Goudsche Courant, woensdag 21 november 1900

No 8358 Donderdag 33 November 1900 30ste Jaargang GOÜDSCHE COUMNT if I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Xo M De Uitgave dezer Courant geschiedt daffelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN b 9 4 b O Q O O Maatscliappiyk Kapitaal 2 000 000 gebd geplaaisi Teritoud Gevraagd op vast werk en tegen lioog loon 6 FLIEE SLIESLMS g goed op de hoogte van bet vak Adres EERSTE GRONINGER BLIKEMBALLAGE METAALWARENFABEIEK M JOOaiES Groningen Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouqueltfn eni QRAF en F£ESTKEANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van iySJSVTENCIl EU Dood alle Insecten Door bijvoeging van iO deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Ohschadelp voor vruchten bloemen en planten V Liter t 0 60 L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No lU SEMBEPOT TAN THEE Men wordt verzocht p t MERR te letten niT H T Mioizim vi M RAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEH Deze THEEËN wordpn afgeleferd in verzegelde pakjes van m tuee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prfl voorzien van nevenstaanfl Merk volgenR de Wet gedepo Deerd Zich tot dB mtvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART VL In de AVONDSTEE üubbele Buurt It 13 Zijn heden ontvangen de nieuwste modellen ÜASORJIAIENTEN eo fraaie G SB LW Steeds gesorteerd in GASFORNUIZEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen coneurreerende prezen Aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter Tel No 117 FEANSCHE STOOMVEEVEEU ehemiscie Wisscherlj VA H OPPEHHEIMEB 19 KruUkade BotterdamGebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Qoofddep t voor BÖÜDA do He r A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Ueerenen Oamoigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itooni n van plnohe mantala veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onKshadeljk voor de gezondneid volgens taal bewerkt X O ön es O O k MXtr Kort overzicht onzer Prijscoarant SHERRIES P ale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet lo 12 VERMOUTH la Turin l jO flesch BODEGA CHAMPAGNE l o COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 26 f 3 76 en 5 CS n BB O a s SCOTCH WHISKY 5 S Per Fl Per Ank 45 Fl I a LISTRAC i n 65 Nto f 27 75 ff j CHATEAU VALRÓSE 0 75 31 S a St ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 1 42 f g PAUILLAC 1893 1 25 53 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 tr S SAUTERNE 1 42 n O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 JK BOURGOGNE 1 10 47 P ü De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bü De Onna T CRKBAiS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de inaag door het gebrnik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijdeil als Mangltatarrh Maagkramp Mangpl nen moeleHJIie spV vertering of verêlljmlng op den hals gehaald hebben zij hiermede j een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoften en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door bet op jnisten tyd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselpheid met braken die by chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen lUrnwe+rtraraïnir onaangename gevolgen daarvan als V CrBvOppiUg benauwdheid koliekptjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bfl gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpjnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt don zieke nieuwen levenslust Talrijke atteuten en dankbetuigingen bewinxen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i PI 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 8 Gravenhage enz alsook in TiUe grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarsoliuwd I Hen ïerlanüe uitsluiienii T Huberl Ullrich sche Kruidenwijn Levensverzekering laatscliapplj DORDRECBT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessen i sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amenk krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AI I1E soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam by den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bS de Agenten in aUe plaatsen van Nederland De prijzen rijn door len ateat j lïugiirandeerd Hoofdprijs er 61 0 0011 Mi Icn iiieilc iiel jduk lie iiand üitnoodlging tot deelneming In de Kanseo lan de door den Staat Hamburg gowoarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Mülioen 202 000 Mark ewonnen moeten worden De pMJzen van deze teel voordeel biedende Ueldlote die volgen het plan sleclil 118 000 loten bevat zijn de volgende 11 hooMta priia ia eventueel 600 000 Mark 18 pr a 10 000 Mark 1 Premie v SOO OOO Mk I pr a 800 000 Mark 1 pi a 100 000 Mark 1 prijs a 7t 000 Mark i priji a 70 000 Mark 1 prijs a 5 000 Mark 1 prijs a eo OOO Mark l prijs a t 000 Wark prijz a BO OtiO Mark l priJB a 40 000 Mark 1 prijs a SO OOO Mark priji a 10 000 Mark H pr a B OO0 Mark lOlpr a S riOOMark Utpr a 2 000 Mark 4 pr a I 500 Mark 12pr a 1 000 Mark lOSO pr a 300 Mark lOpr a Ito Mark T7pr a JOO Mark 96053 pr a 1 SS Marl MtOpr al 0 148 lis 100 M 108 pr 7S l Jl M totaal 6 010 prijzen De lloofdprijfl in de lö klasse bedraagt Mark SO hOO stijgt in de o kl tot H OOO M in de Se tot 50 000 H in de tot t$ 000 M in d te tot 70 000 M in de o tol 75 00 Mnrk in de 7e tot 10 000 Mark en met de premie van SOO 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gnid 8 50 een half orijioerl lot slechts Guld I a een kwart origineel lot slecht juld 0 0 lie inleKgelden voor de rol eude klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis vereend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad helibende trekking de oÜScieolo Irekkingslijst De uitbetaling en verzending van de priJZun geschiedt door mij en direkt en prgmpt aan de winners en onder de strengste elieimhouding if ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rtmbours BV Men wende zich dus mtt de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertrouwen tot Samuel llecksctjer Senr Bankier en Wisaelkaatoor ia Hamburg B Duttschland Tlüiny B WeodirbaliHi in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegeu alle Borst I ong Lei ernaagztekteii enz Inwendig oowel a s ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prtjs per flacon 1 per post t MS ThlBrry s Wondwitlf bezit een alsnog ongekende geneeskrachij en heilzame werking Maakt meestal elke p jnlp en gevaarvolle operatie geheel oierbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar ud Voor oageuee U k rehouden lieengezwel en onlangs een liijoa a aar kankerlijdeu genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enï van allerlei aard Prijs per pot I 60 per po t f 1 80 Centraal ilopöt voor Noderhmd Apotheker HElVIll S IHDEItS Bokin 8 Amsterdam Wiar geen depot l lt lle men direct san die SdiutMnapotheke del A THIKRRY in Ptegride bel ItoMtoch tleiUmicli Gelieve proepectiM te ontbieden bij het Centresl llepfit benderi rokia S Anuteldsm Geen Eni elsch maar EcM BOEEEUBROOD t cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 E CASSIÏO TANDARTS Tarfmarkt 185 Gouda Spreeknnr van HMP DINSDAGS en ZASeRDAGS van tot to nar behandeling van minvermogenden Op dit aar worden konsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Sonda Drnk van A BRINKMAN Zn Bultenlandsch Overztebt In den Daitschen Egksdag is looals vrj reeds berichtten in ons vorig nummer de Chineesche qnaestie behandeld De Eykskanselier hield een breedopgeietteredevoering waarin h niteenzette dat hetoptreden van Dnitschland niet voortkwam nitlust naar avontnren of nit willekenr maar hetgevolg was van een niet te ontkomen noodlakeltjkheid Daitschland bevond zich in staatvan wettigen tegenweer na den moord op zijngezant baron Ven Ketteler die onverschrokken stierf als een officier voor het front waardig Letland dat hij vertegenwoordigde en waardig den historischen naam dien hijdroeg Want het is niet het bezit nemen vanKiantsjau zooals ook van sociaal democratische zijde wordt beweerd dat de uit barsting ten gevolge had de heer VonBalow acht bet een strgd van China tegen debeschaving tegen alle vreemdelingen ni talleen tegen consnls en gezanten maar ooktegen ingenieurs zendelingen spoorwegwerkers Tegen de Enropeesche beschaving waarbij Japan zich aansloot richt zich de Chineesche barbaarschheid van deze Boxersbeweging Dnitschland wil dan ook in China geen staatknnde van verovering volgen maar zijn recht en belang en eer zoo verdedigen zoo air bet een groot volk betaamt Dnitschland verlangt niet naar verdeeling van China en heeft er ook geen belang bij een politiek van annexatie te volgen Doch op het oogenblik is van alles wat de verbondenen wenschten slechts het ontzet der in Peking opgesloten vreemdelingen bereikt De gezanten zijn wel eenstemmig over de eischen dis gesteld moeten worden om China de overmacht van de mogendheden te doen gevoelen en zorg te dragen dat opstanden all die der Boxers niet weder voorkomen Die eischen zijn door China nog niet aangenomen en het kan mogelijk zjjn den Chineezen ad oculos te demonstreeren dat Dnitschland op militair gebied de meerdere is van China Ten slotte verzoekt de kanselier den Rijksdag om goedkeuring van de maatregelen door de Regeering genomen en van de uitgaven die daarvoor ziJn gedaan I Merkwaardig is wat de Eijkskanselier zeide over het nlet bijeenroepen van den Rijksdag in buitengewone zitting hetgeen feitelijk het zwaartepunt van het debat zon worden Ik wensch deze gelegenheid aan te grijpen om miJ voor dit bnis uit te spreken FEVILLEIOX S9 Micheline deed eene nieuwe poging en bc8torm de opnieuw dit oproerige hart Och mama laat mij toch gelukkig zijn Men kan het wezen ronder dwaasheden te doen Daartoe ia geen 3tal met harddravers noodig O hij heelt zulke mooie kleuren gekozen viel Micheline haar met een glimlach in de rede Een buis van parelgrijs en rüver eene pet vanrosé Het is verrukkelijk Vindt gij Welnu gij zijt niet moeielijk te voldoen hernam mevrouw Dcsvarennes opgewonden En de Cercle En het spel wat zegt gij daarvan Micheline verbleekte maar met eene zehbcheersching die hare moeder pynlijk aandeed sprak zij Moet men zooveel beweging maken over enkele parttjljes kaartspel Dit volhouden om Serge io alles te verontschuldigen verbitterde de patroon Spreek mij niet tegen ng zij heftig voort ik ben goed onderricht Wilt gij dat ik u zeg hoe het met uw man gaan zal Hij is begonnen met kaartspel hij gaat voort met paarden hij xal eindigen met slechte vrouwen I Mama riep Micheline diep getroffen nit En het ztü ten koste van uw rijkdom z n i over de vraag die ons allen bezig houdt Ik ben te zeer doordrongen van de noodzakelijkheid dat tusschen de verbonden regeeringen en dit huis tnsschen de verbonden regeeringen en bet Dnitsche volk de voeling niet verloren gaat En ik erken het recht van den Rijksdag en van bet land om te weten welken koers wiJ uitgaan te gaarne om niet open en duidelijk te spreken voor zoover het belang van den staat dit toelaat De rniterlpe verklaring van Von Billow was ook een streep door de rekening van de linkerzijde waar men tal van redevoeringen in het hoofd had over het heilig recht van de indemniteit Men lachte daar om de verklaring van Von Bttlow waarop deze zeer gevat zeide üit uw verlegenheid zie ik dat de hoeren op een conflict hadden gehoopt maar dat valt u tegen Zoolang ik dit ambt bekleed lal ik als verantwoordelijk Rijkskanselier mij honden aan mijn zoo even ontvouwde beschouwing ten aanzien van het recht van den Rijksdag om de uitgaven toe te staan en daar naar handelen Er is wel zelden een redevoering nitgesproken waarin bij voorbaat de bezwaren der oppositie zoo duideljjk en open weerlegd ziJn nog voor zij waren nitgesproken t Is of de Rijkskanselier zich tot taak had gesteld vooraf al het gras voor de voeten der linkermanBefl weg te maaien Bülow bepaalde zich niet tot de indemniteit maar weerlegde op zijn manier al de bezwaren van hoogeren gewone politiek welke in da kranten waren aangevoerd tegen de Keizerlijke politiek Het zwaartepunt van de Dnitsche politiek bleef in Europa en geen enkele slap zou worden gedaan om bet te verplaatsen of de Duitsche macht in haar natuurlijk middelpunt te verzwakken Ook zon Daitschland niet doen aan politiek ten behoeve van andere Mogendheden Dit laatste zag natuurlijk op het tractaat met Engeland en om nog meer kracht daaraan bjj te zetten liet de Rijkskanselier er eenige lieve woorden op volgen aan het adres van den zieken Czaar met de bijvoeging dat steeds alles zoa worden gedaan om de voortreffelpste betrekkingen te onderbonden met Rusland Men moest ook niet bang wezen dat Daitschland nn voortaan in alles zijn neus zou steken Volstrekt niet dat was de polttiek van Napoleon III die hem trouwens slecht was bekomen maar de HohenzoUern s waren geen Bonaparte s en hun grootste zoon de ondeFrita had voor allo HohenzoUèrn Vorsten de leus gevestigd Ik ben de eerste dienaar van den Staat Maar gelukkig beo ik er nog om uwe zaken weer terecht te brengen En ik zal dat heer zoo kort houden dat hij voortaan wel in het goede spoor blijven zal dat beloof ik u I Micheline plaatste zich voor hare moeder en zag zoo bleek dat deze er van schrikte Met bevende stem sprak zij Moeder pas op dat gij er geen woord van te en mijn raan zegt I Ik gevoelde dat ik tusschenmijne genegenheid voor mijn man en mtjn eerbied voor u zou moeten kiezen Ik zie dat gij tusschen deze beiden niet aarzelt sprak de patroon bitter Dat is mijn plicht En gij zelve die zulkeen goed verstand hebt zoudt moeten zeggen datik verkeerd deed indien ik daarin weifelde Ach Micheline kon ik vermoeden u zoo weder te vinden kreet de wanhopige moeder Zietgij niet in waarheen gij u laat voeren Gij denkt dat gij uw map door uwe edelmoedigheid aan uverbinden zult Gij zult hem van u verwijderen dewijl gij hem de ondeugd gemakkelijk maakt Indien gij u niet doet gelden zal hij u hoe langerzoo mmder gaan tellen Pas op dat gij u niet aantijne voeten werpt want hij zal u vertreden De prinses schudde fier het hoofd en zetde glimlachend Gij kent hem niet mama Hij is een edelman hij begrijpt iedere kiesohheid en men kanmeer winnen door toegevend jegens hem te zijndan door hem te willen tegenwerken Bovendien het is mij een lust om mijn prins met al die pracht die hem zoo goed staat te om ringen Uij is m er dankbur voor hij bemint In de zitting van gisteren verdedigde von Bttlow in een schitterende rede zijn bonding nader tegenover Richter Met betrekking tot de aanneming van hot opperbevel over de verbonden expeditietroepen verklaarde de Rijkskanselier dat Daitschland officieel van buiten af daartoe was aangezocht De Rijkskanselier vervolgde zeggende Meer kan ik daarover niet mededeelen het betreft onderhandelingen van Souverein tot Souverein Verder verdedigde graaf Von Bttlow de missies en verklaarde hij dat het Dnitschland s plicht is in het Oosten en niet minder in China het protectoraat over de Duitsche Katholieke missies op zich te nemen en deze te beschermen Hil wees er op dat ook Hongkong niet dadelijk de schitterende en beteekenisvoUe haven van nu is geweest zoo zal ook de Kiaotsjan zich gestadig meer ontwikkelen Met betrekking tot de redevoeringen van den Keizer verklaarde graaf Von BlUow dat hjj daarvoor de volle moreele verantwoordelijkheid op zich neemt Zij zijn door de groote meerderheid der naties niet misverstaan Da rede te Bremerhaden heeft de Keizer als soldaat tot soldaten gehouden Die menseben moesten weten met wie ze te doen hebben De pink van een dapper Dnitsch soldaat is miJ meer waard dan bet ge eele Boktersgespais De wereldpolitiek ging hü voort beteekent niet inmenging in zaken die ons niet aangaan maar wjj willen niet minder ebenbürtig zijn dan andere mogendheden De natie zal zich het recht op een verstandige bezadigde wereldpolitiek op een passende positie in de wereld niet laten ontzeggen Levendige toejuichingen beweging De interpellatie in do Franscho Kamerzitting van Dinsdag over het geknoei dat aan het ministerie van oorlog met ridderorden zon hebben plaats gehad is geëindigd m eene volslagen overwinning der Regeering En Drumont de hoodredacteur van de Libre Parole het blad waarin de beschuldigingen nog het minst vaag waren aangeduid sloeg een treurig figuur Eerst hield hij zich maar van den domme en niet dan nadat aanhoudend om hem geroepen was verscheen hij op de spreektribune En wat h tot zijne verdediging te zeggen had kwam op niets neer De regeering weigerde de eenvoudige orde van den dag te aanvaarden Met 394 tegen 8 stemmen ging de Kamer met haar mee waarop met 379 tegen 31 stemmen eene door mij en zijne liefde stel ik boven alles want ik voeldat ik sterven zou zoodra hij mij niet meer lief had Gij wilt mijn leven toch niet vernietigen niet waar f vervolgde zij terwijl zy haar blond kopje op den schouder harer moeder zinken Het Ik begrijp uwe ontevredenheid Maar ik smeek er u om laat om mijnentwil uw wrok varen doe afstand van uwe plannen houd uwe gevoelens in uw hart besloten en zeg niets meer uit liefde tot mij 1 De moeder was overwonnen Ach wreed kind zuchtte zij hoe doet gymij lijden i Maar ik zal doen wat gij wilt sprak mevrouw Desvarennes en omvatte de lokken harer dochter die gouden lokken waarin zij vroeger zoo gaarne met hare vingers woelde De piano begeleide oog altijd de daosenden op het terras Er scheen veel vroolijklieid te heerschen Plotseling ontstond er een algemeen gelach Cayrol kwam vertellen wat er gaande was Eea der gasten had oranje appelen geplukt en ving die op zijn neus op terwijl een ander er van sprak om het houtgewas met punchbowls te iilumioeeren En wat doet Serge bij deze dwaaslwden vroeg Micheline glimlachend Hij praat met mijne vrouw op het terras antwoordde Cayrol Mevrouw Desvarennes keek den bankier aan Hij was rustig en gelukkig Van zijn naijver van vroe ger was geen spoor meer over In de zes maanden die sedert zijn huwelijk verloopen waren had Iiy zijne vrouw opmerkzaam gadegeslagen en haar nooit de regeering geadgekearde motie van Rivet is aangenomen Verspreide Berichten Fbahkbue Met de werkstaking der trambeambten te Lf on wordt het ernst het syndicaat schijnt de leiding met krachtige hand te voeren Eergistermorgen zpn de wagens niet uitgereden de trams zoomin als de omnibussen van de Compagnie des trams et omnibus de Lyon doch de Compagnie lyonnaise zette den dienst voort onder bewaking der politie De bemiddeling van den prefect en van deU burgemeester heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd beide partijen houden voet bij stuk en de bevolking der stad is de meeste gedupeerde partij In den nacht van Zondag opMaand hebben te Parijs een achttal straatrooveraop de Place de la Mairie te St Ouen bjjParijs een electrisch tramrijtnig aaugehopden en een aanslag gepleegd op don conducteur om diens ontvangsten te bemachtigen Oelnkkig sloeg de man met een ijzeren staaf van zich at en de tram kon ontkomen doch nu keerden de bandieten zichtegen den hootdcontroleur der tram dieop zgn bureau zat en indien niet te rechter tijd politie ware verschenen zou de maner om koud geweest zijn Gelukkig zyn er drieder boosdoeners gepakt DüITOHLAirD Tot dusverre moest ieder die tot het actieve leger behoorde en in een rijtuig gezeten den keizer tegenkwam opstaan en het militair saluut maken Naar uit Berlijn wordt gemeld heeft Wilhelm II geoordeeld dat dit salaut onvoldoende is en daarom heeft hij gelas dat zoodra hü voorbjj komt ieder militair die in een rijtuig zit eruit moet stappen front maken en het saluut inlk a l Dit jJle deelen dor wereld heeft dekeizer te düosz Strelitz telegrammen vandeelneming en gelnkwensching ontvangen naar aanleiding Van de dwaasheid van vrouwSchnapka te Breilan welke bij slot van rekening heusch zopveel soesah niet waard is 1 Italië De Engelsche ilinister van koloniën Chamberlain die gezagd werd van een bezoek aan Bome afgezien te hebben om van Genua uit direct terug te keeren naar lijn land is bj slot van rekjening met zjjn vrouw zijn schoonmoeder en lijn zoon toch nog terecht 0 iets verkeerds tetrapt Dus gerustgesteld had bij haar eens voor foed zijn vertrouwen geschonken Jeanne was wr lief en hij hield nog meer van haar dan in h t begin Cayrol die inij het genoegen en verzoek 5fi inne om hier bi mij te komen ik heb haar iets te zeggetif ui it yfnevrouw Desvarennes Zeer gaarne antwoordde Cayrol en venri derde zich In diep nadenken bleef de oude dame alleen achter De komst van Jeanne deed haar opschrikken Serge was de jonge vrouw in het donker der galerij achternageslopen zonder opgemerkt te zijn In den hoek van het breede vak dat uitzicht op den tuin had wachtte hij stil en met kloppend hart De stem van mevrouw Desvarennes verhief zich in het stille salon hij luisterde Neem plaats Jeanne sprak de patroon ons onderhoud zal kort zijn en kan niet uitgesteld worden want morgen ben ik niet meer hier Waarom zijt dj te Nizza gekomen ï Ik heb niet anders kunnen doen r Omdat Omdat mijn man het wilde Gij hadt hem iets anders moeten doen willen Uw invloed op hem ia onbeperkt Er was een oogenblik stilte Toen antwoordde Jeanne Ik vreesde dat ik door daarop aan te dringen zijn arj waan opwekken aou Het xij zoo Aïaar zelfs als ik toegeef dat gij te Nizza vertoeven moest waarom hebt gij d n de uitnoodiging om hier te togeeren aangenomen l êrdt 9trvolgd j