarue die weder naar zijn mijnen vertrok en tot Nizra met haar mcdereisde Het onverwachte bezoek van zijn schoonmoeder verontrustte Serge in het eerst wel eenigszms doch daar deze haar bezorgdheid en haar argwaan achter bet masker van luchthartigheid verborg schreel bij ten slotte haar korabt alleen toe aan haar ver langen om haar dochter te men Op den avond van haar aankomst had hij echter een oogenblik gelegenheid om haar ongemerkt gade te slaan Er waren een i ntal jonge dames en heeren behoorende tot de élite van Nizza op bezoek gekomen en mevrouw Desvarennes zat een oogenblik I in gedachten meenande dat niemand op baar lette zijn j het votum over de staking moet elke week vernieuwd worden de inrichtingen welke voor den staat werken moeten zich aan de wet op de scheidsgerechten onderwerpen en de beslissing van het scheidsgerecht is zes maanden lang van kracht Nauwelijks bekend geworden vinden de hoofdtrekken van Millerands wet re eds ernstige bestrijding voornamelijk van nationalistische zijde er wordt ach en wee geroepen over de aantasting van de persoonlijke vrijheid welke er in wordt uitgedrukt en groot is de verbazing over het feit dat de premier Waldeck Kousseau zijn goed keuring heeft gehecht aan een zoodanig wetaplan De minister van handel de sociaaldemocraat Millerand is begiftigd met het grootkruis van de Danébrog orde van Denemarken De zonderlinge en geheimzinnige gerucht n aangaande een nieuw ordeteekenschandaal te Parys honden aan zonder evenwel een eenigszins vasteren vorm te krijgen De zoon van eeu minister zou de schuldige zijn twee orde zuchtigen zonden voor grof geld tevredengesteld zig n doch een derde die voor zyn 20 000 francs niets had zien komen diende een aanklacht in en wilde niets weten van een schikking DUITCHLA Het incident dat Vrijdag te Brealau ter gelegenheid van het kortstondige bezoek van den keizer aan die stad is voorgekomen wordt heel verstandig door de Duitsche bladen niet te breed uitgesponnen men deelt de bijzonderheden mede zouder meer torwgl te Pary s Vrydagavond zelfs het gerucht heeft geloopen dat de keizer door den in zyn richting geslingerden byl getroffen en reeds overleden was Eigenlijk heeft men meer te doen met de weerlegging van allerlei overdreven voorstellingen dan met de openbaarmaking van bijzonderheden BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De commissie uit de Prov Staten dezer provincie benoemd tot onderzoek der voorstollen van Ged Staten omtrent den aanleg van tramverbindingen Amsterdam Alphen en Leiden Haarlemmermeer heeft haar rapport ingediend Na zeer uitvoerige beschouwingen ook over de financieele zijnde Haar ontspannen gelaat vertoonde t ian5 de verwoestingen die zorgen en verdriet op dit schoone hoofd aangericht hadden dat zoolang de aanvallen van den ouderdom weerstaan had Hare oogen vol vuur waren onder hare wenkbrauwoogen m ezonken en hun omtrek vertoonde koolzwarte krmgen Hare opgeruimdheid was dus geveind en zij wilde iemand het spoor bijster maken Wien vroeg Serge zich nf Een blik die den zijnen kruiste deed hem trillen Jeanne richtte juist hare oogen op hem en wees hem mevrouw Desvarennes aan Ook zij sloeg haar gado Was hun geheim aan de i educhte moeder bekend geworden Uij moeat dat weten Jeanne had hare oogen van hem afgewend Hij beschouwde de jonge vrouw heel op zijn f emak Zij was mooier geworden liet blceke van haar gelaat had een warmer kleur gekregen haar weelderige gestalte waa in statigheid t jegenomen Serge werd door een sterke begeerte tot haar getrokken Nooit had hij een zoo feilen gloed van hartstocht in zich gevoeld In het aangrenzende salon weerklonken de tonen der piano flink bespeeld door Pieter die verlangde nuttig te zijn daar hij zich niet aangenaam maken kon Serge was langhaam dicht nabij Jeanne gekomen Wilt gij mij de gunst bewijzen om met mij te dansen f zeide hij 7achtjc3 De jonge vrouw schrikte op eene groote bleekheid overtoog haar gelaat en zij antwoordde op scherpen toon Waarom nooiligt gij uwe vrouw niet uit