Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1900

i o 8367 Maandag 3 December 1900 30ste Jaargang fiOüDscïHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telifen N St ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen CJrroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefeea 9 8S De Jitgave dezer Courantg esehipilt ilapelijk i met uitzondering van Zon en Fee sUlagen De prijs per drie maanden is 1 85 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Kommers VTJF LEKTEN Goaaa Druk vim A BEINKMAÏf AZn A VAK m BERG Slager TIENDEWEG 73 EERHTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerendo l riJMn BIEFSTUR 55 et per 5 Ons Aanbevelend A V p BERÜ TIENDKWEH D 73 T Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakliiüzeii gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te berragcn Lango Tiendeweg D 29 Gel roedersSTEElTSMA BloemiRten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties l urbi illi Jsrdinières Buuquettto roi QRAF en FflESTERANSEN iruüte voorraad KAMERPLANTEN kmkfi m onderhoud vao Tuinen Alloon verkoop voor QODDA ou Omstreken van ISf BCT y CIl llJe Duixl iiUe Insecten Door bijvooging van 40 doelen water verkrijgt men eon voor insecten doodend vocht Onschudoiyk voor vrDchten bloemen en planten V Liter f 0 50 V i 0 80 i l L I 1 50 5 L 7 TELEPH No U loderliDge Noord Ncderlaadsoke V MYERZBKBRlliG MAATSCHAPPIJ jevpsligil Ie LEEUWARDEN D8 e Maatacbappil 1 door hare inrichting loer voordimltg en oUede ZC verïokcrt ÊlHKdeee on faaréen momder Benige Inlage by de toetreding terwyi men zich sloeüt voor een Ma f jaar TcrJ indt S5y vergoedt voor Rundvee SM en voor Paarden 90 lof ingeschreven waarde Hodcrt haar jdrig bestaan hoeft zij sich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor gruolo deelneming Byna lÊ OOO polissen zijn reeds algegoven De inrichting is op mlver coöperatieven grendslag en directe nitbetaling gewaarborgd Mrcmi fN Itederhmd ê II e de Jtt TfC gevraagd Inlichtingen verkrügbaar ton kantore der MaatBchappy illi m8kade 41 te ÊjKKVH SHUKW meellugt Congrrnem Mf I Wellen tor boteugeling van het DEAÏÏEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met on hoilniiddel K II I kan iedereen zyne eigen lamilio van de drankellende bevryden lells buiten medeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en tranco do Firma J JOSEPBUS lien Mamg ONTV AINGKIN llo soTSrton SCHOENWKRK voor hét Win torseizoen alsook sterke vetlooren SCHOOLLAARZEN in bjl NiwnlbnikDisch ÜdiMB en Laanemujaiiis Kleiweg E llO tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandopnin r binnen den kortst mogeiyken itgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlacht tot de van onda bekende bekrouudc en wereldberoemde Superior Draiven Borst honigExtract in E L I 4 M T H E tuptriuf mHAAG uit de Koninkiyko Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG HofleTeranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jt Cv Westhaven 198 Oouda n MIEHIBH Kleiweg E 100 Omda E H VIN MILD Veerstal U 12U te Uovda K BOUMAN Moordncht PlHKm NituatTk rkadlJ l 1 Ta TOBKBN Boikoop B T WIJK Oudtmi r M KULKHAN Waddinnttt a ROLLMAN Bodêgravm W J vu DAM Baoêtnekt A N TM ZeSéEN Sekomhoven Wacht U voor Jfamaaks elsül VanoenBergh VITELLO is het ÉEHIGË 0BI6INEELE botersurrogaat bereid volgens patent Dr BERNEGAU waardoor het de natuurboter zoowel op het brood als in de keuken geheel kan vervangen Yah den Bebbh YITELLO wordt door de KOOKSC HOLEN aanbevo len ATTESTEN ter inzage wmwmm B wnprwfiwff ssx rs r ïï r PRABPARATEN VAN Sttlna I af vr fied ueUkruhU Tmtitk ullICIHA WtINteta wiktt UUHt L arUVIlg loowel bij kinderen ali ¥ olwai enen ebrtk MD eettult ilecbte nolirlu nnuwbooMpUn ter y rrtirkloj na lekte of ktMinbeiJ koornen h re ee ol eiL OtnNiTllAROCHS reRRUGlNEUX in het bijiooder logen Blosdjebrtk Binknicht kmlra Vin IWtl olMn l t H il enL VerkrIlebtT in Bteonj LQO en L PDItaI m OftTO I iii rM rken l aaneen aoi uiiinuk xootdifeUiluehj uIV IcaliCI €tC l V yoorfcï voor kinderen wakken en klterachtl c atcUen uer aan te ba veUn All latuMknohHge drank t i atoorniaaen der apyeTerterltuaorKaDan en dtarrbée ook Moini eHJi i Uoin kinderen Frii er bui t H Kgr ƒ 1 10 i Kgr 0 9flk H Kji O SO ChemlMh Mailreililf ei Sneelul voor Klndervpedlnf in biuaen t K K t O SO A Ihtno f iaaffkHt n ken eener Iul e Cicamte b Toliloetlde ter b Itn nSlllllUl 1 anian nQ e DUnPUnS t i B MllI lne Cotite leaetc ooralookalilai na oor Umleten l e l n Je TBnarlnila UodIkh n KRAEPELIIN HOLM belanBrljVe diemten 4aar de TOna oor het kmd bageat Hik en de naak Mmenaaro ii Priji per dooije 0 90 ea O fiO Galo Sab Oae4mAC alcemeen erkend ili het BBSTB huiimiddel jaimia ra3llllVJ i Hoeat Verkoadheld en Kaalptn het b een alUmoploMend an venachlend middel bl uitnemendlwld nitalaiteod in n diiea ratkii gba r Ptij O aO per fleich ie Se FrMpmrmln mm IRAIPIUIK t BOLII te abt a KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I atSm ApeWM yon Gebr5 Stoll wwrck s Chocolade en Cacao o ♦ PajTmaHipr door de DieuwRte tiitvindinfi t op mnrhinanl geHcd Ter1 eterdf ftührleatlt gobruiic TiD l nt ea fijnsto gnmdstoffou panmdeerei lm verbruiker van StoUwerck s ChocoUtd en 0 een aanbeveiensvwutlig fabnkut nuiwteorig beantwuordei ile aan uén inhoud der reap BlibitMa Dt ma behaald 87 Bperets als HofleTeraHcler 44 £ ere I lploma 8 gouden enz Medalltr eeo bev a an uitmuntend ijn bbrika tt Kecdi 1824 sthnwf de AccaOenue national de Paria Hiraa Toiu d amoBa oae H d Ule l r vrenIèrR dame en oonililtntlaa a Totre xo Uant flabrleatloa Obooctlat bocbcma varies eto eto MtVwerak Umkaat Teckr jgbaai bij U 3 Ckinfiwttn Banketbakkan en na niiw alinlitiiii liljrii e £ letlaiid iMimkm Kalnntnat lOS PrIJstrekkiDg 12 Deci Dber SOOO ÖÖÖ M4ltl all lia if lpri s in faft jrnlukki Bt er v I bieillde lit uvrbtx s ÜHtilfrrloiitifï ilta iluor e llooifn Retfronac t n Hantiiirif co tlgekeurd en g waarbor$ l ia Ua vnori i flliii inriflhtinK tad hn Ditvuwe i hn brtUiat ctaariii dn in den ioop rtn sUclits weihi i Bund u ia 7 Tertotingen vaa lU OOii tot it 17 010 prqMn bednfrendt 11 202 000 Mark UT Tollediiife beiltMioK calleu komso daaronder UevindeD üch boofdpr Mo vao iTaotueel 500 000 Uark apaciaal echter l prija I prije I prije a H 1 prye k H i prijzan a M 1 prgi i H l prije 1 prija prnzi l pnia 1 prgi 1 prije M tOu OOOJ 18 prijz l M 10 i00 a M VOO Oaol S6priJ£ aM 5 000 lOO OOOl lOJpryt aM 8 000 7B 00 Ui pryz U 1 000 70 00 iprjjz aM t OO AS Oiid SlSpryx aM 1 000 X iM i M a M a M a M sti oool toaüpnis iu soi 5 000 8e06S iryi aM 18 I0 000 IOV68 priJE a M fiO 40 000 800 l O US lts 100 8 0 i0 78 46 SI ïO oonI De aanslaanda eerato pnjitrtjkkinK deur groote door den Staat geirk 4rboi da QehNar loiioft ht ft toonh zatkfl fan arabtswage i ti paaid plaats op deo 12 December k en koat iiiervoor 1 gulieul ongiueei lotalsobtt Mvk 9ofl S Ol half I 8 1 76 1 kwart iV 0 tf K ii iiicending van bet bddraf p r poitnUsot of teK 01 lira Allu beetfjilingru wurdnu ntimïddellqk wet meeate BortffiiMizbrid leoaitvoer m gebraeht ieder apeler outvaitgt fnu ona de tan h i wapon vikii d n tNMt voorsüoe Orii ineele Loten ir f in baudtfii Ug ledi re beato liiiir wordt liet erei rbto olBomtile pinn waarHlt i verd Hilir der prijsun up dn TüVacbiileii e klaison als Uuk de b troffttndu inUnitelaen te vrriiHinen is firatis liyffuvoegd ea lenden wy onxe olientèlo onaangevraagd BB elke trekking da offioioele I IJ aten De uitbetaling dflr prijten gesobiedt iteedi prompt onder t aarborit van dtin Staat en kan dour reohtatreekB be toeMsding of ook nasr rarkietiTigdtir Belaogbabbendan lu alle grootara plaataun tan Hedvrlaad plaati hebben Oiia deljjet ia aieeds door bet geluk begunstigd eo onder vele andere aanzienlijke pr jun bebben wtj in ormalfla rolgena iffio eele bi w zen da eorste HaofdpriJMn verkregen en onze Brginstigcrt zelf uitbetaald o a Mark tBO OOO 100 000 80 000 8 000 40 000 enz Het ia te roonian d t bij daie op den hrahtaten groidslag geveatinde ondfrneuiiug van alle kanten op cena uiterstbelanitnjke deotneming be E anld kan w rlrn KE rekend men Kelieve deralve wegens di reeda opbandeii syudo trekking alle orders tin npoedigste rechlatreekB te zend II ann Raurinanii MImoii Baukifra en Oeliwiaaelaara ie 11 n lU i P 8 Hierroedo danken wg roor hr l Twrtrouwena ons tol bi rt e gracbunkrn en i bij btft hegiii der nifuww f rioting ter doMJneming invite rend zullen wij ouk vour bet vervolg zor lragen door een stipte en prompte bedieutn de tevredenUeid van onze geëerde Bugunatigera te vwrworvBFi FEAUSCEE ST00MVEB7EEIJ lit ckeniiscbt Wassekeri TAII He ÜPPEIHEIMEK l KriifahnitK Botterdam Oabrefet rd door Z M den Koning dei Belgen Hootddepêt Toor GOUDA de Heer A VAN 0 S Az ijpecialiteit roor het atooraen en Terreta lan 11e Uearenan Uameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting oor het atooiB n tan plnt e manteU veeteu bont ens Oordflnen talelkloeden ent worden naar d aieawate en laatste thode Ks ertd Alle goeiiisren hetijj gestoomd of leVorto leorden onschadelijk toor de gezondneid Tolgens staal bewsrkt UO M ÖUDS £ 7Ë7EB Merki NIGHTCAP Tvkriigbatr bjj i PEETERS Jz AJa b wqa van ektlieid ia eaohet en kurk ataedt TOorn D van dan naam der Finu P HOPPS 9 £ SCHIEDAMMER DitKo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAU Uitroer van schapen Ete BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van 25 November 1900 de invoer van schapen uit Nederland in België tot nader order verbtiden zal sijn behalve wanneer de dieren bestemd sgn voor de slachthuiien te Anderlecht Antwerpen Brussel en Luik Gouda den i December 1900 I e Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlaodscb Overzicht Van het oorlogstooneel hebben wjj weer eenige telegrammen maar in welke bochten Roberts ol de andere Engelscbe berichtgever zicb ook wringen iets voordeeligs kan daamit Toor de Engolschen niet gedistilleerd worden De zaak komt in t kort hierop neer De Wet had Do Wet dorp in het Zoidooeteu van den Vrgstaat bezet on bet kleine Engelscbe garnizoen gevangen genomen De Engelscbe troepen die afgezonden aren om hulp te bietlen aan het garnizoen kwamen zooals dat Engelscbe gewoonte is te laat Een groote macht onder generaal Knoi werd algezonden om De Wetsdorp te heroveren Dat ging niet moeilijk want De Wet was verstandig genoeg om zich niet in lulk een neet te laten opslaiten en ontruimde op de nadering van de Engelscbe overmacht hy nam een kanon mee dat hg bad buit gemaakt Toen de AVet weg was hebben de Ëngelscben hem verslagen d w z de Engelschon hebben eenige schermutselingen met de Boeren gehad maar van zoo weinig beteekenis dat zg niet eens bet kanon heroverd hebben te De Wetsdorp meegenomen door de Boeren Uit een en ander blijkt dat de Engelschen in het Znidooston van den Vrijstaat nog altijd niet veel te zeggen hebben Daarbg komt dat de gruwelen der Engelschen tegen vrouwen en kinderen de macht van De Wet steeds doen aangroeien Te Londen is men doodsbang dat De Wet naar de Kaapkolonie zal trekken waar alsdan de opstand zon nitbreken 01 De Wet daar plan op heelt is een andere vraag waarschijnlijk niet maar het geweten van de Engelschen wil het zoo FEVlLLËiOX Al Hij liet het aan het toeval over wiji redeneering niet baten iqocht en begat zi h weder naar de patroon Serge liet zich naar het Algemeen Credi t pnds brengen Het was de eeratc dag dat de maatschappij zien m hate trotsche gebouwen gevestigd had Door Herzog waren geene kosten gespaard De bureelen moesten aan KUen die er kwamen een groeten dunk an de onderntrainB geven De prins begaf zich naaf het kantoor van Herzog Juist toen hij de deur openen wilde trof het geluid van twee stemmen die opgewonden spraken zijnoor De geldman Was in een redetwist met en der bestuurders Panine luisterde De speculatie i prachtig en zeker zeide Wtr zog De aandeden njn gedaald dat weet ik ook wel doch dit komt omdat i er mede uitgescheidenben ze op waarde te houden Ik zend roijne orders naar Londen Wcenen Berlijn en wij koopen alls wst men ons aanbiedt Ik doe de aandeekn weder stijgen en wij behalen een aanzienlijke winst atis xeer eenvoudig Maar niet btjzoüder eerlijk antwoordde de UKkre stem t Waarom i Ik verdedig mij op dezeitde w ze men mij aanvalt De gxoote Banl doet mijn Het bezoek vau president Kruger aan Europa heeft opnieuw in de breede volkskriugen de vraag doen rgzon ol arbitrage tusschen Engeland en do Zoidafr Kepublieken dan zoo geheel onmogelijk is Herhaaldelijk heelt president Krnger het voorstel gedaan aan Engeland om alle hangende gescbillen aan scheidsrechtelgke uitspraak te onderwerpen maar steeds heeft Engeland dat geweigerd Eu toen na de bezetting van Bloemlenteiii door lord Roberts de Regeering te Washington haar goede diensten aanbood om de bemiddeling tot stand te brengen antwoordde lord Salisbury dat hg elke bemoeiing met den strijd tusschen Engeland en de Kepublieken zou beschouwen als een unfriendly act Wat zal Engeland doen wanneer thans in Europa de openbare meening zicb krachtiger uitspreekt dan ooit ten gunste van scheidsrechterlijke beslissing van den strijd Het schijnt bijna zeker dat de Enropeesche regeeringen van gedachten wisselen over de vraag of arbitrage kan worden aangeboden De bepalingen van d Uaagache Conventie geven den mogendheden niet alleen bet recht haar bemiddeling aan te bieden zij leggen haar den plicht op arbi tragevoorstellen te doen Doch de mogendheden willen zich niet blootstellen aan een weigering van Engeland die noodzakelijk zon moeten leiden tot oen strijd den groeten trgd waartegen geheel Europa met angst e n ontzetting opziet De Hoir meldt dat president Krnger naar Berlijn gaat om keizer Wilhelm over do arbitrage té polsen en dut hij wanneer de Keizer het denkbeeld niet geheel verwerpt naar Knsland lal gaan om er ook met den Gzaar over te spreken Het blad verwacht dat de drie mogendheilon Rusland Duitschland on Frankrijk eeu arbitragevoorstel zullen doen op grond van art 3 der Haagsche conventie Inmiddels poogt de geestdriftige Fransche nniveraiteits jengd onafhankelijk van de diplomatieke onderhandelingen over dit pnnt een wereldpetitie te organiseorcn aan den Czaar waarin deze wordt aangeroepen om als bemiddelaar ep te treden De Berlijttsche correspondent der N K Ct schrijft Naar ik hoor heeft dr Leijds hier inderdaad het bezoek van president Krnger te besteinder plaats aangekondigd lutusschen schijnt de reis naar Berlgn weer twijfelachtig te zijn geworden Tenminste van welingelichte zgde verluidt dat bet niet meer waarden dalen ik koop ze en laat mijne tegenSlanders er in loopen is dat niet billijk en wettig Panine haalde diep adem hij was gieruBtgesteld De daling was het wqjk van Herzog dat zeide hij zelf Kr was dus nieta te vreezen Serge trad binnen tia daar is prins Panine riep Hertog verheugd uit Vraag h m wat hij van den toestanddenkt ik laat hem uitspraak doen Ik wil niets weten zeide Serge vertrouwu geheel waarde directeur ik ben er zeker van dat onze zaken onder uw liestuur bloeien zullen Voor het overiffe ken ik de kunstgrepen onzer mededingers on ik vind etken maatregel goed omhen te l antwoonlen Wel wat heb ik u gezegd f spark Herzog en wendde zich triomtantelijk tot zijn ohdcïvrag rLaat mg begaan en gij zult zien Ook wil ik u niet met geweld terughouden voegde hij er kortaf bij Gij zijt vrij om ons te verlaten als gij datverkiest Daarop begon de ander de welgemecndheid fijner bedenkingen te betuigen Hij vei klaarde dat hij met het oog op aller belangen gesproken had Hij dacht er niet over om uit te maatschappij to gaan iiitegcndeel Men kon op hem rekenen Nadat htj den financier de hand gedrukt had nam hij afscheid Wat beteekent toch al dat geschreeuw in de dagbladen zeide Serge toen hij zich met Herzog alleen bevond Weet gij dat de geplaatste artikelen zeer vcfradelijk zijn Des te verraderlijker omdat zij op een goeden grondslag rusten voegde de geldman erltoeltjet b zeker is dat president Krnger Dinsdag bier komt Misschien is hot zelfs twijfelachtig geworden of hij in het geheel wel komt De telegrammen uit Brussel naar luid waarvan reeds vier mogendheden bereid zjjn bij Engeland bemiddelend op te treden worden betwijfeld Althans is er hier nog niets van bekentl Bovendien hoort tot bemiddeling de bereidwilligheid van beide partijen daartoe en van Engeland schijut hot zokor dat het ook nu nog bemiddeling afwijst hl geval president Krnger naar Berlijn komt tal hem hier natuurlijk een in alle opzichten hoffulijke ontvangst ten deel vallen zijn persoonigkheid en zijn rang waardig Er zal echter niets voorvallen dat do goede botrekkjngon tusschen Duitsehland en Engeland V eenigerlei wijze zon kunneu prikkelen tf vetztakken Ook Mien von BUlow den president persoonlijk ontvangt hetgeen wel waarschijniyk is omdat von Btllow een door en door beleefd man is dan heeft men daarin toeb niets meer te zien dau een zuiver bewgs van hoHMgkheid Daarentegen is nauwelijks te verwachten dat de ifosideut zelf een ontmoeting zal hebben met de Keizer Toen de Keizer na Jameson s inval zijn bekende telegram aan president Kruger zond was het eon psychologisch moment waarop de Enropecsche mogenijJ Sden zich hadden kunnen vereeuigen om gemeenschappelijk voor de Boerenrepubliekon een internationalen veiligheidswaarborg te scheppen Uaar men heeft dit oogenblik helaas niet alleen verzuimd maar Duitsehland had toen ook gelegenheid te merken tot andere mogendheden met vreugde speculeerden ep het gevaar van een isoleering van Dnitsdhland Ue t gewin van deze ervaring is naar de meening van de Berlijnscbe diplomatie niet te duur betaald met het bekende telegram viin dan Keizer Tegen hartelijke manilestaties ter eere van Kruger van den kant van do Dnitsche bevolking beeft en kan de Daitsche regeering natuurlijk geen bezwaar hebben Haar met hetgeen zij officieel eenmaal heeft besloten staan zulke particuliere betuigingen van sympathie in geen verband Ik meen dat het bovenstaande vrij nauwkeurig weergeeft wat als de meening van de toongevende kringen hier kan worden aangeduid Persoonlijk beb ik den indruk gekregen dat het bezoek van Krnger te Berlijn voor het oogenblik meer als iets lastigs dan als een genoegen wordt gevoeld Rusland heeft zijn draai genomen en voor zooveel uit een nu ontvangen telegram van Wat zegt gij daar t riep Serge uit die tenprooi was van de grootste onrust De waarheid Meent gij dat ik u wat wijs maken wil zooals aan dien onnopzele die daar wegging Het Algemeen Credietfonds zit op het oogenblik aan lager wal Maar geduld I Ik heb een goeden inval gekregen en binnen veertien dagen ziUJen de aandeeun in waarde verdubbeld zijn Ik heb eene prachtige zaak onder handen die de gasmaatschappij ten onder brengen moet Het lietrefteene verlichting met magnesium Dal taX eene geweldige uitwerking hebb n Ik laat in de Londensche en Brusaelsche dagbladen scfl Utieber chtcn plaatsen die de geheimen der nieuwe uitvinding ünthiiilenDe aandeelen van het gas zullen in sterke matedalen Ik koop ze op en oodra ik m het bezit der papieren van waardjjwn laat ik bekend maken dat de nieuwe vindingen de bedreigde maatschappij verkocht worden zal Dan rijzen de aandeelen door eene eenvoudige en onfeilbare l weging der balans Ik maak ze te gelde en wij zijn in hetbezit van eene groote winst die wij aanwenden om het Algeraeen Credietfonds te steunen Deonderneming herstelt jpicb en de uitslag is onrckenbaar voordeelig Doch de vreemde agfenten zullen zekerheid vragen om zulk eene geduchte speculatie aan den gang te brengen Ik zal hun die aanbieden Ik heb hier aan dcelen ter waarde van tien mMUocn van het ICuropeeA h Credietfonds die aan Cayrol toebchooren in bewaring Wij geven op onze verarttwoordelijkhcid daarvan kwitantie aan den kaïLsi De ijteculuie duurt drie dagen Z moet gelukkeit De fond de Times biykt geelt het zich volstrekt geen moeite om tegenover zgn medespelers in het internationaal concert die wijziging van zijn politiek te verklaren evenmin als vroeger Rusland zal in het belaag van zijn enden vriend China werkzaam z jn dat is alles en daarmede ia dus gebenril wat van den aanvang al t waarschijnlijkst was t Blijkt intusHchen weer wat een dankbare taak de gezanten vrodaaonderbandelaars op zich genoman hebben Het bericht in de Times Inidt als volgt De RuBSiiohe gezant die reeds teegestemi had in alle artikelen van de gemeenschappeiyke nota door ds gezanten te Peking opgesteld om aan de goedkeuring der regeeringan onderworpen te worden met inbegrip dus van den eisch tot tereehtstelling dor schuldige prinsen heelt nu aan de Cbiseescbe vredesonderhandtilBars en hooldambtenaren laten weten dat Rusland altijd door zyn oprechte vriendschap voor China gedreven zal aandringen op wyziging van den inhouil der nota in voor China gunstigen zin In t byzonder zal Rusland aandringen op het schrappen van den iseh dat de schuldigen met den dood gestraft moeten worden en voorstellen in plaats daarvan de bepaling op te nomen dat de schuldigen door de Chineesche overheid gestraft zullen worden op een voor de mogonhedon aancemeiyke wgze of anders dat de nota niet geljik door dt gezanten tapaald was onherroepoiyk zal werden genoemd dat wil zeggen dat de inbond door onderhandelingen met de Chineesche gemachtigden gcwgzigd zal kunnen worden Verspreide Berichten Fkaxksuk De afgevaardigde Laziea c a hebben in de Kamer een voorstel ingediend van min ol meer democratische strekking de tabakten aigarenw nkels zouden jachtaoten mogen verkoopen voor Zon en feestdagen tegen 26 centimes het stuk Oeneraal Demassieux de nieuwe commandant van de militaire sehool van Fontaineblean heeft allen ongehuwde kapiteins aldaar in garnizoen aangeschreven dat zy in het vervolg hun maultgdon moeten gebruiken in hetzelfde restairaut aan dezelfde tafel welke maatregel door bem noodig wordt geoordeeld in verband met de kwajongonsachtige houding van de wakkere officieren te b ontainebleau Aldus wil de commandant de heeren dwingen samen te eten raet don joodschen kapitein Coblentz Deze veelbesproken officier onderging in den laat steïi tyd zoo ongeveer dezellde moreele kwel sen worden niet een aanKesproltcn Kn als hrft doel bereikt is leggen wij die aandeelen weer op hunnfc plaats en nemen ons ontvangstbewijs terug Maar sprak Serge nadenkend is die verplaatsing van aandeelen die de onze niet zijn wel rechtmatig Het is eene overdracht zeide Herzog eenvoudig weg En verlies bovendien niet uit het oog drft wij met Cayrol ik bedoel met een deelgenoot tedoen hebben Ala wij henr er eens in kennis ine stelden drong de prins aan Volstrekt met Wal drommel wij zoudenhein ons plan moeten uitleggen en hij lou eraanwillen meedoen Hij is zeer gevat fcn zou er zich met in vergiawin maar het goedkeuren Kom teeken dit en heb verder geene zorg De schaapjestullen in de kooi terug zijn eer de herder ze komt tellen Een somber vootgevoel dcjgrkruiste Serge s geest Hij was beangstigd Üp het oogenblik dat zijn lot beslüt werd aarzelde hij om zich verder op den weg te bege en dien hij reeds al te lang bestreden had Hij bleef zwijgend en besluiteloos st un Uerzog sloeg hem gade en zeid met oen gedwongen glimlach Ook gij kunt uit de onderneming gaan Ik geef er u een deel in omdat g nauw met mij verbonden zijt Doch ik sU er volstrekt niet op v m de peer mei on beiden te deeien Üij moét het zeil weten Serge nam haastig het papiei teeltende het en reikte het den geldman over ffordt vrvolgi