Goudsche Courant, dinsdag 20 november 1900

üciüber B iDterdteost 19UU GOUD OTTBKniMii nu Uirecte SyeorwegverblDdtngeu iitci ïuliUA 10 1 10 88 I l f ff H t 10 48 8 04 8 84 9 00 9 8 10 08 10 1 10 4 U 58 19 0 18 81 henlIaUe ip lui loop tan oiM nlniil wortoi H Bollul In ipoor L titn iiipplomntboiigi i OOUDi DfcN H 4 10 1 10 6 11 88 18 18 18 98 18 65 1 58 9 91 3 46 11 11 1 10 11 88 1 91 11 88 1 85 10 48 11 41 19 08 18 46 19 66 1 4 1 9 90 8 01 8 8 9 178 18 8 84 S8 E 8 48 8 8 4t 10 1 10 18 Il U 11 57 9 88 9 49 10 88 H go 6 8 8 04 7 15 7 8 8 8 8 65 3 44 10 U 106 105 1 0 1 80 8 0 9 7 4 0 4 6 4 87 5 9 OS 7 1 7 7 5110 0 oorbw 8 88 j I i BO 4 68 8 43 10 11 O O U n 4 11 N r v R D 4 H I o ino OU U 1 8 11 8 8 38 10 90 10 5 19 08 1 10 8 38 8 11 4 07 43 6 19 6 38 8 48 61 O i lii S7 11 08 Annt W 8 01 8 68 9 10 10 11 04 18 48 19 67 1 57 8 86 4 19 4 51 S iO 8 08 8 44 9 86 10 8 1 08 11 50 tAmat C 8 1 18 9 81 10 6 11 U 108 1 1118 18 8 04 81 6 1 S 45 6 8 9 S10 0 11 10 19 14 Zoetonn Tieg 5 68 10 88 Zer ah Mo 08 10 48 anud 14 8 S1 7 S8 7 4 07 ll 0 9 9 80 lO U 10 R4 11 Fimltatiet op ion loop liot fenlnnd woiloo = ii j 01 5 1 S 64 10 88 5 19 08 18 84 8 18 8 0 8 94 4 J7 4 49 s 81 5 4 7 05 7 81 8 09 8 98 8 46 n SS10 6 H iiim tatrriii Uooii 1 m kli oitw hoteloi L Botalr ton blij 1 M iiippl te a 8 Wit G 8 82 7 15 8 10 8 98 18 9 81 11 16 18 87 19 0 9 81 S IO 3 84 4 4t 6 11 91 7 09 8 10 I Ami W 6 84 8 47 7 80 8 95 8 4S 80 45 11 80 18 48 1 06 9 40 8 88 8 49 5 0 8 98 8 7 86 8 85 10 08 Mu 7 01 7 81 8 18 9 99 10 18 10 8118 611 18 59 3 98 4 18 4 84 6 47 7 18 7 54 8 09 9 1 11 88 t 8 08 7 114 8 18 8 68 9J1 10 14 10 11 4 9 m 7 M io 0 M 75 llf 11 11 ii u i der qaae8Ue beett de meerderheid der commissie voorgesteld onder drachtige instemming met het standpunt door dei Staten ontwilikeid in zake het hooghonden van bet beginsel dat de vaart Bgn Scbie een open vaarwater worden moet echter onder afwijking van dat praeadvies ter zake van het al ot niet subsidieeren van bet ontworpen Zuid Hollandsche tra mwegnet in de Bgnstreek te besluite aan de aanvragers mede te doelen lo dat z j zich principieel bereid verklaard onder nader vast te stellen voorwaarden een renteloos voorschot te verkenen op den in deze provincie gebrnikeHJken voet onder voorbehoud s dat de vaststelling in boofdtrekken van de richting der tramlijnen in deze provincie ie t bijzonder biJ Leiden ook wat betreft de overbrugging van waterwegen geschiede mede ten genoege der Statenvergadering b dat geene naar het oordeel ran Ged Staten dezer provincie ingrijpende wijzigingen in het tracé der Noord HoUandsche lijnentot dit net behoorende worden aangebrachtzonder goedkearing van dat college in t bijzonder ook dat de overgang der ringvaartTan de Haarlemmermeer mede beantwoordeaan de eischen door heeren Ged Staten dezerprovincie te stellen c dat de bpragen door Leiden en Leimuiden voorwaardelijk toegezegd vaste worden en de eventueel bij Leiden aan te brongen wijzigingen in bet tracé het renteloosvoorschot dezer provincie niet zullen verhoogen d dat de uitvoering der werken van deprovinciën Noorden Zuid Holland ten genoeg van heeren Gedep Staten dezer provincie gelijktijdig ondernomen worden 2o dat ziJ zich de vaststelling van het maximum bedrag van het renteloos voorschot tot nader voorbehoudt Behoudens enkele kleine wijzigingen heeft de commissie uit de SMw aanbevolen het voorstel van Ged Staten ran Zuid Holland betreffende de snbsideering van de droogmaking der Keenwijkacbe plassen zoomede dat betreffende de verruiming van sMolenaarbrng en omtrent de subsidiSn of hoogere Bubsidien aangevraagd voor de vereeniging Proeftuin Westland de ambachtsschool te Gorinchem en de ambacbtsteekenschool te Alfen Het rapport is verschenen van de commissie uit de Provinciale Staten dezer provincie ten aanzien van de voorstellen van Ged Staten omtrent de tramwegen op de Znid Hollandscbe eilanden Daarin wordt er op gewezen dat do tegenwoordige toestand deze il dat een voorschot voor bereids aangelegde en in exploitatie gebrachte lijnen verstrekt is van welk voorschot het maximum tegelijk met het besluit was vastgesteld maar een raming van aanlegkosten terwjl een veel grooter voorschot voor een aantal nieuwe IJnen wel is toegezegd evenzeer over 1 8 in aanlegkosten maar voor een nog niet vastgesteld maximum en onder later door de Statenvergadering vast te stellen voorwaarden en eerst uit te betalen na het in exploitatie brengen t 65 4 48 6 80 07 7 18 4 6S 5 41 5 01 5 61 I 6 11 04 6 1J 1 10 8 88 7 8 Eoltstdtm Beun Rotterdmn D P Aotterdam Bf Oftpelle Hifuwarkirk Hoordreoht Qouda 1Um 1 en 9 Uu Irt btótai 8 87 S tl 8 68 U8 14 9 08 9 19 7 1 7 98 7 8 7 58 1 68 Ooudft Zevenh Uoero SosteniMwrZog Voorburg Hag d 9 07 6 80 8 34 7 46 8 186 86 6 48 8 08 7 l 4 Uou a Ogdaw Woerd UtrMhl 8 18 8 58 9 8 UtrMkt Woerdea Oud Coaöa De commissie vereenigt zich met de zienswijze van Ged Staten en den staat om nu niet alleen te regelen hetgeen uit de besluien van 1898 voortvloeien moet doch allé Ijnen als één geheel te beschouwen evenals de reeds versterkte en nog te verstrekken voorschotten Doch zij week af van de zienswijze van Ged Staten omtrent den vorm en den verderen inhoud der regeling Zg acht het noodig evenals de staat voornemens is te doen de betrekking te regelen door een overeenkomst en niet door een statenbesluit en stelt voor Ged Staten te machtigen namens de provincie eene overeenkomst met de Maatscbappij n o gaan van geIgken aard en strekking als die welke door het rijk genomen wordt Mede acht do commissie het noodig de verhouding tusscben provincie en staat contractueel te regelen Verder stelt de commissie voor voorloopig als het cijfer van het maximum waartoe de provincie zich verbindt aan te nemen dat waarmede zg in 1898 rekening hield Maar tevens te bepalen dat in de zomervergadering der Staten van 1901 het maximum deünitief zal worden bepaald De commissie wijst er daarbij op dat v or de zeer noodige maiimumbepaling geen andere elementen bedoeld worden ot gelden zullen dan bij vorige besluiten der Staten was gewild De commissie heeft hare opmerkingen en wenschen geformuleerd in een besluit in do plaats tredende van het voorstel van Ged Staten Het huis bestemd tot woning van den commissaris der Koningin in Zuid Holland heeft eenige veranderingen en vernieuwingen ondergaan een en ander tot een bedrag van f 1750 Daar de post op de provinciale begrooting op f 200 na was uitgeput is voor het restant een kredietaanvrage aan de Statenvergadering ingediend De motie door den heer De Waal Malefljt bij de Tweede Kamer aanbangig gemaakt om de wenschelpbeid te doen uitspreken van afschaffing der Staatsloterij heeft bijval en afkeuring ondervonden Van zekere zjjde werd o m beweerd dat als de menschen toch in een loterij willen spelen het in hun belang is dat te doen in een loterij Tan den Staat waarbij een betamelijke verhoöding tnaschen loten en prijzen is Men dnide het ons niet ten kwade zegt nu het Sociaal Weekblad dat wiJ dit een praatje voor de vaak noemen En ten bewflze wie zou in ernst meenen dat de staatsloterg nog één jaar bleef bestaan dat zij niet reeds lang ware opgedoekt indien de nitgaven opwogen tegen de ontvangsten De waarheid is dat zjj in stand wordt gehouden om het zeker niet onbelangr ke overschot van ruim zes ton hetwelk JiarIjjks in s rijks schatkist vloeit De beWe rde liefderijke zorg van den Staat om voor het publiek het vervallen van kwaad tot erger te voorkomen is niets anders dan een vijge blaadje tot bedekking van de naakte waarheid dat men geen afstand wil doen van bet geldelijke voordeel op boe bedenkelijke wijze dan ook verkregen 11 u l ü li T o H 1 io 10 14 10 6 18 00 18 87 9 16 3 18 4 38 11 18 9 39 11 94 9 40 S 10 4 11 47 19 S9 1 0 S nS 6 6 04 Erkend werd dit dan ook door den minister Pierson toen hij den 7en dpzer in de Eerste Kamer in antwoord op een vraag van den hoer Kahusen zeide Bestond de staatsloterij niet ik zon haar nooit voorstellen Maar het ia een andere vraag of yÜ haar zoo maar kunnen prgsgeven De heer Rahusen staat op een ander standpunt dan de minister van financiën waardoor het hem gemakkelijker wordt een weinig luchthartiger te denken over financieele zaken Ik heb te denken aan de zware eischen die verschillende aan de orde zijnde wetsontwerpen aan de schatkist zullen stellen voorts aan hetgeen noodig zal zijn in verband met de wet op den leerplicht Ik aarzel daarom een voorstel te doen waarmede f 600 000 s jaars verloren zouden gaan Of de heer Pierson bij het spreken dezer woorden gedacht heeft aan de luchthartigheid waarmede hiJ zelf ter zake van de Ongevallenwet door do administratiekosten van de rijksverzekeringsbank ten laste van den Staat te brengen zonder eenigen redelijken grond tonnen sjaars heeft willen doen verloren gaan f En of hg bij het denken daaraan zijn financieel geweten heeft voelen knagen P In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer zegt de minister van financiën verdedigende bet algemeen beleid der Regeering dat zelfs indien de Staten Gcneraal in dit zittingjaar niet alles kunnen afdoen wat voor afdoening vatbaar is over den oogst in periode van wetgeving niet te klagen zal zijn Hij constateert dat toegegeven moest worden dat de ingediende ontwerpen belangrijk zijn maar ziJ waren zoo werd gezegd te veel ontleend aan bet programma der Liberale Unie meer had moeten gedaan zijn voor administratieve recbtspraak herziening der provinciale wet Zonder twijfel zijn deze ontwerpen belangrijk zegt de Minister maar hij vraagt of zij t meer zijn en of hunne afdoening urgenter was dan defensie ongeval lenverzekering onderwijs volksgezondheid volkshuisvesting bescherming der kinderen Het ernstige verwijt dat sommige ministers te inschikkelijk zijn geweest tegenover elkander ja getransigeerd hebben op het punt van beginselen waaraan werd toegeschreven de aaneengeslotenheid van het Kabinet wordt z i door geen enkel feit gestaafd De Eegearing heeft nooit verwacht dat bare politiek bevrediging zou schenken aan elke fractie der Kamer Zelfs niet aan allen die volgens het V V tot de linkerzpe gerekend worden Volgens dat verslag zou voorts meer en meer aan den dag ziJn gekomen hoeveel innerlijke zwakheid onder de uiterlijke eenheid der groote liberale party waarvan het Kabinet de vertegenwoordiger zou zijn verscholen lag De Eegeering meende veeleer het omgekeerde waar te nemen uiterlijk niet altgd eenheid maar als hot aankwam op stommen meer dan zich aanvankelijk liet verwachten Met waardeering constateert de Begoering echter tevens dat ook van die zijde der Kamer waar niet bare politieke vrienden zitting hebben meermalen krachtige steun haar is ten deel gevallen Gerechtvaardigd wordt voorts dat de Mi nisterKamerleden soms anders stemden dan hunne politieke geestverwanten en tevens wordt tegenover het desbetreffend verwijt de vraag gesteld of wanneer van socialistische zijde practischo voorstellen worden gedaan zg dan door de Begeering principieel geweerd moeten worden De Kamer paste nimmer dien onverdedigbaren regel toe Ten aanzien van de grief betreffende het 100 VOTM 4 19 4 60 5 96 6 09 6 18 6 97 4 45 5 89 6 56 8 15 9 48 4 15 H i it 10 87 ll OSi 111 51 8 48 11 01 5 1 98 11 461 7 10 7 88 95 7 33 7 54 8 08 8 11 80 7 00 AaoKKvnogen I standpunt dat de Eegeering van den aanvang af beeft ingenomen die hierop neerkomt dat dit Kabinet vrg gepleit zou kannen worden indien ziJ zich niet op de bomogeniteit had beroepen waardoor zij thans echter schuldig staat aan gebrek aan politiek besef merkt de Minister op dat biJ de groote verbrokkeling der politieke groepen in onzen tjd bet woord homogeniteit uit den aard der zaak cum grano salis is op te vatten Maar indien deze Begeering werkelijk niet anders ware dan een coalitie van mannen van verschillende richtingen tot eenstemmigheid gekomen voor de afdoening van eenige wenschelijke hervormingen dan zon het toch moeilijk te verklaren zijn dat zjj niet reeds lang is uiteen gespat want die wenscbelgke hervormingen betroffen de meest uiteonloopende onderworpen waaronder er zijn van zeer principieelen aard Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag De voortgezette onderhandelingen met verschillende voorname hotels alhier omtrent de huisvesting van vorstelijke personen of leden van hun gevolg tegen den tijd van het huwelijk van H M de Koningin geven eenige aanwijzing omtrent den vermoedelijken datum van die heugelgke gebeurtenis Een Donderdag zal voor do bnweltjksvoltrekking worden aangewezen Indien nu de geracbten bevestigd worden dat de plechtigheid tusscben W Januari en 4 Februari zal plaats hebben dan zou Donderdag 31 Januari daarvoor gekozen ziJn De vreemde Vorsten en Vorstinnen kunnen tegen den Maandag te voren verwaeht worden om Vrijdag daaraanvolgende weder te vertrekken Men meldt nit Amsterdam De heeren prof mr Trenb P L Taken Chr Kouveld zouden Zaterdagmiddag vier uur een onderbond hebben met den heer Barbe directeur der Westersuikerraffinaderj ten einde een poging te doen alsnog alia slachtoffers der werkstaking weder aan den arbeid te doen gaan Nader meldt men nit Amsterdam Deze conferentie in het belang der 140 werklieden die door de staking op straat ziJn geraakt heeft nagenoeg drie nren geduurd Het grootste deel van den tijd is in beslag genomen voor de uiteonzettting van den toestand der werklieden aan deze fabriek voor het uitbreken der staking loonlijsten werden den heeren voorgelegd om te doen uitkomen dat het gemiddeld verdiend loon aanmerkelijk hooger was dan hun door de werklieden was verklaard en om te bewijzen dat de staking bij de Wester niet op de slechte verdienste was gegrond maar meer het karakter eeuer machtsvraag droeg De commissie verkreeg voorts deze toezegging dat in geval van vacaturen door de directie de ledige plaatsen zullen worden aangevuld uit de rijen der nu op straat gezette werklieden der fabriek en dat dus geen mannen van buiten meer zullen worden aangenomen Dit was alles waarmede de commissie zich moest tevreden stellen i Ud vai tireeowieb 4 Men meldt uit Dirksland Sedert verleden Maandag zijn hier nogbg een paar personen rniten ingeworpen Dinsdag werd door den burgemeester bjj verordening bepaald dat samenscholingen van meer dan vjf personen van 5 nnr s avonds tot 7 uur s ochtends verboden zijn De politie versterkt door rijksveldwachters patrouilleert lederen dag door bet dorp Dientengevolge is het vrij rustig De gemoederen zjjn van beide zijden echter zoo opgewonden dat door den burgemeester Zaterdag eenige militairen uit Hellevoetsluis zgn aangevraagd Ook bet gemeentebestnnr van Steenwijk heeft een premie van 5 cents uitgeloofd voor elke gedoode rat die wordt ingeleverd Dinsdagmiddag is bjj Skargord eén visschorsboot met een bemanning van zeven koppen omgeslagen slechts één kon zich redden de anderen verdronken DenzeUden nacht brandde te Lenhofde bjj Vexiö een hoeve af Er woonde een familie van zeven personen Do vrouw des huizes haar vier kinderen en een oude man kwamen in de vlammen om de eigenaar der boerderij kon zich nog uit het brandende gebouw redden doch hij werd zoo hevig verbrand dat hiJ later stierf De diefstal op het Vaticaan moet veel grooter zijn geweest dan men eerst meende Er wordt nu reed van bijna 700 000 lire gesproken De onderzoekingen worden ijverig voortgezet en sommigen van de medeplichtigen schijnen daarover reeds in de benauwdheid te geraken De qnestor van Eome heeft ten minste een pak ontvangen waarin voor een waarde van 80 000 lire van de gestolen stukken zat De stukken kwamen uit Genna Maar bet merkwaardige van het geval zit daarin dat onder die stukken er ook waren die niet van den laatsten diefstal afkomstig waren maar die reeds sedert Januari zijn vermist Men begint nu t gelooven dat de groote diefstal die eerst onlangs ontdekt is ook reeds in Januari moet hebben plaats gehad en dat het stuk breken van de kast waarin do waarden geborgen waren alleen ten doel heeft gehad de politie op een dwaalspoor te brengen Een bakker in de provincie Drente onbekend met het feit dat men niet verplicht is bronzen pasmunt aan te nemen tot een hooger bedrag dan 26 cent moest f 20 beuren bij den gemeenteontvanger Deze schoof hem een kistje toe met f 20 aan centen Ze bint er net ai t niet geleuven wilt dan tel ze maor naol Onze bakker nam het kistje stilzwijgend onder den arm en verwijderde zich Na gernimen tiJd moest hij echter belasting betalen tot nog een hooger bedrag dan bovengenoemde som Nu kwam zijn kistje met centen t welk al dien tijd onaangeroerd had gestaan hem uitmuntend te stade Fluks er zooveel biJ ingeteld als noodig was en toen naar den ontvanger Ze bint er net k heb z er bij intelt ai t niet geleuven wilt dan tol ze maor nao Pr Dr en Ass Ct Een jongmenscb uiterst fijn in de plunje stapt te Calcutta een jnwelierswinkel binnen en verlangt een collectie diamanten te zien Deze wordt hem onmiddell k voorgelegd Nadat hiJ om beter licht te hebben er even mede naar het venster is gegaan wordt op hetzelfde oogenblik bemerkt dat de grootste diamant ter waarde van f 20 000 verdwenen is Een der bedienden had opgemerkt dat de jonge man op eenigszins verdachte wijze de hand aan den mond had gebracht en daarom werd de politie gebaald en de jonge klant meegenomen en onder geneeskundig toezicht en behandeling gesteld Het kleinood kwam echter niet te voorschyn en men kwam daardoor tot de onderstelling dat het in s mans keel moest verborgen zitten En inderdaad werd toen met een keelspiegel de diamant ontdekt die een zoo veilige plaats had gevonden dat hiJ niet dan met moeite kon verwijderd worden Bg bet gerechtelgk onderzoek verklaarde een oude veroordeelde dat het verbergen van gestolen voorwerpen in de keel een manier is die door de Indische dieven veel wordt toegepast Voor deze behendigheid is echter een groote oefening noodig Een kunstmatige uitzetting van den strot wordt teweeggebracht door een looden kogel aan een lint bevestigd die eenige malen per dag wordt doorgeslikt en weer op gehaald en wel zoolang tot zich een buideltje heeft gevormd geschikt om gestolen voorwerpen als juweelen munten enz op te nemen een inrichting dus als de krop b $ vogels en de voormagen bij herkauwende diereu STADSNIEUWS aOUDA 19 November 1900 Volgeiia bericht van de Minister vanBui tenlandsche Zaken is met ingang van 15 dezer de invoer van Nederlandsche melkkoeien langs de tolkantoren Santvliet en de Clinge tot nader order verboden Bü Koninklijk besluit is benoemd tot kan tonrechterplaatsvervanger in het kanton Gouda W H Houwing ontvanger der registratie en domeinen alhier Zaterdagavond gaf de Korporaals Gymnastiek nastieken Schermvereeniging Excelsior eene uitvoering in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen De zaal was geheel bezet zoodat velen zich met een staanplaats moesten tevreden stellen Onder de aanwezigen merkten wjj op den Bataillons Kommandant majoor P W van de Velde de beschermheer der Vereeniging de luit adj M M Eijssell en nog enkele officieren Een vijftal mnziekanten van bet Muziekkorps van het 4de Eeg Infanterie luisterde deze uitvoering op en tot algemeen genoegen werden de verschillende muziekaU nummers uitgevoerd De gymnastiek aan rek en ringen door de leden van Excelsior gegeven was uitmuntend De voordrachten liepen goed van stapel en het applaus was welverdiend Het blijspel De Somnambule door een oud Gouwijnaar de heer L E Hijdelaar geschreven werd zeer goed vertolkt De verschillende personen kwamen zeer goed in hunne toebedeelde rollen uit zij given een goed geheel en verdienden daarvoor den dank der aanwezigen Alle nummers van het programma te bespreken zou ons te ver voeren wij willen alleen nog maar mededeelen dat de apotheose zeer in den smaak viel en dat het daverend applaus den leden van Excelsior de voldoening deed geworden dat zij de geïntrodnceerden hadden geamuseerd Wij wenschen Excelsior geluk met deze uitvoering en hopen baar in dezen winter nog eens te zien optreden De afd Gouda van den Ned B K Volksbond vierde gisteravond feest ter gelegenheid van bet patroonsfeest nl St Willibrordus in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen De zaal was niet zoo bezet als wij die meermalen hebben gezien Waren vroeger zang en voordrachten de hoofdschotel thans was de tooneelclub Advendo alleen aan het woord Een tweetal blijspelen werden opgevoerd nl Do gedwongen Vermomming en Doris Knoopenschaar Het eerstgenoemde werd te vlug afgespeeld de acteurs spraken veel te rad en te zacbt zoodat bet publiek zoo goed als niets verstond vooral zij die actteraan zaten Het tweede blijspel Doris Knoopenschaar kwam beter tot ziJn recht De rustende ambtenaar Kroon en Biumfeld waren uitmuntend wij zouden niet weten uan wien wij de eerepalm moeten uitreiken Doris Knoopenschaar de held waarna bet stuk genaamd is speelde zijn rol zeer goed hiJ had eeii lastige rol en had daarvan zeer veel werk gemaakt Josias Beeldok was als woekeraar zeer goed alleen was biJ soms slecht verstaanbaar wat mede met de muziekmeester Stam het geval was die soms te rad sprak zoodat l ij niet kon verstaan worden Over het geheel werd dit blijspel goed vertolkt Men boude ons ten goede dat wiJ eene aanmerking hebben gemaakt wij hopen dat die voor de volgende uitvoering ter harte zal worden genomen De grime in beide stukken was in goede banden de grimeur de heer M Timmermans heeft ook nu weder bewezen dat bij daarvoor uitstekend berekend is Wij veronderstellen dat ook meerdere gezelschappen genoemde beer daarvoor zullen vraj en Het Gondsche strijkorkest onder directie van den heer J Woerlee verleende op verdienstelijke wijze zijne hulp en hield het publiek den gebeelen avond tnsschen de pauzen bezig Met zekerheid kunnen wij mededeelen dat de eerste opvoering van Het Meilief van Gulpen dramatisch zangspel van Marts J Bonman te Amsterdam zal plaats hebben op Zondag 9 Dec Vervolgens te ütrecllt 10 Dec Amsterdam 11 Dec Eotterdam 12 Dec Amsterdam Arnhem Den Haag enz op latere dati SoHoquHovi üit deze gemeente werd Zaterdagmorgen gevankelijk door de Eijksveldwacht naar Eotterdam overgebracht H V d B die in September jl de Bijkswerkinrichting te Veenhuizen was ontvlucht waar hij nog anderhalf jaar moest vertoeven HiJ is ter beschikking van den officier van justitie gesteld ten einde naar de werkinrichting teruggezonden te worden MARKTBERICHT Steenkolen en Cokes Kittel en Co meldt dat de prijzen van hnis en stoomkolen wat gezakt zijn en 1 Bh ü 8b 6 d lager xijn Het zachte weer is van groeten invloed Lancashire Alhoewel de prijzen officieel vast genoteerd zjjn zijn er onderhandsche contracten afgesloten tot lageren prijs Beste huiskool 16 sb 6 d tot 17 sh 6 d tweede soort 15 sh gewpne soort 14 sh tot 14 sh 6 d vrij Q boord Durham in Nortbumerland Gaskolen sterk gevraagd prijs 16 sh 3 d tot 16 sh 6 d per ton vrij boord Huiskolen handel zeer slap Cokes voor export 20 tot 25 sb per ton vrij aan boord Geen verandering dus in den prgs der cokes De ophanden zijnde winter zal voor de naaste toekomst van groeten invloed zijn Nieuwe Winterstoffen voor HEEREN KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelepkaou Mo 3È Steurs van Amsterdam 14 NOV Vrkr Slotkra SinKLASD üort Nad W 8 Vi 81 4 81 dtto dito dllc 8 93 is 98 dito dito dito 3 93 8 HoKOj Obl Gouill 1881 93 4 loov ITALIR Insohrijrmgl8e3 81 6 OosTXNK Obl in papier 1868 6 8811 1 88 dito ia Eilverl8 6 5 u FoKTueAl Obl met coupou 8 dito tioket 8 94V 4V Buiwni Obl Biniienl 1894 41 85 dito Seooai 1880 4 98 dito bij Botlil 1889 4 6 l4 dito bö Hop 1888 BO 4 dito io goud leen 1883 96 dito dito dito 1884 5 lOl s PAMJS Perpet Bohutd 18S1 4 57 57 ruRKwJ Gepr Cour leeu 1890 4 9 l Gec leening serie D 9 i Gee leeuin aerieC 90 11I ZuiD ApR Ep V oblg 18 5 MliloO Ob it Soh 18 0 8 10 VMMOjLi Obl 4 onbep 1881 341 Tonuoui Obligetieu 1895 8 900V SoTTlEDill Sted leeu 1894 8 91 tllD N Afr Handeliv und 99V Arend b T b M j C rti6o ten 81 Deli Maatschappü dito 486 Ara Hypotbeekb paudbr 4V Cult Mij der Voratenl aaud 51 1 Gr Hypolheekb pandbr 4Vi 108 eder1andinhe batik aand 904 ed Handetmaateob dito 1641 K W 11 Pao Hjp b pandbr 8 Bolt Hypotbeekb pandbr 4 Vil Hypotbeekb dito 4V OosTlNK Ojit Hong bank aaod 198 RvsL Hypotheekbank pandb 8 110 AHauti Equt hypoth pandb 4 0 Maiw L G Pr Lifcn oerl 8 99 Sm Holl IJ Spoorw Mg aand l Mi tot Kip V 8t Spw aand 10 Ned lud Spoorwegm aand 984 Nod Zuid Afr Spm aand 8 8861 dito dito dito 1801 dito 5 100 ULiiapoorwl 1887 89 A £obl 8 65 Zuid Iul Spwmij A H obl 3 65 PoLKN Waraabau Weeuen aand 181V Rotl Gr RusB Spw Mjj obl 4 7V BaltiBohe dito aand Fastowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aaud 6 98V 100Ö Kurak Ch A o r Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 100 Ahiuu Cent Pao Bp My obl 5 114 Okio fc North W pr 0 1 aand dito dito Win 8t Fetar obl 7 iTlV Denver ti Bio Gr Spm oert v a 59 Illinois Contrei obl iu ftoud 4 105 LoaisT b Nash villi Cert T annd 74 Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miss Kansas r 4pCt prof aand I m 37 N Tork Outasio Si Weel aand 96 Penn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn it Hanit obl Un Pae Hoofiijn ob ig dito dito Lino Col Ie hyp O 5 m OlKiDi Can South Chert v aand 58 ViK C H llw kNa loh d o O Amsterd Omnibus Mij aand 180 aotterd Tramw6 Maala aand 810 Nll atad Amsterdam aand 1 108 Stad Eotterdam aand 3 109 V Bllsri Stad Antwerpen 1887 Sy 8 11 Slad Brussel 1886 100 Hoso Theiss BeguUr Oeselsoh 4 117 117 OosTint Staatsleenig 1880 6 K K Oosl B Cr l880 8 101 S ivj Slad Madrid 3 1888 84V 86 N i V r B 2 ATb Spoel o rt de NOÜVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijtehoorendo garneeringen Blou§en Pelgiioirg en Pelterijen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maaudag 19 November 1900 Vcttc Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 se kwal 33 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Vette Kalveren red aanvoer ie kwaliteit39 3de kwaliteit 38 3de kwaliteit 34 cent per jlall Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer late kwaliteit 33 3de kwaliteit 31 3de kwaliteit 19 centper half Kilo Vette achapvn en Lammeren goed aanj oerd De handel was in vet Vee en vetle Kalveren vlug Varkens iets hooger in prijs Schapen en Lammeren stug prijshoudend VERSCHEIDENHEID Het spoorwegongeluk bij Dax is waarschijnIp te wijten aan den slechten toestand van den weg en de groote snelheid van den trein juist biJ een draai en een helling Alleen zijn er reizigers geheel gespaard gebleven onder hen die niet in den restauratiewagen waren Het bericht van den dood van mevrouw Canevaro wordz tegengesproken de ecbtgenoota van den Pernaanschen gezant te Madrid ziJn beide beenen verbrijzeld doch zjj leeft nog Van de passagiers die bjj den brand in den barmomicatrein tusscben Offenbacb en Mttlheim zijn omgekomen zjn er tot dusver slechts drie herkend Een bejaarde dame en baar aangenomen dochter en een Kus De eerste is berkend door een onderzoek van het gebit de tweede door een zilveren ring dien ziJ altijd droeg en de derde door zijn horloge en zjjn overbemdknoopjes Het aanzienlijkste honorarium dat ooit voor bewezen diensten werd betaald ontving dezer dagen een van de bekwaamste rechtsgeleerden in Noord Amerika die de reusachtige ijzertrust van Andrew Carnegie en Frick op poëten heeft gezet In ronde cijfers ontving bij daarvoor een millioen dollars Tot dmver was een ander advocaat J Choate gebeeten thans gezant der Vereenigde Staten in Engeland konder van dit zonderlinge record Toen bij eens een proces tegen een nieuwe belasting op bet inkomen had uitgelokt en het Hoog Oerecbtshof op zijn pleidooi de onwettigheid der belasting uitsprak werd bij door do Amerikaanscbe milliardaires beloond met een cheque van 100 000 dollars Het hoogste honorarium aan geneesbeeren betaald was dat hetwelk een schatrijk Ëngelschman eens aan dr öale te Bristol schonk die hem van een kniegezwel bad genezan Tot belooning van de aan hem bewezen diensten zond hj dezen dokter een cheque van 50 000 pond sterling of 600 000 gulden I De beroemde professor Zacberine van Moskou kreeg van Alexander III nadat bij twee dagen en twee nachten aan het ziekbed van den czaar had vertoefd als honoranum een som van 187 500 gulden Niet zelden is bet voorts gebeurd dat Hindocsche prinsen voor een enkele chirurgische behandeling door Engelsche dokters 10 000 pond sterling of 120 000 gulden uitbetaalden De beroemde Poolscbe oogheelkundige Qalezowski die eens naar Teheran geroepen werd en daar 3 maanden aan het hof van den sbah van Perzië verblijf hield zag zjjn diensten beloond met 87 600 gulden Het hoogite loon dat ooit een jockey opstreek was 26 000 pond sterling of 300 000 gulden Deze som ontving Harry Grimshaw die in 1865 met het patrd Gladiateur van graaf De Lagrange den Derbyprijs won ADVËRTEINTIEN Voor de vele bewijzen van deelnO ming ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder SOPHIA VAN ÖARSTEN Wed van HENDRIK FEEDERIK COHLMAN betuiwij onzen hartelijken dank E S VA DER VEÖT CvBLiuir H VAS DBB VBGT J F W COHLMAN ÖODDA 19 Nov 1900 Bij vonnis der Arrondissements Rechtbaiik te Hotterdam dd 29 Juni 1900 is het huwelijk bestaande tnsschen ANTONBtTA AVBIAJIA VAy LOOX en WILHBLMVS SAADSEN beiden wonende te Rotterdam ontbonOen cerklaara door ecMicbeMtHg met al de wetteIpe gevolgen daarvan De Procureur der elscheres Ma N W HARMENS B dam 18 Sept 1900