Goudsche Courant, donderdag 29 november 1900

10 4 11 11 11 67 22 Toor de madaiUe in lilTeT en Ir 710 voor die in goud De aflevering zal niet plaats hebben voor Maart ol April a s De heer S commies der posteryan te Rotterdam is Zondagavond even buiten het station Haarlem nit een trein gesprongen waarbg hy zich aan het hoold heelt verwond Hg is vervolgens naar de stad gegaan waar hy in twee hotels logies vroeg maar niet werd toegelaten Blgkens onderzoek Igdt hg aan vervolgingswaanzin Maandag werd by naar zyn woonplaats overgebracht Dit jaar behoort men zon bet uur over het hoold kunnen zien het vierhonderdjarig leest te worden gevierd van onze menu s In het jaar 1500 word het mepn ontdekt voor het eerst gebruikt ingevoerd hoe men het ook noemen wil De Duitsche Ryksdag vergaderde toen de Regensburg en aangezien toen ter tgd elke plechtige vergadermg nog werd bezegeld met een groot gastmaal zetten de Ryksdagalgevaardigden lich aan talel Graaf Hugo van Montlort bemerkte onder het eten dat zyn talelbuurman de hei tog van Brunswyk telkens op een strookje perkament tuurde dat naast zyn teiloor lag Hy vroeg wat er wel op mocht staan en de hertog antwoordde hem terwgl hy zgn vette I lippen alveegde dat by een apartje met den I kok had gehad en deze voor hem alle op I te dienen gerechten in volgorde had opgeI schrevfn waardoor het den wgzen hertog I mogeiyk was zgn krachten te sparen voor I de schotels die hem het lielst waren I Het was een ontdekking 1 Kn het vernulI tige strookje met de gerechten werd weldra I by alle groote eetpartyen teruggevonden opI dat ieder zich zon kannen sparen voor zyn I lievelingsgerecht I Zoo is het gebleven zon daarom inlormeeren hoeveel de keuring zon kunnen kosten Het publiek moest onverrichterzake terngkeeren Aan een verzoek om voorloopig eenige worsten mee te geven om ze te proeven wilde de ontvanger natuuriyk niet voldoen Kun dochter die maor eu k lleken eunea tegen hour moeder Moeder k zoe geire trêwon Ahwel t es goed trêwt Jo maar k eum dirve nie O gie stöme trunte z en dirl nie Hal k hé kik wel gedirve Jo gg moeder dat es wad anders gg zy getrewd mee vaodere maar ik zoe moete trêwe mee ne ghiele vrênde meinsch kraag geplaatst worden Even als in he bnitenland komt dan de onoogelgke dienst 1 plaat te vervallen 1 Door zeven leerlingen vaa H B 8 en 1 gymnasium is een oproep verspreid aan de 1 Haagsche jongelui waaraan wQ het vol t gende ontleenen 1 W i roepen u allen op om deel te nemen aan een betooging welke w j ou voorstellen 1 te honden bö Kmger s aankomst in de resi 1 dentie en wel in aansluiting met de plannen t der Zuidalr Vereeniging 1 W j Doodigen de hoogste klassen van alle 1 scholen uit om uit hun midden een ol meer 1 commissarissen te kiezen die zich direct me ons in verbinding stellen Die commissarissen dragen als onder scheiding een wit zjjden strikje en zorgen voor de opstelling hunner klassen zg worden beleefd uitgenoodigd het getal deelnemers onverwijld op te geven aan den heer N F Snel lanvan Nassaustraat 37 Allo deelnemers dragen om den linkerarm een band in de Transvaalache kleuren De opstelling der van den stoet zal eenige uren voor de aankomst van den president plaats hebben en wel op het Plein 1813 Het medevoeren van Transvaalsche Vrgstaatsche en Nederlandsche vlaggen zal zeer gewenscht zjjn Hartelijk hopen wü dat er velen znllen zijtt die den grgzon Staatspresident het welI kom zullen toeroepen I Geinen g de Berichten I Men meldt aan de N R Ct I De gasfabriek te Allen a d Rtjn heelt I het werk gestaakt de gemeente zit in het I duister I Te Meersen kreeg eone lamilie bericht I dat een barer lamilieleden die in Indië was I overleden haar een aanzienlijk vermogen I nagelaten had Do blijdschap was zoo groot I dat het hoofd van het gezin er krankzinnig I van wertl on naar het gesticht te s Herto I genbosch moest worden overgebracht Dit neemt toch niet weg naar de Vos Ztg 1 betoogt dat tiet wjzlgen T n het plan om de hooiden van den opstand streng te traliën 1 niet alleen eea menscheiyke maar ook een 1 staatknndigetnat is Doch indien enke emogendhedi P gezanten die de zaken beterknnnen Jjj reelen in den steek laten dan is liet IMM lands plicht om toe te stemmen 1 in clkeufiïatregel die met gemeen overleg 1 kan W en genomen hoewol het daardo r 1 wellicht medewerkt om de bestralAng d r 1 hoofdschuldigen te maken tot een onwaardige 1 rertooning 1 Verspreide Berichten I Frakkbijk I Gisterennacht is op het terrein der Hollandsche Spoor te Leiden de wisselwachter Bril bg het rangeeren door eene losse machine overreden de ongelukkige was terstond dood Men meldt aan de N B Ct Zondagmorgen had de 20jarige zoon van O Rennes te Heteren Over Betuwe de onvoorzichtigheid om een geweer van den wand te nemen niet wetende dat het geladen was met kruit en een prop papier en daarmede zgn vierjarig broertje spelenderwgs op ongeveer een halven meter alstand in den mond te schieten Het kind bleef op de plaats dood De commissie vuor hot standbeeld van 1 kolonel Villebois de Mareail heelt beslo 1 ten te doen uitvoeren het plan van d n winner van den eeremedaillo voor beeld 1 houwkunst in het Salon van dit jaar den 1 heer Kaonl Verlet Zooals men weet zal i het standbeeld te Nantes opgericht wor 1 den Villebois do Mareail is er op voorge I steil op een kopje op het oogenblik dat 1 hij doodeiyk getrotlen ineenzinkt en onder de byiigaron komt voor een Boer d e geknield op den v and aanlegt terw jl vóór hot voetstuk een vrouweflguur ligt de Loire voorstellend De dubbele moord te Berkel 1 De rechter commissaris voor stralzaken bg de rechtbank te s Gravenhage heelt de instrnctie heropend in de bekende zaak van den moord te Berkel gepleegd op een ouden man en zgn huishoudster aldaar Zondag ia te Eastnort Maine een even ongewone als demonstratieve preek gehouden De predikant nit de bericht es die gedurende één week in de bladen voorgekomen waren van misdaden ongelukken en allerlei gebeurtenissen die het gevolg waren van drankmitbrnik een bloemlezing gemaakt welke hy had opgeplakt op een lange reep papier Van den kansel ontrolde bg de reep en las hier en daar gedeelten voor die hg commenteerde terwgl hot kerkpersoneel het algerolde gedeelde de kerk doordroeg en hoe langer het werd er mee de straat op ging het in een rijtuig plaatste en het j in statie naar de stadsbibliotheek bracht Waar het plechtig overhandigd werd aan den bibliothecaris Ten eeuwigSirra Sszal het daar als een alschrikwekkend voorbeeld van al de ellende door drankmisbruik veroorzaakt blgven ten I toon gesteld Waarschijniyk zal door de sociaal democraten in de Kamer eerstdaags een interpellatie worden gebonden over de verzorging der oade soldaten en de invaliden De stakers zoodon teitelgk aan den honger prijsgegeven zlJn en zich niet durven beklagen over de kleine porties eten welke hnn dagol jks worden toebedeeld terwijl de commandant generaal Arnoux van niets weeti DuiTSCHLAm Voor een paar weken klaagde een Duitsch blad ik meen de Westph Zeitung over de duurte der levensmiddelen in vergelgking met Nederland bet verschil was zoo groot dat NoordDuitscho schippers bg preferentie zich approviandeerden in Deltzgl en schreef dit voor den kleinen man zeer onaangename verBchynsel toe aan de agrarische politiek Op hetzeltde lelt wgst Th Bartb in de Nation Hij pryst Nederland gelukkig dat niet onder agrarische jonkers staat en behalve accgns op suiker en vleeach geen rechten op de uoodzakelgkste levensbehoeften kent Hieraan schryit hg zelis een physieken vooruitgang toe der geheele bevolking die hy o a afleidt uit de lengte der recrnten Aan onze Economist ontleent by verder om te bewyzen dat het verschil in de prgzen geen fictie is bet volgende geval De My tot Ëxpl van S 8 heeft een vry groot aantal ambtenaren in dienst die wonen te Emmerik Dezen klaagden reeds een geraimen tgd over de onbiliykheid dat zy tengevolge van de duurte der levensmiddelen in Daitschland belangrgk achter stonden bg hunne in Nederland wonende collega s en de Directie heeft na een ingesteld onderzoek hun grieven gegrond geoordeeld eu aan bet in Duitschland woonachI tige personeel een toelage verleend Uit Diniperlo wordt van 25 November 1 aan de Ariih Ct gemeld By het Pruisische grenskantoor had gisterenmiddag een aardig tooneeltje plaats Reeds eenige dagen was aangekondigd dat daar dien middag een party worst uit Holland naar Pruisen gesmokkeld zou verkocht worden onder beding dat deze dadeiyk weer naar Holland moest ternggebractat worden Op den bepaalden tgd stonden een aantal Hollanders en Pruisen klaar om bg deiji verkoop tegenwoordig te zyn De eersten kouden ze slechts koopen omdat de laatston zo hnn woonplaats Suderwick niet mochten invoeren Aan de gegadigden die goedkoop worst wilden bekomen deelde de ontvanger mede dat bericht was ingekomen dat de keepers de worst slechts voorden van een gezondbeidsattest van een Prnisischen veearts naar Dinxperlo mochten brengen wat den kooper groote kosten zou veroorzaken daar de veearts uit Bocholt moest komen Het gevolg kon zijn dat de menscheu de worst niet zouden koopen De ontvanger Door de aldeeling spoorwegdienst des Ugks is op aanschrijving Vjin den r jkskanselier een oproeping gericht tot de Bitndsregeeringen die in het bijzonder betrokken ziin b j bet spoorwegverkeer opdat gemeenschappelijke beraadslagingen zullen wordei gehouden ten aanzien van maatregelen in verband mot do jongste ernstige ongelukken te nomen De keizer heelt koningin Maria Pia van Portugal die kortelings in oon Portngeesche badplaats oen Duitsch zeeman uit het water gered beolt de reddingsmedaille doen overhandigen door den Duitschen gezant graal Tattenbuch BmoiE Exposanten ter Parysche tentoonstelling wien gouden ol zilveren medailles zgn toegekend znllen zeker teleurgesteld zgn te vernemen dat zg indien zg deze wenschen te ontvangen daarvoor moeten betalen Een inededeeling van de generale commissie luidt dat de nitkeering zal bestaan in bronzen medaillea en indien zg ze verlangen in het koj baar metaal waarin ze zyn toegewezen de medailles alsdan kunnen verkregen worden op aanvraag bg de Munt van Pargs en tegen betaling der kosten die bedragen circa Ir Do leider der Belgische ambulance in Transvaal dr De Lantsheere die den Hen November van het vorige jaar naar ZnjdAtrika was vertrokken om den zieken en gewonden hulp te verleenen is op het slagveld terwyi hü zyn edele taak vervulde gevallen binnenland De conductoDö van do Hollandsche spoor krijgen een nieuw model nnilorm De korte jas wordt volgens Duitsch model gemaakt ook zal het nummer van den beambte op do Utrect S MrwexverMndlngen met tiOUDi Wlnterdleist 1900 AaD evaDgeD 1 October Tyd vu Greeiftch u iff J 0ODD4 ROTTÏKD AM V i S S ll 7 88 8 81 8S 8 88 14 I8 87 10 S8 11 08 11 18 18 18 18 S 1 87 8 18 8 80 8 48 4 8 4 S4 S 88 8 18 T 17 T 86 T t 8 14 8 1T l 10 8 10 18 10 40 11 8 Irwht door 7 18 f 40 f 11 0 1 f f S oi f i 4 j 10 1 Ooada Uoordrmht lisawarkeik GtpeUi Kotterdua RolterdamD Rottardam Allm 1 ei U m hit liIjWhli larVeik 7 8 f 8 80 j 11 1 l l l 81 t i 8 8 10 80 e 7 88 8 87 t 11 8 I I IJ f t 8 18 r 41 J 10 17 du M 8 86 7 44 0 8 4S ï 10 18 10 18 11 8B 11 80 18 84 1 8 8 H 4 08 8 87 5 4 8 8 7 47 8 0 8 18 8 S S 10 80 10 41 11 01 11 4 daniD P t 8 0 8 84 U 18 i 1 88 8 10 t 7 48 8 48 i U l Z 4 u o üiüL X 9 11 B OTTIRDiM SODBi i l t i 8iu 4 i Jji I 8 08 IXltXtMltM L0 0 8S 0 4 08 4 84 6 07 S 18 6 4 4 10 8 10 81 17 t 87 I 8 7 06 7 89 8 81 S 3J 8 41 f 68 4 89 4 47 46 4 48 6 80 8 07 7 18 4 68 6 41 6 01 6 61 I 6 11 04 6 17 10 88 7 8 7 88 BotlanUm Beun Rotterdam D P Jlotterdam M Oapells Nieiiwerkerk Uoordiaollt Oouda 8 4 68 10 08 f 8 47 6 86 10 1 10 S 10 8 10 48 10 48 8 8 7 4 7 Ó3 7 88 l iO 8 48 8 47 10 0 lo li ll 8 8 84 00 10 08 10 1 r lt UiC 1 l f ta ai i r 8 04 4 1U l e 8 Ui n lrtü 10 18 10 48 11 8 8 01 8 1 17 68 1 18 r s 8 84 t 1 88 e = 8 48 8 S8V 41 10 1 8 8 10 08 10 17 10 8 10 84 8 87 8 41 8 68 0S 14 08 9 1 7 18 7 88 7 39 7 68 7 68 Ooud Beirenh Mooro Boalermeer iSeg Voorburg Hag i 48 10 8 10 4 11 n IM 1 46 1766 8 j jLJ e O U U A A UKTIRDAH rim nru iouda 8 1 8 U 8 3 83 10 80 10 6 18 08 I IO 3 3 86 I t 7 4 48 6 1 b 88 8 48 81 lO i 10 87 11 08 Allut W 8 01 8 68 10 10 11 04 18 48 li S7 1 67 S 8S 4 114 67 6 S0 8 03 6 44 9 36 10 8 1 08 11 69 I C 8 1 9 18 9 37 10 88 U l 1 03 1 1 8 1 40 4 87 6 1 6 46 8 8 3 10 iO 11 18 lt 14 Hage 5 81 04 7 08 7 16 7 8 8 86 8 66 9 03 9 44 lO U U 8S U 8B 18 08 1 30 8 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 88 81 7 01 7 41 7 66 1 18 6110 80 Dorbum 8 88 10 17 l 4 48 6 8 S7 10 11 d m B 9 08 10 08 11 16 O 1 1 11 48 10 11 64 10 88 Voorburg 8 88 j lu i Zootarai ïeg 6 88 J 10 88 I SO 4 18 Zeïonk Mo 8 0S I0 4S 01 5 10 BakalneM 6llj t U U Ma infplewat W qi ao irt 8 14 n Sl 7 98 7 48 lt 07 08 9 18 9 SO 10 11 10 64 11 66 18 03 11 34 1 18 8 0 3 84 4 11 4 48 6 il S 4 7 06 7 81 8 0 8 83 8 46 0 88 lO S d M uu 1 DA t TkiUB l itaarata H 1 S iO 8 84 7 46 8 18 07 10 14 10 6 18 00 ll 7 8 1S S IS 4 38 8 68 80 7 10 7 88 8 8 10 17 ll Oll tiouda Ouda Woerd Utieolit 6 86 11 18 8 88 7 85 lo S T Vm t C 8 82 7 15 8 10 8 I U S1 U l U 7 U 1 81 8 10 3 34 4 4 8 11 8 81 7 0 8 10 9 61 Ania W 6 84 47 7 30 8 85 8 46 30 u 46 11 30 18 4 1 06 t 40 8a 3 49 S On 8 88 31 7 86 8 S 10 08 lOtouda 7 09 7 81 8 18 9 8 10 13 10 34 l Sl 1J88 88 I 3 88 4 18 4 34 6 4 7 18 7 84 8 08 l 11 8 6 43 S iS 11 84 8 40 S S 8 11 7 38 8 43 11 01 r 8 18 8 68 7 47 3 3 Sa 10 1 10 86 11 38 18 08 1 43 3 08 8 1 4 9 1 48 6 4 S3 7 00 7 63 9 01 86 10 06 10 46 6 07 4t 8 0 7 10 83 11 68 18 87 Ji 7 14 i H OJ 6 88 6 63 8 1J 10 41 1 36 4 S8 9 8 48 I OS 7 84 tM 0 S6 10 84 ll T 11 11 lt 61 8 1 8 40 8 84 4 48 80 18 7 14 7 4 8 10 07 1 H ll ti Ulraokt Wo rilün Ouds QMda 08 7 l 4 8 18 8 68 9 8 10 14 10 4 11 47 18 88 1 0 3 08 8 46 6 04 8 30 7 00 T 64 8 08 S 6 11 88 11 48 In de jaarvergadering van den Alg Ned WielrgdersBond te Utrecht gehouden is tot lid van bet algemeen bestuur voor de aldeeling Indië ten gevolge van het overlyden van den heer Maller Massis gekozen mr R A Benthem Sijpkes te Amsterdam met 29 stemmen en 5 in blanco Uit het verslag bleek dat de geldmiddelen van den bond in zeer gnnatigen toestand verkeeren Tegenover een tekort verleden jaar staat thans een vermoedelgk batig saldo van f 6000 Het voornaamste punt van bespreking was een voorstel van bet bestuur om ter wille van de leden met kinderen den leettyd van toelating in don bond op 12 jaar te stellen Een voorstel van den beer Naata dat alléén kinderen van leden zonden worden aangenomen werd verworpen met 38 tegen 22 stemmen en daarna het voorstel van bet bestuur aangenomen met 49 tegen 11 stern In het Hotel du Commerce eigenaar de heer Trottier te Aix en Olhe in bet arrondissement Troyes heelt Zondagavond een ontzettend ongeluk plaats gehad veroorzaakt door oen acetyleen ontplolflng waarschgniyk in de keuken waar Trottier en zyn vronw bezig waren toebereidselen te maken voor een maaltgd waaraan de leden van het stedelgk muziekgezelschap zouden aanzitten De beide ongelukkigen werden doodelgk gewond en bliezen eenige oogenblikken na de ramp den laatsten adem nit Ook twee leden van het muziekgezelschap CallotVie en Narcisse Robbe Chanteclair die toevallig in de nabyheid van de plaats des otheils waren bleven op de plaats dood Andere musici die in een zgvertrek de leestelgkbedeu zaten al te wachten werden allen meer ol minder zwaar gekwetst menscheu die op het oogenblik van de uitbarsting langs het hotel liepen werden door scherven bloedend verwond Het aantal gekwetsten wordt op 22 geraamd waarvan sommigen zeer ernstig De keuken waar de ontploffing plaats vond is totaal verwoest en levert een treurigen aanblik op evenals de aangrenzende eetzaal Ware de catastrophe drie kwartier later gedurende bet feestmaal gekomen de gevolgen zouden niet te overzien zyn geweest Alle ruiten van buizen qp het plein uitkomende zgn vernield door de kracht der ontploffing De materieele schade is zeer aanzienlgk Een amusante geschiedenis verhaalt een bekend Pargach schrgver Hg had onlangs kennis gemaakt met een uit Zuid Afrika gekomen HollaAder Toen deze hem naar het adres van een goeden barbier vroeg recommandeerde hg hem een fasbionabelen haarknnstenaar op den boulevard des Italiens Mgnheer Van K liet zich daar dan ook scheren en vroeg na afloop wat hg schuldig was De barbier monsterde met ondersoekenden blik het gelaat van zgn klant en wenkte toen zgn eersten bediende die evenals de eigenaar der zaak een Spanjaard is Na een kort in t Spaansch gevoerd gesprek wendde de Figaro zich tot den Hollander en sprak koel Vijf francs monaieur Vyf francs f herbaalde de Hollander verbaasd Dat is voor een enkele maal scheren toch wel wat veel Hm hm meende de kapper naar uw accent te oordeelen bent u toch ook eigenlgk geen Duitscher En zich tot zgn bediende richtend zei hy Je hebt je bepaald vergist Monril t En tot den Hollander Ik vraag wel exnus mynheer het is twee Iranca Mynheer Van K die als alle Hollanders maar weinig spraakzaam is betaalde en vertrok Uy vroeg zyn nieuwen vrind echter toen hg deze weer ontmoette om opheldering van het vreemde gedrag van den barbier Dat is waar ook riep de Paryzenaar uit ik vergat u te zeggen dat de barbier Amerikaan Engelsehman ol Duitscher 6 Irancs laat betalen wjjl hg deze naties haat Een Ras moet drie francs geven omdat bg in den regel op den grond van het salon spuwt Pranachen en lieden over wier natinaliteit de haarknnstenaar in t onzekere i behoeven alechts twee Irancs te olleren Een Italiaan wordt voor een Iranc geschoren en een Spanjaard al waa hy ook een Grande Toor vgltig centimes Toen onze Fargzenaar zich den volgenden dag bg den Spanjaard liet scheren vertelde hy hem dat een vreemdeling dien hg twee Iranca had laten betalen een Transvaalsche Hollander was De barbier betuigde nn zyn apgt en gal den schrgver de verzekering dat hy voor t geval hem de eer te beurt mocht Tallen dat weer een Boer of een Hollander zyn winkel betrad om geschoren te worden hy hem zeil gratis zou bedienen en hem bovendien nog een tandenborstel als souvenir mee geven dit alles uit respect voer den moed eo het beleid in den oorlog door de Boeren betoond OU e n voorloopig onderzoek naar de ooi zaak van hit spoorwegongeluk by Dax in Frankryk moet gebleken zgn dat waarschgaiyk de goederenwagon die lichter was dan de rtjtnigen die daarachter kwamen en veel lichter dan de locomotief ervoor het eerst uit de rails is gesprongen terwyi daarvoor geen andere reden kan worden gevonden dan do lichte constructie van dien wagen zeil De toestand van den weg was goed en aan de locoraotiel kan het naar alle waarschgnlgkhoid ook niet hebben gelogen Adverteer nooit Wanneer gg arm wilt blgven Wanneer gg onbekend wilt zgn Wanneer nw handelsartikelen zoo slecht zgn dat men ze toch niet wil koopen Wanneer gg nw laillisseulent wilt beleven Wanneer gg kind nog kraai op de wereld hebt en levensmoede zgt Wanneer gg een boek wilt schryven over achteruitgang in zaken Gy hebt dan slechts uw eigen ervaring neer te zetten Wanneer gg op een onbekend en onbewoond eiland leeft STADSNIEUWS GOUDA 28 November 1900 Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Waarder door ds A Voogel alhier Bg Kon fiesl is in rang overgeplaatst bg bet regiment grenadiers en jagers de eersteluitenant L F T Vogel van het 4e regiment inlanterie Door de hoeren F C Fleischer doopsgezind predikant te Broek op Langendgk en W Poolman arts te Langernigeweide worden pogingen aangewend om voor Znid Holland eene vereeniging op te richten van soortgelgken aard en werkkring als bet Witte Kruis in Noord Holland Do heer Fleischer die voorzitter is van de aldeeling Langendgk van het Witte Kruis die reeds meer dan een jaar de talrgkste aldeeling dier vereeniging is heeft in Juni van dit jaar toen hg voor andere aangelegenheden eene reis door verschillende Z H gemeenten maakte hier en daar commissibn bijeen gebracht tot voorbereiding van zulk eene itichting Ongeveer gelgktgdig daarmede maar geheel onafbankelgk van hem begon de heer Poolman met de voorbereiding van dezelfde plannen Zoodra de beide hoeren van elkanders bemoeiingen vernamen vereenigden zij zich en trachtten nu tezamen en m voortdurend overleg met elkander bun gemeenschappelgk doel te bereiken Reeds zgn twee plaatselgke vereenigingen afdeelingen gesticht te Langernigeweide en Waarder mot 97 leden en te Haastrecht en worden nieuwe voorbereid te Rotterdam s Gravenhage Leiden Oudewater Boskoop Hazerswonde Bodegraven Bloiswgk Krimpen a d IJsel Capelle a d IJsel enz In onderscheidene dier gemeenten zal de heer Fleischer in Januari a s eene lezing houden tot nadere toelichting en aanbeveling der voorgenomen stichtinj om na afloop hiervan en eventueele bespreking dientengevolge zoo mogelgk dadelgk tot hét oprichten eener afdeeling over te gaan Mochten zich onalhankelgk van den heer F ol den heer P nog elders aldeelingen vormen dan is de beer F gaarne bereid ook daar zyn medewerking te verleenen In overleg met het hooldbestnnr van het Witte Kruis is teneinde dit misverstand te voorkomen vooral in betrekking tot de bekende premieleening W Kr als naam aangenomen het Groene Krnis AiraH Gisterenmorgen kreeg de landbouwer W van Roeyen alhier zulk een hevigen alag van zgn paard dat hy uit de weide wilde halen dat hg op de plaats dood bleel REEUWIJK Den 2n Dec a s hoopt de Zeereerw hoer A C F Mutsaera pastoor te Randenburg Reeuwgk zyn zilveren leest als herder dier parochie te vieren Zgneerw geboren te Tilburg in 1835 was vroeger kapelaan te Eralingen St Bavo wydt aan den a 8 jubilaris een warm geschreven artikel met portretten en met albeeldingen van de schoone kerk door den heer Mutsaera gesticht GouDRiAAN De beboeftigen dezer gemeente hadden Zondagmorgen een buitenkansje Het was namelgk Sinto üatrgn en dan mogen zy volgens oude gewoonte de koeien die nog in het land loepen melken Nu was het waarlgk de moeite waard daar byna hier nog geen koeien gestald zgn Een genot ook voor de boeren die zoo lang kunnen weiden vooral nn er niet te veel hooi in de bergen is ITieuwe Winterstoffen voor HEEKEN KLEEDING VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelenhBon Xo 31 Beurs van Anisterdam Slotfcrs 81 3 87 NOV I Trkrs At KtDiauiiD Uarl Ned W S 8 V 81 dtio dito ditc 8 3 Viidito dito dito 8 93 Hoxoil UU Goudl 1881 93 4 lOO i iTALlLlnaobrgring 1889 81 6 88 Ooaniia Obl in papier 1888 6 83 ii dito in iilverl8 8 6 83 FoaTuaAX O 1 nibt coupon 8 dito tiokut S 4V Binnenl 1894 41 86 67 duo Omom 1880 4 i dito bijEolha 188 4 6 i dito bg Hop Ua 90 4 dito in goud teoii 1888 6 dito dito dito 1814 6 101 i liPAHJl Ferpet arbuhl 18SI 4 67Vi Ti k ij Gepr Conv leeu 1890 4 Ga It ening i ie D 38 ja Gaolloomn lane 0 8 iilÜOIBAn Rp ï obig 1S9S llsiioo Ob it Soh 18 0 10 VsNtlusti Obl 4 onhiip 1881 I 84 V anaDiH Obligation 1896 S BOO EtftriaDi Stml laeu 1894 8 91 NlD N Afr HnndelK aaod 99 Ar8ad b Tab Mu C rli wat8n 81 DeliHaauohaoplj dito 486 Arn Hypolheokb pandbr 4 I CulkMlj der Vonleul aaud 1 6 i a Gr H potbiwkb pandbr 4 i 10 Nedetlandii he bank aand S04I Ned Handalmaatinh dito 1641 88 IIOV 0 991 ll l 10 884 93 61 100 66 Hl 97 looft J 100 1 114 1417 69 I 101 74 104 37 861 9 l i 581 180 810 108 101 9 100 117 117V lOl i 84 78 N W t Pao Hyp Ii pandbr 8 9 Kolt Hy iotheokh pandbr 4 ütr Hypolheokb dito 4 OoRETiK Oial HonK bank aand BOBL Hypotbeekbaukpaodb 6 AHiaiSA Kqut hypoth pandb 41 Maiw L O Pt Lien cert NSD Holl U 8po r Mg aand Mij tolEipl ï St Spw aand Ned lud Spoorwegm naiid Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 duo 6 MUS 3poor l 1887 89 A Eobl 8 Zuidlul Spomij A H oU 8 POLRN Wariohau Woenen aand Kuil Or Ruu Spv Hij obl 4 Baltiachfl dito aan l Fantowa dito aand 6 Iwang Jïombr dito aand 6 Knrak Oh Aaow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AxilIU Oent t ao 8p Mij ohl 6 CMc fe North W pr O r aand dito d to Win 8t Poter obl 7 I Denrer k Rio Gr Spm eert T a lUinoU Central obl in goud 4 Louiai tNa h illiOert v aaod Mexico N Spw Mn Ie hyp j Miss Kan ai v 4pCt prof aand N Tork Ontae o 4 Woal aand Penn dto Ohio oMig Oregon Calif lo hyp in goud 6 8t Paul Minn kManit obl On Pao Hoof Inn obig dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 OairAi a Oan aoulb 0hert aand V O IUII kNa loh d o O Amaterd Omnibui Mij aand Roltord TramwenMaali aand NlD Btad Amaterdam aand I Btad Boltetdam aand 8 BSLOII Stad AnlKerpeu 1887 8 Blad Bmaael 188 S Hoxa Theiu Begullr Qisaelach 4 Oonim StaaUleenig I8 0 6 K K Oo t B Cr l880 3 BrjlK Stad Madrid 3 1888 NlD Var B i Afh Snoei eert 8 l On tTraxxgrean de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes JaponstoflFen met bgbehoorendc garneeringen BSSousen f elgiiolr § en l ellerljeii ö SAMSOM A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Veiling 28 Nov 1900 door Notaris H GKOENENDAAL Hiie en Erl Pakhuis en opend Grond aan den Tnrlsingel P No 157 en 158 f 14855 kooper J Kèrtenoever Rechtszaken 1 Door de Arrondissement8 ïf chtbank te Rotterdam werden gisteren o a deOolgende vonfiiBsen gewezen G J V B 23 jaar dienstbode te Jaarsveld wegens diefstal met braak en inklwming in de wonmg van H Kok by wieiftg jU dienst was tot 9 maanden gevangenis straf met aftrek der preventieve hechtenis H S 18 jaar vrachtrgder te Nienwerkerk a d IJsel wegens mishandeling van R Stam en P J de Jong tot 1 10 boete snbs 10 dagen hechtenia C de B 22 jaar sjouwer te Krimpen a d IJsel die twee veldwachters ieder een kwartje zou hebben aangeboden opdat zy geen proces verbaal tegen hem zonden opmaken wegens verstoring der openbare orde tot 1 3 boete subs B dagen hechtenis Bekrachtigd werd het by verstek gewezen vonnis tegen J v E JGzn 27 jaar werkman te Jaarsveld waarbg deze wegens een jachtdelict tot 2 maal 7 dagen hechtenis was veroordeeld In den morgen van 25 Augustus toen schipper G v d Akerboom in zgn schuur kwam waarin zyn kantoortje gevestigd was te Waddingsveen bemerkte hg dat het raampje in den gevel open stond en dat twee zakjes met geld verdwenen waren waarin zich voor zoover hg zich herinnerde 1 bankbiljet van 1 25 50 ryksdaalders en rnim 1 50 ander geld bevond Bg onderzoek bleek zyn knecht de 27 jarige G N te Alphen aan den Ryn hom dit koopje te hebben geleverd N was toen hg zich naar boord wilde begeven een kgkje gaan aemen bg de schuur en had zgn kans schoon ziende het raampje opengewrongen en het geld weggenomen Alles had hg later teruggegeven zoodat er geen schade geleden waa Eisch i maanden gevangenisstral AöVKRTKfNTiKN HUllSTIiRlillG mm mmm op 3 DEC 1900 1 s avonds 8 uur lil lie Zaal NÜT KN VËKMUK Oostli v B Mej MINA SMITS Concertzangeres nit Utrecht de Heeren A TROOSTWIJK viool 2e Concertmeester uit Utrecht Dr J C Schone veld van der Oloet piano Gouda ENTREE voor niet leden v d Kunstkring bg intcekening f 1 halten inteekening f SS Wie werkelgk p r g a stelt een itKUELMK te hebben laat zich fotograleeren in de Voto rnflêehe HuuêUurlcMtng STTJIDIO Tan P ¥ Da WAALIS Fl SINGEL 661 il iVleuw onovertroSen Prof Dr Liebera wolbekend BV V1IW SBACBT BiIZflB II nl kiaurk BJl tot voortdurende radicale en zekere genezing ran alle zelia de meest hardoekkigi xenuuf Kiektea vooral outataon duur afdwaltogeo op jeugdigen leeftgd Totale genezing ran elke zwakte Blee idcht Benaavdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Msagpijn slechte apgavertering Onvermogen Impotenz Poltutione enz Uitvoerige proapectnaaen IrijapCT i each ü 1 8 3 11 87 dubbel floaih il 6 Oentrml Depat Matth d Vente Zaltboniraul üopöUi M Ctóban H Co Bottordam r llappel a trrairenbage ƒ lialraniani du Joojt J Can Rotterdam Woiir k Jo Oouda n bii alle drogisten Meettug Congreite tr Wetten ter beteugeling van het SBAIKMISBBÏÏIK voortaan overbodig 1 Gewapend met ons heilmiddel KtlÊÊBttS kan iedereen zyne eigen familie van de drankellende bevryden zelfs buiten medeweten der Igders inhere inlichtingen verstrekt gratis en frlaüo de Firma J JOSEPBUS 0018 Bamg