Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1900

der toegankelijk gesteld Men heelt na ge 1 gronde hoop dat met den afbraak van de 1 paleizen der Invalides en van bet Champs de Mars aangevangen zal kunnen worden binnen een drietal weken alleen over de volgorde moet nog een regeling worden getrofien door de ingenienrs Hot trottoir ronlant het vermaak van vele honderdduizenden en de plaag van dö vele honderden er langs woneiïden is evenals de electriache spoorweg verkocht door de maatgchappy die een en ander had aangelegd aan een drietal aannemers die onverwijld met de opbreking zi n begonnen Ueeds z n oen aantal kabels en grooto hoeveelheden draad opgeruimd Voor de opruiming van het trottoirrou lanl heelt de tentoonstellingsadministratie vijf maanden toegestaan doch het is de vraag of dat voldoende zal blijken do geheele geschiedenis moet niet afgebroken alleen weggebroken worden zoodanig dat de onderdeden gedurende een jaar ter beschikking kunnen worden gehouden van een evontueelen kooper die de geheele installatie volledig zou in handen krijgen Van het trottoir roulant en de electrische spoor is gebruik gemaakt door 9 917 000 personen met een recette van 4 250 210 francs wat evenwel ver beneden de nitgavcn is gebleven die in ronde cijfers hebben beloopen zeven millioen gnlden Door den post telegraaf en telefoon 1 dienst op de tentoonstelling ib ontvangen 1 773 596 francs tegen 304 301 tijdens de ton 1 toonstelling van 1HS9 waarvoor verzonden 1 zijn ditmaal 7 732 889 brieven en briefkaar 1 ten als anderszins 5 807 906 meer dan m 11889 terwjl de telegraafdienst en de te o I Joondionst even gunstige resultaten hebben I opgeleverd Waren er in 1889 75 personen I in dienst aan de posterijen nu waren er 349 1 Beloib I Prins Albert lal met zijn jonge gemal n prinses Elisabeth Zondag den zestienden 1 December officieel een bezoek brengen aan Antwerpen op uitnooüiging van den bnr 1 gemeester Waarschijnlijk zal er een re 1 ceptie plaats vinden ten stadhnize en een I feest op de beurs terwijl er in den schouw 1 burg des avonds oen gala voorstelling zal 1 plaats vinden of wel eenconcert inde Harmonie De keizer bracht den dag van eergis oren bevredigend door 74n toestand was goed s Avonds te 9 uur was de temperatuur 39 2 de pols 76 De keizer sliep s nachts weinig zonder dat er een bijzondere aanleiding voor waS Zgn algemeone toestand is bevredend Gisterochtend was de temperatuur 31 H de pols 70 BINNENLAND STATEK GENEHAAL T ir B E Êf B Mijnen Zitting van Donderdag 22 November Dinsdag sectieonderzoek van verschillende wetsontwerpen onder meer dat betrekkelijk de paardenfokkerij bestriding der tuberculose onder het rundvee tramaanleg Tiel 10 11 11 11 67 6 3 7 15 8 10 6 9 18 9 81 n lHS 87 18 50 8 i 1 10 S 81 4 45 6 11 6 81 7 09 10 9 61 a W m 47 30 8 8 8 4 80 46 11 30 18 4 1 06 ï 7 il 6 O 6 88 8 7 86 8 36 10 06 7 0 7 8 W8 t 9 89 I0 I8 10 8 13 611 86 6 5 88 4 18 4 84 6 47 7 1 7 64 8 09 9 18 11 88 vormd is een praatje Juist door geregeld gebruik van kunstmest krjgt men een weligen groei dus een uitgebreid wortelstelsel dus veel humus De minister erkennende dat de financiën steeds zorg eischen achtte toch eene speciale suikerbelasting vooralsnog ongewenscht De heer Van Kol en Pijnacker Hordijk repliceeren Het algemeen debat is gesloten Culemborg en de Noord Brabintsche t am wegen Het algemeen debat over dd Indische be 1 grooting wordt voortgezet 1 Voor een gfoed doel Zij die de Parijsche tentoonstelling bezochten hebben allicht een bezoek gebracht aan de Exposition de la Chambre syndicale de la couvre en daar bewonderd hoe hoog de Parijsche Créateurs de la Mode hun vak gebracht hebben De artistieke uitvoeringen de smaakvolle samenstelling der kleuren moet zelf zoo buitengewoon schitterend geweest zijn datArvène Alexandre de bekende critique d art van de Figaro in het nummer van 9 Ang jl beweert dat er in deze gemeenschappeI lijke tentoonstelling meer kunst ontworpen is dan in de Exposition des Beaux Arts en I dat er alle redenen bestaan om een smaakI vol damestoilet met evenveel bewondering I te bekjken als eene achoone schilderij I Maar niet iedereen was zoo gelukkig al I die smaakvolle costnmes te kunnen zien en I er zijn er zeker ook velen op de tentoonI stelling geweest die deze afdeeling onbezocht I lieten I Welnu den Amsterdammers zal eerlang I gelegenheid gegeven worden de geheele verI zameling van bovengemelde afdeeling op I hun gemak te kunnen bezichtigen I De vereenigde huizen Hirsch Co hebI ben de algeheele verzameling aangekocht I en de heeren Kahn Berg eigenaren der I Amsterdamsche firma zullen die dezer dagen I in de salons van het gebouw Leidscheplein I 13 ten toon stellen I De firma Hirsch Co heeft daarmede nog eeo goed doel dat zeker te meer tot I een bezoek aan deze tijdelijke expositie zal I aansporen I Er zal namelijk vau iedere bezoekster of I bezoeker want ook voor heeren zal de I tentoonstelling aantrekkelijkheid genoeg hebI ben een klein entree gevraagd worden De geheele opbrengst der ontvangen entrée s zal gelijkelijk verdeeld worden tusschen het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen en Kindervoeding Wie dus de costnmes bj Hirsch gaat bekijken verschaft zich een genot niet alleen doch steunt een goed doel Beide in Amsterdam bekende vereenigingen kunnen vooral in dezen tgd des jaars veel geld gebruiken een reden te meer dus om druk bezoek de firma Hirsch te steunen in haar edel streven Het plan bestaat de tentoonstelling te houden van Woensdag 28 November tot en met Zondag 2 December en dagelijks van 10 tot 5 uur toegankelijk te doen zijn Naar men uit den Haag meldt bestaan er plannen om ook vanwege de officieren van Let Nederlandsche leger aan H M een huldebluk bij Haar huwelijk aan te bieden Voordracht voor onderwijzeres aan de Ie küstelooze school te Schiedam mejaffm E V d Hout Schiedam A Heijkoop Kotterdam C Grendel Gouda Ter aigemeene vergadering der sGraven haagsche vereeniging Algehcelo IjichaamsOntwikkeling van Volk8weerbaarheid is besloten eene damcsafdeeling op te richten De heer W Weijne is benoemd om plaats to nemen in de commissie van bijstand in Vülksweerbaarheid De heer Verhey constateeijde tegen ver e heeren van Kol s kritiek dat uit verschil 1 lende feiten blykt dat de voor Indié gevo gde I politiek zich beweegt in humanitaire rich ling in bet belang van ontwikkeling en wel 1 vaart van het Indische gewest ei dat de regeeI ring geenszins imperialistische beginselen is 1 toegedaan Het valt niet te raiflkennen dat I gestreefd wordt naar geleidelijke hervorminI gen binnen de flnancieele draagkracht I Spreker na aangedrongen te hebben op I verscbillendo werken en afschaffing der hee 1I rendiensten verdedigde voorts de in Atjeh j I gevolgde gedragslijn en achtte de voorgestelde I doortrekking der tram tot Edi f aardoor verI bonden worden de Noord en Oostkust van 1I Atjeh zeer geweuscht voor de pacificatie en i I de welvaart van Atjeh i 1 HuiuusvoriDlng I De heer Van Karnebeek meende dat de I flnancieele toestand groote voorzichtigheid II gebiedt en achtte de belasting op su ker 1I gowenscht en drong over het algemeen aan I op versterking der middelen 1 Als groot voordeel van stalmest en tege Ijk als een nadeel van kunstmest word I wel aangevoerd dat de eerste in ruime mat 1 hvmus dat is zwarte teelaarde vormt en de tweede dit niet doet Z4 die zulks be I weren slaan den bal geheel mis zooals w 1 zullen aantoonen Door onderzoek aan het 1 proefstation te Groningen werd bewezen da I de jaren lang met Thomasphosphaat kali 1 mest kalk en Chilisalpeter bemeste gronden I precies evenveel humus bezaten als de eve zoovele jaren lang mot stalmest bemest 1 gronden van dezelfde soort Dat onderzoek I werd ingesteld omtrent gronden van de heere A G Mulder te Sappemeer J van Hoor te Garsthuizen en S T Huizinga te Middel stum Klinkt dat bijna ongeloofeiyk t i 1 desnietemin waar En bü nadere nauw keurige beschouwing van de oorzaken de humusvorming moet het wel zoo zijn Wie 1 een handvol stoppelgrond bekijkt zal in die 1 grond bijna geen plaatsje zien waar gee 1 plantenwortels zijn en juist J dat grooto aan I tal plantenwortels is de grodte humusbron Zorgt dus steeds dat er een flink well 1 gewas groeit en er zal van zelf veel humu komen En de plantengroei kan men me een bemesting vttn ïliomasphosphaat kalimest kalk on Chilisalpeter ovengoed en zeker I goedküoper bevorderen dan met stalmest I Nu weten we wel dat uit de verrottende 1 stalmest ook humus gevormd wordt maar I eerstens ontleend die humus zeer snel in I zijne samenstellende elementen juist omdat I ze gevormd is uit verrottende mest en I tweedons is de hoeveelheid eigenlek te gering I om er over te sproken Laten we maar eens I rekenen Aangenomen dat er 40 000 K G I stalmest op een H A komt meestal doet I men het met minder dat een vijfde deel uit I organische stof bestaat en dat daarvan de I helft als humus overblijft dan komt van die 40 000 K G mest 4000 K G humus die dan verspreid wordt op een H A grond op een diepte van ± 2 dM Een eenvoudige becijfering leert ons dan dat op 1 L grond komt 2 G humus dat is lang nog geen klein suikerlopeltjo vol Dat dus bij gebruik van kunstmest veel minder humus wordt ge Dr Kuyper juichtte s Minipters houding 1 I toe inzake don rechtstoestand der Inland che I Christenen toegevende dat de Inland che 1 Christenen Javanen moeten blijven en niet uit hun organisch levensverband kunnen worden gerukt Maar behalve wijzingen in privaatrechtelijke richting wil spreker een gelijktijdigeregeling van de publiekrechtelijke verhouding van de Christen inlanders hetgeen tnoodzakelijkst is Voorts kwam spreker krachtig op tegen s heeren Van Kol s beschuldigingen tegen ons Koloniaal beleid on verweet dien afgevaardigde dat deze door to wijzen op de slechte behandeling van den Javaan handelt als de Jingo partij in Engeland die voorgaf mishandeling van Kaffers door Boeren in Transvaal om animositeit in het buitenland te kweoken Met Dr Kuyper wilde de heer Van Gilso verlaging van hot briefport en vermindering van het gebruik van jhineezen voor gouvornementsexploitatie De heer Van der Zwaag verdedigde tegenover Dr Kuyper bet optreden van den heer Van Kol ten aanzien van hetgeen deze zeide van Neerl inds gedrag tegenover don inlander Wil men de beweringen van den heer Van Kol weerleggen men noeme feiten Uijkspostspaarbank Tal van omstandigheden hebben er allengs toe geleid om in den vorm der boekjes door bovengenoemde instelling uitgegeven eenige aanvulling en wijziging aan te brengen De voornaamste aanvulling die reeds van Maart 1897 dagteekent bestaat in de toevoeging aan d t gedeelte hetwelk ter vermelding der inlagen terugbetalingen benevens saldo s tegoed bestemd is van den inhoud der ook afzonderlijk gratis verkrijgbare uitvoerige brochure tot titel dragende De Minister van Koloniën verdedigde onze koloniale politiek waarbij wordt uitgegaan van het beginsel de Inlandscho bevolking te I doen protiteeren de vrucht van haren arbeid i zonder baatzuchtige nevenbedoolingen Deze beginselen brengen mede ontwikkeling der bevolking opening van nieuwe bronnen i van welvaart goode en goed voorbereide irrigatie on verkeerswegen opmerkend dat de begrooting de sporen draagt dat hiernaar gestreeft wordt Voorts verdedigde de Minister do bestaande bestuursinrichting betoogende dat van de instelling van een kolonialen raad oponthoud in do werkzaamheden is te verwachten lS7 or ver n OIDA 90 I T 6r M De minister meent dat ten onrechte over den druk der heerendiensten wordt geklaagd opmerkende dat hineesche arbeiders niet kunnen worden gemist wegens ongeschiktheid van den Javaan voor mijnbouw 67 10 85 11 08 ll SS U IS 18 8 l 7 Ï IS 3 80 3 S 4 S9 i H 5 88 18 7 17 7 88 ♦ I U 8 17 1 88 B U 10 89 10 1 10 0 U 1 Ooud 6 5 11 MoorJrMkt door 7 18 JieawerVwk I 0 p6ll8 SotlardKn M 5 1 RotlerdamD P Bottsrdam B I 11 09 5 01 J J 10 19 8 SS 0S 1 40 I 8 t0 I 1 81 7 B5 8 J1 I 11 19 1 10 8 11 8 3t 10 811 11 86 1 17 5 18 I 8 41 i 10 87 1018 11 85 11 60 18 81 1 86 8 39 3 514 08 5 87 6 4 S9 7 47 8 07 8 O 8 6 9 SS 10 80 10 46 11 01 11 47 11 16 1 58 5 10 7 18 8 46 11 51 9 8 9 45 10 18 10 08 11 86 Ï 06 S ao 7 5 11 48 8 09 8 54 l 8 11 10 88 9 4 10 81 ROTTEKUiM QODOA lioe rem 6 17 f 9 5 8 7 05 7 69 8 31 8J 4 8 5 4 8 4 47 4 34 6 854 44 4 51 5 6 07 5 18 4 43 1 54 38 3 14 4 1 8 8 03 1 09 109 8 81 18 80 18 38 g 40 9 48 6 41 8 04 5 t 4 48 6 80 6 07 7 18 4 5 6 41 8 01 6 5l 6 11 S 04 5 17 10 6 88 7 89 7 68 9 86 9 46 9 63 10 118 Rottordam Beur Rollerdsm D P Bottordam M Japelle Nieiiwerkerk Uoordrooht douda 2 4 i 45 4 118 11 81 11 46 18 10 10 18 10 J6 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 8 88 3 7 48 9 84 7 08 7 86 0 9 49 9 47 10 09 lO U U ll M 4 i6 k34 U 6 H 0 18 81 8 04 8 84 9 00 S S 10 08 10 19 Hnlluidiehe iooor L Bitri enpplemenlhewiji ia de Compngnie der We gen Lite 9 u M ul r t 1 8 01 8 49 9 17 9 68 R IS J 8 84 8 43 8 46 41 10 19 10 18 10 48 11 8 a O U D A U e N 11 I i oae eru 11 89 18 16 18 16 18 68 1 68 i 81 3 45 4 1 4 60 11 11 1 10 6 08 U 88 1 81 6 13 11 86 1 6 87 9 56 10 08 10 17 10 89 10 84 i 49 0 81 7 89 9 11 9 81 10 00 10 1 8 87 8 41 8 63 9 U 9 149 08 9 19 Alleen Ie ea 8e kltue Extr b beUleo g Op de treinen ign Zoadag MundaR en Oinidtg jiaduguslie rutonTbilietten toot de 3e kl Terkrggbair tegen enkelen rruktpnie B HolUnduIke Spo L Bstn npplement Vewiji l iUeeft lOinidic 7 16 7 88 7 8 7 68 7 68 Qouda ti i o 4 i 4 i i o U 46ir 6 h ± tJi i2 Zoionli Moeio 8o t rmoarZeg Voorburg a Hage noun A 1 H N r B a D i M lea ren ial 6 9 8 11 8 8 4 38 10 80 10 59 18 0i 1 10 i 36 8 85 J 07 1 43 5 19 9 86 8 48 9 61 0 19 ie S7 11 06 Am8t W 8 01 8 68 10 10 11 04 18 48 12 57 1 57 3 86 4 11 57 5 Ï0 03 6 44 9 S5 10 3 1 08 11 59 iAmaLC 8 1 13 9 37 10 86 11 1 108 1 1 18 18 8 10 4 87 1 6 1 5 45 e 8 9 8 10 0 11 16 18 14 iHane 6 8 6 04 1 08 7 16 7 89 8 8 8 65 9 03 4l 10 11 11 86 11 86 1S 0 l SO J 40 8 57 4 00 4 16 4 87 5 28 6 8J 7 01 7 4 7 55 M8 9 6110 8 Voofbiirg 6 88 j 10 17 1 86 4 43 S 88 9 67 Zoeletm Zag 6 5J J 10 38 l so 4 6 10 11 Zeronh Me 6 08 1 43 J OI 6 1 6 10 82 1 U 10 69 ti 7 5 6Vli r 6 6 4 710 7 f z I V r Tl 7 33 10 49 114 IJ i 109 3 8 V4 6 04 6 80 7 00 7 54 8 08 ll OW 11 S7 l i 5 11 01 1 88 B 9 89 i 9 07 6 0 6 84 7 46 8 16 6 86 6 48 6 0S 7 14 Uouda Oud Woerd Ulreohl 11 46 8 S8 8 6 9 8 10 14 ff i 7 00 53 i O 35 10 115 10 4 Jt 1 S 11 07 9i 8 18 T V vv s s ji s E ni 1 it 7 s Utrooht Woarilen Oudew Gouda ftnudi 6 14 si 7 9 7 48 07 0S 9 18 9 SO 10 11 10 64 ll S H u M H 8 0 8 84 17 49 81 s 4 7 K 7 81 S 09 8 98 8 46 0 83 10 59 Fumltatief ep den leap kan Biet gerekend vordea 0 Harmoniketnia alleen Ie en 8 kleaie eitn ketalea l BeWve een biljet Ie kl een anppleiaent beir i Bijkspostspaarbank Belangrijkste voor schriten betrekkelijk haren dienst terwgl de meest gewichtige der wijzigingen die eerst onlangs werden aangebracht den omslag der boekjes betreffen op welks achterzijde waarnaar op de inlegvellen onderaan verwezen wordt men o a thans het navolgende meerendeels met rood gedrukte kan vinden A Het is van groot gewicht dat lo men zich telkens nauwkeurig vergewisse van de juistheid de gedane inschryving 2o wanneer betrekkelijk eene som van f 25 en daarboven niet binnen 14 dagen een bewijs van inschrjving is ontvangen van den Directeur der Eykspostspaarbank te Amsterdam men onverwijld bij hem reclameere B Het is ten strengste verboden dit boekje aan enig kantoor der posterijen in bewaring te geven en noodzakelijk het in de maand ter bijschrijving van rente en ter vergelping met zpne boekhouding aan den Directeur der Eijkspostspaarbank toe te zenden Alle deze wenken den inleggers meerendeels in hun eigen belang geheven strekken ter voorkoming van mogelijke malversatie s van verschillenden aard Wanneer men nu maar met die wenken nauwkeurig rekening gelieft te honden dan is er ongetwijfeld reden om te vermoeden dat door het vertrekken daarvan een krachtig middel tot het voorkomen der bedoelde misbruiken is gecreëerd Te dezer plaatse wordt aan het postkantoor dat het boekje uitgaf de maand ingevuld gedurende welke de éérste inleg plaats vond iemeng de Beriphten Men schrijft uit Zaandijk Alhier is eene bejaarde alleen wonende vrouw dood in baar kamertje gevonden vermoedelijk gesttkt door den rook van een binnenbrand die waarjchijnlijk door eene stoof met vuur is aangekomen Na middernacht is de brand ontdekt Muibrnik van sterkedrank schijnt ook hier in het spel te zijn geweest Men schrijft uit Leeuwarden In den laatsten tijd wordt dagelijks gebrnik gemaakt van den spoorweg van Leeuwarden naar Meppel Zwolle en Deventer ve rder van Meppel naar Groningen Leeuwarden van Leeuwarden naar Akkrum en terug naar Leeuwarden van Leeuwarden naar Groningen en opnieuw naar Leeuwarden terug verder van Leeuwarden naar Heerenveen en terag door een reizend har monicaspeler en dit alles op eén dag De reis begint s morgens 5 55 en eindigt s avonds 10 42 nar In het geheel heeft de man vijf rusttijden onderscbeidenlyk van 47 34 45 55 en 52 minuten Bjj ieder station stapt hij uit om in een anderen wagen over te gaan Hij verwisselt dagelijks van 80 treinen De reis wordt gedekt door een abonnementskaart doch de man vindt ruim vergoeding der kosten m het geld dat hy zy het slechts bij centen van de reizigers dio steeds aardigheid van den muzikant hebben ophaalt voor zyn spel De afstand dien de man dageiyks op de genoemde wyze aflegt bedraagt 538 kilometer De commissaris van politie te Breda vestigt de aandacht op twee personen Piet van der Velde 19 jaar wonende in de Plantage te Kei en Jan van Andel 25 jaar gewezen nota risklerk wonende in de Tolhuisstraat aldaar die reeds eenige maanden in eikaars gezelschap zwervende zijn zy maken er hun werk van by particulieren als commensalen kamers te huren plegen nog dienzeltden nacht indien mogeiyk is diefstal van alles wat onder hun bereik komt en zyn des morgens meestal v6 rdat de andere bewoners zyn opgeslaan verdwenen Op die wyze hebben zy reeds diefstal gepleegd te Arasterdam Zaandam s Gravenhage I reda en Roosendaal en zgn op den 16en dezer geweest te Nymegen Zal de Ongevallenwet voor de tweede maal in de Eerste Kamer schipbreuk lyden Naar het Voorloopig Verslag te oordeelen mag die vraag veilig ontkennend worden beantwoord Wpl vindt men daar nog heel wat bedenkingen geopper4 maar nu in de gewyzigde regeling aan een der voornaamste bezwaren is tegemoet gekomen bestaat by de meerderheid der vroegere tegenstanders blgkbaar geneigdheid zihh hiermede tevreden te stellen Dit k E men zoowel nit den toon als uit den inhoud van het verslag opmerken De meerderheid was er mede ingenomen dat de Kegeering het algemeen belang plaatste bovenpolitieke overwegingen De verwerping had het goede gevolg gehad dat het gewyzigde ontwerp in de Tweede Kamer een veel grooter meerderheid had gevonden dan het vorige Zeer vele leden gaven dan ook aan de tweede editie de voorkeur wegens deie drie voorname verbeteringen lo dat de werkgever niel verplicht zal zyn zich door de Ryksbank te laten verzekeren maar zjn risico zelf mag dragen of 1 aan een maatschappy of vereeniging ove dragen 2o dat de hateiyke regel de fiscus het I eerst is vervallen 3o dat ook aan den wetgever beroep is toegekend Wegens deze verbeteringen verklaarden verscheidene leden die hun stem tegen het vorige ontwerp hadden uitgebracht zich met het nieuwe ontwerp te vereenigen al waren niet al hnn bezwaren weggenomen Een kern van onv erzoenhjken blyft echter bestaan en dat zyn biykens het verslag de juristen die niet kunnen goedkeuren dat de Staat bier als tnsschenpersoon optreedt tnsschen werkgevers en wetklieden en aan dft laatsten voor oen gewone schuld voorrechten toekent welke andere schuldeischers niat hebben De bekende grief dus over het publiekrecliteriyk karakter der regeling nu als juister term staatssocialistisch karakter door hen geheeten Op dezen theoretischen strgd wordt in het verslag niet meer uitvoerig ingegaan Wel worden tegen deze gewichtige bedenking eenige practische gronden van niet minder beteekenis aangevoerd Een voldoende privaatre Atelyke regeling is niet te vinden De ervaring in Frankryk ook in Engeland opgedaan beeft reeds aangetoond dat zulk een regeling tot tallooze moeiiykheden voert tot niets anders leidt dan tot vele processen met den aankleve van dien En van niet minder gewicht is de opmerking dat niet te denken valt aan een meerderheid in beide Kamers voor een ontwerp op zuiver privaatrechteriyken grondslag en zy niet wilden dat het gevolg daarvan zou zyn dat een regeling van de gevolgen van ongevallen waardoor de werkman by de uitoefening van zyn bedryf getroffen wordt geheel achterwege zou biyven Deze beide overwegingen zullen stellig by de tweede stemming die in de volgende maand te verwachten is den doorslag geven Hand Van verschillende zyden vraagt men ons of de jeugdige Smelt die te Utrecht eene oude dame vermoordde welke dame hem bU testamentaire beschikking een legaat van f 10 000 had besproken dat geld nu toch erft f Stellig niet Ar 959 B W sprsekt in deze zoo dnideiyk mogeiyk Hy die veroordeeld is omdat hy den orflater heeft omgebracht zal uit den uitersten wil geen voordeel kunnen genieten In alle stilte is te Londen het huweiyk voltrokken tusschen den 23 jarigen hertog van Manchester kleinzoon van hertogin van Devonshire en mej Helena Zimmerman dochter van een koopman nit Cincinnati 50 maal millionnair dus waarschyniyk varkenshandolaar Papa wist van het huweiyk niets af en ontving het eerste bericht door een zeer lakoniek kabelgram Daar was reden toe want papa Zimmerman had in een redevoering eens gezegd Wy Amerikaansche zakenmenschen zullen onze dochters aan jonge schrandere en ondernemende jongemannen uit ons eigen land uithuwen Ik wensch voor myn dochter een volbloed Amerikaan en geen ongeaonpeerden aristocraat een of anderen Engelschcn edelman De dochter had een andere opvatting de lyn der geleideiykheid f Te Lissabon is een opzienbarend proces met veroordeeling der drie beschuldigden geëindigd Vyf jaren geleden werd een bekend koopman Fandango op een rytoer door een bom die in zyn rytuig sprong gedood Men moest de zaak indertyd opgeven omdat elk spoor van de daders ontbrak Doch eenigen tyd geleden heeft een krant de zaak weer opgerakeld en haarfijn verteld hoe de moord in zyn werk was gegaan Fandango had een bankzaak in handen gegeven van de heeren Graga vader en zoon maar weldra bemerkte hy dat h j door hen bedrogen werd en hy wilde de zaak aangeven De jongste örai a stond juist op het punt in het huweiyk te treden met de dochter van generaal Aranjes hy kocht een bediende om die de bom zou plaatsen in het rytuig van Fandango Niemand had eenig vermoeden op de twee Graija s en het huweiyk werd voltrokken De onthulling van hun medeplichtigheid heeft veel opzien in de stad gebaard Graca s vrouw weigert aan de schuld van haar man te gelooven en wil hem na zyn gevangenisstraf buitenslands volgen De oude Graca en de knecht zyn eveneens veroordeeld STADSNIEUWS GOUDA 23 November 1900 Heden promoveerde aan de Universiteit te Leiden tot doctor in de nechtswetenscbap de heer H J F Heyman geboren te Haastrecht op stellingen Wy herinneren onze lezers dat tot Maandagavond nog kaarten te verkrygen zjn voor de Voorstelling door de Amst Onderw Tooneelvereeniging ten bate van het Sanatorium te Lunteren Door entree te nemen bevordert men niet alleen het aangename maar tevens een liefdadig doel In een onzer vorige nummers hebben wy megedeeld dat deze vereeniging zooveel mogeiyk het zilveren dak van het Sanatorium wil afwenden wy hopen dat zy daarin zullen slagen Wanneer ieder een entree neemt helpt men deze schoono zaak steunen en het doel zal dan bereikt worden Nimmer werd een vergeefsch beroep gedaan op de Goudseiie ijTgezetenen laat het ook nu zoo zyn Nieuwe Winterstoffen voor H KEREN KL E E DING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephotm Xo 31 Ainsterdaiu Slutkrs ai 8 urs van Vikrs 81 3 SS 1001 88 8 Vl ny 4 i 14 NOV WlDaaLiNU Uart Nod W S 8 dito dito dltc 8 duo dito dito 8 lloliao OU Ooudl 1681 93 4 TALIE Inschrgïing 1868 81 6 OoaTl Obl in papier 1868 6 dito in jil orl8 8 8 PoRTUOAL Ol l met coupon 8 ll dito tiokol ttuaujls Obl Uinnenl 1894 41 66 67 duo Geoona 1880 4 961 dito bii Bolha 18S9 4 961l dito bij Hop 1889 90 4 96 d to ia goud leen 1883 6 1 dito dito dito 18 4 5 101 dpiHJE Porpiit Bi huld 1811 4 67 roaiau Oepr Coirï Icou 18 0 4 98 Ge Irfioing seriü D l 88 j Gec leeniti serie C 86 i ZoiD Ar Bp r oblg 19 i Mico Ob LSob 18 0 10 VïNFZDBLA OM 4onli0p 1881 34J VMaTsaüAH Obhftntieu 1896 3 900 iUnTiaDAK St l lemi 1894 S 91 NlD N Afr H n lei8 aaiid Arendb Tab My CertififHtan 681 DetiMaatBcbanpij dito 485 Ara Hypolbeekb paadbr 41 Cult Mij derVoretenl aand i 51 a Gr Hïpoibiekh pjndbr 4Vi 108 Nederlaiidailie bank aand I 804 Ned Hnndelmaaticb iliio I IS4I N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Kott Hy otlieokb paodi r 4l Utr Hypolbaakb dito 4l l OosTENK 0 t llon banVflanH 88 RosL Hjpntbe kbauk pandb 5 UOV Amkrika ICqiii hrpoth pauilb 4 90 Maiw L G Fr Li n eert 6 a i VBD Holl IJ Bpoorn Mij a d 114 i Ml tnlBi V St Sp aand lOi Ned Iiid Spoorwegm aaüd i 884Ned Zmd Afr Spm and 8851 dito dito dito 18J1 duo 5 100 IiuiSpoor l lS97 89A Kol S 65 Zuidll l 8p mü A H obl S 65 i OLi N Warschau Wei ncD aand 1 1 ttoiL Gr Run Sp Mij obl 4 97 Baltiacho dito aan I Fastowa dito aand 5 I Iwauf Dotnbr dito atnd 6 j 98 lturak Ck Aao 8p kap op 4 lOOll dito dito oblig 4 100 AuBMlA Cenl l acSp Mi olil 6 114 i Ohio k Nortb W pr y aanl l dito dito Win 81 Poter obl 7 1417 Den er Bio Qr Spm eert T a 6 Illinois Central obl m goud 4 10 J j 7 V Louiar IcNa livilliCert T aand 74 Meiico N 8pw M lehïp 0 6 104 Uisa KanFa v 4pCt pref aand 87 8 1 N York Ontaa o West aand 86l Penn dto übio oblig 6 OreKon Calif Ii hyp in goud 5 tvV St Paal Minn i Manil obl On Pao Hootltin oh ig 48V dito dito Line Col Ie hyp O 5 CAlliOi Can South Ghort t aand 581 V C Rallw Na loh d e O Amsierd Omnibaa Mij aand ISO Bottord Trainirei Maats aand 810 Med Stad Amsterdam aand lOB aud Botterdam aand 3 lOt Blioii Stad Antwerpen 1887 8 99 Stad Bruaael 1888 81 100 Ho o TheisBE gullrGeaelsoh 4 1171 OiBTiim Staalsleonig 1860 6 117 K K O t B Or l8a0 8 101 i Si AvJ Sta l VI drid 8 1868 84l 86 Mail V r n i Arii lDonl oert I I O rxtTTsingrersL do NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofïen met bybehoorende garneeringen Blo usen l cigiiolr § eii Pelterijen ü SAMSOM NQEZONDEN J 1 Geachte Stadgenooten Do Commissie voor Werkverschaffing bg U allen wel bekend om haar edel streven ten tgde van werkloosheid komt weder tot U met de bede haar ook dezen winter een flinke gave te willen schenken Want Geachte Stadgenooten ga allen kunt ü wel voorstellen hoe treurig het eruitziet in de huishouding van een werkman die door werkloosheid niets kap verdienen en alzoo vrouw en kinderen niet kan onderhouden Om te verhoeden dat die werklieden geheel ten onder gaan treedt de werkverschaffing op ten einde de werkloozen gelegenheid te geven iets te verdienen om in do dringendste nood van hnn gezin te kunnen voorzien De Commissie verwacht dezen winter een zeer dringende nood wegens de duurte der verschillende levensbehoeften Welaan dan Stadgenooten om dat degeiyk en flinke plan uit te voeren en vol te houden is er veel geld noodig Op U rekenen wy Steunt ons en geeft met een milde hand opdat de Commissie alle werklieden moge plaatsen die zich mochten aanmelden om werk De uit i vereenigingen bestaande Commissie zgn U een waarborg dat hier alleen aan t woord is liefde tot zjn naaste in de overtuiging dat elkander te helpen plicht is De Collecte zal gehouden worden op 26 Nov en volgende dagen Namens de Commissie P V D END Voorz W EOEPKES Secr 365 Staats loterïj is Klasse No 8 S7 No 1188 49 88 509 90 9 4 8718 1 1 39 8014 199 8641 1832 874 1525 8986 1676 4i 39 1733 4846 2095 458 1 8389 5088 HOO 5850 8 7 Trekking Tan Donderdag 88 NoTember 80000 au 8087 0 400 Prijieo van 80 088 8810 11680 18888 5510 18681 8888 9196 11930 13466 15678 1889 368 a0 39 I867i 16 04 19081 49 9418 4 188 4 16705 6 7088 9647 18080 1446 84 19860 7190 913 58 14518 83 70 7 l 78 18180 60 170116 19680 tO 2 10378 58 11866 17858 19830 sus 97 18816 15069 72 80441 8 20 10181 16 16167 1818 0 61 8iS4 10717 121911 8I 188i8 10886 S 3 11109 13877 16tS 18485 20981 VERSCHEIDENHEID De heer Jozef Israël heeft zich bereid verklaard op verzoek van den heer Hidde Nyiand die het Transvaal paviljoen op de Farysche tentoonstelling aankocht om het naar Dordrecht te doen overbrengen het portret te schilderen van Paul Kruger De hoer Nyiand is voornemens in het paviljoen ook de portretten van de aanvoerders der Boeren een plaats te geven De heer Israels verzocht het portret geheel belangloos te mogen maken zelfs vroeg hy vergunning om de lystvoor zgn rekening te nemen En als de heer Hidde Ngland hem toestonl ook diens prrtret voor het Transvaal Museum te schilderen zou hem dit tot gr ote voldoening strekken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen MAANDAG 3 DECEMBER a 9 des n m t uur op het Raadhuis by enkele inschryving AANBESTEDEir de verandering der pidvaten en het maken van urinoirs in del Bewaarschool Patersteeg der Gemeente De schetstcekening en beschrgving liggen op het Stadserf ter inzage Aanwgzing op DINSDAG 27 NOVEMBER a 8 des V m 10 uur Meu wordt verzocht op t IIERK te letten UIT HBT MaG KUN VAH l llAVE S V AYZt T K GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeUTerd JD verzegelHe pakjes van vijr Iwee en een half en een Ned one met vermeldinpc ran Noraraer en PriJB Toorzien van nevenataani Vlork volgeuH tie Wet gedopo neerd Zich tot de mtvoörinj van geëerde orderB aanbevelende J BREEBAART LZ