Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1900

IVo 8361 Maandag 86 November 1000 SOste Jaargang mmm mium ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon No At ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uui des midd TelefooB Ko 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 2 5 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF GEKTEN 1 makktlykttt poaumiddil voor Umtm n vtioral damw m UndtrKtkMawtrk li de Apprttuur nn C H Willar k C BtrHu BauHi Str 14 M iMtt o d flüw op n m en fsbriekeintck VBftnilkeerky ileereaWhiteueritaiokeeewerkililHlerie J Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN Woensdag 28 Nov 1900 Voorstelling door de Amst Onderw Tooneelv ten bate van het Sanatorium te Lunteren van PENSION SCHOLIER daarna EEN KOP THEE Aanvang S nor Kaarten 4 SO cent verkrijgbaar tot Maandagkvond 26 Nov bij de heeren T v Ejjk 0 Haven 43 J T Swartseabnrg en bij do kasttleines der Sociëteit Aan t bnrean 1 Leden Ons Gen f 0 60 Plaatsbespreking 4 10 cents op vertoon van Kaarten Dinsdag 27 Nov 10 1 en 3 5 uur Programma s met ioto van bot Sanatorium op den avond der uitvoering k 10 cent verkrijgbaar TE ÜOOP Een Jonge Koningspoedel Kooltwart 12 weken oud van bekroonde ouders Adres bureau dezer Courant Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigó Paklmizen gelogen te Gouda aan de Turlsingel ïe bevragen Lango Tiendeweg D 29 L VAK m MU Slager TIE DEWKG n 73 EEESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prgzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 Gel roeclersSTEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en r Grafdeooraties Corlteilles Jardinieres Boiiquclten enz QEAF en FEESTERANSEN Gtoot voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van 1SSECTBX C1VEB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend voclit Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Liter f 0 50 V L 1 0 80 j 1 L t 1 50 I 6 L f 7 TELEPH No 114 Meeting Congreiieu Siylt niette ter beteugeling van bet DRAMMISBEUIE voortaaii overbodig 1 Gewapend met ons beilmiddol KHHBÉt i kan iedereen zijne eigen lamllie van de drankellende bevrpon zells buiten medeweten der Igders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Iranco de Firma J JOSKPUUN Men Baag Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhoesl Influenza Itoi st en Iteelaaiidoening binnen den kortbt mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A ü T H E uit de Koninklijke Stoomiabriek DE HONISGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij BHrma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Tn TOBKBN Boskoop D JUJEBIES Kleiweg E 100 Gouda B v WIJK Oudm n r aL E a VcN MILl Veeratal B 120 te mda M KOLKMAN WaddiiumeA A BOUMAN Moordrecht H liOLLMAN BodtgravmnH K Nuumrktrkad IJtel W 1 viii DAM Haaitrecht A N VA ZESSEN Schoonhoven IWfWF iW i B W fl f l Duo Gencciih Rljemeen ftBnbevclen Mei Eer Diplom n Goud Bekroond PRAEPARATEN VAN w flfno l arnnllA le me t kracbtlee en versterkende KIMA WyN tegen rwaictt VUill U trUL nC 1 b kimtcren aU volwasseneii gebrek aan eettuBt slechte pljsverterlng zenuwhoofdpyn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gcvolgen QUINALAROCHB FERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Btcekcucht kwalen van KritiBchen leeftijd eni Verkri gbaar in flftcün t A ƒ 1 90 en X F I If al f 3 pa f voedzaam versterkend aangenaam vah imaalt voor dageüjksch geb nik iVl l a tv oQj l kinderen zwakken en klierachtlge gestellen teer an te be velen Als geneeakrachtlge drank bij stoornissen der spijBvcrtertngsorganen en dlarrhé ook voor zuigelmEen en Itleine kmdercn l njs pt r bm a Kt r 1 70 ft Kgr y 0 90 t Kgr 0 50 Chemisch Mf 11rGin1rP r speciaal voor Kindervoeding in busKO H Kgr O OO Acilima r SorarAffpfl Het rooken ecner halve Cigarette is voldoende ter beslrij G n Ie hevigste aanvallen vao Asthma etc Indoosjei 4 ƒ 0 80 en 0 60 Tfltnarinrfp RnnVinnc fruit purgatief tegen verstopping Aam n Migraine Congesties He vooral ook afslaxans voor kinderen bewïjien de Tamariftde Bonbons van KRAEPELIEN TIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en dt smaak aangenaam is I njs per doosjc O ÖO en O BO QalniSalr T aciSltAC algemeen erkend a s het BESTE huismiddel r aOUilCi bi Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een slijmoploaseod en verzacKtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ deschjes verkrijgbaar Frija ƒ 0 20 per Hescb je fratparaim wt KRAEPELIIN k HOLM te Ztiat wijt nUen roon ien ra ttigwUen Haari tU naam en kaHdletket ti g terkr pbaar bij da mftl KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AÜIlkJI O roote oorra a c5L STALEN BALKEN H 1 OVIING Jr H0TT RIJAM Kantoor riELDEIlSCUE KADE 31 33 Plan C Stapelplaatsen BI ENHAVE ÜE Ü11I GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao I Dwmiatiffe ioot tk niGitwstft uitvindingan p nun hm aal jrobiod verbeterde fabrteatlf en uitaluitend gobriuk van Eij ea fijnstt gnin ï ioëtin fj Hrund erfi cn verbnüker van Stollwsriik s Chocn tado en Cacao e aan ien iniioud der resp een aanbd7e enswiiardig fal ri iiat nauwKU t aiifft ooit iiltiknttea Dt irma bf r a lde 87 Brerets itU Hofltvoru scjer 44 Eero IHril mtt s gfttïdcii erz MedaÜles jeoa bewy an uituanliail Cj i tabrikai IJs ods IS it f hreof je A caiemie national lie Paris UousTToOT déCornor uac HeJii Ile fl a r preni lT eSo Hise en oon id r tilon Se votr eToellenlw ftibr aaHon do CKooMat totiiboua varies eto etc StMIiwenik ï Silrikiuit is verkrijgbaar hi 11 n C unAsears Banketbakkers ens a fifflietaalvertegenwoordiger loor I lederlaad Mins MatteimUdt Amterdam Kalverstraat 103 4nti§epli§ehe Taiidpoeder en Antisepliscli Mondtiucluiir ivm E VASSÜTO Tandarta te Gouda OVERAL VBKKRIJQBAAR Agent vuor Nederland 6 IJSSELRTI IN Blanwstraat aonda Prljistrekklng 12 l cenib r boOO ÖÖil MAIIK aU hoofd 3 ill het K lu i st Ci val In lt du ni uwet j £ t ld erloiiu diu door h Üuoii u Ke eortiig viai Hamburg goed ekourd PU wnarbcri d is Du V ori D i j i iiiriolitiiig ar hut iiitjuwe lau btflLiint dHariii tiai id dun loop tan slechts Wiuige maandou iii 7 Yörlotingen van IIB ÜON loten 7 010 prijzüD b dragüude 11 202 000 Mark aor Tolledij e bcsliuiaij ziilleu kumoD daiiroiidtir bevinden ctcli hoofdpnjzeo van even lueel 6ÜO oeo Mark Bpeciaal echter 1 prijs 1 prijs prijs prys prijzen l prya 1 prgB l prijs 1 prijzen l prijs l prijs 1 prija 4 M 800 001 16priiz aM 10 i M SOO OüO 66prijz aM 6 000 M 100 000 inïprijz iM 3 000 M 76 00 I 15i pr jz aM s 00o 70 001 66 0iifi 6 i 000 55 000 S0 000 3ÜÜ66prijz aM 50 40 000 8 sO lO 80 000 a M 8 M a M k M a M a M a M a M prijz aM 1 500 fiUpryz aM 1 0001 030 trijz aM 30 3B0B6prü aM 16 200 150 14S tiS lOOj 78 45 21 Be aaastaande feratu prijstrekkiiii lezpr groote door den Stoot guw srborgde Geldvvrloting hteft zooals ünlks van ambtswege i pnald plants op den 12 December k en koBl liitTïoor 1 gftlieülorigiüeel lotelochts Mvk doffl 3 B 1 half I a 1 75 1 kw rt i O te en mzendiug van het liodrag per postwiasul of tegen rem ours AUd beet lUugen worden onmiddollyk mot de meeste zor vuldij heid leuuilvoer en gebracht ieder speliir üQtVft if t van un de van liui wajivn van den taut vooriicnH Orii ineolö Loten ztdf m hauden Bij iedere beste Üiig wordt liet vereischto ifficieelö pliin waaruit lU verd lioIing dor prijien op da verschilloH 6 klassen ata ook do betreffende mleHRelgen te vernomen la gralis bijgevoegd en zenden wij nnzo clientïile onaaogevraa d ta elke trekking do ofSoieele lijatGu Du uitbclaling dor prijzen gesohiödt steeds prompt onder anrborg an don Staat e i kan do ir rccbt3treekB he tuezi U ling of ook naar Vürkiezttigder Belangbobbaailen id alle grootere plaatsen van Nedi rUnd p aata hebben Ons dcliiet 18 sleuda dojr bet geluk begunbtigd en onder iele andere aanzienlijk e prijzen hebben wij m onnalen volgens uflic eele b wijzen de eurate Hoofdprijzen verknigen en ruzt Bfgi nstig rs zelf uitb taald o a Mark £ 50 000 lüO OOfl f O O0l 6 000 40 000 enz Het is to voorzien d t bg deto op don heohleten grondslag gevcstinriöj onderuw ing van allo kanton op oone uiterstbelnnKnjka duolneming bepaald kan w rden gerekend men gelieve derlialve weffBos de rfee t8 ophanden zijnde trekking alle orders teu apoodigato rüchta reeka te zenden aan Haufmanii èlSImoii Bankiera n Geldwisselaars ir H Mf KG P S HiBrmodc danken wy voor het vcrtroiiueiis oiia tot hiertoe geschonken en u bij bet bogiu der nipuwu verloting ter deelneming uiviteorand iulleo wy ook voor het vrfiolg zorgdragen door en Btipte en prompte bedieuiu de tevredenheid van onze geëerde Bugunatigers te verwerven Meaw onovertroflen Prof Dr LiebeM welbekend sunw SBAcaT iiizia Ulleen echt met fsbrieksmBrk tot vourtdorende radicale eo lekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige zenuw I ütlekteti Tooral ontstaan door I aidfalingea op jeugdigen leeitöd Totale genezing van elke zwakte Biee r aacht Benauwdheid Hoofdpgn Mit i rain6 Hartklopping Maagpyn slechte spgavertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz CitToerige prospectosaen Prijgpr r 1 esch fi 1 fl J fl 31 dubbele fleseh fl 6V1 CpntTtnlDep6t Matth v d Vegte Zaltbomrael DepöUi M Clélmn Co Kotterdara F Happel s Gravenhage llalmiuaDs do Jong J CzD Botterdam ïol£f Co Gouda rn bii alle drogisten E CASSIÏO TANDAUT S T rfmarkt 185 Gouda Spreekuur van 10 tot 4 uur DINSDAGS en ZATEEDAGS van tot to nnr behandeling van minvermogenden Op dit uur worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Buiteutandscb Overziclil Paul Kruger is van Marseille naar Parijs vertrokken waar hg hedenmorgen zon aankomen Overal op den weg wordt hg met geestdrift en eerbied begroet f Daar president Kruger zjjn wensch heelt te kennen gegeven om president Lonbet e n bezoek te brengen zal deze hem hetzij hadon niddag hetzg Zondagmorgen ontvangen Do geheele Europeesche pers voor zoover m onafhulceiyi e aan offlcicuse tanden ligt brengt om strgd hnlde aan den groeten strgder uit Zuid Afrika den ouden iKrnger Ook onder de Fransshe opgewondenheid do overstelpende bewijzen van symtpatbie bleef hy zich zelf eenvoudig vol yan het groote geloof Geen zweem van zelfyerhefflng dat de kleine Hollandsche EepuUioken meer dan een jaar den strgd tegen het machtige schatrijke maar toch steeds meer goed begeerende Engeland hebben volgehouden en ook op dit oogenblik zoo stout ïioh te weer stellen dat de opperbevelhebber zijn terugkeer moet uitstellen en En geland steeds nieuwe troepen en nieuwe paarden ijlings naar Zuid Afrika zendt Kruger zeide alleen dat Engeland den oorlog wel niet begonnen zou hebben indien het alles vooruit geweten had De klacht over de barbaarschheid waarmee Engeland den oorlog voert door Kruger met zooveel nadruk geuit doet een rilling gaan door de volkeren die de feiten tot staving roeds lang kenden uit de oorlogsberichten Een gelukkige inval had de Fransche Senator Panliat voorzitter van het Comité Toor de onafhankelijkheid der Boaren om bg de sympathie der Earopeesche volken te Voegen die van Engeland zelf waar allen die door verstand en kennis uitblinken allen daar die zich door eigen verdienste een naam in de maatacbappg hebben verworven alle mannen van geweten van rechtvaardigheidslinon van rechtschapenheid diep getroffen tyn en zj zich in droefheid des hartnn aff Vrageil door welke duivelsche machinatie iun land dat tot dusver werd geëerd als de kampioen van het recht en de rechtvaardig heid geslenrd kon worden in dezen wilden borlofi die den Zuid Afrikaanscben bodem met bloed drenkt j Zulk eeii beroep op het betere deel van ngeland is wellicht nog het meest geschikte middel om te trachten voor de Boeren rede FEVILLEIOK 4 NeeOf ik waarschuw u Genoeg buldetdc de prins die zich nauwelijksJton bedwingen Welken dienst ij mij bewezen moogt hebtwn Van nu af zijn wij quitte Maar wees geraden volhard niet in uw besluit Ik behoor niet tot degenen die voor geweld terugdeinzen BHjt mij uit den weg dan zult gij wijs doen I En gij onthoud dit goed Ik behoor niet tot f j ecenen die van een plicht afzien welk gevaar er bok aan verbonden moge zi om dien te vervullen iDtwoordde Pieter en het vertrek verlatende liet hij Serge sprakeloos door machtelooze wo rde achter De prins bracht een gedeelte van den nacht in de speelzaal door Hij ras bijzonder opgewonden n na beurtelings verloren en gewonnen te hebben indigde hij met een zeer groot bedrag van zijne tegenpartij in zijn bezit Sedert lang was de kans tiem niet zoo gunstig geweest en toen hg naar de villa terugkeerde dacht hij glimUchend dat het spreekwoord Gelukkig in het apel ongelukkig in de lietde het al byzonder mis had Hij herinnerde tich de mooie Jeanne die hij eenige Uren te voren in zijne armen gehouden en begreep dat zij weder veroverd waa Geen oogenblik dacht hij aan Micheline hij maakte rich xelts niet ongerust over haar AUeen lijke vredesvoorwaarden te verkrijgen In Engeland zelf moet men wel tot inzicht komen dat het hardnekkig voortgaan op den weg van Chamberlain Khodes en Milnor Engeland zelf het meest benadeelt en nog meer van de onafhankelijkheid van het Hollandsche ras in Zuid Afrika slechts een qnaestie van tiJd maakt Kruger zelf heeft onmiddellgk te kennen gegeven wit het doel van zijn komst is Hij komt aandringen op arbitrage Misschien komt hg nog meer doen maar dit in allen geval heeft hij aanstonds uitgesproken Nn zal het er hem echter niet om te doen zijn de Europeesche kabinetten voor dit denkbeeld in beginsel te winnen Dat zou vrijwel zijn een open deur openstooten Maar hij moet wezenleen stenn trachten te vinden En dien stenn al is het ook maar moreel kunnen de Europeesche regeeringen niet geven dan wanneej zij er de verstandhouding met Engeland aan wagen Geen enkele mogendheid zal bereid worden gevonden alléén tegen Engeland op te treden Maar misschien is alsnog onder den invloed van Kruger een continentale pressie op Engeland mogelijk Het is maar de vraag hoe ver die gaan zal en wat ze kan uitwerken Of laatste mogeViJkheid het kan gebeuren dat bet impnessionabele en nog altijd grootmoedige Fransche volk de door minister Delcasaé verloochende vrijheidsmissie weer opvat de regeeriug onder den voet loopt en in een van die groote élans die het reeds meer heelt getoond toch alléén doet wat anderen niet durven D steen dit blgkt reeds uit de houding van verschillende autoriteiten ook van president Loubet is aan t rollen Wie weet of er niet meer van komt dan wjj wel vermoeden De Engelsche ministerieele pers begroet de komst van president Kruger met spotkreten en spreekt van het fiasco te Marseille Enkele liberale bladen drukken hun afkeuring daarover uit Zoo b v de Morning Leader die opmerkt dat toen do Cityvrg willigers hier verwacht werden geen Londenaar er aan heeft gedacht de late aankomst van het stoomschip of de vernieling door weer en wind onder de versieringen op straat aangericht bespottelijk te maken Doch de redactie van de Leader ontmoet overal dezelfde kleingeestige spotti rngen tegenover president Kruger in de imperialistische pers Wij zijn zegt zjj niet tegen den ellendigen Boerenoorlog geweest als partijgangers van president Kruger evenmin als v66r den mevrouw Desvarennes hinderde hem in de plannen die hy beraamde om zijne slechte daad ten uitvoer te brengen Ondanks zich zelven herinnerde Serge zich den plechtigen bijna dreigenden toon waarop mevrouw Dasvarennes op den avond van zijne verloving met Micheline toen hij tegen haar gezegd had Neem mijn leven het behoort u toe I hem geantwoord had Het is goed ik neem het aan Deze woorden klonken thans als een vonnis in zijne oorenen hij nam zich voor op zijne hoede te wezen voor de patroon Wat Cayrol t etrof van hem kon zelfs geen sprake zijn Hij bestond tooh enkel en alleen om aau prinsen als Serge tot speelbal te dienenZijn lot was op zijn voorhoofd geschreven en hij kon er niet aan ontkomen De prin vond rtjn kamerdienaar die op hem wachtte ingeslapen op een bankje in de vestibule Hij ging haastig naar zijne kamer en begaf zich ter ruste Toen hg beneden kwam om te ontbijten vond hij de familie bijeen In een oogenblik gaf de prins zich rekenschap van ieders stemming en na eene wisseling van beleefdheden na Micheline epQ vluchtigen kus op het voorhoofd gedrukt te hebben tte hij zich aan tafel Men at in stilte Ieder hield zich met zijne eigen gedachten bezig Serge was ongerust en vroeg zich at of Pieter niets verteld zoif hebben Martóchal keek strak voor zich en antwoordde kort op de vragen die mevrouw Desvareünes hem deed Eene toenemende gedwongenheid vertoonde zich onder de aanzittenden Het was eene verlichting voor ieder toen men van tafel opstond Midwline nam den arm van oorlog do rechten der Boeren afhingen van de beoordoeling van Kruger s karakter en steeven Maar hoe verworpelyk do persoon vfln den president ook we en moge zgue tegenwoordige positie behoorde hem te vrijwaren tegen kleingeestige spotternijen De Leader beaamt volkomen althans een deel uil do redevoering van president Kruger ndmeljjk waar deze verklaarde dat als het gelsche volk werkelijk wist hoe de oorlog was opgedrongen hg nimmer zou zijn ontbfand Het blad gelooft niet dat Kruger zal slagen om de mogendheden over te halen tot interventie doch do langzaam doordringende waarheid öók nopens de wgze waarop Engeland den krgg in Zuid Atrika heeft gevoerd moet ten slotte op do eindregeling ook in Engeland een machtigen invloed uitoefenen Het blad maakt de Franschen oen compliment over hun correcte houding by do ontvangst van president Kruger eo acht het de vraag of do Engelschen die Garibaldi Kossuth en Mazzini toejuichten zich ondtïr gelijke omstandigheden even kiesch zouden gedragen hebben tegenover de teorgovoeligheid vun anderen als de Franschen gisteren te Marseille hebbon gedaan Zelfs de Times moet in haar hoofdartikel erkennen dat de ontvangst van president Kruger zonder eenig ernstig ongeval is afgeloopen en dat de groote volksmassa s te llM Mille hun goede stemming bewaarden eii zich meorendeols onthielden van antiEngelsche betoogingeii De Times maakt korte metten met wat zij gelieft te noemen de snoeverijen van president Kruger te Marseille die gelgkan op de blufferg der Boeren op het üorlogBveld Telkens toch is onbewaarheid gebleven alles waarvan president Krnger de Engelschen beschuldigde vooral hun optreden tegen vrouwen en kinderen Maar Kruger s toehoorders moeten geweten hebben dat zjjn echtgonoote ondertusschen zoo veilig mogelgk onder bescherming der Britsche Tlag te Pretoria vertoeft President Kruger vertelde ten slotte wel dat de oorlog zoude voortduren maar niet wanneer hij zelf naar het oorlogsveld terug zoude koeren Verspreide Berichten Fbankbijk t Wordt met het clericalismo in het leger al maller Nu hebben vyf officieren van het garnizoen te Melnn in opvolging van twee andoren nog oen vorplaatsingsbesluit thuis gekregen in verband met de boycotting van de vrouw van kapitein De Brémont door do officiersvrouwen van wie het verschrik haar man en ging met hem in den tuin In le schaduw der magnolias zeide zij tot hem Moeder vertrekt heden avond Ken zoo evenontvangen briet roept haar naar Parijs terug Gijhebt zeker wel begrepen dat zij hier kwam uitdroefheid over onze afwezigheid Zij kon nietlan ger van mij vandaan blijven Te Parijs al zij zichweder zeer verlaten gevoelen Wat mij betreft ikben zeer dikwijls alteen Micneline viel Serge haar hoogst verwonderdin de rede Het is geen verwijt mijn vriend sprak dejonge vrouw op goedigen toon Gij hebt uw A eztgheden uwe vermaken üij handelt zoo gij meent dat het goed is en dit moet mij ook too goedweten Doch sta mij eene gunst toe beloof mij dat wij deze weck daar Parijs teruggaan Het sei oenis hier ver verstreken Het is gecDc groote opoffering die ik van u vraag Meegaande en luchthartig aU de eclite Slavonier gaf Serge terstonti zijn toestemming en kuste zijn vrouw op galante wijze de hand Waarop Michel ne weder naar het terra gini Alleen gebleven vroeg Serge zich af wat de vreemde veranderinff der jonge vrouw in zich verborg Had mevrouw Desvarennes de geldquncstie ter sprake gebracht en wildo Michehn hem uaar Parijs doen terugkeeren in de hoop dat hi daar zijne gewoonten veranderen zou Het denkbeeld lat Micheline hem en e nnne had kunnen overvallen kwam zelfs niet in hem op Hij kende aan zijne vrouw geene genoegzame geestkracht toe om hare smart en haar toorn te verbergen Hij was venukt over dat vertrek naar Parijs kelijke gerucht loopt dat zij met haar man alloon door het burgorlgk liuwelgk is verbonden De dames weigerden deze nietkerkelgk ingezegende vrouw de tradiüonoole visites te maken 1 Het standbeeld voor kolonel De Villebois Marenil zal opgericht worden te Nantes op een der pleinen Het bedrag is saamgebracht door eon inschrgving goopond loor de Liberie Van heden al wordente l arijs de verschillende inzendingen voorhet standbeeld tentoongesteld In do werkstaking der trambeambten te Lyon is geen wüziging gekomen beide partgen honden voet bg stuk en tiet publiek zit zonder de gewone en moest populaire vervoermiddelen DUITSOHLASD Door de rechtbank to MUnohcn is de redacteur Bonz van de Freie Landesbote wegens beleodiging van prins Rnprecht en prinses labriolle veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf hoewel de eisch was vijl maanden De heer Benz had naar aanleiding van hot bericht dat do prins zijn bruid een ring met diamant had geschonken eon opmerking gemaakt en do gezworenen beantwoordden de vraag schuldig met een eenparig ja Italië Na een langdurig onderhoud met een boogen prelaat mgr Stanley heoft Chamberlain Eugelands minister van koloniën Rome verlaten met bestemming allereerst naar Chiasso Do paus die Woensdag is afgedaald in de basiliek van Sint Pioter was na afloop zoo vermoeid dat hg naar bed moest gaan Het heet zelfs dat hij tweemaal flauw gevallen is BINNENLAND STATEN GEN KRAAL T a MC K H B H 1 ia a B Zitting van Vrijdag 23 November De behandeling der Indische begrooting wordt voortgezet In antwoord op de klacht van don heor Van Kol over de acbtoruitzetting van Mr Fokkens die in verschillende lioogo betrekkingen in Indië blgk gal van bekwaamheid sloot de minister zich aan bg den heer Goertsema die meende dat over benoemingen door den gouverneur generaal do Kamer niet kon debatteeren Jeanne en Cayrol verlieten Nizza op het laatst der week In de onmetelijke stad zouden fle gelieven veiliger zijn Zij konden elkander op hun gemak ontmoeten Serge zou een beccheiden huuje inde nabyheid van het Rosth van Boulosrnc huren En terwijl men meen fe dat zij zich ijverig van de plichten der wellevendheid kweten zouden zij vrij zijn en met elkander alleen in eene goed verzekerde bchuilplaats XIV Na hare terugkomst te P irijs naakte Mirhehne weldra al hare vrienden ongeru st over de gioote verandering die in en uitwendig met haar had plaats gehad Hare opgeruimdheid van vroeger was verdwenen De jonge vrouw was zwaarmoedig en afgetrokken Zij vermagerde in weinige weken en hare wangen vielen in Het was ot een smartelijk denkbeeld haar vervolgde en Aidermijnile Mevrouw Desvarennes verkeerde in groote onrust Zij ondervroeg hare dochter die ontwijkend ten antwoord gal dat hare gezondheid als gewoonlijk was dat zij met leed noch iets had wat haar verdriet veroorzaakte Intuwchen was Serge onbekommerd en gelukkig Naar zijne meening was de prinses ni t lijdende doch tiiisachien wat vermoeid Hij was weer tot zijne ongeregelda leefwijze vervallen gim gehwele nachtun naar de club en eenige i iren daags naar een huisje in de avenue Maillot die oj het lïosch uitliep