Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1900

ï No 8306 Zaterdag 1 December ItfOO 30ste Jaargang O Kort oTenric t on er Prijiconrant SaERRIE S Pale en Gold Dry van al I 16 50 per 12 ilesa g HOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 1 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEÖA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k i 1 75 1 2 25 f 2 75 J 3 26 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY i 25 g Per Fl Per Ank 45 Fl I g b LISTHAC Jk I 1 65 Nto f 27 75 og g j CHATEAU VALBOSK JP 0 75 31 2 St ESTEPHE 0 85 86 g St EMILION 1894 1 2 j 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 agS 2 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S 2 8A0TERSE 1 42 f5 iS S ZELTINGER Moexel 0 90 37 50 C 3 BOURGOGNE 110 47 S 2 De fiesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden è 3 ets per stuk ternggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAfil Gouda ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefsMi Ut at De VitgHve dezer Courant g eschie t dag el ijk met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post J 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CEATEK TUefMi Ns at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uor des nddd u o o Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakliiüzen gelegen te tiouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendewcg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en pGrafdecoraties Corbeiili Jtrdinières llouquetlen enz GRAF ea F£ESTKRAKSEN iroote voorraad KAMKRI LANTEN kmkii m oiid Tli Ud van Tulni n Alleen verkoop voor UOUDA en Omstreken van lJIH tTEN Cll EK Dood alle Insecten Door biJvoBglng van 40 deelen water ïorkrjgt men een voor insecten doodend vocht Onschadeljjk voor vruchten bloemen en planton V Liter l 0 50 V L i 0 80 1 li I 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 wie aeker ngn wu d Bchte Ëlkttl Caeao ta antvaaiu wunengtatalil wi oa val prmbiamioien tal den handel gekomen ondar i m naam lea aitvindeni Dr UlobaelU vemirdigd op da beat maohinea In bet irgrcldbéroemda étabbllwiawit van Ctabi BtoUwerok to Kmlen tltalw J r n2ie 2iieliy Cikel Cacao In vlerkantaD bn Dm Sih l OHW h Mt Mik fitoakt ane aangenama gaund bank vra 4enlijksch gabtuik ifmk Ikadifili na t pcoder vuur aan kap Cbooohttj il la a genoeikraektiga drank diarrh e almata att wmk Verkrijgbaar Ml Asotbekers au V Ko V Ka TT85r rm IMI 0 n3ra lv ta woac i ar Mt IM tand luRiw atlMktoil Amiiterdam Kalveiattaat lU TUttty a Wo dnbftliin H la ff be t wuwld liukeml on Hro md OnoTflrtroffen Diiddel hl ull Ua II o r t L o u g I e t r I laagiUkten eiu Inwndig l oowtil all ook uitwuuilig in bijoa Ut Eiektegavalleu mot gwA iievolg I nun l wooden CrUa pcrflacoS 1 1 1 per wM I IM TUwrj i WoAdtnalf bozit eon tiUnog oQgokaudo gonaeikraoht ea boilumo werklux Mftakt laetwtat Ike p iü ke D gevaarvolle oporntte roUooI o orbwhir Mol doze iHlf werd oen U aar oud ioor uBgenee li k rchoudeti berii I l en onliun oen l ijna iSi aar kankerlUdrii geneun Hmnit genonug ou voKaahtinjl der pgnen bij wouden untitokuigon ens Tftn allertei aard Prtjs per pot 1 1 60 per post f 1 60 ïontraal Dopftt voor Noderlatltl Apotbokrr IIKMII t OEIIN HokinS Aniatonlani Im a rillKURY 1 I TVermat W ItuhiUck i itcri ich ndivTB tiMilM ut U antbia gu kg jut Uatml UtpAt baaden lakiaS tmilorlaai Nieuw onovcriraflen Prof Dr I ioben wollMkend UKOW SBACBTjILIZIE AU n bt mat Fabmkimerkl tot vourt4lQr nde radicale en ikere garieting van alle leltt de met t hardnekkige miiwh tlekteti vooral ootatsan door lapMB atdwalingen op jeugdigin leeltwl totale geneiing van elke twakte Blee i joht itenaowdheid Hooldpijn Migraine Hartklopping Maagppn slechte pijsvertering Onvermoged Inipntenz PoUutioue eni Uitvoerige prospeotAraen I 1 I r each n 1 II ft S i dubbeh llosi li i nlrn l DepAt Mattb v d Vecto Zaltlxiiaraol I pSl i M Mlian t t o Botlardam r lUppel a irav cubage i 1 llnlmrann 1 J nt J Cjn HoMordan Wolf k rouda on W aUo dnigialen Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van konde of overlading van demaag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te konde spüzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Vaagkuuirrh Mnaykramti nttypOneii nioelelijke t p hverlertiiy ol eemHimlug op den hals gehaald hebben zg hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelgke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zijn Het ia Deze Krmdenwjjn is uit voorlrelfelijke geneeskrachtig bevondene krulden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen vau den mensch zonder een laxeermiddel te zi n Krnidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed OoOr het op jnisten tijd gebruiken van Krnidenw n worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdruk Men moet dns met talmen er eene proef medete doen Symptomen als hmidpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen W en de onaangename gevolgen daarvan als I V VrBlUppiUK benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag ek darmen I Schraal bleek uitzien bloedatmoede Ter7al van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en eeh ziekeljke toestand van do lever Bö gebrek ftan eetlust evenals herhaalde hootdp nen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering I prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrilke atteftett n dankbetuigingen bewii en dUI t r KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 1 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Grav snhage enz alsook in allo grooto en kleine plaatsen van de 1 provincie Noord Holland n geheel Nederland in de Apotheken i Ook verzendt e Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prgzen naar alle plaatsen van NederlandJ Voor namaak wordt gewaarschuwd Men veri4f isluii gd MT Hubert Ullrlclt sche KruldenwUD 1 MiJn Kruidenwijn is geen goheimmiddel zgn bestanddeelen ztjn Malagawijn 4 50 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wju 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 80 0 venkel an s alantawortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalnoetWortel 10 0 Deze bestanddieelen t worden vermengd Levensverzekering MaatBcliappfl DOttllKÜCUT Goedgekeurd bij Kon beSl van 10 Nov 1873 No 21 MaalschappelUh kapitaal f 2 m U U0ü geW gepbisi VERZEKER © BEDRAG RESERVE 36 800 000 30 September 1899 6 196 000 RESERVE o iao uw Sluit A1 E K soorten van veriokeringoiKop levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens dd 1 vtste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan t HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspectean en bü de Agenten in alle plajttsen van Nederland Gouda Druk van A BRINI MAN Zn üpeabara AanV esteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den Un DECEMBER 1900 des namiddags tan twee nr e in het Raadhuis aldaar biJ enkele inschrijving aanbesteden De levering van de voor de Gemeente GOUDA gedurende A 1901 negentien honderd een benoodigde materialen Perceel I Boutwaron 2 Uaerwerk 3 spUken en Uohte IJaer waren 4 Koper Lood Zink en Sol 5 Vertwaren en Olaa e Teer 1 Kalk 8 Qrint 10 6000O vlakke VeobtMhe Straatklinkers Waalvorm IL 50000 vlakke Veohtlobe atraatkllnkers Veobtvorm 12 80000 Blauwe UselstraatkliDken 13 30000 Uselmetaelplavel U 15000 Ben deml rétaUldï V 15 Het Plaatsoen en Boom gewas De Bestekken liggeü ter lezing op ds GemeenteSecretarie en het bureau van den GemeenteBouwmeester PrU trekkiiig 12 Deci niber SOOO OOO IHIKI aU ho jfil r 3 il hft Wkkii fll ir vii1 bimlt de ni uwiie £ ivldvertuiiug diu duur tin tioottu ReKronti vkü Hamburg gueil uksurd en R tarl urtctl u Uk vonnltwlttta iunoUltHg thd htjl niuuwv t lmi liiSiaHl ilairiti iiiti in den luop n iliiclitk Wtftiiigti maandeu iii 7 vur ottnguu v n U8 00 loten b7 010 prÜBuii budmguiKU 11 202 000 Ma ter volledig beBÜssiuff xuUrn oiiditr beviaden tich hoofdpr z tu el SUO nnO Mark sbeclftal coli Ifi pri 1 ïpJiWiM Uil pryz RM prqx a M IlSpnjE iM tOSOvriJE M 30968 prijz a M 200 l O 148 M 7S U II tM lO lO i iM B ono a M aO i OÜfi a M ïOO Ofltt JL li O OOO 75 00 l prga B itOü Ï OflO 1 E 00 i ono 80 tiV 50 lOOJ priji 1 pry i M 2 pnJMü ik M l prgs M 70 00 es O i 1 irij ik U fl 000 jl prqa i M 56 O0d I pryïrn a M tO OnOJ l prqa l M 4 00 prij M 8 O iOl 1 prya a H TQ OOOl De aaustaand eerate prijtlrekking dovt grooie door den Slaat gowi afborRdt Geldwrlotinic hrert u o U tnlkt van ambtsweg V npnald planta op den 12 December k I et kolt Idfrvoor I gdlteel originueMot aleohta U vk tl offl 9 B0 1 half I I 8 1 78 1 kwirt lVl 0 tflKeti inxendmg van het edrtg per pottwiaul of tegHii rem oufa KWh b tulli igen worden onmiddellijk met de meeste ttjrifvuldiglifid lennitvpar ru gebraoU ieder spuler oatvafigt vau oaa da van hvt wapen VKD den laat foqrtwne Ortginesla Loten irif in haudeo Uij iedere beite liiiR wordt het tereifcbte officieele Ds uitbetaling der pryBen gesobiedt ateeda prompt onder aarborg an den Staat en kan door reabtatT eki lie toeKonding of ook br t vorkiexing der BelauKbebboBdeo in alle grootere plaatwQ van Nederland plaata hebben Qni debiet ia steeds door bet geluk begnnsttgd en on ler vele at dnre aaaxieoLtjIie prijzen hebben wij msormalen volgens offio eele bevijzen da eerste Hoofdprijzan verkTcgen en onze ticgtinatig n zalf uitbetaald o a Mark liO OOO 100 000 80 000 8 000 40 000 enz Het is te vourainn d t bq date op den heoht iten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene uiterstbelanxrijka deelaemttig bepaald kan w rden gfrekaud men gelieve derhalve wqgeos de reeda ophanden zijnde trekking alle orders ten tpoedigate reofatatreeks te zen dea aaa Hauf manii filimoii Bankiers m Geldwisselaars ie HA i LUG P SHiermede danken wg voor het vertrouweuB ons tot hiertoe geschonken en n bg bet begio der nieuive verlotinK ter deelneming inviieirend xulleo wij ook voor het vervolg zorgdragen door een atipte en prompte bedienin de tevredenheid vak onze geëerde Begunstigers tt verwerrsn Bulleolanüscli Overzlcbt De waarnemende voorzitter der Fransche Kamer de heer Cochéry kondigde gisteren aan dat bü en interpellatie van den afgevaardigde Dennis had ontvangen betreffende Frankrijk s houding ten opzichte van den oorlog in Zuid Alrika Minister Delcassé acht het volstrekt niet nuttig het debat over deze interpellatie te openen en zegt hiJ in de builenlandsche staatkunde is datgene wat niet nuttig is altp op de grens van het gevaarlijke De heer Denis trok daarop zijn interpellatie in en telde daarvoor een motie in de plaats zeggende dat de Kamer zich gelukkig acht den president der Zuidafrikaanscbe Republiek bü gelegenheid van zijn komst Frankrijk s oprechte ea earbiedige sympathie te kunnen betuigen De heer Foumier stelde een andere motie voor waarin president Kruger een eeresalut wordt gebracht en tevens den Britsche democratie hnldo wordt betuigd De heer Cochéry verzocht der Kamer zich niet over te geven aan een betooging die verkeerd opgevat zou kunnen worden De heer Foumier trok toen zijn motie in waarop die van den heer Denis met algemeene stemmen werd aangenomen Er werden 559 stemmen uitgebracht Onmiddelliik na de aanneming van de motie Denis begal de groep der nationale verdediging onder leiding van den afgevaardigde Georges Berry haar voorzitter zich naar president Kruger om dezen van het aannemen der motie in kennis te stellen Kolonel Pilcher s colonne dia onder opperbevel van generaal Knoi met Barker s colonne samenwerkt tot achtervolging van De Wet na de ontruiming van Dowetsdorp had heden een fiink gevecht met de Boeren De vgand beschoot een Britsche batterij n ot een vüftienponder door de Boeren bij Dowetsdorp buitgemaakt De Boeren werden klaurblijkelyk volkomen verrast president Steyn eli De Wet trokken haastig westwaarts af De Engelschen namen twee wagens met mondkost en kleederen die zonder twgfel te Dewetsdorp buitgemaakt waren ook vielen bun 300 op bol geslagen paarden in handen De Britsche verliezen bedroegen een sergeant gesneuveld en zes man gewond Er werden op het slagveld vele gewonde Boeren gevonden Het heet dat De Wet en Steyn nu gekampeerd zijn tnsBcben de Engelschen en den spoorweg Het Britsche kamp is op onge FEVILLETOX 46 Onder aan stond de opgave van den raad van beheer die bekende namen bevatte en waaronder ook die van den prins schitterde Dat gaf eene ontzettend oote opschudding in de handeUwereld Prins Panine de schoonzoon van mevrouw Desvarennes was in den raad van beheer van het Algemeen Crediettonds I Was de onderneming dus goed ï Men raadpleegde de patroon die v66r alle eerlijk en rechtschapen verklaarde dat de zakk maar zoo redelijk was en alles deed wat sij kon om hare om vjng te ontraden al was bet voor nog zoo weinig aandeeten te nemen Met de tutgifte ging het jammerlijk slechC De groote bank toonde zich vijandig gezind en de ijapitalislen bleven wantrouwend Herzog ontving eenige millioenen aan kleine inschrijvingen De portiers en keukenmeiden brachten hem hunne paarpenningen Hij genoot de gansche opbrengst van hunne kleine buitenkansjes Maar het baatte hem niet of hij de aankondigingen en ainbcvelingea 1 mcnigvuldiger in financieele bladen het plaatsen want er was een wachtwoord uitgevaardigd dat den opgang der onderneming verhinderde Uerzog was er den man niet naar om zich te laten verdringen zonder weerstand te bieden Hij ipude tUe krachten in om jne laak opgang te veer 24 mijlen ten Noorden van Smithfleld waarheen de Boeren wilden trekken Het gevecht van gisteren heeft klaarblijkelgk De Wet s macht in drie troepen gesplitst Het gamixoon van SmithSeld heeft een prachtige positie in de kopjes ten Noorden Vele Boeren uit het district sloten zich bij de Wet aan Een telegram van Lord Roberts uit Johannesburg van 28 dezer meldt Het garnizoen van Dewetsdorp sterk ongeveer 400 man met 2 kanonnen beo t zich 23 dezer overgegeven nadat het 16 dooden en 42 gewonden had verloren de Boeren waren 2 500 man sterk De Kngelsche colonne van 1400 man die tot hulp naar Dewetsdorp was gezonden kwam niet op tijd Generaal Knox die zich met zijn troepen b deze colonie had aangesloten is 26 dezer Dewetsdorp binnengetrokken bü vond de plaats ontruimd er waren slechts 75 gewonden achtergeblevenen Knox zette daarna de Boeren die door Steyn en De Wet werden aangevoerd achterna en heeft hen gisteren b j Vaalbank verslagen De Boeren zijn naar het Westen en Zuidwesten geretireerd V Het schijnt dat de geruchten eergisteren door Reuter verspreid over de stemming in de Kaapkolonie voornamelijk te danken lijn aan gevoelens van haat ea vrees van de Eagelschen meer nog dan aan den ernst der feiten Er moot de volgende week een Afrikaander Congres worden gehouden nu lijn de Engelschen loyalisten niet erg gesteld op dit congres en zij zooden erg graag zien dat het verboden werd Maar om daartoe te komen moeten zy het denkbeeld wekken dat de stand van zaken zoo onrustbarend is dat een dergelijke samenkomst niet kan worden toegestaan Dit schijnt een der oorzaken te zijn van de oproersberichten die nu plotseling door de Cape Times worden medegedeeld en de Diamond Field Advertiser zegt te recht Het ware beter dat de heeron Sprigg c s ronduit zeiden wat zij wilden en geen omweg namen om hun doel te bereiken Want ziJ weuschen in de kolonie den staat van beleg af te kondigen en het houden van het Afrikaander Congres te verbieden En waarom willen de ministers dit congres dooddrukken Omdat zij vreezen voor de gevoelens van bloedverwantschap en Btamverwantschap die de kolonische Afrikaauders verbindt aan de burgers der beide Republieken Wanneer de Afrikaanders op een samenkomst vernemen en elkaar kunnen medodeelen op welk een barbaarsohe wijze de Engelsche troepen den oorlog voeren in doen maken Hij liet op de Beurs een groote hoeveelheid aandeden in blanco veilen en die door hem gunstig gezinden weder inkoopen zoo deed hij eene kunstmatige belangstelling in het Algemeen Crediettonds ontstaan Binnen eenige dagen stegen de ajtndeelen en gaven eene premie maar werden slechts door de met rusteloozcn ijver aangewende kunstgrepen van Heriog op die hoogte gehouden De prins die eer weinig gertemd was om opheldenngen te vragen en een blind vertrouwen in lijn deelgenoot bad twijfelde aan niets en bleet ten volle gerust Hij was op nog grooter voet gaan leven en deed dit nu op eene wijze die inderdaad vorstelijk mocht heeten Intusschen was Pietef ongerust geworden toen hij vernam dat Serge door Herzog op t gevaar lijk terrein van geldspeculaties meegesleept wa De aankondigingen van de inschrijving bij het Algemeen Crediettonds hadden alom haar weg ge vonden en op een goeden dag zag Pieter menige aanplakbdjetten aan den muur van zijn eigen wpning gehecht waarop de nanaen der leden van den raad der nieuwe maatschappij sich in al hunne praal vertoonden En toen hij dien van Panine er op vond maar dien van Cayrol er met bij zag beefde Pieter Hij schreef aan de patroon om haar te vragen wat er aan de hand was Toen hij geen antwoord ontving bedajcht hij zich niet lang en vertrok naar Parijs Hij trol mevronw Desvarennes in de grootste onrust aan De aandeelen van het Algemeen Credietfonds waren op de laat gehoud n Beurs honderd twintig francs gedaald Er was een panische chrik op gevolgd De zuk werd ali reddeloos ver de Republieken dan zou het Af rikaander bloed dat tot nog toe zoo traag en zoo langzaam vloeide in de aders der kolonisten wel eens tot kookhitte kunnen worden verwarmd en dan zou de opstand dien men ondanks allee vreest wel eens kunnen uitbreken hl de kolonie In de Time8 komt een Aiuk protest voor van Leonard Courtney tegen do huichelachtige redoneernig van eeo inzender dat bet noodig is de hoeven te verbranden omdat de Busren er anders forten van maken er verraderlijk uit schieten enz en dat zulke strenge maatregelen noodig zgn om den oorlog en dus het lgdei te bekorten Laat mij opmerken zegt Courtney dat zulke beginselen alle regelen van oorlogsrecht met voetsn treden Die regelen z jn evengoed van toepassing op de Europeesche legers alt op den strijd in Zoid Afrika Het vergiftigen van bronnen het neerschieten van gevangenon het plunderen van onverdedigde steden dit alles zou gerechtvaardigd ziJn als alle middelen geoorloofd waren die een oorlog kunnen bekorten Beschaafde volken zün echter tot een anwre conclusie gekomen Zij hebben langzaaerhand grentten gesteld san de militaire aettt die in acht moeten genomen worden SflW wanneer een veldtocht er door verlengd wordt In elk geval kunnen wij niet gedoogen dat onze ergernis over volgehouden verzet waar wjj een gemakkelijke onderwerping verwacht hadden ons verleidt om met beginselen te breken die wjj tot duszer in overeenstemming met de overige beschaafde wereld als bindend erkend hebben De Globe weet te vertellen wat de hoofdinhoud zal zijn van de korte boodschap waarmede president Mac Kinley aanstaanden Dinsdag het Congres zal openen en welks bewoordingen in den kabinetdraad van gisteren vastgesteld moeten zijn De boodschap loopt voor een groot deel over de Chineesche crisis natuurlijk wordt daarbij de Amerikaausche politiek verdedigd zooals die uitgedrukt is in het rondsehrijven van staatssecretaris Hay vall 3 Juli sn in latere nota s De president betoogt dat de Vereenlgde Staten een golijkvorraige en vaste politiek tegenover China gevolgd hebben in tegenstelling met de wankelende gedragslijn van de overige mogendheden Toch zal de president nadruk leggen op het streven van de Vereenlgde Staten om ten aanzien van China in overeenstemming met de andere staten te handelen en hij zal loren beschouwd en de aandeelhouders muikten haar nog erger door terstond hun geld op te vragen Cayrol meer begaan met de be angen van Panine dan indien het zyn eigen geld betroffen had ging heen en weer van de rue Saint Dominique naar de rue Taitbout Hij was ijverig m de weer aangedaan en bleek maar zijn blik bleet juist en hij raakte niet m de war Hij had reeds het Ëuropeesch Credietfonds gered door het zes weken geleden van het Algemeen Credietfonds at te scheiden De naam van Cayrol en zijne plaats bovenaan in het tonds hadden het publiek genlstgesteld en de aandeelhouders hadden zich dicht om hem geschaard De bankier die zich geheel aan sijne taak wijdde zocht thans Panine te redden die binnen de wan den van het huis inde avenue Maillot dezen goeden n p zijn geluk en zijne eer te gelijk ontroofde fteter Cayrol en mevrouw Desvarennes waren bijeen in het kantoor van MaréchaJ Pieter verfje klaarde dat men een krassen maatregel nemen en met den prins spreken moest flet was plicht om Panine in te lichten die klaarblijkelijk de dupe van Herzog was Ingevoljge deze samenspreking begaf Cayrol zich naar Panme De prins was juist thuis gekomen hij was in zijne rookkamer en maakte zijne brieven open onder het rooken eener sigarette on vertoonde een volkomen onbezorgd uiteriijk Cayrol zag den prins met onverholen verbuing aan Ik kom u over uw zaken spreken begon de bankier Een groot gevaar dreip het Algemeen Credietfonds ïilog is bet tijd voor u om behouden I un dit Boodlotfig onheil te komen Ik wjf u verklaren dat de intern tionalö betrokkingan □ ooit hartelijker geweest züa dan op dit oogenblik 1 I r ffl Verspreide Berichten FlUNZRIJK In tal van Parysche bladen wordt medefCedeeld dat kapitein Dreyfas z JD villa te Coliffüy in Zwitserland verlaten heeft en dat hy Dinsdagavond met 2 anderen te ParfJB is aangekomen terw l z jn vronw met de beide kinderen in Zwitserland is nchtcrgebteven De uaUonalistisebe bladen z jn op bun paardje dat moet natnariyk leiden tot onverwtjtde heropening der campagne voor eerherstel meenen lü en als voorttanden van de doofpottaktiek hebben xjj daar heel veel op tegen I Het plan tot beboud van da Roe dea Nations op het Tentoonstellingsterrein langs de Seine door aankoop als anderszinii van de voornaamBtu paleizen en met inricbtiog ervan tot musea en bibUotbeken voor den tüd van tien jaar vindt nogal bedenking b nietpo6tisch en over sentimenteel gezinden i de paleizen der verschillende volkeren zien er ingericht all ze zfln voor enkele maanden reeds na niet trlsch meer nit zoodat aanzienlijke uitgaven voor het onderbond te dochten zonden wezen De commisBio nit den Senaat belast met een onderzoek van bot amendement van de heeren Piot en Bernard strekkende om de belasting te verminderen naarmate het aantal kinderen der belastingplichtigen grooter is heeft in beginsel de degressie goedgekeurd en den Senaat zal een nitvoerig rapport worden overgelegd Italib Volgens bericht alt Milaan zon prins Victor Napoleon werkeiyk verloofd ztJn met de dochter van grootvorst Wladimir van Rdbland grootvorstin Helena terwyi de gravin Beaaclair die hem v t zoons heeft geschonken zoo juist in Italië is aangekomen De Vesnvias wil maar niet tot bedaren komen dat rommelt en dondert maar altjjd door Maandag ia de hooldkrater vast specie gaan braken en naby hot hoogste spoorwegBtation viel hot branderige goedje neer terwyi twee kleine kraters kort daarna aan t werken zQu gegaan lava spawonde naar alle zyden daartoe den weg Berge be on te lachen en xeide Dankte wel Cayrol dat is heel aardig van u beste vriend en ik ben u erkentelijk voor uwe goede bedoeling Intusschcn geloof ik geen woord van hetgeen gij mij vertelt tiij komt van mevrouw Desvarennes Gij hebt met haar afgesproken dat gij trachten zoudt mij over te halen om mij uit aie prachtige zaak door Herzog op touw gezet terug te trekken Doch geen aandrang zal mijn besluit veranderen Ik weet wat ik doe Maak u niet ongerust De prins sUk bedaard een nieuwe sigarette op en blies met veel zwier een rookwolk omhoog Cayrol gaf zich niet eens de moete om hem tegen te spreken Hij baalde een courant uit zijn zak reikte ze aan Panine toe en zeide slechts Daar lees Het was een der artikelen die de degelijke financieele bladen sedert den vori en dag opnamen en die hunne sombere voorspellingen op onwederlegbare cijters grondden Serge nam het blad san en begon het te doorloopen Hij werd bleek verfrommelde het driftig en riep uit Welk eene laaghei I Daaraan herken ik de verbittering onzer tegenstanders Ik ga terstond oaar het kantoor van het Algemeen Crediettonds Ik zal met Herzog spreken en wij tullen maatregelen nemen om de dagbladen die dete lasterlijke geruchten verspreiden te vervolgen Cayrol zag dat Panifie door niets te overtuigen was Hij hoopte dal een onderhoud met Heriog hem misschien een beter inzicht zou geven