Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1900

Fnnsclian trein di te 10 9 minataB oelitendi in den Haag t vor irachtas i maar wel later isl binnenkomen omdat te Delft en Kutterdam langzaam zal ordon gereden Do leden van de Ëerate Kuitr vja bjeengeroppen tegen Maandag S December de avunds te lialf nfgen uor Gemengde Berichten Oitterenochtend bleet de Icajnit ran een aan den Singel bjj de Stroomarkt te Amsterdam liggendf tjalk ge lotan De kapitein Tan een aanliggende toomboot die dit bemerkte waarscbawde de politie Dete vond de drie opvarenden de drie gebroeders Medik door kolendamp bedwelmd Kennpoedig ter plaatie gekomen dokter moe t van een der opvarenden den dood cunitateeren de tweede ademde nog doch moest in bodenkeiyken toestaml nuar het gastbais warden gebraebt de durde waa gelnkkig spoedig bggobracht Hbl UH Amsterdam meldt men aan de N B Ct De tweede der drie duor bedwelming van kolendamp getroffen varenbgeiellen nit Edam Jon Mecdik is in den loop van den dag in het Biuneugasthnia gestorven Iemand te Pretoria schreef den iSen October aan de N R Ct o a Wot een tgd hebbon we achter den rng Het vertrouwen in onze laak en in een oiteindelgken goeden nittlag is geheel teruggekeerd Wat ons Boerenleger overkwam moest gebeuren maar er i nu een toestand ingetreden die don Boer tot de guerilla gedwongen heeft en dan is bjj in gn elament Dank z de vreeaeiyke behandeling van bun plaatsen zi n do Doeren in de engte gedreven en waar anders de meerderheid zich misschien onderwcirpen had ign er na nog een twaalf ol vijftienduizend vochtende burgers Dat is genoog en bot mug lang doren maar we krijgen den Kngelicbman niet als uitsluitend baas hier ADVI RTIl TIKIV Openbare Vergadering dar Aldeeling GOUDA van den Onder politiegeleide word Zondag iemand van Bergen op Zoom naar Goes gobr cht wyi hy beweerde de minderjarige zoon te zyn van oen inwoner dier gemeente en berouwvol naar lyn ouders te willen terugkoorno Geconfronteerd met zgn beweerden vader bleek dat de jongen een valsche opgaat had gedaan want de bedoelde zoon zat volgen inededinling van d n man reeds drie jaren in de Hchuns De aangehoudene noemde toen een andoren naam en gat op te Amsterdam geboren te zyn Men heeft bet jonge meusch daarop wedernaar Borgen op Zoom ternggebnii ht om to trachten te weten te komen wie hy eigeniyk U M C dit Hengelo wordt van 27 Nov aan de Zw n gemeld Ueden vervoegde zich by de wed Q alhier een zekere H B die onder allerlei mooie voorwendseU de weduwe trachtte over te balen met bom in het huwelijk te treden Aanvankciyk had zy win of meer vertrouwen in den vreemdeling Kort daarop echter was AaDRevaigeD I Octobef W reeiwlcl t l4 t l7 t ll 14 U l lO l l tl 11 4 i f W l iM S lo JO H 4J Ufol 11 47 t l ll l 11 f Ülrectp SpoorwegvcrMwIlBgen niet GOUDA WlntefiHeist 1900 M 7 1 1 44 eOODl aOTTtiniHite nm ll t l load a H Mooidreokl doorMLuwerVrnk Cpalla ftolierdui M RottanUniD F Rolltrdim II 7 U 7 tl Il M4 17 7 1 a 4 7 I IO 1 M t I1 e 6 7 44 0 1 ff f O U f f f f an 1 17 f f f f f l tt M t ll 4 01 f t 7 i 4t 1 1 f 1 4 f f t lO f f f f 0 f t tO fff tai kU Mfl a l wrt rti V Mm mitlF B H lU 4fa S m 7 47 t 7 11 1 lO m 11 illM 1 M Umm iki küMdn 0 1m w1m ilji in tbêabt m D1m4 4fa4i ff kOmiOiK COODZ At t O 8 14 tOI li tO ll li f ♦ 1 84 tt I4 4 f t lt f f 0S f i 10 ti J tt 4 4t t 0 t 07 7 1 4 1 41 f f 1 01 i ai f f a li a o4 f f 17 a io M 7 7 BottenUm Beun RoltordKo D P BottenUm M C poll Hiaamikoik Moordnoht Itoiul 8 41 8 04 t 04 I 4 700 10 0 10 1 s u i j o a 4 ll U 80ÜDA DBNB140 10 1 10 1 11 n i i 4 lo 10 4 UM U 0 1 l ♦ 4 80 S 4 8 11 7 M 8 H f f 8U f t 8 87 f f 8 8 8 88 8 11 it 1 87 ll 10 00 7 t 41 t 81 V 14 08 l 7 1 7 11 7 7 11 7 t8 asad CnnluMótis goatwmawloc Voorborg Hm 48 4 18 Ai O O u n t itiiriaD it ji t m I u t t lo to lo a la ot i io tt t it 4 tr 4l8 l Mt 48 81 0 19 1O S7 11 08 kmé m t Ol t tt 10 10 11 04 U 48 l t7 1 7 SJt 4 It 4 47 t i t Oi a 44 lO S 1 08 ILiB iwt C t 1 1S j 10 i 11 1 lOtU it 1 I t0 4 7 t l I 4i t t 1 0 U lt l 14 S0UD4 l TkIUBr l n 10 14 lO t 11 00 IU7 t lt 4 a t 81 ll U ll 4 MO J S t ll 10 4 11 47 1 1 3 l O 18 S 4 8 04 S SO TT M tJ 7 4t t l8 07 8 10 t t4 8 4 t O 7 14 loulia Uod v Wourd UtTKhl U v hl WonrilM Ojdli awdf IVwi ü t tl 7 1S 1 10 t lt tl U lt I J7 ll l J M 10ttt 4 41 t ll t tl 7 0 t l a ll IAiU W 8 S4 1 47 T tO t tt t 4S 9 to 4t 11 10 lt 4 l tt t ic a ta t 4 1 01 8 18 8 38 7 11 8 8 U 08 Uiv 7 7 81 8 18 i a 10 18 lO tl 11 11 IJl t 4 1 4 14 1 47 7 lt 7 t4 ll 11 11 t ll S lt t t t l t tt 7 47 t l i iO 10 1 10J8 U l U Oi 1 48 t O 8 1 4 k 48 8 4 il 7 00 7 81 S Ol 0 35 It Oa 10 4 hM 8 41 t O 7 10 M lUtt lt 7 t 7 4 i oj l it t 8 8 17 l 4l 1 tl l St Jt t t 7 0t I t M 0t tt 10 84 hg vertrokken en abte 1 $ TeneUUendc naden voorwerpen Het mocht den gvengen wachtmeester der marecbansaee gelukken dan verdachte toaschen Hengelo en Oldenzaal aas te bonden terwgl hy nog in t bezit der gondon sieraden was Morgen wordt de verdachte naar Almelo overgebracht en ter beschikking van des otflcier vaA jostiiie gesteld Een rechter in Oeorgla V S had onlangs recht te spreken onder soortgelgke omstandigheden als de om zgn wgsheid vermaard gebleven koning Halomo Twee jonge vrouwen verschenen voor zgn rechterstoel en beweerden beiden de moeder te zyn vap een zuigeling van zes maanden De rechter kende gelukkig zgn Oud Testament en liet een groot slagersme komen Het kindje werd op de tafel gelegd en de rechter zeide bet kind te zullen in tweeën snyden iedere moeder een helft Haar beiden kregen het op haar zenuwen en hier begint de afwgking met Salome s uitspraak beiden vluchtten terwgl zg riepen Berg bet mes weg 1 Laat bet kind leven Houdt het liever zelf Geen der twee moeder keerde terug en de goede rechter heeft zich voorlooplg met de verzorging van het wicht belast Koning Leopold sehynt hot met zyn anto mobielhartstocbt werkeiyk wat al te bont da maken Na zyn debuut in Fargs waarby hy een equipage aan gruzelementen reed vertoont hy nn byna dageiyks zgn meesterschap aan de Brusselsche bevolking Doch deze ia daar slechts gedccltelgk van gediend Ten minste in de BruaaeUche pers wordt algemeen besproken dat de Koning wanneer hy in zgn tuf tnf nitrydt lo aan zyn automobiel de voorgeschreven nammerplaR milt 2o wegen bergdt die voor automobielen verboden zgn Bo sneller rydt dan de reglementen op het voerwezen het toelaten lo dat de politie agenten een oogje dichtdoen en hnn proces verbaalboekje thuis sebynen t $ hebben gelaten wanneer zy in den verordeningen overtreder hun Koning herkennen Te Boertange kwam dezer dagen zekere H met zgn 17 jarigen zoon temg van een vsrbiyf in Prsiaen waar hy eenigen tyd gewerkt en een Sink loon had verdiend Hy gaf dit aan zyn vrouw doch werd door baar en een jongeren zoon zonder eenige aanleiding plotseling aangevallen met booten knuppels en z66 hevig geslagen dat hy moord I begon te schreeuwen Do dorpelingen hiiorden dit doch konden niet tet hulp komea wgl de deur van binnen gegrendeld was Ten slotte wist de man tooh te ontvluchten naar een zyner vriaaden en keerde den volgenden dag weer naar Duitachland terug Tegen den avond kwam nu de dorpsjeagd in groeten getale byeen en sloeg al de ruiten in waarna in de woning byna alles vernield werd De vrouw vluchtte toen ook naar Pruisen om haar man te baUn 10 11 11 01 11 0 11 1 11 1 11 11 11 14 11 10 10 1 ♦ f ll 4t f U tl 11 41 11 10 i ll tl 11 08 ll tl 10 t 10 4 In Peterbof de residentie van den Ruasischen keizer is een stelling ingestort waarop veertig werklieden stonden by de in aanbouw zynde nieuwe militaire rgscbool HeV sehynt dat de aannemers van het werk de lebuU dMgeD van tet ongeval door het gebruik van ndengdeiyk maUriaal Twee der werklieden zyn door de btlken en binten afgrgseiyk verminkt en twaalf zgn er gevaarlyit gekwetst De toestand van een dezer is bopeloo Nabg Wheeling in Oos Tirgime Amerika is een trein met 200 reizigers op de Ign naar Cbeeapeeke Ubio verongelukt Naar luid der berichten was de brug over ds rivier Geenbrier door het stroomende water ondermgnd en ingestort op het oogenblik dat de trein er zich op bevond Men gelooft dat alle reizigers zgn omgekomen maar byzonderbeden ontbreken tot oog toe daar de telegrafische gemeenachap met dat distriet is verbraken De Eebo de Paria vermeldt een eigenaardig gevolg van Kruger a reis De maatachappg Pinard die aan de Fransche gevangenen op SI Helena de gelden moest zenden voor bun terugreis naar t vaderland heeft van bet Britacbe departement van Koloniën last ontvangen die mandaten voorlooplg niet meer sit te reiken De ontvangst van Kroger in Frankryk is aan dezen maatregel natnurlgk niet vreemd Verder weet hetzelfde blad te vertellen dat Chamberlain niet naar Beriyn is gegaan op een wenk van daar De ontvangst van president Kroger in Frankryk zou al Chamberlain s plannen waarvan by zich Zoo veel voorstelde in de war hebban gestnord De gieeitdrift te Pargs moet anders wel zeer buitengewoon geweest zyn De Parysche correspondent van de Uagdeb Ztg die Rocbefort en Dmmont uit hun verbanning Uarehand nit Afrika beeft zien terugkeeren en die tegenwoordig is geweest hg het bezoek van den tsaar en de taaritsa heeft te Parg nog nooit zoo s geestdrift gezien Het is geen deel van bet volk geWeest maar het geheele volk dat den president toejuichte Toen de president later op het balkon verscheen met zyn ach terkleinzoontie werd de opgewondenheid onbeachrgtelgk angatwekkend Krttger hoeft Dinedag middag tal van deputaties ontvangen eu de politie bad daacvoor de straat by het hotel afgezet O a kwam Rocbefort aan Kmger een eeredegen voor Cronjè overhandigen waarvoor de Intransigeant een insehrgving had geopend De degen ia zeer mooi de gouden in de kleuren van Transvaal rgk geëmailleerde greep stelt een Boer voor die in wapenrusting dan gekroonden Britschen leeuw die tegen hem opstaat met de handen worgt Kochalort hield een toespraak die Kruger kort beantwoordde Verder heeft Kruger oen delegatie van leerlingen van het landbouwkundig instituut en van het lycéo Charlemagne ontvangen die hem een brons van den beeldhouwer Merciè overhandigdan David voorstellende dia zyn degen scherpt ll J 7 H f f f 4 47 f t 4 14 f t 8 f 4 44 f 4 1 f f 8 1 4 4 8 07 tl 1 44 II 4 t tt It tl liSU 1 41 11 01 l a 0 7 10 7 tt 7 s 7 8 7 00 7 84 t O Eindelgk hebben de studenten den president hun hulde gebracht Ëen 2000 waren op het plein van de Sorbonne bg elkaar gekomen om een adres te gaan aanbieden De stoet ging in geregelde orde Leve Kruger roepende en de Harsellloise zingende Uit een raam werd toen een handvol centen an ailveratukken gegooid De studenten warm zeer verontwaardigd orar deze balaadiging en liepen op de bureaux van deNoordduitache Lloyd toe wier beambten verdacht werden mat geld gegooid te hebben Verschillende commissarissen snelden toe en voorkwamen een botsing Toen de centanregen opnieuw begon steeg de woede ten top De onderdirecteur van de gemeentepolitie liet toen de bureaux van da lAoji sluiten en het balkon van het Grand Hotel ontruimen en hg voorkwam daardoor ernstige gebeurtenissen zoodat de studenten het Hotel Scribe konden bereiken Alleen de leden van het comité en da dragers van en bloemenmand gingen naar blenen Kmger ontving de delegatie van 20 studenten Een der studenten nam het woord en zei dat indien de president dit aan de jongelui vaii de scholen toestond zg door de leden een algemeene petite zonden laten teekenen om arbitrage te verzoeken Die petitie zal dan tot alle staatshoofden worden gericht De delegatie der tudenten beantwoordende moedigde Kmger haar aan en petitie in het belang van arbitrage te laten teekenen want alleen arbitrage zal vrade en vryheid brengen Krager sprak de stndeatan over de Boeren die voor bun vaderland gestorven of gevangen genoman waren Daarna kwam hy mat vier studenten op het balkon Een geestdriftige toejuiehiig barste los Posteriieu en Telegraphic Vacante directies Post en telegraafkantoor te Weert aarwedde f 1900 en vrgo woning Pensieen grondslag f 2200 Borgtocht f 6972 reëel Poeten telegraafkantoor te Smilde Jaarwedde f 1700 en vrge woning Pensioengrondslag f 1900 Borgtodbt f 6305 raSal Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienatvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge da bepalingen van bet Kouinklgk besluit van 21 Maart 1891 no 17 de poatambtenaron voor eerstgemelde en de talegraafambtenarea v9 or laatitgemelde directie den voorrang Sollicitatiea in te zenden v6ór 15 f ec a a 1 Do commiezen der poatergan 2da klase H Vogel vaii a Gravanbage naar Middelbsrg S de Witte van Ngmegen naar Rotterdam en C J Beelenkamp van Middelb rg naar Venloo i de commiezen der poateryen 3de klasse C R van Griethaiteen van Rotterdadi n r Venloo H J Eyael vanTilbnrg naarDeUt K A van Langeraad van Maastricht naar Amsterdam en K van Ham vièAlmelab naar Gtoningon j de commiezen der poatargen 1de klasse P J Kraft vanDelftntar aGravenbata A B van Boers van Amsterdam naar Buanm en J H van der Pant van Venloo naar Ngmegen de commiea dar poatergen en telegraphie 1de klasse H A M van Peppel van het spoorwegpoatkantoor No 2 atandplaats Rotterdam naar Maastricht l IstnniwUaMl tmik l l f 17 l f U a T f f f l tt to 81 8 7 08 7 8 8 il i f f f f H 4 f f 8 4 f f f f f f lo H f 7 1 7 t8 l tO Ut 47 l 0 lO l u l i 8 01 I H9 17 lt 1 14 i i c t 4t t 5 4 10 1 lO U 10 4t 11 1 i8 10 10 17 10 10 14 10 4 ll U UU de telephouisten raej A A A Tiaaot vanPatot van Utrecht naar Tilburg mej L E Zwart van Rotterdam naar Utrecht en mej A A M Wond van Amsterdam naar NJMwediep de klerk der poatargen en telegraphie 2de klabse mej H H A van Diggelen van Bnseum tgdelgk naar Amsterdam tele GeplaaUt 19 Nov Te Rotterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse C H P van der Velden was met militleverlof 16 Doe te Amsterdam de adspirant opzichter der telegraphie B Raven thans met I militieverlof Ontheven van zyn beheer 1 Dec De directeur van bet post en telegraafkantoor te Weert A H Loder en werkzaam gesteld ten telegraafkantoro te Rotterdam Eervol ontslagen 1 Mei 1901 De brievengaarder te Noordwgk aan Zee F de Sitter op verzoek Benoemd 16 Nov Tot directeur van het telegraafkantoor te Vlaardingen de commies der telegrala lotS klasse J L van Koort tgdelgk belast mat het beheer aldaar 1 Dec Tot brievengaarder te Achlum P Felkers thaoa brieven en telegrambesteller te Worktan 16 Dec Tot directeur van het poft en telegraafkantoor te Asten W Bingnalda thans in gelgke betrekking te Smilde en te Goedereede H van den Heuvel thans commies der telegraphie SdeJ lasse te Wagoniiigen Tot klerk der postergen en telegraphie 2de klasse te Amsterdam telegraafkantoor mej Gramberg L 0 Lagers mej W C r idgk H van de PoU mej E C Claasmej E Wolf S Davidson mej H H Kool D van Straaten mej M H Tromp mej A J M van Gegteabeek W K Sasburg J M Redsma P Leudsehar H J Doedens N Donkersloot G Hartman H H Veenhuia L J Anderson J D Prior J P Buya A de Vroom H Pioterse J G Groeiewond J H Wilmes J Stoker H Hamatra W Hoogendoorn L de Boef M J C van Swieten Gt Keyser J A Zeilinga W Bennema J Medendorp J Kuiler H Ledeboer B Kieviet L Sytsma H Wigers ma J K Jireedland J Langerhorst E Bastiaan A H Dgkstra F Mulder 8 van der Wonde J H W Kroydenberg K deBoer 8 Bnruma A 1 Bnit H A Hoekveld R J van der Schoot A Gelderblom H M Scholte o J Scnerea J T van der Linde van Sprankhnizen J Khas T J K Kuiler H Maks L E F Peters en W Luigios te Rotterdam telegraafkantoor J Panwels J J M Mntsaers mej M Lamster J A Wemelafelder H H PnU L van Brakel J W F van der Schugt G 6 Henry M de Grnyter J L Berton J B F van Linachooten P van West F W van Gulden A van Dia J H Manti F H W Dobbelsteen é C Gutterwyk F van Popering Lokker J Bal C Smaal C van Spinnter P ee Mol E Zelliasen on H van Meel Verplaatst 16 Nov De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A van Nieowentingze van Amsterdam telegraafkantoor naar St Maartensdgk 19 Nov De klerk der poatergen on telegraphie 2de klaage A Absil van Zwolle telegraafkantoor tydelSk naarMeppel 26 Nov De klerk der posteryen en telegraphie 3de klaaae R P Goudacbaal van Rotterdam telegraafkantoor naar Doetin chem STADSNIEUWS GOUDA 29 November 1900 Ten bate vali het Heratellingsuord te Lunteren gaf de Amaterdamache OnderwyzeraTooneeïvereeniging hier eene Vooratelling van het bekende grappig blgspel Pension SchöUor gevolgd door Een kop thee Een atampvolle zaal waa het bewga dat er ia Qonda ambitie genoeg bestaat om cene Tooneelvoorslelling by te wonen die wat belooft al beeft het gifede doel daartoe ook leker het zgne bggedragen Onwillekeqrig dachten we aan onze Abonnementsvoorstellingeo die tegenwoordig zoo weinig publiek trekken De reden ligt bepaald m de hooge entry s Men zou met een matiger prgs veel betere zaken doen Het waren nu dilettanten die ons een proefje van hunne oefening in de kunst gaven n daarom moeten we in onze beoordeeling niet ta streng of liever wat toegevend zgn Een ding hinderde onï den heelen avond Hen sprak te boekerig En nu waren bet toch leden van den Bond van Ned Ond die we hoorden en die meerondeels graraa voor eae vereenvoudigde spelling en voor het Afschaffen van woorden die men in de be ehaatde spreektaal niet meer hoort Men bad dan alvast niet de heele voorstelling door het woordje gy moeten gebmiken lat klinkt al byzonder houterig Behoudens deze opmerking werd er vfg aardig gespeeld Se rollen waren goed verdeeld en de Dames dia Baawerkten haddan ear van baar werk vooral Uaj A M S Jiad in het nastnkja meer gelegenheid om uit te komen ea gaf daarin bewgzen van goed overdacht spel en van aanleg voor de kunst In het derde bedrgt het het ameublement van de kamer alles te wenschen over Bg een rentenier als Klaproth ziet het er zeker niet zoo kaal uit En dan geen enkele schilderg aan den wand Het aardige optreden van Klaproth en zgne omgeving maakte veel goed en wg wenschen de Tooneelvereeniging op hare verdere reis naar andere plaatsen veel succes toe Het goede doel verdient dit alleszins Men verzoekt ons mede te deelen dat door zeer welwillende medewerking van de zyde der Directie der Nederland che opera opnieuw eene regeling omtrent bet bespreken van plaatsen is getroffen zoodat dit voortaan weder als vroeger zal kunnen geschieden Ned Opera Rotterdam Zondag 2 December a s Mignon Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 29 Nov s avonds 7 8 Café Schaakbord Aan de universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap op stallingen de heer F H Kranenburg geboren te Gouda HiisiRicHT Ds J F Jonker alhier beroepen naar de Geref kerk te Hommerts Jutryp hoopt Zondag 16 December aldaar zgn intrede te doen na bevestiging door Ds Willemse van Ondega WoERDES By Koninkigk besluit is T Kielstra te Middelburg met ingang van 21 IflSBcomber 1900 benoemd tot bchoolopziener Itn het arrondissement alhier CiPi ELLE l D IJesEL Mej M N Maan onderwgzeros te Nederhorst den Berg is benoemd aan de Prins Alei school alhier en hoopt 1 Jan a s in functie te treden WinDisxvïBii Beroepen bg de Gereformeerde Kerk alhier ds J L Schouten te Hazerswoude VERSCHEIDENHEID Keizer Nicolaas moat sinds den aanvang van zyn ziekte meer dan tien duizend dreigbrieven hebben ontvangen waarin hem wordt voorspeld dat mocht hg van zyn ziekte herstellen hg niet zal ontkomen aan het loË dat zgne haters hem hebben bereid Volgens de Kurjer Lwowskie is bgnahet güheele keukeupersoneel van het keizarlgk paleis ontslagen Hetzelfde blad meldt dat op hot oogenblik negen geneesheeren over den Keizer gaan en wel vier Busaen twee Duitachora een Deen een Fin en een laraeliet De geloerde heeren zouden onderling gedurig overhoop liggen over de behandeling en men zoo in hofkringen den langzamen gang van de beterschap voomamelgk daaraan toeschrgvcn Deze laatste mededceliug verhoogt het vertrouwen in do eerste niet ttAKH TIiERICBTBN OoUdA 39 November 1900 Granen Jarige tarwe wordt schaarscb endaardoor wekelijks duurder betaald Ook mais weder hooger verhandeld Overigens onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsche 8 20 jl 8 50 Njpuwe dito 7 30 d 7 50 Mindere dito 75 i 7 Afwi kende 5 6oi 6 a5 Polder 6 i 6 50 Rogge nieuwe Zeeuwaclie ƒ 5 50 5 75 1 Polder 5 5 25 Buitenhindsche per 70 kilo 4 70 i 4 90 Gerit nieuwe Winter 4 60 il 5 Zomer 4 75 il 5 CbevaUier 5 5 5i75i Haver per jiect 3 30 i 3 50 per 100 kilo 7 i 7 50 Hennepzaad Inlandacbc 10 50 a 11 BuitenlandKhe 6 35 a 6 75 Kanarieiaad 7 4 8 35 Kooliaad i Erwten Kookerwten 10 f 10 50 Nietkookende ƒ 7 50 a 8 Buitenlandiche voererWten per 80 Kilo 6 ao a 6 40 Boonen Bmineboonen 9 50 a 10 50 Witte boenen a Paardeboonen ƒ 6 35 a 6 50 Duiveboonen 6 75 a 7 10 Mai per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 6 50 a 6 6a Cinquantme a Odessa 7 35 i 7 50 Karweizaad per 50 Kilo k Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel matig 19 a 33 ct par half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 19 a aj ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug ƒ 0 80 a 1 10 per week Vette Schapen n elgke aanvoer handel matig a Schapen goede aanvoer handel traag 13 il i8j Nudltere Kalveren redel aanvoer handel matig ƒ 6 i 9 Graakalveren ltd aanvoer handel iets beter 38 i 58 Kokkalveren 10 4 17 Kaas aangevoerd 64 partijen handel matig ie kwal 38 4 39 sde kwal as 4 37 iwaaidere 30 NoordHoUiodsche 4 Boter weinig aanvoer handel matig Ooeboter ijo 4 1 40 Welbeter 1 10 4 i o FwTiwe Winterstoffen voor HEEttKN KLEEDINÜ A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Teteyt f 1 at Beurs van Amsterdam latkri 81 t 88 88 NOV I Vthra KinaaLiSD ü t Ned W S l i tl dito dito ditc 8 IjS Vd duo dito duo 8 I as a lOOV lTu i inwhr Tina isaa ai a aa 8t OoaTln übl in vapiar 18S8 t tS dito ia slverltat l tf H FoaTOaAL OKI net ooupoo 8 ♦ is dito tioket 8 l4Vi Bl u l ÜU Bianml 1894 41 81 duo Oeoon 1880 4 I a duo bi Roihs laaa 4 aa Vit diio hg Hop laas ao 4 e d lo u itouil Imu 1888 a dito dito dito 1884 I l01 H s Ürxlila Perpel sokuid 1881 4 I 87VsTeiKlu Oepr Couv leen 1 8 0 4 8 Ba U eaing wile D at Qecleamn uriaO a8 ZmnAra Hp V oblg I8tt Mliloo Ub it 8ok ISaO 8 10 VtHueiu Olil 4 oabop 1881 84 TVariaoia Obligslion iaat 8 800 BoniaSAa St d Uu 18a4 3 tl Nan N Afr H a le i umU t i AnDd b Tsb H CenifioatDi 831 DeliUuuehaiip dito 488 Aro Hypolheakb paudbr 4V CulLMii der Ned Himdelmsalub duo I 1841 N W 4 Pao H p h paadbr 81 t Bott Hjpolbeekb psadiT 4i Utr Hypotbootb dito J OovrSNE Ont Honit bank aand 1 tt ReiL H olfan kbaiilipsL db t 11 AMiaiKA Eqiit hrpolb paodb 4 80 4 tt s 1 l of 114 I Mmw L J Pr Li o oorl 8 8 VlD HoU lJ 8pour Mi a nd lU Ij tol Kip 81 Spw aaod l 10 N d Ii d Bpoor egm aand 884 Nod Zuid Afr Spin aand 8 tttV dito dito ililo 1881 duo t 100 laui Spoor 1887 8 A Eobl 8 88 ZuidItal Spwniij A H obl 8 S8 Pol WBTSobau Weanen aand 181 Bon Or Rua Spw Mg obl 4 S7 Baltiaabe dito and Vksiowa dito asod 8 livaDg llamhr dito aand 8 i nrak Ch Asow gp kap opl 4 I dito dito oblig 4 Aiaonu Coat Bao Bp M j obl t qfio kNortk W pr 0 v aand 7 V dlitodlloWin 8t P6tor obl 7 141 Denver k Bio Hr Spm i erl v 4 at Illinois Central obl ln lond 4 lOt Loaisv l Na hvilliGerl v aan l 74 Meiico N 8pw MH lehvp o 8 104 Miss KaniBs v 4pCt pre aand 87 N Tork ünUBio k West aand at Ponn dto Ohio oblig 8 On on alit lobmlngoud t a sBt Paul Minn kllanitobl ün Pao Hoof Jün ob ig 8 481 dito dito Uua Col la hjrp O 8 Gallaiia Can Soulh Chart r aaod 881 Va O Rallw k N l lo k d 0 0 AmaWrd Omnibus M j aand I 180 Botlaid TramwwMaals aaod tlO IClli Stad AniteMam aand 8 lOf Htad Bo tiirihioi aand t 1 109 B lAia 8lad Aotwarpm 1887 t J a glad Brussal 1888 ti 3 100 Uoao TliaissRMUIlrOwlsah a 1 117Vs Ooann gtaauleniia 1880 8 117 E K Oost B Or 1880 t 1 101 traan Stad Madrid S lata 1 84i MiD Ver Bss A b 6po l oort tt de DUVEAUTK S in MANTUS COSTUMES Robes Japonstoffeii net bgbehoorende gameariiwan Bioiisen Pelcaoirs eu Pelterijen O SAMSOM Burgerll Ie eStaad GEBOREN 27 Nov Hendrik ouders H Blok en E L van Leeuwen OVERLEDEN 28 A C Wnyster wed M H Klnytman 87 j L Luyt wed O van Willigen 84 j 11 m OEHÜWD 28 A Borat en E Martena J ff Versnel en N van Vliet W A Oeraie an F Uittenboogaard Reeuwljk geboren Tggje Hermina ouders P L Hoogendgk en H Oudshoorn Alnolds Maria ouders G V Streng en A van Dijk Martha ouders E 8chouten en P vanVeen Jan Jacob ouders M Boer en E de Knecht ÖEHUWD ö Koopa en J van Knyk p Hottdijk en J C Blonk Vnjdi s avonds te op 30 November 1900 des avonds ten 8 nor in het Kerkgebouw der REMONSTHANTSCHE GEMEENTE Spreker Dr J A BEYERMAN Rem IVed te Amstardtm Onderworp Onze lodsvoorstelling TOEGANG VRIJ Namens het Bestuur T CREBAS Sacretaria KON SCHOUWBURG DEN HAAG Zondagmiddag 2 Dec te 2 uur Voorstelling van de Kon Franache Opéra MJliüi mi BALLiEV Verminderde prgien Kinderen beneden IS jaar halt geld s avonds ta uur IF TJ S X ilnderllnge Noord NMinrIanilsclie ebzekeringM aatschappu ipesligil Ie lEËliWiRUEN Deze Maatschappy is duor bare inrichting 2cer raorOeelIg en nalleée ZjJ verzekert Bnuéete en J aar l tt m nder etnlge tnlage by do tootreding terwyi men zich alechts voor een M jaar verbindt zy vergoedt voor Rundvee 90 en voor Paardon 79 der ingeschreven waarde Sedert haar ü jarig bestaan heelt zy zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Byna tl OOO poliaaen zyn reeda afgegeven De inrichting ia op zniver coöperatieven grondslag en directe tlitbetaling gewaarborgd OcermI its Xeéerland o He 4e MUKIt rKH geeraaga Inlichtingen verkrygbaar ton kantore der Maatachappii Willemskade 41 te E mKVW tHUKJS SÊeeUugê Comgreêtén 4t rl Ifetten ter botengeling van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig 1 Gewapend met ona heilmiddel ei n M I kan iedereen zyne eigen familie van de drankellende bevryden zeilt buiten medeweten der Igdera Nadere inlichtingen verstrekt gratis au Iranca da Firma J J0SKPHU8 Me maag MT Wie werkeiyk pry8 stett aan UKOEMJH te hebben laat zich fotogmliTrcn hi de rntografieeke HuHêtlurlchHag STTJIDIO Fl SINGEL 661 Zt nuw en Ylaatflijders wordt nit overtuiging als een werketgkfl hulp m den nood het boek I3iaad ©Trex aau bevolen Na ontranf st va a ndreii per hriefkiArt nordi dit boekje franco per poii toegeïondeii door BLOKPOëL S Bookh Zalt bommol