Goudsche Courant, donderdag 22 november 1900

WtDterdienst 1900 Aan evaDgeD 1 October Tijd vai Greenwicb Directe S MorwegverblndlngeD met GUUDA GOUDA ROTTÏSDAM me rtm 11 19 11 18 19 58 1 17 8 18 8 80 S tS 4 89 4 84 B IS 8 18 t l7 v u V B Olf f f BI 8 18 r i 89 8 51 4 08 B 7 5 41 B 8 r1 BB 5 10 7 48 0 6 80 7 B7 llUw 1 U klua bt kgtaUlui Op 1 tniui njn Zouibl Maudin an Oiulig slugnhi ntomWliatUn or U li kl Tw tojtl M mcAtpnji B BolUiidwhe Spo r L Bilr ppUrngt Wwiji 1 411c DiuJ t a B d t 98 1 44 8 14 1 17 8 88 9 14 lO B 10 1 10 40 ll M t 1 14 10 19 8 81 10 80 8 41 X 10 37 7 47 8 07 8 O 8 M 9 3i 10 80 10 45 11 01 11 41 8 4 f 11 51 t t m t t 11 48 r lil f tB 8 81 8 88 9 01 i4 9 88 9 7 I 8 40 r 9 4B EOTTiaDAH SOCBl Tiae nn 11 80 11 38 11 81 11 48 li lO 6 41 8 04 1 89 35 I O 7 S IO 8 4 9 47 10 09 lO U 11 91 8 84 9 60 9 89 10 08 10 1 11 5 1 0 11 81 1 09 rualtotW op a 11 laop ku irt ntknl mrlcm 11 Bollaalida ipoor t Eiln appUnmlluwjii ti J CompagJl to Wnm Uu 80D01 DKN e 10 9 11 8 18 18 li iS 11 8 1 8 l 11 11 1 10 w 11 l l 11 88 i i 9 3 9 41 10 98 10 48 11 41 11 0 ll 4 1 5 1 40 i iO 48 5 49 e si 7 01 8 S9 17 9 8 8 18 r r 8 84 S 88 E = 8 43 8 i V 4t 10 19 9 11 1 10 00 10 19 Haga 5 8 04 7 0 7 1 7 8 sis 8 8 9 03 9 44 10 11 U 8 U 1 1 80 0 7 4 00 4a6 4 87 6 J 7 1 7 1 7J5 1 8 8 9 1 10 0 Voorburg B 88 3J Z Sm l SO 4 88 tAl lO u Zootarm Zeg 8 8 J Jj 5 1 54 10 Zovonh Mo 08 10 b4 11 6 5 H 08 U 84 8 1 8 0 8 4 4 J7 4 4 1 5 4 7 05 7 81 8 09 8 8 8 48 10 38 10 9 GOUD A A M H r I R O A M ou Ia t 8 11 8 83 9 13 10 0 lO S 1 08 1 10 i S l i 4 07 48 19 5 8S8 48 S1 lO i 10 37 11 0 Aiuit W 8 01 8 6 9 1 10 10 11 04 li 4S 18 7 1 7 8 8 1 4 7 6 30 8 0S O 44 9 10 8 1 03 11 9 Aiiut O 8 V ia 9 87 10 9 11 1 1031 10 8 1 8 40 4 7 1 5 46 8 i 9 8 10 bO U IS 18 14 2f tJO L O A I T a 1 o 11 i viH forM 10 14 10 9 11 00 l 87 1 15 3 1 4 8 8 8 11 18 8 11 M 8 S 11 10 14 10 49 11 47 U 8 1 0 8 08 8 45 04 80 vm l 0 8J 7 15 8 10 8 t 9 18 9 81 U K 1 7 H SO S l 8 10 3 84 4 41 8 11 81 7 09 8 10 9 1 Ikna W 14 7 80 8 86 8 4 9 80 48 11 80 18 4 l OB 8 40 8 88 8 49 01 B S8 86 7 10 0 H ud 7 0 7 81 8 18 l 10 18 10 84 18 1 1 8 8 18 4 18 4 84 8 47 7 18 7 4 8 0 9 11 11 98 f T s Is a 88 7 47 8 8 9 80 10 1 10 B 11 38 18 0 1 48 3 08 S 19 4 48 6 4 SS 7 00 7 8 Ml 07 8 4 8 09 9 87 10 88 U B 1 7 7 4 36 10 0 10 48 11 07 9 i 10 It 7 14 7 4 8 10 07 1 U 11 18 68 8 17 10 41 1 8 4 88 48 7 08 7 14 8 80 0 08 8 10 4 ll lf lt ll 11 1 1 18 8 40 8 4 4 48 gekomen te Bome hoewel hy heasch Zondag te CasteUamare vas scheep gegaan aan boord van de Surprise t Was evenwel noodweer en de passagiers deden zó6 akelig dat Chamberlain besloot er ziJn hachje toch maar niet aan te wagen hg ging weer naar Napels en randacr naar Rome waar hg das avonds zijn intrek nam in een hotel BINNENLAND STATEN GENEUAAL T W B B n B U M 9t B H Zitting van Dinsdag 20 November Aan de orde De rechterlyke reorganisatie in Indié De regeeringscommissaris Mr Winckel bestrijdende dat het voorstel onvoldoende zou zijn toegelicht verdedigde de overbrenging der revisie der vonnissen van het Kooggerechtshot naar de Raden van Jnetitie te Batavia Soerabaya en Samarang onder meer noodig door de belangrgke toeneming van het aantal zaken en met het oog der in het vooruitzicht zijnde invoering van het Stralwetboek voor Inlanders en in het belang der rechtspraak en om eenheid in de Jurisprudentie te brengen Tegenover den heer Uackay beriep hij zich op wglen Minister Kenchenins die in beginsel voor de overbrenging was en tegenover het ongunstig advies van het hooggerechtshol van 1894 stelde hjj verschillende andere adviezen Door de overbrenging zullen do landraden en raden van jastitie geenszins met werk overladen worden Voorts betoogde spreker dat do revisieoverbrenging volkomen grondwettig is want het regeerings reglement is geen beletsel voor die overbrenging Wordt dit voorstel verworpen dan zal het lang duren vooraleer er verbetering komt in de rechtspraak der Inlanders De hoeren Pijnacker Hordgk Van Karnebeek en Troelstra repliceerende handhaafden hunne bezwaren Laatstgenoemde het niet voldoende der toelichting volhoudende Weel de overbrenging van revisie aan jonge minder ervaren Raden yan justitie alkeuren als nadeelig voor de eenheid in rechtspraak Ook de hoeren van Styrnm en Mackay bleven het voorstel bestrijden De heer Troelstra werd in den loop zijner rode door den voorzitter tot de orde geroepen waar h de argumentatie van den regeeringscommissaris op sommige punten vergeleek bij het pleiten van een advocaat voor kwade zaken De regeeringscommissaris verdedigde nader het ontwerp Bij het nader debat bleek dat de bedoeling is de revisie bü de raden van justitie te omringen door de waarborgen voor oraal debat en getuigenverhoor Naar aanleiding daarvan vroeg de heer Troelstra nadere inlichting waarop het debat werd verdaagd tot heden 1 S B door Qouda Uoordieoht JJieuworlrerk Oapella KdHeidun H BottordamD f Rotterdam B 7 11 1 18 7 18 7 88 B 7 44 8 B0 8 87 9 C 9 19 i 09 8 84 9 08 7 8 Botterdam Baun Rotterdam D F Bottordam U Gapella Kieuverkerk Hoordieoht eionda i AUm 1 4 4 80 07 7 18 7 484 41 01 81 B ll 04 17 10 8 7 S 8 04 S Ui ntn l Ulu 8 87 8 41 M 9 0 9 149 08 9 19 Oouda ZeT Dh Moero BoetarmearZeg Voorburg i Haga 7 1 7 18 7 8 7 8 7 8 i t 07 84 7 4 8 1 10 8 48 8 08 Uoud üudaw Woard Utiaelit 8 18 7 04 8 18 8 0 9 89 Ulnwkt Woerdau Oudow Giuda De centrale sectie werd samengesteld uit de hoeren Mackay Kerdijk Bastert Schepel en De Savornin Lohman PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Zitting van Dinsdag 20 November De Staten hielden gister voormiddag 11 nur hun tweede zitting in het gebouw der Eerste Kamer onder voorzitterschap van mr Patijn commissaris der Koningin Op het adres van gelnkwenschen aan H M de Koningin had H M telegrafisch Haar oprechton dank en groote erkentelgkheid betuigd voor de gelnkwenschen Haar aangeboden ter gelegenheid Harer verloving Deze kennisgeving werd daverend toegejuicht Ingekomen zgn nog Adres van F W Batabrega directeur van den s Gravenhaagschen stoombootdienst met bezwaren tegen eventueele invoering van beperkten Zondagsdienst bü de provinciale sluis en bragi en Zal bij dit punt worden behandeld voorts adressen tot ondersteuning van de snbsidie aanvrage der HoU £ lectr Spoorw Maatsch Overgaande tot de agenda waren achtereenvolgens aan de orde de volgende punten a Voorstel van Gedep Staten tot aanvulling en wijziging der reglementen voor Schiedam en Delfland ter bevordering der waterafstrooming De overgrooto meerderheid der commissie uit do Staten adviseert tot aanneming der voorstellen van Gedep Staten behoudens eenige wijzigingen waarmode Gedep Staten zich geheel hebben vereenigd Hierover werden algemeene beschouwingen gevoerd De heer Kley kon zich alle hulde brengrende aan het werk van Ged Staten niet vereenigen met hunne voorstellen meenende dat volgens onze Grondwet in een reglement van een waterschap niet thuis behoort de inrichting en het beheer zooals Gedep Staten dat in het belang der volksgezondheid wensc ien een onderwerp dalrmet de waterschappen niets gemeen heeft en daarbuiten staat Spr ontwikkelde een regeling die minder bezwaar zou hebben en waardoor de poldermolens op den boezem zoo goed mogelijk kunnen malen door in de reglementen bepalingen op te nemen tot vaststelling van de peilen waartoe hot den polders vrij zoude staan water op den Schieboezem uit te slaan alsmede van de peilen waartoe het den hoogheemraadschappen geoorloofd zou zjjn den boezem af te zetten Afgescheiden hiervan acht spr het zeer onbillijk aan Schieland de kosten op te leggen voor het maken van een sluis die geheel in het belang is van Delfland en den Haag Ten slotte doet spr uitkomen dat de voor stellen toch niet veel zullen bijdragen tot reiniging van den boezem Voor dit geringe vtordeel stelle men de poldorbelangen niet in de waagschaal Ten koste van de polders werkt hij daartoe niet mede 10 88 11 0 11 09 11 19 ll 10 58 11 85 u ie 10 08 r 11 88 1 10 1 17 i e 10 18 11 0 18 34 B 9 40 9 48 10 18 io e 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 De heer van Dissel ontwikkelde insgelijks zijne bezwaren tegen het plan dat meer zon beduid hebben indien men geheel Schieland onder Delfland had gebracht doch in stede daarvan heeft men de zaak gecompliceerder gemaakt door de nitlating van water aan het overleg van drie corporatién op te dragen Rationeeler ware het die opdracht maar in eens aan het provinciaal waterstaatsbestuur op te drhgen al is spr geen voorstander van zoodanige centralisatie Op grond dat hij de noodiakelïkheid van de maatregelen niet inziet kan hg dus niet met de voorstellen van Ged Staten meegaan De heer Dnynstee motiveert de redenen die hem beletten met de reglementswijziging van Delfland mede te gaan Bg hem zijn bezwaren gebleven tegen de wijzigingen voorgesteld in het boezembeheer tegen het niettoekennen van schadevergoeding tengevolge van de reglementswijziging en tegen de verandering der verhouding tusschen Delfland en Schieland Deze bezwaren worden door hem in bijzonderheden ontwikkeld onder referte aan de bezwaarschriften bij de vergadering ingekomen De heer van de Velde alle hulde brengende aan de samenstelling van het rapport der commissie had gaarne gewenscht dat bet geneeskundig staatstoezicht in verband met de sanitaire belangen over dit voorstel ware gehoord en hoopt alsnog dat de regeering de voorstellen eenmaal aangenomen in handen zal stellen van de staatscommissie tegen de verontreiniging van openbare wateren Hg dient amendementen in ten opzichte van de bijdrage der provincie in de kosten en tot ontneming van het medezeggenschap aan Rotterdam De heer Ruysch toetst de voorstellen aan de vraag of de belangen der ingelanden door de voorgestelde regeling gediend worden en of de bevordering van de volksgezondheid ligt op den weg der waterscfaapsbesturen De heer Paul meent dat waar de provincie niets kan doen tegen vervuiling van het water door afvoer van faecalliën en fabrieksvnil zjj zorgen moet dat de schade zoo gering mogelijk zij en dat het noodige water door de rivieren stroome Hij verwacht daarom voel van het brengen van het bestuur over de waterregeling in een hand in casu Delfland waardoor er meer eenheid komt in de regeling van den boezemstand wat dan ten nutte kan komen aan de streek en den gezondheidstoestand gelijk da toestand van Rgnland bewijst De heer van Stolk stelt zich ook op het standpunt dat hier niet gediend wordt een belang van den polder doch alleen van de gemeente Delft en s Gravenhage Maar voornamelijk beschouwt hij het geheele werk tegen het belang van Rotterdam De heer Muller bestrijdt mede de voorstellen na een geschiedkundig relaas dat reeds van verouderde tijden af de Schiedamsche Schie niet behoorde tot den boezem van Delfland maar van Schieland Dat leidde hem er toe te constateeren dat het voorstel betreffende de sluis aan de Daenskade is een terugkomen op alleroudste toestanden De heer Conrad rapporteur is bjj onderzoek tot de overtuiging gekomen dat de toestand van Delf en Schieland is eenmiddeneeuwsche toestand waarbij Schieland een belangrijken invloed oefent op den watertoestand van Delfland tengevolge van de waternitlating te Rotterdam waarin Delfland niets te zeggen heeft en zich maar moet schikken naar Schieland en Bolterdam Door dien ttaat van zaken wordt aan Delfland een groote hoeveelheid water onttrokken 1 48 1 I 8 8 14 4 1 58 8 03 8 09 35 4 8 4 47 4 08 4 34 B S 4 51 8 11 4 14 8 07 8 18 48 A a G m S 4 4 1 4 0 6 0 5 18 8 7 4 1 4 45 5 8 85 1 4 7 57 ff e 8o 7 10 7 88 8 38 10 87 11 0 7 85 10 83 8 48 11 01 8 08 8 9 11 11 4 7 00 De heer Conrad zegt nog dat de commissie hoegenaamd geen afbreuk heeft willen doen aan de waterbelangen van Rotterdam en integendeel Rotterdam stem wil geven in de regeling van de doorstrooming alleen wenscht de commissie dat naar Rotterdam niet meer water stroomt dan noodig om de RotterdamBche wateren zniver té honden Tevens wenscht hij dat door de sluis aan de Vlasmarkt de ssheepvaartbelangen van Rotterdam veeleer bevoordeeld dan benadeeld lullen worden Nadat nog andere sprekers het woord gevoerd hadden deelt de heer Drost wethouder van Rotterdam mede dat hg gemachtigd is te verklaren dat te Rotterdam B en W bereid zgn voor te stellen met Schieland in overleg te treden om vrijwillig voor gemeenschappelijke rekening de verlangde inrichting onder of nabg de Vlasmarkt te stichten en ter dispositie van Ged Staten te stellen en te doen dienen tot voorziening in de doorstrooming van Delfland als met de hygiënische belangen van Rotterdam overeen te brengen is applaus De heer Courad dient onmiddellijk ook namens de commissie een voorstel in strekkende om af te wachten de voorstellen van het gemeentebestuur van Rotterdam om Ged Staten in de gelegenheid te stellen ze nader te onderzoeken en omtrent deze zaak rapport nit te brengen in de eerstvolgende bnltengewone of gewone vergadering der Staten De heer Drost vereenigt zich gehe9niiermede Deze motie wordt zonder stemming aangenomen De vergadering gaat over in comitégene raal De correspondent van het Hbl te Rome schrgft Fier Fander is sinds eenigen tijd bezig aan het gipsmodel voor een medaille welke zal verschijnen bij gelegenheid van het hiwelijk van H M de Koningin De eene zijde stelt een huwelijksbootje voor met krommen mast gezwollen zeil kronkelenden wimpel en vroolgk wapperende banier Achterin ziet men de beeltenissen van Hertog Hendrik en Koningin Wilhelmina die het roer houdt Beide staren recht voor zich nif de toekomst in Op de achterzijde de medaillon portretten der vorstelijke personen De uitvoering der medailles in brons en zilver naar het gipsmodel zal door de bekende flrma Begeer te ötrecht geschieden Toen Pander den muntstempel ontwierp achtte men het noodig de uitvoering d i de verkleining aan Tasset in Pargs toe te vertrouwen Thans zal men geheel Nederlandsch werk zien Gemengde Berichten Men schrijft aan bet Hbld Reeds langen tgd liepen geruchten dat de tegenwoordige eigenaar graaf Berthold Bernadorff in onderhandeling was het eiland Schiermonnikoog te verkoopen Die geruchten hebben zich thans bevestigd het eiland is met zijn badinrichting overgegaan in handen van den heer dr Schiff te Mflnchen Grootsche plannen voor uitbreiding der badplaats moeten met dezen aanlioop in verband staan X 9 18 10 S 10 81 8 17 f 7 89 7 0 7 9 8 l 89 t 48 5 9 88 9 48 9 BS 10 08 a si 10 08 10 17 lO i 10 84 10 18 10 48 11 10 4 11 11 11 7 Men schrijft aan de N R Ct Nu er stemmen opgaan aan H M de Koningin ter gelegenheid van Haar hnwelgk als nationaal geschenk het buitengoed Oranjewoud aan te bieden ia het vermeldenswaard hoe Oranjewoud is ontstaan Oranjewoud is in de 17de eeuw gesticht door Albertina Agnes dochter van Frederik Hendrik en Amelia van Solms Albertina Agnes was de echtgenoote van Willem Frederik van Nassau Dietz de kleinzoon van den oudsten broeder van Prins Willem I Johan van Nassau Ook de bekende Prinsentnin te Leeuwarden is door dezen prins Willem Frederik aangelegd Later is Oran jewoud bewoond door Willem Carol Hendrik Friso die na zijn hnwelgk met een Engelsche prinses het bnitengoed uitbreidde en verfraaide Ook stichtte deze afstammeling nit het Huis van Oranje een vorstelijk bnitenverblgt voor zijne dochter Carolina in het nabijgelegen dorpje Brongerga In dien tgd stichtten ook de Friesche edelen van Haren en Tamminga hunne landhuizen te Oranjewoud In het jaar 1796 werd het Huis van Oranje van haar bezitting beroofd Oranjewoud werd nationaal domein In 1803 werden de gebouwen in 1813 de grond publiek verkocht en gekocht door de familie v Scheltinga en Bieruma Oosting wier afstammelingen nog aldaar wonen üit Delft wordt gemeld De Algemeene Brandwaarborg Maatschappij te Rotterdam die in zake den brand bij den koopman in heerenkleedingstnkken S alhier een anoniemen brief had ontvangen heeft dezen brief in handen der politie gesteld De justitie heeft echter geen termen kunnen vinden de zaak te vervolgen S was voor een aanzienlijk bedrag verzekerd De jongeling Smelt die onlangs te Utrecht wegens zijn aanslag op mejuffrouw Brouwer werd veroordeeld en wiens zaak eerlang in hooger beroep komt wordt in het testament van zijn slachtoffer vermeld met een legaat van f 10 000 STADSNIEUWS GODDA 21 November 1900 Maandagmiddag heeft zich hier ter stede een comité gevormd tot het aanbieden van een huldeblijk aan H M de Koningin bg Ml gelegenheid van haar hnwelgk Dit Comité bestaat nit de hh B L Martens Voorzitter A K van der Garden Secretaris P de Raadt Penningmeester C van Ardenne C A van Berkel J W Berkelbach van der Sprenkel L ten Boseh J Breebaart J van Dantzig Az C F W Dessing J A Donker A van Reedt Dortland J M Noothoven van Goor Mr D J van Hensde H J W Hubar Dr F H G van Iterson J de Jong Hz Dr W Julius P W Kamphuizen G L Hinkel W Roepers L M Rood D Samsom Th J Timmerman P W van de Velde A Vingerling A Voogel en Dr A van IJsendijk De Kader Vereeniging der dd Schutterij alhier vierde 11 Maandagavond haar ijarig bestaan in de bovenzaal van het Café Schaakbord Tengevolge van het niet medewerken van enkele leden wegens familieomstandigheden waren geen tooneelstukjes ingestudeerd en bestond het programma voor dien avond dus geheel uit voordrachten waafvan de meesten waren vervaardigd door Fourier A van Kersen De waarnemend Commandant de fungeerend LuitenantAdjudant en nog eenige officieren gaven door hunne tegenwoordigheid bJiJk dat zij het streven van het bestuur der K V waardeerden Alle voordrachten kwamen tot hun recht en het applaus dat den vertolkers ten deel viel bewees dat allen zich uitstekend amuseerden Nadat het programma was afgewerkt hield een geanimeerd bal de leden met hunne dames nog langen tgd bgeen Het bestuur kan weder met genoegen op dien feestavond terugzien in het welslagen waarvan de H H Rentz Rot piano en Groedal viool een niet gering aandeel hebben Gisterenavond namen de schietoefeniogen van de afd Gouda van volksweerbaarheid een aanvang in de daarvoor ingerichte kegelbaan van het hotel de Romein Een veertigtal leden namen er aan deel en van af 8 nir tot 11 uur waren onophoudelijk de banen bezet een bewgs dat voor het schieten met cylindergeweer veel animo bestaat Om de 14 daag zullen die schietoefeningen plaats hebben 15 Novenber jl slaagde te Rotterdam o a voor het examen Teekenakte L O mondeling gedeelte J J Hogendoorn te Schoonhoven OcnnBKXEK A D IJsBL Maandag had alhier op de algemeene begraafplaats op last der justitie eene gerechtelijke schouwing plaats van het lük van de 21 iarige J L den 2den dezer gestorven ten einde de werkelijke oorzaak van haar dood vast te stellen De rechter eommissaris Mr Gratama en de snbst officier van justitie Mr Ledeboer waren tegenwoordig en stelden een onderzoek in OuDïWATüE Bg het einde der Zondagmorgen in de Ned Herv Kerk alhier gehouden godsdienstoefening maakte Ds J W Margadant bekend dat van een der gemeenteleden eene gift van f 100 was ontvangen voor het vernieuwen der kerkbgbels Mocht dat goede voorbeeld navolging vinden dan zou er waarlijk in een groote behoefte voorzien knnnen worden REEUWIJK Aan de School met den Bgbel te Ede is benoemd tot onderwijzer de heer S Hagen alhier die de benoeming heeft aangenomen en op 1 Dec in functie hoopt te treden 365 Staats loterij Ie Klasso Trekking van Dioadog 10 Noyeiaber No lBOIS 1000 No 678 ea 1S57I ieder 1000 No 874 en lèSlS ieJet 400 No 2211 200 No 1S40 1181 1980 5481 491 en U9 8 ieder 100 f PriJHU vaa 10 45 1990 410 t 094 1297 13 93 15 39 180 1 131 3019 5 36 8117 11804 138 6 t 78 43 44 43 66 14 84 75 79 45 3131 5 03 74 18 91 90 83 55 54 4 8214 2 11947 1 907 98 84 3100 7 11 49 6S 83 181 8 11 1 90 b 61 9 83 16 16 42 10 388s 5718 68 64 86 SU 18168 29 3108 848 71 11487 11009 93 18326 41 71 58 60 90 61 16125 32 358 3630 5965 8359 93 83 60 89 38 6 l 7 8 1158 14134 94 18168 91 67 6180 8 01 83 35 162 7 ISa 4 7 8815 6111 8514 11 6 70 81 47 81 1 11 17 72 14202 16 83 88 515 3704 6 8687 11781 20 78 18609 611 il 6413 8 11831 30 16 45 98 Tin 66 65 7 8730 56 11 32 85 94 814 3801 77 8 61 49 16 11 1 833 j7 21 92 83 11910 14431 6618 68 74 47 6718 8811 tl 3 39 86 1017 2 84 t069 12011 61 89 18933 i 3938 97 9113 76 79 16706 82 S49 73 68 4 61 98 U606 16815 U052 95 81 33 9212 lllOi 66 18 19130 1193 4181 99 31 46 14716 61 64 1 23 89 56 86 11242 148 86 83 44 74 7S 71 4 4 95 19424 54 84 6918 981B B8 3 16939 92 76 4149 5 78 06 11936 66 19561 98 86 56 84 11387 16013 liO 5 72 1601 4553 7 9577 3 8 35 80 1741 68 7077 36 12441 43 66 19699 69 61 7 1 9616 5 44 77 19731 68 79 87 9828 81 76 78 BH 85 81 67 61 113 9 5 17216 94 1958 460 11 71 12832 161M 33 19818 60 14 7304 80 2747 26 38 1993 2004 49 1 994 53 54 75 95 16 6 1 66 81 7 17 07 2004 47 7i i410 88 12S99 13366 17420 20110 1118 SS 46 93 32 74 27 31 70 4724 76H 9 36 16416 6 20261 7 41 110088 88 15 65 71 2307 76 7510932 121 79 87 77880 66 77 77 53 13083 43 3 96 73 1810 94 93 18116 68 92 20 36 2444 9 97 1084H 18 70 17519 42 2550 SS 7619 10453 20 155il 64 60 65 92 80 10BS4 13245 S4 69 69 71 4 81 52 68 71 B 83 20501 2618 87 62 68 87 15715 7601 76 44 95 7 95 18301 52 30 S068S 58 5068 9 10641 17 68 82 20 38 58 1 2 77 9 69 SS 3 17776 66 2717 13 78 4 10846 I3416 76 89 10880 44 80 15 60 16 82 17917 0910 48 9 8 10994 33 16713 94 88 57 119 79 4 1 006 1851 14 9 67 1839 Hl 60 11 90 33 16 18008 77 71 94 016 11217 71 bS 47 Ie Klaaao Ie Lijst stMt 6691 m z 6634 st 9116 m z 9166 8t 1001 m 1 1013 INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Eeoiges tjjd geleden beklaagde zich iemand in Uw blad er over dat er geen dienstregelingen meer uitkwamen van het Postkantoor alhier en terecht De Kamer van Koophandel schijnt zich de zaak aangetrokken te hebben want de vorige week is door de flrma van Bentum Zoon do Winterdienstregeling 1900 1901 aangeboden uitgegeven van wege die Kamer Een woord van dank zg hen daarvoor gebracht want werkelijk voor vele kantoren is die dienstregeling bijna onmisbaar Jammer echter dat men de oude uitgave niet tot basis genomen heeft want nu is niet vermeld de Openstelling van het Kantoor de Aanvang der bestellingen de Lichting der bijbrievenbussen de Rgksdepothouders de aanwgzing van tgd waarop de brieven enz bezorgd moeten zgn Verder komt er niet op voor de lichting van de brievenbus aan het Spoor ei de lichting van den Postpakket dienst evenals vroeger Gaarne zon ik de Kamer van Koophandel in overweging geven bg een volgende uitgave deze oBde en voor de gebruikers gemakkelgke traditie weder te herstellen Onder dankzegging voor de plaatsruimte A C Rechtszaken Door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen A Den H 20 jaar koopman B S 21 jaar arbeider en W S 22 jaar arbeider allen te Nieuwerkerk a d Use wegens het in de oning bg een ander in gebruik wedeVrechtelijk binnendringen ieder tot 1 maand gevangenisstraf M V huisvrouw van J v B 34 jaar zonder beroep te Berg Ambacht wegens vernieling van een ruit tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis Nieuwe Winterstoffen voor HEEUBN KLEliDINü A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Xo 3i Ik iirs van Aiiislonliiin slorkr 93 93 Vikra BlVs 93 l 93 IOOV4 88 Vl S8 u 65 96 96Ü 9 4 lOl s 57 91 2S l WlsJ 10 34V 900 91 99V 631 435 5 102 204 164 9 U NOV I 88 Vi 24 N aLANi U rt Ned W 8 8Vidilo dito ililc 3 ilito dito dito 3 HomA 01 1 QonJl 1881 93 4 talis ladebrgTing 1861 81 5 OoBTimi Obl in papier 1868 6 dito iu iiilverl868 5 PoaruaAL Obl met eoupou 8 dito ticket 8 57 18 110 90 19 IH VlV IJ 136 100 55 56 161V 97 ai LAin Obl Binnenl 1894 41 l duo Gucona 1880 4 dilo bi Roth 1889 1 dito bij Hop 1889 90 4 dito iD goud leeu 1883 6 dito dito dilo 1884 5 SFAXja Ferpel schuld 1881 4 TlmKllJ Oepr Gauir leen 1890 4 ÜB Ipening serie D Gecleonm serie C ZuiD Ara Ep T oblg 189 1 Mllloo Ob it 8ob 1890 e VlHtZDEU Obl 4 ouliep 1881 yuBTEaDAM Obligstien 189B 3 BoTTiaOAK Ste l leeu 1894 3 NlD N Afr Hwdels aand 1 Arendsb Tab Mu Certiftcaten DeliMaatsohappy dito Arn Hypotheekb puodbr 4 1 Cult Mij der Vorsten Hand s Gr Hypolbuekb pandbr 4Vg Nederlaudeche bank aand Ned Handelmaatsob quo JN W tl Fac H p h pandbr 8 Itott Uyiwtbeokb pandbr 4i ülr Hypotheekb duo 4V i OoSTBNA Ooet Hong bank san i BusL Hypotheekbank paudb 5 A11BRIKA £ qur hypoth pao tb 4 Maiw L ö Pr Linn eert 6 Vbd HoII IJ 3pourw Mij aand Mij tot Eip St Spw aand Ned lud Spoorw fm aand Ned Zuid Afr Spm aaad 6 dito dito dito 1891 dito 5 lAUl Spoorul 1887 89 A i ohl 8 lOO V 100 114 iTiv 51 lOS 7 74 1 104V 37 25 I Z dB l 0 110 108 101 99 100 U7 117 lOP S4 SB 5 S Zaid Ital 8pv niij A H obl 8 PoLi N Warsohau Weenen aaad Bnil Qr Russ Spnr Mu obl 4 Baltlache nito aaud astova dito aanrl 5 IwanK Domhr dito aiud 5 Karsk Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AMflKlKA Cent Pao Sp Mij obl t Chio k North W pr C V aanrl l dit dilo Win 8t Peter obl 7 Denrer k Rio Gr 8pm eert v a Illinois Oentrsl obl ui rond 4 Louisr kNaAtimOarl VMmV Meiico N 8pw M i Ie hyp Miss Kansas v 4pOt pref aand N Tork Oatas o k West aand Penn dto Ohio obhg 6Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Hin i Uanit obl Dn Pao Hoof lun ob ig 6 dito dito Line Col lo hyp O 5 Canada Can 8outh Oliert v aanil Tra 0 allw t Na lo h d o O Amsterd Omnibus My aaad Oxxt van gren de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bybehoorende garneeriiigen Blou§en l clgiioirs en l elterljeii a SA1VI8OM VEE8CHEIDENHEID Volgens de Petit Temps heeft de minister van Buitenlandscho Zaken een telegram ontvangen van den Franschen consul te Santiago in Chili meldende dat de geheele stad Valparaiso in brand staat Het gezantschï van Chili heeft van dit bericht geen bevestiging ontvangen AÜVEIITEINTIEN Heden overleed te s Gravenin den ouderdom van 78 jaar hage onze geliefde Moeder unmm mmmk mm Weduwe van H J Baron Vas BOECOP L T H Baron Vah BOECOP C P Baronesse Vak BOECOP Prince Gouda 20 November 1900 Eenige en algemeene kenniegeving Bezoeken kunnen niet worden afgewacht HUNiSTHRIIlG soikéeIïsicaie op 3 DEC 1900 s avonds 8 uur d 1 Zaal NUT EN VEHIUUK Oosthaven Mej MINA 8MÏTS Concertzangeres nit Utrecht de Heeren A TROOSTWIJK viool 2e Concertmeester uit Utrecht Dr J G Schone veld van der Cloet piano Gouda ENTREE voor niet leden v d Kunstkring bij inteekening f I buiten inteekening f 1 M Onderlini e Noord Nederlandsche Y eeyerzekerihgM aatschapp Sefestigil Ie LEEUWARIIEII Deze Maatschappij is door hare inrichting zeer eoardeeUg en noUede ZiJ verzekert Huudeee en raarden monder eenige inlage bg de toetreding terwijl men zich slechts voor een ha f jaar verbindt Zij vergoedt voor Rundvee SO en voor Paarden 79 der ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heeft zü zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bijna f f OOO polissen zijn reeds afgegeven De inrichting is op zniver coöperatieven gr dslag en directe nitbetaling gewaarborgd neer at in mederland to lie de MUBXTKlt geeraagd Inlichtingen verkrggbaar ten kantore der Maatschappy Willemskade 41 te Ê BKVMë IUItBK FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ebeuilsMe Wasscberij H4 OPi ËlUElilEU Iff JtnilitUnrle Botterdam Grebrevetocrd diinr Z M den Koning der Belgen lloofdaepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terren vbd alle UeereD eo Oameigarderoben alsook alle Kiudei oederen Bpeciale inncbting voor bet Btoom n ran pinchemantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen bets gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezond beid Tolgens staal bewerkt v Het beM ooteb d lyfcstt tn g Bk makkelylctte poeumlddel voor Heerea lr D en vooral damM tn Klntbnehoeawt lya l8 de Apprttuar van C M Mtlllir fc Co SfÊ BerllH Beuth Slr 14 Men lettt o l MUUlw op naam en fabcidumetk MtTHkear fey Hi m Wlnkellm I Mlie n rk lüaalirlM K