Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1900

No 8360 Zaterdag 24 November 1900 SOste Jaargan X O 99 S9 z n ® 3 w O e o O s O S CL O ë eoüDSCHE mum I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho 8 ADVERTENTIEN worden geplaat st van1 5 regels è 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon l o M De Uitgave dezer Courantg eschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN NaatSCbappclUk Kapitaal f 2 000 000 geheel geplaatst op naam fey HMTM WMtlMn laatawtrt lalMJariw fwiaa au WM a Mrail a Mt k v vMnua An a öoud Druk van A BRINKMAN Zn Qelroeclers STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en 4i Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres BouqaeUen m QRAF en FEESTEHANSEN öroote voorraad KAMERPLANTEN iaiileg en onderhoud vao Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van iySECTElf CIDER Dood alle Insecten Door bgvoeging van iO deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchten bloemen en planten Liter l 0 60 L i 0 80 1 L i 1 50 i B L 1 7 TELEPH No lU PrUstrekkiug 12 December sooo ööö HAKK alt hoofdprijs ia bet gelukkigit gnral biedt de nieawite groote OeldverlotiDg dis door ile Uooga B eeriQg van Hambu goedgekeurd en gewaarborgd ii Ue voordeolige inriohiing ran het nieuwe plao bestaat daarin dat in den loop van lecbtB ireioige maandeD ïd 7 TorlottageD van IIS OOU loteu 67 010 prijzen büdragoode 11 202 000 Mark ter Tollfldige beslisBiag zullen komen danronder bevinden cich boofdprijzen van eventueel 600 000 M Hrk Hpecinal eohler il M 800 000 ft M 200 000 1 priji l prij 18priji aM 1Ü 0 5Sprijz aM 6 0 0 100 000 76 00 70 001 fl 000 60 000 66 000 fiO OOO 40 000 8 0ti0 SO OOO l prjje M 1 prjja il M i prijeea it M l prjii ji U 1 prijs i M l prijs it M S priJEcn M L prijs M l prijs a M prijs M Kiïpryi M 8 000 l6fiprüz iM 2 000 Jprijz iiM 1 600 618pryz M 1 000 1080 prijz iM SOU 38066pr E aM ISV 9O068prijz aM 60 200 150 148 115 100 78 46 21 De aaastaands eerste prijslrekking dezer groote door den Staat gewMrborgda Geldvwrloling heeft looala znlka Tan amliiswege paald plaats op den 12 December ♦ k en kost hiervoor 1 geheel origioeel tot sleohts M vk 6 of fl 3 60 1 half 1 8 t 1 75 1 kwsrt iVi 0 tegen inunding van het bedrag per postwisiel of tegen rembours Alle boBtelliugen worden oomiditellük met de meeste zorgvuldigheid tenuitvoer en gebracht ieder speler ontvangt van ons de vtin bet wapan van den t taat vooreiene Origiueele Loten zelf in kaoden Bij iedere bestoUing wordt het vereischte offioieele plau waaruit tlu verdeeling der pryzen op da vereohiUemie klassen als ookdeWreffende inleggoluen te vernemen is ïratis bijgevoegd on zonden w j onze clientÈle on angerraagd ia elke trekking de ofüoieele lusten De uitbetaling der prijzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door reoht8treek8 lie toezending of ook naar Torkieziog der Belaughobbenden in alle grootere plaatsen van NedorUod plaats hebben Out debiet ia steods door het geluk begunstigd eu onder vele andere aaneianlgke prijzen hebbeu wij maormalen volgens offio eele bawyzea da eerste Hoofdprijzen verkregen en onze liegunatigeri lelf uitbetaald o a Mark SBO OOO 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het is t voorzien d t bij daia op den hoolitsten groidfllag gevestigde oQdernen ing vati alle kanten op eene uiteratbelangrijka deelneming bepaald kan w rden gerekend bibh gelieve derhalve wegeos do reeds ophanden zijnde trokking alle orders ton spoedigtto rechtstreeks te zendvn aan Kauf inauu liliuoii Bankiers tu Üeld wisse laurs ie HAMi L KU P S Hiermede danken wij voor h t vertrouwena ona tot hiertoe geschonken en u bij het begin der niouwe verloting ter deelneming inviteorend r ullen wij ook voor het vervolg zorgdragen door oen stipte en prompte bediening de tevredenheid ran onze geëerde Begunstigers te verwerven E CASSl TO TANDAins TarfmarktiSB Gouda Spreekunr van tO tot 4 nur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 10 nor behandeling van minvermogenden Op dit nur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tariet verstrekt t S Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per 12 fleSB aOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC ƒ 1 75 2 25 I 2 75 I 3 26 l 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 o o 1 Per PI Per Ank 45 Fl l o H LISTRAC I n 66 Nto J 27 76 wg 2 CHATEAU VALROSE i 0 75 31 2 8t ESTEPHE 0 85 36 k f 8t EMILION 1894 1 42 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 mS o o Cf 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S t S SAÜTERNE 1 42 g 3 ZEIiTINGER Moezel 0 90 37 50 § BOURGOGNE 1 10 47 B Sj De flesschen ztjn in de prijzen begrepen en worden 4B t8 per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj De Orma T CREBAIS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de j maag door het gebmik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden j als Maagkatarrh Maagkramp MaagpIJnen moelelljke spijsvertering of verslljming op den hals gehaald hebben zjj hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zvin Het ia cfCuBeri UrioB aoRQ i ruióenmjn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon j dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteeringa organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrnkt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znnr in de maag opzetting misselijkheid met braken die bö chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen XToTRtnnninfT onaangename gevolgen daarvan als W J tMU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen 1 slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedatmoede verval van krachten ziJn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KEUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten I op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsvertering i prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zennwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewn en dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen k Fl 1 50 en 2 fn de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz S alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarsohuwd I Ven ïdanjje uiisluiiend PP Hubert ïlllrlch sclie Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddoelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs ulantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bsstanddeeleu worden vermengd LeTensverzekering laatscliappij UOKUKKCflT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 86 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AL EiR soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUHE AÜ te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale InspeitearB en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland Te Huur of Te Hoop om terstond te annvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklniizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 TUiirj s WondnbalsiB In de geheele wereld bekend en geroemd Onorertroffen middel tegen alia Borat Long LeverHaagziekten enz Inwendig zoowel als 00 uitwendig in bijna ull Biektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pr js p r flacon 1 1 per poBt 1 I IS TUnry i WondanaU bezit eenalinog ongekende geaeeskraoht en heilzame werking Maakt meestal Ike pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeol oTörbodig Met deze zalf werd een Ujaar oud vooroBffeneesIilk gehouden beengezwel en onlange een bijna a jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der p nen bjj wonden ontatekingeu enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENUI SANDERïi ïtokin S Amaterdam Waar geen dep6t ia boitelle men direct un dieSctmtKenapothek dei A THIRRRï in Pregndi bel KabiUch Oeiterreicli Geliere proipeotna te ontbie ea bij het Centraal OepAt banden Rokin 8 Amaterdtm FRANSCHE STOOMVEEYEEIJ IN eheitiiscbe Wassctierij VA N H OPPEHHElMËlt m Kruiskade Rotterdam iebriivHt 9Qrd dn r A M den Konmg der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OI9 Az Specialiteit voor bet stoonien en verven vab alle Heerenen Dameagarderoben alsoolr alts Kindorf oederea Speciale iarichtixi roor h t stoom u van plncbe mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden uaar d nieawste en laatste methode ureverfd Alle goederen hetzg eatoomd of evertd worden onachadelök voor de ezonda 7ol en8 fitaal bewerkt SENIQBEFOTTAHTm Men wordt verzocht op t JHEttK te letten UIT HBT Magazijn tan V liAVK SVVAAYZO E QORINCHSM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van viji wee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en tPrfla voorzien van nevenstuuid Merk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRËKBAART LZ Wi xeker zü u Eobte ülkel CttCaO te ontrangen tiumeni est ld en na vele prcefnemiDgen ia den handel gekomen onder dea naam des uitvindüa Dr MlobaelU vovMirdigd op i bwt nuohinet in het warddteround étabblimnwit van GtoblJ Stolt wok t Kenleo tlMlw DplQieljiLeDf Cikel Cacao o vinkanim bnnim DtuSiktMKW h MtmelkphN wnt tanfeBUM guaad druk toot 4 nlqknh itbrnUc eao k t ttnrtinli im t poedn Tov ten ksp ChocoliM l i geneeabiiokliav drank b j gtral v B diarrhee iltoiiti at vratar gil mtt B U Tarkrggbaar bjj da ynnwiiarti B X Apotbdcan tas Pr V t JBO a t Q e au CI nanalvariegmiroo di ar m land JuHu attanUtdl Amaterdam Ealvastraai 108 UU HU bMti osKliaddykatt n oiaklulvkatapofltimlddtlToarllearw en vooral damM an KlndaraoluanWMk la da Appratvnr van C M HlUlir 4 Ca irila Baatt SIr 14 MmUMfM Vl URiSCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA doen te weten dat het bij art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in WOONHUIZEN en GEBOUWEN door Heeren Brandmeesters en OnderBrandmeesters zal worden gedaaa den 4en en 5en December aanstaande terwijl de NASCHOUW zal plaats hebben den i8en en igen December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe m staat te stellen Gouda 33 November 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bullenlanüsch Overzicht De Gelderland is met Kruger te Marseille aangekomen De Parijache correspondent van het Hand seinde omtrent de ontvangst aldaar Het was reeds elf uur toen president Kmgér aan wal stapte De hoogbejaarde staatsman zag er uitstekend uit en hield met merkwaardig krachtige stem een flinke toespraak na zön ontvangst Hij zeide daarin dat de Eepublieken gelijk reeds voor het uitbreken van den oorlog iteeds bereid z n hot geeohil met Engeland aan arbitrage te onderworpen Engeland heeft steeds geweigerd zijn beweerd goed recht te laten onderzoeken door een onpartijdig gerechtshof de republieken vreezen een dergelijk onderzoek nietj ziJ vragen erom President Kruger wraakte met niet minder krachtige stem de barbaarsche wijze waarop Engeland den oorlog voert die het maakt tot een oorlog zeUs tegen vrouwen en kinderen HiJ ging voort z jn hoorders verzekerende dat de ströders voor de Eepublieken niet zullen versagen dat zij den strp voor hun vrijheid en voor hun recht niet zullen opgeven zoolang nog één Boer in het veld staat De woorden van den grazen voorvechter werden met geestdrift toegejuicht en toen bij daarop den tocht naar zijn hotel aanving gal het vertrek van den stoet het sein tot een hnldebetooging zooala er nog zelden een te zien is geweest Langs den weg van haven naar het hotel Noailles rezen de jubetlreten steeds machtiger werd de geestdrift van huis tot huis aangrijpender te aangrpender daar de waardigheid van de huldiging geen oogenblik door deU minsten wanklank FEVIJLLETOX 41 Eene diepe stilte omgaf hen Plotseling kwamen zij tot betinning een gerucht van stemmen drong tot hen door Terzelider tijd werd de portiere die de kamer van het aangrenzend salon scheidde opgebeven En nog bedwelmd bevonden zij zich in elkanders armen toen eene onduidelijke schaduw op den drempel verscheen £ en gesmoorde uitroep weerklonk i God gevolgd door een dotfen snik van diepe smart Ete portiere viel weder neer en omgaf den onbekenden getuige van dit vrceselijke voorvil met hare plooien Jeanne was opgestaan en zocht hare gedachten te verzamelen Een licht verhelderde eensklaps haar geest lij mat in een oogenblik de grootte van haar misdrijf en met een kreet van afschuw en wanhoop vluchtte zij door Serge gevolgd langs de galerij Het zware gordijn werd toen weder opgeheven en waggelend looAleurig bijna dood trad Micheline het salon binnen Pieter kwam achter haar aan somber en strak Met ontzettende snelheid dwaalden hunne gedachten door hun hoofd In een oogenblik ging hun teven aan hunne rerbeeldiug voorbij Hij zag de werd geschonden Nergens inderdaad hoorde men een kreet die tegen Engeland ol Engelands Blaatslieden was gericht slechts den eenigen roep Leve Kruger vervulde de lucht daverde over de stad als ees machtige uiting van een eenstemmigen Enropeeschen volksgeest Het was oen treilende hulde die den president zichtbaar aangreep Toen de heer Kroger het hotel reeds was binnengetreden hielden nog de juichkreten aan Aan dezen machtigen aandrang vermocht de president geen weerstand te bieden De balcondeuren op de eerste verdieping werden geopend en op het balkon trad Kruger alleen als het eenig symbool van het dappere Boerenvolk dat onder stijgende bewondering van Europa s volkeren verweg onder namelooze ellende met onwankolbaren geestkradhtstrpt den groeten heldenstrijd om ziJn bestaan tegen een van Europa s machtigste naties Een oogenblik zwegen de juichkreten een diepe aandoening overmeesterde alles én toen barstte do jubel opnieuw los met overweldigende kracht totdat de kelen waten schor geschreeuwd De heer Kruger ziet er in werkelijkheid veel beter uit dan op z n portretten Zijn gelaat staat ernstig zelf een weinig smartelp maar hij ziet er volstrekt niet gedrukt of afgemat nit Hij is klaarblijkelijk goed gezond de vijf en zeventigjarige maakt den indruk van een zestiger Krnger draagt een zwarte gekleede jas zonder eenig versiersel ook zonder den presidentsjerp Een grijze overjas eu een hooge hoed met rouwband voltooien zijn kostuum De grii ze staatsman sprak met een zeer krachtige een beetje harde stem hij sprak woorden die hem uit het hart welden zinnen die niet vooraf waren bedacht Na de receptie die lang duurde en zeer vervelend was voor den president een maaltijd waaraan hij niet deelnam Dr Leyds voerde het woord uit zijn naam Dit Geneve wordt aan de Petit Bleu geseind Het Zwitsersche comité voor de onaf hankelijkheid der Boeren vertrok eergisteren van öenève om te Lyon aan president Kruger een adres van sympathie aan te bieden en hem nit tenoodigen een beroep te doen op het Hof van Arbitrage te s Gravenhage Tevens wordt hem gastvrijheid in Zwitserland aanceboden De Neue freie Prease wijdt een artikel aan president Kruger waarin het blad bm het Welkom toeroept in Europa Alle linden zegt het blad zenden een hartelijken Wroet naar Marseille dat het eerst van alle plwtsen in Europa de eer heeft den groeten martelaar blonde verloofde die hij zich als vrouw begeerd maar die vrijwillig een ander verkozen had daarvoor nu zoo wreed gestraft Zij mat den afstand die deze twee mannen scheidde Met kracht Pieter s hand aangrijpende zeide xij tot hem Spreek hiervan nimmer een woord vergeet wat gij gezien hebt En zij voegde er op smartelijken toon bij Als Serge wist dat ik hem verrast heb zou hij het mij niet vergeven I Zij ging heen nog duizelende van den slpg die haar vlak in het hart getroffen had Pieter bleef alleen achter geheel ontsteld hij beklaagde en veroordeelde tevens deze arme vrouw die in hare beleedigde liefde nog den dwazen moed vond om te zwijgen en zich in haar lot te schikken Eene stille woede maakte rich van hem meester Serge ging terug Na het eerste oogenblik van bedwelming had hij nagedacht Ilij wilde weten door wien hij verrast was Was het mevrouw Des vareanes Micheline of Cayrol die binnengekomen was f Hij nam de lamp op die mevrouw Desvarennes kort te voren had doen wegbrengen en trad de kamer in Alleen Pieter stond vóór hem De twee mannen maten elkander met hun blik Delarue vermoedde al den angal van Serge De prins begreep de vijandelijkheid van Pieter en verbleekte Zijt gij binnengekomen vroeg hij vrijmoedig Ja gaf Pieter barsch tea antwoord Do prins aarzelde eene seconde Hij zocht blijkbaar naar een beleefden vorm van het verzoek dat hij ging doen Hij vond er geen en hernam op dreigendÜÉn toom te ontvangen Het noodlot heeft president Kroger kannen ontwapenen maar het heeft zgn roem niet konnen bevlekken noch hem het kleinste deel van onze achting kannen ontnemen De tijd zal komen waariu hetzelfde deel van het Engelsche volk dat thans de verantwoordelijkheid voor den oorlog op Krnger werpt alle recht zal doen wedervaren aan den overwonnen vüand t Treft dat de oude Kruger juist in Europa den voet aan wal zet nn er bö herhaling ongunstige berichten komen voor de Engelschen Op verschillende punten treden de Boeren stonter op dan zy in langen tyd deden berokkenen den Engelschen kleine verliezen die bijeengenomen betrekkelyk groot worden en belemmeren de commanicatielönen Dat het voor de Engelschen slecht staat kan men wel daarait afleiden dat men van het vertrek van Roberts niets meer hoort De berichten van de zaivering van streken van Boeren kan de maarschalk gerust in Znid Afrika houden Zelfs de EngelsQhen knnnen daarmee niet meer getroost worden en heel Europa lacht er om Dq Daily Telegraph deelt nit offlcieele bron mede dat Roberts Zondag met zjjn paard nederatortte Hoewel eenigszina gesébokt kreeg htj geen letsel en is in staat z jn werk als gewooniyk e verrichten Terstond na het ongeval telegrafeerde Roberts aan den minister van oorlog dat hjj was gevallen doch geen enkel nadeelig gevolg had ondervonden Er zyn onder het publiek tegenstrijdige geruchten in omloop over het ongeluk dat Roberts Zondag is overkomen nl dat hij van zijn paard is gevallen Het legerbestuur weigert inlichtingen De Standard meldt dat zijhe begeleiders hem het regeeringsgebouw binnengedragen hebben Roberta zal heet het over eenige dagen weer in staat zijn zijn taak te hervatten hij is erg gekneusd maar er sijn geen beenderen gebroken Omtrent de Cbineescbe quaestie wordt nit Washington aan de Times geseind dat Dinsdag een zitting van den kabinetsraad is gebonden waarin de eischen der gezanten werden besproken De regeering der V S is volgens dat bericht niet voornemens zich aan te slniten bg de andere Regeeringen indien deze eischen étellen die door China niet knnnen worden ingewilligd De heer Conger heeft trouwens nog niet gemeld dat het einde der besprekingen van de gezanten Gij moet zwijgen anders And rs bracht Pieter snel en sclierp in hetmidden Waartoe bedreigingen antwoordde de reedsbedaarde Berge met een gebaar van onverschilligheid Verschoon mij ik weet dat gij zwijgenzult zoo niet om mij dan toch ora anderen Ja om anderen sprak Pieter door verontwaardiging medegesleept om anderen die gij laaghartig opoffert en die al uwe achting en liefdewaardig zijn om movrouWDesvarennes wier grootverstand gij niet kunt begrijpen om Micheline wiervoortreffelijk hari gij niet weet te waardeeren Ja uit achting voor haar zal ik zwijgen maar niet uitacbting voor u want gij zijt niet waard dat menu inschikkelijkheid betoont evenmin als dat men uachting bewijst Serge had dit hevig uitvaren met eene minachtende onverschilligheid aangehoord en zeide nu Mijn waarde ik moet uheggen dat ik u zeervermakelijk vind GIj komt u op eigen gezag inmijne zaken mengen Wel loo maar zeg mij eens waar bemoeit gij u mee Zijl gij van de familie Zijt gij een bloedverwant ot maag f Wat geeft y debevoegdheid tot deze zedeles Met welk recht houdtgij deze betraffing Ik was de verloofde van Micheline hernamPieter ernstig toen zij u liel kreeg i dat maakt mijbevoegd Ik kon met haar trouwen maar hebmijne liefde aan de hare opgeofterd dat geeft mijrecht En in naam van mijne verwoeste toekomsten van m n verleren geluk kom ik u rekenschapvragen van hare toekomst en van haar geluk Gij ïijt zeer opgewonden naar het mij toe nabü is of dat een overeenkomst is opge steld die door de mogendheden als grondslag vooF de onderhandelingen kan worden aangenomen Nu is er naar de Times vernoemt van Conger in de jongste week geen enkel bericht ontvangen wat de Regeering ie Washington nog meer ontmoedigd heeft Het bericht dat de gezanten de toe te kennen schadeloosstelling bespreken acht men te Washington geheel onjuist De regeering der Vereenigde Staten heeft zich volkomen aangesloten bij het Russische voorstel om de schadeloosstellingen te doen bepalen door het Hof van Arbitrage te sGraven hage Het is echter mogelijk dat dit voorstel niet door Engeland en Duitschland is aangenomen doch ook in dat geval kunnen de gezanten dit punt niet behandelen daar zij niet tot eenstemmigheid kunnen komen Alle mogendheden hebben op min of meer toestemmende wijze geantwoord op de voorstellen betreffende de opendear politiek en de maatregelen om de verdeeling van China tegen te gaan Doch naar de regeering te Washington meent heeft het er allon schjjn van zooals de loopder onderhandelingen toont dat die beloften niet ernstig gemeend waren of dat ziJ die aanvankelijk zich bij de Engelsch Duitsche overeenkomst hebben aangesloten later van meening veranderd zijn wat betreft de toekomst van China Ondanks deze opmerkingen door de ministers in den kabinetsraad gemaakt en breedvoerig besproken meent de Times corres pondent niet dat bü de Vereenigde Staten het voornemen bestaat het Earopeeiohe concert te verlaten Wel koestert de regoering te Washington den wensch de onderhandelingen zoo spoedig mogeiyk ten einde te brengen opdat zij haar troepen uit China zal knnnen terugtrekken maar zij is vastbesloten dit niet te doen voordat de belangen van de Vereenigde Staten en van haar burgers in China behoorlijk zijn gewaarborgd Verspreide Berichten FlUKÏBUE Op de tentoonstelling t Er wordt op het tentoonstellingsterrein hard gewerkt om binnen den kortst moge lijken tijd de openbare verkeerswegen weder in orde te hebben en de min gnn stigo gevolgen voor winkeliers van de maandenlange afsluiting tot een minimum to beperken Zoo zijn eergisteren opengesteld de avenue Deleisert de avenue Jena en een deel der hoofdallée van het Trocadero en gisteren werd het Trocadero museain we schijnt sprak de prins spotachtig lachende In uwen eisch is meer dan de kreet van een verontwaardigd geweten er is ook de klacht in van en hart dat nog altijd bemint En al ware dit zoo zeide Pieter zou daardoor mijn afstanddoen niet te meer waarde hebben Ja ik bemin haar t riep de jonge man op een toon van hartstochtelijke overtuiging uil ik bemin haar innig uit df n grond van mijn hart als eene heiltKc en haar lijden zou het mijne slechts verzwaren De prins was toornig en maakte eene beweging van ongeduld Laat ons kort en boveniil duidelijk zijn Wat wilt gij toch van mij i ¥ trklaar u Want ik eloof niet dat gij deze bestraffing tot mij richt alleen om mij jjekend te innken dat gij op mijne vrouw verliefd zijt Pieter achtte hetgeen er beleedigends in het Kc eg de van den prins was beneden zich deed Kich geweld aan om bedadrd te worden en zeido Ik wil daar gij het mij vraaf t dat gij eene minuut van buitensporige afdwaling vergeten zult en dat gij mij op uw woord van eer zweert mevrouw Cayrol nimmer weer te zien En aU ik weiger om mij tot de grillen teleenen die gij mij zoo oprecht voorsteli vroeg hijspottend Dan sprak Pieter vastbesloten zal ik mijherinneren dat ik toen ik afstand van Michclm deed haar beloofd heb een broeder voor haar tezullen zijn en indien gij imj daarin tegenwerktzal ik hare bescherming op mij nemen Gij bedreigt mij geloot ik riep Serge buitenzich zelven uit Wordt vtrvelgJ A