Goudsche Courant, woensdag 28 november 1900

o 8364 Donderdag 30 November 1000 SOste Jaarg n r a p X o mïwm mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken u Telefoon Ke 89 De Üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 7Ö Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els è SO Centen ie lerc reg el meer 10 Centen Givote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd D7E1IBABE TESEQOFINS op WOENSDAG den 28cn NOVEMBER 1900 des morgens ten 10 nre precies op de BoYeniaal van het Café HARMONIE op de Markt te öonda VAN EENE GROOTE PARTIJ in GOUD NOTEN en EIKENHOUTEN LIJSTKN alsmede eene partjj fraaie Schilderijen en Tegelschilderijen in LIJSTEN KJkdag Dinsdag 27 November 1900 van 10 12 nor en van 2 4 nur Nadere inlichtingen geeft Denrwaarder B H vi DB WERVE Vertogenwoordiger Eene groote Maatschappij wenscht te GOUDA en Omstreken een Agentschap te vestigen voor hare afdeelingen pngelukken Brand en Inbraakverzekering tegen ruime provMe en ataluitpremie Hofleotanten gelieve brieven metreferentiën te zenden onder motto Verzekorin g aan hot Bnroaü der Dilfuche Courant te Delft 1 TANDAUTS E CASSÜTO maakt bekend dat zgno TandheelkutuUge Praktijk in handen is OVBBOSOAAS van don Heer Tandarts L J THIELEIHG die dagoiyks van 10 tot é uur behalve Zondags te Consnlteeren zal z n Turfmai ktieö Clouda Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakliuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel To bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STBEÏÏSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en r Gratdeooraties Corbdlltis Jardinieres RouquetteD tni QRAF en F££STEKANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA on Omstreken van lymECXMNClDBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrjjgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten L ter f 0 50 h i 0 80 1 L f 1 50 i 6 L 1 7 ÏELEPH No 114 SCHIEDAMMEK Verkrijgbur biji PEETER8 Jz All bewgi Tin mhtliaid ii owlut on kurk ileodi tooi iea ru den nun der Firms P HOPPE M NB CHIEDAM M Hrt ÏMtt ouokuMyMi m ft Sk miklnlrlutifiMimiiUdraarilMna ItSl OTCoraldaiDMfiiKliulimkotainfk liSH L Ij de Appratuiir nn C M HUM 4 to iSKip aarlln BluthSlr l4 MislMlifo lÜiW op nMm n f hri kim k Irtryilur ky H wM Wliik l M ittMnort lMtaria f EITEVEE Merk NIGHTCAF s iGmpang W ij isri3 iNr3DiïiL ï Eisr 0 © Kort oreraicht onzer PriJ courant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 1 J MADEKA S droog en zoet l VERMOUTH la Tnrin H BODEGA CHAMPAGNE J s Per Fl Per Ank 45 F I g t s i d u o o s V fi o 2 COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY BOÏ IDBA TJX n s LISTRAC t U 65 Nto f 27 75 S o CHATEAU VALROSE 0 75 31 5i l tl St E8TEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 2 PAUILLAC 1898 1 25 63 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 Cl s 9 S 8AÜTEBNE 1 2 B ZELTINÖER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden 43 ets per stuk ternggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Pe flrma T CB E BAS Gouda Levensverzekering laatscliappij DOIIDRKCBT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1878 No 21 Maatscliappi IUk Kapitaal f 2 00Ü U00 gebd geplaatst VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALiLiK soorten van verzekerüigen op levens sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam biJ den Hoofd en de Provinciale Inspeetenrs en bj de Agenten in alle plüatsen van Nederland Gtebri StoU erck s Chocolade en Cacao DalDiatige door de uiontmt iiitTiudio ip marhioKai biod verbeterde tU rlcatie m uitshdtend gebruik o l n d fijr atB groiulstuPbu raranioere Ion verbruiker vaiil Stollwerck s Chocolade en Cacao een lumfoaveienKwaar lig f ibnk at oauwkeunfï Ktaiituooffie ide a r Sen inhoud iei reap Btiketeen De u iua bi inalde i i 87 Brevets als HÓflcTeraïicler 1 44 £ ere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewijs an uitmuntend fijn Ëibnkuit Keeds 1S74 i breef de Accademie national de Paris MouB vou 4é mon une 1t iiCllt a r première clavMe on oonilMr tton oe TOtr exoeUento tabrloatioa d Obooolat bonbons varies eto etö I IWIwtrok t blrikoat is verkrijgbaar bij U H Cunüsears Banketbakkers eoi oc hmenalvKtegenwoordiKor roer ïiederlaod Jitliiu lbitt im odt I Ameterdam Kalvcrstraat 108 Voedings Eiwit 1 mo Vropaii heeft eveiiTeel Taediniiwurde ila 5 Kilo bMt mndTleMek ri ISO WO leren Troiran wordt In het licbum onmlddeiyk tot spierweeftet en Uo d Dmftset londer Tet te TOrmon IVopon heeft i y ncreirold nebruik eena iMdnldeM to UBM van krachten ten gevclKV Boowi J by geKondt n als by zieken en km aas aUa isylaft tocvoToeffd worden zonder daarvan den smaak te bederven Door Sas sMaill lataa prrs van Tropen kan iedereen het alch verMhaffeiL Oeneraal Agentan voor Netleriand ea Kolonlaa Boeiït Gips van der I eyé BotterdsM ADYEETENTIffl il aUe Couranten worden aangenpmen door het tdverleutie Burean van A BKI KMA ZUOK te GOUDA Prijstrekking 12 December sooo ööö ihakkI hU boof prij3 in bet Kaluklciffat g rsl biedt de I ni uwitfl roote Qulttverloliug die tluor ile i Koof e Be eorinK rin Himburg goedf elceurd ea irr raarbcirs d ia Ue ïoordeeline inriohting ina htii nieuwe i plan bi sUutt diario üai ïq deo loop tan alechts weiniRO maanden in 7 ferlotinpeo ran 116 000 loten 17 010 prijzeQ budragenda 11 202 000 Mark ter volledii e beeliafliot zullen komen dtar ooder berinden zich hoofdpr zan vkn oventueol 00 000 Mark apociaal echter 1 prjja i M 800 000 1 prii a M SOO OOO 1 priji II M 100 000 prga i M prijiOD i M l prtj a M 1 prtji a M i M M iM a M a M 16 priiz M 10 1100 B6prijz sM 5 000 102 prgz s M 3 000 75 00 70 00l 85 000 80 000 66 000 60 000 40 000 811 000 0 000 166prüz iM Ï OOO prijz aM l tOO eUprijz iM 1 000 lOSO prijz il M 3011 prga prii 1 prijs I priji 1 prija 88066 prijz i M l 9 J0968prijz iM SO 800 150 148 116 100 78 46 1 De naostaande eersta prijslrokkinx dezer 1 groote door den Staat gewi arbonrde Oold vrtolioft broft Koosta znlka van anibtawexu bepaald pinnta op den 12 December e k en koet hiervoor 1 geheel origineol lot sloobts Mark 8 of 11 9 60 1 balf I 8 1 76 1 kwart 1 0 toeen inzending van bet b drag per poatwiflsel of tegen reni ioiirs Alle boftelliugen worden onmidalellijk met la meeste zori vuldigheid lenuitvoer ea gebracht ieder spoler oiilranftt van one do van hot wapon van den taat voorziene Origineale Loten zrif I in handen Bij iedere beite ling wordt het verelsobte ofücieele plan waaruit ilo verdeoling der prijzen op do vereohillen lo kiassen als ook de betrof j fendf inleggelóon te vernembn is gratis bijge 1 voegd en zenden wij onzo clientfilo onaangevraagd aa elke trekking da oSioieele lijsten De uitbetaling dor prijzen gosobiedt steeds promiit onder aarborg van don Staat en kan door reohtstreoks be toezending of ook naar vorkiezing dor Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland plaata hebben Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd on onder vela andere aanzienlijke prijzen hebben wij meormaleu volgens offioeele bwwijzen da eerste Hoofdprijzen verkregen on onze Begiinstigt ra zelf uitbetaald o a Mark 160 000 100 000 80 000 8 000 40 000 enz Het is ta voorzien d t bij date op den heohtston grondslag gevestigde ondernaning van allo kantOD op eene uiterstbelangrijke deelneming bepaald kan w nlen gerekend men gelieve dartialve wogaos de reeda ophanden zijnde trek king alle orders ten spoodigsto rachtetreeks te zenden aan Kauf manu Sllinou Bankiers D Geldwisselaars ir HAMdüUÜ P S lUermoflB dnnkeii wy voor het Tortroiiwena ons tol hiertoe graohonken en u I bij het begin der nieuwe verloting ter deolnemlng inviteorend cuUen wij ook Toor het vervolg uorgdrageo door een stipte en prompte bediening de tevredentieid van onze geëerde Bugunsligera te verworven TUmy t Wondwiialiim ta do gaheelo wereld bekend en IgoToenid Onovertroffen middel togen I alia U o r 1 1 L o u L e r e r Maagzlefcten eni Inwendig jftroowel als ook uitwendig in bijna iiUa ziaktegevallon met goed gevolg aan te wenden PrUs pcrflacoa 1 1 per poat 1 I IS TUirry i Wondinalf bezit oen alsnog ODgekande geaeeakraoht en beilzame werking Maakt raeeatal alke pijnlijke en gevaarvotle operatie geheel overbodig Mat doze zalf werd een 14 Jaar oud voor oigeneeiUfk rehouden beenrezwel en onlange oen bijna ge aar kankerlijden genezen Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontstokingea eaa van allerlei aard Prjjs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI 8 1KDERS Kokin 8 Amsterdam Waar geen dep6t is but lle men direct aan dieSehnbenapothaks dei A THIERRY in Pregradi bel Kohitaeh Oeaterreieh Oelieve prupeotna U ontbieato bij het Centraal Uepdt Sandaea Rakin 8 Amatardam V Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotografeeren iü de fotagrafiaeke UtmBUmrickHng STTJIDIO Tan P V D WAlklj Fl SINGEL 661 Qoada Druk van A BRINKMAN Zd Bulteolandscb Overzicht Gistermorgen om 9 uur bracht president Kroger een bezoek bg minister Waldeck Rousseau Kruger was vergezeld door de hoeren Leyds Fischer en Van Hamel zö werden ontvangen voor het salon van het ministerie door den beer Ulrich directeur van hel Kabinet des ministers en door dezen naar den heer Valdeck Ronsseau geleid De ontmoeting had plaats in het werkvertrek van den minister het onderhond duurde 10 minuten Te 9 30 u beantwoordde de heer Waldcck Ronsseau vergezeld van den heer Ulrich het bezoek van president Kruger door een tegenbezoek aan het hotel Scribe De burean s van den gemeenteraad en vanden departementalen raad der Seine brachtengistermorgen om tien nnr aan president Kruger een bezoek in hotel Scribe De ontvangstwas strikt privaat en zeer kort De heerenEscndiez ondervoorzitter van den gemeenteraad en Chérionx voorzitter van den departcmentalen raad gaven den president do verzekering van de eerbiedige gevoelens van deParijfache bevolking President Kruger sprakeen woord van dank De leden van de bureau s keerden daarop naar het stadhuis terng om Kruger s bezoek af te wachten Ds President begaf zich per rijtuig met een geleide van gardes munieipanx naar het stadhuis Een talrijke menigte op het plein voor het raadhuis juichte den President toe Tijdens het bezoek verscheen de heer Kruger aan een der vensters waar hij met toejuichingen werd begroet De ontvangst had plaats in de raadszaal De heer Escndiez wees op de geestdriftige toejuichingen van Parijs zeggende dat de volkeren han stem doen hooren en de arbitrage noodzakelijk zal zijn President Kruger zeide de bevolking dank voor haar ontvangst en der regeering voor haar bewijzen van sympathie Het Boereuvolk vervolgde hij strijdt nog hot is nog niet overwonnen de tegenstand duurt voort en zal blijven voortduren het volk zal steeds streden voor zijn onafhankelijkheid Het zal de toejuichingen van Pari S hooren en dat zal zijn moed verdubbelen De President zeidc dank aan de pers voor wat ze voor zjjn land heeft gedaan hjj gelooft dat wanneer een eerlijke en onpartijdige pers zich zou kunnen verplaatsen naar Zuid Afrikaanscbe Republiek zjj van daar PBnliJke voorvallen zou hebben te vermelden en den waren stand van zaken zou doen kennen Men zou dan weten dat in zijn land gruwelen gebeuren en geleden wordt Daarom zal ziJn volk niet ophouden te strijden totdat het recht zal hebben verkregen FEVILIEIOX 44 Hij betrok een bescheicIeD woning toen hij zijne bank vestigde en de vermeerdering van rijn ver mogen de uitbreiding zijner relaties noch de belangrijk wordende omzet van geld brachten verandering in zijn gewone doen Prins Panine begat zich den volgenden dag reeds naar Cayrol en moest voorbij af en aanloopende l ediendeni klerken en cliéntcn Voor de eerste gaf Serge zich de moeite om den bankier gaan spreken Wel mijn waarde zeide hij tonder te gaan JMtten wat hebt gij toch aan de hand Ik wacht lledert gisteren op het geld dat gij mij belooid hebt Cayrol krabde zich het oor en wag bedremmeld Deze rechtstreekscke uitval bracht hem van z n stuk Het komt begon hij Serge fronate zijne wenkbrauwen Hebt gij uwe belofte vergeten Neen antwoordde Cayrol op gewktcn toon nuur tk heb gisteren mevrouw Desvarennes ontmoet In hoeverre heeft deie ontmoeting uw voornemen gewijzigd Drommels geheel en al sprak Cayrol metvuur Uwe schoonmoeder heeh mij een vreesel standje gemaakt en mij verboden u langer geld voor te Bchieten ZooaU gij begrijpen lult waarde prini De President betreurt het dat men het geschil niet heeft willen onderwerpen aan arbitrage Hij voor zich zal gedurig daarom vragen en als hjj Parijs verlaten zat hebben zal hij misschien nog dieper bedroefd zijn dan nu omdat hiJ dan niet meer zal hooren de toejuichingeb die hem sterken en die hij heden met geniftgen in zijn ooren hoort weerklinken Nogmaals zegt de President dank voor het schitterend onthaal hem bereid Toejuichingen Om tien minuten voor half twaalf vertrok de heer Kruger van het stadhuis Hij keerde naar het Hotel Scribe terug overal langs don weg daverend toegejuicht Vrouwen wierpen rnikertjes viooltjes in ziJn rijtuig De voorzitter van den Departementalen Baad is voornemens heden een motie voor te stellen waarin de wensch wordt uitgesproken dat het geschil tusschen Engeland eu de Zuidafrikaansche Republiek aan arbitrage zal worden onderworpen President Kruger zal zich niet te Brussel ophouden Kolonel C do Wit schrijft aan de N R Ct Terwijl de grijze president van de Z A Republiek allerwegen door de bevolking toegejuicht door Frankrijk reist wordt de strSd in Zuid Afrika met onverdroten moed voortgezet en het blijkt duidelijk zelfs uit de berichten van Lord Roberts dat de Engelschen niet vooruitgaan in het bevestigen van den toestand dien zjj in het leven hebben geroepen dat de Boeren niet verkiezen hun onafhankelijk volksbestaan prijs te geven en dat degenen die nog het veld houden vast besloten zjn den overweldiger geen rust te laten zoolang de hand een geweer kan voeren en patronen ter beschikking zjjn Wanneer wij lezen dat volgens een tele gram van den bevelhebber te Thaba nchu een 800 man sterk Boerencommando op 19 dezer uit do Wetsdorp in de richting van Wepener optrok maar s avonds terugkeerde na 9 Kaffers te hebben neergeschoten verdacht van de Engelschen inlichtingen te hebben verschaft dan rjjst van zelf de vraag waarom de commandant van Thaba nchu die Boeren niet heeft aangevallen en maar kalm berust in het feit dat het slechts 40 K M ten zuiden van zijn standplaats en 65 K M ten zuidoosten van Bloemfontein gelegen de Westdoip door een zoo sterke vijandelijke macht bezet blijft Voorwaar een zonderling feit in oen zoogenaamde kolonie Die neergeschoten Kaffers zullen wel Engelsche spi is mijne verhouding tot mevrouw Desvarennes van een zeer kïeschen aard Ik heb geld van haar onder mij een zeer aanzienlijk bedrag Zij heeft mij den voet in den stijgbeugel gezet Ik kan niet tegen haar wil handelen zonder ondankbaar te zijn Maak toch met zulk een misbaar dat dient nergens toe sprak Serge met een lach vol minachting ik neem deel in uw verdriet Gij kiestde zijde der geldzakken dat is zoo de gewoonte u is het de vraag wat het u zal opbr ngen Zonder langer aan te dringen draaide Serge op zijne hielen rond vertrok en liet den bafikier geheel ontdaan achter Zweepende met zijn rotting ging hij den gang door Eene stille woede vermengd met eene onbestemde vrees maakte zich van hem meester Mevrouw Desvarennes had dooreen enkel woord de bron waaruit hij sedert drie maanden op de beste wijze gaid putte doen opdrogen Dienzellden avond moest hij eene groote som in de speelzaal bétalen en hij zag er tegen op om zich tot de Panjsche woekeraars te wenden Hij was ia den doorgang van de koetspoort toen eene bekende stem zijn oor trof Hij keerde zich on en Herzog die op zijne geheimzinnige manier laclite stond vfwr hem Serge groette hem en wilde verder gaan De geldman legde de hand op zijn arm Ha prins wat lijt gij haastig Men kan zien dat uwe portefeuille goed gevuld is Zijt gij soms bang dat men u beroqven zal Panine kon niet nalaten een spijt j gebaar te maken dat den geldman deed glimlachen Vergis ik mij i hernam Herzog Zou vriend Cayrol zoo onbeumelijk geweest tgn om aan uw onnen zijn geweest en die strafoefening zal de naturellen wel tot een juist begrip gebracht hebben wie op dit oogenblik meester ziJn in het zuidoosten van den Vrijstaat De Engelschen blijven maar steeds aan den gang met schoonmaken Zoo lezen wiJ nu weer van een colonne die wie weet voor de hoeveelste maal uit Vrede naar Harrismith is getrokken om het land schoon te vegen en gedurende dien tocht heeft vastgesteld dat er hjj do laatste krijgsverrichtingen 22 Boeren ziJn gesneuveld I Ziedaar weer een van die gezegden ter wille van het publiek Waar zjn die mannen gevallen f Wanneer f Bij welk gevecht Daarvan lezen wiJ nieta de 22 doode Boeren worden den lezer voor de oogen gehouden om hom den indruk te geven dat de Engelschen tal van overwinningen hebben behaald en de tegenstand feitelijk niets meer beteekent En toch het kan niet verzwegen worden de Betren treden hoe langer hoe meer aanvalleni op Zoo lozen wij dat altijd op 19 November een wachtpost is verrast hij Balmoral een station van den Delagoaspoor weg 80 K M ten oosten van Pretoria De post is later weer bezet maar het blijkt hier alweer duidelijk uit dat al dergelijke kleine posten eigenlijk steeds aan de genade zijn overgeleverd van een of ander stoutmoedig Boereucommandant wien het om wajp n en munitie te doen is Om hieraan voor goed een eindo te maken zijn andere maatregelen noodig sterke goed geapproviandeerde garnizoenen in de voornaamste plaateen en kieine vliegende colonnes die voortdurend hot land doorkruisen maar hoeveel manschappen zijn daarvoor noodig f En hoeveel millioenen worden lan wekelijks verslonden f We zullen niet trachten deze vragen te beantwoorden maar honden het er voor dat zulke cijfers voor den dag zouden komen dat zo zelfs voor het rijke Albion op den duur te machtig zonden zjjn Als de correspondent van Central News waarheid spreekt waar hü zegt dat Botha 30 K M ten oosten van Irene staat een plaats 12 K M ten zuiden van Pretoria dan is het duidelijk dat do Engelschen in do onmiddellj ko nabijheid van die stad niet veiUg zjjn en dat zg evenals de hoofdplaats van don Oranje Vrijstaat magnetische eigenschappen heeft waaraan de Boeren zich niet kunnen onttrekken De toestand is dos vrijwel dezelfde als twee maanden geleden de Engelschen zijn meester in de plaatsen waar zich een groet garnizoen bevindt en verder niet Kleine garnizoenen werden at en toe door do Boeren verjaagd die het land buiten dè bewoonde verzoek niet te voldoen f O roo Serge was verbitterd itampvbette en wilde spreken maar Herzog liet zich niet gemakkelijk in de rede vallen Wat bedoelt gij zeide hij eindelijk meteen gedwongen glimlach Wel raken die voor u bijzonder belangrijkzijn hernam Herzog lamiliaar Kom wees openhartig Heett Cayrol u geld geweigerd f Het is eenonnoozele bloed Hoeveel hebt gy noodig IshonderdduiEend Irancs genoeg De financier krabbelde eenige woorden in een chequeboekje Maar mijnheer bracht SerE e verlegen uit Uerzog nam den prins bij den arm en trok hem zachtk ns mede Gij zijt met rijtuig goed Het mijne kan volgen wij moeten eens met elkander spreken Detoestand Wi arin gij u bevindt kan zoo niet blijven voortduren Ik ben in staat om dien te dotn ophouden En zonder Panines antwoord af te waditen am de geldman naast hem in zijne victoria pbdts Herinner u wat ik u vroeger gezegd heb ging Herzog voort dat ik u eenmaal van nut zou kunnen zijn Toen hebt gij eene hooghartige houding aangenomen en ik heb mij niet opgedrongen plaatsen bohoerschen Het verbranden van hoeven heeft geen andere uitwerking dan dat bet de eigenaars bezielt met den moed der wanhoop en hebben de Boeren mondvoorraad wapenen en munitie noodig welnu zij gaan die bij den vjjand halen Het einde van den oorlog is nog steeds niet te voorzien De Chineosohe berichten doen thans weer eens voorzien dat de gezanten aan het einde van hun onderhandelingen gekomen zijn Zjj hebben naar aanleidiitg van verschillende besprokingen hunne oorspronkelijke plannen gewijzigd en daardoor het begrip van een decision irrevocable prjjs gegeven zij hebben op de eene plaats wat verzacht op de andere wat gewijzigd en ten slotte een paar voorstellen aangenomen die men aanvankelijk niet wilde aannemen omdat er geen eenstemmigheid voor te vinden was Thans zoo wordt uit Peking gemeld zal het roBultaat der besprekingen wordeu ondeiworpen aan de goedkeuring der mogendheden en zoo deze verkregen wordt zal de Nota der voorwaarden aan de Uhineosche onderhandelaars worden overhandigd De Daitsche gezant is belast met het onderzoek van de geloofsbrieven der Chineeache gevolmachtigden en met het overhandigen der iNota Inmiddels is het zeker de vraag of het zoo snel gaan zal Want de mogendheden hebben niet de gewoonte om snel on krachtig te handelen en op de nota der gezanten zullen nog wel heel wat wijzigingen worden voorgesteld Roods is een Amorikaansche nota ontvangen waarin waarschijnlijk wol ds terechtstelling der hoofdschuldigen zal worden besproken Want die quaestie is nog niet uitgemaakt Ue Duitache bladen melden dat de Amerikaanscho gezant te Berlijn White oen langdurige conferentie over dit punt had met den heer Ven Bichthofen den Dnitschen minister van hnitenlandsche zaken Het resul taat daarvan zou zijn dat men aan holde zijden do quaestie der terechtstelling als een vraag van ondergeschikt belang begint te beschouwen Tenminste baron Von Bichthofen zou aan White verklaard hebben dat Duttichland aan de wonschen van de Vereenigde Staten geon tegenstand zou bieden indien de andere mogendhedon daartegen geen bezwaar hebben De heer Von Richthofen plaatst zich geheel op hetzelfde standpunt zegt d de Voss Ztg als de heer Von Bnlow die verklaard heelt Dnitschland wil geheel hljjven handelen in overeenstemming met de andere mogendheden hot wil nooit zjn wil doorzetten en nieta doen zonder de goedken ring der bondgenooten Maar nu zit gij in liet naiuw zoo iU men platweg zegt Uwe beboetten zijn zeer groot on uwe inkomsten zijn gcene Maar bracht Serge er tegen in Ontken het maar niet zeide de geldmanlachend Terstond na uw huwelijk hebt ui uw huis op een prachtigcn voet ingericht Schitterende recepties kostbare equipages onberispelijkelivreien stallen met renpaarden nj pan voor de jacht in éen woord den hcelen naslee van een groot heefhebt gi u aangeschaft Ongelukkig kost het sfh Ttten gelds om zich op den eersten rung van het voorname leven te handhaven en daar gij onnadenkend geld uitgeett hebt gij het kapitaal met den interent verward zoodat gij nu voor drie vierdedeel geruïneerd zijt Iemand Vain uwe levenswijze moet jaarlijksch een groot mitlioen inkomen hebben Gij rekent gemakkelijk zeide Serge met een gedwongen glimlach Dat is mijn beroep antwoordde Herzog koel Voor u bestaan twee middelen om dit millioen te verkrijgen Het eerste is u met uwe schoonmoederte verzoenen Dat nooit zeide Serge In dit geval blijlt u niet ander over dan tt geheel alleen uit uwe ongelegenheid te redden En op welke wijze vroeg de prins verwonderd Herzog zag den prins ernstig aan en sprak Als gij zaken doet De prms keek Herrog op dezelfde wijze aan en trachtte in de trekken van den geldman te le en Hij kon er niets uit opmaken fft ürdt vitrvolgii