Goudsche Courant, maandag 3 december 1900

Jl No 8368 Dinsdag 4 December 1900 39ste Jaargang fiOUDSUE COEMMT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon M 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN I öonda Druk van A BKINKMAN Zn Nienwc Paraplnles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTK S geschikt voor St Uicolaas Cre clienk A VAN OS z Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA lelephoon Mo 31 Amsterdam Vrkrs 3H 83 1001 88 8511 Beurs van Slotkra 81V S s 98 28 NOV KiDSBLiiro 0 t Nod W S a Vi dilo dito iltc S iilü dito dito S HoKsiu OU Go ll 1881 9S t lTALlB lQsclir Ting I868 81 5 OosTENa Obl in papior 1868 1 2 V Vi dito in iKTerlSSS S I PomTUSAL 01 met coupoc 8 jdito ticiiet 8 HuniliB Obl Binnonl 1891 IV 6S dito Qecona 1880 4 j 961 dito bij Eotln 1889 961l i dito bij Hopj 1889 SO 4 r 961 dito in road ieen 188S 6 i dito dito dito I8S4 5 101 Sfah Ferpot lohuld 1881 4 871 TuaKHJ Gopr Oonr Inen 1890 4 921 Ge letiöing serie D 28 Gee leeuiti serieC 26 ÏDlBAFï Ep V oWg 18 J I Mlilco Ob i Sch 1890 6 10 TlKFZCBLA Obl 4 oohep 1881 8 1 yvsilBDAH OhliKitien 1895 8 900V BomEMM Ste l leen 1894 8 91 NiD X Afr Hsndelif a nd 99 Arenilsb Tsb Mij CertiScalen 631 Deli HaataobaDpij dito 436 Arri Hypatlieekb pandbr 4Vi 6S1 102 204 IB41 9 Cidt Mjj der Vorsten aand s Gr Hypolheekb pandbr 4Vi Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatsch dito N W h Pao Hyp b pandbr 8 Sütt Hypotlieokb pandbr 4i 128 iiov 90 291 ll l 10 224 28B1 100 St II uiv 97 Utr Hypotbaekb dito 4l Oosten Oost Hun bank aand fiusL Hyputheokbanic pBodb 6 Aherika ïï Uf hypoth pan lb 4 Maxw L G i r Lii n eert 6 Neo Holi IJ Spoürw Mij aand Mü tot Elp V 81 Sp r aand lïed Irid S oürwegm aaud Nad Zuid Afr Spm aand 6 dit dito dito 1891 dito S lAUïSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Iial Spwmij A H obl S OLf M Wwsohau Weonen aand Bdil Gr Rlus Spw Mij obl 4 Bsltisohe dito aand Fn towa dito aand 5 f8V i o Vi 100 1147 iTii 61 101 74 104 37 il Iwang IloraVir dito aand 5 Kursk Ck Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AuBaiSA Cent Pac Sp Mij obl 8 Chic Il North W pr 0 t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver ft Blo Gr Spm ceri r a 7 V Illinois Cootral obl iu goud 4 1 LouiaT NashrilliCert v iai Mexi iu N Spw Mi Ie hyp o 6 Mias Kaïisaa v 4pOt pref aaid N Tork OntaS O West aand Pen dto Ohio oblig 6 Oregon Calif ie hyp in goud s 99i 8t Paul Minn Manit obl Un Pao Hoof lijn ob ig 6 48i 160 110 108 108 99 100 1171 117V 101 S41 dito dito Lino Col lo hyp O Bj Oahada Can South Ch0rt T aand j 8 BV Vb 0 Rail Na lo h d o O Amslerd Omnibus Mij aand Rottürd TramwOKMaatB aandi Ned Stad Amsterdam aand I Stad Bo terdam aand 8 BBLOlE Stad Antwerpen 1887 Vi Stad Brussel 1886 Homo Theisa Rof nllr G aelsoh 4 OosTBini Staatslaenig 1860 5 K K Oos iB Cr 1880 8 SpAlin Stad Madrid 8 1868 N D Ter Bei Aib Spoel oerL 81 On t v a ngr©3a de NOUVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen mot bpehoorende garneeriiigen Bloiisen Peignoirs en Pelterijen n SAMSOM ADVEIITEINTIEIN en KATTEN die leidende zfln aanscAitr t en andere huidziekten of last hebben van insecten worden geheel genezen en gezuiverd door hot wereldberoemde wwchraiddel van professor Archimedes Elessohen met gebruiksaanwijzing 40 en ftO Vent bü J m OiJE Kleiweg io 2 kéi Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON N o 81Bovenstaande inrichting blijft zich bij voortd nring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschte Melk welke door het personeel tweemaal daags aan hnis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens De prijzen zijn tot nadere aankondiging als yolgt VOLLE ZOETE MELK S ets per Liter GEBOOMDE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZURE ROOM 70 SLAGROOM 1 9ü GEPASTEURISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit GBPASTEÜRISEBRDE ROOMBOTER 75 cent per V K G Vanaf heden wordt onze Gepasteuriseerde Hoomboter bij verkiezing ook afgeleverd in sierlijke tafelvlootjes van V K G inhoud Goede Kwaliteit ROOMBOTER voor STOOF of KEUKENGEBRUIK 65 et per V K G Tevens zijn verkrijgbaar GOUDSCHE KAAS 20 40 ets per 4 K G EDAMMER KAAS 40 4 LEIDSCHE KAAS 20 Orders op boter kunnen aan de Wijkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd Tabak en Sigarenmagazijn Korte Tiendeweg D 2 Ruime sorteering fci 3 I O E e I T tot de fijnste merken en verpakkingen SIGARETTEN in Luze doozen en Pakjss S VAN WIJNGAARDEN Hij komt Nu d oude goede Heilige Weldra bezoekt onB land Nu zijn iu vele winkels Surprises bjj de hand Vooral de jongeUeeren Kiezen nu wat uit Voor haar die zij beminnen De Bruigom voor zijn Bruid De mannen voor de vrouwen De moeder voor het kind Ja iedereen wil tooneu Wie hy het meest bemint En door de lieve dames Die ziJn geëngageerd Wordt hem dien zij beminnen Nn gaarne iets vereerd Vooral aan deze dames Geef ik een goeden raad Zoekt Gij aar een cadeautje Het beste dat bestaat Is zeker een fijn sigaartje Dat genrig brandt en trekt En is iets wat de vrijers Tot waar genot verstrekt Een geurig fijn sigaartje Eu t iefje aan zijn zij Dat hem van liefde fluistert Is zoete poêzij Dus komt eens even kijken In DE PBENNE S magazijn Daar vindt men alle soorten Niet duur en toch geurig fljn De allerbeste mdrken Verpakking keurig net In kistjes om te stelen Versierd met een portret Sigaren Sigaretten Heeft men er geurig üjn En ook voor mooie pijpen Moet m in mijn winkel zyn 4 j DE nmm Prima Kwaliteit SI U UUIUIHJUIIUIIU Taai Taai enz G J GOEDEWAAGEN GOUWE In de AVONDSTER Dubbele lluurt It ia ziJn voorradig vele artikelen zeer geschikt voor St i lcolaas Cadeau o a WASCHTAFELS Nieuwste GASOENAMENTËN BBEEAULAMPEN FRAAIE BALLONS Gas loeilicbt benoodigdheden enz enz Minzaam aanbevelend M M VAM LOON Gasfitter Tel No 117 k VAK UËIN ItKKG Slager TIEIDEWKG n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 PrljMreitltiiig 12 l eceoiber SOOO ÖÖO MM als lioofdprijS in bet uluklciurst thI biuilt de m uwhtu Z e Gnl l crlomis flut li r p ilti Hi os ii ReffriTiiie aii Uttnbiir ftomlïj keuni en g wnBrl ürt i is Do ïoordüüli e iiinebliiif mn ht l nieuwe l ii l st ijil daarin dil in U ii loup va Slticlits Wüiiiige muDdoii in 7 TurlotiDgoa ran 118 000 iotrn 17 010 priJBen budraKend 11 202 000 Mark tar volledige beslissinfï nitleii komen daaronder bevinden eicli hoofdprijsan van vea lueel 500 000 M rk apeciaal ecliter 1 prijs a M aOD OOf i B prijz i M 10 U0 1 prija a M 200 000 56prijz iiM 5 000 prijs il M 100 000 loa priji aM 3 000 prijs a M 75 00 16 C prijï i U 8 000 prijzen a M TO Odii i prijz a M 1 600 l prga a M 85 000 öiapnjz aM 1 0001 prijs a M 80 000 1030pnjz M SOl 1 prijs a M 55 000 5606fi prijz M 1 6 prijzen a M 10 000 Ï0 88 prijz a M 60 l priJB a M 40 000 200 150 148 115 100 1 prijs a M SM OOO 78 45 SI 1 priJB a M 10 000 De KHnstaandfl forsta prijatrekkinK dezer groole door don Staat go lor de Crelit itr lolinw hteft zoonis zniks vnn ambtswege i puald plaHts op den 12 December k eii kost biervoor I golieel origineel lot eteohts Mnrk tuffl S 0 1 half I 1 1 S 1 75 l kwjrt 1 I V 90 teifeu inzending van het liedruK per postwissel of tflgon remiiOiira Alle bffetelliiigen worduu onmiddellijk met de meeste zor vuldighrid tenuitvoor ru gebracht iixUir speler ontvangt ran ons de tan hel wapen vau den staat v orzifne Origmeele Loten it lf iD haudeu Bij iedtre bosmiliug wordt bet vereisrhte officieulü plan waaruit dn verdtieliiig der prijzen op de verRchilliiii e lcla Bt n als ouk de betrefftjnde inloggul Jeu tu vernomen is gralis bijgevoegd en zenden wy onao olientclü ooaaiigevraagd na elke trekkiog ds oSicieele lijsten l H uitbetaling dt r prijzen geschiedt atsedi t ruinjit onder naurliorg an den Staat en kan dour rechtstre ks ho toezending of ook naar vürlcitiziiig der BaUiigbebbeuden lu alle grootere plaatsen tan Nedurland plaata hebben Ons debiet is ateeijg door hst elulc begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebbon wij mflormalen volgens offio cele bewijzen de orste Hoofdprijzan verkragen en cnz Btgiinstigi zelf uithutauld o a Mark 850 000 100 00 J 80 000 6 Ü00 40 000 enz Het ia te roomas dat bij ddte op dan beohtstflu groadalag gercstigde ondvrneuuug van alle kanten op cene uiteretbelani rijke deelijeiuing bepaald kan w rden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophiindeu ztjiido trekking alle orden ten s ioedigste rechtstreeks te zendon aan liaufinaiiii 4i§llmoii Bankiora n Geldwisselaars ii h I Ulj p S llierinu le danken wij voor ln t rertroHviKWi ons tol bii rtite gtscboTikiui i n n bij hut begin der nieuwu vurlotinK ter deelnom ng invile rend zuUeu wij ook voor het vervolg zorgdragen door een stipte en prompte bediomng de tovredenboid van onze geëerde iWgunstigers te verwerven Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging ala een werkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart wordt d t boekje frauco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel f Wie 2ek r jn mi de Ëclite fÜkelCacao te antvaugan teaamengeetald en na vele proebei gen ia den handel gekomen onder das naam dee uitvinders Dr HiohaeUi ramriigd p de beate maohinea in het vsreldbéroemde étabbliaeement van Geln L 8tolI rok t Kenloi tlMht Bikel eaeao ia vierkintea hi Den SïU Ohm h Mt nelk feboU eaoe tangenuM genode druk reo bgelgkaoh gebruik em k t W iee l rii ia t poeder tdw een lap Cheoolttit Ali geneeakraoktige dunk by tnl na diarrbee Inhta Bet water te gebialkaB Yerkrugbaar b 4e voenuMh B A Apotbaksn mm Ko V tfc iwrfMw 1 80 e m nas Qenenalvertagsnwoocdiger Mr lend Junus ananklttf Amsterdam KalTetstraai Ut Naiionale Militie ZITTING van den MILITIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Zitting van den Militieraad bedoeld bij art 36 der Wet betrekkelijk de Nationale Militie zal gehouden worden op het Raadhuis te Gouda op Donderdag den aon December 1900 voor hen die bij de loting getrokken hebben no i tot en met 25 op Vrijdag dsii 2in December igiovoor de nummers 26 tot en met 100 en op Zaterdag den aan December Ugoo voor de nummers loi tot en met 174 telleena aanvangende des voormiddags te elf ure In deze litting wordt uitspraak gedaan omtrent de Lotelingen die eenige reden van vrijstelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Voor den Mihticraad moet verschijnen de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl hij bij niet verschijnen tot den dienst wordt aangewezen De loteUng die wegens nekte ot gebreken buiten staat is voor den Raad te verschijnen wordt onderzocht op de plaats waar hij zich bevindt De belanghebbenden worden er voorts op gewezen dat het opgeven van de redenen van vrijsteiHng bij de inschrijving of bij de loting en het doen opmaken van de noodige bewijsstukken niet voldoende is om van de vrijstelling verzekerd te zijn maar dat hun belang medebrengtom bovenvendien de vrijsteUing te vragen in de zitting van den Militieraad Zij die hun e bewijsstuken voor de vrystelling nog niet hebben doen opmaken worden herinnerd dat die stukken uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester moeten zijn ingediend t Gouda I December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uulteolaodscb Overzicht Gistermorgen kwam te Keulen nit Berljjn aan de heer Von Tschirschky und Bögendorïf bnitengewoon gezant en gevolmachtigd minister met de mondelinge boodschap dat bij als vertegenwoordiger van den Keizer en den BÜkskanselier de opdracht heeft ontvangen het volgende mede te deelen Zyne Majesteit laat den heer President Ernger leggen dat hg tot z jn spijt biJ de reeds gemaakte beschikkingen thans niet in taal is den heer President te ontvangen en dta heer President ziJn wensch te kennen geven dat hjj van de voorgenomen reis naar Berlijp zal mogen afzien FEVILLETOX 48 Goed I zeide Herzog ik vertrek van avond en zal maar drie dagi n wegblijven Volgde beweging der fondsen Gij nult den uitslag mijner berekeningen zien Herzog drukte den prins de hand ging naar de bewaarplaats om de aandeelen er uit te halen en het bewijs van ontvangst er in te leggen xvn Cayrol gaf eene avondpajtij De zalen van zijn huis waren schitterend verlicht de gasten lang vooruit gevraagd Cayrol had een oogenblik in beraad gestaan om te laten afzeggen maar hij vreesde dat dit aanleiding tot wantrouwen geven zou De Beursspeculatie waarvoor Herzog naar Londen gegaan was om meer bedekt te kuiinen handelen was ruchtbaar geworden en de daling waarop hij hoopte was niet gekomen Daar hij met een aanzienlijk bedrag werkte moest hij leer veel bijbetalen zooab in het tegenovergestelde geval de winst zeer belangrijk geweest zijn zou en de aandeelen van het Europeesch Credietlonds hadden de kosten van den oorlog betaald Dat was een zware slag Ciyrol verkeerde in groote onrust en vroeg xijne aandeelen op het kantoor van het De president bed oot dientengevolge na e nige dagen rust li hebben gehouden naar Nederland te kornet Waarschijnlijk vertrekt hj Woensdag naat s Gravenhage Gistermiddag ontving president Krnger een deputatie van de studenten uit Bonn en van de plaatselijke Eijnsch Westfaalsche afdeeling van het AUdeutsche Verband Op den veranderden toestand werd daarbij niet gezinspeeldi Da begroeting was zeer hartelijk maar droe geen politiek karakter By het vertrek van president Kruger uit Parijs was het station overvol Het publiek voor het gebouw klom op huurrijtuigen en jnbelde Leve Krnger maar vooral Leve de arbitrage I Langs de geheele spoorlijn tot de versterkingen stond een dichte menschenmenigte die onafgebroken jubelde Het eerst stopte de trein te St Qnentin ontvangen door een talrijke menigte belangstellenden die geestdriftig den grjjzen President huldigden Ook aan het grensstation Jeumont was het propvol Hier werd tweemaal den voorgeschreven tijd stilgehouden Senator Panliat voorzitter van het comité voor de onafhankelijkheid der Boeren en de leden van het comité namen hier met warmte afscheid van den President In antwoord op de redevoering van den voorzitter sprak president Krnger Ik zeg u dank mijne heeren Uwe laatste woorden znllen in mijn hart gegrift blijven Brengt mijn vaarwel over aan Parijs de groote stad die mj met zooveel schitterende bewijzen van haar geheele sympathie ontvangen heeft In haar bewonderenswaafS stadhuis waar de gemeenteraad mij opwa 4tfe I en op straat waar het volk mij stoJri iel wachten Mij rest ook nog FrankriiB 8i vaarwel toe te roepen dat een onversffetelijke week beeft toegevoegd aan mijn hooge levensjaren Ik wil voor de laatste maal in ankele woorden de innigste gevoelens van mjjn hart Incht geven Ik ben bewogen op het oogenblik dat ik de greni over ga w nt meer dan odit schijnt het mjj toe dat ik bij het verlaten van het gebied dezer groote repnbliek een goede zuster ga verlaten De zegewenschen voor de Zuid Afrikaensche republieken neem ik mede als een gedachtenis die neoit in mijn herinnering zal worden uitgewischt een gedachtenis aan menschen en aan zaken De besluiten van Senaat en Kamer znllen miJ dierbaar Wijven evenals de bij uitnemendheid hartelijke ontvangst welke de president en de ministers der Hepubliek mij bereid hebben Wat ik in Frank Algemeen Credietlonds terug Hij vond slechts het ontvangstbewijs dat als kwitantie aan den kassier afgegeven was Hoe onrechtmatig zulk eene handelwijze ook heeten mocht de bankier zeide niets doch met de wanhoop in het hart ging hij naar mevrouw Desvarennes om haar ran den stand van zaken kennis te geven De prins lag te bed en hield zich ziek Hij werd door zijne vrouw opgepast Men was er door eenige behendighei l en waakzaamheid in geslaagd haar in eene gelukkige onwetendheid te laten van hetgeen er gebeurde Cayrol evenwel wist zich tot den prins toegang te verschaffen en daar had die beste man hem met groote omzichtigheid aangetoond dat zijn verdwijnen gelijktijdig met dat van Herzog noodlottig voor het Algemeen Credietfonds sijn moest Het was dringend noodzakelijk dat hi zich vertoonde Hij moest op zijne avOndpartij komen en zijne bekommering niet laten blijken Wanneer men zich gewaagd had in zulke gevaarvolle ondernemingen als hij moest men een vast karakter toonen en zich tot het laatste oogenblik goed houden Serge beloofde te komen en legde Michtflinei de harde verplichting op roet hem naar JcaniBe te eaan Toen zij op de soirtSe verschenen Kasjhet feest in vollen gang Micheline glimlachte rijk achterlaat is mijn hart en dat hart zal n nimmer vergeten n die het door uwe woorden en daden hebt verkwikt Mijn hart bloedt nog over de smarten Tan mjn volk en het zal niet geheeld worden vMr den dag waarop onze onafhankelijkheid zal hersteld zijn gewaarborgd voor de toekomst den dag waarop wü in alle gerustheid kunnen zjjn wat wj werkelijk zijn en wat wj willen blijven een volk van eerzame werkers en wakkere behoeders van onze nationalen grond Om ons die ongestoorde onafhankelijkheid te herwinnaS znllen onze mannen doorgaan te strgden en zal ik mijn reis vervolgen Maar ik hoop dat Frankrijk ook ijverig zal voortgaan met het werk dat het zoo schitterend heeft ingewp door mg als zgn vriend te ontvangen Eén weg schijnt mij open te staan Ik heb het arbitrage genoemd en dit woord is tot mijn blijdschap reeds de kreet geworden van de menigte Moge het ook het wachtwoord worden der regeeringen in benauwende oogenblikken die de oorlog schept wanneer een tusschenkomst gevolgd door een vriendschappelijke bemiddeling dor mogendheden ten gunste des vredes wenschelijk is En bovenal ten gunste van gerechtigheid want gerechtigheid is het wat ik vraag De belangen van ons volk de zaak der geheele monschheid eischen bet en daar wü het niet zulten krijgen door de wapenen neer te leggen dringt zich de noodzakelijkheid van bemiddeling op Toen ik in Frankrijk voet aan wal zette heb ik gesproken over de barbaarsche wijze waarop de oorlog door onae tegenstanders wordt gevoerd en nn ik Frankrijk ga verlaten wil ik nog twee dingen zeggen ïen eerste dat wij Lord Eoberts onze grieven hebben medegedeeld en dat hg beloofde de gruwelen te zullen laten ophoud n Misschien heeft hij zich niet weten te doen gehoorzamen Hoe dit zi de wreedheid wordt voortgezet Vervolgens wensch ik te zeggen dat ik mij beklaag als hoofd van mijn volk en niet als hoofd van mijn familie Mijn familie is door Roberts met veel welwillendheid behandeld en ik zeg hem daarvoor dank En nn reik ik u de hand ten teeken van afscheid aan de leden van bet comité voor de onafhankelijkheid der Boeren aan de senatoren afgevaardigden en aan alle vrienden die mij wel hebben willen vergezellen naar de o rens Zendt mijn groeten en mjjn dank aan alle andere lieden evenals aan de pers die zoo dapper mijn pogingen ondersteunt Vaartwei heb dank voor alles Leve Frankrijk De laatste woorden van den president waren onverstaanbaar door de nitroepon Leve Het orkest speelde eene wals en de schoone danseressen in eene wolk van zijde en kant gehuld weefden aan den arm harer dansers op de snelle maat der wals licht en luchtig voort Op een wonk vanden bankier verwijderde Marechal BÏch De secretaris begaf zich naar mevrouw Desvarennes die met Pieter gekomen en in het kantoor van den bankier gebleven was Te midden van dit teest werden zeer gewichtige belangen behandeld en de hoofdpersonen die er in betrokken waren gmgen met elkander raadplegen Bij het binnenkomen van Maréchal sprak de patroon maar één wooord Cayrol P Die is hier antwoordde de secretarisCajToi kwam haastig nrar mevrouw Desvarennes toe en zeide met grooten angst Wel hebt gij berichten I Pieter is roo even uit Londen gekomen antwoordde de patroon Wat wij vreesden is waar Om eene onderneming die hij met mijn schoonzoonte zamen had te kunnen ten uitvoer brengen heeftHerzog de tien roiUioen aandeelen van het Europeesch Credietfonds afgegeven Gelooft gij dat Herzog voor goed gevluchtis vroeg Maréchal Neen hij is wel wijzer zeide Cayrol Hijzal terugkomen Hij weet wel dat hij door dennaam van den prins in opspraak te brengen hettevens dien der firma Desvarennes zou doen Hijis volkomen op zijn gemak Kan men den een zonder den ander redden vroeg de patroon Onmogelijk Herzog heeft de belangen van Krnger leve de arbitrage leve de Boeren 1 Na een laatsten afscheidsgroet lette de trein zich in beweging naar België Ten slotte seinde de President een dankbetuiging aan president Loubet en voort gingde trein België binnen Aan het eerste Belgische station Erquelines zond de hooge reiziger een telegram aan koning Leopold Op het perron waren veel menschen waaronder vele en hooge militairen De voorzitter van het Bruaselsche comité voor de Boeren hield in de Vlaamsche taal een lange toespraak President Krnger bedankte erop wijzende dat hij weliswaar maar een korte reis over Belgisch gebied doet maar niettemin dankbaar is voor de betoonde sympathie Te Charleroi werden overvloed van kransen en huldigingsadressen aangeboden Een deputatie mijnwerkers met vaandels vertegenwoordigende 5000 arbeiders stond aan hot perron opgesteld Ook hier heerschte groote geestdrift Te Luik had een menschenzee van op zijn minst 10 000 koppen het station overstroomd De studenten brachten bloemen aan den president De geestdrift steeg hier schier tot waanzin Te Verviers werd Krnger opnieuw gehuldigd kortom de tocht van den pelgrim van het recht wordt voortgezet onder jubelende medewerking vaij alle volkeren Op de reis door België hoorde men echter naast den kreet Leve Kruger I een enkele maal Weg met Engeland I In het eerste Dnittche station Herbesthal wachtten vele geestdriftigen den reiziger op Bij de aankomst van den trein riep een stem nit het volk President Krnger leve hoogi De oude grijsaard die zooveel heeft medegemaakt leve hoog Eu wederom sprak de president wederom betuigde hiJ zijn dank voor ds hartelijke ontvangst op Duitache bodem ondanks het vergevorderde nnr Voor het vertrek zond hij ook een telegram aan Keizer Wilhelm Te Aken en te Dilren een herhaling van de geestdriftige hulde Ook daar stonden de stations vol In Aken voegde de Nederlandsche consul zich bg den president in den trein Eindelijk stoomde de trein het station te Keulen binnen begroet met luid hoerage roep van een overgroote menigte Een comité uit de inwoners inderhaast gevormd ontving den president en geleidde hem naar het Domhotel Langs den geheelen weg was een talrijke menigte nit alle standen saamgestroomd ondanks het middernachtelijk nnr Voor het hotel werd een serenade gebracht door een zangvereeniging en de pre een prins zoo vast aan de zijne verbonden dat men ze beiden moet helpen of laten ten gronde gaan Het zij zoo Herzog dan op den koop toe zeide mevrouw Desvarennes koel Maar hoe dit te doen Aldus antwoordde Cayrol De aandeelen onder bedekking van s pnnsen naam weggenomen waren door de aandeelhouders als waarborg gedeponeerd Bij het overbrengen van het AlgemeenCredietlonds waren deze aandeelen in vergissiiigmeegenomen Het is voldoende ze door andere tevervangen Ik geef het bewijs van ontvangst aanden prms terug en hiermede is elk spoor van dezedroevige zaak uitgewischt Maar de nummers der aandeelen zullen nietgelijk zijn zeide mevrouw Desvarennes die aaneene groote nauwkeurigheid in hare zaken gewoonwas Dit verschil kan verklaard worden doorverkoop bij rijzing en wederinkoop bij daling Alsmen de aandeelhouders eenige winst laat zien zullenzij geene bedenkingen maken Mochten zij ditevenwel doen dan behoud ik mij het recht voorom op de vergadering het bedrog van Horzog bekendte maken terwijl ik prins Panine er buiten laatIk neem uwe zaak over en ik zal hem wel wetente dwingen om het ontvreemde terug te geven Ikzal heden nacht op reis gaan naar Londen Tjenminuten vóór tweeen is er een trein Daarmee zalik vertrekken Snelheid van handelen is in zulkegevallen de eerste voorwaarde om te slagen Dank u Cayrol was al wat de patroon zeide Zijn de prins en mijne dochter gekomen Wordt vtrvolgd 4f