Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1900

i o 8359 Vrijdag 83 OT Artikelen van WÊ ALSMEDE VAN Eclb t Clb xistofle Zil er Zeer g eschikt voor 1 a s St ill I C i L A A S verkrijg baar bij Tb SCHMIDT voorheen Wel BOELSÜMS SOste Jaargang DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttletoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko M De L itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ep Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per po8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Jrooi voorraad STALEN BALRKM J TenU Dranabnnr Spoor 70 c M en Klimngonn TE KOOP en TE HUUR H i OVING Jii Kautuur Urkleracliakaile Sl S l Plnn C MiipeJpl wisfD M ilinvüii O Feijeiiooril iiOTTErtOAM Btiilrulnndi B l la vnicUUndi lu tn Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ftinkhoesl influenza Borsten Keelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tiJd te doen genezem neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I 1 T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij ONDIKLUKE mi J Th torken Boêtoop B r WIJK Oudmmi T M KOLKMAN Waddinxvm 11 IIOLLMAN Bodegraven W 1 TAB DAM Haattreeht Finia WOLFF Co Westhaven 198 Qouda t Ml KB IMS Kleiweg E 100 louda E H ViN MILÜ Veerstal B 120 te RouAi A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nuuwerlcerka d JJmL A N VAN ZESSEN Sduxinhoven 1 ilntisepllsehe Tandpoeilcr en Antl§epll§ch mondlincliiiir van B CASSVTO Tnnilartn te Gawln OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda ifTffffwiwr ww w w f i rirDri n Vrcr m PRAÊPAfeATEN VAN éM Olllna l arrknVlA de mwit krachtige en TcrsterlcendtKINA WUN tegen zwakti VgUiiig l UV UC j gi b j kinderen als volwassenen gebrek aao eetlust Blcchte 9 i i jLnr i i i u nf irM mhed koorti en hare trevolecn J pUsvcrterlnet HnuwhoofdpQn ter versterking na liekte of kraambed koorti en hare gevolgen OUIKAtAROCHE FËRRUGINEUX in het hyionder tegen Bloedjebrek Ble kfU bt kwalen van Kritiichen leeftyd ent Verkrijgba r in flacona A f 3U0O en L pllfpKrf opjirfc M ÏM am eraterkcnd aanBenaam van maak voorëtgeliik cliB b tik ivwi X WVWVF szxtïsS voor kinderen rwakken en klierachtige gestellen teer aan te bevelcn Als gcDeeskracbtlge drank bij stoornissen der apijsverterlrieeorganen en dlarrhte ook Toormigelingen en kleine kinderen F njs per bu a Kgr f 1 70 4 Kgr 0 9 4 Kgr O BO Sn Melksuiker Wr So lTsriAi v Kgr f 0 60 Kp ƒ Ö a5 AQfhtnSI I Scr£kt AHArt Het rooken eener halve CigaAtte U voldoende ter beetHi nsinma v igitrenen 5 a hevigste a iien Animu L dooijei a 0 80 en O BO Tamarinde Bonbons f5 i in cS rc TSSoftii voor kinderen bcwijieh de ïamarindc Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten r de Torm Toor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje ƒ aöO en ƒ 0 60 almiülr PsiGiillAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oainiidli raMllieS Hoest verkoudheid en Keelpijii bet i l een tlymoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H □ fletóijcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per ftcschje 0 TrMparaim rem KKA£PELIEN ft HOLM U ZeUt 0 m o m rwtr ram aNqmitmt waarop fa naam at kaïtdletktHtng m r rb vB bif Ot MM i B KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AÜikfl tOoadkoopste en aoliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binDen als baiten de sfcad met geiloten wageni bg A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUe utordt tegen TranitpoH iiehade vertekerd OPENBAEE VRIJWILLIGE I VER KOOP ING De Notaris H GKOENENDAAL teGotDA is voornemens o wOBNSDAG den 28 NOVEMBER 1900 des voormiddags nnr in het Hotel DE ZALM aan de Marktte Gouda in het openbaar Jn éiie W nflr te veilen en verlcoopen In de Gemeente GOUDA 1 Een ruim sterk en goed onderbonden 1 HEERENHUIS met grooten TDIN waarin Koepel en Schuurtje ol Bergplaats aan de Turlsing 1gracht wjjk P No 157 en uitkomende aan 1 de Kleine Korte Akkeren kadaster Sec ie E No 1091 gedeeltelp en wel daarvan 1 et Zuidelijk gedeelte zooals op het terrein is aangewezen groot ongeveer i Aren 7 Centiaren HET HUIS BEVAT ben e don 4 Kamers waarvan i met geschilderd Plafond en Suite Waranda Keuken Kelder gemetselde Kluis en geheel Marmeren Gang En boven 5 Kamers en Badkamer Zolder met Meidenkamer en Provisiekaat Het huis is voorzien van Gas en Wat rleiding vele vaste Kasten Marmeren Scho rsteenmantels en verder van alle gerietelgk heden welke voor een logeable ingericht Heerenhuis worden vereisoht 2 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKHUIS 3 hoog genaamd ANTWERPEN aan de Turfsingelgracht wijk P No 158 naast No 1 kadaster Sectie E No 790 groot a Aren 15 Centlaren 3 Een perceel 1 BOUWTEUHEm achter perceel No 2 uitkomende aan de Kleine Korte Akkeren ter breedte van 18 Meter 10 Ceiitimeter aan de straat aldaar 1 saraoi ter grootte van ongeveer 45 5 VenHaren zooals op het törrein is aangeduid kadaster Sectie E No 763 geheel en 1091 gedeeltelijk De No 1 en 2 zijn gelegen aan de öroote Vaart tusschen Amsterdam en Rotterdam Betaaldag der kooppenningen 1 Februari 1901 Te aanvaarden perceel 1 op 1 Mei 1901 en de overige perceelen 1 Mei 1901 of vroeger Te bezichtigen Maandag en Dinsdag 26 en 27 November 1900 van 2 4 uur Nadere inliohtingeu geeft Notaris GROENENDAAL te Godda Ter§toad Gevraagd j op vast werk en tegen hoog loon L p goed op de hoogte van het vak Adres EERSTE GRONINGER BLIKEMBALLAGE WTAALWARENFABRIEK M JOOSrilN Groningen j Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en T Grafdecoraties Corlirilirs Iiiriliuières lS iiii uclli n nz GRAP ea FSESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Ku t en oiidirhoud van Tulnea Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreke van INSECTENCIDISR Dood alle Insecten Hoor bSvooging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten dopdend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Lfter f 0 50 L i 0 80 1 U f 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 E CASSITO TANi3ARTS Turfmarkt 1 B Gouda Spreekuur van 10 tot 4 nur DINSDAGS en ZATERDAG van O tot 10 uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunsttandapparateii tegen verlaagd tarief verstrekt Geen Ën elsch maar Echt BOEEEÏÏBHOOD f2 cent te K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 KACHELS Zeer groole keuze JAN ROND in IJzcrwarnii n Geredscliappen Korte Groenendaal I I 901 2 9 203 TolluurofTe Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Goada aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Meuw oiiovertroffcii Trof Dr laobers welbekend AllMn Mht met Fabrieksmerk tot Tourtdarende raiHcale en cekere genezing van alte Kelia Oe meest bardnekbigf zenuw xleUteUf Toorai ootstaan door aWwalingen op jeugdigen leeftijd genezing van elke zwakte Blee Benauwdheid HoofdpiJD Hartkloppiug Maagpfjn slechte Bpysvertering Onvermogen j tlmpotenz PoUutione enz Uit roerige prospectnssen rrijapcr iJesch fl 1 ft fl 3 dubbel flearli II 6VrOenlranlDepöt Matth v d VeKto Zaltbortiraül Depots M Cléban Co Rotterdam I V Happel s Gravenhttge I Halmmuns do J uijt 1 Can Rotterdam Wolff Co fiouda rn bü alle drojristen PaU ExpelUr DMti juu woi4t dit midId Bat Tamuwi auoou It riiialillaiid knnijviil SjidltTnioadluM nu il imn wtoowMi Men Ittt plulliik taB k Aïtar in d mMrt ellioliMi ImlKdii H TOoli OUbu TM TnyU SMideM f UiMt i tt rti KF Wie werkelflk p r ij b stelt te hebben laat zich lotografeeren in de Votografiêche UuutUnrichUng Tan P V D WiiALli Fl SINGEL 661 Gouda Druk van A BEINKMAN Zn KEl ISGËV KG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bü deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Helastingen enz te Rotterdam op den zoen November 1900 cecutoir zijn verklaard De suppletoire Kohieren Nos 7 en 8 der Personeele lïelasting dienst 1900 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden bgediend Gouda den zaen November 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buiteiilaodscb Overztcbt In de Fransche Kamer was eveneens een discussie over China Daar was het vrg wat lmer dan te Berljjn Trouwens t was daar geen interpellatie maar een vraag by de behandeling van de begrooting van Buitenlandscbe Zaken De Minister Delcassé beantwoordde de sprekers en verwees naar de litting van 7 Juli to n de Kamer hem volmacht bad gegeven om te handelen Het eind was dat de algemeene beraadslaging gesloten werd verklaard en eenige hooldstukkon van de begrooting werden aangenomen Een voorstel tot verlaging van den post voor de Chineesche zendelingen werd verworpen met 313 tegen 160 De verwarring welke dreigde bj het ontwerp betreüende de belasting op de dranken is verminderd daar de Kamer met 343 tegen 195 het tegenvoorstel van Vaillant strekkende het alcoholmonopolie in te voeren werd verworpen Uit de protocollen die de heer Cordes de tolk van het Dnitsche gezantschap te Peking heelt opgemaakt blpt duidelijk dat de moord op den heer Von Ketteler plaats had op last der Chineesche autoriteiten De Mandsjoesoldaat EnHai die door den Japanschen overste Shib als den moordenaar werd gevangen genomen verklaart dat onder zijn hevelde schoten gelost zgn doch dat de last daartoe gegeven was door den commandant der troepen prins Tsjing of door prins Toean den commandant van het korps Hoe shen Ying Van een dezer beiden is het bevel uitgegaan om de vreemdelingen neder te schieten en dat bevel is maar al te goed opgevolgd Wanneer men nu nagaat dat prins Tsjing ip opperbevelhebber der troepen die Peking FEVILLEIOX 40 Micheline heeft ons gevraagd was Jeanne s antwoord En heefl dit zelts u niet doen besluiten omte weigeren riep mevrouw Desvaiennes driftiguit Welk eene rol neemt gij u voor hier te spelen Zijt gij na u zes maanden fatsoenlijk gedragen tehebben van gedachten veranderd Serge beefde in zijn schuilhoek De woorden van mevrouw Desvarennes waren duidelijk Zij wist alles De stem van Jeanne hernam hevig en verontwaardigd Met welk recht doet gy mij de beleedigingaan van mij zoo te verdenken Met het recht dat gij mij geeft door het nietnakomen uwer betofte G moest hier vandaanblijven En ik vind u hier in de nabijheid van hetgevaar terwijl gij coquetteert op een wijze die helvoorspel van het misdrijf is u met het kwadegemeenzaam maakt totdat KÜ er u geheel en alaan overgeeft Mevrouw I riep Jeanne driftig uit Antwoord Hebt gij de belofte die gij mijgedaan hebt gehouden f viel mevrouw Desvarennesnaar op een toon van gezag in de rede in giJ heraaai Jeanne in wanhoop zijnde bezet hadden thans met Li Hoeng Tsjang als vredesonderhandelaar optreedt dan behoeft men niet te vragen op welke wjjze de onderhandelingen gevoerd zullen worden Prins Tsjing heeft er dan in de eerste plaats belang bö zijn eigen hoofd te redden en zal das wel pogen dat der andere schuldigen niet in gevaar te brengen Het laatste oorlogsbericht van Lord Boberts door Reuter in hoofdzaak geseind ontleent zijn grootste belang aan een paar regels die blijkbaar aan Beutor s aandacht ontsnapt zjjn Deze heelt namelyk vergeten te melden dat de Schotsche garde op weg is vac Pretoria naar Bloemfontein Dit is een alleszins duidelijke bevestiging van den indruk de laatste dagen gewekt door het oorlogsnieuws uit den Vrijstaat De toestand schijnt er met den dag ongunstiger te worden voor de Engelsche bezettingstroepen Wanneer we in aanmerking nemen dat in de vier kampen rondom Bloemfontein zich alleen naar schatting een 12 000 man bevinden en bovendien overal in den Vrijstaat Engelsche legerafdeelingen in garnizoen liggen of te velde staan dan w jst de noodzakelijkheid van een keurkorps als de Schotsche garde uit Transvaal te ontbieden op iets heel anders dan de vurig gehoopte en met barbaarsch geweld beproefde onderwerping van het gebied ten zuiden van de Vaal Lord Roberts seinde Dinsdag uit Johannesburg De commandant te Thabanchu meldt dat een commando Boeren dat omstreeks 800 man sterk scheen te zijn den 19den uit de Wetsdorp in de richting van Wepener optrok maar s avonds terugkeerde De Boeren schoten in de buurt negen naturellen neer die verdacht werden do Engelschen inlichtingen te hebben verstrekt De commandant van Standerton bericht dat een observatie post uit Waterval hrug den 19den werd aangevallen Een man werd gewond Een vliegende colonne heeft de streek ten westen van Standerton en den weg naar Vrede tusschen de Vaal en do Kliprivier schoongeveegd en met een groote hoeveelheid verbeurd verklaarde schapen hoornvee en voedingsmiddelen meegebracht Kolonel White meldt van den Aasvogelkop dat hü den 19den 200 Boeren uit sterke stellingen heeft verjaagd Zjj trokken afin de richting van Petrnsberg Een colonne die uit Vrede naur Harrismith trok om het land schoon te vegen heeft vastgesteld dat er by de laatste krijgsver wacntingen die gij mij voorgespiegeld hebt ver vuld Heb ik in de zes maanden die ik wd ben rust voor mijn verstand en vrede voor myn hart gevonden Te vergeefs heb ik mij op mijn plicht toegelegd Mijn man boezemt mij evenveel afkeer in als vroeger En nu ik al mijne verwachtingen verloren heb zie ik mij voor altijd aan hem geketend Ik moet huichelen maken dat mijn gezicht mij met verraadt en glimlachen En dit ergert mij en stuit mij tegen de borst Ik ben ongelukkig want ik heb niets om mij aan te hechten niets dat mij staande houden kan Mijn geest is door hartstochtelijke gedachten beneveld Mijn hart is diep bedroefd door bittere smart Alleen mijn wil beschermt mij maar die kan mij m een onbewaakt oogenblik verraden Gij hebt hem dus nog altijd lief vroeg mevrouw Desvarennes op een toon die Serge Aef huiveren Weet ik het antwoordde Jeanne met inwendige woede Er zijn uren dat ik hem meen te hatenWat ik geleden heb sedert ik hier ben is niet tegelooven AUes hindert alles verbittert mij mijnman die niets bemerkt Micheline die er niets vanweet en Serge die heimelijk lacht alsof hij eenelaagheid op het oog heeft Arm kmd zeide mevrouw Desvarennes doormedelijden bewogen ik beklaag u van ganscher harte Vergeef mij mijne onbillijke woorden Gij hebt als ieder raensch aanvallen van zwakheid Menmoet u helpen en gij kunt op mij rekenen Ik zalmorgen uw man spreken en hij zal met u van hiergaan Bij gebrek aan geluk moet gij toch rusthebben Serge hoorde het geluid van een kus en daarop rich uigen 22 Boeren gesneuveld zjjn Hunter berldht dat een politie piket van elf man den 16en te Staydonsdam is aangevallen De manschappen gaven zich over na een kranige verdediging waarbij zij drie doeden verloren De gevangenen werden later weer losgelaten Het hoofdkamp waarin honderd man van de politie troepen lagen werd tegelijkertijd aangevallen De Boeren onderhielden een zwaar vuur maar op een aanmaning om zich over te geven werd geen acht geslagen Ten slotte trokken de Boeren af De Engelschen kregen twee dooden Kaffers verzekerden dat er zes B wren gedood en tien gewond zjjn Lyttelton rapporteert dut den 19den een voorpost ten ZW van Balmoral is verrast Naar tot dusver is opgegeven verloren de Engelschen zes dooden en vijf gewonden Een ofScier en dertig man zijn gevangen genomen De post is sedert opnieuw bezet Vier Boeren zijn gevangen genomen vijf hunner vond men zwaar gewond V In de Belgische Kamer kwam de socialist Van der Velde met de aangekondigde interpellatie over Sipido H vroeg op grond van welk verdrag de uitlevering van Sipido was gevraagd Deze was door de jury vrijgesproken en ook vrienden van den Minister Tftn Justitie oordeelden de vraag van uitlefuing onwettig De Minister van Justitie Van den Heuvel zeide dat de Eegaering gehandeld had met hetzelfde recht als de ouders zouden handelen wier kinderen gevlucht waren naar hot buitenland De Segeering had de verbetering van Sipido op zich genomen Te Parijs leefde Sipido als landloopér men vond messen in zijn zak In het opvoedingsgesticht St Hubert na ziJn uitlevering overgebracht schreef hjj op den muur Leve de sociale revolutie Janson liberaal keurde de uitlevering of die door Woeste werd verdedigd De discussie liep gisteren niet af maar een motie tot afkeuring wordt natuurlijk verworpen Verspreide Berichten Feiskruk Het heet dat de Jonge Boebelort zoon van den lasteraar van professie Henri nieuwe toestellen heeft uitgevonden voor de telegrafie zonder draad welke aangenomen zouden ziJn door het departement van marine Te Cannes zjjn twee Italiaansche anarchisten aangehouden die den moord op Sadi Carnet en koning Humbert prezen als heldendaden zag de prins mevrouw Desvarennes dicht bij hem langzaam voorbijgaan En de stilte werd alleen gestoord door de niet duidelijk hoorbare zuchten der moedelooze Jeanne die zich in het duister op den divan half uitgestrekt had XIII Serge kwam uit zijn schuilhoek en ging naar Jeanne toe Het tapijt verdoofde het geluid zijner schreden Hij ag haar een oogenblik aan zonder spreken boog zich toen over haar heen en zeide op innigen toon Is het waar Jeanne dat gij mij haat Jeanne stond verschrikt op en riep uit Serge I Ja Serge hernam de prins die nooit opgehouden heeft u hartelijk bef te hebben Een gloeiend rood vertoonde zich op het gelaat der jonge vrouw Laat mij bet rust uwe taal is onwaardig ik wil u niet aanhooren riep zij uit En met snellen tred gmg zij naar de galerij Serge versperde haar nog vlugger den weg en hernam bijna hevig Gij moet blijven hier kunt gij mij niet ontkomen Maar dat is waanzin riep Jeanne uit terwijlzij achteruit ging vergeet gy waar wij zijn Vergeet gij wat gij zooeven zeidet hernamSerge hartstochtelijk Ik was in de nabijheid enheb niet één uwer woorden gemist waaruit toornzoowel als liefde sprak Als gij mij hebt hooren spreken zeide Jeanne dan weet gij dat alles ons scheidt mijn plicht Er is een campagne geopend om prins Louis Napoleon als Fransch kroonpretendent in de plaats te stellen van zijn broeder Victor misschien vindt men dat de laatste het zonderlinge baantje niet serieus genoeg opvat dat hij te Brussel zich voor gansch andere dingen interesseert dan voor het heil van 1a belle France naar de opvatting der bonapartisten zonder vrees ol blaftml DoITSCHLiSD Te Berlijn heeft men Maandagavond de eerste kleine sneeuwjacbt van dit seizoen gehad doch het witte kleed bleef niet lang liggen De zeekrijgsraad te Kiel heelt in geheimezitting luitenant EUe van den kruiser Freya wegens mishandeling van minderen veroordeeld tot 22 dagen kamerarrest I De winkelier Spindler te Breslau die juist tijn handcamera op den keizer richtte toen vrouw Schnapka het historis the bijltje naar het rijtuig wierp beeft vanwege de politie het verzoek ontvangen de fotografie niet in den handel te brengen wat hij beloofd heeft te eer omdat naar het heet de keizer in hoogst eigen persoon door de verspreiding van het kiekje onaangenaam getroffen zou worden De sociaal democraten zullen te Elberfeld een volkshuis oprichten met een groote aal elaapgelegenheden en restaurant ten behoeve waarvan een terrein is aangekocht voor U5 000 mark OoSTKSBIJK HOHOillKK In den Landdag van Kroatië zjjn wanordelijkheden voorgekomen van hooger ernst dan de eerste berichten deden vermoeden De regeoringsmannen en de oppositie leden kregen het aan den stok en niet lang duurde het daar werden de heeren handgemeen Kuiten vlogen in gruis gordijnen werden afgerukt de betimmering werd beschadigd ett boeken met de officieele notulen werden stukgeworpen Dat lieve leventje dntirde een vol half uur Er stroomde bloed er werden armen gebroken en een der strijdlustige volksvertegenwoordigers verloor in den hitte van den kamp een oog een ander een oor Eerst toen de regeeringsaanhangers die klaarblpelijk op wat kabaal gerekend hadden met revolvers dreigden kwam er geleidelijkweg kalmte en de gewonden konden verzorgd werden terwijl de president de zaal deed ontruimen de uwe en ten laatste mijn wil Een wil die men u opdringt en waartegenuw hart zich verzet een wil w iaraan ik mij nietonderwerpen zal Serge kwam op haar af en trachtte haar te omhelzen Fasopl hernam Jeanne Michebne en mijnman zijn dichtbij Gij moet gek zijn om daaraanniet te denken Nog éen stap verder en ik roep Roep dan sprak Serge hardop Met één sprongwas hij bij haar en nam haar in zijne armen Jeanne wrong hare buigzame gestalte hield harehanden tegen Serge s borst aan en strekte harearmen uit om zich los te maken Dit mocht haarniet gelukken Serge zeide zij terwijl zij beurtelings vanangst en wellust verbleekte in de armen van denman dien zij liefheid wat gij doet is laag engemeen Een gloeiende kus drong de woorden op hare lippen terug Jeanne gevoelde dat lij bezweek Evenwel deed zy eene laatsie poging Ik wil niet stotterde zij Serge Om Gods wil Tranen van schaamte sprongen uit hare oogen Neen gij zijt de mijne Jispelde Serge buitenzich zelven Die ander uw man heeft u aan mijontnomen Ik neem u weder ik heb u lieff De jonge vrouw liet zich op den divan vallen Serge herhaalde Ik heb u liefl Ik heb u liet Ik heb ulief nrordt vervilgil