Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1900

bepaalt dat deze wet op 1 Januari 1900 in werking treedt Andere koninklijke besluiten strekken tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van art 21 i 3 der wet tot vaststelling van regelen voor den werkkring der commissien tot ering van schoolverzoim en voor de vervanging dier commissien door burgemeester en wethouders tot vaststelling van voorschriften Ier oitvoering van art 2 dor wet tot vaststelling van regelen waarnaar de gemeenteraad bevoegd is aan schoolgaande kinderen ter bevordering van het schoolbezoek voeding en kleediog te verstrekken of met dat doel subsidie te verleenen tot uitvoering van artt 4 en 9 der leerplichtwet waarbo verschillende modellen worden vastgesteld Eindelijk is opgenomen een beschikking van den minister van binnenlandsche zaken waarby het model wordt vastgesteld van de verklaring bedoeld in art 10 der wet Dr Leijdi verzoekt aan de dagbladen als een algemeen antwoord op de vele vragen betreffende de komst van president Kruger hier te lande het volgende openbaar te maken President Kmger zal Zaterdag naar Keulen vertrekken daar Zondag blijven Maandag naar Maagdenburg gaan Dinsdag te Berlijn aankomen en daar eenige dagen Wijven Gemeng de Berichten De volgende maand zal voor het Hof van Assisen van Oost Vlaanderen Hendrik de Jong bjj de Nederlandsche justitie welbekend terechtstaan beschuldigd van een dubbelen moord te Oent bedreven in de Plateanstraat op 19 Juni 1898 De beide slachtoffers Pbilomène Wouters en Jeanne Panweli ziJn dien dag in haar woning met hamerslagen gedood diefstal was de drijfveer en om alle vermoedens te doen verdwijnen heeft de moordenaar het huis in brand gestoken na blussching van den brand vond men de twee slachtoffers bijna geheel verkoold De aandacht viel dadelijk op Hendrik de Jong doch toen men hem wilde aanhouden was hij reeds verdwenen en slechts eenigen tijd later kon hij gevangen genomen worden De Hollandsche politie verstrekte dadelijk het volledige dossier dat zij over dezen misdadiger had verzameld Daaruit bleek dat De Jong meermalen gehuwd was achtereenvolgens in F ngeland Amsterdam Jent Brussel Antwerpen Kortrük en Oetslide woonde telkens onder andere namen Uy stond reeds in ons laad onder beaobaldiging zg n vrouw Sarah Janett vermoord te hebben en zijn meisje Marie SchUltz doch werd wegens gebrek aan bewijzen weer losgelaten Hy onderging echter verschilldnde veroordeelingen wegens oplichting in verscheidene steden begaan waar hy zich beurtelings voordeed als kelner ingenieur geneesheer landmeter neel van een oud president der Ver Staten enz Zjjn specialiteit waa echter vronwen en meisjes het hoofd op hol te brengen en ze ten huwelijk te vragen om vóórdat bet tot een hnwelgk was gekomen zgn slag te slaan en te verdwynen De Belgische politie mag geluk warden gewenscht met haar vangst Wlotfrdleist 1900 AangevangeD I October TUd vm ereeiwlcli B 7 18 f 44 8 14 1 17 l ll 14 10 8 10 1 1 4 U it t 1 14 J XO l 8 81 S 10 80 1 41 X 10 87 7 47 8 07 r a iO 8 58 85 10 10 10 45 11 01 11 57 l t u fft r 11 48 1 Eitr n rU it k wyk I tlbn DiiiJ SODDi SOTTIKDAM i a 11 1 11 18 11 58 1 17 l ll S aO S 4I 4 81 4 14 l ll 1 18 1 f f 1 01 r 1 10 f I t l l i n 8 18 l a 1 8 8 51 4 08 1 17 5 4 1 8 1 11 1 10 1 08 5 80 7 tl 11 10 11 84 1 l U 1 1 15 O 4 1 a 4H M W l n l I liltulaki SpMt lOrriHtttH SOUDS te nna 11 80 1 48 I t 18 8S 1 84 10 18 11 81 ll 4ll 11 1 M 1 1410 88 10 8 1 5 10 48 8 08 lK 4t 11 81 11 08 11 11 I Ot I Oa t lS 1 41 8 04 k a a ll lMki tfm l Iitn nn l alW ija w d O B i 4 W w U eOUOi DEN Hltflfii nm 11 18 11 18 IS ta l tl 8 11 S 4t 4 1 4 80 5 88 1 10 o 1 11 8 18 1 11 8 17 10 18 10 48 11 41 a ti 7 1 I Ol 8 513 17 8 1 844 i 1 88 P 8 48 B SS lÓ 10 48 Ü JÏ la ol IMI 11 1 iüÖ I ÏO 1 41 4 1 4 45 ai i i 1 15 1 4 7 S7 10 48 11 11 ll 7 H ge 5 8 8 04 7 08 7 11 7 8 8 85 8 11 0S 41 10 11 11 81 ll Si 11 08 1 80 1 40 1 87 4 00 4 11 4 87 5 81 8 11 7 01 7 41 7 51 8 18 1 811 80 Voorborg 8 88 10 17 l la 4 48 8 88 1 87 1 Zoettm Xi 5 8 10 88 1 80 4 1 8 4J 10 11 ZoTenh Mo 8 08 t0 4S 1 01 6 10 S I4 10 11 Oniitl 8 14 8 31 7 SI 7 41 07 0 l tl 80 10 1110 54 11 51 K II8 18 84 8 11 8 0 8 844 17 4 48 5 11 S 4 7 0 7 81 8 018 88 8 48 10 38 10 8 i i u g in s I OS 11 51 r awrf 4 i h i p k 4 ta w H n i riu i kf t M L w n u ki lm L a ViVs u j 10 11 1 1 oa 1 10 ia 7 8 1 5 4 8 8 10 to 11 1a 18 14 8 10 a 84 1 4 8 1a 8 07 M 10 14 10 8 18 00 18 87 8 1 8 18 4 SB i 8 A S J 7 10 7 88 t tii 11 87 U Oa oK a sa 8 11 8 8S S IS 10 80 10 5 18 04 1 10 1 88 1 18 m 7 1 48 i l i 18 8 48 ll O i 10 87 11 08 lAw 8 01 8 88 1 10 10 11 04 18 48 U 7 1 57 8 81 bu iBA i t i h i 11 00 11 87 l lt 8 11 8 88 8 40 a tt 1I S8 1 0 8 08 8 45 T 8 11 7 88 8 48 11 01 T 5i i C 04 8 80 7 00 7 84 8 08 S 11 IS 11 48 t f f f j 4 kau w a aa 4 1 18 CI8 7 47 8 18 a M 10 1 8 07 8 44 8 0 10 81 U ll 7 4 7 14 U 07 l oi 7 017 818 I Mia 1 17 10 41 H 8I 4 88 J I 8 88 4 18 4 84 8 4T 8 41 7 08 7 1 840 0 a lB 10 14 11 lUl U tl 1 1 840 8 t4 4 48 san 18 7 14 7 41 M 8t 10 07 10 U U iS BINNENLAND 8TATËiS tiËNEUAAL T m B B o m m s m B m Zitting van Donderdag 29 Norember AU waarnemend Voorzitter tnngeert de beer Ur Teegeiu Beiloten wordt indies de beraadslaging over de Indische begrootiog niet afloopt eene avondiittiog te bonden De Minister ontkende tegenover den heer Van Kol dat men roor het inlandsch onderwijl to Bcliriel was verzekerde dat dnor hem aangegeven radicale wijzigingen in dat onderwijs om het beter aan te pusen aan de zeden en gewoonten der inlander leker in liidiis znllen overwogen worden Op de aanvraag van den beer Van Kol om regeeringnmaatregelen tegen de door de stoomvuartmaatscbappiicu genomen middelen om Mekkagangers te krijgen en om gelijken itenn voor het Harilsleger d t in Indi liefdevol werkt antwoordde de Minister dat het Heilslcgor zich daartoe moet wenden tot de Indische of Nederl regeering en bet verkeerd achtte de bedevaartgangers naar Mekka te belemmeren Op de klacht van den beer Van Kol over de geheel uavuldoende geneei on verloskandige liulp in Indii wees de Minister op de geleidolyko verbeteringen daarin Do heer Van Kol volhoudende dat jaarlijks 16Ü00 vronwen en 3l 0üü kinderen sterven wegens gebrek aan verlosknndige hulp drong aan op verbetering van den ellendiges toestand De heer Verhey bepleitte de instelling van een deskundige commissie ter adviieering in zake den te leggen eigen telegraafkabel naar Nederlandsch IndiC iets waarin de Minister nader overweging belovende geen bespoediging la De Minister verzekerde den heer Verhey dat de verbetering van het vaarwater biJ Boerabaya in het oog wordt gehouden Op de aanvraag van den heer Van Kol om lotnverbetering voor het personeel van den Waterstaat antwoordde de Minister dat in Indiij genomen zijn maatregelen in het voordeel der opzichteri terwijl de architecten reeds in bun diploma het middel hebben om vooruit te komen De Htaataspoor zal binnenkort driemaal s weeks een geheel uit luxe rijtuigen bestaanden trein Ie klasse naar en van het Zuiden van VanUrp laten loepen die uit Amsterdam en den Haag vertrekt op Maandag Woensdag en Zaterdag en terugkomt in Nederland op Dinsdag Donderdag en Zondag via Emmerik Keulen Frankfort a M Lyon Marseille Deze trein treft in Frankfortsamen met den tnis trein van Berlijn en Hamburg naar de Biviera De Kerste Kamer is voornemens in hare aanstaande byeonkomit na hdt eindigen van het afdeelingsonderzoek zoo mogelijk de Ongevallenwet on de kieswet nog in openbare verg adering te behandelen De Staatscourant no 281 van Vrüdag 30 November bevat eenige koninklijke beslniten tot uitvoering der Leerplichtwet Een daarvan l lr Cte S H urweKverblDillDseD net ttOUUA III i U 4 t si 8 40 t l 1 17 0 11 01 11 0 11 1 U l 114 Houd tia Ml t Uoordrefiht door 7 18 Sl ii rVe k i 7 18 Copellt 1 aollsnl M 8 1 7 44 RoltorduiiD P 8 0 BottMdtn 1 17 1 14 t 08 10 08 10 18 11 18 U lt Kottsnlun Beun Kottoniani D F Bott nlsm M Oapnlle Hittuvorkerk Uoordrsoht sttds d AlhMl l t 4t 7 88 I0 8 11 1 41 4 41 I IO 07 7 11 7 48 1 8 Il t a t 4 81 1 41 t l 8 01 8 11 I r U 1 04 r 8 17 8 10 8 18 7 8 8 04 8 84 00 8 10 0a I Uhm tn kMlM FmIWH f 4m iMf ku iM f kte4 4 11 11 11 11 11 11 11 88 8 87 8 41 8 58 o 14 i o8 1 11 7 18 7 18 7 7 18 7 18 Qoiids ï iili Mo t BoelsraHr Zeg Voorbwrg llage t ll l ll 10 00 10 1 ll l 11J4 10 4 U f7 4 8 08 7 4 üttds Wo d Ulreekl Uimkl Wanr l B Uvlav Uwda 8 11 8 1 8 11 10 14 88 8 49 Omtrent het gebeurde t Wfk bg Hessden meldt men van daar dd 28 dezer Gisteren heelt de justitie uit sHertogen bosch hier een gerechteiyke schouwing gehouden vu het lyk van den tienjsrigen knaap A T Na opgraving en onderzoek van het Ujk hebban deskundigen geconstateerd dat de dood niet het gevolg is geweest van eenige mishandeling waarvan een oppassend landbouwerszoon door een paar personen eerst verscheidene dagen na den dood verdacht was gemaakt De boterhandelaaen H van Witsenburg en C van der pek te Rotterdam zaken drgvende werd u verleden jaar door een Duitsche firma aangeklaagd van poging tot aesschentrekkerg en door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf De Hooge Raad zond daarop de zaak terug naar het gerechtshof te Amsterdam en dit heeft nn beide beklaagden vrggesproken Het Manchester vrrgittigingsgeval neemt reusachtige afmetingen aan Kr zyn na een duizendtal personen meer of minder ernstig aangetast terwyi reeds 61 Igdera gestorven zgn In Engelsche bladen wordt de aandacht gevestigd op het gevaar dat gelegen is in de chemische toebereiding van verschillende voedingsmiddelen en met name van bier daar ook in andere steden als Birkenhead Liverpool Yorkshire en Worcester soortgeiyke gevallen zgn voorgekomen By al deze locale bierbrouweryen worden onderzoekingen ingestelA Men schrgft uit den Haag Naar wg vernemen is de regeling van de plechtige ontvangst en huldiging vanstaatspresident Kmger bg zyn komst in de residentie in hoofdzaak als volgt Het zangkoor ongeveer 600 personen sterk dat den president met psalmgezang verwelkomt wordt opgesteld op het perron van het HoUandschespoorstation ter weerszyden van het koninkiyk paviljoen waar Kruger ontvangen wordt De medewerkende zangvereenigingen zyn St Cecilia Con Araore Excelsior Crescendo Haagseh Mannenkoor de Harmonie Hosanna en de Koninkiyke Nationale Zangschool Zoodra de president den trein vei laten heeft zet het koor den gewyden zang in Daarna worden toespraken gehouden door den burgemeester die aan het hoofd van de leden van den gemeenteraad aanwezig zal zyn en vervolgens door dr Blink voorzitter van de Haagsche afdeeling ven de Nederlandsch Zuid Afrikaansche Vereeniging 7 17 4 4 47 4 84 5 15 4 44 4 51 S l 8 07 5 11 i ll f 45 S 8 08 4 Il 5 84 H n S J 7 85 7 88 7 00 7 84 8 08 r 10 81 8 48 11 01 l 11 ia De president wordt dan met zgh gevolg bestaande uit 20 personen door het sfdeelingsbestuur allen gezeten in rgtuigen naar het Hotel des Indes geleid De vereenigingen van kunst letteren ambacht enz die den intocht zullen opluisteren worden gesplitst in twee afdeelingen waarover met de opperleiding is belast de heer A van Wietingen voorzitter der Koninklgke Vereeniging het Eereteeken roor Bolaogrgke Krygsverrichtingen Indische oud stryders De eerste afdeeling wordt met de banieren opgesteld op bet Stationsplein en zal zich aan luitende achter den rgtnigenstoet den pre sident in optocht door ds stad vergexeBen De tweede afdeeling zal geschaard worden voor het Hotel des Indes Alle vereenigiogen verzamelen zich voor de aankomst van den president op het Oranjeplein Mevr de baronesse van Harinxaa thoe Slooten eere presidente van de afdeeling der N Z A V neemt de leiding op zich van de hulde der dames en meisjes in het Hotel des Indes Er heeft zich ook een erewacht van Haagsche jongelui gevormd tervrgl eeneerestoet van Transvaalsche ballingen in wording is Zeer waarschynlgk zal de stoet van het station naar het hotel de volgende straten passeeren Stationsweg Wagenstraten Veenestraat Kettingstraat Gravenstraat Hoogstraat Plaats Vgverberg Lange Voorhout Ter bevordering van eon vryen en ordelyken doortocht zal de politie worden bygestaan door een piket huzaren voor en ter weersxgden van den stoet indien die maatregel nood g mocht blgken Tevens vernemen wg dat het bestuur der N Z A V een brief naar Pargs geschreven heeft met verzoek te willen bevorderen dat president Kmger bg voorkeur op den middag in den Haag aankome Er is te Amsterdam weer eens een brandkast opengebroken De dieven kunnen er mee overweg tegenwoordig Ditmaal is de inbraak geschied in de diamantsiyperg Elise in de Anjeliersstraat 226 228 bg de Mjnbaansgracht Daar stond achter in de machinekamer die achter de slgperg gelegen is de brandkast waarin s avonds de waarden aan geld en diamanten geborgen werden Die brandkast is gisterennacht geplunderd De denr is met geweld geopend De roset van het slot is er afgebroken en het slentelgat is met behulp van een centerboor uitgeboord Daarna is de kast vermoedelgk met een valschen sleutel geopend Binnen in was nog een afzonderiyk kastje door een apart metalen deurtje afgesloten Dit deurtje werd er geheel nitgebroken en lag kromgabogen naast de geplunderde kast De dieven deden een goeden slag Ruim twaalfhonderd gulden aau bankpapier waarvan de nummers niet bekend zyn en ongeveer honderd gulden aan specie worden vermist en voorts eenige half afgewerkte ruwe diamanten die met doffer en al in de brandkast waren geborgen maar door de dieven heel handig ui de slgpersdoffer verwyderd zyn De fabriek is aan de voorzgde aan de Anjeliersstraat door een deur en een gierenhek afgesloten maar het terrein achter d slgpery een gang en een binnenplaatsje is door schuttingen afgesloten en kan dus gemakkelgk worden bereikt De heer Ankea de eigenaar van de siypery had het ontvreemde diamant voor een juwelier te Amsterdam in bewerking N v d D Op de Hawaï Sandwiehs eilanden waar de inboorlingen om zoo te zeggen watermenschen zyn die meer in het water dan op het land leven loeren de kinderen wemmen en in het water spelen bgna van de geboorte af De moeden nemen hare znigelingen mee in het water terwyi zy hen aanmoedigen om flink te trappelen alsof xy op hunne matjes aan wal lagen X ii 0 11 l ll 10 81 8 17 8 8 T S lt 7 01 iM 1 48 7 U r aa 7 Il 8 ♦ 5S IMS MO 9 48 4 O l 1 58 5S 10 08 10 17 10 1 10 84 E 8 11 7 H 8110 a a is l l ll 11 17 II M0 8 8 4 UJL lll ll 7 0 S US B 14 14 SI 48 11 80 18 4 1 08 8 18 7 18 8 18 10 08 S 10 18 10 8 11 81 148 M 7 14 8 0 ll ll l II De kindertjes honden van het water alsot wj jonge eenden waren en knnnen zwemmen lang voordat zg kunnen loepen Over t algemeen zwemmen zg liever dan dat zg loepen De kleinste kinderen zuigelingen nog spelen en dartelen in het water en het eenige hulpmiddel waarvan zg gebruik maken voordat zg worden ingewgd in het gebruiken van de kano s is een geschilde kokosnoot waaraan zg zich vasthouden om te biyven drgven en waarmede zy zich vaak ver in de branding wagen Het werken aan de Amerikaansche petroleumbronnen schgnt bijzonder gezond te zgn De arbeiders aldaar Igden nooit aan diphtheritis keelontsteking of dergelgke ziekten De petrolenmdampen moeten eene zoo wonderbaarlgke werking doen in dit opzicht dat dikwgls Igders aan keelziekten de petroleumbronnen bezoeken zooals men elders geneeskrachtige wateren gaat gebruiken Een vermaard tenorzanger wiens keel was verzwakt werkte als gewoon arbeider in eene der petrolenm raffinadergen en genas daar door het inademen van de dampen zoo goed als hg voor honderden guldens aandokterseonsulten en herhaalde reizen naar Australië niet had kunnen doen De arbeiders die de asphalthestrating leggen te Londen zoo verzekert Tit Bits zyn zelden een dag ziek en ook de mannen die werken aan electrische geleidingen en is werkplaatien Waar veel electriciteit wordt ontwikkeld zgn byzonder gezond n leven lang De geneesheeren schrgven dikwgls voor borstkwalen een bezoek aan gasfabrieken voor De arbeiders in de zoutmynen van Cheshire zgn ateeds volkomen Try van rbnmathiek De minister van Marine te Lissabon heeft een telegram ontvangen vas den gouverneurgeneraal van Mozambique waarin deze 0 a mededeelt dat te Louren o Marqnez aangehouden is dr Jossen correspondent van de Illustration en secretaris van generaal Smuts Hg stak met vyf metgezellen de Swaziolindgrens over om brieven aau consul Fott te brengen Een gedeelte in t HoUandsch geschreven werd in beslag genomen De andere vgf ontsnapten voor de aankomst der politie met medeneming van een deel der documenten Troepen zgn ter vervolging der vluchtelingen uitgezonden Met dr Jossen wordt bedoeld do Belgische advocaat dr Maurits Josson een der vurigste stryders voor de Vlaamsche zaak en vroeger advocaat te Pretoria tevens wam Boerenvrlend Wgnvervalsching in t groot Te Pargs is een wynvervalsching in t groot ontdekt waarby de belanghebbende duizenden guldens in den zak heeft doen gigden ten koste zgner afnemers en van de sonsnmenten wien bg een vrij waardeloos mengsel voor goeden prys als onvervalscbten vryn had weten op te dringen Hg maakte gebruik van de vloeistof welke er na de bereiding van den wijn in de druivenpetsen overblgft en welke absoluut voor den verkoop ongeschikt is Dit werd jvermengd met een kleine hoeveelheid goeden wyn voor den smaak waarna hg er tot 40 procent water aan toevoegde Om de nadeelige werking van de zuren in de echte wynsoerten te neutraliseeren werd de vloeistof vermengd met potasch kalk en bariet en ten slotte werd aan dezen door de toevoeging van het water slap geworden wgn wgnzuur citroenjunr en phospborznur soms ook zwavelige zuren ja zelfs tannine toegevoegd Dit kosteiyk mengseltje verkocht hy als onvervalscbten wyn tegen een prys die veel te boog was voor den rommel welken de keepers in handen kregen maar toch ver beneden de gebrulkelgke wgnprgzen bleef zoodat gedurende geruimen tyd zgn karretje op een zandweg reed Nu ia hy echter in de kaart gekeken en zal hy een voorbeeldige straf niet ontgaan daar de Fransche wet hem schuldig verklaart aan bedrog door het toevoegen Tan water eb van vervalsching door het gebralk maken van ohemisifte stoffen In een eigenaardige positie bevindt zich op het oogenblik het stadje Kirkwood in den Amerikaanschep staat Montana Het bezit één enkelen gehangene een neger Moze Zambriz genhamd die tot zes maanden gevangenisstraf en een boete van 200 dollars veroordeeld is omdat men eonj scheermes in zyn bezit had gevonden De man kost het stadje zeer veel en men zon hem daarom heel graag weer k yt zgn Maar hy denkt er niet aan Ik krgg dageiyks drie maaltyden egt hg dat is m r dan ilc er buiten ki g Ik ben hier ik biyi hierl De staat van zaken wordt hierdoor nog moefelgker dat de gevangene in geen geval in staat moet zyn zgn boete te betalen en daarvoor dus ook gevangenisstraf moet ondergaan Dat bateekent jnist nog een jaar gevan genisstraf en by deze gedachte wordt het den Kirkwooders bang te moede Onlangs op een Zondag vroeg Mozes zgn bewaker of hg mocht uitgaan ora een voetbalwedstrgd bg te wonen De bewaker hield dat voor een zeer gunstige gelegenheid om zgn gevangene te laten ontsnappen en gaf het verlof maar precies om 6 uur was de neger weer terug en verzocht binnengelatei te worden DienzeUden avond vroeg Mozes vergunning naar de kerk te mogen gaan waartoe eveneens verlof kreeg Toen hy tegen 1 uur s nachts temgkwam vond hg de nor gesloten Ns kort beraad begaf bg zich naar t huis van zgn bewaker en trommelde dezen nit den slaap Bg kreeg ten antwoord dat hg naar de maan kon loopen Mozes volgde den raad maar den volgenden morgen was hg weer op tyd present üy werd zeer onvriendelgk ontvangen maar liet zich niet afwgzen Mozes staat op zgn rechten als gevangene der stad Kirkwood laat zich het eten goed smaken en bekommert zich niet om den toorn van zgn bewaker De laatste ia de vortwgfeling nabg als hg er aan denkt dat dit nog 17 maanden moet duren STADSNIEUWS GOUDA 30 November 1900 Onze stadgenoot de heer J Gonda Jr opzichter aan de gasfabriek alhier komt voor op de voordracht als directeur aan de gasfabriek te Assen BbEiswiJK Alhier is overleden de oudste ingezetene de weduwe T Lakeman geboren Blok Het vorig jaar vierde zg onder algemeene belangstelling haar lOOste geboortedag Wanneer zg nog slechts enkele dagen had geleefd tot 6 December zon zg 101 jaar oud zyn geworden HiuTRBCHT Op verzoek van den heer C J H Kroon gemeente ontvanger alhier hebben enkele hoeren waaronder de beide doktoren de hoeren F L Deterding en Cb Brhggeman een tweetal byeenkomsten gehad ten einde te overwegen in hoeverre bet mogelgk zou zgn om op den voet zooals in de provincie Noord Holland de vereeniging Het Witte Kruis werkt voor de gemeente Haastrecht en onmiddellgke omgeving Vlist en 1010 eene dergelgke vereeniging in het leven te roepen Dank zy de ytstekende inlichtingen daartoe vóójaf verstrekt door den heor Ds F C Fleisscher te Broek op Langendgk voorzitter van de afdeeling Langendgk zgn de daaromtrent gedane voorstellen met gnnstigen uitslag bekroond In beginsel is besloten tot oprichting der vereeniging en bereids is een verzoek met toelichting gericht tot alle ingezetenen ter verkrgging van sympathiebetuigingen alsmede tot het bekomen van steun ten behoeve der vereeniging door te vragen bgdragen in eens tot stichting alsmede vnn Donateur en van Leden Do contributie zal gesteld worden op minstens f 1 voor donateurs en op minstens f 0 50 voor de leden Binnenkort zullen de ingezetenenen kennis nemen van daartoe aan te bieden lysten en er wordt door de samenstellers van het verzoek vurig gewenscht dat velen hunne medewerking tot dit goede doel zullen toezeggen De tgd zal leeron in hoeverre de vereeniging bp prgs mag worden gesteld II I II ii i ülenwe Paraplules Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEA UTÉ S geschikt voor St ITicolaa Gescli nk A VAN OS Az Md failleur Kleiweg E 73 30DDA Ttlepk m M 3i Am terdanoi Sllotkri Bears van 88 NOV Vihr KiDiau SD Uwt Nsd W S IVi ll i sar 88 dito dito dllc 8 ISlV dit6 dito dilo 8 98 Kom OM Ooudl 1881 18 4 100 iTALTI IiiHliigving lKI 81 1 88 8 Vm lif ll Oonnn Obl in papier 1888 8 88 dito ia iilrar 1888 t 88U PomTveAL OH toet ooapon 8 dito ticket 3 a4Vi 4 B dito Omoiii 1880 4 98 dito bij Botb iaat 4 e u dito bg Hop laai to 4 ta i dito ia good leen 1888 8 dito dilo dito 1884 101 7 dPAMl Perpet ubuld 1881 4 7V TuKlu Qopr CoBt leel 18 0 4 6ee leeoing Mrie D I Ote leeniii HrieC 88 i 1811 5 18 0 I 10 ZolD Ara Ep r ebIg Miiioo Ob Mjit Sel 4 oo 91 881 488 85 101 IOC 164 z 18 110V 90 atv I14t 10 114 88 100 i 181V 7 1 18 i 1oon 100 u 7i iTiv 1 0 101 1 J V 74 1 104 i 87 i II Vivueau Obl 4 oabep 1881 TtHTSaOlM Obliretien 181 3 BoTTluuK Sl l ii 1894 8 Nao N Kh Unde tr mii Aieadih T b Mu Certiiemtan li Deli BluuehiDpij dito irn H polkeekb paudbr 4 Cult Hij derVortUiil aand a Gr Hvpoilii ekli pandbr 4l i Nederiandaohe batak aand Ned Hand lmaataoii eito N W k Pao Hjp h puidbr 8 BolLHjriiollieekh pandl r 4 Uu Ujrpotbeekb dito 4V OoarsHi Oaat Honft bank aand Bosi Hypotheekbank paudb iMialSA Equt bjrpsUi pandb 4 Maiw L O Pr Lii n r rt 8 llB HoU U 8poor HiJ aand Mg tot Kipl r SL 8pw aand N l lud Spoüfwegm aand No Znid Afr Spm aand dito dito dito 1S91 duo 5 nui8poor l 1$87 S I A liolil 81 48 A 58 180 810 108 10 11 100 IIJV 117 101 811 Znid Iial gp ng A H obl 8 PoLKS Waraohau Wennen aand tum Or Ra 1 Spw Mg obl 4 Baltiaebe Hito aand PaKtawa dito aand I an IXimlir dito aand 5 Ennk Ch Aaoir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Jklisuu Ont Pao 3p Hij oIjI Gbie k North W pr 0 f aan I dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert r a lllinoia Central oli ia soud 4 LouuT k Na hrilllOart vMtid Meiiro N Sp M i Ie hrp o S Uisa KaniaR T 4pCt pref aand N Tork üulnio k Waat aand Penn dio Ohio obllf 8 Oreson Calif I e fayp iii pind 5 Bt Paul Min i k Manit obl Un Pao Hoofl in ob ig dito dito Line Col Ie kyp O 5 OaMiDA Can South ühert T aaod 71 0 KalU kNa loh d o 0 Amnlerd Omnibui Mij aand 8 1 de NOUVEAUTÉ S In MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bgbehoorende garnceriiigen llloii§eii Peignoirs en relterljen ü SAMSOM Burgerlijke Stand Moordrecht OVERLEDEN i O Diepenhorst 76 j G van Baren wed Vordugn 78 j Openbare Aan besteding BUROEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den lln DECEMBER 1900 des namiddags ten twee nre in het Raadhuis aldaar bg enkele inschryving aanbesteden De levering van de voor do Gemeente GOUDA gedurende A 1901 negentien honderd een beuoodigde materialen Percec 1 Houtwaren 2 IJsorwerk 3 SpUkars ea llobte JJtef waren 4 9oper Lood Zink en Sol dieer a Verfwaren en film e Teer Kalk Grint 10 60000 vlakke V olitsche BtraatkllnkerB WaalTorm N U KOOOb Tlakke Veohtephe Straatkllnker Veoht Tortn 12 80000 Blauwe Uselatrsatkllnkert 13 30000 Uselmeteelplavel 14 16000 Ben Ahin Keien demi rétuMlés 16 Bet Plantaoen ea Boom gewas De Bestekken liggen ter lezing op de GcméenteSeci tarie en het hureau van den OeneenteBonwiieetter In de AVOITDSTEE Dubbele Buurt B 13 zyn heden ontvangen de nienwste modellen lilÜ IR 4IEÏÏË l en fraaie II ISB LW steeds gesorteerd in GAS KACHELS GASFORNUIZEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen concnrreerende prgzen Aanbevelend N M VA L00i GasBtter Tel No 117 Thiinj i Wondwbtliim in do gebeele wereld bekend ea Keroeinil OuovertrolTen middel tegen alle II 0 r s t Long LeverVaatziekte u enz loiraudig oowel ala ook uitwendig in bijnn Ue tiektegevallen inet goed Tolg iian te wenden PrUs per flacoa I per post t l Is Thlnrj i Wo dtntlf bezit een atanog onvekaude geDeeakraohl en heilxame werking Maakt meeatal elke pijnlgke au geraarvolle operatie Rebeel o erboiitir Met dene mlf werd een 14 aar oud voor aBgelleesll k rehonden beengfzwel en onlauia een bijna ISt aar kankerlUden genezen llrenst gesetioK en vortatliling der pgnon bg wonden ontatekiugen aal van allerlei aard Prijs por pot f 150 per post f 1 6a Centraal IlopAt voor Nederland Apotheki r IIE III MtlVltKUN K kin a Aniiturdam Wur gM d pAt iilw Ull m D rMtMDidieNchuli i iwth k ia A IHIMtllV ID l re t ii b 1 llobttiah i urn li Oelic prMItMtni t oatbW a by b t CntrMl U p6t SaaiUn kin 8 AnutwdUB PaiB ExpelUr o Darttcjaaiwefdllilnilil 1 Met TanaaMBd iioeea ata pgnalUlawIe lnn tiB mamnmi Ik Bheua Udl Jlek tTêriooill MH 1 4 a vertiwtwn op het hhiiakvark Inkail Url l 78o a li0a la ladamaMtentlukea T iMt 4M l3rTnrth l tu vaa Tn A m Ba lera f l lg l Httttn i ZiMiuw en Ylaatjclijders wordt ait otbrtuiging ala een warkelgke hulp 10 den nood het boek aaiibeTOlen Na otitTaiigat van adroilper briefkaartnordt d t boekje irnuoo per poat toegezondeo door BLOKPOBL S Boekb Zaltbominel EENISBEFOTTANTIBL Veil worilt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaOIKIJM TAV M KAVENSWAAY ZüNEM OORINOHBM Deze TÜKëËN worden afgelererd in verzegelde pakjes ran m twee 4n een half en een Ned om Imet Veriueldin i ran Nommer er PröB Tooriien van DeTeDstaant Merk rolgenn de Wet gedepo □ eerd Zich tot de uitroerinif fan ge erde order aanbevelende 4 BREEBAART LZ ilieuw ouovertrofteu Trof Dr Lioberi wollwkeml M IiatlV KBAOBT ILtZBE IV AtlMn Mbt Brt P brickim rb Jfc tot rmirtdorenile radicale en tekere genezing ran alle salfs de roceat hardnekkig xenuW tlelllea Toornl ontstaan door a idw ling6d op jengdig n leeltijd I Totale Keiieziog ran elke zwakte Bleet lücht Dijnauwdheid Hooldpgn Minraine Hartklopping Uaagpgn slechte spgsvertefing Onvermogen Impo ens Pollniione enz UitToetige prospectosson rrijepcrte ïb II 1 II d av dubbele ea h 11 61 CcnlrmlDepiit Mattb d Vecte üaltlinmniel Ucp tn M Ulélwn k O Rotterdam V Happel a Gravenhagu I lUlromaii de Jimit J Cao Botterdani We r k 0 ouda o bü alle drogis fP