Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1900

1 L GOODA BOTTllRDAMalee aerai ff i Oottda 6 68 I ll 7 86 8 81 8 8S 9 08 9 84 9 88 9 67 10 86 11 08 ll J 18 18 18 53 1 87 8 18 8 80 3 48 4 39 4 64 6 88 6 18 7 17 7 81 T 44 8 14 8 17 S8 9 14 10 89 10 18 10 48 11 86 Uoordrwlit iooi 7 18 S 40 11 09 1 6 01 f t 8 84 Sieuwerkeik 7 88 8 60 11 19 1 10 6 11 a 8 3 1 Cpelle 7 86 8 67 U Se 1 17 6 18 8 41 X 10 19 Br 10 80 a 10 87 w a aotterdun M S 86 7 44 9 06 9 89 9 46 10 18 10 66 11 86 11 60 18 34 1 88 8 89 3 61 4 03 6 87 6 41 6 8 7 47 8 07 8 0 8 68 9 86 10 3C 10 46 n oi 11 47 SotterdamD F 8 09 8 64 11 16 1 68 6 10 7 18 8 46 f 11 11 a Kotterdam B 9 03 10 08 11 86 1 W 6 80 7 67 f ir f 11 48 a Alleen Ie en 2e kUm Extri bgbeulen Op deie treinen tyn Zondag Meandaft en Dtnadig jéndaasiahe retoarbiljetlan roor de 8e kl Terkrijgbaar tegen anketen naektpriJB 3 Hollandaehe Spoer L Bitra Bnpplement bewua 1 Aileaa Diaada 1 i B R0TTERDAM 90TIBA Tiee Terafc ff l a Kotterdam Beun 0 4E 7 68 9 40 i r 1 30 1 43 4 8 6 17 9 18 10 88 Rotterdam D F 0 66 t 9 48 13 88 1 64 r 4 47 6 41 9 87 g 46 10 81 Kotterdam M 4 43 6 80 6 07 7 18 7 48 8 39 9 18 9 47 10 16 11 3111 46 18 10 1 86 3 14 S 4S 8 46 4 0S 4 84 6 86 6 04 6 39 7 05 7 69 8 81 9 86 Oapelle 4 68 5 41 10 86 46 4 44 6 8 w Niauwerketl 6 01 6 61 10 88 1 58 4 61 6 46 9 46 a 0 68 a Moordreoht 6 11 6 04 J t 10 48 8 03 6 6 5f 10 03 a Sondl 1 17 6 10 6 38 7 39 8 04 8 34 9 00 S9 10 08 10 10 10 49 11 68 18 06 18 81 1 09 8 09 3 3 i 06 4 I8 4 34 6 07 6 18 6 41 6 84 7 09 7 86 1 80 8 43 9 47 U O lO U 11 09 i AUsu Ie en 8e klasBe extra betijen e TaanlUtie ep dan leop kan niet genkend orden B HoUaadaebe apoor 1 Kilra anpplemealbawüa an de Compagnie dn Wagona Uti OOÜDA DBNHAAGiiae d L Gouda 7 16 8 87 8 41 8 11 9 81 10 00 10 19 10 69 11 88 18 16 13 86 18 58 1 63 3 31 8 46 4 1 4 60 6 36 E 4 6 81 7 3 8 01 8 3 9 17 9 53 9 66 10 18 10 48 11 33 Z6Tenli M 06ro 7 88 8 63 i f 11 11 LI 6 08 8 18 10 08 Sootermeer Zog 7 S9 9 03 11 88 1 81 6 18 8 34 I 10 17 Voorbutg 7 68 9 14 11 86 l 6 6 37 11 88 E F 10 8 a Hago 7 6S 9 08 9 1 S8 9 4 10 98 10 46 11 41 18 03 18 46 18 66 1 40 8 80 8 48 4 16 4 45 6 88 6 56 6 15 6 49 7 S7 8 43 8 N6 v 44 10 19 10 84 10 46 11 11 11 67 De kist Was bedekt met tal van kransen en werd gedragen door de ploegwerkers die onder de bevelen va wjlen den heer Mulder werkzaam waren Toen de kist in den lijkwagen geplaatst was en de familieleden en colega s in volgriituigen hadden plaats genomen zette de stoet zich langzaam in beweging naar het kerkhol te Moerdgk Bij het passeeren van het station waren op het voorplein de beambten van het station iage Zwaluwe opgesteld die met ontbloot üoold een laatsten groet brachten aan den belaas te vroeg ontslapen ambtenaar aan hem van wien ziJ nooit anders dan hulp en bïstand mochten ondervinden Overal zag men weenende personen langs den we Op het kerkhof was het aantal belangsteflende vrienden en kennissen zoo talrp dat de betrekkelijk geringe oppervlakte van het terrein geheel gevuld was Nadat de Igkkist m de groeve was neergelaten sprak de heer faectieIngenieur A J Buis ongeveer het Nicnwc Pajrapliiie § Nienwc DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTlS S geschikt voor St ITicolaas Geschenk A VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleykoou Xa 3t Aiiislerdain Slotkri 817 98 93 8an il t9 19478 89 88 17836 19636 67 8 86 19716 17338 SI 69 19815 17439 19 176 O 61 18 19941 53 93 62 2 ui02 17617 28 33 88 ri 91 17778 30145 79 202B3 92 84 17837 20315 17900 20428 47 4 66 84 87 86 20643 99 44 02 66 78 019 GOUDA 3 December 1900 f en raadhuize dezer gemeente werd heden middag hanbesteed de veraBilering der privaten en het maken van urinoirs in de le Bewaarschool aan de Patersteeg Ingeschreven werd door W Bokhoven voor f 6 J J Duijm voor 51b J de Jong W5z voor j m enA Grendel Co voor i I Mg Uit Moprdrecht schrijft mej ons f i Vo yieene imk bezette za l trad Vrydagavond jl de heer Mari op Tot oMerwerp had Spreker gekozen de vertaling vanSenoch Arden een gedicht van den Engelscljen dichter Hjjnngsoh Zoowel de waardig voor t dracht det sch ne regelen al de mitmuntend slaagde Hchtbeelden schetsten ons den haofdpérsoon van het gedicht van zijne jeugd t9 Wan het gralj en wisten de aandacht van het publiek volkomen te boeien Bij bet irfde dezer goed geslaagde volkslezing was de PdelAobtb heer burgemeester de vertolker van de gevoelens dèr bezoekers toen hü den spreker een welverdiend woord van lol toevoegde Hot onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Novemberhet volgende resultaat 17 Nov 13 7 permang kalicus per 1000 cc 30 11 7 67 l i j r I De Gondsche Tooneelvereeniging Nnt en Genoegen gaf Zondagavond een groote uitvoering in de zaal Kunstmin der Sociëteit 0n3 Genoegen De zaal was ten 7 uur reeds geheel gevuld zoodat velen moesten blijven staan terwijl nog anderen niet konden worden toegelaten Opgevoerd werd het drama in 5 bedrijven de Eoode Brug of de Nacht van 13 November Het publiek amuseerde zich uitmuntend de verschillende rollen werden vriJ goed vertolkt Een gezellig bal hield verschillende gasten nog lang bgeen Vrijdagmiddag sprong uit een coupé Be klasse van een trein der Staatsspoor van Amsterdam naar Rotterdam even voor Gouda een reiziger nit den trein Ongedeerd Werd de man weder opgenomen en bleek het waarschijnlijk een Eussische landverhuizer voor Amerika te zijn Met een bijzonderen slentel werd de coupé afgesloten doch bij Nieuwerkerk waar wegens de reparatie aan de brug de trein langzaam reed klom hjj uit het portierraam en sprong weder op de ipoorbaan Andermaal werd hiJ gepakt en nn stevig vaatgohouden om biJ aankomst te Eotterdam aan de politie te worden overgeleverd Directe SpoorwegverbindiDgeD met GOUDA Winterdieast 1900 AangevangeD 1 October TlJd vaa Creeiwlch In de Zevenbergsché Courant lezen wil o a het volgende Maandagvoormiddag ton half twaalf ure had op het station Lage Zwalnwe een treilend en ongewoon schouwspel plaats Het anders zoo eentonige spoorwegverkeer aldaar werd onderbroken door een treurigen stoet die den boor J Mulder Opzichter le klasse biJ de Staatsspoorwegeu naar zjjne laatste rustplaats zou brengen Behalve da heer Ingenieur Buis en de ambtenaren van den Dienst van Weg en Werken der sectie Rotterdam hadden zich hierbij velen aangesloten die met den overledene hadden samengewerkt De omgeving was in sombere harmonie met deze treurige plechtigheid de natuur was donker de in den zomer zoo schoone boomen waren van hunne bladeren ontdaan en stonden daar alsof zg mede treurden m den zoo vroeg ontslapen spoorwogmakker Het was alsof de vogels begrepen dat hun zacht gekweel thans niet welkom was want bij het naderen Tan den stoet schrikten zij op en vlogen in nreimen vandaar 6 88 6 04 7 02 7 16 7 8 8 85 8 66 03 44 lO H 11 86 11 86 19 06 1 80 3 40 3 67 4 00 4 16 4 87 6 S8 10 17 1 36 4 43 6 68 10 88 1 60 4 68 6 0S in 4S 3 01 6 1 6 14 SI 7 38 7 42 07 Of 9 J8 9 SO 10 11 10 54 11 6B 12 03 19 84 8 18 8 09 3 34 4 7 4 49 5 81 ep den loop kan aiot gerekend woriea i Harmonikatrein aUaen la en Se klaaae extra betalen J BeWre eon H 0 U U A A UHriBDAU aloa aeria Souda 6 S 8 11 8 8S 9 33 10 30 10 59 13 08 1 10 8 88 8 86 4 07 43 5 19 4 36 8 48 9 61 0 19 10 87 11 06 Vmit W 8 01 8 58 11 10 10 11 04 13 48 13 67 1 67 8 35 4 18 4 57 6 10 6 0 J 6 44 9 85 10 3 l OS 11 69 maLG 8 1 9 13 9 87 10 86 ll l 1 08 1 1 8 18 8 10 4 37 6 1J 5 46 6 8 9 8 10 50 11 16 19 14 i s 6 0 l D A U TEÏC H T sieeveraa 6 S4 7 46 8 16 9 07 9 8 10 14 10 69 13 00 18 87 8 16 3 13 4 33 6 68 11 16 3 88 8 JS 11 84 3 40 S S9 6 11 8 63 9 8 10 14 10 49 11 47 18 83 1 0 8 08 3 4S 5 04 6 80 7 00 T nat C 6 32 7 15 8 10 8 6 9 18 9 31 11 16 18 37 11 60 8 81 8 10 3 84 4 4S 8 116 31 7 09 8 10 9 61 Amat W 84 6 47 7 30 8 86 8 4S 9 SO 46 11 80 13 48 1 06 8 40 8 88 8 49 01 6 38 6 86 7 86 8 35 10 06 oaM 7 0 7 S18 1S9 I99 3 10 1810 3 13 11 86 68 8 88 4 18 4 34 6 47 7 18 7 4 8 09 9 13 11 38 J J J 6 18 e i 7 47 8 83 9 80 10 10 10 66 11 38 13 03 1 48 8 08 Ï 19 4 08 4 48 6 48 8 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 11 66 13 37 4 8 6 33 6 68 8 17 10 41 li S6 4 88 6 43 7 08 7 84 8 80 O Ot 9 6 10 i 11 87 11 11 18 1 3 16 3 40 8 4 4 40 SM 6 16 7 1 sident moest eenige malen op het ballton verBch jnen Hoewel hij zeer Termoeid ia geTOelt de heer Kruger zich wel gesterkt door de sympathie die hem allerwegen wordt betoond Do ontvangst van president Kroger te Keulen ia krachtig en beslissend geweest hoewel er geen apoor was te bekennen Tan offlcieele ot offlciense vertegenwoordiging Echter was de stemming niet ernstig en waardig genoeg In het station werden alle treinen lang voor de aankomst van den president waanzinnig toegejuicht en daarbuiten op het Domplein juichte men weder en verkocht allerlei grappen De Keulenaars vatten de zaak van te voren als een kolossaal pretje op Maar toen ten slotte Kruger kwam werd de geestdrift echt De Keulenaars hebben Kruger wel is waar niet met verstand maar toch met een goed hart ontvangen Lord Kitchener seinde uit Bloemfontein Knox is te Beyersberg op den weg van deWetsdorp naar Smithfleld slaags geweest met de achterhoede van de Wet Het gevecht duurde twee uren toen de flank van de Boeren was omgetrokken trokken zij af naar het zuiden en het zuidoosten Volgens do laatste berichten is Knoï in aanraking I met de Wet s strijdmacht b j Tafelberg 19 K M ten noorden van fiethulië Den 28sten is Settle slaags geweest met I Herzog a commando in een kloof bü Wolvekraal Na hem verdreven te hebben bezette hij Luckhoff Den 28sten werd Boshof s nachts aangevallen De aanval werd den volgenden ochtend hernieuwd De Boeren werden afgeslagen zonder verlies aan Engelsche zpe Paget was den 28sten en 29sten slaags met de vereenigde commando s van Viljoen eif Erasmus Hij dreef hen terng op een stelling te Eietfontein ten NO van den Khenosteikop Overste Lloyd werd gevaarlp gewond 5 oftcieren en 50 man gewond 6 man gesneuveld De avondbladen melden dat er een groot gevecht tusschen Knox en de Wet aan de gang is bij Bouxville Het gebeurde bij De Wetsdorp heeft in Engeland een diepen indruk gemaakt en wordt zelfs als een ramp beschouwd Nu wonder is dat niet want gelgk wij reeds opmerkten niets is beter geschikt om het karakter van den oorlog te bepalen dau het verlies van twee kanonnen De Morning Leader is natuurlijk weer de eerste om deze conclusie te trekken Het blad schrijft dat deze nederlaag ongehoord is nadat men den oorlog sinds maanden officieel geëindigd heeft verklaard Het mianoegen der Alrikaanders zal er door toenemen en t is een klinkend antwoord aan degenen die de Boeren ala een troep ordelooze muiters willen behandelen Verschillende andere bladen toonen eveneens bezorgdheid over den invloed dien het hebben zal op de gemoederen in de Kaapkolonie De Daily Mail zegt dat deze nederlaag op geen ongelukkiger oogenblik kon komen aHage Voorburg Zoeterm Zeg Zeaenh Mo ïrturla Paooltatief 6 80 6 86 6 48 6 08 7 14 Uoudo OudeT Woerd Otreelit S 18 Utreoht Woorden Oudew Gouda Het blad meent dat alle krachten moeten worden ingespannen om De Wet die doet wat hü wil in den VrQstaat to verplettsren Het Britsche leger in Znid AJrik heeft zijn derden opperbevelhebber sinds nnbjjna veertien maanden geleden de oorlog tegen de Boerenrepublieken begon Sir Hedvers BuUer heeft weinig pleizior beleefd van zijn hoog ambt Hij heelt driemaal het hoofd gestooten voor de sterke stellingen der Boeren aan de Toegela en toen hij de vierde maal doorbrak was dit alleen ten gevolge van de paniek door Cronjé s overgave verwekt Maar Sir Eedvers Bnller was toen reeds geen opperbevelhebber meer zijn laatste telegram naar Londen in deze hoedanigheid behelsde het bericht van de ramp van Spioenkop Lord Roberts volgde Ballor op Hü kon zich spiegelen aan do lonten van zijn voorganger HiJ verzuimde i niet en dreef door zjjn gestadig omtrekken de Boeren nit hun stellingen langs de eenige verbindingslinie den spoorweg Slechts in naam was bil meester van de republieken de Boeren lieten niet na hem dit van tijd tot tgd op onaangename wijze in herinnermg te brengen Ook voor hem zon Zuld Afrika het graf van xijn reputatie worden De held van Kandaar den ridderlijke aanvoerder leende zijn eertïjds algemeen geéerbiedigden Saam voor onwaardige gruweldaden Vertoornd over een tegenstand dien hij niet breken kon vergreep de veldmaarschalk van het machtige Britsche Rijk zich aan vr nwen en kinderen aan de eigendommen van weerlooie slachtoffers die ver waren weggevoerd Ook zjjn laatste telegram als opperbevelhebber was het bericht van een nederlaag En thans is aan Lord Kitchener het we kder bevrediging opgedragen De beul va Soedan moet voltooien wat Roberts en Ruller niet konden ten einde brengen Hij zfl voortgaan met branden met moorden met plunderen Onder zijn bestuur zal het top punt worden berdkt van waar do weg nar omlaag voert En wat zal dan Kitóhener s laatste tele gram ziJnP i Verspreide Berichtmi Feankeijk s De prefect van het departement Var heeft den onderwijzers en onderwijzeressen verboden den catechismus te onderwjïen in de scholen gebeden te laten opzeggen en de leerlingen naar de kerk te brengen en het heet dat de minister van onderwijs Leygues aan dit rondschrijven tegen bevordering van het clericalisme niet vreemd is De driednizend koetsiers van de Compagnie Générale te Parijs dreigen met een algemeene staking indien de maatschappg hun eischen niet inwilligt De minister van handel Millerand heeft tot de prefecten een rondschrijven gericht waarin hü in herinnering brengt de door de regeering en den arbeidsraad genomen beschikkingen om de werkeloosheid waarmee de arbeiders bedreigd worden tegen te gaan terwijl hij tevens aandringt op de toezending van rapporten over de werkeloosheid Het incident te Melun waar de officieren een der hunnen den heer De Brémund d Ars beleedigden omdat hij een gescheiden vrouw had getrouwd heeft geleid tot een duel tusschen den beleedigde en een ander officier luitenant Bignon op de sabel bij welke moordpartij de laatste ernstig verwond werd Nu gaan de secondanten van beide partijen op den slag of stoot een dier heereu heelt geweigerd 4en der anderen te groeten en er is dus alweer een uitdaging gewisseld terwijl er nog een derde tweegevecht tusschen kapiteins aanstaande is DüITSCHLAND Ter gelegenheid vian het tweehonderdjarig feest Van de verheffing van Pruisen tot koninkrijk zullen er niet meer of minder dan negen vorstentitels uitgedeeld worden wat de Kfllnischo Zeitnng klaarblgkelijk te veel van het goed opeens acht de aardigheid gaat er heelemaal af b zoo n uitdeeling in massa meent het blad en hot spreekt zoowaar van theatrale en decoratieve misbruiken in de regeerkunst ten aanzien van l dergelijke verkwistingen met de hoogste oitionale bewijzen De Vorwafts het orgaan der sociaal democraten w rdt eigendom der partij terwijl hef blad tot dusvef particulier bazit was ij B rsi AiiD rei Czenstochau werklieden jVi Da daders verkltti cialistische goheimi vain de regeering rc d heeft de d een meesterktieohtfdpor een fabriek vermoord en dat de doode de so organisatie l opdl ac t jspiojneerde De krijgs fs veroord old tot 4e d dstraf dpor denSstrop en reel s is dmstj af infde citadel te Wftijschau vipltrj kkenj h BINN NLA De Staatsét beval de volgendttennisgevinien I De luitenant generaal adjudaat generaal jn thel vaii het militaire huis van Hare Maljesteit do Kiningin en de opper cerqmonief meester van Hare Majesteit de Koningin hebben de eer ter kennis te brengen van allen dié wenschen te worden tdegelaten tot eene conr van gelukw nsching te houden door Hare Majesteit de Koningin bg gelegenheid van Hoogstderzelver verloving in het Koninklijk Paleis te s Gravenhige op Dinsdag 18 December a s dat hun verzocht wordt zich in te schrjven op de lijsten welke ter teekening zullen zijn nedergelegd in bovengenoemd Paleis van af 3 tot en met 10 December a s dagelijks van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 nren Op laatstgenoemden datum zullen de lijsten definitief worden gesloten Tot de cour die zal worden bijgewoond door Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg kunnen worden toegelaten autoriteiten particnhoren en deputatièn uit de provincie Zaid HoUand Particulieren die niet te voren aan Hare Majesteit de Koningin zijn voorgesteld kunnen tot deze cour met worden toegelaten 6 23 6 38 7 01 7 41 7 66 8 18 9 6110 30 6 38 8 67 6 43 lo U 6 64 10 32 S4 7 05 7 818 09 8 88 8 46 10 38 10 59 biljet le U eon Bappleaaent bevga n 6 80 7 10 7 36 8 86 7 26 7 38 8 48 7 64 8 08 h 69 10 87 10 6 n oi Ij 33 11 46 U3 7 00 7 68 9 01 8 36 10 06 10 46 7 34 9 8 11 07 9 6 84 7 41 8 18 9 8 10 07 1 I8 U SS Onder de aandacht van belanghebbenden wordt gebracht dat afzonderlijke lijsten zullen worden nedergelegd voor heeren officieren van de dienstdoende schntte ij en van zee en landmacht en dat het voor de goede regeling der cour noodig is dat door de officieren alleen op deie lijsten worde geteekend Officieren van de mstf nde schutterij en gepensionneerde offlcieren Kr zoover zij de cour in uniform wenschen t BzoelBen zullen metde actief diende officieren worden ontvangen en wordt derhalve verzocht zich in te schriivenop de lijsten der heeren officieren in de votigaalinea bedoeld I t Het is in het algemnn bepaald noodig ii at alle ingeschrevenen d Hpenige betrekkingvervullen deze op de jBBchrijviugsljjsten vermolden i Het uur waarop de f de Koningin zal geh de Staatscourant ven Alle tot de cour toi gekleed zgn in gala voor hen die dit bei zooveel mogelijk rokj s Gravenhage 1 T De Opi r door Hare Majesteit l n worden zal later in d worden atenen zullen moeten ibtscostuum ol anilorm voor de overigen witte das mber 1900 t Jceremoniemeest er van HaiftiS lajesteit de Koningin BaroitvA VAK paw1andt nï erijnen Do luitenanl gei ed chef van Hare M jr Graaf De opper ceromo Koningin heeft dè hingin zjb voorges te nemen aan de ip 18 December ioor H M de K logstderzelver yorl dt zibh d arto si j Deoembeif a s tb itvi n eits grootmeesterei Hardenuroek yajBj j s gambnchtt te s oflfei et luiste inur vauWe ti al adjudant generaal militaire huis an eit de Koningin 3U MONCEAU I ifieester van H m de lil ter kennis te br gen Van da in de provjlcffc Zilid Holl nd l oon chtige dames die f s aan H M dif Koen die wenSphen deel vaii gelukwens hing és avonds te houden tj gelegopheid v an b dat zij I veil odht f lijk tus cheii3 n in tot HareJ m ouw de Barone e eeraarteberg Bja h honden courijul 1 m de Ët atscöltlantlvermeldj wdi l emlfer 190 S Il ouienueester vi it df Koningin D I NEERIJNEN it vareischte wet betreffende hot huwelijk der Koningin moet zoo goed als gereed zijn omaa4deStatenöene raal te worden aangebodenj Een regeling omtrent een dotatie of apanage aan den aanstaanden Hertog gemaal zou niet te verpachten ziJn Gemengde Berichten Yrpagavond is in zijn woning te Vlaardingen gearresteerd de postbode van Vlaardinger Ambacht verdacht van yerdnistering van gelden Te Bndel bij Geldrop hebben eenige werklieden die Zaterdagmorgen bezig waren met oprnimen van puin eener afgebrande boerderij een ijzeren kistje opgegraven bevattende ruim 200 stnks gouden en zilveren geldstukken van hot jaar 1786 Ongelnkken die in Amerika voorvallen hebben gelijk men weet gemeenlgk iets bijzonders daargelaten dat ze nog al eens niet waar of schromelijk overdreven blijken te zjn Eon gewoon apoorwegongeink of een orkaan ol een mijngasontplolflng loont ook de kosten van het overseinen niet er moot wat bijkomen Het nieuwste nit San Francisco geseind is zoo griezelig als men maar wenschen kan Bij een voetbalwedstrijd die Donderdag te San Francisco gehouden werd waren verscheiden honderden toeschouwers op het dak van een glasblazer geklommen om beter te kunnen zien Plotseling zakte het dak dat er Biet op gebouwd was om znlk een gewicHt te dragen ineen en een groot aantal raenjchen vielen naar beneden Langs de ijzertn platen van het dak schoven ze met snelle vaan In t geheel moeten er Ig dooden en 82 gekwetsten zijn En om het fatale van t geval te volmaken r de ovens waren dien dag voor de eerste maal aangemaakt STADSNIEUWS Het is mil eene bepaalde behoefte aan het graf van den heer Opzichter Mulder een woord te spreken al superieur wil ik op dit plechtig oogenbhki gaarne getuigen dat hij was een bekwaam en ijverig ambtenaar iemand die de maatschappij met al de toewijding die in hem was diende i een goed collega on voor zjne ondergeschikten een zorgzame superieur Het ijzeren ros wiens veiljgheid hij een reeks van jaren met zijne verantwoordelckbeid dekte en dat reeds zoovele menschenlevens hejlt gekost heelt hem neergeveld midden in zin werkkring en hem weggesleept in de kracht van zijn leven I Zijn Edolgestrenge herdacht in warme beVoorjingen het groot verlies dat zijne echtgenoote in hem zon betreuren en ook den vader die in korten tgd twee zijner zonen op noodlottige wjjze het leven moest zien laten De Godsdienstleeraar aldaar herdacht de goede hoedanigheden vah den overledenen zijne godsdienstzin en de onzekerheid vaii smenschen leven waarna de heer Chef de Bureau Th van Keulen het navolgende sprak Ik zou niet gaarne deze droeve plaats verlaten zonder eeh laatsten groet te brongen aan onzen geachten vriend en collega Mulder Het was eene Schokkende tijding welke Vrijdagavond langs de geheels lijn ging De onvermoeide jverige en goedhartigen Jacob Mnller was door een trein aangeredenen gedood Dnbbel treffend was dezetjding door de omstandigheden waaronder het sterfgeval plaats greep Ieder die hem kende en het ongeval vernam was diep geschokt en onderging een onbeschrijfelijk gevoel van smart en medelijden Ja wj hebben aan den schoot der aarde toevertrouwd een hartelijk lielhebbend echtgenoot een zorgzaam pleegvader een trouw vriend en collega een streng rechtvaardig en humaan chef Wij verliezen in hem een ouvergetelijken vriend en zijne ondergeichikten een goed raadsman en zcne armen een weldoener Hj was een hoogst sympathiek figuur voor allen die hem meer dan oppervlakkig kenden Deze geopende groeve bedekken wj met een krans van bloemen die een levende getuigenis afleggen van onze gehechtheid vriendschap en toegenegenheid Hij is van ons heengegaan maar de nagedachtanis aan hem zal in ons aller harten blijven voortleven Vaarwel Mulder rust zacht in den Hemel hopen wij U weer te zien De oude vader Mulder bedankte voor de eer den overledene bewezen en één der bloedverwanten voor de waardeerende woorden aan ziine nagedachtenis gewijd Hiermede was de droeve plechtigheid geëindigd 365 Staats loterij 88 Klasse Trokking van Msaudag 3 Deoember No 8873 ƒ 2000 No 8681 ƒ 15110 No 7660 1000 No 344 6004 ea 12679 ieder 40 No 884 en 13991 ieder ƒ 800 No 10410 U667 eo 14397 ieder 100 Prijzou Tan 30 86 3143 113 8701 11857 13690 16236 18644 6S 3806 19 70 11344 13838 48 8J 70 3468 81 80 11403 39 72 18717 162 85S8 66 96 41 t2 91 20 239 3637 99 8818 54 13938 16343 47 48 64 6832 01S 78 87 4t 18808 63 73 91 88 11546 14088 16403 40 54 68 72 18801 87 U 95 19061 64 89 79 69 81 84 90 40S 8808 6638 16 80 41 38 S908 44 68 38 78 521 68 6695 615 4074 56 91 4161 61 1004 9 68 1184 4814 72 30 43 1431 7 16541 64 45 16679 86 U40 16720 94 73 83 19127 74 14648 16897 83 74 3760 6347 9187 76 14106 816 63 73 9236 93 98 66 65 844S 9801 11676 14216 3 11708 76 40 9444 S 46 9101 69 9632 62 I04 11841 64 16911 8 6 11900 14700 45 19234 80 8 45 99 46 38 7 73 17103 193 7 74 12090 87 11 74 76 80 89 6736 9818 18186 14613 41 1336 61 77 4871 1170 94 1418 96 IBOS 4402 36 27 1702 83 34 4 71 83 4607 1886 6 96 80 1815 4763 83 99 62 4817 70 84 9 jg 96 4943 8004 5010 58 39 3109 6184 28 5276 3202 5SS7 13 6J 35 4 3 3313 15 2419 5100 71 65 2544 6701 69 72 86 18319 48 60 56 14907 36 61 68 79 81 16048 74 93 1U38 46 73 83 1 2 6 51 78 153 O SO 15454 66 93 16612 21 6841 89 4 47 6904 6 34 9911 90 U3U0 74 13i0f 98 12626 68 12635 46 49 87 88 12822 33 1291S 69 76 76 91 13033 98 13161 66 3310 11 54 1340S 46 81 IJBBo 13600 70 7047 82 49 10034 74 63 68 10141 90 7S 113 10308 40 18 96 26 7JIH 89 18 0313 48 26 Ui 27 44 n 7486 9i 10428 S6 46 97 1803S 67 7686 n 41 3 7 21 10616 66 26 7783 10662 7917 10126 66 58 15 99 30 1 806 15 93 16921 73 16001 16106 1 62 72 10833 i3 3801 5 60 3718 69 1830i 1 34 18 04 36 8083109 15 8176 07 8420 11045 49 55 2 87 22 5996 3838 6088 3938 73 3002 8s 24 9i 63 44 8506 11110 1S618 20771 18608 81 10 0i31 41 66 15 29 63 38 86 2 97 8700 113 7 MARKTBERICHT Steenkolen en Cokes DURHAM en NORTHUMBERLAND Do kolen prijzen zijn dalende en zijn lager dan de vorige week Groote hoeveelheden gaskolen worden nu verkocht tegen 14 sh 3 d tot 15 sh per ton vrj aan boord doch iedere zachte vorst kan de prgzen iets vaster maken Huiakolen zijn ook nder den invloed van het zachte weer Best Northumberland stoomkolen ziJn 15 sh 3 d tot 16 sh per ton v a b en fljnkolen van 8 sh tot 8 sh 6 d de ton v a b De m nen hebben volop werk maar er is geen hst om contracten af te sluiten De export coke is vaster ongeveer 23 sh de ton v a b hoogoven coke 21 sh aan do boogoTcni van de Teésside De Dnitsche kolenmarkl is zeker onder den invloed van het zachte weer en de daling der ijzerprijzen Het syndicaat maakt het evenwel mogel k prjzen op te houden Geloofwaardige noteering is wegens de eigenaardige toestand geboren door het Duitache kolensyndicaat en de Hed steenkolen handelBvereeniging niet te geven Het publiek verward dikw ls het eerste lichaam met hot laatste Toch zullen het syndicaat en de steenkolenhandelsvereeniging hun prjjzen moeten regelen naar de Engelbche markt Dus beteekent daling voor Engeland hetzelfde voor Duitschland Dat de daling nog niet veel beteekeud bewijzen de prijzen van Juni 1897 toen Kittel Cie van de New Castle markt berichte New Castle kolen 6 sh 6 d tot 7 sh 3 d Sunderland gaskolen 6 sh 9 d tot i sh 3 d de ton v a b Men ziet de markt moet heel wat zakken eer de oude prijzen weer bereikt worden een verschil van 8 sh 9 d per ton v a b is nog schrikverwekkend Of ooit de lage prijzen van 1897 bereikt zullen worden is niet waarschijnlijk de eerste jaren zal dajrvan geen sprake z n In Nederland bleef de coke prijs in de groote centra s tamelijk vast alhoewel ier en daar contractjes tot opruiming van te groote voorraden gesloten zjjn De enorme vooruitgang der gasindnstrie veroorzaakte eene grootere coke productie zij die zich dus niet tydig voldoende dekten door voorverkoop en op een spoedige strenge winter speculeerden ondervinden daarvan nu de nadeelige gevolgen Zoo is in de eene groote stad veel coke op de fabriek en in de andere niets Ook hier moet do maand December door de temperatuur het antwoord geven blijft deze laag dan zal daling niet nitblijven Valt evenwel een ligte vorst in bijv met open water dan is dit reeds voldoende om de prijzen te handhaven Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 December igoo Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijren waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3ekwaliteit a8 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 29 ade kwaliteit 27 3de kwaliteit 25 cent per halt Rl Vette Varkens redelgke aanvoer iste kwaliteit 21 ade kwaliteit ao 3de kwaliteit 18 cent per half Kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren vlug pnjshoudcnd Varkens en Schapen en Lamren slecht mmder in prijs Itciirs van 88 NOV I vrkrs Nkmbiand Cert Ned W 8 81 81 3 V 8 i 1001 88 88 Vu 66 961 61V 96 1017 67 93 8 10 34 900 91 631 486 66 103 804 164 9 dito dito dltc 8 dito dito dito 3 HONSJB übl Goudl 1881 98 4 Italib losohniTing 1863 81 5 OosTiKB Obl in papier 1868 dito ia eUrerl868 6 P0MU8AL Obl met eoupon 8 dito tiekel 8 = 188 110 90 39 10 334 385 66 161 97 18 100 1147 1417 63 106 74 104V 37 76 861 99y l 68 160 810 108 lOH 91 11 100 117 U7V lOl i 4 Vl SuaLAND Obl Biaoenl 1894 41 dito Geeous 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito hij Hop 1889 90 4 dito in goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpAKji Perpet aohuld 1881 4 ToiKiu aepr Oou loen 1890 4 öoc Iceöing serie D Oecleenin seriaC ZoiD A B Bp ï obig 1892 5 MMiccOb It aoh 1890 6 VaHEZIULA Obi 4 onbep 1881 V STKBDm Obligalien 1896 3 BoTTiBsaK Sted leeu 1894 8 Nto N Afr Handels aand Arendih Tab Mg Oerlifloaloo DeliMaatsohappij dito Am Hypotheekb paodbr 4 Cult Mü dorVorstonl aand Gr Hypolheekb pandbr 4 Nederlaudsehe bauk aand Ked Handelmaatsofa dito N W l Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotheekb pandbr 4 TJtr Hypotheekb dito 4 OoSTENB Oost Hong bank aand BtiSL Hypotheekbank paodb 6 AHBElKi Equt hypolh pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 Sbd HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Kipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 6 TiLli Spoorwl 1887 89 A Eobl a Zuid Ital Spwmi A H obl 8 PoLi N Warschau Woenen aaud Euai Gr Rnss 8pw Mü obl 4 Baltisohe dito aaud Fastowa dito aaud 5 Iwang J onibr dito aaud 6 Kursk Oh Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amïbika Cent Pao Sp MJ olil 6 Ohio Ie North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denier Si Eio Or Spm oert v a Illinois Central oiil in goud 4 Louis h Nashvilli Cert v aaud Mexico N Oan t 7 a xxg eMr de NODVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofïen met bpehoorende garneeriugen liloiiien l clgiiolr § en Pelterijen 81 SA MiSOilL srk I en Heden overleed te Nieuwerke a d IJsel onze gelielde Vader Behnwdvader de Heer ADRIANUS BOON in den ouderdom van ruim 73 jaren S D BOON E B BOON Braam 1 December 1900 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven