Goudsche Courant, dinsdag 27 november 1900

8 17 i 9 18 10 18 8 87 9 4 10 81 8 89 7 85 7 59 8 81 9 8 89 t ir 9 4 48 9 68 8 54 10 08 7 08 7 88 1 10 8 41 9 47 10 09 lO U 11 11 1 54 f 85 8 14 8 45 8 t 4 08 4 84 1 4 f t 4 44 1 tn 11 5 i o i si i 9l s i ó 4 4 4 07 sA 4 10 1 10 8 10 88 10 48 10 49 a t tl l t 5 iO K ODDi DBN a tt 10 59 11 88 18 18 UJ 18 58 1 58 l ♦ 11 11 f l l n J Uf W 88 lo 4 ll l ll oS 18 45 18 55 lAK 8 8 1 41 8 04 8 84 STOO 9 88 10 08 10 19 10 18 10 11 83 9 11 9 11 10 0 10 1 is 8 44 10 1111 U 85 18 1 80 8 40 1 57 4 00 4 1 4 7 5 1 7 1 7 7 5 8 8 1 0 0 i ff 7 0 8 8 8 10 87 11 0 11 10 48 11 11 11 57 ODIM iMhrCDDAM tim nm Üou U S 8 11 8 81 9 88 10 80 10 18 11 08 1 10 8 88 8 15 4 07 4 48 6 19 5 8 8 48 9 51 0 l9 1 S7 ll Ot lAauLW 8 01 8 58 9 t 10 10 11 04 18 48 11 67 1 57 8 85 18 4 57 5 S0 8 0J8 44 9 S6 10 8 1 08 11 69 Aoiit C 8 1 18 9 87 10 85 ll V 1 08 UO 1 1 8 10 4 87 r 5 45 8 9 t8 10 10 11 16 18 14 01 A IT ICH1 vla ma IW 10 5 18 00 18 87 8 15 8 18 4 88 11 1 11 8 10 49 11 47 H S1 1 0 ♦ km t C ll S 7 1S 8 10 8 18 9 18 9 8111 18 18 87 18 8 1 S IO 8 8 4 41 8 11 8 81 7 09 8 10 9 61 Lmi W 6 84 8 47 7 80 8 85 8 4 9 80 46 11 80 1 4 1 85 8 40 tM 8 43 6 0 8 8 88 7 85 8 86 10 08 liurt 7 01 7 SI 8 18 9 1 9 89 10 18 10 84 18 81 1 8 88 8 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 84 8 08 9 1 11 88 10 14 Si Is is s ji ita gedeeld en persoonlijke geTolgen zal ik de zaBk niet laten hebben Vorm en wfze ran de openbaarmaking van de Leipiiger Volkszeitnng verried te dnidel jk het doel dat men teg n bepaalde penone i ol hun maatschappelijke richting beoogde D rg l ke bijbedoelingen s ik si en ik laat mjj in mijne beslissingen daardoor op geenerlei wljie leiden levendige bijval recht en in het centrum geschreeav onder da locialisten Een telegram nit Peking van 23 dezer meldt Graaf WalderBoe ontving bericht dat ean ItaliaanschDnitsche colonne naar Kalgan oprnkt De Chiaeesche troepen trokken zicli na een kort gevecht terug De gezondheid der troepen ia nitmnntend Het corps diplomatique hield zijn laatste bijeenkomst waarin de voorwaarden voor het sluiten van een vredestractaat met China werden besproken en deSnitiel vastgesteld De gezanten moeten daarop nu nog slechts do goedkenring van hun respectieve rogeeringen verkrggen waarna de rechtstreeksche onderhandeling met de Clhineesche gevolmachtigden zal beginnen Over do voorwaarden van de regeling lekt niets nit maar men geloott algemeen dat de hoofdpunten gelijkluidend zullen zijn aan die wolke in de Fransche nota aan de mogendlioden voorkomen nl bestraffing van de voornaamste schuldigen schadeloosstellingen door de Chineesche regeering te betalon In verhouding tot de schade door do onderdanen van de verschillende beschaafde staten geledon instelling van sterke wachten aan do legatiën te Peking en bezetting van verschillende punten tnsschen Peking en Takn door de mogendheden Verspreide Berichten FajuniEUK Dagenlang is het te Lyon bij de qtaking der trambcambten betrokkeJijk rustig gebleven doch oergistoravond waren de gemoederen der stakers aan t koken gegaan en toen werden er hier en daar al rijtuigen aangehouden van de Compagnie Lyonnaise Ook hadden er vernielingen plaats en de bevolking werd ernstig ongerust Vrijdiig ging er geen enkel rijtnig nit on in den loop van den dag liepen er allerlei geruchten aangaande een bemiddelend optreden van den bnrgemeeater van Lyon Later op den dag liep bet weer rats er werden leÜs twee tram rütuigen geheel vermeld en verscheiden personen werden ernstig gewomi terwijl er geruchten liepen dat do verschillende vakvereenigingen dtoigen m t een algemeene werkstaking ZWITSKKLIND Te Bellinzona is de Italiaansche anarchist Jaffel aangehouden die onder verdenking staat medepliclitig te zijn aan den aanslag op koning Humbert van Italië en de Italiaansche regeering is er als do kippen bij geweest om don anarchist in handen te krijgen door uitlevering doch de mm z U protosteert tegen dit doen on de Zwltaèrsche justitie zal nu con beshssing moeten brengen Do moord op den koning een misdrijf ogon m1 4 48 5 80 8 07 7 15 4 58 5 41 8 01 5 51 I 6 11 8 04 5 17 5 10 88 7 8 Botterdam Beur KoUerdim D P ftotterdam H Cipello i Kituwerkerk MoordrMlit Ooada d illau m Si Uiaa atn b aa 8 87 8 41 8 58 8 08 9 14 9 08 9 19 7 1 7 88 7 8 7 58 7 58 Oondi Zewni Moeio 8o leme r l g Voorburg H g Hig 6 8 S 04 7 08 7 15 7 89 S tS 8 55 Voorba Z MtflriQ 2 g Zmonh Mo 08 JraiHii 8 fwüUUef ip f Uoudi 5 0 84 7 8 18 9 07 Oudsw 5 85 M Z K w tJ Ts si f het gemeente recht zijnde is er wel kans op uitlevering Ituje De Veiuvins doet weer rg raar het rammelt en dondert dat men het te Napels bjj aandachtig toelnisteren hooren kan en de lava stroomt breeduit den borg af BINNENLAND In de Zaterdag gehouden vereenigde vergadering van Dgkgraaf Hoogheemraden en Hoofdingeltnden van Künland werd de begrooting voor dat Hoogheemraadschap vastgesteld in ontvangst op f 187 216 36 in uitgaaf op f 183 066 25 batig saldo f 4 150 12 De kosten worden geraamd o a voor huishoudelijk beatunr f 45 016 onvoorziene f 10 000 buitengewone uitgaven f 12 922 openbare werken f 101 087 Voor aanslagen en heffingen worden de ontvangsten geraamd op f 94 467 Bijniand bundergeld werd vastgesteld op f 1 20 per H A tegen f 1 10 voor den loopenden dienst Mr De Savornin Lohman heeft ree s in 1897 tot ergernis van andere christenen gewaarschuwd tegen portefeuiUejacht Dr Schaepman destijds dé rol ambieorende van leider en geleider der triumfeerende rechteraijdo heeft dezer dagen bekend toen meer dan voegzaam was door de zncbt tot verovering Vap macht te zju gedreven En zie daar komt nu de Standard die dezen zomer alle christelijke partijen poogde bijeen ttf trommelen voor een nieuwe gezamenlijke charge tegen het ongeloof verklaren dat men niet tot hoofddoel moet nemen het Kabinet omver te werpen dat men alleen voor beginselen moet opkemen dat geen haror mannen door ambitie gedreven wordt an dat men do natuurlijke langzaamzaamheid van het politiek proces niet behoeft verhaasten Toevalligerwijze sprak juist op hetzelfde oogenblik zoo ontmoeten geestverwanten elkander de Hollander een daarmede volkomen overeenstemmend woord De arbeid voor de partjj moet vernemen wjj geheel worden losgemaakt van de in 1897 verklaarbare begeerte om portefenilei te veroveren Een verstandig man toch kent tijd en wijze en wat in 1897 goed was zoo nu wel eens verderfelijk voor den strijd kunnen blijken Uen ziet de hoeren hebben plttsalifg geen haast gekregen Het schijnt niet best mogelijk het over een gemeenschappelijk program eens te worden ofschoon het elfs al niet aan pogingen heeft ontbroken tus c en chriBteiykhistorischen en roomschëa Hn brug te slaan Om er toch den moed wat in te honden voorspelt de Standaard den spoedigen val der party die in dit vVband met den smadelijken naam van do Coterie bestempeld wordt u J8 Maar blpbaar weet zij wel dat de grieven tegen de coterie te weinig ernstig zijn dat deze te zeer tegenover alle partijen de rechtvaardigheid heeft betracht om kans te hebben het kiezersvolk met geestdrift tegen haar in t vuur te leiden Nu de tegenpartij geen haast heeft het Ka binet at t breken zal haar nu het chouwspel gegnnd worden dat de eigen vrienden hot doen O aderl Gemengde Berichten In een onzer vorige nummers kwam een stuk voor waarin een verhaal werd gedaan van eene ergerlijke dierenmishandeling die de luitenantadjudant van het te Geertruidenberg verblgf houdende garnizoen in de Havenkazerne zou gepleegd hebben Wij kunnen dienaangaande thans mededeelen dat op ongeveer geltjktjjdigen last van den minister van oorlog en verzoek van den anditenr militair op grond van art 254 Wetboek van Strafre ht dierenmishandeling een onderzoek betreffende deze zaak is ingesteld en dat toen is gebleken dat er geen enkele aanwijzing is gevonden dat do bedoelde ofScicr tot het werkelijk plaats gehad hebbende dierengevecht heeft aangezet daaraan heeft deelgenomen het hoeft aangemoedigd of er genoegen in heeft gehad Het doet ons oprecht leed dat wy naar wij nit het bovenstaande moeten opmaken door opneming van het stnk medegewerkt hebben tot het verspreiden van een bericht dat een onverdiende blaam op den bedoelden ofScier wierp In den laatsten tijd wordt dagelüks de spoorweg van Leeuwarden naar Meppel Zwolle en Deventer verder van Meppel naar Groningen Leeuwarden van Leeuwarden naar Akkrnm on terng naar Leeuwarden van Leeuwarden naar Groningen en opnienw naar Leeuwarden terug verder van Leeuwarden naar Heerenveen en terug door een reizend barmonica speler bereisd en dit alles op één dag De reis begint s morgens 5 55 en eindigt s avonds 10 42 uur In het geheel heeft de man vijf rusttijden onderscheidenlijk van 47 34 45 55 en 52 minuten fijj ieder station stapt hij uit om in een anderen wagen j ver te gaan Hjj verwisselt dagelijks van 80 treinen I De reis wordt gedekt door een abonnementskaart doch de man vindt ruim vergoeding der kosten in het geld dat hu ziJ het slechts bij centen van de reizigers die steeds aardigheid aan don muzikant hebben ophaalt voor zijn spel De afstand dien de man dagelijks op de genoemde wijze afiegt bedraagt 538 kilometer 5 49 11 7 19 4 19 4 58 5 11 5 01 5 18 5 17 5 88 5 55 15 4 7 57 4 15 4 45 8 1 10 87 10 51 8 48 11 01 6 1 11 11 4 6 81 7 10 7 8 6 7 88 7 00 7 4 8 08 T 11 8 80 Ken rozenstruik in de kerk is even zeldzaam als eigenaardig De bewoners van het dorpje Finkentbal in Meckenbnrg kunnen zich die weelde veroorloven ld hun kerkje gneit een krachtig ontwikkelde roos die zooals licht te begrijpen is de opmerkzaamheid van tal van vreemdelingen trekt Zjj is oorspronkolSk een nitlooper van een langs het kerkgebouw groeiende klimrooa die zich door het fondament heen heeft weten te werken Nu heeft ze een groeten omvang bereikt en bedekt met hare takken een groot gedeelte van den kansel Ze zou deze geheel omgroeid hebben indien zorgzame kerkvoogden dit niet Her rechter tjd hadden belet Ze is nn een sieraad van het gebouw vooral s zomers wanneer ze met vele schoons heerlijk riekende bloemen prijkt gedurende dion tijd is zo de trots van alle bewoners van Finkenthal en liet eenvoudige bedehuis wordt gedurende dies tüd dnik bezocht zoowel door lieden uit den omtrek als door tal van reizigers die deze merkwaardigheid wenschen te zien Te Haarlemmermeer zoo schrijft men van daar heeft do levering van brandstoffen aan de scholen cog niet plaats gehad In een der scholen liet men de kinderen dezer dagen met jassen en mantels aan plaatsnemen en de school drie kwartier vroeger dan gewoonlijk uitgaan Twee personen uit Tiel zgn Zaterdag te Nijmegen waar zij zich aan diefstal schuldig maakson aangebonden en naaf Arnhem overgebracht Ook moeten zj diefstal hebben gepleegd te Amsterdam s Gravenhage Zaandam Arnhem Rosendaal Tilburg en Breda Op de Zwarte Zee bij de knst van Kankazie is dezer dagen een zeilschip met 38 Turksche landverhuizers mannen vrouwen en kinderen vergaan Alle opvarenden verdronken behalve een jongen van vijftien jaar die op een mast aan wal dreef De gemeenteraadsloden van Parjjs CoUy en Marsoulan verlangend zooals zij zeggen met een gedenkwaardigen dag het tijdperk dat eindigt te sluiten en den nieuwen dageraad te begroeten hebben bij den raad een voorstel ingediend den 31sten December den laatsten dag van deze eeuw aan de stadbwerklieden en beambten vrijaf te geven een volksfeest te houden om den arbeid te huldigen aan allen die door het weldadigheidsbureau bedeeld worden een eitranit keering te geven Verder verlangen de beide raadsleden dat de gemeenteraad overwegend dat het intreden van den nieuwen dageraad oek moet worden gekenmerkt door maatregelen die blijk geven van goedertierenheid en hoop op de toekomst den wensch moge uitspreken dat de regeering den Sisten December tot algemeenen rustdag zal verklaren en bij de Kamers een wetsontwerp tot het toekennen van de ruimst mogelijke amnestie zal indienen De ongeregeldheden lo DirkslandI De Zierikz N bevat het volgende Ter aanvulling van het bericht uit Dirksland moge nog dienen dat de in de troebelen aldaar betrokken predikant is de heer U Suel voorheen predikant te St Maartensdijk en Gameren Wg hoorden dat in die beide gemeenten de verhouding tnsschen predikant en kerkbestuur ook volstrekt niet innig kon genoemd worden Te St Maartensdijk vooral moot hij op gespannen voet geleefd hebben met het college van kerkvoogden en notabelen Zonder daarom het schuldig over genoemden heer te willen uitspreken mogen zij die het te Dirksland voor den predikant opnemen en waarvan de moesten buiten de quaestie staan toch wel bedenken dat het elders ook niet altp koek en ei was tnsschen kanselheer en kerk L 8 58 8 58 10 08 10 17 10 89 10 84 8 01 8 18 9 17 8 18 8 14 i S 88 r 8 48 8 4 10 19 Door den hertog van Abruzzon wordt uitgerust een nieuwe Noordpool expeditie men zegt met het doel naar de drie omgekomen leden der vorige expeditie te zoeken die toen wel een beetje heel gauw maar aan hun lot zjn overgelaten Kapitein Stokken wiens zoon tot de drie ongelukkigen behoort had eerst een proces tegen den hertog willen inspannen doch heeft nu besloten zich biJ de expeditie aan te sluiten De hertog van Abrnzzen bevindt zich op het oogenblik te Lauwik in Noorwegen en heeft reeds een walvischvaarder Cappella gedoopt en het schip voor de reis die van GSteberg zal ondernomen worden uitgerust In Jnli moet de expeditie Frans Iozeaand bereikt hebben De meeste leden van het gezelschap zullen Noren zijn Wilhelmi de beroemde violist heeft eenige verhalen medegedeeld over Wagner s liefde voor dieren die door een bekende van Wilhelmi in den lUnstrirten Thier und Vogeltrenod zijn openbaar gemaakt Wie tot Wagner s intiemen kring wenschte te worden toegelaten moest die gnnst verwerven door een invaliede geworden ouden hond ol een kreupelen vogel te verzorgen Toen ik de laatste maal te Bayreuthwas schreef Wilhelmi werkte Wagner ijverig aan Tristan nnd Isolde ledere stoornis moest den meester bespaard worden Zijn gasten mochten ternauwernood op de wandeling iets tegen hem zeggen zoo sterk werkten zijn zenuwen Op dien dag had hiJ mij tot z n begeleider gekozen en tamelijk stilzwijgend liepen wij langs het water van oen beekje Plotseling stond Wagner stil en keek scherp èèn richting nit en toen ik hem vragend aanzag strekte hij de hand uit en riep Zie eens hier Toen liep biJ naar een knaap die bezig was een zwaren steen aan een touw te bevestigen waarvan het andere eind om den poot van den hond was geslagen Wat wilt gij doen riep AVagner No den Hund ersitnfe Wel den hondverdrinken Waarom Weil er nix mehr nutz is un halbblind Omdat hij nergens meer voor deogten half blind is Hoe lang hebt giJ dien hond al f Zoowat tien jaar als hofhond Hü heeft ook melk en groeten naar de markt gereden Zoo I zeide Wagner boos en wilt g nu dien trouwen knecht niet eens het genadebrood laten eten f Schaam u No altes krankes Vieh kann mannsich net auf n Hals laden zei de jongen die zich gereed maakte om zijn beulsambtte volbrengen doch de hond die z jn lotscheen te voorzien was niet van de plaatste krijgen Toen werd Wagner voor een thaler eigenaar van het dier en zeide tot den jongen Ga heen en weet dat giJ een slechte daad hebt willen volbrengen Een hond voelt de ondankbaarheid evengoed als een mensch De jongen bedankte en liep beschaamd weg maar stak den thaler toch op Öe hond wilde toch zjjn ouden meester volgrn en toen Wagner het dier wilde meetronen en streelen werd hij in de hand gebeten Toen ik het dier met mijn stok wilde bestraffen trad Wagner die hevige piJn vodde tnSBcbenbeide en zei Wilt g hem bestraffen omdat hö trodw is 1 De hand werd verbonden en alsof de hond zijn ongelijk gevoelde lekte hij de hand die de meester ten tweeden male naar hem uitstrekte Caro was sedert dit oogenblik steeds aan de zijde van zijn redder en kreeg door zorgvuldige verpleging spoedig een gedistingeerd uiterlijk Wauner kon in geen veertien dagen schrijven waardoor de voleiudiging van zijn partituur vertraagd werd doch niemand hoorde hem daarover klagen of een enkel woord zeggen Wagner heeft zich in geschriften over de mishandeling van dieren krachtig uitgesproken en die als een der ergste zonden van zjjn tijd gekenschetst Bovengenoemde handelwgze toont aan dat hg met de daad was als met zjjn woord STADSNIEUWS eOÜDA 24 November 1900 Door de commissie van ingezetenen voor het huldeblijk aan H M de Koningin is de volgende circulaire verspreid Medeïngezetenen Zooals n allen bekend is zal onze geliefde Koningin binnen eenige weken in het huwelgk treden Dat zal eene gebeurtenis zijn waarover geheel Nederland zich verheugt t Is daarom dan ook natnurlgk dat door een aantal bekende mannen uit alle deelen van ons land eene Commissie is gevormd om dan aan de Hooge Bruid Hare Majesteit de Koningin een nationaal geschenk aan te bieden als een bewjjs van liefde en gehechtheid van het Nederlandsche volk Om dat geachenk werkelijk nationaal te doen zijn is tnoodig dat het geheele Nederlandsche volk daaraan bijdrage dat alle HederlBBders rjjk en arm door een grootere of kleinere gift hunne waardeering en liefde betuigen WiJ ondergeteekenden hebben ons met genoegen bereid verklaard om ook de ingezetenen onzer stad daartoe op te wekken en hunne giften in ontvangst te nemen Medeïngezetenen Veel woorden van opwekking zullen wel niet noodig zijn Voor elke bruid t zjj rgk of arm is t een prettige gewaarwording om van familieleden vrienden en kennissen geschenken bij haar huwelijk te ontvangen Diezelfde aangename gewaarwording zal de Koninklgke Bruid ondervinden als Zg van het geheele Nederlandsche volk een geschenk ontvangt als een algemeen bewgs van liefde en gehechtheid Liefde te geven is aangenaam maar streelender is t bewgzen van liefde te ontvangen En wie zon die vreugde niet gunnen aan Haar die in de enkele jaren Harer Regeering reeds zoovele bljjken gaf van liefde voor Hare onderdanen en van gehechtheid tan onzen vaderlandschen bodem In de vaste overtuiging dat wjj geen vergeefsch beroep doen komen wg tot u met het verzoek eene gift te willen afzonderen als blgk van vereering voor onze lieve jonge Koningin Dat verzoek richten wij niet alleen tot de rijken maar ook tot de minderbedeelden Laten allen iets geven hetzjj veel of weinig maar geeft allen opdat wg kunnen getuigen dat hetgeen door ons zal worden gezonden als bijdrage van Gouda werkelijk ia bijeengebracht door alle ingezetenen onzeï stad Een cent van een arme is zeker evenveel waard ajs een goudstuk van een rijke In de week van 7 14 Decembnr za eene Ommissie uit ons midden zich ten uwent vervoegen om uwe gift in ontvangst te nemen Gouda November 1900 K L Martens Voorzitter A K van der Garden Secretaris P de Raadt Penningmeester V ven Ardenne C A van Berkel J W Berkelbach van der Sprenkel L ten Bosch J Breebaart J van Dantzig Az C P W Dessing J A Donker A van Reedt Dortland 1 M Noothoven van Goor Mr D J van Hensde H J W Huber Dr F H G van Iterson J de Jong Hz Dr W Julius P W Kamphuizen G L Rinkel W Roepers L M Rood D Samsom Th J Timmerman P W van de Velde A Vingerling A Voogel Dr A van IJsendgk De sneltrein der Hollandsche Spoor die te 7 07 van Rotterdam naar Utrecht vertrekt is Vrijdagmorgen tnsschen de stations Nieuwerkerk en Moorirecbt op een lorrie geloopen die verbrijzeld werd Persoonlijke oagelnkken vielen niet voor De trein had bierdoor eenig oponthoud Krimpeh a d IJsel De heer J Koning heeft wegens vertrek uit de gemeente ontslag genomen als lid van den raad Boskoop Met ingang van 1 December a s is tot brieven en telegrambesteller alhier benoemd M Storm postbode te De Lier Rechtszaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde de drie jonge mannen die in Angustos in den Prins Alexanderpolder een minnend paartje aanvielen en daarbij den werkman A Bgl op beestachtige wgze mishandelden en messteken toebrachten 2 hunner tot li jaar en den derde tot 9 maanden gevangenisstraf Nieuwe Wiaterstoffen voor HEEREN KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relepAM Mo 3t Beurs van Amsterdam Slvtkr 81 987 98 Vrkri 81 98 98 loof 88 Vi 8S i ni 9 V 101 10 4 NOV I 4 ini Liiiii C t Ned W 8 Si dito dito ditc 8 dilo dito dito 8 Ho OM Qoodl 1881 98 4 lTALIl InaohryTi ig 1888 81 5 OotTIMm Obl in pspisr 1888 8 dito in iilferl888 8 PoaTtrsil OW met coupoo dilo tioket 8 57 anauxs Obl Bianiml 1894 41 dito Omoim 1880 4 aitabiiaothi 1889 4 dito bü Hop 1889 80 4 dito in goad Icon 1888 8 dito dito dito 1884 5 drA i Fsrpet ioliuld 1881 4 TuBllu Oepr Coor lam 1890 4 0 1 leooing Mtie D j Oee te Din wn C I ZmnAnBp T oUi 1891 5 lbuoo Ob i it B L 1890 8 84 VOO 91 99 881 485 85 109 804 U4V 9 z 88 1101 90 891 114 10 884 8SS i 100 56 56 UI 97 1 loofl z 100 114 1417 5 105 J 74 104 87 51 991 48 581 180 10 108 10 99 100 1 117 101 841 85 ViNUDSU Obl 4 oobop 1881 V riu ui ObligKtim 1895 S HonnuuK 9l fil Imt 1894 3 MD N Afr H g leli uad Amnl h Tab Hu Cerii8oMoo Deli Mutnh Dpg dito Ara Hjrpolheekb pudbr 4 CultMg der Voritool nd Or HjpolhMkb ptodbr 4 Nednlandiehe buk und Nad Hiudalniuliob dito N W k Pao Hjp h pwidbr 8 Sott Hypwlhoekb panrtbr 4 Utr HjpothMkb dito 4V OorniK Ooat Honi baok asnd SuaL HypotbaekbaDkpaodb 6i Akiuia Equt hjpotk pimlb 4 Maiw h O Pr Li ert 6i S n Holl U 8poor Mü iid l Mg tol Bip 81 Spw aaod l Ned liid Spoonregm nand Nad Zuid Aft Spin a nd S dito dito dito 1891 dilo 5 ul8poorwl 1897 89 A Kohl s Znid Iul Sp mij A H nbl S PoLl N Wanrbau WaaneD amnd KUSL Gr Run dilo dilo Line Col Ie byp O 5 Ouii Di Can Soulb ahert r aand Vm O B il kNa leh d e O Amtterd Omuibna Mjj aand ftottord Traniwai Maat aand Nll 8ud Amitardam aand I Blad Boiterilam aand 8 OrLtTT angre zx de NOUVEAÜTÉ S in MANTELS COSTUMES 1 Robes Japonstoflfen met bg ehoorendo garneeriiigen ou§en l eisiiolrs eii l elterljen B SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 36 November 1900 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prtjlen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit 29 eent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 29 ide kwaliteit 27 3de kwaliteit 24 cent per half Kt Vette Varkens redelijke aanvoer isle kwaliteit 21 ade kwaliteit 21 3de kwaliteit 19 cent per lialf Kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was in vet Vee en vetle Kalveren prtjihoudeiid Schapen en Lammeren minder in priji Varkens slecht AÜVEIITKNTIEIN Heden overleed tot onze diepe droeilieid na een kortstondif Igden onze geliefde Tante MejnJfr ANNA lARIA WODT Wed van den Heer DE HAAN in don onderdom van rnim 73 jaar Oit alUr naam Waddingmm h WOOT Armttrdam M WOÜT J WOUT WüinïiiiK RoUtrdam P WOÜT R WOOT DooRiiii AmtUrdam D 80ET J M SOETWouT A C WOUT G WOUT Eeimaï Gouni 24 November 1900 Groeneweg ♦ Hedoa overleed plotseling mjin innig gehelde Kcbtgenoot de Heer J MULDER Tz in den ouderdom van 47 jaren in leven Opzichter der Staatsspoortvegen Wed B MÜLDEE DOUTEHOH Lage Zwalnwe 23 Nov 1900 Etnige en algtmesne kennitgtvmg OFEmfiE wmm op WOENSDAG den 28en NOVEMBER 1900 des morgens ten 10 nre precies op de Bovenzaal van het Calé HARMONIE op de Markt te Gonda VAN EENE QROOTE PARTIJ in GOUD NOTEN en EIKENHOUTEN LIJSTEN alsmede eene partjj traaie Schilderijea en Tegelschilderijen in LIJSTEN Kijkdag Dinsdag 27 November 1900 van 10 12 unr en van 2 4 nur Nadere inlichtingen geeft Deurwaarder B H vi5 Dl WERVE BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA zullen MAANDAG 3 DECEMBER a 8 des n m t nor op het Saaduuis bg enkele inschrijving de verandering der privaten en het maken van urinoirs in de Bewaarschool Pnterst eeg der Gemeente De schetsteekening en beschrijving liggen op het Stadseri ter inzage Aanwijzing op DINSDAG 27 NOVBIMBEK a s des v m 10 nnr TANDAUT8 E CASSUTO maakt bekend dat zjjne TnndheelkuniUge Pralnijk in banden is O VEBOKaddN van den Heer Tandarts L J THIELEmG die dagelijks van 10 tot 4 nnr behalve Zondags te Conanlteeren zal zijn Turfmarkt l r © Crouda Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardioières IloiiqueUco nu GRAP ea PfiESTKRANSEN öroote voorraad KAMERPLANTEN AanleK eii oiidirhoiid vao Tuinrn i llcen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISHBCTEN CtDEB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchten bloemen en planten Liter J 0 60 L i O SO j 1 L 1 60 6 L t 7 TELEPH No 114 Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tarisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 PaiB Expcller M mS nmmtA hum IjjuUllaad InniTiBf ook I tal T ltnniir i M Utta wM Uridnurk i k f Suden UIWakUJ ttntiia l lfak JloktT o dlL 8 nii 1