Goudsche Courant, donderdag 29 november 1900

No 8365 Vrijdag 30 November 1900 39s e Jaargang mmm mmmi I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooi S at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ijka met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJSTEJN TeiefMi fl at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des löidd I I Geen Engelsch maar EcM boehenbrood i Dimt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Te Huur of Te üoop om terstond te ïuivaarden twee oust elkander taande praclitige Paklmizeii gelegen te Gouda aan de Tarlslngel Te beTragen Lange Tiendeweg D 29 G9l roeaersSTEElTSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Curbellles Jardinieres Houquetlen eoz GRAF en FEESTERANSEII öroote voorraad KAMERPLANTEN Aanle i en oiidtrlioiid vaoTuiiirn Alleen verkoop voor GOUDA ou Omatreken van INSEVTMN CrOES Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter t 0 60 V L 0 80 i 1 L I 1 50 i 5 L M TELEPH No lU IbMUj t WoBdubftlitm W lo ehü la wnreld bekeott on nerocniil üiiürortroffen niidiiel tuReQ iilla II o r i t L IIII r 1 e i O iHuaïilekten eni Iimoudiu oowol nil ook uitweatUj iii bijn 11 iektOB valleu met goed gevolg i n te wonden l rU per flacOB t 1 per post I 1 IS TUnrj i Wo dtntlf boïil een Imog o o g o k u d e g o n o e i k r o U l en boilwuno werking Mwkt meeit Ike pijnlgko en govMrtolle operatie geheel otorbodig Mol iem zalf werd een H a r oud veor aageueesU k irehonileu beeiijeiwel on onlangi een b jn es aar kankerlUden eneieu Urtnit gonoamg en vernacliting dar pijnon by wouden onUtokiugon onz van iiltorloi aard Prijs per pot t 160 per post f 1 80 Cöntraal UepÖt voor Nodorland Apothekfr IIK RI ttSIIIKIlS Rokm Ainilordimi Wsir ifM dei At li heiUlle men dirwt Mn dieSohutïenilwlheki dei TlllKllUÏ in Prepuli bel UohiUeU deilerrelch Geliele prolljeelni t oulbieien bij het CentruWlepOt ainclm okin S Amttcrdun FRANSCSE STOOMVEEVEEIJ as eheiiiisolie WasscberIJ TAM H OPi EMIlEIMËK 19 Kriiisknile Botterdnm aebrovetaord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verren va 11e Ueeren en Uameigarderoben alwok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hot itooni n plnchemantel veeren bont eni Gordflnen tafelkleeden eni worden naar dt nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetij gestoomd of gevertd worden oneohedelak voor de geiondheid volgeu staal bewerkt t£0£ ja F0IK8 ODDB ♦ i 8CHIEDAMMEI GEÏÏEYEE Merk NIGHTOAF 1 M PKETKRS CHItP lil N B AU tiowga van eolithonl i eachet en kurk ttet i vcioriien van den ouun tier KiriiK P HOPPE Wj FINALE ÜITl ERKOOP Rachels en Haarden Kon mmM Prijzen beneden alle concurrentie Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior IniivenBorst lionig Extract iH K I I A M T II E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda f MJlihlES Kleiweg E 100 Oouda E H V N MlLlJ Veerstal B 12 i te ViiJo A BOÜMAN Moordrecht PiNKHB Nitumerktrkad l lul J Th tokken Uoihmp B I VVI IK OmUwh t M KOLKMAN Wadditixwet 11 IIOLLMAN Bodtgravtn W J VAK DAM Haaitruht A N VAS ZESSEN ScAoonAovm 1 f tI 1 r 1 tI ut ün Ulplom n Ooud Bekroonde l T ÏT W vV n M rktaino I o erk VlAd mee tknich l5 eiiverilerkendeKraA WIJNtee waktl miina 1 arUVllC 1 i i i dt e i I Yol Knen gebrek aan eetluat alechte jinr ter versterking na riekte of kraambed koortien liare jjevolgen OUWA tAROOHE FERRUGINEUX in het Inj ondu tegen Blocdgebrek BUekluoht kwalen van Kritlachen leefti d ent Verkni ebaar in ll i un ƒ 1 00 en L pllavarttrlng tcnuwijoofd SAL Ptl al f a ar vo d2a3m ver terkend aanKnaaniv nini ak voord Belijk clitrfi alk L IKCI aW W vocr l VOO klqderen zwakken en kllerachtlgegeatellen eer aan te be clen Al lanetiliraoUlge drank l i atoomlMen der apdavcrterlnjiorgiinen en Irfj k w r igeliJsS e kleine kinderen rn perbaea i Kgr n 70 a Kgr O eO i Kgr O ISO Cliemlich MallretlSlf Al Special voor Kindervoeding in buaKn t K Kgr O BO rolver IweiKSUIKCr jtg p tp Kgr ƒ om Aoihrna CiffarCttCn Hei rook eeiierl lvc cigarette liToUomde te b trjl PRAEPARATEN VAN ding van de hevigst aanvallca vaa Asthma et £ Ia r dooijet A 0 80 en 0 80 T lM a nnnkranc FRinT PUROATIEF tegen Veratopplng Aam I ain rinUC DOnUUna i elen Mlgr ine Congertlesetc vooralookalslaianB voor lil J r l e ii n Je Thmsirinj Uonbo t van KHAEPEI reiT i HOl M l el ngr k d en laar de vormvoor het kind b e r U lt en de smaak aangenaam i Pri per dooi e 0 0 en ƒ 0 60 e l L DaoiillaC alremeen erkend als het BESTE hnismlddel balmiaKr aStUieS 5 Hoest verkoudheid en Keelpljn het ii e lUnoploBienJ en versachten d middel bij uitnemendheid mtalaitead m l p Sssohje verkriiebaar Fnjs ƒ 0 20 per Heselije Iftjgbaar bij rfs MjMtluUri m Unviilm KRAEPELIEN HOLM Hofieveranfciers ZEIST AlilJtJ Aniiseptische Tandpoe Ier en Antlgepti§cli inondliuctuur van B VA88VTO Tandnrt i te Ooiida OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G LTSSELSTIJN Blanwstraat Gonda Q xoote TTOorraad STALEN BALKEN H E OVING Jr HOTTF HÜAM Kantoor GELDEüSCnE RADE 31 33 Plan C tStapflplaatseo BIWEMl W EX X Feljcnoordl tOoedkoopste en BOliedst adres voor Vervoer van Inboedel loowelbinnen als bniten de stad met gesloten wagens hÜ A aRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 JM trontt tegen TratMport eehnile verufkerd Prljstrekklnfi 12 December SOOO OOÖ IH 4KI nis hoof lpr a io hrt 9 lukliii Bt ï tbI biedt de lil uwBlfl y r reUtverlotiuR di door de Hoogo Re rariui fnti Hsmbiirf t oud ekeard en g waarbon l ii Uu voordeeliite inriohltiig ma hel nieuwe plan btstAui daario dm in dun loop rao alechts weinii o maaadea tu 1 verlotingen ran llS OOn loteii 67 010 prijzun bedrageoda 11 202 000 Mark ter Toltedige bealiuinK EuUen koman daaronder beTindaa üch boofdprijzaD van aTentueel 500 000 Mark spacUal echter pry a M 800 000 1 pnJH a M 00 000 prys k M 100 000 prgs il M 7li 00 prtjzeu ik H ö prijz a M 10 000 5fiprtJE aM 5 000 lüïprijz iiM 3 000 I5iï prijz bM 2 000 70 00 85 000 fi i OOC 65 000 to 000 40 000 3 000 0 000 4prijz aM l fOO prgs jriJB 1 prijs prijj l prga prij prijs 612priji BM 1 000 1080 priJE aM 80 l M a M a M a M M 3a05fiiinJE aM 16 30968 prijz a M SC 200 150 148 1 5 10 1 78 4B 21 T o tta ataunde eerste prijslrukkini dezer proolo duor den Stiiat gi wurborjrde Geld r lütin tit eft zoonis znlka van mnbtsifoge V i ptinU plaHla op deti 12 December k en Ituat hiervoor 1 golieel origiueel lotsbchti M rk tl of 11 8 50 1 half I S 1 78 l kw rt iVi 90 teifcn M oi ding van het bedrag per poitwlasel of tegen rem ours All bestulliiiget worden onmiddellijk met de meeste s rk vuldif Hrid loniiilvoer ea gebracbt utder epalur ontvangt van unH de vnn li l wnpoD van den taal r orzirnü OrigineelB Loteu zelf tn handen Bij iedi re besteHing wordt het leroisrhto officinelo fhin waaruil d t verdt eling dor prijzen op du vnrschiilfln e klassen ats ook de btitrefftjnde inlegnelion te venmmen is gratis bygevuegd en eendc wïj onze clientele onaangevraagd pa nlko triikking de ofüoieele lijflten l ti uitbetaling der priJMo gosohiedt iteed promiit onder aarbor an den 9taat en kan door rechtstroeks ho tnewnding of ook naar vork lezing der Btdan gif ribbend en in alle grootere plants in van N dt ripnd p ants bttbbon Ons riet iel is sifids do r het grluk begunstisid en on ter tU ndore aauzionlykc prijzen bobben wij inxonniilefi volgens nffic eele bewijzen da erste Hoofdpnjzun verkregen en on a Heg nstig ra self uitbetaald o a Mark $ 5 1 000 mo OO i so 000 B 000 40 000 enz Het is te voorri ii d t liy d izu op den beohtstt n roadalaa gevfslijirix ondcrneininK van allo kanten op eei e uiteratbetanïiTJke daolupmiog bepaald kan w r len i n kend meu geliavo dorhalve woj ii s do reeds ophunden zgnde tr kkmg alle onlero ten sp iedi stB reohtstreeka te zend n aan Hauf inaun iSlinon Banki rs en Gel Iwissölaars il HLS lKO p S Hioroiüth danken vrij voor het Mrtroiiwerts ODi tol bi rtie gcschonkon en hij bet begin lier nifluwe verlotintt ter tfwluemin tn iie rend zulleu wij ook voor het vervolg zorgdragen door een stipte en prompte hudienin de tevrmlenhoid viin u goeorde Bugunstigers tu verwerven lloderlinge Nooiil Neilerlanilscbe Y eeverzekehingMaatscbappjj geTesligd ie UmmU Deïe Maatschappö is door hare inrichting leer voordeelig en sollede Zij verlekert Huttdeee on BaarOen monder eeutge tntage b j de toetreding terwgl men lich slechts voor een half jaar verbindt Zjj vergoedt voor Rundvee 90 en voor Paarden 4er ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heeft ztj ïich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming B jna 1I OOO polissen ïgn reeds afgegeven Do inrichting is op iniver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd Oe r il tn Keüerlana i o lie de MtiKXTKX gewaagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maattchappij Willemskade 41 te iiBBV MHOBM Zijt Gij Doof 77 üle gevKUm vn SOOFHCIO of HUUmOOIIIQHDO Un nn Saatatfcaar door ooi iil nw oltviiidiag btbalva dft ren Q walke doof nborco i Jn Otffntt In ëa aaraa kaadt dliwt 9 BMohrljR Uw grrali onfleraoeldiig n raad vriji niM kaa ileli mat weinig wiKoaten t holi geo ien f Dr I l OB B Anral loatitute IM L SaUa ArOn CHICAGO JI U Gonda Druk van A BRINKMAN Zn Bulteolaodscli Overzicbt In de Fransche Kamer vroeg Denis waarom van zijn interpellatie over Transvaalarbitrage nog geen kennis was gegeven aan de Kamer De president antwoordde dat bet reglement verlangde dat die kennisgeving geschiedde wanneer de Minieter van Bnitenlandsche Zaken tegenwoordig was wat niet het geval was Offlciens wordt medegedeeld dat de interpellatie niet zal worden aanvaard door de Regeering In Engeland zijn er zonder twjjlel zeer reien die ongeveer elk middel zonden aangrijpen om aan den over alle kanten ongeInkkigen oorlog een einde te maken maar wij bemerken er niets van dat dit gevoel zich nit in het openbaar Ën van de Jingopers de Times voorop kan men natnnrIp niet anders verwachten dan dat z j op denzelfden weg blijven voortgaan waarin Jee en Rhodes haar gestnuVd hebben De Times verdedigt thans zelfs het verbranden van de Boerenhoeven in Znid Afrika als een uitstekend middel om het einde van den oorlog te bespoedigen Wel is waar zegt het blad brengt het een uitgebreide schade mee maar die weegt toch geenszins op tegen de zich voortdurend ophoopende oorlogskosten die eerst znllen ophouden als de oorlog nit is Alles wat het einde bespoedigt is derhalve het goedkoopste en tevens het menscbeljjkste het mag waar zijn dat het verbranden van de Boerenhoeven bitterheid zal achterlaten maar de Ëngelschen kunnen dat niet helpen de haat van de Boeren zal iu elk geval hevig zijn en of er een paar boerderijen gespaard worden dat zal weinig verschil maken Men liet ook hier weer dat alles btj die lieden neerkomt op geld Nu de oorlog dnnrt ook zoo lang dat zg hem om het geld niet zouden begonnen hebben indien zjl t geweten hadden Een ding is intuBSchen zeker dat niemand in Engeland meer gelooft dat de oorlog uit is en de vrees bestaat dat hij nog van zeer langen duur kan zjjn De Standard laat zich uit Pretoria berichten dat de Boeren een nieow plan hebben zy willen een inval doen in de Kaapkolonie waar genoeg wapenen verborgen zijn zeer geschikt voor Kaapsche opstandelingen die slechts wachten op de komst der Boeren om op te etaan bat de rassenhaat in de Kaapkolonie een bedenkelijke hoogte heeft bereikt is waar Uit Kaag ad komt althans het volgende bericht De toenemeÉde verwgdering tnsscben de BoUandsche en de Engelsche bevolking der FEVILLETOX U m Il liAT 4 5 Om zaken te doen zeide hij is ondervinding noodig en die heb ik niet De mijne is verdoende antwoordde Herzog Ol geld ging de prins Toort en hét mijne is op I Ik Traag u geen geld maar bied het u aan Wat zal da f mijn inleg mijne storting zijn Uwe relaties het algemeen aanzien waarin de schoonzoon van mevrouw Desvarennes staat en de tooverglans van uwen naam ïk wensch een nieuwe een machtige onderneming aan het Europeesch Crediet te verbinden Die ondenieming doopik 1 Algemeen Crediet De naam alleen is een volledig programma Haar doel is over de ganscbe wereld en onmetelijk net oit te spreiden in welks mazen alle groote geldspeculaties verward geraken Staataleeoingen concessién van spoorwegen kanalen ro nen en nijverfaeidsondememingen moeten ons Bchatplichtig worden Wij zullen de machtige beheerders van het Crediet zijn en van het eene einde der wereld tot het andere zal men geen daaldo kunnen ieenen zonder ons er het onze van te geven De gezichtskring dien ik u open is ruim niet waar r Gij zijt eerzuchtig prins zooals ik gegist heb maar tot hiertoe heeft uwe eerzucht dch met weinig tevreden gest uit te munten Kaapkolof ie en de Britsche propaganda veroorzaken groote onrust De Hollandsche en preBoer pers leidt een goed georganiseerden veldtocht tegen de politiek van GrootBrittanje en gewaagt dagelijks van de vermeende barbaarschheden der Engelsche troepen De artikelen hebben ten doel het gevoelen der Afrikaners aan te wakkeren dat nimmer zoo vijandig was tegen GrootBrit tanje als nu Er heeft openlijke opruiing plaats in belangrijke Hollandsche streken der Kaapkolonie De Cape Times is van oordeel dat de kolonie naar den rand van den afgrond snelt en raadt afkondiging van de krijgswet in de landelg ke districten aan Nog wordt bericht De Wet houdt Wetsdorp bezet Sommigen zijn van meening dat hij zich daar gereed maakt om naar de Kaapkolonie te trekken ten einde strijders en proviand te zoeken De Ëngelschen houden daarom alle driften in de Oranjerivier bezet Er is echter groote behoefte aan meer bereden manschappen anders is er geen hoop om de Wet te pakken Het Italiaansche minUterie 8aracco heeft den eersten aanval van de Kamer moeten verduren en tot verbazing der toeschouwers is deze eerste aanval door het ministerie afgeslagen De afgevaardigde Sciacca della Scala interpelleerde namens eenige politieke vrienden de regeering over den moord op Koning TJmberto Hij betoogde dat de regeering bad kunnen weten welke plannen tegen den Koning bestonden en vroeg haar welke voorzorgsmaatregelen zij genomen had Minister president Saracce meende dat het niet aanging de regeering verantwoordelijk te stellen voor een daad die niet te voorzien was De regeering had op geen enkele manier kennis de plannen tegen den Koning zjj had als naar gewoonte uitgebreide maatregelen genomen om den Koning te beschermen doch het bleek dat de ambtenaren die daarmede belast waren niet voor bun taak berekend waren Die ambtenaren zijn disciplinair gestraft Sciacca verklaarde met het antwoord der regeering niet voldaan te zijn en stelde een motie van wantrouwen voor De niinisterpreaident zeide dat het toch niet aanging de regMring verantwoordelp te stellen voor de fouten van ambtenaren en verzocht de stemming ov r de motie uit te stellen tot na de behandeling der begrooting De voorsteUers wenschten haar te verbinden aan het debat over het programma der rogeering door pracht of te overwinnen in liefdesavonturen Wat wil dit zeggen bij hetgeen ik u geven kan Gij kunt niet langer meester zijn over een klein hoekje der maatschappij maar gij zult een ganséhe wereld beheerschen en in het bezit zijn van de voornaamste macht die er bestaat en waaraan menschen noch zaken weerstand bieden de macht van het geld Serge was meer getroffen dan hij wüde toonen en trachte te Khertsen Dat is de voorrede van Faust die gij mij daar opdischt zeide hij waar is uw cabalitfsch opschrift Wat moet ik teekenen Niets hernam Herzog Uwe toestemming is mij voldoende Treed toe tot de onderneming gij zult die op uw gemak bestudeeren en hare uitkomsten berekenen en als het u be a t zult gij onvoorwaardelijk toetreden Prins ik vü dat gij binnen enkele jaren een fortuin hebt dat al wat gij u verbeelden kunt te boven gaat De geldman weeg Serge dacht in stilte ernstig na Herzog w in zijn schik Hij vertoonde zich avn Parijs m gezelschap van den ichootuoon van mevrouw Desvarennes Is het algesprokstt vroeg hij Serge aarzewe ven maar antvoorde met een hoofdknikje Ja Van dien dag at hsul zelfs Jeanne een mededingster De speculatiekoorts had den prins aangegrepen De aantrekkingskracht die dit nieuwe spel op Serge uitoefende was ongelooflijk sterk Dat was nog iets anders dan het onooozeï partijtje in de speelzaal met dezelfde uitdrukkingen die in hunne alledaagKhtwid alkeer inboesemdén Op dit oogenblik trad Sonnino als redder der regeering op Hij verklaarde zich te verzetten tegen het voorstel van Sciacca en dit werd dan ook door de Kamer verworpen Het lou onjuist zün zert de Voss Ztg te meeuen dat dit beswt er Kamer do bedoeling had der regeïring een votum van vertrouwen te geven Zij wil slechts voorkomen dat de behandeling der begrooting wordt onderbroken door een crisis Zoodra de begrooting is afgehandeld komt de motie van wantrouwen weder op de agenda qH dan zal het te bezien staan of zich weder eeo ridder in den nood zal voordoen zooals de ondmiiiister Sonnino Want deze werd bij zijn optreden niet geleid door vriendschap voor de regeering of door den wensch deze te behouden hiJ wil slechts de begrooting afgehandeld zien En wellicht gevoelde hij ook dat het niet aangaat de regeering verantwoordelijk te stellen voor den moord te Monza Daaraan heeft de beer Saracco rechtstreeks geen schuld Het geheele stelsel moet naar de Vossische Zeitnng meent verantwoordelijk gesteld werden voor het gebeurde te Monza daaraan zgn schuld allen die sedert de oprichting van het Koninkrijk naar Montecitorio werden gezonden om er te beraadslagen over het welzijn van het land en die niets deden dan werken aan de bevreding van hnn eigen kleine eerzucht daaraan zijn zjj schuld die in liaats van het land economisch en moreel te verheffen een toestand van staatknndige verwarring en materieele ellende deden ontstaan die leiden moest tot allerlei wanbegripjien Daardoor is in Italië een parlementaire anarchie ontkiemd die zich nit in een onophoudelijke wisseling van regeeringen en in Kamertooneelen waarvan het voorbeeld elders en gelukkig nog te vergeefs wordt gezocht De Italiaansche Kamer ia de plaats waar de meest zonderlinge dingen gebeuren zonder dat men de beteekenis van een votum schijnt te begrijpen of te voorzien Verspreide Berichten Fbinkkijk Het gerucht loopt te Parijs dat tegen een lid van het tegenwoordige bewind eerlang een eisch tot echtscheiding zal worden ingesteld door zjjn vrouw Te Rijasel hebben de leiders dèr belde vijandig tegenover elkander staande sociaaldemocratische fracties Jules Guesde en Jaarès een woordgevecht gevoerd in het openbaar natuarlijk zonder eenig tastbaar Het leverde dan ook inderdaad een schoon schouwspel op Herzog zaken te zien behandelen en met verwonderlijke gevatheid nai r de omstandigheden het vereischten milliocnen in omloop brengen Daarenboven was het veld zijner bemoeiingen waarlijk uitgestrekt De staatkunde en de groote belangen der yolken waren de dnjfveeren die aan zijne ingewikkelde berekeningen tot hetboomen dienden Zijn geldhaudel verkreeg diplomatiekeu luister en eene groote uitgebreidheid De rijkdom van alle landen der wereld wtrd er in betrokken Van uit zijn kantoor vaardigde de Duitscher zijne bevelen uit en hetzij dat zijn blik buitengemeen scherp was hetzij dat het geluk hem standvastig diende de goede uitslag bleef nooit achter erge ontving van de eerste weken af aan aanzienlijke winsten Deze schitterende iiitkomet bracht bij hem als het ware een soort van Waanzin te weeg Hij loofde alles wat Herzog hem zei4p alsot het een Evangeliewoord wai Hij rag de wereld zich buigen onder het juk dat hij haar op lieggen zou De volken aan den dagehjlüchen arbeid gebonden zwoegden uitsluitend voor hem Het gerucht dezer onverwachte verandering in Serges 4 en kwam mevrouw Desvarennes spoedig ter oore De patroon ontstelde er van zy Ac Cayrol bij zich komen en verzocht hem dringend in het Europeesch Credietfonda te blijven om den gang der nieuwe onderneming zooveel mogelijk m het oog te kunnen houden Door haar juisten en praciischen blik geleid voorzag mevrouw Desvarennes groote onheilen en zij Mgon het te be jammeren dat Serge zijne dwaasheden maar niet tot het spel en de loazinnigheid bepaald had resultaat de beide mannen lieten zich niet door elkaar overtuigen Janrès releveerde in den breede dat het geschil dateert van de Dreyfuszaak en hij verdedigde het optroden van Millerand in een bourgeoiskabi net en Guesde was natuurlijk precies van een tegenovergesteld gevoelen de Dreyfuszaak was een bourgeois aangelegenheid en het optreden van Millerand als minister il geen overwinning van het socialisme doch van de bonrgeoieie met wie hiJ geen vergelijk wenschtl GKOOT BwTTiirïiB Boller de held van de Tngela zegt dat hij geen pairie krggt en ook geen titel zal aannemen doch s mans vrienden honden hun beweringen staande De regeering heeft het Amerikaanscha gouvernement een onderzoek toegezegd in verband met het beweren dat le in den Boerenoorlog gevangen genomen lerachAmerikanen op Ceylon op ongezonde plaatsen zijn ingekwartierd een rriendeljjkheidje met een bpedoeling natuurlijk John Buil kan in deze dagen zjjn weinige vrienden niet missen Itiui Maandagavond liepen er te Partji geruchten dat de paus overleden zou z n doch juist Maandag ontving Leo XIII met pracht en praal ten Vaticane de prinsea van Asturië en haar verloofde den graaf van Caserte wier echtverbintenis in Spanje zooveel soeaah geeft I Het koninklijk paleis te Monza is definitief gesloten en er wordt alleen hnisbewaarder in achtergelaten paarden rijtuigen allea is naar elders overgebracht BINNENLAND Uit Mecklenbnrg wordt gemeld dat Hertog Hendrik voornemens is tegen hot midden der volgende maand nau a Gtavenhage te vertrekken Het Ferakantoor te Dordt deelt aan de bladen mede dat het op beslist gezag kan mededeelen dat president Kruger bijna zeker deze week niet in Holland zal komen Alle maatregelen worden genomen voor de komst van president Kruger De directie van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij stelt te Rosendaal een trein te zijner beschikking in aansluiting met den AU laatste en verheven edelmoedigneid had mevrouw Desvarennes aan Micbclines omgeving het zwijgen opgelegd Zij wi de dat hare dochter onwetend bleef vsin hetgeen er voorviel Met een enkel woord had de patroon die al niet de dwaas heden van Serge kunnen stuiten ze ten minste toch voor hare dochter en haar zelve onschadelijk kunnen nuken Het was voldoende um het verraad van Serge aan Michehne te ontdekken en eene scheiding aan te vragen De tïrma Desvarennet hield dan op voor Panine aansprakelijk te zijn en tenolfder tijd zou de prins al zijn crediet verhezen Door zijne schoonmoeder verloochend en openlijk aan zijn lot overgelaten wa het met den prins gedaan Dan kon Herzog zijn naam niet meer gebruiken en zou hem spocdig van zich atooten D patroon wiWe Micheline de smart en de schande niet aandoen om de grievende waarheid te vernemen Zy wildfe liever gtvaar loopen van haar vermogen te verlieun dan zelve de willekeurige oorzaak van de tranen harer dochter te zijn Micheline verborg van hare zijde hare smart voor hare moeder Met de ongelooflijke volharding van hen die liefhebben hoopte iij Serge tot zich te zien wekcrkeeren en wilde door eene opspraak makende daad hem niet voor altyd den weg tot berouw afsluiten gV Op zekeren morgen zagen de Parijzenaart bijhun ontween al de muren hunner stad met verbazend groote aanplakbiljetten bedekt die de uitgifte der aandeelea van de maatschappij v mJiet Algemeen Credietfoods aankondigden 9k W rdt vtrvol tij