Goudsche Courant, woensdag 21 november 1900

iéHX No 8357 Woensdag 81 November 1900 30ste Jaarifani Hoofdprijs ar I 60 i 00 M k fioiDSCHE mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERT E NTIE V worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere reg cl meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Telefoon Ito t De uitgave dezer CourantgeschieoK dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraneo per post 1 70 Afzonderiijke Ndmmers VTJF CENTEN jpj aj Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakliiiizen gelegen te Gouda aan de Turjsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gel roedersSTEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en r Grafdecoraties Corbeilles Jardiaières Bouquelteo enz QIIAF en F£ESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleid en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van 1NIIBCXBN CIVBB Dood alle Insecten llDoor bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrachten bloemen en planten Liter l 0 60 L i O bO 1 h t 1 50 6 L 1 7 TELEPH No 114 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ themische Wasscherij VAM H OPPEMHElMEIt 10 Kruiahade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Hen A VAN OS Az dpecialiteit Toor het atoomeu en Teiven van alle Ueereaen Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen ëpeciale inrichting voor het toom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eui worden naar dv nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onachsdèlÜk voor de gesondtieid Tolgeai staal bewerkt TUsny t Woadtrbalttm in do göheele woreW bekend en ïeroerad Onovertroffen middel togen alle torst Lont Lever 1 Maagziekten enz luwemkg oowol a e ook uitwendig in bijna dlle ziektegevallen met goed evolg aan te wenden l rUs per flacon mntfi Wosdsnalf 1 per post 1 15 bezit eon aUnog oagekeude genoeakraoht en hoilznmo werkiti Mankt lueofttiil Ike pijnlijVa eQ geviiarvoUe operatie neboül o erbodiu Mot deze zalf werd eeu U Jaar OUd voor uUStiUeesll k rehoudeii beenifezwel eu oulauRa een bijna as laar knnkerlUdeil ffeiiczeii Urenjct genezing en ven cbting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal l op6t voor Nedorlaml Apotheker HKHKl SiMtEltS Kokin Ainstenlnm Vi ur gi on depot ii beiUlle men dircet lan dieSchutioimpothelc de A TIUI HRY m PMgrad W Hohitsoli ÜMterreich Gchcve proBpectUB t oütbtedea bij het Ceutratl Depot banderi Ktkln B AmitBTcUm meetingn Conffre$sen f tf f 09 ettêH ter bctuii clius van het DEANKMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilraiddol Kf HKliM kan iedereen zyne eigen familie van do idrankellende bevrijden zells buiten medeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Irancu de nim J JOSKPHÜS flen Uamg Voor de rerktextng can 4 ledeu van de KAMER VAN KOOPHANDEq EN FABEIEKEN te Gouda op iitlNSU G den XOVKMHEH 1 00 in plaats van de Heeren H JAGEK A vas VEEN J M NOOTHOVEN van GOOR en J W SCHOUTEN die op den 31 December 1900 aan de beurt van aftreding zp doch waarvan bekend is dat de Heeren H JAGER en A van VEEN voor cene herbenoeming niet meer in aanmerking wensch n te komen worden dringend aanbevolen de Heeren J M EVOOTHtlVE V A GOOK aftredend 4 W SCtlOUTE Aftredend I IJSSEL DE SCHEPPER Directeur der Koninklijke Fabriek de Stearine Kaareenlabriek Gouda G PUI CE Industrieel Het Stembureau hondt zitting op het Raadhuis des namiddags van IVj tot 4 nar wilt hofsteo Indien gij niet gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mé mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloeni van H iK VAÜ SCIIAIÜ CO Denllaagrjifcraiicicrs VAN SCHAIK Co S Melianthe u liet Inerte middel dor wereld VAN SCHAIK C Co 8 Melianthe geuemt Kinkhoest VAN SCHAIK Co a Meli ntbe eneost zoowel oud als jong VAW SCHAIK Co S Melianthe mag in geen huugezin ontbreken VAN SCHAIK Co S Melianthe staat voortdurend onder Sebeikundig toe iclit VAN SCHAIK 5 Co S Melianthe kelpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond met Eerediplonia a VAN SCHAIK Co S Melianthe is b kroond met Goud VAN SCHAIK Co S Mol anthe is bekroond met Zilver VAN SCBAIK Cd s Melianthe is vorijjbaar in nacons 1 Th TOKKEN Boskoop B ï WI IK hidewii M KOLK VIAN Wttddinxvra II UOLLMAN Bodegraven PIMUK Nieumerkerkad IJeel W 1 AS DAM Haaêlrecht A N TAB ZBSSKN Schoonhoven Firma WOLFF Co Westhaven 198 lo da i iUlKBJiIi S Khmeg ¥ lOo Gouda E H ViN MILO Veerstal B 120 te Um t i A BODMAN Moordrecht van 40 tSU 3 O € lê eu r f bij Duor CV iH e h algen een ii i bcv Vltti Mei Lert Dlploma en Ocui Di krc ui J PRAEPARAtEN VAN éM l fflfio f QfAchf demecftlcrBChtigeen versterkende KINA WUN tegen jwaktt VeUllia U nmfc in j i d ui U volw s enen febrek aan eetlust slechte epUsverterlog Kenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in liet bijionder legen Bloedeebrok Bleekrecht kwalen van Krltlschen leeft d ent Verkrijgbaar in flacons a 1 90 en 1 pStfA lpA votd2aam versterkend aangendam van smaak voordogelijkschgeb uiV nv l V 1V 1 kiniieren zwakken m kllerachtlge gestellen zeer lui te b velen Als geneeskxacMlge drank hij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor nigelingen en kleine kinderen Piip per hu t Ki t 1 7Ü a XKgr O OO Kgr O BO Cbemlscti MollrGIlilf lat Speciaal voor Kindervoeding in buiiea i u Kgr 0 eO AcfVitnü f trtai t f n net roeken eener halve Cigarette li voldoende ter bestrii rtamilld V lggl CHCII j jg j hevigste nanvaUen van Asthma etc I aoosjesa7ó 6óeny 5 8o Tamarinde Bnnhnn rau T puroatief cge verstopping A m I amarinUC Pmmyi a b i Migr ine Conge ieseic voo voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRABPEI IEN HOLM helanBnjke diensten daar de vorm toor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Pnjs per do sje 0 90 en ƒ 0 60 almialr OacilllAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel Odimi tKT aMUIC j no t Verkoudheid en Keelpljn het is een slITmoplossentl en verzacfatend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJI D fleschjcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje Dt Traéparaten ran K8AKPEL1EN fc HOLM te Zeiat nitn alUn PoörMien 0 igmlUn waarop dé Haam a hoftdtctJtttiiHe t rkrijffbaar bij U m Hwrk Mpolluktri m Z nyi t KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST I illlitrillUC PmiUUna beien Migraine congesties c vooialookalslaians 1 i 11 j ili H li Bontons van KRABPEI IEN HOLM li LeTensTerzekeriEg Maatscliappij DORBUKCBT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatSChappüiyk kapitaal ƒ 2 U00 U00 geheel geplaatst VERZEKERD BEDEAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit At Ij soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterttetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan bet HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bj de Agenten in alle plaatsen van Nederland STALEN BALKEN H E OVING Jr ROTTERDAM Kantoor GELDEKSCBE RADE 3t 33 Plan C Stapriplaatsen BINNENHAVEN O Z FeUenuord De prijzen EÏjii door den staat egarandeerd im bieilehel leluk lic band UUuoodigiBfT tot AeelneminR ia de Kousen van dö door don Staat Hamlmrft sewaarbor de f TOoto GeldloteiT waarin SKiker 11 Milliosn 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Goldlolerij die voljens liet plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende 1 6 hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 15 pr a 10 000 Mark Premie v 8110 000 Mk pr a 800 000 Mark 1 pr s 100 000 Mark 1 prijs a 75 100 Mark i prijz a 70 000 Mark 1 prijs a 6 000 Mark 1 prijs a 80 000 Mark 1 prijs a 66 000 Mark ïpriji a S0 0 0 Mark l prijs a 11 000 Mark 1 prijs a SO OOO Mark Jprijz a JO OOO Mark 66 pr a e 000 Mark lOipr a S IOOMark 168 pr a 2 000 Mark 4 pr o 1 600 Mark 812 pr a 1 000 Mark 1030 pr a 300 Mark 211 pr a 2t0 Mark T7pr a lOU Mark 86063 pr a 169 Mark BïIKpr a 110 1 8 116 100 M 108 Spra78 l 3l M totaal 6V 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 1100 stijgt in de ie kl tot f 6 0llo M m de e tot 60 00 1 M in de e tot 66 000 M in di te tot 70 000 M in de o tot 7 6 iO0 Mark in de 7e tot 200 000 Mark on met de premie van SOO 000 M event lot 600 000 M Voor de eerste prijitrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel orii inoe1 lot slechts Gnid 8 60 een half origineel lot slechts Gnld I 76 oen kwart origineel lot slechts tvuld 0 90 Ue inleggelden voor de volirende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangeiteven in het ofticieele trekkingsplan voorziou vnn het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis vereond ledere doelnonier in de loterij ontvangt on evraagd onmiddellijk na de plaats gehad lielibende trekking de olïiiueole trekkiugslijst De uitbetalina on verzending van de priJZun geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners eu onder de stronnste yehuiuihouding yj tp ledere bestoUini kan men eenvoudig per postwiBsel opgoven ook tegon rembours V Men wende zich dus met do aanvraag om toezonding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 Novembei e k met vertrouwen tot Samuti Hccksi Ikt Sciir Banliier en Wisselkantoor in Hambiirf Dmtscliland iMeuw onovertroffen Prof Dr Liebers wolbokeud AUoen cht met KabrieksroBrk tot voortdurende radicale eu I wkere geDeeing van alle ielfr 4e meest hardnekkige ztinuw xlekten Tooral ontstaan door mp ia afdwalingen op jeugdigen leeftijd I Totale i eneziug van elke zwakte Blee tücht Benaawdheid IlüoJdpüu JMigraine Hartklopping Maagpjjn slechte spyaTerteïing Onvermogen Impotenz PoUutione enz UitiToerige prospectosBen irijilicr fesch fl 1 a B SV duhbebflewli CentraiI Dep6t Matth v d VeRte Zaltboraniel O pöta M Oléban h Co Rotterdam F Happol s Crravenhage 1 Halmmaua i o Jod J Gzn Kotteidam Wolff Co Gouda m bii alle drogisten Paitt ExpelUr d ö D gj ii weidt dit midU Mtt TunsMod siooss k njuliimis oiwriiviii Hunraid tana Kmim dal vai ook l I tel T 6 ïsrV lette bat Mmkniuk rir ku A4n S Wo ssi60o de indamMrt if ttjk L I B Anlteidua W metk Oi R bm v TnT 8 iers F m W lito rtntii r Zijt Gij Doof 77 llle gevallen van DOOFHEID of HMOHOORICHEID ilJn na Gsnssibasr door onse nieuwe nitvlndini bubalve degenen welke doof aelioren Eijn fieooni In ds Deren hofit dlrecl sp Beachrijlt Dw geval Hnderzoekinu en raad vTiJi men kaa ileb met weinig oukneten te linis genexen 1 Dr Daltan a Anral Inttltnte tW La 8aU Ave 0H1CA 0 Gonda Dmk van A BRINKMAN Zn I M tl BultcnlaDdsch Overzlchl De credieten voor de Chineesche expeditie zün bj den Dnitschen rijksdag in behandeling De rgkskanselier verklaarde dat hjj gaarne een indemniteitsaanvrage zo6 inlasschen voor de reeds gedane nitgaven Von Bttlow besprak de voorgeschiedenis van de Chineesche onlasten en wees erop dat Dnitschland nog vroeger dan de andere mogendheden het dreigende onweder had zien aankomen Spr roemde de ridderlijke houding van baron Von Ketteler Luido algemeene toejuichingen Hy ontkende dat do onlusten in China hun oorzaak zonden vinden in de bezetting van Kiaotsjau protest der socialisten toejuichingen der overige afgevaardigden Dnitschland heeft zich het langst onthouden en mengde zich eerst in de Chineescho aangelegenheden na den moord van de zendelingen het verkreeg Kiaotsjau bü een geregeld verdrag Doitschland denkt geenszins aan een veroveringsstaatknnde ten opzichte van China evenmin aan verdeeling van het Hemelsche rgk Alle mogendheden ging graaf VonBülow voort hebben thans het Dnitsch Engelsche verdrag goedgekeurd bravo wij blijven staan op den grondslag van het verdrag van 8 Maart 1898 Vervolgens las de Rijkskanselier de eenstemmig genomen besluiten der vertegenwoordigerh te Peking voor omtrent de aan China te stellen eischen die overeenkomstig de reeds verschenen mededeelingeu in de bladen zijn en sprak hiJ de verwachting uit dat het door do mogendheden nagestreefde doel het voorkomen van herhalingen van het geschiedde zal bereikt worden Doitschland kon zeide hiJ verder bij de gewichtigheiÜ van de daarbij betrokken ethische en raafcieele belangen niet achteraf blijven zonder onverantwoordelijk zijn eigen teekomst prjs te goven Wij moesten dus in China met een voldoende land en zeemacht optreden Wij hebben nooit de rechten van den Rijksdag willen schenden en vragen nu voor de nog niet goedgekeurde uitgaven ons alsnog de vereischte toestemming en de indemniteit te verleenen Wi noodigen den Rijksdag nit den verbonden regeeringen de noodige middelen toe te staan om de taak van de Duitsche staatkunde in Oost Azië overeenkomstig het aanzien van het rijk waardig en met nadruk te vervullen De woorden werden levendig toegejuicht slechts de socialisten protesteerden Dr Lieber Centrum sprak zijn tevredenheid over de verklaring van Von Bülownit FEVILLEIOIX J8 Serge glimlachte U of niemand Jeanne sloeg moedig de oogen op keek hem strak in het gelaat en sprak op uitdagenden toon Welaan dan niemand Zij richtte lich in hare volle lengte op en nam den arm van Cayrol aan die na haar toekwam De prins bleef een oo enblik stokstiji stilstaan en volgde hen met zijn blik De onzinnige begeerte kwam in hem op om zich op Jeanne te werpen haar in zijne armen te grijpen en weg te voeren weg uit deze omgeving ver weg in de eenzaamheid waar zïj hem alleen moest toebehooren Hij wierp een blik naar mevrouw Desvarennes en zag dat zijn vrouw zich by haar bevond Daarop bcnaf hij zich naar net terras waar in het maanlicht de paren dansten op de tonen der muziek die door de openstaande deuren hecnklonk Micheline maakte eene beweging om haaj man te volgen doch haar moeder greei haar bij de hand Blijf een oo e bij mij zeide zij op een toonvan zacht verwijt tot haar wij hebben sedert ikhier ben ternauwernood tien woorden kunnen wisselen Kom zeg toch of gg blijde zijt mij weerte zijn Micheline vloog haar om den hals en zeide en verklaardfi dat zyn party het streven der Duitsche staatkunde volkomen goedkeurt Ër zlJn in de laatste dagen telegrammen uit ZuidAIrika ontvangen waaronder een van Roberts In byzonderlieden na te gaan wat er volgens die telegrammen is gebeurd zou de moeite niet loonen er is maar éen critiek op do Engelsche berichten en die is leugenachtig verdraaid Hoofdzaak is voor ons dat er nog ultüd dapper gevochten wordt door de Boeren en ij nu en dan zooveel succes hebben dat zirmet opgewektheid den stryd voortzetten Zoo langzamerhand dringt dan ook in Engeland de overtuiging door dat de oorlog vooreerst nog niet nit is Chamberlain meende indertijd met den nn tot Minister van Buitenlandsche Zaken bevorderden oorlogscollega Lansdowne dat de Zuid Afrikaansche oorlog een militaire promenade naar Pretoria zou zyn en nu laat het zich aanzien dat de oorlog minstens twee jaar zal duren Men boort voor het oogenblik niet meer van terugzending van troepen van Kaapstad naar Jjonden wel van terugzending van Londen naar Kaapstad Er werd wel naar Londen het vertroostende bericht gezonden van verschillende niet geslaagde pogingen om den spoorweg ten Zuiden van Bloemfontein te vernielen maar niet er bij jjeraeld dat de spoorweg van Kimberley op eon twintigtal plaatsen over een afstand van vfer mylen is opgebroken De Boeren z jn overal in de weer en met opzet omdat de Engelscben daardoor genoodzaakt zijn hun macht te verdeden Een der merkwaardigste dingen seint Roberts zelf in ziJn onnoozelheid namflyk dat de streek bij Potchefstroom weer van Boeren is gezuiverd Hoe dikwyis is dit niet reeds geschied Maar de Boeren keeren terng zoodra de Engelscben weer hun hielen hebben gelicht Dit geschiedt ten Zuidwesten van Johannesburg en in Zuidoostelyke richting in den omtrek van Standerton is het precies hetzelfde De Daily Mail verneemt nit Kaapstad dat de spoorweg van de Kaap Vrystaatsche grens tot Bloemfontein op niet minder dan twintig plaatsen is vernield Wü willen t hopen maar t zou wel kannen zijn dat dit een verwarring is met den spoorweg naar Kimberley Lord Kitchener moet te Ladysmith gezegd hebben dat hij voornemens is als Roberts weg is en hy opperbevelhebber de bevolking van de steden weg te zenden daar het moeilijk is den vyand ten onder te brengen wanneer men in zijn bewegingen belemmerd lieve mama op een toon die de tranen uit de oogen der moeder deed springen die twee maanden lang gefolterd was De patroon nam hare dochter in de armen drukte ze aan haar hart als een gierigaard die zijn schat vasthoudt en sprak Kbt is lang geleden dat ik mij zóó niet dooru heb TOoren noemen Twee maanden AI dientijd ben ik in dat groote huis alleen gebleven dat gij vroeger enkel door uwe tegenwoordigheid gezellig maaktet De jonge vrouw viel hare moeder haastig in de rede en zeide verwijtend O mama ik bid ii zult gij dan toch nooitverstandig worden Verstandig worden Anders gelegd niet waar mij er aan gewennen om zonder u te leven nadatik twintig jaar lang mijn leven aan het uweondergeschikt gemaakt heb Ik ken u als gij ietshadt dat u leed deed zoudt gij het mij niet eenszeggen Er ontstond een oogenblik stilte Toen hernam Micheline op gedwongen toon Welk verdriet zou ik kunnen hebben Nu verloor mevrouw Desvarennes haar geduld en hardvochtig zonder Micheline langer te sparen vierde zij haar wrok den teugel en riep uit Wel het een of ander dat uw man u kanaandoen Micheline stond driftig op en riep Moeder Moet ik onderstellen dat gij uit Parijs gekomen zijt om kwaad van mijn man tegen mij te spreken Mevrouw Desvarennet werd ernstig Neen ik ben gekomen om u te verdedigen Gij loopt ernstig gevaar wordt door een civiele bevolking Niet kwaad bedacht Op die manier worden alle Boeren weer gedwongen een commando op te zoeken en straks komen ook de Afrikaanders in do Kaapkolonie in vollen opstand want het bloed kookt daar ten gevolge van de Engelsche wreedheden tegen de Boeren tegen vrouwen en kinderen Tegen 6 December is in de Kaapkolonie een Afrikaander congres nitgeschreven om te protesteeren tegen het verbr inden van de Boerenhoeven en do inleving der vryo Republieken Naar Dr Leyds moet gezegd hebben zal Kroger morgen te Marseille aankomen eu hoopt hü Vrijdag in Parijs te wezen De bargeme ster van Toulon heeft schriftelijk verklaard dat hy den President officieel zou gaan begroeten Deze mededeeling wordt druk besproken omdat de gemeentoraad van Marseille besloten heeft geen deel aan de ontvangst te nemen De hotelhonder van hotel De la Cloche heeft uit Parijs de opdracht ontvangen zoo meldt de Temps nit Dyon eenige salons en kamers voor den president on zijn gevolg in gereedheid te brengen In beginsel is besloten om aan de betooging elk politiek karakter te ontnemen dat alle ond bnrgemeesters en de tegenwoordige burgemeester gevolgd door den gemeenteraad den president bij het uitstappen nit den trein zullen ontvangen Er zullen alleen woorden van verwelkoming worden gesproken Uit Londen wordt gemeld dat men in sommige kringen de komst van Kroger in Frankryk allesbehalve met verheo ing tegemoet ziet De meeste ministerieele bladen geven aan hnu gevoel lucht in hoofdartikelen De Daily Mail herinnert er aan dat de Boeren met zekere spanning het sluiten van de Wereldtentoonstelling afwachtten in de hoop dat Frankryk ten hunnen bate tusschenbeide zou komen Het blad zegt het verder te betreuren dat de Czaar wiens invloed het Fransche chauvinisme altijd hoeft weten te miitigen en dio steeds meer dan eenig Russisch Staatsman bereid was een misverstand te helpen uit den weg ruimen thans juist voor eenige weken aan het ziekbed gekluisterd zal wezen De Daily Telegraph beziet do zaak van een optimistisch standpnnt en zegt dan Engeland heeft nooit vriendschappelyker tegenover de Ëaropeesche Mogendheden gestaan dan thans Ook de verhouding tot Frankrijk is beter dan voor eenigen tijd en wat Rusland betreft bewijst het afstaan van het beheer van den spoorweg naar Shanhaikwan dat de Czaar gaarne met Engeland op vriendschappelijken In mijn liefde vroeg de jonge vrouw opgeschokten toon Neen in uw vermogen Micheline liet een luiden lach hooren Als het anders niet is Deze onvcrbchilligheid deed de patroon opstuiven Üij spreekt er licht over Op de wijze waaropuw man het nu aanlegt zal er binnen zed maandengeen cent van uw bruidschat overblijven Welaan zeide de prinses vroolijk dan zult gij er ons nog een geven Mevrouw Desvarennes nam de koele houding aan die haar bij het doen van groote zaken eigen was Ta ta ta verbeeldt gij u dat mijne kasgeen bodem heeft Ik heb u bij uw huwelijk viermillioen gegeven bestaande in vijftienhonderd duizend Irancs in geld een pand iu de rue de Hivoli en achthonderd duizend francs die ik uit voorzorgonder mijn berustinfï gehouden heb en waarvanik u den interest geef De vijftienhonderd franc zijnhaast op zoo niet geheel En mijn notaris is mijkomen waarschuwen dat het pand in de rue deEivoH verkocht is zonder dat eene wederhelegging plaats gehad heeft Wist gij dit alles mijne dochter 7 Neen mama Hoe is dat mogelijk voer mevrouw Desvarennes uit Er kan niets gedaan worden zonder uwe handteekening Die heb ik gegeven lispte Micheline Gij hebt die gegeven herhaalde de patroon met eene onbeschrijfelijke uitdrukking van toorn in hare btem Wanneer dat Daags na mijn huwelijk Heeft uw man de onbeschaamdheid gehad voet wil verkeeren Het blad gelooft daarom dat de reis van President Kruger op een sta tknndig fiasco zal uitloopen Allo sympathie betuigingen voor hem zjjn uiet zoozeer tegen Engeland gericht als wel tegen het huidige bewind in Frankrijk Het schijnt dat de toestand van den Raasischen Czaar ernstiger is dan uit de bulletins wel blijkt De grootvorsten Wladimir Alexis en Cyrill die te Parijs vertoefden zyn plotseling naar Petersburg ontboden De 19me Hiècle brengt dit vertrek in Verband met de geruchten over de instelling van een Regentschap waarvoor naar het blad verneemt grootvorst Wladimir zon zyn aangewezen Grootvorst Wladimir is des Keizers oudste oom de broeder van czaar Alexander UI Hy werd 10 22 April 1847 geboren en is gehuwd met Maria Paulowna Maria Alexandrine Elisabeth Eleonore hertogin van Mecklenburg de halve zuster van hertog Heinricb De Spaansche kamerleden komen reeds voor de opening dor Cortes naar Madrid toe De oppositie moet vuu plan zjjn de vermeerdering van uitgaven die bü do begrooting zal worden voorgesteld te bestrijden Ook verwacht men dat er een debat zal worden uitgelokt over het veel besproken huwelijk van de prinses van Asturië Aan de Carlistische afgevaardigden wordt het vooroemen toegeschreven eene interpellatie te houden over de strenge maatregelen die de regeering beeft gebrnikt om wat zij noemen een denkbeeldig komplot te beBtryden Het laat zich dus aanzien dat het nieuwe kabinet voor heete varen zal komen t staan De regeering wil zich daartegen vast een beetje dekken en heeft verklaard dat zij niet van zins is in het volgend jaar de belastingen hooger op te drijven De grootste moeilijkheid zal echter wel de kwestie over het huwelijk van de prinses van Asturië geven Gelyk wy reeds vroeger mededeelden is de liberale partij daar sterk tegen en is zy vooral na de Carlistische beweging van deze maand nog heftiger in hare oppositie geworden In verband daarmede verdient de aandacht een bericht in de Globo het orgaan van Sagasta waarin wordt betoogd dat hot in de tegenwoordige omstandigheden aanbeveling zou verdienen over dat huwel k maar verder niet te spreken totdat de Koning meerderjarig is en zelf zal kunnen beslissen u daags na uw huwelijk te vragen Micheline glimlachte i Hij heeft mij niets gevraagd mama zeide zjjzacht ik heb het hem aangeboden Gij hadt mi buiten gemeenschap van goederen laten trouwen Uit voorzichtigheid Met een snaak als uw man Uw wantrouwen moest hem vernederen en ik schaamde er mij voor Ik heb er u niets van gezegd want met uw karakter dat ik ken zoudt gij het huwelijk hebben kunnen tegenhouden en i had Serge lief De toom van mevrouw Desvarennes was bedaard Zij keek Micheline aan Zij wilde de diepte van den afgrond kennen waarin hare dochter zich door haar bhnd vertrouwen gcatort had En wat heeft hij toen wel gezegd f Niets antwoordde Micheline zeer eenvoudig Een traan kwam in zijne oogen en hy omhelsdemij Ik zag dat dit klem bewys van kieschheidhem zeer trof en ik was heel gelukkig De patroon haalde de schouders op Dochter zeide zij gij zijt onEinnig genoegom opgesloten te worden Wat drommel wat heeftdie snaak toch voor bijzonders dat hij alle vrouwenhet hoofd op hol brengt Alle f riep Micheline haastig uit en ondervroeg hare moeder in hevige onrust met de oogen Dat is bij manier van spreken hernam mevrouw Desvarennes Maar gij begrijpt mijn kind dat ik mij met hetgeen gij mij daar verteld hebt niet tevreden kan stellen Ken traan en een kusgeven het geld van uw bruidschat niet terug 1