Goudsche Courant, maandag 3 december 1900

1 0 8367 Maandag 3 December 1900 39i e JaarsraniT ftt r fiOüBSCHE COIRMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdttowi n M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centrn iedere regel meer 10 Centen Groote letters woinlen berekeod nnar plaatsruimte Iiuending van Advettentiën tot 1 uur des midd Telcrtn M De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 JF CENTEN ODEUEENZEEPEir ELEGANT VKKPAKT OMcbikt Toot Si I ieolaas Cadeaii M TIMMERMANS COIFFECE Opentaro Aanbesteding BUHOEMEESTEK en WETHOUDERS TM OOUÜA luUen den lln UECEMBEK 1900 des muuiddagB ton twee ure in bet HawUuli tldur bg enkele iiuebiüTiBg aanbesteden t De lovering ran de voor de Qemeeste OOUDA gedurende A 1901 negentien honderd een benoodigde materialen Perceel 1 Houtwaren 2 UMtcrerk 3 SpUHen en llobte Uierwaren 4 Koper Lood Zink en Soldiger 5 Verfwaren en OUa 6 Teer 7 K lk 8 Ortat j 10 50000 vUkka Vtohtiobe atraatkllDkere Waalvorm a 60000 vlakke Veobtiotie StraatkUnken Vaohtvorm 13 80000 Blauwe UTielitnat kllDken ia 30000 UselmetMlplavei 14 UOOO Ben A bta Kelen S demi Tötallléi IS Bet PlanUoan en Boom gewai De Bestekken liggen ter lezing op de UemeenteSecretaria en het bnreau van den GemeenteBonwoeoeter F F StdS Tiendewegr 59 Voor het aanslaande T ylCOLJiASfKKHT ontvangen eone prachtige Collectie KAPPEN Randeo UtorbangeTs Oiiilerhangers n ItlaeDun in papier en doek v mikkeld Brittannia Metaal Grtslal en PorcÜleln met Nikkel ÏETBOLEÜU Wm geheel renkeloos in Koop en in Huar De tUltgo voor SL NIcolus Ls bovei Bekeld wordtiedereen uitg noodigd dezelve te komen beiichtigen faifl Expellcr 9 4 T tttl W l 1 taa TM t m Bm I fljJWtniMjjJigrtnjH MF Win werkeltjk p r y e stelt een UCdBLIJK te hiïbben laat f fotoj i aloi i i n ini tie WMugrafiiche HmutlimrtehHitg STTJIDIO Fl SINGEL 61 Probeert Bliiyssen s So e met Cadeanx Nieuw groot voordeel aangeboden door IBLDYSSENZOHEIl Van af beden zullen wij ook op onze verschillende soorten KAAS 1 alsmede op onze I KIEBEü zonder verhooging der prtjsen Cadeaux geven en vvel als vol ft Op elk pond Kaas een lialve Crroene bon i Op elke 2 pond Kaas een lieele Groene bonf Op elke 10 Eieren een halve Groene boni Op elke 20 Eieren een heele Groene bon t Men kan ook directe Cadeaux evenals bij onze Boter en Koffie of g cldswaardi e witte bons bekomen Onze verschillende kwaliteiten Haas zijn prima prima en de prijzen z er billijk als volgrt Allerfljnste vette September Qoudsche 45 c i Prima Oude 40 c 1 Beste jonge 34 c il Prima oude leidsche 30 Cl c I is zeer Vooral de Kaa van 1 45 aanbevelenswaardig Unze ËIEUE zijn illOOTK Vi SCIIIi DËVEi Tlilt dus geen builen landschgoed eu kosten slechtsfOcTlp stuk IVeemt Proef Melfefc Proef Verder kan men van al heden ook de halve groene bons bekomen bij een pond onzer g egarandeerd zuiver e Natuurboter of Mengboter bij een half Pond onzer Deensche Mélange ot Margarine en ook bij een half ponJ onzer Koffie g Men is dus niet meer verplicht van dé Deensche Mélange Margarine en Koffie een pofid in een te nemen om van de Cadeaux te kunnen proflteeren die voor groene bon inwisselbaar zijil Ontvangen een groote vejrscheidenheid prachü e nieuwe tnegiftartikelen terwijl nog vele nieu ve artikelen wachtende z jn A Bluyssen Zonen Te ÜOÜDA aUeen Wijdstraat A i60 Probeert Bhyssea s Koffie met Cadeanz Gonda Drak vanA BRINKMAN Zn I I Q O H P D l o 1 8 o H 0 o K O O H O l m o p 1 KII1I TKBIWG SOIKËË MUSICALE op 3 DEC 19Q0 s avondb aar in df Zaal NÜT EN VEKMttlt Ooslhatep tfej MINA SMITS Concertzangeres nit Utrecht de Heeren A TROOSTWIJK viool 2e Concertmeester nit Utrecht Dr J Schonevelil van der Cloet piano Uonda ENTREE voor niet leden v d Kunstkring bji inteekening 1 1 bniten inteeke ning 1 l tC H ulsika III p s OLDE GKNEVEa in direree rerpftkkingen Terkryt baar bg J M F BEUüEkKK Hooge Gouwe C iSS Gebroeders STEEÏÏSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en ki Grafdecoraties Corbeiiles Jardinieres noiiqueüen rui QEAF en FEESTERANSEN Gfoote voorraad KAMERPLANTEN 4anleK en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor OOÜDA en Omstreken van lIISBVTEy CinBB Dood a lle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onscbadeiyk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 50 L 0 80 1 L 1 1 50 i 5 L 1 7 TEL EPH No lU ÊMlEPOT TANTESB Meu wordt verzocht op t VEUK t lettn niT KKT MlOUUJ Ti RAVKNSWAAYZONEN QORINCHEH Deze THKBËN warden a eleTerd in verzegelde pakjes van m IWM en een half ea een Ned one met vermelding van Nommer er PriJ8 voorzien van neTenstaaniï Mark volgens de Wat gedepo Deerd Zich tot de aitvoerioK Tan geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Te Huur of Te Hoop om terstond te auwaarden twee naiast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrlsinge Te bevragen Lange Tiendegeg D 29 Teleplioonnet Goiida Abonnement 1 40 per jaar voor p rceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het ne is aangesloten aan het B ks Intereommnnaalbnrean Op November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHMABKT ajt Gij oof 77 MMlSur door onaa ulauw aitTindlnt behal o deKMi u walke doof nl or n cilii Qsims in da mm hiMI Mfmi kHi lidi m l weinig mk l i hmrg n V Dr Dalton Aaral Ualiuile Hf U galU Ave CIUGACIO JLU TWEEDE BLAD BINNENLAND STATEN G EN E KA AL T ÊT K K o m U M Êt U Zitting van Vrijdag 30 November Aan de orde do spoorweg aanleg van Padalarang naar Krawang Als noodiakelykc verbinding verdedigd door de heeren Pijnacker Hordijk en Mackay werd dit bestreden door den heer Bastert om flinancieele redenen en door den heer Van Kol die betoogde dat bet geheele spoorwegtraject op Java getuigt van gemis aan een g ed voorbereid plan Bij gebrek aan de zekerheid dat de voorgestelde lijn de beste is waar de keuze bestond tnsschen verschillende trajecten waaromtrent echter de adviezen ontbonden zi n zal h tegenstemmen De heer Van de Velde was voor uitstel De heer Van Vlymen verweet den heer Van Kol dat deze zeer goed weet dat de stoomtram op Aljeh niet slechts met militaristisch doeleinde is aangelegd maar om welvaart te brengen waardoor Atjeh geen lastpost meer is Tnaar reeds bate alwerpt dank zjj genenaal Van Hentsz die behalve een groot generaal een groot econoom is De heer Van Kol interrumpeerde dat de stoomtram niet was aangelogd indien er geen oorlog was De Minister erkende de militaristische bedoeling van den spoorweg Padalarang Krawang waarvan de aanleg noodig is Met 68 tegen 6 stemmen is besloten tot n aanleg van den spoorweg Padalarang frawang Aangenomen is het ontwerp tot wijziging ter Indische hegrooting en dat bebekkelgk Ie regeling der traktementen enz tligovolge der ontbinding van het hooggerechtshof Na verwerping met 29 tegen 24 stemmen van het amendement Mackay die afkearde dat het traktement van den gri9er van het h of lager zon zgn dan van den gritfler der raden van justitie ei voorstelde het behoud van de volle emolumenten voor den grilfler van het hol De algemeen beschouwingen over de Staatsbegrooting zgn aangevangen De hear Kardjjk atkenrend de uitsluitingvan de Z Afr Republiek Aan de vredïsconlerentie achtte het een lont der regeering wt zg niet voor het gastheerschap had bedankt Daartegen hgldigde hij den minister van hnitenlandsebe ipaken vojr wat deze later voor de Repnlmek ter voorkoming van den oorlog heeft gedaan Vervol fens drong hjj aan op algemeen kiesrecht daar anden blijvende verbetering op het gebied van sociale wetgeving niet mogelgk is De heer Van Qijn betoogde de urgentie na de verbetering van den waterweg vaf D cdrecbt naar zee Be VeronrigiBg tegen hit mishandelen V dieren te Haarlem en omstreken gebnukt inde eenigsn tijd een toestel t het daaden van bonden en katten waarvan desva ngd particulieren kosteloos gebraik kranen mdten Over het te doeden dier wordt een klok nMTgilaten gevuld met gas en zoodanig ingericht dat zij uitkomt in een met water gwniden zinken bak waardoor toetreding dar bniteslncht onmogeljk is Op deze wjjze wwden de dieren in weinige seconden gedwd Het toestel voldoet zeer g ed Bü den uitgever Jan A G Juten te Ber g Bop Zoom ligt t r perae een Oeichiedenis van het Grootihertogelijk Huis Mecklenburg TIB de hand van den heer W J F Juten VA van het Historiach Genootschap gevestigd te Utrecht enz H t heeft H U bibugd de opdruht TU dit prac twerk die Hutr door den iclifil ver gedaan was welwillend te aanvaarden Het hoofdbestuur van de vereeniging Volksweerbaarbeid heeft een adres tot H M de Koningin gericht met de dringende bede dat de indiening aan de StatepGeneraal van een wetsontwerp tot regeling van den landstorm den sluitsteen van de reorganisatie van de levende strijdkrachten der landmacht spoedig moge plaats vinden en dat daarin opgenomen worde en zooveel mogelgk toepassing moge vinden bet beginsel van algemeenen oefenplicht voor alle lichamelijk geschikten welke tot den landstorm zullen behooron Een adres is ook aan de Tweede Kamer gezonden met het dringend verzoek te willen bevorderen en bewerken dat b i de verdere behandeling der wetsontwerpen omtrent de samenstelling en vorming dor levende strijdkrachten in beginsel wettelijk tot oetenpliclit worde besloten en wel in dien zin dat die plicht aan alle lichamelyk daArtoe geschikte Nederlanders boven een te bepalen leeftijd worde opgelegd Gemengde Berichten Van president Kruger wordt het volgende verteld In den salonwagen die hem van Marseille naar Parjjs bracht werd gesproken over de snelheid van den trein President Kroger merkte zeer beslist op dat die 100 KM moest zijn Ik heb zooeven met myn uurwerk in de hand de telegraaf pal en geteld die wij vooAiJgaan Ei daar deze in alle landen op 100 meter afstand geplaatst worden kon ik uitrekenen dat wil 100 KM per uur afleggen Toen men later inlormeerdo bleok doze berekening volkomen juiat te zgn Men meldt aan de Stand Woensdagmiddag zgn nit den Zijlsingel te Leiden de igken opgehaald van oefrman L genaamd en zgne drie kinderen die allen 019 zijn lijt gebonden waren Het oudste was lÖ jaar Hniseliike omstandigheden moeten den man tot deze ontzettende daad gebracht hebben Gisteravond omstreeks 5 nar had er te Eindhoven in het cafi van den hoer Brands een hevige gasontploffing plaate doordien een loodgieter in een kamer waar de meter stond een luciffr aansl De miten van het hnirf werden alle verbrijzeld en de loodgieter bekwam zulke hevige brandwonden dat hy ip bedenkelijken toestand nur het gasthuis is gebracht Als vaststaande kan worden aangenomen dat Krnger stellig niet de volgonde week te s Gravenhage zal komen Alle geruchten die verder loepen omtrent de komst nl dat daarmede thans nog wel drie weken gemoeid zijn ja zelfs dat Kruger eerst in het begin van het volgende jaar naar Holland zal komen berusten op geen enkelen grond Uit een brief van Kaapstad 4 Novemser aan de Amh Ct En reeds nn heefl ng land gebrek aan troepen Den xolnnvers ia aangezegd dat bun diensten zeer gewaardeerd worden hun vroegeren patroons is gevraagd of lif nog langer mogen dienen Zjj willen maar niet zji hebbeit genoeg meer dan genoeg van het kahki Generaal Brabant gaat thans de kolonie rond om te recmteeren Vat krggt hij Wanhoi I e refngés die het niet lang r hondrn kunnen Zullen dat kranige soldaten zgn Qeloove wie wU Uit Engeland zeil zal niet veel bijzonders meer komen de kern vin den werkenden stand scbjjnt thans daar al meer en meer juist ingelicht Het gerucht dat Boller te Spitskop gevangen is geweest bl jft hardnekkig aanbsodAD Uètt begrijpt hoe begaerig w U r naar de mail grijpen maar telkens worden wij teleurgesteld daar in do Nederlandsche bladen over Buller te Lgdenburg illcea te vinden is dat er een geheim is hetwelk de tgd openbaar maken moet Thans heet t hier dat Cronjé niet meer op St ttduia lit maar tegen Bnllqr zou ijn omgewisseld Als een staaltje hoe wahhopig onverschillig sommige verbannenen zjjn diene dat een rapporter van de Capo Daily Telegraph een besoek bracht aan de uit Jacobsdal verdreven vrouwen te Port Eli aboth Een barer zeide Mijn huis is verwoest mijn man is gedood in den str d mijn twee kinders zijn biJ mij en ik i nie om nie wat van mg wordt julle kan maak met ons net zooals julle wil dat raak mij uiel Wat er ook gebeure zeker is dat de Boerenvrouwen het hardste lot krijgen zullen De Eogeltchen schijnen nn eenmaal de vronwen te willen martelen omdat ze de mannen niet knnmn krggen De Boeren vechten nog moedig Mqden troost in hun succes en hebben overvloed van ptovdie ook de gevangenen hebben op Ceyloa vooral nog al een dragel k leven maar die J arrae vrouwen Gelukkig dan de Boeren van Midden n OostTransvaal die meest allen in het onmetelijke Boschveld plaatsen hebben diSkr kunnen nu hnn vrouwen on kinderen wonni op de minst ongesonde plaatsm tonder door Kitchener of Tommies lastig gevallen te worden Tj Nieuwediep is Donderdagnacht een korporaaltorpodomakor van Hr Ms pafitserdekschipNoordbrabant A den B genaamd op weg naar zgn schip door de duisternis misleid in het natte d k ijiiluopen en vordionkon Züu V§lA Mer pgihaald Het gerechtshof in Berlijn heeft in het proces tegen de spelers van de Hamlosenclub Kayser veroordeeld tot drie maanden von Scbachtmryer tot twee maanden en Wolft tot vier maanden gevangenièstraf mot een boete van 3000 mark Kayaer en von Scbachtmeyer behoeven echter slet in de gevangoDis omdat de rechtbank aannam dat zij hun itraf reeds door de preventieve hechtenis hadden ondergaan Twee Hongaren die behoord hebben tot de Mormonen gemeente in Utah zjjn naar hun land teruggekeerd en hebben tot de regeering van hot koninkrijk het verzo ek gericht een Mormoonsche nederzetting te mogen vestigen in Temesvar Zg hebben daartoe reedi een stuk land gekocht De militaire commissie die een wetsontwerp tot versterking vnn bet Amerikoanscho leger voorbereidt beeft nog geen keus gedaan tnsschen het plan van minister Koot waarbij het maximnm van de sterkte op 100 000 het minimum op 5fli000 man bepaald wordt en het plan van generaal Miles die een permanent krijgsmacht van 80 000 man wil vormen en daarby den president de bevoegdheid willen geven nog 00 000 man j iu dienst te nemen als bU dut noodig acht STAD SNIEUWS OOüDa 1 December 1900 Heden slaagde voor het apothekersbfdiendo examen te Zwolle Mejolfrouw Wgbenga Waddikzvbm Bedankt voor het beroep bg do Gereformeerde kerk alhier door ds J L Schouten te Hazeiswoude RiDDEimK De zaak der tcrleidiug schiet niet hard op Nu zullen de rechtsgeleerde en de iMonienr van de gemeente trachten overeen te komen met de concessionnarisseo de heeren v d Laar en Nederhont Daarna xnllui de voorwurdan definitief worden vastgesteld Bmto AvBioBT Om onze ijsbaan geheel ta volmaken zal vanw ege de gsclub op een gedekte niet afgegraven grond aan het einde der baan een consamptie tent worden gebouwd van steen met bonten kap bedekt met asphalt Te oordeelen naar het ontwórpen bestek en de teekening belooft het e n nette tent te worden die door baar vorm en den aard der grondstoffen de baan niet wainig zal versieren Hurgelijke Btjtnd GEBOREN 30 Nov Geertnida ouders H H van der Wolf en Ö KoolmMS 80 Arie ouders F Sloof en J G van W ijk Barbara Margarotha Wilhelmina ouders N Kunst on N Hoogendoorn Cernelli ouders C Simons en A M E Lancée OVERLKDEN 29 Nov F Kootj huisv V B K de Graaf 64 j oost en West Indisch bewerkt Metaal Wel heeft het inspanning gekost maar de Voroenigjibg Oost en West is er toch in geslaagJTom in Nederland eene verzameling ybn in IndiA bewerkt metaal bij elkander t brengen die verdi nd bejceken te worden niet alleen en in de eerste plaats door kunstenaars en kunstuijtcren maar zeker yok door het groote pnbliek dat er belang in moet stellen te gaan zien hoe men d4Ar In ons nerrc Oosten dingen maakt die in Kunstvaardigheid eit Kunstsmaak voor het Europeescbe werk zeker niet onderdoen Bij de opienlng der teAtoonstelling die den 22en dezer plaats had werd door den kunstschilder en etser Pb Zilcken voorzitter der tontoimstcllmgcommissio 111 ceun welsprekende openingsrede hierop gewezen ru daarbij den oprechten dank den Vereeniging gebraeht aan Mejuffrouw C van der Hari die voor eene zoo smaakvolle inrichting zorgde dat alleep reeds het typische geheel der beide tentoonstellingslokalen het bezoek loonend maakt Door het stellen van lage toegangsprijzen stelt Oost en West een ieder in sttat om van den verrichten arbeid profijt te trekken De tentoonstelling die lot 3 Jannarl 1901 ta het gebouw der Vereeniging Heerengracht 4 te s Gravenhage gaopend bljjlt moet veel bezoekers trekken Te weinig pnbliciteit wordt er meestal gezegd wanneer en goede zaak niet tot den goe den uitslag komt die ie verdient Dit gaf mij aanleiding deze paar woorden neer te schrijven met bet verzoek aan alle Dagen Weekbladen ook in de provincie ze oVer te nemen of er melding van te maken Menigeen komt voor enkele dagen in Den Haag en zij die dan verzuimen dezf tentoonstelling te bezoeken zullen dit niet dakraan kunnen wijten dat ze bun onbekend was Wat is Oost en West en wat ii het doel van bar tentoonstellingen f Oost en West is Sen Vereeniging die er naar streeft om bij ifder Nederlander liefde en belaogstellipg voor de koloniën en hare bewoners op te weliken en daardoor de ontwikkeling ebde welvaart van dat deel vanNederland te bevorderen Voor dit laatste doel hoadt ze haar tentoonstellingen van Klhnstngvcrheid zij hoopt dat velen die znllen komui zien en daarna overtuigd van het nut dat de Vereeniging beoogt zich bij baar znllen aanslniten zoodat tal van plaatsen spoedig het voorbeeld zullen volgen vjin Breda waar enkele weken geleden de eerste Afdeeling werd opgericht Oo6t en West heeft eene 4e Commissie die de taak op zich nam om de kennis onzer Overzeeiche bezittingen onder het volk te verbreiden Van die Commissie ben ilc voorzitter es daarom zet ik mijn naam onder dit stuk Den Haag 26 NoVember 190 i G E V L van Ziylaa