Goudsche Courant, woensdag 5 december 1900

welke Aan éen plan tot ïeUmoord doen den ken De politie doet onderzoek De 8chied Ct schrijft Naar aanleiding van het Vrijdag gepubliceerde Reuter telegram werd door een der leden van het Comit6 uit de besturen der Schiedamsche afd van de K Z A 8 en het A N V een bezoek gebracht bg den heer Wolmarans omdat R O in dezen oorlog zich weinig betrouwbaar heeft getoond Het bleek echter dat de beer Wolmarans een gelijksoortig bericht van dr Leyds had ontvangen Toen een bij den heer Wolmarans aanwezige Afrikaander de meening uitsprak dat het uitstel van Kruger s komst in Nederland teleurstelling zou veroorzaken antwoordde onze stadgenoot daarop Teleurstelling ja maar wij Nederlanders kunnen gerust wachten Wat het zwaarst is moet het zwaarste wegen en als de reis naar Berlgn kans ep eenig succes geeft stellen wij gaarne onze wenschen achter bjj de groote belangen der Republieken De heer Wolmarans zeide nog zoo overtuigd te zijn van de sympatbiën van het volk hier en van den steun van hot Nederlandsche hof dat hij wist dat de handelwijze van den President begrepen zon worden en niet zou worden opgevat als een geringacbting De heer Wolmarans begon van zijne ziekte te beteren en ging op den dag reeds uit Hij klaagde echter dat de zon niet te zien was en als zij scheen geen kracht had Wij Schiedammers kunnen ons met een uitstel troosten als het denkbeeld van de N E Ct wordt verwezenlijkt en Oom Paul van Berlijn over Gouda Rotterdam Schiedam en Delft naar Den Haag komt dat we dan klaar zgn met alles 1 14 1 11 I St 1 14 le M IS li 10 40 U ll I4 J 10 1 8 84 Z lO 8 41 10 81 A1 8 07 8 S 8 18 8i 10 90 10 41 11 01 11 4T 8 41 ll l 11 48 rfVacht door J IS n Ii I U lil s M M8 ü jjV r riï ïTrr i jtv óo n 10 11 4 10 81 eoniii Tbi 1 10 1 11 81 11 41 H IO 10 8 10 88 10 48 1 41 04 7 B8 8 SS 1 08 4 U8 t S4 1 07 1 18 8 41 8 14 In appUnntlaw Jii tl 4 Owna li lm lltm Uti io o lofw 10 4 U H lf O IWl 1 0 J 8 04 8 84 1 17 10 8 7 8 8 04 1Um 1 1 J Hm Mtr b l lw TMiilt a t o fai Iw tai ria s wta a TO J HJ loai 1 f l 10 18 10 48 11 J 6 4 8 81 7 8 10 1 11 8 1 1 1 U ll i i 11 1 1 J1 10 48 ll n 0 1 1 1 i Il ll 10 00 10 1 10 46 U ll U l 8 11 8 4 7 57 10 1 rf 7 ï tr8Ai 4 i i i V lO 8 81 7 1B 8 10 8 Ht U0 8l U IB 1 7 U ll i n 8 10 8 84 4 4 8 11 lil U8 4 84 1 47 7 Ï8 7 14 8 0 l ll van goud en zilver en gewaagd van de Finppjjnen waar Amerika de Filipino s de weldaden van vrijheid en goed bestuur poogt te verzekeren Verspreide Berichten Fbaberuk Er zal rouw en geween ten stadhuize te Parijs zijn voor zoover de nationalistische meerderheid aangaat althans de president van den Parjjscben gemeenteraad Crébauval heelt het te Toulon bij de verkiezing voor de Kamer o eigenlgk by de herstemming tusschen hem en den radicalen candidaat den beer Uartin leelijk algelegd Deregeeringsaanhanger werd gekozen met 4604 temmen en Crébauval kreeg er slechts 1947 Natuurlek konden de nationalisten hun teleurstelling niet verkroppen waardoor het hier en daar herhaaldelijk tot kabaaltjes kwam Naar aanleiding van de bepaling vanden nieuwen commandant der militaire schoolte Fontainebleau generaal Demaraieui dat voortaan ongehuwde officieren van het garnizoen samen aan eenzelfde talel moeten eten heelt er nu weer een duel plaats gevonden tusschen den joodschen kapitein Coblentz en zjjn ranggenoot Cillot De laatste kreeg een prik in de borst BINNE NLAND Volgens den Haagschen correspondent van de N Gron Ct zal hertog Hendrik van Mecklenburg die 15 dezer in den Haag terugkeert ziJn intrek nemen in de woning naast het paleis van H M eertps door Mr Heemskerk bewoond De Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten heelt de Nederlandsche spoorwegondernemingen nitgenoodigd tot bijwoning van eene conferentie te s Gravenhage in het laatst dezer maand te houden en waarop verschillende vraagpunten in verband met het veilig verkeer over de spoorwegen zullen worden behandeld inzonderheid de beveiliging van kruispunten en van beweegbare spoorwegbruggen en het gebruik en het vervoer van niet door stoom bewogen werktuigen diensten werkwagens enz over den spoorweg De commissie uit de Prov Staten van ZuidHolland stelt voor de behandeling der voorstellen in zake de tramverbindingen Amsterdam Alfen en Leiden Haarlem tot de eerstvolgende vergadering te verdagen nn de concessie aanvraag Beversen en Van Heum voor een locaalspoorweg Rotterdam Alfen Amsterdam uitzicht geeft op een volledige voorziening in de verkeersbehoeften der streek Ooud Moordrecht door J 18 SimwoAerk 1 8 Okpelle Rotterdm M J 4 Rotterdamü P Rolterdam n 40 S tO 1 1 g os BB 4 41 B 0 07 7 18 4 BS 1 41 1 01 B Bl l U 4 1 17 10 8 1 8 Rottordm Beun Rotterdam D P Rotterdam U Oapello Hienwarkerk Uoordiaeht Bosde 7 4 8 87 8 41 8 B8 08 14 B 08 9 1 7 18 7 88 7 8 7 BI 7 B8 Oonda Zavenli Moero Soetermeer Zeg Voorburg Hag d 07 8 84 7 41 8 1 1 80 1 81 1 48 08 tioud Oudow Woerd 8 18 8 18 8 1 Ulrooht WourdoB Oud Qouda Naar wjj vernemen heeft het Haagsehe gemeentebestuur het plan des Zaterdag vóór den dag der huwelijksvoltrekking van H M de Koningin te bestemmen voor een feestelijke zoo mogelgk algemeene illuminatie der stad hij welke gelegenheid alle hoop bestaat dat het Koninklök Bruidspaar een rijtocht door verschillende wijken zal maken ter bezichtiging van de verliehting Men meldt uit s Gravenhage Ten vervolge op de Ipt van vereenigingen die deel zullen nemen aan de ontvangst van president Kruger alhier zullen nog onderstaande corpOratiën zich bS den stoet aansluiten 1 Èen eerewacht van Haagsehe jongelui van ongeveer 200 man 2 Christelijke werkliedenvereeniging De hulp des Hoeren is ons Schild afd van den Chr Nat Werkmansbond 3 Haagsehe jongelui H B S en Gymnasium ten getale van circa 400 4 Algemeen Nederl Werkliedenverbond 6 Leerlingen H B S met vgfjarigen cursus Bleyenburg ten getale van circa 400 6 H B 8 voor meisjes Ie klasse A en B ongeveer 50 meisjes 7 Nederl Bond van Ond strijders Het Vaderland circa 48 leden 8 Patrimonium Nederl Werklieden Verbond afd Scheveningen 9 Vereeniging OranjeNassau onder de zinspreuk Eensgezindheid circa 100 leden 10 gymnastiek en schennvereeniging Voorwaarts 11 tooneelvereeniging Oelening baart Kunst 12 s Gravenhaagsche coöperatieve bonwvereeniging Vooruit IL Thans is de lijst voor goed afgesloten en de vergunning aan den hoofdcommissaris van polite voor het houden van den optocht is aangevraagd Als verzamelplaats voor de vereenigingen is het Oranjeplein gekozen in geval van aankomst van den President aan het Hollandsche Spoorwegstation den Vijverberg bii aankomst per staatsspoor in welk geval de president en gevolg vermoedelijk den weg zullen nemen door Rijnstraat Bezuidenhont Prinsessegracht Korte Voorhout en Lange Voorhout De Vereenigingen mogen zich scharen onder hare banieren het medevoeren van vlaggen is toegestaan doch uitsluitend de Nederlandsche Transvailsche en OranjeVrijstaatsche Muziek en zingen door de deelnemers buiten het station moet achterwege blijven met het oog op de omstandigheden waaronder Kruger naar Europa komt Het is er vooral om te doen dat de betooging ernstig en waardig zjj Gemengde Berichten Eergisteravond laat zijn er te Amsterdam door inbrekers weer eenige stoute stukjes uitgehaald 1 u l H 1 M vi o 11 1 n 8 lO tt 11 B u ie 5 10 11 BOTTIEDiM 1 48 18 47 8 8 a 10 14 Toen de familie H Bremer BegnUersgriwht 85 aldaar thuis kwam werd er ontdekt dat ongewenschte gasten in de woning waren geweest Vermoedeljk zijn ze met een uagemaakten sleutel door de voordenrbinnengekomen In de binnenkamer hebben zü een penantkast opengebroken en daaruit een ijzeren geldkist medegenomen waarin Oostenrgksche loten i fl 100 en twee Antwerpsche loten waarvan de nummers onbekend zijn beuevens ruim f 900 aan bankpapier biljetten van f 25 en f 10 dat de inbrekers zich eveneens toeëigenden Nog Is er gestolen een kistje waarin een zilveren hoiloge en eenige kleinigheden terwijl er een blikken trommel is opengebroken en daaruit is ontvreemd een bankbiljet van f 25 een gouden dameshorloge en een mat zilveren armband in den vorm van een gesp PoUtiehulp is ingeroepen en onmiddellijk eett de heer v d Wiele politiecommissaris in de sectie een onderzoek ingesteld dat echter tot nu geen resultaat had Buren hadden omstreeks 9 uur twee mannen op de stoep van het perceel zien staan maar konden geen signalemeat van hen opgeven Er bestaat vermoeden dat de daders weer erg bekend zijn in het hotel Lammertje Zondag want sedert gisterochtend wordt dit hotel voor en achter door politie bewaakt Uit alles wat deze inbraak betreft blijkt dat de dieven zich vrij zeker waanden Ze hadden volstrekt geen haast Dit misschien te meer omdat ze wisten dat een groot deel van de recherche dienst deden in den omtrek van den Dam Nienwendgk en de Gravenstraat om te surveilleeren bjj een groot kantoor waar men een inbraak verwachtte De hulp van den heer v d Wiele is ook nog ingeroepen omdat inbrekers aan het werk waren geweest in perceel 682 Prinsengracht In de woning van den kruier Plaggenbnrg was alles doorzocht door de ook hier ongewenschte bezoekers maar wat van waarde is was zoo goed weggeborgen dat de heeren het niet konden vinden Ook hier geen spoor van de daders Men meldt uit Dordrecht De vrouw van den herbergier A de Jong uit Dubbeldam wie door dezen met een mes een drietal steken in den buik werd toegebracht is in hot ziekenhuis aan de gevolgen overleden Men meldt uit Leiden van 2 dezer Sedert enkele maanden heeft een van elders komend heer alhier eene cartonnagef abriek geopend en wel aan de Hoogewoerd daarin bijgestaan in qualiflcatie van directrice door eene juffrouw die vroeger eene dergelijke zaak had gedreven De eigenaar woonde bq menschen in juist tegenover de fabriek en toen hij gisterenavond niet op den gewonen tp te huis kwam begon men te vreezen te meer daar hg indertijd aan zijB hospes een blanco gesloten couvert had overhandigd met de mededeeling dat daarin het adres was van zijne dochter en met verzoek wanneer hem soms een ongeluk mocht overkomen alsdan het couvert te openen I Ol i ll 18 b1 M B 4S 1 8 1 8 10 0 O 4 1 4 47 4 84 S ll 4 44 4 11 l n 1 07 1 18 8 41 1 14 J8 i l4 4 M 1 08 1 41 S 4I iM TIM V M 4 1 4 10 I IB 1 08 1 18 l 7 4 41 l SI 1 11 8 48 4 11 8 18 10 87 10 18 8 43 11 01 18 li SS Toen men naar de fabriek ging zag men van buiten af daarin licht branden doch de buitendeur was gesloten zoodat een smid moest worden ontboden die wel het slot kon openen maar niet de deur daar die aan de binnenzijde gegrendeld was Na de buitendeur geforceerd te hebben opende men de deur van het kantoortje waaruit eene sterke gaslucht kwam en waar binnen het duister was zoodat men niets kon waarnemen Nadat de dampen waren weggetrokken werd licht ontstoken en vond men den man klaarblijkelijk van zijn stoel gegleden op den grond met het hoofd tegen den muur hg was dood De op tafel staande lamp was van de daaraan bevestigd geweest zijnde gnttapercha slang ontdaan zoodat het gas vrjelijk kon binnenstroomen Op de tafel werd een aan zgne dochter geschreven brief gevonden waarin zinsneden voorkomen In Concordia te s Gravenhage werd eergistermiddag een schraal bezochte vergadering gehouden belegd door het Haagsehe Vakcomité ter bespreking van het eenige we ken geleden voorgevallen ongeluk in da Boekhorststraat waarbg drie werklieden van een steiger vielen Een spreker schreef het ongeluk toe aao den onverantwoordelijk slechten bouw van den steiger hetgeen hij in technische bijzonderheden deed uitkomen Een ander die de inzichten van den vorigen omtrent den bouw van den steiger niet deelde deed echter uitkomen dat over het algemeen het toezicht op de steigers bil de werken niet deugt en slechts beëdigde steigerbouwers bg wie de volle verantwoordelijkheid kan gezocht worden by voorkomende ongelukken aan ieder werk behoorden verbonden te zijn Een derde zag in ideze vergadering geen heil omdat slechts enkele vakmannen haar bijwoonden en t de bedoeling had moeten geweest zijn tot het publiek t spreken en dat publiek te doordringen van de gevaren waaraan de werkman in Nederland elk oogenblik bloot staat Een nadere vergadering beval hij daartoe aan Hü wees er voorts op dat de bonwpolitie en over t algemeen politie en justitie in Nederland den pit altgd dempen als hst kalf verdronken is In stede van preventiet op te treden moet de bouwpolitie eerst door een T d vu 6re BVicl i 8 1T 17 r 8a 8 48 1S l i es 1 0 7 01 7 19 8 8 1 i s 8 48 a 11 10 16 ll 8 7 01 7 SB S0 S 41 1 47 i 1 8 01 B l 9 17 8 18 r f 8 14 1 8 88 f 8 48 8 i 44 in l ll 10 01 10 17 lO M 10 84 schrikkelijk ongeluk uit den doezel worden gewektDit ongeval in de Boekhorststraat heeft minder dan andere ongelukken naar buiten gesproken omdat de weduwe tegen ongevallen verzekerd is een groote troost ongetwijfeld maar verzekering mag toch niet leiden tot verslapping in het toezicht op het bouwbedrijf waardoor de werkmiin het slachtoffer blijven zou van zorgeloosheid der overheid Dit gaf een anderen spreker aanleiding de werklieden op te wekken om zelven als bouwpolitie op te treden in dier voege dat zij zich wanneer zg op een werk gaan overtuigen dat hun veiligheid verzekerd is en dat zij ook al bedreigt men hen met ontslag wegens dienstweigering volstrekt weigeren zich op gedeelten van het werk bv steigers te begeven indien zg overtuigd zgn dat het gevaarlijk is zich daar op te houden Naar aanleiding van dezen wenk werd door eenige sprekers krachtig aangedrongen op betere organisatie onder de arbeiders in de bouwbedrijven Waarschijnlijk wordj later nog eens een vergadering belegd over deze zaak Het Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid is voornemens namens alle Afdeellngen namens alle leden van Volksweerbaarheid hulde te betuigen bg zjjn komst in Nederland aan don Staatspresident der Zuid Afrikaansche Republiek Zgne Excellentie Paul Kruger Het Hooidbestunr wenscht die hulde te doen bestaan in lo in een door den Voorzitter te zenden telegram dadeljjk bij aankomst van Zijne Excellentie in Nederland 2o in het bg Zgne Excellentie op audiëntie gaan vermoedelijk in den Haag van den Voorzitter den Ondervoor itter den Secretaris en den Penningmeester van het Hoofdbestuur zoodra daartoe de gelegenheid zal worden aangeboden 3o in het aanbieden aan Zijne Excellentie van de gouden medaille der Vereeniging met passend inschrift STADSNIEUWS GOUDA 4 December 1900 President Kruger zal waarschijnlijk Donderdag uit Keulen rechtstreeks naar den Haag gaan over Emmerik Arnhem Utrecht n komt in dat geval ook langs Gouda Ofschoon de tijd voor een langdurige begroeting wol zal ontbreken mag toch wel gevraagd worden of niet uit deze gemeente eenig blijk v n belangstelling zal worden gegeven aan den nobelen Transvaler De 2e luit J E Stok infanterie O I vertrekt 29 dezer met het stoomschip Soemburg naar Indië als medegeleider van een detachement suppletie troepen Uit Haastrecht schrijft men Bij den landbouwer G Streng in den poldor Stein heeft een nachtbezoeker gebruik gemaakt van een Ihdder die men s avonds bg den hooiberg bad laten staab Met behulp van den lader is hij door een bovenraam van da woning naar binnen geklommen en heeft daar al de kleederen van den boeren zgne vrouw van de knechts en nog iets van de meid meegenomen In den broek van den knecht was nog een lot in de Oudewatersche verloting en een portemonnaie met plm f 30 Tot heden is men nog niemand op t spoor K iTIsrSTI TI EiTT WS De Kunstkring verheugde ons gisterenavond weer met een veelszins voortreffelijke muziekuitvoering Mej Smits concertzangeres uit Utrecht had naar ons voorkwam sedert verleden jaar zeer veel gewonnen in kracht en weekheid van geluid en in warmte van voordracht Liederen als de drie dnitse zou tuen zo voorgedragen met genoegen in veel groter aantal achtereenvolgens aanhoren Het zo echt zuidelijk rooms katholieke La Procession van Franck en t hoogst bekoorlijke Vieill Chanson van Bizet boeiden ons niet minder en de gemoedelijke hollandse liedjes werkten kalmerend na de al te grote verscheidenheid die concerten als deze onvermijdelnk eigen is Dr Schoneveld gaf als altijd zgn vloeiende techniek en fijne expressie te bewonderen Niet om aanmerkingen te maken maar om te bewijzen hoezeer we in zgn spel belang stellen willen we ons gevoelen niet verhelen dat de polonaise op 53 van Chopin te vlug werd gespeeld en hierdoor wel enigszins het karakter van een virtuosenstuk kreeg terwijl er toch veel jneer in zit Zo is althans onze opvatting maar we geven gaarne ons gevoelen voor beter Bizonder trof ons weer Dr S s hoogst muziekale nitdrukkingsvolle begeleiding De sonate van Brahms werd ook met veel gloed voorgedragen In deze compoaisie werd de vioolpartg door den hoer Troostwgk 2e concertmeester uit Utrecht gespeeld In den aanvang miaacbien wat minder op 4ieei wat met de temperatuur in verband kan hebben gestaan trof ons de zangerigheid van zjjn toon vooral in het 3e deel een stukje volmaakte muziek Het concert van S Saens scheen ons behalve het edylliese 26 deel weinig echte muziek te bevatten Moeielgk zal het wel zjjn maar dit was aan de spontaniteit van de voordracht niet te merken Als goede eigenschap van dit concert vermelden we nog dat het programma niet te lang was Onze hartelgke dank aan de zo onvermoeide voorzitter van de Kunstkring B Van onze eigen verslaggever Gisterenavond woonden wg de mnsicale soiree bij door Gonda s Kunstkring gegeven in de zaal Nut en Vermaak op de Oosthmen alhier Mejafirouw Mina Smits concertzangeres de heer A Troostwijk violist beiden uit Utrecht en de heer Dr Schoneveld van der Cloet alhier hadden de uitvoering van het programma op zich genomen De liederen voor sopraan werden door Mej Smits met haar volle krachtige sopraanstem op uitstekende wjjze voorgedragen daarbg voortreffolgk gesteand door het keurig en stevig accompagnement van Dr Schoneveld v d Cloet De nummers voor viool werden goed verzorgd uitgevoerd door den heer Troostwgk die door zijn ka me wgze van spelen den indruk heeft gegeven een baas violist te zgn Ook hiJ werd door Dr Schoneveld geaccompagneerd Laatstgenoemde heer heeft het leeuwenaandeel gehad in wat wij te hoeren bobben gekregen Zgn bekende wgze van spelen het meest op den voorgrond tredend in de nummers voor piano is boven alle lof verheven De execniaiitpn werden op uitbundige wgze bedankt door bet publiek voor het vele schoone wat zij te genieten hadden gegeven De dank aan Mej Smits gebracht gewerd haar tevens in den vorm van enkele prachtige bloemstukken De Kunstkring kan met voldoening op haar uitnemend geslaagde Soiree terugzien 365 Staats loterij Sn Klasse Trokking vaa Diosdog 4 Deoamber No 12848 8000 No isnia ƒ 6000 No 106 1600 U No 14209 1 00 No 2107 en 21 17 ieder 400 No 1805 eu 18849 ieder ƒ 2 J0 No S187 990 10919 eu 18SÏ2 jed r 100 Fryzen van 30 2948 4917 7881jl07 S 12888 i6il6 18176 SI 9 tOOS 28 88 12910 19 iS 144 86 13 80 S 13017 61 18 84 240 8016 52B9 7938 99 Si 1686 1SS04 69 74 6282 46 10829 63 14440 18412 72 89 8i 8181 40 i 77 18669 838 94 89 BiSi 10946 9 t9 18649 71 81U 96 6 70 13111 16648 92 424 36 6407 77 11148 4J O 18799 663 86 39 90 84 47 70 18804 711 882 72 8367 91 71 156Ï9 89 20 97 98 8418 94 76 16161 4 37 8321 1162 8 81 1K3B 13216 78 90 67 81 64 49 69 39 1 928 18913 71 SI 11 O S 90 30 18 78 49 90 72 11342 13488 64 68 84 6 6111 8608 96 13647 99 71 816 3417 84 10 11418 62 16024 19068 88 24 SeO 85 S3 18637 54 19151 64 81 1 8122 2 68 16173 67 S76 81 63 8817 16 13704 162 hi 79 1027 9 5973 74 68 36 1 4 1 19 6S 1100 3160 96 8915 80 72 67 89 1881 18 6086 44 1176 18810 1 621 19310 08 88 36 51 11600 88 37 90 lf04 8618 6113 9006 2 13907 1 609 19423 18 3713 28 74 93 80 30 81 1400 41 87 169 11713 81 83 19516 1582 11 90 9290 44 84 16704 63 81 61 228 9371 11818 8 89 9 1641 78 81 12 72 9i 13817 19601 64 86 6311 B40i 11901 ItOOS 43 8 1 1748 8807 IT 12 7 4i bl 18 1824 19 61 9190 8S 18 16929 00 81 44 9 9618 2 14111 90 15 48 98 9 81 87 48 17028 Tl 52 8989 411 9745 78 68 98 19860 1919 0 81 76 81 14218 17 7 19S48 14 4001 608 9 98 11301 17818 68 88 84 789 9807 18111 18 84 61 2008 4118 4 7 85 6 98 9 028 8 2 8 909 56 14415 17314 36 48 9 92 87 71 73 66 20231 2151 4267 980 40 12210 8 76 20820 71 91 78I0O0I 4 14U6 78 88 2i0e 4307 7094 11 98 1 15 17437 88 8S72 68 7 110108 12848 78 88 98 84 98 7807 JO 6 14714 88 20414 2418 4409 91 79 12108 14858 17Sa 19 47 71 7404 10289 31 86 6 37 58 78 7 10401 66 8 79 76 76 99 7 10608 12588 91 17 0 20304 3651 4 8 19 1 9 11916 60 S8 40 O 90 10688 16 33 51 46 43 4686 97 46 12617 O 70 63 61 81 7636 6 96 ISOSO 7 20714 97 4728 81 92 12739 64 83 80 8790 76 7708 96 18804 8 111 65 91 83 8310741 14 18 6 80881 280i 48 9 21 40 68 1518 18014 0922 88 4934 94 7 68 8 18130 l Se Klasse Ie Lijst staat 8004 m 2 80004 eu 1 47 m l 19474 Ulenvre Paraplnles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAUTK S geschikt voor Si ITicolaas Qeschenk A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Xo 3Ë Amslerdam Beurs van Vikrs 81 93 i 93 lOOV 88 88 88 65 9BV 96 961 101 67 Slotkrs 81 98 9S 8 4 ll 28 NOV NsDiauND Cert Ned W S 8V dito dito ditc 3 dito dito dito 3 HoxasLUIiLGoudl 1881 93 4 tTALlSlnsohrgTiuf 1882 81 6 Oostim Obl in papier 18 8 1 dito ia siWerl8 8 1 PoBTDOAl OM mot coupon 8 dito ticket 3 67 l l 10 84 900 91 631 435 1 102 204 1641 94 Rlnl Aim Obl l iiinenI 1894 4l l dito Goeons 1880 4 d toliiiBoths l889 4 dito bij Hop 1889 90 4 d tu in goud leeu 1883 dito dito dito 1884 1 PA11JI erpot schuld 1881 4 TtJBKSlJ aBpr Ooiiï leen 1890 4 92 i Oe leemiig sene D 28 i Gec leeum serie C 1 ZoiDArE Ep T oblg 189 5 I Uliloo Ob it Seb 1890 VmrzuSLi Ohl 4 onliep 1881 y¥ T lu iM Obl BStien 1896 3 BoTTsaum 8t leen 1894 8 NlD N Air Hsndols aand Arenil b Tab M i Oerliaoaten DeliMaatschappg dito Ara Hypotheek b pandbr 4 üult Mlj der Votatenl aand s Qr Hypolbnekb pandbr 4Vji Kederlsiidsohe bank aand Ned HandelmaatBch dito N W 1 Vac Hyp b Isndbr Sj Botl l y olheokb piinnhr 4i Utr Uypotheokb dito 4V OoaMNii Oost Hong bank aand 788 Roti Hypotheekbank paodb 6 110 A1IIUI4 Bqn hypoth pandb 4 90 Maiw L Q Pr Lion cort 291 NlD HoU IJ Spoorw Mij aand lU Mij tot Ei ï 8t Spw aand 10 I Ned lud Spoonregm aand 284 Ned Zuid Aft Spm aand 2S1 dito dito dito 1891 dilo 6 1 100 TlUkV l l I S Zuid Ital Spnmij A tl obl S II Poim Warschau Weoncn aand I 181 aM öi lU Sp Mij obl 4 97 lialtiflohe r ito aaud 1 88 loofl 100 114 iTlV 68 101 14 104 j 37 861 Pastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 1 Knrik Ch Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambbika Cenl Pao Sp Mij obl 1 Chic h North W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Donirer ii Eio Gr 8pm cert v a Illinois Central old in goud 4 LouisT tL NanhvilliOert v aaad Meliro N Spw U II Ie hyp o Miss EauiaH V 4pCt pref aand N Tork OntsBio Ie West aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp ingoud 6 991 at Paul Minn t Manit obl ün Pao Hoofl n obig 48i dito dito Liuc Ooi Ie hyp O 6 681 160 810 108 10 98 11 100 U71 117 101 Canada Oan South Chert r aaod V n 0 Mlw i Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aand Sotterd Tram eg Maals aand KiD Btad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BlLOlï Stad Antwerpen 1881 8 J Stad Brussel 188 3 HoNO Theiss Begullr Oeselach 4 OoiTINB StaaUleenig 1860 5 K K OMt B Cr l880 8 Sus SUd Madrid 3 1668 NlD Ver BetAvb Spool eert 85 On t va rxg eri de NOUVEAUTÉ S in MANTEL COSTUMES Robes Japonstofïen met bijbehoorende garneeriugen Bloiisen l cigiioir § en Pelterijen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 4 December igoo Vette Ossen en Kjjeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 ae kwal 33 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeicn goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 39 ide kwaliteit 27 3de kwaliteit 35 cent per hall KI Stieren en Graskalveren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee vlug iets hooger in prijs vette Kalveren Melkvee en Stieren prijaI boudeod I= OSTBR IJ BTsr Postkantoor Gouda Lijst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerde niet zgn kunnen worden uitgereikt 2e helft November 1900 Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Mej M Schaap P Schipper P Fiberius Amsterdam P Slingerland Jorwert Amsterdam Mej Joh Burger Deventer M M de Jong Rotterdam Briefkaarten Mej Joh Burger Deventer Mej wed Kome Kotterdam Benschop Utrecht A E do Koning Zoeterwoude GEWEIGERD Brieven J de Borst Boskoop Uit het buitenland terugontvangen Isenthal en Co Hamburg 2 stuks De Directeur M C HKNNEQUIN Rechtszaken De Hooge Baad verwierp het beroep in cassatie van den Min van Financiën tegen het vonnis der Rechtbank te Utrecht waarbij twee personen van rechtsvervolging zijn ontslagen die gaskacheltjes niet hadden aangegeven voor de belasting welke hnn verbrandingsprodncten door de van boven afgesloten schoorsteenpijp loosden De Hooge Raad besliste dat geen schoorsteen aanwezig is waar geen rook wordt afgevoerd doch slechts de van gas afkomstige verbrandingsprodncten uurgelljke Stand GEBOREN 2 Dec Wilholmina Adriana ouders D M Boot en W A Fratacolla Arie ouders A Boot en S van der Sluijs Gerarda ouders J de Gruil en D Schouten Petronella ouders M Verkerk en P van den End 3 Adriana Pieternella oudersB J van der Bree eu D van der Heiden Hubertus ouders N de Waal en J G J Oskam OVEKLKDEN 2 Dec C A Krom 16 d ADVERTEÏNTIEIN Ondertrouwd A A VAN DORTH Wedr SN N MEECKER F Amstbbdam Ie Helmerstraat No 65 Het ISRAELIETISCH ARMBESTUUR alhier is voornemens de COLLECTE te doen honden op V MIJ DAG 7 nBCEM BKR a s en beveelt deze Collecte die sleeMn éénmaal In het Jaar gehouden wordt in den weldLdigheidszin der Stadgenooten aan De Voorzitter E S CATS Het BESTUUR der IJSCLUB GOUDA is voornemens te verpaehten liet BUFFET In de IJütent voor den winter 1900 1 De voorwaarden dezer verpachting liggen ter inzage op Donderdag 6 on Vrijdag 7 December a s des avonds tusschen 6 en 9 uur biJ den Secretaris J NIEUWDOHP Wz Turfmarkt 89 alwaar tevens inschrijvingsbiljetten worden ingewacht op Zaterdag 8 December d a v HET BESTUUR OomjL i DecemiKr 1900