Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1900

No 8362 Dinsdag 27 November 1900 SOste Jaargan k mmm courant JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Ofnstreken Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2S franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN TdofoMi No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EEiÜIG Depot voor Waterdichte Heeren en Jort ens REGENJASSEN üiaji azijn De Toekomst iSorte Tiendeweg ü 2 Artikelen van ALSMEDE VAN Bcla t da xistofLe Zil v er Zeer geschikt voor de a s fl St Lil C o L A A S verkrijgbaar bij Th SCHMIDT voorheea Wed BOELSUMS tOoedkoopsto en Bolledst adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als buiten de stad met guloten ageni is bö A QRAVESI EIJISI Bleekerssingel 287 AlleKordt tegen Tranaport iehade venekerd Het Tapiiimgii iD vao Firma B DE JONG is tijdelijk oveigeplaam naar GOUWE C 451 GEOPEJ D van s morgens 8 tot s amuds 9 uur J Firma B DE Aanbevelend WÊlmÊmmÊÊm IVeemt eens proef met onze KAAS en ËIERËH en we zijn zeker een vasten klant aan U te krijgen De prijzen zijn zeer iiillijk lager dan ergens anders en de kwaliteiten prima prima En dan de mooie waardevolle cadeaux benevens de aandeelen in de verloting der lOO prachtige porceleinen serviezen niet te vergeten Een Mf pond Kaas en 5 Eieren geven l ij elkaar ook rec ht op I2 groene l on Prolieer ook onze allerfljuste gegarandeerd znivere UlATtjiJRBOTEH utl eigen melkerij alsmede onze lekkere MEÜGBOTEB prima DEEISCHE MÉLANGE en pnlke MAKGABIilE Enookonze lieerlijke I HlOEFIE Alles tot erkend laagste prijzen met de bekende eadeaux I Alleen de enorme omzet in onze 134 eigen winkels stelt ons tot een en ander in staat Te Gouda uitsluitend Wljdstraat 160 wmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊHÊ Voor de St NICOLAAS Ontvangen in de NIEUWE WIITKEL een uitgebreide sorteerinj artikelen zeer geschikt voor St Nicolaas cadeaux als Hècreu dassen strikken zelfstrikkers en 2ijden Caelienez He ru Dames en Kinder HANDSCHOENEN i SPOETHEMDEN TEDIEN en JACHTVESTEN m r Bonten Moffen Boa s Kragen en Colliers p v de nieuwste Dames Boezelaars Zakdoeken in Traaie doozcn KIDIDER en kVONDDOEKCN enz AANBEVELEND CA B BAHTZINGER Allo ARTIKELEN dio niet n ar kenze zgn kannen na St Nicolaas gernild worden intiseptiselie Tandpoeder en Antisepliseli Mondtlnetuur Ban £ CAS80TO Xandarta te Upuda OVEHAt VEBKRIJOBAAR Agent voor Nedeiland Q LISSELSÏIJN Blanwstraat Gonda Bulteolandsch Overzicht Het baitenlandache nieuws draait geheel om de ontvangst van Panl Krnger te Parijs Bij 2gn aankomst werd hy begroet namens President Lonbet den Algemeene raad der Seine en den gemeenteraad van Parijs De redevoeringen zjjn niet zoo belangrijk dat zfj hier een plaats verdienen Te midden van een geestdriftvolle menigte ging Kroger naar zijn hotel waar hy te halt 12 arriveerde Crozier de directeur van het protocol komt om kwart over tweeën aan het hotel Scribe Krnger die te bod was stond op om hem te ontvangen Crozier kwam Kmgor mededeelen dat Lonbet hem om vier nar op het Slysèe zon ontvangen Te kwart over drieën stapte de heer Krnger in het gala rijtoig van het presidentschap om zich naar het Elysée te begeven De heer Crozier in nnilorm en de overste Meanx 8t Mare namen in hetiellde rijtuig plaats In een tweede rijtuig stapten dr Leyds de heer Van der Hoeven en professor Van Hamel De stoet werd begeleid door een eskadron van het tweede regiment kurassier en reed langs de groote boulevards de Rue Royale de Champs Elyaées en de Avenne Marigny en werd den geheelen weg langs geestdriftig toegejnicht Op het voorplein bewees een bataljon infanterie de militaire eer ds muziek peelde het Transvaalsche volkslied De heer Cremer en twee ordonnansofflcieren geleidden president Kruger naar de vestibule waar hij werd ontvangen door twee aeeretarisaen van het presidentschap Deie gingen den gast voor naar het Salon des Ambassadeurs waar president Loubet en minister Delcassé hem afwachtten Het onderhoud duurde tien minuten De president der Z A Republiek werd daarop met hetzelfde ceremonieel uitgeleid De heer Kruger droeg en autoir over de gekleede jas de groene sjerp met roode bies het insigne van het presidentsambt en het krnis van officier van het Legioen van Eer Langs denzelfden weg reed president Kruger wederom toegejuicht naar het hotel Scribe terug waar hij te 4 20 aankwam Er had geen enkel incident plaats Bijzondere politiemaatregelen waren genomen aan de Fanbourg St Honoré in den omtrek van het Britsche gezantschap dat geheel was afgezet Twintig politieagenten entienrepnblikeinsche gardes te paard vormden de afzetting Tijdens het bezoek door president Kruger aan den heer Loubet gebracht bleef de menigte staan voor het hotel Ook de boule FEVILLEJOJS 43 Jeanne kwam maar lelden in de lue Taint Dominique De jonge vrouiv had in de houding r prinses eene koelheid bespeurd die haar hinderlijk geweest was Daarbij viel het haar zwaar zich in tegenwoordigheid van de vrouw van haar minnaar te bevinden Cayrol relfkwam eiken morgen in de werkkamer der patroon om met haar zaken te bespreken Hij had hel bestuur van zijn bankiershuis weer op zich genomen en zijne belangrijke operaties deden zijn invloed op de beurs met den dag stijgen Degtoote maatachappij van het Europeesch Credietlonds was in vereepiging met Herzog opgericht Zij beloofde schitterende uitkomsten Intusschen gaf Herzog reden tot bezorgdheid aan Cayrol Die man met Eijne bmtcngemeene scherpzinnigheid had een groot gebrek hq wilde te veel op zich nemen Nauwe l ks had eene onderneming kans van slagen of een ander plan kwam hem voor den geest waarmee hij ging dweepen en waarvoor hij zijne eerste ontwerpen liet varen In dier voege ontwierp Hertog na het Europeesch Credietfonds nog veel grootscher geldelijke ondernemingen Hij beeldde zich in dawdoor de hoofdleider van de financiën der geheele wereld te worden Cayrol wiens blik too ver niet reikte maar die vards en in de Rne Scribe waren de zijwegen geheel vrü gehouden maar het rijtuigverkeer was gestremd van de Madeleine tot de Opéra Op de kreten van den morgen ii een betrekkelijke kalmte gevolgd maar bij den terugkeer van den president begonnen de toejuichingen opnieaw Onder geleide van een eseadron knrassiers kwam president Loubet te 4 45 aan het hotel Scribe aan warm toegejuicht door de menigte Hg werd aan het portier van zijn rijtuig ontvangen door den heer Crozier dr Leyds en den heer Van der Hoeven die hem met de personen van z in gevolg naar de appartementen van president Kruger geleidden Dete stond den Franschen president in Je anti chambre op te wachten Hij liep den heer Lonbet tegemoet en geleidde hem naar het groote salon dat met bloemstukken geruid was De heer Loubet bewonf derde de bloemen en complimenteerde den heer Krnger Deze deed den Franschen staatspresident aan zijn rechterzgde plaats nemen waarop alle personen van gevolg zich terugtrokken slechts professor Van Hamel bleef als tolk bjj de beide presidenten Het onderhoud duurde tien minuten en was zeer hartelijk Vervolgens geleidde president Krnger den heer Loubet tot aan de trap en nam daar van hem afscheid Toen ds heer Lonbet om 4 uur 55 min het hotel ïetliet w rd hij wederom toegejuicht door de menigte die gedurende het bezoek niet had opgehouden te roepen Leve Kruger t Leve Lonbet 1 Na het vertrek van den heer Loubet keerde Krnger naar zjn vertrekken temg en ontving niemand meer President Krnger zou gisteren niet nitgaan en niemand ontvangen Maandag en Dinsdag zal hy een aantal deputaties ontvangen Do secretaris r4n het Zuidafrikaansche gezantschap verzekerde dat waarschijnlijk president Kruger slechts korten tfld in Frankrijk zal blijven en regelrecht naar Nederland zal gaan waar hij korten tijd zal vertoeven Vervolgens keert hy voor herstel van gezondheid naar het Zuiden van Frankrvjk terug Het is onwaarschijnlijk dat de heer Krnger zich in België zal ophouden De avond verliep rustig Er waren op de boulevards wat meer wandelaars dan gewoonlijk Groepjes jongelieden trokken zingende en roepende Leve de Boeren naar het hotel Scribe waarom een cordon agenten was opgesteld Het rijtuigverkeer behoefde niet langer gestremd te worden Er viel geen enkel vermeldenswaard incident voor De Courier dn Soir merkt op dat het incognito door president Kruger verbroknn practisch was koe terde vrees voor Herzog s nieuwe onderneming Toen deze hem er over sprak verklaarde hij ronduit dat hij zich er niet aan wilde wagen De weigering van Cayrol had Herzog ten zeerste teleurgesteld De Duitsche geldman misleidde zieh zelven niet omtrent de meening die men in de handelswereld van hem koesterde Zonder het prestige van den eerlijken naam van Cayrol die zooals men wist daarenboven de firma Desvarennes vertegenwoordigde zou Herzog zyn Europeesche Crediet fonds nimmer met zoo goeden uitslag hebben kunnen vestigen Intusschen werden Serge en Jeanne stoutmoediger Zij bemerkten dat niemand hen naging Hunne veiligheid was verzekerd Het huisje in de avenue Mailot scheen hun nu bekrompen toe Zij haakten naar meer vrijheid Zij hadden er behoefte tan gearmd naast elkander te wandelen onbezorgd en in het gevoel hunner kracht Op jiekeren dag moest de patroon voor zaken naar Saint Cloud en reed tegen vier uren door het Bosch van Bourlogne Haar koetster volgde om oponthoud te vermijden de zijlanen De heerlijke geur van het kreupelhout streelde mevrouw Desvarennes zij liet de ramen van haar rijtuig neder en stak haar hootd buiten het portier Op dat oogenbhk bracht het toeval haar tot e n ontdekking die haar hevig ontstellen deed Bij den omdraai van een pad herkende zij Serge die met eene vrouw aan den arm wandelde Zij slaakte een doffen kreet Het tweetal keerde zich om en op het zien van dat bieeke gelaat met vlammende oogen deed het eene achterwaartiche beweging om is toen hij verzocht door president Loubet te worden ontvangen Hem is dezelfde eer bewezen als de koningen van Oriekenland en België Er werden echter geen vooraf gereed gemaakte toespraken gehouden door de presidenten alles bepaalde zich tot wenschen en felicitaties zonder eenig staatkundig karakter Het blad wenscht zich geluk met den voorzichtigen geest die geleid heeft tot een oplossiDh welke de openbare moening tevreden stilde zonder de internationale gevoeligheid te kwetsen Het bezoek aan het Elysée hoe kort ook van duur droeg een volstrekt ofHeieel karakter waardoor het geheele bezoek aan Parijs een zekere wijding krijgt Reeds het eseadron republikeinsche garde dat Krnger van het station naar het hotel geleidde maakte een eenigszins offlcieelen indruk en geleek veel meer op een eerewacht dan op een maatregel van orde Dat president Loubet zooveel spoed maakte om Kruger te ontvangen enkele uren reeds na zjjn aankomst en dit bezoek een half uur later even officieel boantwoordde is een doorslaand bewgs dat de Fransche regeering de inlijvingsproclamatie van lord Roberts niet erkent zelfs niet als voorloopige nwtregel Engeland dat reeds een diepen in nk heeft gekregen van de huldigingen zal ongetwijfeld onaangename commentaren maken op de houding van president Loubet Beide bgeenkomsten der presidenten waren kort maar hartelijk een feit dat evenmin van beteekenis is ontbloot Bovendien de voorzorg om den officieelen stoet van president Krnger oen omweg te doen nemen ten einde niet voorbij het Britsche gezantschap te rijden versterkt zij het dan ook onopzettelijk nog het veelbeteekenend karaktervan deze bezoeken De Parijzenaars vonden daarin een aanleiding om de ramen van president Kruger president Loubet en de vrijheid ts vereenigen in eenen jubelkreet Transvaler schrijft aan bet Hand De zaak der Boeren is niet hopeloos en evenmin onontwaarbaar aldus sprak gisteren President Kruger Zal er nn nog iemand in Europa ziiu die allen moed verloren heeft En werkelijk wanneer wij den toestand nagaan dan kunnen zelfs wg vele duizenden mijlen van het oorlogsterrein en met voorlichting der inderdaad niet onpartijdige Engelsche telegrammen bespeuren dat de oorlogstoestand langzaam weliswaar maar zeker gunstiger wordt voor de Boeren Van het Oosten van de Z A R hoeren zich te verbergen In een oogwenk sproni mevrouw Deavarennes uit het rijtuig De beide schuldigen vluchtten anel voort langa het pad Zonder zieh er over te bekommeren wat men er van zeggen zou en door een woedenden toorn voortgedreven volgde de patroon hen en poogde ze m te halen Het gelukte niet Zij koorde het dichtslaan van een portier een deftig rijtuig dflt bij den uitgang van het pad wachtte reed voor haar uit eq voerde de geheven naar de stad Do patroon liet zich huiswaarts rijden en met haastigen tred beg it zij zich naar Serge zonder eerst naar bureel binnen te gaan ot hoed en mantel af te leggen Zonder aarzelen trad zij de rookkamer binnen Panine was er Blijkbaar wachtte hij haar Toen hij mevrouw Desrarennes zag stond hij op en zeide glimlachend en op spottenden toon Men liet dat gij thuis tijt gij komt zonder kloppen binnen De patroon maakte een drittige bewtgiog en sprak Geen praatjes I Het oogenbhk daarvoor zouslecht gekozen zijn Waarom ztjt gij zoo even ge vlucht toen gij mij zaagt Gij hebt zulke rare manieren om de menschen aan te spreken antwoordde hij luchthartfg Gij rukt aan als de cavalerie die een charge maakt I De persoon met wie ik in gesprek was werd bevreesd Zij li p weg en ik ben haar gevolgd Wie is die vrouw Wil ik haar aan u voorstellen zeide de prins bedaard Het is eene mijner landgenooten eene Foolsche wij niet meer na de mislukte tochten van Buller Lyttleton en French om het land in den omtrek der Delagoabaai lijn schoon t vegen De operaties van generaal Oe la Rey ia het Westen worden even geheimzinnig verzwegen Christ Botha schünt stil ts zitten tenjninste zoo zou men opmaken nlt da afwezigheid van tijding omtrent zijn optreden Is dit zwggen van Lord Roberts een ganstig teeken voor zjjn krggsverrichtingenP Er is jacht gemaakt op Do Wet door Hunter en andere generaals Hoe staat het met die jacht F Erg voordeelig voor de jagers zeker niet want De Wet dreigt alle Boeren die zich niet bij hem hebben aangesloten mef den dood door den kogel Dit is niet de bedreiging van iemand die zelf in hetnanw zit In het Zuiden van den Vröstaat gaat eveneens moer om dan wij hooren Alleen blijkt uit do Engelsche berichten dat tegen de daar opereerende commando s de Britsche troepen machteloos zijn en dat deze niet in staat ziJn te beletten dat telkens de spoorlijnen worden opgebroken en de aanvoer van mondkost voor de troepen wordt verhinderd Zelfs zijn de Britsche generaals niet veilig in Bloemfontein De Boeren hebben de beheerschende posities rondom de stad telkens in hun bezit Ook die stellingen kunnen da Engelschen dus niet voldoende bezetten V Bij de behandeling in den Dnitsehen Rijksdag van de interpellatie welke maatregelen de Rijkskanselier dacht te nemen tegen den ambtenaar van het departement van binnenlandsche zaken die van een groep beltinghebbenden 12 000 Mark eiachte en kreeg voor propaganda ten gunste van het wetsontwerp tot bescherming van den arbeid in fabrieken en werkplaatsen zeide de Rgkskanselier dat het Panama schandaal inderdaad anders was geweest dan de thans besproken gebeurtenis gelach Echter moest volgens zijne meening elke Dnitschs regeering ook den enkelen scbgn vermijden van afhankelijk te zijn van bizondere groepen daarom moest hij niettegenstaande de betrokken ambtenaren te goeder trouw waren den ingeslagen weg als een misgreep beschouwen bravo s In volkomen overeenstemming met den minister van bnitenlandsche zaken wiens persoon en karakter ik ondanks alle aanvallen hoogschat levendige bijval ben ik van oordeel dat die wegen niet meer mogen worden ingeslagen Deze opvatting is aan hot betrokken bureau mede Gij liegt nep mevrouw Desvarennes uil buiten staat om zich langer te bedwingen Gij liegt onbeschaamdheid t Zi stond op het punt er bij te voegen die vrouw was Jeanne I doch een laatste overblijfsel van bedachtzaamheid weerhield deze woorden op hare lippen en zij zweeg Serge was verbleekt Gij vergeet u op grove wyze mevrouw sprak hij met ontroerde stem Reeds een jaar lang vergeet ik mij zelve en niet nu eert f Toen ik zwak was vergat ik mij zelve hernam de patroon heftig qlang Michelinetusschen u en mij stond do sOlC ni V spreken of handelen Doch daar gij ru n l dt ter bijna geruïneerd te hebben haar omzichtigheid Voor t overiJ één woord te btreken om haiji krijgen WeUan spreek het dan I Zij ïs thuis ik zal haar roepen I In dit beslissend oogenblik gevoelde mevrouw Desvarennes zich weder door twijfel aangegrepen Indien Micheline in hare rerblinding haar eens niet geloofde en haar man nog eens in het gelijk stelde I Zij maakte een beweging om Sergeftegen te houden De vrees om haar door deze ontdekking to dooden tou u niet weerhouden I zeide zij metgroote bitterheid Welk raensch zijt g toch dat g zoo weinig hart en geweten hebt Panine begon te lachen Wordt vervolgd