Goudsche Courant, woensdag 28 november 1900

goede opbrengst geven als de stikstof in het minimum is Daarby is een bemesting met Chili volkomen op haar plaats Maar ook op onze weilanden zal een gift Chili ruim loonend zgn Phosphor kan ook dikwijls in het minimum zijn Van de boerdcrg toch voert men weg jong vee graan melk zuivel alteraaal producten die tamelgk veel phosphorhoudende verbindingen bevatten Er moet dus een tgd komen dat er te weinig phosphorverbindingen in den bodem zgn Met bovengenoemde producten maar vooral met onze hakvruchten allo wortel en knolgewassen wordt steeds veel kali van de boerdery verkocht zoodat de aanwezige voorraad kali in den bodem moet verminderen en eindelgk zoo gering wordt dat de plantengroei zich regelt naar de geringe hoeveelheid kali Door nn steeds flink te mesten met phosphor en kalimest kun men dat gevaar ontzeilen Steeds moet er gezorgd worden voir resorvevoedingsstoffen in den bodem en dan juist is het Thomasslakkenmeel volkomen op zgn plaats Om in het gebrek van kali te voorzien kan men een der vele kalizouten aanschaffen Vooral op onze oude bouwgronden op oud toelland zooals bet ook wel genoemd wordt moet men tgdig maatregelen nemen om aan de schadelijke gevolgen van do wet van het minimum te ontkomen Gemengde Berichten Zaterdag had te s Gravenpolder een ernstig ongeluk plaats Een jongmensch I de V heeft door onvoorzichtigheid de volle lading van een percnssicgeweer in zgn hoofd gekregen Men vond hem met een diep gat boven zgn linkeroog badende in zgn bloed kans op behoud van zijn leven is zeer gering De gemeenteraad van Harmelen heeft besloten ingevolge het verzoek van den minister den afgebranden toren aldaar zooveel mogelgk te doen restanreeren en het vroeger genomen besluit tot geheele vernieuwing van dezen in te trekken pending in naam der bescbaving zal toevertrouwen do waardigste aanToerder dien het kan vinden om een oorlog tegen blanken en Christenen ten einde te brengen ZiJn eigen troepen noemen hem slager De Kngeliche ministerraad beeft al besloten koningin Victoria ter aanbeveling voor te dragen de bei ordering van Kitcbpner tot luitenant generaal opdat bg bet opperbevel kmine overnemen als Roberts weggaat Vers rpi l Berichten FllAKKBlJK De sociaal democratische bladen bevatten het ontwerp van een vergelijk tusschcn de ociaal democratischq fracties opdat er bropderlijko eenheid kome tasschen de verschillende takken die im bijwijlen met elkaar omspringen als de kat met de ronis of erger nog Eindelijk is do rekening van het bnrgemeestersbanket opgemaakt tot op een centime het zaakje heeft in zijn geheel gebost G80 ÜOO francs Eindelijk had de tentoonstelliiigsadministratie de kosten moeten dragen doch de heer Picard heeft er geen ooren naar de bnrgcmcesters hebben met de Tentoonstelling niets te maken gehad beweert hjj en omgekeerd do Tentoonstelling ook niet met de burgemeesters zoodat de vegeering zal moeten aankloppen bg de kamers opdat deïe bet gelag betalen Volgens den minister van Anancièn telde de Kopubliek den dertigsten September 1 1 1517 godsdicristigo genootschappen waarvan 77 met machtiging en 744 zonder De overgroote meerderljeid der congregation ziJn voor vrouwon en in het geheel zijn ze bijiia zes en een half millioeu tuu achter met de belasting De staking der trambeambten te Lyon is gelukkig geéindigd er is tusschen de mnatachnppij en de vakvereeniging een schikking getroffen waarbij van beide zjjden iets is toegegeven on alle ttams en omnibussen rpen weer GllOOT BniTTASNlï l c minister van koloniën Chamberlain is Zaterdagavond komende van Bazel over Laon Parijs en Calais te Londen ternggekend Koningin Victoria heeft sir Redvers BuUer aangeboden aanneemt Afgeluisterd Een pleidooi voor ataatspensioneering vin werklieden De tram stopt Een stokoud fabrieksarbeider strompelt naar binnon Eeu heer die hem schgnt te kennen Wol lanssen jij braadt er de boter uit tram jij naar de fabriek Wat zal k jo zeggen meneer ik kaner loopende niet meer komen ik ben nogwel kras zie je maar m n boenen willenniet meer mee Maar kerel jnllie hebt toch een pensioenfonds Ja meneer maar daar trekken wealleen uit zegt het reglement als we nietmeer kunnen werken En hoe lang zal dat nog duren Tot ik in m n kist lig om t zoomaar r s te zeggen meneer Soc Weekblad In de Amst Brieven van de Prov Gr Crt wordt o a bet volgende medegedeeld over de Kolonies van Dr Frederik van Eedeii te Bussum en Dr Kylstra te Blaricum Een bittere tgd ligt voor Van Eeden achter den rug Wlnterdleast 1900 Aangevangen I October TIJd vu öreeiwlcfc S i T 86 J 44 8 14 8 17 1 88 9 14 10 19 10 18 10 4 U SS 8 84 J 10 19 r 8 31 10 9U I 8 1 X t 10 87 7 47 8 07 8 10 8 58 9 SS 10 80 10 45 11 01 ll t7 r de Sa kl Terlcrggbur tegan snkeln vrMhtpr i II HollindHlia SpMf L Bltn upplememt bewijf 1 Allee Diud 4 SJ 4 47 1 45 8 46 4 08 1 84 5 15 4 44 4 51 S l 08 4 118 14 07 5 18 S 4I 41 6 04 6 84 iraldn R BaUaaMa P aapplamaitliami na da Compagila der Wa ini Liti 5 49 a ll 7 8 8 15 8 48 7 57 O O i 11 1 r R D A M i a aacia u 8 8 11 8 81 V 33 10 80 10 5 18 08 I IO 9 88 8 16 4 07 4 43 6 19 i 86 8 43 9 51 O 9 o 87 11 08 Aii t W 8 01 8 58 9 i 10 10 11 04 19 48 18 67 1 57 8 96 4 H 4 57 5 Ï0 6 03 6 44 9 35 10 3 1 03 11 59 AmiLC 8 IV V IS 9 37 10 15 11 1 1081 10 9 19 8 40 4 1T 1 S 45 6 8 9 8 10 aO 11 18 t9 14 V a 0 8 8 7 15 8 10 8 f 8 9 18 9 81 1 16 19 17 19 10 1 91 1 10 3 8 4 4 8 11 6 11 7 09 8 10 1 61 lA mi W 34 8 47 7 80 8 1S 8 41 81 4 11 80 19 49 1 06 r A S ll 3 4 01 6 98 6 86 7 96 8 96 10 06 rt 7 01 7 81 8 18 l l 10 18 Uirwk Vorilon ÜMid Dnnscm AiiD De wet aangaande de verschaffing van zitgelegenheid aan winkelbedienden treedt volgons besluit van den Bondsraad den eersten A pril in werking De wereldbekende historicus Hans Delbrlick profejisor Uiin de Berlijnsche universiteit die vóór een jaar veroordeeld werd tot een disciplinaire straf en een boete omdat hy een regeeringsmaatregel had durven gispen heeft voor beide genade gekregen BINN ENLAND De afdeeling Zuid Holland van den Noderlandscben Bond van öemeenteambtanaren heeft te s Gravenhage eene algemeene vergadering gehouden Na de opening der vergadering sprak de voorzitter de beer S K von Kranck adjunctcommies ter gemeente ecretarie te s Gravenhage den wensch uit dat het huwelijk van H M de Koningin in ruime mate moge bevorderlijk zijn aan hot geluk van H M en Haar Huis en aun de belangen van het land en van de koloniSn Op verzoek van het hoofdbestuur werd overgegaan tot de benoeming van cene commisBie welke werkzaam zou zgn in het belang van hot weekblad van den boml dat eerlang zal verschijnen Met voldoening is kennis genomen vaü een door het hoofdbestuur aan den minister van binnonlandsche zaken gericht adres houdende verzoek om rykspensioen ten behoeve van burgemeesters secretarissen ontvangers en ambtenaren ter gemeenlesecretarie en hunne weduwen n weezen De vergadering gaf als haar gevoelen te kennen dat hot door de Overjjselsche Provinciale Administratieve Veroeniging ontworpen adres aan H M de Koningin wuarin verzocht wordt om pensioen ton laste van den staat alléén voor burgemeesters secretarissen en hnnne weduwen en weezen geen ondersteuning verdioot omdat de gronden waarop zoodanige aanvrage moet geacht worden te berusten evenzeer gelden voor gemeenteontvangers ambtenaren ter gemtentesecretarie en hunne weduwen en weelten De heer H G Geelhoed gemeentesecretaris van Schoonhoven leidde in hot onjerwerpi Waarom rökspensioen voor gemeenteambtenaren zetel in het Hoogerbnia zou als hü bet pairschap een Hti waarschijnlük den titel lord Bulier ofLadysmlth voeren Lord Wolseley moet voornemens zijn Vrijdag beslist het ambt van opperbevelhebber neder te logen Kr moeten tusschen hem en het departement van oorlog ernstige on diepgaande geschillen hangende zijn die wel eens aanleiding zouden kunnen geven tot opzienbarende oiithulliiigcn Onder meer wordt aangeduid dat daarbij 2ou hli kon dat volo tegenslagen in den oorlog in Znid Afrik niet zoudon zijn voorgekomen als bet departement van oorlig lord Wolseley s raadgevingen had opgevolgd Tot de terugkomst van lord Roberts in Kngeland lion het opperbevelhebborschap worden waargenomen door Sir Kvelyn Wood don adjudantgeneraal Nu bespreking van vorscliillcndo onderwerpen van administratieven aard is Eottei dum aangewezen als plaats voor de volgende algemeene vergadering die in Moi zal gehouden worden f Nog eens de Wet van het Minimi im Do plantengroei regelt zich naar die Voedingsstof die in do geringste hooveellieid ill den bodem voorkomt Welke voediugtstot is dat V Och lezers nu eens is stikstof i dan weer phosphorzanr dan weer kali in het minimum zooals de gewone term luidt In een koud voorjaar b v kwijnen do genassen boofdzaketgk omdat er te weinig opneenibaro btikstofhondeude vorbinding6n lijn Ken gift Chilisulpeter zal het gebrek verhelpen Vooral onze granen kunnen een ROTTZHDAMTiM nru 18 58 1 17 1 18 8 80 S ti 4 39 4 54 5 88 5 18 5 01 5 K t t M w t 5 18 w v 1 89 3 51 4 08 5 87 5 4 6 89 1 68 5 10 V 06 I 6 80 O O I D ll S U 18 Directe SpourwegvcrblDdljigeD met tiOUUA 1 t r 5 58 7 11 7 85 8 81 8 88 9 08 9 94 door 7 18 f S 40 V 7 88 V 8 50 7 IIB f 8 57 6 16 7 44 9 06 9 19 9 45 9 67 10 5 11 01 11 09 U l 11 18 11 88 lïuuda üoordrenht i7ieuwerlrgrk anttenlus M Rottord mD P KoUenlam B Allni 1 10 t ii i it 9 88 11 60 U S4 lo i 7 8 7 67 8 09 54 9 03 10 811 1610 08 11 15 Ü HoB Ert b ib Ul i Op lM W a Ü M l to rtil rtt ü Z a KOTTEKDAU gOHOA TÏoe Tam 1 43 1 64 86 S I4 46 M 8 03 1 09 toil 8 81 9 0 9 48 18 30 18 88 7 68 Roltorilam Beun RoltordAin D P Rotterdam M a p llü ïfieuwerVcrl MooriliMlll Ooud i Allan 6 4E 8 65 9 18 9 47 10 18 11 8111 46 H IO 10 16 10 88 I 10 48 10 49 11 68 11 06 18 81 8 89 7 48 4 48 6 80 DJ 7 H 4 68 5 41 f I 6 01 6 61 S ll 9 04 6 17 6 10 6 18 7 89 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 TmitÊUtt ap la loop hu Ut aiatoi 8 04 90UDA DUN HlAGlO iO 11 88 11 16 18 88 18 8 1 58 i il 8 4611 11 1 10 11 18 1 81 11 96 1 6 4 50 5 i 6 08 6 18 6 17 6 81 5 56 n 8a Uu ailn luUla 9 11 9 J1 10 00 10 1 7 16 7 18 7 8 7 88 7 6 8 87 8 41 8 5 9 01 9 14 0 08 11 19 Oottda Ïevonh Moeio 8o toraioorïog Voorburg lUite 10 41 11 41 18 09 11 46 18 85 1 40 8 80 8 48 4 15 4 45 9 88 9 49 10 88 41 10 1111 86 11 85 18 06 1 80 8 40 8 67 4 00 4 15 4 87 5 48 8 1 7 11 7 41 7 56 8 18 9 61 10 80 1 10 17 1 88 4 48 6 88 9 67 1 1 0 6 6 43 w iHH e 5 89 8 04 7 08 7 15 7 89 B J 8 56 9 0 10 11 10 S8 Voorburg 8 J Zoeterm Z lt 5 51 1 5 11 n 54 10 88 Zevenh Mo 6 05 o u xi f t 11 S 18 08 18 34 8 11 8 0 8 84 4 17 1 48 1 8H 4 7 05 7 31 O 8 88 8 45 O SS 10 691 8 U 6 S1 7 18 7 48 07 0S 9 1 9 80 fimiil raoilUÜat ap dan laap ka iet gantond Ti daa W n 6 80 Hatmmikttrib allaai la la Maaaa Bi 5atJa X BaM e biljal 1 H aa anppla a t Wyja ll Ot toudiu 5 80 6 34 6 6 7 46 htdew roord 6 48 UlTWlhl 6 08 7 4 S 18 + H 9 i 9 07 7 10 7 86 7 15 7 33 7 54 8 08 10 87 10 53 11 01 l 88 10 9 11 19 11 M 11 47 8 16 f O l U A il T K B U U r vlaa nrta 18 00 19 87 9 16 S 19 4 M 8 J1 8 48 5 3 5 4S 6 11 8 30 8 88 61 9 89 1 40 5 04 7 00 10 14 10 49 17 58 109 3 08 r T 4 01 1 48 5 8 6 6 7 00 7 3 9 01 1 85 10 06 10 48 4 IV 7 94 11 07 139 i6 t e 9 6 18 7 94 7 48 96 39 ln 07 i 88 11 18 8 18 8 8 7 47 8 88 9 10 10 10 10 66 11 88 19 01 U4S 8 l S l 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 11 66 18 87 5 88 8 63 8 17 10 41 l 86 49 7 09 7 94 S aO 9 08 9 5 10 4 U 9T 19 11 19 1 1 18 3 40 i Het vorige jaar werd zelfmoord gepleegd door een zgner discipelen die in zgn nabijheid was komen wonen en kort daarna werd dit voorbeeld door een zgner kolonisten gevolgd De justitie mengde zich in deze zaak en een onderzoek werd ingesteld in de hutten op Walden waarvan het resultaat niet zeer vleiend was De idealistische pogingen van den dichter dreigden te stranden op de koude zorgen voor bet algemeen welzgn van de overheid t Is echter zoo ver niet gekomen maar de kolonie is er door in een slechten reuk geraakt en er zullen zeker eenige jaren noodig zgn voordat de vlek van Walden s naani is uitgewiicht De kolonie der Internationale Broeder schap te Blaricum maakt op het oogenblik zulk een crisisperiode door De vrede en eensgezindheid die er behoorden te heerschen zgn verdreven door geschillen over het geloof die geleid hebben tot eene splitsing de kom die is overgebleven is nog maar bitter klein De doorgaande rijtuigen van do z g Dtreinen in Doitschland zullen in verband met het spoorwegongelnk by Offenbach van inrichting veranderd worden Waarin de verandering bestaan zal wordt niet gemeld maar zeker zal bg een nieuwe constructie gelet worden op bet aanbrengen van zjuitgangen door het gemis waarvan zoovele reizigers niet in de mogeiykheid geweest zgn een goed heenkomen te zoeken Met de verandering zal nog dit jaar worden aangevangen in verband waarmede reeds aanzienlgke sommen zg n uitgetrokken door de maatschappyen Zaterdag by het vertrek van het station te Milaan ontspoorden een goederenwagen en twee andere waggons van dfen trein naar Vonetié De machinist werd licht verwond doch de reizigers kwamen met den schrik vrg Het duurde eenige uren voordat de weg weer was vrggemaakt De directeur generaal der Italiaansche postergon beeft een zeer ongunstig rapport uitgebracht over de vrouwen die bg zgn administratie in dienst zyn Hg zegt daarin dat van 100 vrouweiyke ambtenaren 23 gedurende 1 50 dagen van het jaar afwezig zgn geweest 7 gedurende 100 dagen en 4 gedurende 60 60 en 80 dagen Deze opgaaf beteekent niet veel zoolang men niet weet hoeveel vrouwen in het geheel bg de postergen werkzaam zgn en hoe het gesteld is met de absenties van de mannelgke ambtenaren Verder beweert de directeur echter dat do dames minder snel en minder goed werken dan de mannen hg noemt ze lastig on zon gaarne zien dat ze allen werden ontslagen 1 15 11 1 11 48 6 11 9 18 10 81 6 87 9 18 10 81 6 89 7 05 7 5t Sit 9 98 6 8J V f f MT 0 48 f g 6 6 9 58 li i 10 03 7 M 7 99 0 4J 9 47 10 09 lO U U i i l 8 01 8 9 9 17 9 68 8 18 8 4 i CSS E 8 48 8 i6 4 16 19 10 18 10 48 11 19 9 58 10 08 10 17 10 89 10 84 10 46 11 11 11 57 Drie broers te Pennyhout gingen Dinsdagnacht uit zalm visschen in de Ithon een zgriviertje van de Wyle Een der broers een visch ziende stapte bet water in Daar was de rivier minstens 12 voet diep hetgeen de visschers niet konden weten daar de rivierbedding sedert verleden jaar veranderd is De visscher zonk dadelgk in de diepte terwyi hy nog even om hulp riep Een van zgn broers die een lantaarn by zich had begaf zich daarop te water doch verloor eveneens grond zoodat z n licht uitdoofde Ook de derde broer stapte het water in doch zonk op de ongeluksplek gekomen in de diepte Hun vader stond machteloos aan den oever Een zeer brutale inbraak heeft in don nacht van Vrgdag op Zaterdag plaats gehad in de sigarenfabriek Modjo eigenaren E Donkersloot Jr en W A van Hees Jr aan de Jacob van Lennepkade te Amsterdam Toen een der ïrmantcn Zaterdagmorgen 8 uur aan de fabriek kwam om het werkvolk in te laten bevond hy dat de deur biykbaar met een looper of valschen sleutel geopend was Ook de deur van het in de gang uitkomende kantoor stond open en in dat kantoor was alles overhoop gehaald Een schrgfbureau was met geweld geopend en doorzocht zonder dat de dieven echter de ich daarin bevindende kleine kas met een bedrag van ongeveer f 50 hadden weton te vinden Beter was t hun gelukt met de brandkast Die hebben zg niet alleen weten te vinden zg hebben haar zooals zy reilde en zeilde medegenomen t Was een meubel voor de vervoering waarvan zeker drie sterke mannen zgn noodig geweest Blgkhaar war n de inbrekers niet gekomen met de bedoeling baar weg te sjouwen want een nyptang een breekgzer en een vyi alsook de afgebroken rozet van het slot en verschillende stukken plaatgzer die aantoonen dat zg eerst geprobeerd hebben de kast te forceer n hebben zg achtergelaten Eerst toen zgl begrepen vermoedelgk dat het W9rk te lang zon ophouden hebben zg een handkar uit de fabriek feenomen hebben de kast er op geladen en zyn er mede weggereden Door een gelukkig toeval kon spoedig een der daders worden gearresteerd Een der inbrekers heeft namelgk de onvoorzichtigheid gehad om zgn maam en adres in het perceel achter te laten Er is een gedeelte van een gedrukt papier gevonden dat bleek te zgn een beschikking van de Justitie in een strafzaak en waarop het adres en de naam van de daarin bedoelden persoon nog voorkwamen t Spreekt vanzelf dat toen deze vondst aan de politie was bekend gemaakt zg onmiddellgk dezen man is gaan halen t Was zekere S wonende in de Jacob van Lennepstraat niet ver van de fabriek t Bleek dat hy dien nacht uit was geweest en eerst in de vroegte was thuis gekomen Hg is naar het Huis van Bewaring gebracht Inmiddels is de brandkast ongeopend teruggevonden Deze kast is nameiyk ergens in de Nieuwe Kerkstraat binnengebracht hetgeengezien is door iemand die kon mededeolen dat drie personen haar aldaar gebracht hebben N w s STADSNIEUWS GOUDA 27 November 1900 Naar men ons mededeelt houdt de Commissie voor Kindervoeding lederen Vrydagavond precies 9 uur zitting in het lokaal Heil des Volks Peperstraat tot inschrgving van kinderen die daarop geplaatst zouden willen worden De ouders kunnen zich dan daar aanmelden en ontvangen na onderzoek voor hunne kinderen een toegangsbewgs Het bestuur der Afd Gouda N O G zal Donderdagavond 29 Nov 1900 van 8 tot 10 uur ten huize van den Ie secretaris Turfmarkt H 72 Gouda zitting houden tot het opnemen van de stemmen over de volgende voorstellen De invoering van verplichte schoolvergaderingen onder de tegenwoordige Wetop hA lager Onderwys is niet gewenscht Het Hoofdbestuur zal bg eventneele wgziging dier Wet het streven naar verplichte Schoolverg bevorderen De politie te Rotterdam nam gisterenavond onder haar hoede drie minderjarige jongens zonder werk daar rondzwervende en van hier herkomstig Heden zullen zy hierheen getransporteerd worden De eerste opvoeringen van Het Meilief van Gulpen dramatisch zangspel in vier tafereelen door Emile Coenders tekst en Marts J Bonman muziek door de Ned Opera zyn nu als volgt vastgesteld Amsterdam 9 December Utrecht 10 Dec Amsterdam 11 Dec Rotterdam 12 December enz Het tekstboek is reeds verschenen en verkrygtaar gesteld by De nieuwe Mnziekhandel te Amsterdam Rotterdam is weder een fraai reueachtig pand rijker geworden De Hollandeche Kaas EïportMaatschappy heeft aan de Admiraliteitskade een pand laten bonwen dat een gevelbreedta on een hoogte heeft van 30 M en een diepte van 28 U Het geheel mst op niet minder dan ruim 900 palen en getuigt van een even solieden als royalen bouw Een aantal spoorwegrails verbinden het gebouw direct met de kade waardoor de kaas welke door de motorboot of schuiten aan de kade wordt aangevoerd direct op wagentjes geladen in het gebouw gereden kan worden Op haar weg pa sseert zg Amerikaansche balansen zoodat zg als t ware zonder oponthoud bg hot invoeren direct gewogen wordt In het honedengedeelte bevindt zich niet alleen het ontvanglokaal maar ook het paklokaal waar de kaas in kisten gepakt wordt voor de verzending ook dit is met rails aan het eerst genoemde verbonden In het midden van het gebouw bevindt zich een electriscbe lift om de kaas naar de verschillende zolders op te voeren Al wat langs den weg van electricitsit kan geschieden is daarop gebaseerd als de verlichting de machines tot het schrappen van de kaas enz Verder bevindt zich op iederen zolder op de kantoren enz een telefoon en is overal ook een heetwater verwarming aangebracht De toestellen vooi de electriciteit alsmede do centraalverwarming bevinden zich beiden in het benenengcdeelte Tevens vinden we daar een naar alle eischen ingerichteii stal voor paarden en wagens Een fraaie trap van houtgraniet met een keurige tegelversiering langs de wanden leidt naar de eerste etage waar zich ook de kantoren de bestuurskamer spreekkamer keuken enz bevinden alles naar de hoogste eischen en met veel smaak ingericht Tevens vindt men Do verschillende zolders trekken vooral de aandacht door de uitmuntende wgze waarop voor licht en lucht is gezorgd welke beide tot alle stellingen kunnen doordringen een eerste vereischte om de kaas goed te honden Dat dit geen geringe taak was blgkt duideiyker wanneer we zeggen dat op ieder der verschillende zolders plaats is voor 36 000 üoudsche kazen of 10Ü W Ü Kdammerkazen Er zyn er in allo grootten van do kleinste roomkastjes af tot Qoudsche kazen van 40 pond toe Blgeuaardig is het ook te zien hoe de kaas verzorgd moet worden voor export Hier ziet men Edammer kazon een voor eon in bussen van kogelvorm daar weder Gondscbe kaas in blazen gewikkeld om zo voor bederf te bewaren enz kortom een bezoek aan zulk een renaachtige inrichting naar alle eischen ingericht is wel de moeite waard De Hollandscbe Kaas Export Maatschappg mag geluk gewenscht worden met dit schone gebouw en zeker niet minder de directeur de heer D A van Blankenstein die een vgftiental jaren geleden zgn kaashandel oprichtte welke hg door zgn energie thans zulk een kolossale uitbreiding hoeft zien nemen De raaatschappg heeft ook kantoren alhier en te Antwerpen MooRDKEOHT Do Moordrechtsche IJsclub hield gisteravond by den beer N den Braber bare algemeene vergadering Na het voorlezen van hot jaarverslag en de rekening en verantwoording werd de aftredende Penningmeester de heer T Hoogondoorn opnieuw als zoodanig herkozen terwgl in de plaats van den heer H Vrglandt die als bestuurslid moest aftreden en niet herkiesbaar was werd verkozen de heer J Snel Tot de voorstellen die nog ter tafel kwamen behoorde ook de aansluiting vaji de club tot de Zuid HoUandsche IJsvereeniging dat werd aangenomen get eerste ysfeest dat alhier zal worden gehouden zal bestaan nit eene ringrydcry FOS1 E RIJ E31Sr De ondergeteekeudo meent da aandacht van belanghebbenden er op te moeten vestigen dat bg gelegenheid van het aanstaande St Nicolaasfeest de vcrganning om verscheidene pakketten aan hetzelfde adres van slechts ééne adreskaart te doen vergezeld gaan voor den tyd van 3 tot en met 6 December s s wordt ingetrokken en dat derhalve bg elk gedurende dattgdvakter verzending aangeboden pakket eene adreskaart zal behooren gevoegd te zgn Voorts wordt met nadruk aanbevolen ter verzekering van eene goede aankomst der pakketten lo Zorg te dragen voor eene doelmatige en stevige verpakking van de te verzenden voorwerpen in dier voege dat deze op aldoenfle wgze tegen breken of beschadigen gevrywaard zgn 2o Zoo mogeiyk de adressen op den omslag der pakketten te schrgven en waar opplakking of aanhechting van een adres onvermydelyk is dit zoo vast te hecbten dat voor het verloren gaan daarvan tgdens het vervoor geen vrees behoeft te bestaan 3o In de pakketten een tweede loa adres te sluiten Gouda 26 November De I irectenr II C HENNEQOIN ITieuwe Winterstoffen voor HEEUEN KLEEDING 4 VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleuhotm Xo at Beurs van Anisterdam Vrkrs Slotkra 81 81 93 l 93 3 95 1001 88 83 88 V l S Via 66 961 9611 961 101 67V B7V 9 iS k Vut 10 841 900 91 831 aa 436 661 108 804 154 91 198 nol 90 891 ll l 834 9351 65 56 1611 97 looi z 100 1147 iTlV 58 106 78 74 104 37 981 991 Vi 631 160 110 108 108 9911 100 117 117V 101 841 861 86 NOV NlDlRUND C rt Ned W S 81 dito dito dllc 3 dito dito dito 3 UoxSALUbl Gouill 1881 93 4 lTALii Inschr jTing 1888 81 5 Ooanira Obl in papier 1888 6 dito in iLlverl868 6 POBTroAL Oltl met coupon 8 dito liokfl S RoaLuro Obl Binnenl 1894 41 dito Geooaa 1880 4 dilo bil Rolhs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito lu oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Bpanjs Poriwl achulJ 1881 4 TllBKlH Uepr Con leen 1890 4 Get b ening aetie 1 Oec leanin serieC 1 oiDAr Up oblg 189 l 1 Mitico Ob it Soli 1890 8 VlKuljiii OM 4oniwp 1881 V l T DiM ObligAtien 1895 3 RoTTlSDAH 8te l leen 1894 8 NlD N Afr Handelae nil Ar nc h T b M j CerliBiiaten DeliM st rhappü dito Am Hypotheokb psndbr i lj Cnlt Mij 0erVarBten1 aAn l f a Gr Hypotfaeekb pandbr 4l l Nederlandsohe Sank aand Ned Haudelmaataoh tlito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Roti Hypotheokb pandbr 4i ütr Uypothoekb dito 4l OoBTBNE Ooet Hong bank aand RoaL Hypotbeekbaukpandb 6 AxialXA Ëqut hypoth paudb 4 Maiw L a Pr Urn cerl 6 NlD Holl IJ apoor Mu aadd Mij tot Eip ï St 8p aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 9pm aand 6 dito dito dito 1891 duo 5 TALIS Spoorwl 1887 89 A Kobl Sj Zuid Ital gpwmg A H obl 3 Polun Waraehau Weonen aand Run Gr Rata 3pw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faatuwa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahe iica Cent Pao Sp Mij obl 5 Cbio Il North W pr 0 r aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oort r a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav k Naibvilli Oen vjiand Ueiico N Spir Hij Ie hv i o 6 Miaa Kanaaa v 4pCt pre aand N Tork Outaeio k Weat aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Oalif lo byp in goud 5 St Paul Uinn k Manil obl Jn Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Can South Chert v aand Vw 0 Rallw k Na lo h d o Ol Amtterd Omnibua M aand Rotterd TraoiwegMaat8 aand NlD Stad Amaterdam aand S Stad Rollerdam aand 3 BlLolc Stad Antwerpen 1887 S J Stad Bruaael 18861 HOKS Theiaa Regullr Q aelaoh 4 Oomn StaaUleenig 1880 5 K K Coat B Cr 1880 3 SFAXn SUd Madrid 3 1868 Hm Ver Ba Avb Spoel eert OntTrarLgrerx de NOUVEAÜÏÉ S in MANTELS COSTUMES Rubes Japonstofïen met bgbelioorendo game e ringen Bloiisen l eigiioirs eii Pelterijen O SAM80M Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 3 Novemlwr 1900 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwai 31 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ide kwaliteit 36 3de kwaliteit 34 cent per halt Kl Stieren en Graskalveren redelijk aangevoerd De handel was in goede i oortcn vet Vee en Melkvee prijshoudcnd mindere soorten traag vetle Kalveren Stieren en üraskalveren prijshoudcnd B g r g e r 1 ij k e Stand GEBOREN 24 Not Pieter Johannes onderg 8 Boot en M W AStuiTenberg Teaois aerardas oaders C Terlonw en M Ramp Ê5 Jan oaders C Teekens en J Kalkman 27 Helena Adriana oaders H Vergeer en J M de Waal OVERLEDEN 24 Nov J if Woat wed D de ïTaan 73 j AUVKliTEINTICES Onze geliefde OndorsO F WEIL Fix D ï O J G TA HOLTEN P herdenken 30 NOVEMBER a s O hnnne f 12 e JarigeEclitvereeniging J o Hunne dankbare Kinderen O Receptie Zendag 2 Dec n m van 2 4 nor Heden trol ona weder een gevoelige Blag door het plotseling overliJdeD van on2e zeer geliefde tweede Zoon JACOB MULDER J in leven Opzichter Weg en Werken bg de Staats Spoorwegen te Lage Zwalqwe Die de overledene van nabö hebben gekend zullen beseffen boe zwaar ona dit verlies treft Uit aller naam J MULDER K MULDER V BSROJ Goud 26 Not 1900 Een ONDERWIJZER vraagt tegen 1 Janaarl Kost en Inwoning met gebrnik Tan VRIJE KAMER te Gonda Franco brieven onder letter JSC aan bet bureau van dit blad i l l Terstond Gevraasd EEN Suikerljalletjesmaker P G Adres B vak DOESBURG te IJsBelstein Onderlinge Noord N derlandsche Y eeverzekerihcM aatschappij gevosligd Ie LEEUWARDEi Deze Maatschappij is door hare inrichting zeer vooraeellg en nollede Zjj verzekert Uunaeee en Faardeu monder eenige inlage b j de tootreding terwijl men zich slochts voor oen ha f jaar verbindt Zij vergoedt voor Rnndvee 90 en voor Paarden 70 i ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heelt zjj zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bijna f LOOOjpolissen ziJn reeds afgegeven De inrichting is op zniver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd Oeeral In Weder land to He de MUKMTKX gevraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij WUlemskade él te tAKKVH SHUBiW imimwrn Heu wordt verzocht op t HEKK te lettan DIT HIT MaOAIEUII TAK H RAVENS WA AY ZONEN GORINCHEM Deze TUEËËI worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijf ïM I ên half eo ten Ned ons Imet vermelding ran Nommer ei PriJB Too rzien fan nevenskaand Merk volgeuH de Wet gadepo neerd Zich tot de uitroerinK van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ