Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1900

iSo 8309 Woensdag 5 üecember 1900 39ste Jaargang HP H fiOlMHE COERAiVr JSieuwS en Aihertet tieblad voor Gouda én Omstreken STKIVEKSZEEP STl IVEIlS EEI POEIMi SULT A I E EE PPOEDBR Teleroon H g üe Jitgave iezer Courantg eschiqdt dagelijks riiet uitzöisdering van Zon en Feestdaggen tOe prijs per drie maanden is 1 2Ü franco per post 7ü Afzonderlijke Nommors VT JF CEJNTfilN Telefoon No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 i egels a öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ISOUEK YEREEHW ZEEPFABEIEKEH Rotterdam BOUda Druk van A BBINKMAN Zn STAMPERU TE KOOP eon geheel complete STAMPERU Toor een Stoomwaschinrichting mat 6 KUIPEN en toebehooren alles zoo goed als nieaw Te bezichtigen indoNederl Stoomwasohinrichting van J C ROOS Zn Iioosdninscheweg 581 s Gravenhage Stenographic litolze Wery BS genoegzame deelneming xal alhier een cursus worden geopend in de Stenographie systeem Stolze Wery Ook gelegenheid tot het ontrangen van privaat lessen Verdere inlichtingen op Iranco aanvrage aan Mej C VAN WIJCK Trompstraat 262 DEN HaAO GebroedersSTEENSMA Bloemiste n GO UDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jardinieres Boiiquetten m GRAF ea FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van jySECTmf ClD It Dood alle Insecten Door bijvoegiug van iO deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrachten bloemen en planten Vi Wter I 0 50 V h i 0 80 1 L i 1 50 5 L t 7 TELEPH No 114 Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Prima Kwaliteit 1 111 mUULIlIlü uuimiuuiiuiiu Taai Taai enz G J GOEDEWAAGEN GOUWE TUm i Wondirbaliim in do geUeele wereld bekend en 1 ïoroemd Onovertroffen middel logen all orst Long lever Jl 8 a I z 1 e k t e n enz Inwendig i ooiTol ls ook uitwendig in bijna Ue liektegeTallon met good eoTolg laan t wenden PrU per flacon I h per po l TMtrty s Wondtntlf bezit en aUnog o n e k n d e g X mL en heitame werking Maakt mee Jk = H gevaarvolle operatie geheol 1 e alf werd eeS l O TS rehouilen beengezwel en onlangs een bijn sas f ar ka keriuu u enezen Brengt genezing en re cMtag Ir pijn bij wonden ontetekmgen en van allerlei aard Prijs per pot f 160 Per post f 1 60 fientranl Depot voor Nederland Anotbekfr IIEHKI S4SI KRS Bokin 8 Amsterdam Apotuesi a ctLa a Sokijtooipotliei Wie p S ü U b h l C tr l b p6t W Ilokin 8 Anuteidwi mm wmmm mum Verlaging van den Abonnementsprijs Met ingang van Januari zal de ahounemmUpry ier NIEUWE RÓTTERDAMSCHE COURANT hehmgrm tcorOen Van dien d atnm aJ zal de Courant kosten per kwartaal 4 te Rotterdam jm in plaatsen waar wg een Agent hebben in andere plaatsen fr per post in ééne zendmg Eerste en Tweede Blad tegeljk it en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlek i hnn Ztj die zich met IJanuarivoor minstens een 1 1 V V neer en znllen bü gelegenheid van het Huweluk van H M de Koningin rëcht hebben op dn rracMultfiave waarvan wfl den aard nog met wenschcn mee te deelen die bü die gelegenheid aan alle abonnes op de mEUWE RÓTTERDAMSCHE COURANT gratis zal worden weeens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wj ons vooibehouden ndien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht bl ken om ia al e nieuwe abonués een exemplaar te verstrekken den voorrang te seven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die z ch het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 1901 ontvangen de Courant gedurende de maand Deoömber GRATIS Directeuren Uitgivtrt I NIJGH Sc ZOON Agenten te Gouda J v BENTÜM ZOON Onderlinge Brandwaartorg laatscliappij HEERUNDU gevestigd teJLE£UWARDEN TOESTAND OP 1 Ja uAEI 1900 ingeschreven kapltaai f 20 4fl6 478 ilese rvekapiiaai bijna t tO Het reservekapitaal blgft ten GeeZSi Aandeelhouders bate der verzekerden Benoemd tot AOKMT van bovengenoemde Maatschappü voor ÖOÜDA en omStreken de Heer i t r S M GELOTS Bleekerssmgel U 253 i plaats van den heer A J L IFMBEU wieu op verzoek wegens vertrek naarelders eervol ontslag is verleend nPMT InlioMlngen te bekomen bij gonoemden AGbNi Gebr StoU werck s Chocolade en Cacao j ii I Dlmaag doet de uienw te i vredingen Stollwerck s öhocolade en öacao e nbeve nswa dig fabrikaat naawkcarig b ant oi d o aan n inhoi d d resp j Btiketteo Dl Hrmi behaalde 87 Brevet als HoneTernacleT 44 Eere Üiplomas gouden enz JlediUlles eea bewij uitmnutend fijn fabrik t Be IS de Pans nromlire eSiii eoiiooiiBld6rtttlon aol teaataalvertegenwoordiger Jalina Hntteimlpdt Imlerdam Kalveratraat lOS ttal ak febrik ia verkrijgbaar bij H A Confieeurs Banketbaklys eiu Ivertegenwoordiger voor I ederlaiKl Gevestigd ie Gouda J L THIELEING TAN DARTS Opvolger van E f A SS ü TO Tjnfdarls TUHFMARKlr IS SPREEKUREN van 9 5 behalve des Zondags Hij komt Nn d onde goede Heilige Weldra bezoekt ons land Nu ziJn in vele winkels Surprises bjj de hand Vooral de jongeheeren Kiezen nn wat nit Voor haar die zjj beminnen De Bruigom voor zijn Bruid De mannen voor de vrouwen De moeder voor het kind Ja iedereen wil toonen Wie hij het meest bemint En door de lieve dames Die zijn geëngageerd Wordt hem dien zij beminnen Nu gaarne iet vereerd Vooral aan deze dames Geef ik een goeden raad Zoekt Gij naar een cadeautje Het beste dat bestaat Is zeker een fijn sigaartje Dat geurig brandt en trekt En is iets wat de vrijers Tot waar genot verstrekt Een geurig iijit sigaartje En tlielje aan zijn ziJ Dat hem van liefde fluistert Is zoete poëzjj Dus komt eens even kpen In DE FRENNE S magazfln Daar vindt men alle soorten Niet duur on toch geurig fljn De allerbeste merken Verpakking keurig net In kistjes om te stelen Versierd met een portret Sigaren Sigaretten Heeft men er geurig fljn En ook voor mooie pijpen Moet m in mijn winkel zijn A e ltl EIWE C iEANSCEE STÖOMVEEVEEIJ eiieiiiisciie Wassclierij VAB H OPl EWHEli IEU JO 1lnii k Ae BotterOam Qebrevetocrd door Z M den Koning ile r Belgen BoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Rtoomen en verven vaii Ue Heeren en Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van plBchemanteU voeren bont enz Gordflnen taielkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj geatoomd ot geverfd worden onschadelflk voor de gezondneid volgens taal bewerkt IVIeaw ooovertroflen Krof Dr Liebera welbekend jIESBW KBABHT SLIXJa tl VÊ AUeen ceht met Fabriekimerk UL tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuW xieltten vooral ontstaan door gggggm afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleet in lücht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpflo slechte spSsvertering Onvermogen Ilmpotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectussen li j3rcr eseh fl 1 B = fl 5 dnbhele Jescb i4 Hit bMK oueludtljibK eiiToor lil m tiiKln tMeho n Il ds ApprMunr van C M lllllir tO rlll B oth 5tr l4 Msnlettsiorf 11U5 op naam en fabclalcmnHk MH aHir ty Inksllm ki uknnirt IstsS PM rr g nrulD it by Oenlrn l ilepöt Matth v d Vegte Zaltbommel Depots M Cléban Oo Bottordam F Happel s Oravcnliage Ilalmmans do Jong J Ojn Kotterdam WolS Co Rouda rn bii alle drogisten Bultenlandsch Overzicht De weigering van ien Dnitschen Keizer om Kruger te ontvangen wekt overal teleurstelling daar men hoopte dat de arbitrage of boe men de tnsschenkomst der mogendheden noemen wil op den goeden weg was De schrijver van Van dag tot dag in het Handelsblad zegt hiervan o a liet volgende Diep zal dit besluit van den Keizer velen tel rtirstellen en men knn beseffen welke smart het den ouden President die de Europoesclie toestanden niet kont berokkend zal hebben Bü velen zal nu zelfs de vraag oprijzen of het verstandig was daar de Raadslieden va den President de houding der Duitsclie Kegeering badden kunnen voorzien dat de President zich er aah blootstelde zulk een antwoord te ontvangen Maar ons schijnt het een even moedig als verstandig besluit van den wijzen Staatsman om dergelijk onmiskenbaar antwoord uit te lokkenJ Nn weet ieder hier en in ZnidAfrika waaraan hij zich te houden eeit En vooral is het goed dat zj dit vernemen die door onbekendheid met Enropeesche toestanden zelfs voor één oogenblik hebben gemeend dat er van een tusschenkomst der groote mogendheden ooit sprake kon zjjn Alle aandacht eisclit het woord van den Berlijnsehen correspondent van het Hbl Enkel te dreigen zonder zoo noodig tot een oorlog te willen overgaan is een dwaasbeid Engeland heeft mot zjjn vele bedreigingen aan Busland s adres de ervaring moeten opdoen dat daaruit slechts vernederingen voortkomen en de andere partij tochdoet wathij wil i Dit hadden de Fargsche dagbladen wel mogen overwegen eer zo hun beleedigende artikelen over het optreden van den Keizer eergisterenavond schreven De Duitsche keizer wil het voorbeeld van Engeland niet volgen en Engeland niet tarten oa dreigen gelijk dit Rijk Huiland steeds beleedigt en dreigt tonder iets te doen In Duitsehland heeft het volk met groote warmte partg gekozen voor de Republieken En daar geen Europeesche hoofdstad zelfs Parijs niet zulk een onstuimige bevolking heeft als Berlgn zal de Keizer een bezotflt van den President te Berlijn weinig wenscheIjjk geacht hebben Door Zr Ms beroemd telegram na den rooverinval van Jameson staat de Keizer in geheel andere verhouding tot de Boeren dan het hoofd van welken grooten Staat ook Tnsschen ja en neen is er geen middenweg FEtJiLLETOX 49 Ja Serge Iaat niets blijken Hij heett meor zelfbeheeraching dan ik gedacht had De patroon richtte zich op hare oogen schoten stralen en terwijl zij met groote schreden het vertrek op en neer ging sprak zij O die elIendeHng Als mijne dochter ooit eens ophoudt zich tubschen hetn en mij te plaatsen I Een verschrikkelijk gebaar voltooide dien volzin Herinnert gij u wat ik eens teide fluisterde Marécbal die naar Cayrol toeging Ziet gij desbirren den dolk en het kanaal Orfano te voorschijn komen Cayrol hernam mevrouw Desvarennes na een ogenblik bcdenkens alleen gij kunt het plan ten uitvoer brengen d t gij ons zooeven aangewet n hebt niet waar f Ja Doe het dan spoedig op hoeveel kosten het mij ook te staan moge komen Micheline verscheen op den drempel der kamer Door de halt geopende deur isag men de dansenden rich heen eo weer bewegen en de tqnen der opgewonden muziek drongen met het licht de aangrcn ende zalen binnen Wat doet gij toch mama vroeg de prinses Ik hoor dat gij bijna een uur hier zijt als de Duitsche keizer in deze spreekt Het is neen Van interventie in welken vorm ook kan geen sprake zgn Maar het is niet goed te begrijpen waarom Z M dit Jen President niet persoonlijk had kannen eggen tenzij de Keizer voor te groote opWinding van de Berlijners vreesde Het Hbl stelt zich den toestand aldus voor Waro de Gzaar niet ziek geworden dan had I M zich ah de bijeenroeper van het coiigies te b Kage vriendschappelyk knnpen wenden tot de Britsche regeering met aanbod van bemiddeling Hierbij hadden iindero mogendheden zich kunnen aansluiten Maar indien de Engelsche regeeriug aan de troote mogendheden van te voren officieus kennis heeft gegeven dat ziJ zelfs een aanbod van bemiddeling als een onvriendschappelijke daad zou beschouwen gelijk ze naar inen verneemt gedaan heeft dan is het jduidelijk dat de mogendheden dit aanbod niet zouden doen Want geen Enropeesch riJk denkt er zelfs aan oorlog te voeren ter wille van de Eepuhlieken in Zuid Afrika Eu niemand die beseft wat een Europeesohen oorlog zoabe leekenen welk ontzettend 1 den daarvan het fgevolg zon zijn kan dit betrearen Niet met geweld is het heldhaftige volk in ZuidAfrika meer te helpen Want in elk geval zgn daarvoor de tjjd en de gelegenheid voorbij I En daar de Engelsche regeering elke arbitrage weigert is er van hulp van gouverinementen aiats te verwachten De Morning Post noemt de houding door den Keizer tegenover Pre idont Kruger aangenomen mannelijk en openhartig De offlcieuse verklaringen in Duitsehland gepubliceerd dragen bet kenmerk van dezeJfde eigenschappen Het blad spreekt de hoop nit dat zoowei die houding als die verklaringen door de Engelschen op de rechte waarde zullen worden geschat De bonding van den Keizer toont een juiste opvatting van de positie van Kruger en van de Boeron De Daily Telegiaph zegt dat s Keizers optreden door de Engelschen zeer op prijs wordt gesteld De iJaily News zegt dat het besluit van den Keizer moet worden opgevat als een bewijs dat thans betere betrekkingen bestaan tnsschen Duitsehland en Engeland doch de Duitsche staatkunde wordt altoos geleid door overwegingen van zakelijken aard met uitsluitende zorg voor de Duitche belangen V De Fi ansclie bladen bevatten zeer beltigg Ik sprak met deze heeren over zaken antwoordde mevrouw Desvarennes die door een krachtige poging de sporen van kommer van haar gelaat deed verdwijnen Maar hoe gevoelt gij u lieve f Zijt gij niet vermoeid f Niet meer dan gewoonlijk zeide Mióheline haastig omziende om de bewegingen van haar man te volgen die beproefde Jeanne te naderen Waarom zijt gij op deze partij gekomen Dat IS niet verstandig Serge was er op gesteld om er heen te gaan en ik wilde hem niet verlaten Wel mijn hemel hernam mevrouw Desvarennes driftig laat hem toch zijn gang gaau De mannen iijn niet bezorgd Als gij ziek zijt zal hij het niet voelen Ik ben niet nek ik wil het niet zijn sprak Micheline opgewonden Ook gaan wij dadelijk naar huis Zij gaf den prins een teeken met haar waaier Panine kwam naar haar toe Gij brengt mij thuis Serge niet waar Zeicer dierbaar Jfind antwoordde Serge Jeanne hoorde dit en gaf den prins van verre een teeken om dit niet op zich te nemen Een indruk van verrassing vertoonde zich op het gelaat van den jongen man Hij begreep de bedoeling niet Doch Micheline lette goed op en had het gezien Zij werd doodsbleek en zweatdroppelen pareldefl op haar voorhoofd Serge die dit niet opmerkte zeide Ik bedenk daar Heve Micheline dat ik vóór ik naar huis ga nog naar de speetzaal moet Dat heb ik beloofd eo lun er niet al Verschoon mij artikelen gericht tegen keizer Wilhelm De Rêpublique Franijaise zegt dat het besluit van keizer Wilhelm de hoop op arbitrage vernietigt want de Czaar kan nu hy ziek is niet het initiatief nemen De Matin vraagt zich af of het dezelfde Keizer is die het telegram van 1896 en dat van gisteren onderteekende De Eclair noemt hot telegram van gisteren lal eu onbeleefd Hot besluit van keizer Wilhelm bewijst dat hij loog toen hij betuigde dat ziJn politiek geen voordeel zocht bii de Engelsch Duitscho overeenkomst De Echo de Paris Wilhelm II heeft zich verlaagd tot de minste plaats onder de souVeremen Hjj ia geen ridder meer maar eenvoudig een leerling van Bismarck Het Journal zegt dat Duitsehland blijft het land van Macht gaat boven Recht De Rappel Duitsehland gaat de politiek van het egoïsme volgen De Ganlois verklaart dat keizer Wilhelm niet ontvankelijk is voor een edel gevoel De Intransigeant zegt r Engeland doodt Kruger Duitsehland beleedigt hom De Libre Parole noemt keizer Wilhelm een Lohengrin van bordptpiar De Italiaansche minister van flnanoiSn di Rudini heeft in de Kamer een overzicht van de feianciSa gegeven JJü Constateorde dat bet dienstjaar 1900 oen deficit zal opleveren dat voorloopig geraamd wordt op 18 raillioen lire hoofdzakelijk ten gevolge van de kosten der expeditie naar China en de verhooging der uitgaven voor de oorlogs en de koopvaardijvloot De ministar zeide dat ditdefleit grootendeels zal goedgemaakt worden door het hoogere cijfer der ontvangsten Ten slotte verzekerde de minister dat de flnancieele toestand volkomen in orde is Na de voorlezing van het flnancieele overzicht diende de minister van financiën wetsontwerpen in betrekkelijk economische en flnancieele maatiegelon die op voorstel van Sarocco naar eene commissie uit de Kamer zijn verzonden Mac Kinley s boodschap behandelt zeer uitvoerig de Cbineesche zaken Het Chineesche vraagstuk daargelaten zegt liJ zgn de betrekkingen met andere mogendheden gelukkig geweest De President looft de eerlijke houding van de zuidelijke onderkoningen en de flinltheid van de consuls en vlootvoogden en herinnert aan het Araerikaansche rondschrijven van 3 Juli waarin Amerika s houding wordt uitgelegd De Amerikaansche politiek is de eenheid in China op territoriaal en dus en vraag of uwe moeder u vergezellen wil Goed antwoordde Micheline met bevende stem Ik zal het haar vragen Gaat gij nog niet heen Aanstonds Dan ga ik ook aanstonds heen Meenende dat hij niet bespied werd ging de prins naar Jeanne toe en den sdaijn aannemende van te glimlachen vroeg hij haar Wat was er Nieuws van groot belang ik moet u spreken Mijn man vertrekt binnen een uur Onze genoo digden zullen niet lang blijven Begeei u naar den tuin en ga in het tuinhuis De deur van de smalle trap die naar mijne kleedkamer leidt zal niet gesloten zijn Kom als de menschen weg zijn Pas op men Iet op ons zeide Serge verontrust En zij deden zich geweld aan om te lachen enspraken vrij bard over nietigheden alsof er even te voren niets van belang tusschen hen verhandeldwas Cayrol kwam weer binnen hij naderde me vrouw Desvarennes die met hare dochter praatte en met zijne zaken vervuld zeide hij onnadenkend Zoo ra ik te Londen ben zend ik u een telegram Gaat gij op reis vroeg Micheline aan wie plotsflhng een groot licht opging Ja prinses zeide Cayrol ilet is voor eene zaak van heel veel belang En wanneer vertrekt gij vroeg Micheline en hare stem was zoo verajiderd dat hare moeder haar verachiikt aankeek Straks antwoordde de bankier Sta dut toe administratief gebied te bewaren de rechten van de mogendheden te besebermen de voor de geheeie wereld gelijkelijk en onpartijdig den handel te verzekeren Amerika heeft het voorstel van Rusland om de keizerlijke macht te Peking te herstellen aangenomen omdat het het beste middel was om een blijvende vereffening te verzekeren Mac Kinley eischt voorbeeldige en afschrikkende straf voor do ware schuldigen binnen redeIpe grenzen van vergeldende gerechtigheid en beschouwt dit als de eerste voorwaarde van een overeenkomst Hij stelt voor dat de vergoeding ten deele zal betaald worden door middel van vermeerderde waarborgen voor de veiligheid van de rechten van vreeraden en het openen van China voor den handel van de geheeie wereld Mc Kinley is voor het Russische voorstel om alle geschillen van langen adem die zich voordoen ten aanzien van de scbade oosstellingen voor het hof van scheidsrechterlijke uitspraak in den Haag te brengen Hjj maakt voorts gewag van de vriendschappelijke betrekkingen met Frankrijk en zegt dat goede wil de betrekkingen met Duitsehland beheerscht Groote onzekerheid heersnht i og of de kwijnende Amerikaansche handel in vleeschprodncten op Duitsehland kan herleven onder den last van de nieuwe Duitsche wet op de vleeschkeuring De vriendschappelijke betrekkingen met Engeland honden aan De Transvaalsche oorlog heelt moeilijkheden en vraagstukken van de onzijdigheidswf tten opgerakeld maar die zijn door de belanghebbende partijen dade lijk uitgemaakt ofschoon ongelukkig zonder dat in den broede beslist is de vraag omtrent het recht van onzijdigen om goederen die op zichzelf geen contrabande ziJn te zenden De president legt nadruk op de noodzakelijkheid van oen definitieve afbakening van het grondgebied Alaska en zogt dat de invloed van Japan als een medewerker in het belang van de algemeene belangen van vrede orde en eerlijken handel niet te hoog kan worden geschat Hij rept voorts van de overeenkomst met Engeland betreffende het Nicaraguakanaal nit de hoop op hot sluiten van een handelsverdrag met Spanje en zegt dat Amerika s eischen aan Turkjje hoop geven op een spoedige bevredigende schikking Wat de handelsverdragen betreft geeft Mc Kinley te kennen dat hü indien de eischon die in sommige landen worden gesteld om wetten te krijgen die tegen Amerika zgn gericht mochten aanhouden aau bet Congres zal voorstellen wetten aan te nemen m daarin te voorzien HiJ bepleit de handhaving van de pariteit dat ik u verlaat ik moet nog cenige bevelen geven Hij ging uit het boudoir naar het kleine salon Micheline staarde voor zich uit en had hare handen ineengeknepen Zij zeide bij zichzelve Zij zal alleen zijn zij heelt hem gevraagd omte komen Hij heett gelogen toen hij mij van de speelzaal sprak Hij gaat uaar haar toe En met hare hand over haar voorhootd strijkende alb om een kwellend beeld te verjagen bleef de jonge vrouw zwijgend ontzet en als verpletterd zitten Micheline wat scheelt gij toch riep mevrouw Desvarennes uit en greep de hand harer dochter die zoo koud ala ijs wa Niets stotterde de prinses met op elkander geklemde tanden en voor zich uitbtarende als een zinnelooze Gij zijt niet wel ik zie het gij moet naar huis laat ons gaan Ga Jeanne omhelzen Ik f riep Micheline met afschuw uiten week onwillekeurig terug als om eene onreine aanraking te vermijden Mevrouw Desvarennes kreeg terstond haar nadenken en bedaardheid terug Zij vermoedde eene vreeselijke onthulling en zeide terwijl zij hare dochter gadesloeg Waarom zoudt gij Jeanne niet gaan omhelzen Wat beteekeot dit toch Micheline greep den arm harer moeder met hevigheid aan wees haar Serge en Jeanne die in het kleine saton te midden van een kringstonden en met elkander schertstcii door menschen omringd en toch alteen