Goudsche Courant, woensdag 28 november 1900

ij No 8303 Woensdag 28 November 1900 SOste Jaargan r mmÊBÊÊBmmem gmgÊÊÊm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VIJF GEUTEN Telefen Ra it ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdVertentiën tot 1 uur des midfi u HM bMU eucbaWTkXt au maktalyima foaWmlititol vtior Haan MVOoriddwiiM aniaodarMbiMaWMfe IfdaApprMnrTanC H Winirfce l rllB B illi 8lr l4 MnMUgo 4uluSr Of HÊMm an MKMHncriL fai il alr by Meere Whiksller la sekMavaek H aMsriea istpisa en B i aneMaMle br W tseil MM fc sb s Gouda Druk van A BBINKUAN üh Ondcrliiige No rd N derltadseke V eeverzeïerihgI aatschappu jmiigii Ie immum Doze Maatschappij is door hare inrichting zeer voordeeUg en noUeAe 74 zekert Rundvee en Faarden monder eenlge Inlage bü de toetreding terwijl men zich slechts voor een lialf jaar verbindt Zy vergoedt voor Enndvee 0O en voor Paarden 90 der ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heelt zij zich gelcenraerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bijna il OOO polissen zijn reeds algegeven De inrichting is op zuiver coilperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd Weeral n Seder land loUede MfJKMVKHI geeraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij Willemskade 41 te LKKVIfMHUKlIV Thunj i Woaditbaliim n do Kohaele worold bekoDil en neroemil Onovertrüffen middel tegen ftl Il ü r t i o n ï Leve rnaftffKlekten enz Inweudig l oowül a 8 ook uitwendig in bijna I He zieVtegevallon mot good Revolg aau te wüiideu l rU P r flaCüa 1 1 per post t 1 ld Thimy s Wo din lf bezit 680 alinog oogektudo genaeikraoht eii lioilzamo werking Maakt raoeital tdke pyulijka on geraarvoUe operatie Reheol oierbodin Met deze zalf werd een 14 aar oud vüor oBxeneeslHk lehoudeu befnyezwel on onlauRi een Ijyiia ISÜ jaar kankcrIUdeii iteiiezeu Ureutct gunezing en ferzochting dor pijnon bij wonden ontstekingen enz rau allerlei aard Prys per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKI SiNIlEHS Rokin 8 Amutordam Wur KMO depot ia bMtulle men direct unidieüchuUentimthak dsi A THIEIIUY iu Pregr tl bol HohiUch OeiUrreich QelieTfl pruBi Mtw t ontbieden by het Ceutrul ÜBpflt bnadwi UflkiaB Aoutcrdun FRANSCEE STOOMVEEVEEIJ eheiiitselie WasseberiJ VA H OPPENIIEIMËR 1 Kruiskade Sntterdam OtbreTeteoid door Z M den Eoniii t der Belgen Ho fddep4t voor GOUDA d Heet A VAN OS Az SpMÏallteit voor het toornen en verven van alle Ueerenen Uameagarderobeu alsook lie Kindergoederen Speoiale inrichting voor het itoom n n ptnone manteU veeren bont ent Oordgnen tafelkleeden eut worden naar de nienwste on lantate methode geverfd Alle goederen hetiij gestoomd of teverfu worden onschadelflji voor de geiondr eid volgeni ttaal bewerkt EENISBEFOTTMTEEE JIcn worilt verioelit op t MKHK te letten UIT H T MiOiZIJN VAK M lUVKNSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd iu verzegelde pakjes van vij tteee en een half en een Sed ons met vermelding van Nummer er IPriJ voorzien van nevenataan IVIork volgen de Wet gedepo net Vd Zictf tot de uitvoerinK van go ferde ordera aanbevelende 1 nKEi nA KT i z I o 99 I ST S S o B s a X 6 Q O b S ÜGmpaiy tCÖ Kort orerzicht onzer PrijBcoarant SHERRIES Pale on Gold Dry van af 1 16 50 per 12 ess KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tarin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE l ÏS s V b o o COGNAC 4 i 1 75 1 2 25 I 2 75 f 3 25 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 25 g Per Fl Per Ank 45 Fl I 9 LISTRAC f 11 65 Nto 127 75 wg ij CHATEAU VALROSE 0 76 31 S St ESTEPHE 0 85 36 H St EMILION 1894 1 2 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 gi o o 2 GRAVES Witte Bordeanr 0 80 84 3 tj 1 SAÜTERNE 1 42 9 S ZEI riNGER Moezel 0 90 37 50 gS BOURGOGNE 1 10 47 0 i De fiesschen zijn in de prijzen begrepen en worden A3 cts per stuk ternggenomen Bij elke hoeveelheid verkr gbaar bj De flrina T CRGBAS Gouda Geeii Kinkhoest Cieen Influenza KpNINKLUFX Oni Kinkhoest Influenza Korsten Koelaandoeningf binnen den kortst raogelijken tyd te doen genezem necmt onmiddellp do toevlucht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniivei Borst iionigExtract N E L I t N T H E uit de Koninklflke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DBh HAAG Hofleveranciors SIR HAAi Flacons i 1 70 cts 40 ct bij J Tb TORKEN Boskoop B V WIJK Oudewiti r M KOLKMAN Warfcii njiM 0 IIOLLMAN Bodegrarm W J VAit ÜAM HaatlTteht Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda a MIKBIES Kleiweg E 100 Ooada E H V N MILO Veerstal B 12Ü te imda A BOUMAN Moordrecht PIN K8Ë Niiumrkerk a d J Jul mmmmÊÊmmmmÊimmim oinenh icemen uini i i i nHMnniMnHHMf nnfTfTvl f 11 WW Mel Eere Dlptom en Ooud Bekroond Tl IT f VVn Vt A N VAS ZESSEN Aoon m PRAEPARATEN VAN é nitlna I arrtrh deBee lkr cWlge nTer terkend KmA VVTJNteBeniwalrt UinaUarOCnC kaderen U volwusenen gebrek aan eetlMt lechte p j v r4erlng enuwhooldpjn Mr veraterklng na lekte ot krwimbed kooru en J Bjvdgen 7o 9O KEr 0 8O buiecn t Kgt O eo OUINA iIaROCHE iSrRUOINEUX in het bij ondcr tegen Bloedgebrek Bleekfueit kwalen van KrIUachen IteftUd eni Verkrijgbaar in dacon a X 90 eo I P3Ir aI Ps oan vtJ teiam ver terkend aan6ena ravanimaak voordagelijkKhgeb ulk E IKei V aQaO ord vo kinderen wakken en kUeraclillge geateUen leer aan te lj velen AU geneeakrachdge draiUt b j toornlaaen det Kgr r 0 60 Kgr O S Cbamltcb Mpllf C j gt SP = voor Kindervoeding A C ll ma f S a r Aft An Hel rooVen eener halve Cigarette II voldoend ter beetrj ASinnia V lgareiien jj j hevlgate mv Uen v o Aathm etc In doosjes a Ó 80 en O RÓ UZI Tam arinde Bonbons gL S cIn HeS l S voor ItlnJeren bewijien Je Tamarinje Bonbo n v KKAEPEUElTs HOLM M nCTke dien len daar lie vorm voor het kind begeerl Uk en le aak aangenaam i I nj per doosje ƒ O DO en u ou Calmtalr Dac4SllAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaimiaKr aSulieS Hoe t verkoudheid n Kealp n het it K eo JUmoploaienJ n verachten d middel bij tilmemendheid uitsluitend in A UB Q aeschjea verkrijgbaar P rij ƒ 0 20 per flesch je S JV a ra JRAIPttnt t HOLB U l j rf 2 l S H MK atpolkt tn i e DrfUlui KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Uy j Q roote Trooxxaad STALEN BALKEN tl t OVIING Jr ROTTERDAM Kantoor GELDËilSCHË KAüE 31 33 Plan C Stapfiplaatsen BII NENHAVKN U Z FeUenuord Prljstrekklng l Uecember SOOO ÖÖO MAIlü als lioofdpr a in het gulukkizst gcval btodt de ni uwite rjo e Qeldverloriug die ditor iIh Hoogi 1l i cöriiiK van Hamburg goüd ukcurd en HarbcrKil ib Uo voonlutitijie iiiriohlinic thd het nieuwe ftai btsiaat dnariu dal ui den loop hii slecbtB w inige maandoQ in 7 Tttrlotingeo Tan 118 000 loleii 17 010 prQMn bedragende 11 202 000 Mark ter ToUedtge beslissing Eulleu komen daaroader bevinden tich hoofdprijzen van eventueel 600 000 Mark speciaal echter 1 prijs l prijs prys prys prijzen a M l prgs 1 prijs 1 prijflS prijiwn ik M l prijs it M l prijs 1 prijs a M 800 000 k M SOÜ OOO ü M 100 000 M 75 00 70 001 flB OilO 8fi 000 10S0prijz iM SOli 55 000 3 05ftpr ii aM 180 60 000 Ï0968 prijz a M 50 200 160 148 115 100 78 46 21 k M 16 prijz iM 10 0 0 5Sprijz aM 5 000 loSpr z aM 3 000 isr prijz ÜM 2 000 4prgz aM 1 600 Slïpryz iM 1 000 a M M 40 00 1 3 i OfJO 30 000 De naoataande eerste prjjttrekking dezer groote door ilen Staat gowA urborirdd Oeldvttrloüng beeft zooals zniks van ambtswege I ft paald plaats op den 12 December ♦ k en kost hiervoor gelieol origineel lot sloobts M rl itoffl 3 fi0 1 half S l 7S 1 kw rt l i 90 tesren inzending van hot hodraft per pottwissel of tegen rem onri Allo beitollingen worden onmiddellijk met ile meeste z ir vnliii fhcid tennitvoer en gebracht iedtTigpelur oiiCVHtij t vHn onn ilu tan hei wapen vtiii den tfiAt Vi orziMie Ongineelo lx teu zrlf in handen Hg ledt re bestu ling wordt bet veruisetitu otüoiCtjle ilidi waaruit il i verilueting lef prijzen op de vtifscliilh n e klassen als ook de betri ffende inloiiiivl ien tu vernmiten is gratis hijj evoegd eu zenden wij onze clientèio on aangevraagd ra tlko irekking d oSioieele lijsten De uilbelaling d T prijken gusohieilt steeds prompt onder narl or van düu Staat en kan ioor rechtstrooks ho toezen hng of ook naar v rkiezing der Belanghebbenden loallegrontero plaatsen van NederUnd p aats hebben Ons deliiel is aleuils do ir hot gfluk begniistigd n ondier velo andere aaiizieidljke pryzen hebbon wij muorinaleii volgons offio eeie bewijzen de enrBte Hoofdpryzttn verkfi gen en ouza Begunstig rs zulf uitbetaald o a Mark 850 000 KKl OO t 8 1 000 8 00 40 000 enz Het is te voorzien tl t bij ilrize op den heohlsttin groadslag gevestigde ondemmi ing van alle kanten op cone uitoratbelangrijko deelneming bepanld kan w nlen gerekend men geliave dorfiaWe wegens de reeds ophanden zijitde trekking alle orders ton spoedigste rechtstreeks te zendi n aan Hauf inaiin iSlinoii Bankiers en Geldwisselaars ie U xMi LlvO P S niermade danken wij voor bet verlronwens ons tol hiertoe geschonken eu i bij het begin iler nifuwo verloting ter tieolueraing inviiejrend zullen wjj ook voor het vervolg zorgilragen door een slipte en prompte bediening de levredenlieiil van onze geëerde Hogunfltigers te verwerven Wie sseker zijn wu de Eelite Eikel Cacao te ontvangen ttnltaenceeteld en na vele prtsCnemlngen in den undel gekomen oudea deA Dum de uitvinden Dr Miobaelis vatrurdlgd p i beste maabinea ia bet weraldMnuttde tebblisnoMnt van OeblJ BMÜf mtfêk f Keolen ItolM Cikel Cacao la vierkanfan buMw Dm Eikül OKun ii ml melk gdoNkt ma angfnuM guand dramkvtor 4 nUijknh grtcuik e n t S hathfik w t poeder vmr een kop Choooltli All geneeakraektigt facank by gtnlt na oiarrhee dei iita ant vatar t gtknrihn Terkrijgbaar bi ie tommmhÜ B A Apothdun mi 1 1 80 0 80 caw 0 neraalv rl genirwitdi Wt and JuHus attenUttf f3k limnterdam Kalvetatrait 101 f KEKKISGEVIKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 23en November 1900 executoir is verklaard Het suppletoir Kohier No 3 van de belasting op bedrijfa en andere inkomsten van de gemeente Gouda over het belastingjaar 1900 igoi Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den aóen November 1900 De fiurgemeester voornoemd R L MARTENS Invoer van Rundvee in België De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat het douanekantoor SeUaete van af den i5dcn Nov 1900 tot nadere order gesloten zal zijn voor den invoer van melkkoeien Gouda 3 Novelnber 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulieülanilscli Overzicht TJit Parol bericht men Den gebeelen Zondagmorgen confereerde president Krnger met de hoeren Fischer Wessels en Dr Leyds Daarop reed hjnit met den heer Fischer en omringd door een escorte naar de terreinen van de tentoonstelling De president reed den Pont Alexandre ni over ging den Eiöeltoren op en bracht ten slotte een bezoek aan het paviljoen der Zaidalrikaansche Repnbliek Dit waa een treffend oogenblik De president bladerde de hnldebetoogingen in het paviljoen en in de Boerenhoeve door Na afloop van het bezoek maakte hij een korten rijtoer door het Bois de Bonlogne en keerde vervolgens naar het HOtel Scribe terng waar hy den Nederlandschen zaakgelastigde en tal van delegaties ontving waaronder het Nederlandsch Zaidafrikaansch comité Gabriel Monod Trarinnx en hnn vrienden Miss Mai d Oonne en de Ieren enz Op don rijtoer werd president Krnger gedurig toegejnicht Den gebeelen middag stond een menscbenmenigte op de boulevards te wachten die de beteogingen van gisteren herbaalde Ook nu bleef het waardig karakter van de bnlde ongeschonden In den namiddag ontving president Krn FEVlbJLElOX 44 Gij ie wat uwe bedreigingen waard zijn aprak hij en hoeveel ik er om geef Bespaar ze mij dus in het vervolg Gij vraagt mij welk meosch ik ben Dat zal ik u zeggen Ik ben iemand metweinig geduld die er niet van houdt om in lijnvrijheid belemmerd te worden die een afschuwheeft van huiselijke tooneelen en van plan is baasin zijn huis te blijven Houd u dit voor gezegd ais het u belieit en handel er naar Mevrouw Desvarennes stoof op bij deze woorden Haar drift die bedaard was door de vrees voor hare dochter kwam nu nog heviger op Ha zool riep zij uit Gij wilt uwe geheele vrijheid Dat begrijp ik I Gij duldt geene aanmerkingen i Dat is inderdaad veel gemakkelijker I Gij beweert baas in uw huis te zijn K In uwhms i Maar in waarheid wat zijt gij hier om zulk eene houding tegenover mij aan te nemen Nauwelijks meer dan een bediende I Een echtgenoot op mijne kosten t Serges oogen bliksemden Hij maakte een vreeselijk gebaar Hij wilde spreken doch zijn trillende lippen konden geen woord uitbrengen Met eene beweging zijner hand wees hij mevrouw Desvarennes de deur Zij zag den prins onverschrokken aan en leide met eene geestkracht die in t vervolg ger een aantal mannen van beteekenis nit de staatkundige de geleerde en de letterknu dige wereld die werden voorgesteld door professor öabriel Monod Deze verzekerde den president dat zijn vrienden en hij des te meer met de Boeren sympathiseerden daar zij onrecht hebban geleden en voor het onrecht hebben gestreden President Krnger antwoordde dat deze verzekering komende van hen die zich vereenigd hadden voor de verdediging van het recht en de vrijheid hem zeer veel genoegen deed De gezondheid van den president is uitstekend Woensdagmiddag is er receptie op het stadhuis de president vertrekt niet voor Donderdag President Kruger zal heden verschillende offlcieele bezoeken afleggen o a in den voormiddag bij minister president WaldeckRons seau en bü den minister van buitenlandsche laken Delcassé Om U nur zal president Kroger zich naar de Qnai d Orsay begeven waar hö zal worden ontvangen met de eerbewijzen aan staatshoofden verschuldigd De heer Mallard adjunct directeur van het protocol zal den president aan den voet van bet perron d honnenr ontvangen minister Delcassé zal hem afwachten aan den ingang der salons De vice president van den gemeenteraad de heer Fscndiez deelde den raad mede dat president Ernger Aorjenaolïffiba om tie if unr de boide bureau s van den gemeenteraad en den departemontalen raad zal ontvangen en onmiddellijk daarop het bezoek op het stadhuis zal beantwoorden De gezanten te Peking zgn t weer eens maar moeten nog in overleg treden met bun Kegeeringen en dan raken zy t waarschünlijk weer oneens Volgens de Daily Mail jnist geen betrouwbare bron liep hut laatste verschil over de straffen der schuldige Chineezen Vier Mogendheden Duitschland Engeland Oostenrijk en Italië bleven de doodstraf eischen en vier naties 7apan de Vereonigde Stater Rusland en Frankrgk waren voor een lichtere straf De Morning Post meldt dat de Duitsche consul te Shanghai aan den onderkoning van Nanking heeft medegedeeld dat de verbondenen besloten hebben tot een expeditie naar Hsi njang foe waarheen het Hof gevlucht is In dat geval zal het Hof wel zoo verstandig zijn wat dieper In China te verhaizen t Wordt dan een krijgertje spelen wat met legers bg zich nog al lastig is en duur voor niets meer buigen zou Gij hebt mij getrotseerd Gij zult met mijte doen hebbea I Goeden dag I Zij vertrok even kalm als zij driftig binnengekomen was en begaf zich naar het kantoot Cayrol was in de kamer van Maréchal en praatte met den secretaris der patroon Hü vertelde hem van zijne bezorgdheid over de roekeloosheid van Herzog Intusschen was Cayrol bijna niet meer in de zaak van het Europeesch Crediktfonds betrokken Het hoofdkantoor was nog dri ï maanden in zijn hankiershuia gevestigd De aaisdeelen waren bij hem gedeponeerd maar zoodra de groote nieuwe onderneming door Herzog op touw gezet in gang was zou deze financier zich vestigen in een groot gebouw in het quartier de l Opcra waaraan men met kracht werkte Herzoe kcm dus van heden af alle dwaasheden begaan die ia zijn hoofd opkwamen Cayrol zou gedekt zijn Mevrouw Desvarennes kwant binnen Met den eersten oogopslag zagen de beide mannen de sporen der hevige ontroering op haar g elaat Zij stonden op en bleven zwijgend wachten w anneer de patroon uit haar humeur was ontzag ie dereen haar dat waa zoo de gewoonte Zij knikte even roet het hoofd tegen Cayrol en begon in het vertrek op en neer te toopen in hare overpei nzingen verdiept Daarop stond ze eensklaps stil e a sprak i Maréchal maak de rekenii ig van prins Pa nine op De beide mannen waren ver bluft toen zij de patroon over haar schoonzoon Is over dezen of genen met wien zij wel eens aak en deed hoorde spreken en keken elkander aaak De Duitsche centrnm pnrtij die bö zoovele gelegenheden getoond heeft een steunpilaar der regeering to willen zgn heeft thans ook getoond van de Regeering in ruil oenig voordeel te verwachten Door de Centrum partg of door hare leden zijn bjj den Rgksdag ingediend een aantal wetsontwerpen waarvan zij de invoering verwacht na aanneming door deu Rgksdag van de welwillendheid der Eegeering Eoi dier ontwerpen is roeds een oud voorstel dat al jaren lang telkens weer door den Rykedag wordt aangenomen en evenzeer tolken door den Bondsraad naar de archieven wordt verwezen Het is het wetsvoorstel tot opheffing der Jezuieten wet Bovendien zijn thans ingediend een wet tot invoering in bet geheele rgk van de volkomen en algeheele vrgheid voor de uitoefening van den godsdienst en het honden van godsdienstige ceremonlén zoowel in do gebouwen der kerken als in het openbaar En een derde onderwerp is dat van de scheiding van kerk en itaat Door deze ontwerpen is graat Bulow genoodzaakt ïyn standpunt tegenover de verschillende godsdienstige quaesties uiteen te zetUp I for de sociaal democraten is een nitgewef t wetsvoorstel ingediend ter aanvulling VM art 27 der Grondwet waarin bepaald wo dat de Rgkskanselier verantwoordeiyk i s mr alle beslaiteti eit bevelen van den keizer Dit wetsvoorstel is tevnns een proeve van wet op de verantwoordelgkhoid der Ministers die in artikel 61 der Pruisische Grondwet wordt voorgeschreven en nooit is ingevoerd Te Brussel vergaderde gisteren het congres der progressistische party onder presidium van Janson om te heraadslageh over het voorstel om te streven naar de opneming van het algemeen stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging in de grondwet in dien zin dat alle pogingen moeten worden aangewend om gelgktgdig dit dubbele resultaat te bereiken doch met dien verstande dat de bezwaren tegen de verwezeniyking van het eene denkbeeld niet moesten leiden tot verdaging van het andere Met het dool waren alle aanwezigen het eens doch het debat liep voornamelgk over de laatste bgvoeging Er waren er die het algemeen stemrecht niet wilden als de evenredige vertegenwoordiging daar niet bg kwam een standpunt dnt tegenwoordig ook door de gematigd liberalen wordt ingenomen Hun word ter geruststelling tegemoet gevoerd dat de evenredige vertegenwoordiging nu Hebt gij gelcj rn mijn schoonzoon geleend Cayrol hervatte mevrouw Desvarennes Ik heb werkelijk enig geld aan den prins geleend antwoordde Cayrol onthutst Hoeveel zeide mevrouw Desvarennes barach Ik weet het juiste bedrag niet uit mijn hoofd Het deed mij veel genoegen mü Ier beschikkingvan uw schoonzoon te stellen Dat was niet goed van u en gij deedt verkeerd het zonder mijne voorkennis te doen Ikverzoek u er geheel en al mee op te houden Dat gaat uiterst moeilijk Gij zult mij kwade vrienden met den prins doen worden Wilt gij dan lieve kwade vrienden met mij worden vroeg de patroon kortaf Gij brengt mij in groote moeilijkheid Ik heb juist aan Serge beloofd om hem dezen avond eene groote som ter hand te stellen Welnu gij moogt het niet doen Dat zal hij mij nooit vergeven zuchtte Cayrol Dus houdt gij op met den prins geld te verschaften Geheel en ai sprak de patroon De lievejongen wordt veel te los Hij heeft verkeerd gedaante vergeten dat ik de koorden der beurs houd Vaarwel Cayrol denk aan mijn verlangen Zij drukte de hand van den bankier ging in haar bureel en liet dz twee mannen alleen Te drommel als wij te Venetië waren in de dogen van het aqua Orfano van de sbirren en van de gehuurde sluipmoordenaars riep Maréchal na eenig stilzwijgen Wat bedoelt ge viel Cayrol hem in de rede Als wij te Venetië waren zeg ik zou er het karakter van mevrouw Desvarennes m aanmerking eenmaal hg de wet is ingevoerd en wel nooit zal worden afgeschaft Slaagde men er na niet in haar in de grondwet opgenomen te krggen dan behoefde dit de opneming van t algemeen stemrecht niet in den weg te staan Een amendement om het een niet zonder bet ander in de grondwet toe te laten verwierf slechts 5 stemmen Ook de liberale arbeideraparty vergaderde en nam een gelijksoortige motie aan zonder zich bepaald uit te laten over de vraag of de eene hervorming niet tonder de andere mocht worden verwezeniykt Tevens formaleerde zg den wensch dat alle liberale groe pen in haar programma zonden opnemen persoonlgken dienstplicht kosteloos neutraal en verplicht onderwgs maatregelen tegen de doode hand en scheiding van Kerk en Staat In een zyner laatste telegrammen beweerde Lord Roberts dat vele Boeren vijandig gestemd raken tegen generaal De Wet en President Steyn wegens hnn volhoaden van den oorlog dien zg hoe eer boe liever beëindigd zonden wenschen te zien Het ia natnarlgk mogelijk dat zich vele Boeren aldas in tegenwoordigheid van Engelschen hebben nitgelaten maar dit neemt niet weg dat generaal De Wet toch nog altgd steun biyit ontvangen van een zeer groot aantal zyner landgenooten Anders kon by det ongelipten stryd niet oolang en met zooveer succes volhouden Ook de vorige week ia hy weder ontkomen aan de pogingen der Engelsche generaals om bem in den Vrystaat den pas ai te snydeu Wil men weten wie Kitchener it f Ben zeer ernstig Engelsch tgdschritt the Speaker een liberaal orgaan waaraan men veel gewicht hecht geeft een artikel waarin lord Khartoem wordt aan de kLak gesteld als een wilde en waarin letterlgk wordt gezegd dat als De Wet hem ooit gevangen kon nemen bg geheel in zyn recht zou zyn om hem aan een boom te binden in bet openbaar te geeselen en hem met een pistool voor het hoofd te schieten als een dollen hond Het artikel voegt er bg dat bet geheele Kngelscbe leger verrokt zoo zyn over deze behandeling van den overwinnaar der Derwischen Het is geen vreemdeling die zoo schrytt om Engeland op het oogenblik dat Kruger Europa betreedt te smaden De schryver van bet artikel Is een zeer bekend en zeer goed ingelicht Engelsch joornalist vroeger militair redacteur aan de Daily Chronicle en de revne waarin het verschynt is niet Fransch ol UoUandsch maar Engelsch Dat is dus de man wien Engeland een genomen niets verwonderlijks in zijn dat men op een goeden morgen messire Serge op den bodem van het kanaal Orfano vond Zooals gij weet was het altijd het kanaal Orfano Ge maakt gekheid riep Cayrol Uchend Ik Volstrekt niet C ü verkeert hier tochreeds sedert Ung aan huis hoe komt het dat gijde patroon niet beter kent Ik zeg het u en onthoud het goed er bestaat een doodelijke haattusschen mevrouw Desvarennes en den prins Eenvan beiden zal deo ander verslinden Maar wat moet ik toch doen De prinsrekent op mij Ga hem zeggen dat hij dit niet langer doen kanl Op mijn woord neen Ik heb nog liever dat hij op mijn kantoor komt daar zal ik meer opmijn gemak zijn SaluuA Maréchal t Saluut mijnheer Cayrol Ëii terwijl de bankier de deur uitging verdiep te Maréchal zich weder in cijn werk XV Het bankiershuis van Cayrol hMtt geen prachtig aan ien Het ia een smal gebouw van twee verdiepingen met gepleisterden gevel door den tijd zwart geworden Alles in dit huis is eenvoudig deftig en een beeld van soliditeit Cayrol heeft zich er nooit op toegelegd iemand zand in de oogen te strooien Hftril tmnt J j