Goudsche Courant, woensdag 5 december 1900

No 8370 Donderdag 6 December 1900 S9ste Jaargang fiOlMHElÖlRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Si ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimtie Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefuon Ao M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommprs VT F CENTEN die DOMDERIIAd IMIDDiiG den p iaent I e alhiei IffltiOË will è Ij rengea Iwo d uilge iioodjkd hunne at±eviardifideB KAHLË Hjattensingél I I 1 mrtt Het Besêiur mn Volksweirbaai heid Afd 4 UDA r S CS o o 9 ulGmpam iCo sr n S V O c Ilij komt Nu d oude goode Heilige Weldra bezoekt ons land Nu z n in vele winkels Surprises bg de hand Vooral de jongoheeren Kiezen nu wat uit Voor haar die z j beminnen De Bruigom voor zjn Bruid De mannen voor de vrouwen De moeder voor het kind Ja iedereen wil toonen Wie hü het meest bemint En door de lieve dames Die zijn geëngageerd Wordt hem dien zy beminnen Nu gaarne iets vereerd Vooral aan deze dames Gee ik een goeden raad Zoekt Gjj naar een cadeautje Het beste dat bestaat Ia zeker een lijn sigaartje Dat geurig brandt en trekt En is iets wat de vrjers Tot waar genot verstrekt Een geurig üjii sigaartje En t liefje aan zgn zij Dat hem van liefde fluistert Is zoete poëzij Dus komt eens even kijken In DE FEENNE S magazijn Daar vindt men alle soorten Niet duur en toch geurig fljn De allerbeste merken Verpakking keurig net In kistjes om te stelen Versierd met een portret Sigaren Sigaretten Heeft men er genrig fljn En ook voor mooie pgpen Moet m in raijn winkel zijn A G m FRGNRIË Tc Huur of Tc Hoop om terstond te auivaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lango Tiendoweg D 29 öottda Drnk van A BKINKMAN Zn v ruisria A isriDEL i E 3 Kort overzicht onzer Prijaoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 1 j MADERA S droog en zoet 1 VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE r a COGNAC k t 1 75 f 2 25 f 2 76 t 3 25 f 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY Per Fl Per Ank 45 Fl I B LISTRAC 65 27 75 SS 31 CHATEAU VALR08E 0 6 St ESTEPHE 0 42 63 34 42 47 2 ttlS t l St EMILION 1894 I g PAÜILLAC 1893 l lia S GRAVES Witte Bordeaux O bU o o 5 5 SAQTERNE 1 § S S ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE l l De flesschen zijn in de prezen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bfl i De flrma T € REBAI§i Gouila Onderlinge Brandwaartarg laatscliappij NEEBLANDU gevestigd t e LEEU W A R D E N TOESTAND OP 1 JANUARI 1900 Ingeschreven kiipitaal f 20 496 478Eese rvekapitaal bijna f 10 0 10 Geen Aandeelhouders Mrrt le r Benoemd tot ACEMT van bovengenoemde Maatschappij voor GOUDA en omstreken de Heer M GELIJUS Bleekerssiigel U 253 in plaats van den heer A J LAFEBMB wien on verzoek wegens vertrek naarelders eervol ontslag is verleend i Inliohtingen te bekomen bU genoeupden AGENT e j iendeo bi de Wed Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeilics Jardinière S Boiiquetlen enï QRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN liaiileft en onderhoud Vitn Tiiinrn Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van 1JISMCTBN CII EU Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Vi Liter f 0 60 V L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 Stenographic i§llolzc li¥cry Bij gecoegzame deelneming zal alhier een cursns worden geopend in de Stenographie systeem Stolz Wery Ook gelegenheid tot hot ontvangen van privaatleasen Verdere inlichtinge Op franco aanïfapfe aan Mej C VAN WIJCK Trompstraat 262 DEN HiAO EENIS DEPOT TAN TIEE Meu wordt verzocht op t MGRK te letten nrr het Maoizun va M aAVENSWAAY ZONEN GORINOHEM Deze THEEËN worden afgele Terd in Terzegelde pakjes van rtj ivsee en een half e o een Ned ons met vermelding van Nommet en Pr H voorzien van neveastaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BRËEBAART LZ Bultenlaodscb Overzicht Het heeft ook in Dttitschland over het algemeen een zeer onaangenamen indruk gemaakt dat de K iizer ojij zoo weinig heusche wijs geweigerd heeft President Kruger ta ontvingen Het Berliner Tageblatt poogt nog de meening ingang te doen vinden dat een schending der etiquette de oorzaak van i 8 Keiiers houding is Het blad zegt dat de i komst vin Kroger onverwacht werd aange kondigd in een telegram van Dr Leyds Die wijze van aankondiging van een bezoek weri in Berlijnsche hofkringen niet geacht in overeenstemming te zijn met de diplomatieke gebruiken zooals die zelfs bil de aankondiging van bezoeken van bevriende vorsten worden in acht genomen Zulk een bezoek wordt eerst vastgesteld nadat langs dipjomatieken weg de zekerheid is verkregen dat het bezoek op de aangegeven tijd kan worden verwacht Dit is zegt het Berl Tageblatt volkomen achterwege gelaten en daarom kon de Keiier den President niet ontvangen Maar tevens beeft de Dnitscbe Regeering den president de volkomen doelloosheid van zijn zending naar Berlijn willen doen verstaan De Kegeering heeft het voor openhartiger en meer m het belang van Kruger geacht in dit geval een andere handelwjze te volgen dan de Frausche Kegeering en niet door oenige nietszeggende en tot niets verbindende hoffelijke frasen biJ den President verwachtingen willen opwekken die toch niet te verwezenlijken zouden zijn door hem vóór alles op ondubbelzinnige wjze te doen inzien dat te Berlijn voor ziin zaak niets te doen is Deze verklaring van het Berl Tageblatt die geheel de offlcieuse tint heeft vindt weinig stenn bjj de andere bladen De Voss Ztg zegt dat de officieus aangegeven reden natuurlijk maar een voorwendsel is de etiquette vraag ligt hier zoover weg dat die zelfs niet in aanmerking komt Bet blad meent dat de Begeering in elk geval Kroger had kunnen ontvangen zelfs al is zj niet voornemens te intervenieeren of op arbitrage aan te dringen Doch de leiders der buitenlandsche politiek moeten weten wat ziJ doenj zij moeten zich daarover biJ de Volksvertegenwoordigers maar verantwoorden Het is opmerkelijk dat ook andere Duitscbö bladen er op wijzen dat de meening des Tolks en die van deËegeering hier zeer uiteenloopen HetfflBchflut dat President Kruger nog eens dSideliJk moet gevoelen hoe in het oude Europa do vorsten en 4e volken FEVILLETOX 5 Maar kijk dan toch naar hen riep lij uit Wat bedoelt gij vroeg de moeder m grootenangst terwi iij den laatsten grond harer gerustheid iich voelde ontvallen Zij las de waarheid in de oogen harer dochter Weet gi begon zij Dat hij haar minnaar is riep Michehne uit Maar ziet gij dan niet dat ik het besterf f voedde t er met een wanhopigen snik bij en Hot zich in de armen harer moeder vallen De patroon nam haar op alsof zij een Icind was en droeg haar haastig in het kantoor van Cayrol Zij sloot de deur en bij de canapé waarop hare dochter uitgestrekt lag ncderknielende gat zy zich geheel aan hare smart over Zij smeekte hare dochter om tot haar te spreken zij verwarmde hare handen met hare kussen Toen zij zag dat zij gevoelloos en verstijfd was werd zij beangstigd en wilde roepen Neen zwijg ffuisterde Michehne die tot zich Mlve kwam laat niemand het weten I Ach ik had moeten zwijgen maar mijne smart was te groot Ik kon niet Mijn leven is geknakt ziet gij Breng mij weg ontruk mij aan deze schande Jeanne mijne zuster en hij 1 O doe mij het vergeten I steeds meer van elkander vervreemden Bladen als de Tages Ztg en de Eeichsbote leggen daar nog eens goed alle gewicht op en doen uitkomen dat Duitschland zich volkomen isoleert zoo het zich in strgd met de meening des volks voortdurend meer aansluit bjj Engeland Het telegram van Kitchener was gisteren weer gedagteekend uit Bloemfontein De nieuwe opperbevelhebber sch jnt dichter bjj het terrein der groote operaties te willen ziJn Die kens zal echter moeilijk vallen want niet alleen in het Zuiden van den Vrijstaat maar ook in Transvaal wordt scherp gevochten en de krachtontwikkeling van de Boeren voorspelt den Engelschen niet veel goeds Kitchener zal ondervinden dat de Boeren geen Soendaneezen zijn De Kaapsche Parlementsleden Merriman Sauer en Te Water hebben te StcUenbosch een adres ontvangen van de Afrikaanders waarin hun dank wordt betuigd voor de diensten door hen aan de Afrikaanscbe zaak bewezen Merriman antwoordde aan de deputatie die het adres overhandigde dat de tegenwoordige manier van oorlogvoeren der Engelschen in Znid Afrika in de geschiedenis der Christelijke volken ongeëvenaard was Engeland overtreft het heidensche Borne Toch spoorde hü aan kalm te blijven dat was noodiger dan ooit want het minste woord en de geringste daad zouden de crisis in de Kaapkolonie tot een uitbarsting kunnen brengen Daarbij staat de zaak der Afrikaanders zeer sterk wii hebben nog het recht van hooger beroep bij het Parlement wij moeten het gevaar ontwijken onze grondwet te verbenren het eenige bolwerk van onze vrijheid Noch Merriman noch Sauer zonden het Bondcengrea te Worcester bezoeken dat een spontane volkauiting is geen politieke daad Sauer viel heftig Milner aan en zeide dat hij een omkeering begon te zien in de openbare meening in Engeland De correspondent van de Daily Mail te Kaapstad seint dat de heele Hollandsche pers in de Kaapkolonie den schandelijken brief van Ons Land overneemt van een Kaapsch Parlementslid waarin deze een beroep doet op de Koningin om de Boerenvrouwen liever te laten doodschieten dat ze bloot te stellen aan de willekeui van de soldaten Reuter seinde den 2en uit Ladysmith Lord Roberts en zïjn gevolg zijn hier Vrijdag aangekomen Op zijn tocht naar het Mevrouw Desvarennes was door zulk eene zware droetheid als vernietigd en geraakte buiten zich 1 zelve Met een bloedend hart begon zy te zuchten en te klagen I Mijn God Michehne mijn arm kind gij hadt I zooveel leed en zeidet mij niets daarvan O ik wist 1 wel dat gij uwe moeder niet meer vertrouwdet j En ik die zoo dom was om het niet te vermoeden I 1 Ik zeide zij weet ten minste niets En ik offerde alles op om u van het onheil onkundig te laten I Hoe word ik daarvoor gestraft Neen ik word gestraft hernam Michehne I snikkende omdat ik u niet heb willen gehoorzamen t Ach de kinderen moesten altijd naar hunne moeder 1 luisteren want deze heeft een voorgevoel van het I gevaar Ach ik ben al te ongelukkig het ware j beter dat ik stierf 1 Sterven gij nep de patroon uit wiet tranen opdroogden al3 door een inwendig vuur verhit Sterven i Zeg loch zulke dwaasheden niet I Omdat 1 deze man u verwaarloost en u ontrouw wordt f Zijn I de mannen dan waard dat men voor hen sterft 1 Neen gij zult leven bij uwe oude moeder mijA j engel Gij zult van uw man gescheiden worden I En hij zal vrij blijven hernam Michehne toornig Hij zrl voortgaan haar te beminnen Ach ik kan dit denkbeeld niet verdragen Ziet gij t is r afschuwelijk om te zeggen ik heb hem zoo liet 1 dat ik veel liever wilde dat hij dood dan mij on I trouw was 1 j Mevrouw Desvarennes was getroffen en bleef 1 zwijgen Serge dood Dit denkbeeld was reeds in I haar opgerezen als een soort van verlossing Het j kwam weder krachtig sterk ea onweerstaanbaar in I zuiden bekeek bjj den Majoeba berg en Langsnek Hij werd hier geestdriftig verwelkomd De burgerij nam een vrijen dag en aan het station zongen schoolkinderen hetEngelsche volkslied In zijn antwoord op een adres van de burgerij prees bil de bewoners voor den moed en volharding die z j tijdens het beleg hadden getoond Hij bewonderde voortdurend meer de mannen die zonder klacht honger en pestilentie en de kans om elk uur het leven te verliezen hadden verduurd en het deed hem genoegen dat ziJ zulke bekwame mannen als Sir George White tot kameraden hadden gehad terwijl daar buiten even dappere mannen voortdurend uit waren op hun ontzet dat de moed waarmede de stad werd verdedigd dubbel gebiedend had gemaakt De oorlog was nu gedaan ofschoon guerillabenden nog last veroorzaakten Hij vertrouwde dat de dag zeer aanstaande was waarop overal vrede zou heerschen Geen wrok tegenover een overwonnen vijand zou het groote doel van een vereenigd Zuid Airika Si den weg staan Zuid Afrika zou geregeerd worden met genade vrijheid waarheid en gerechtigheid voor alle volken Zaterdag bezocht Roberts Colenso en de omliggende slagvelden en Zondag ging hij de verdedigingswerken van Ladysmith bekijken In een legerorder te New Oastle uitgevaardigd neemt Lord Roberts afscheid van de tooepen hen pr zende voor hun moed vaderlandsliefde gehardheid en menschelijkheid Hij heeft veel geleerd gedurende den oorlog en dit zal hem de taak verlichten die hem nu wacht een taak die hierop neerkomt dat hij het leger zoo volmaakt zal maken als een leger maar ziJn kan Verspreide Berichten Fkahkbue De werkstaking der flacre koetsiers te Parijs neemt groote afmetingen aan van de vier duizend rijtuigen dor Compagnie Générale zijn er Maandag niet meer dan twee honderd uitgegaan en de koetsiers hebben vast besloten geen scheidsrechterlijke beslissing meer toe te laten in de vaststelling van het gemiddelde door hen voor paard en rijtuig te betalen bedrag volgens het oude tarief verdienden ziJ toch niets ze kunnen das evengoed volharden bjj de staking Koningin Victoria heeft nu toch nog weer besloten in het aanstaande voorjaar eenige weken te gaan doorbrengen in t zuiden van Frankrp te Gimiez waar ziJ reeds vijfmaal verblijf heeft gehouden en het zou dus kun haar op Zij deed haar best om het te verdrijven Ik kan nimmer meer aan hem denken ver volgde Micheline zonder hem laag en verachtelijkte vinden Eiken dag wordt zijne verkeerdheid schandelijker en zijne gevemsdheid laat hartiger Zie zoo even glimlachte hij weet gij wel waarom Omdat Cayrol heengaat en hij in diens afwesigheid van nacht hier zal komen Wie heeft u dit gezegd O ik heb het gelezen in zijn vergenoegden blik Ik heb hem hef Hij kan mets voor mij verbergen antwoordde Micheline Hij is mij ontrouw en een verrader tegenover zijn vriend zulk een man is het dien ik tot mijne schande liefheb Herstel u men komt zeide mevrouw Desvarennes op hetzelfde oogenbhk dat de kamerddur geopend werd door Jeanne gevolgd door Maréchal me ongerust waren over het verdwijnen van moe der en dochter Is Micheline met wel vroeg mevrouw Cayrol naderbij komende t Is niets wat vermoeidheid zeide mevrouwDesvarennes Maréchal geef mijne dochter een arm om haar naar het rijtuig te geleiden Ik kom op het oogenbhk Zij hield Jeanne bij de hand terug om haar te beletten naar Michehne die zich verwijderde toe te gaan en zeide Blijf ik moet u spreken De jonge vrouw zag de patroon verwonderd aan Mevrouw Desvarennes bleef een oogenblik zwijgen Zij dacht aan Serge die hier dezen nacht zou komen Zij had maar een woord tegen Cayrol te zeggen om zijn vertrek te beletten Het loven van men jnen wezen dat zü zich te Nizza bevond op hetzelfde moment als de president er komt voor de feesten in de Paaschweek BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T gy B B M0 m U M M B H Zitting van DioBdag 4 December Voorzitter de heer Gleichman Hervatting der algomeene beschouwingeil Over dö staatsbegrooting De miniater van bnitealandsche zukut antwoordde op de Vrijdag door den beöi Seret gevraagde Inlicbtingen omtrent de gevangenneming der leden der Tweede Ned Ambulance deelde mede het rapport van Dr Koster en de bescheiden van ËQgelsche zÜde omtrent de gevangenneming te hebben ontvangen en van Engelache regeering de vergunning te hebben gekregen ze over te leggen aan de Kamer Uit deze stokken zal men zien dat ze in hoofdzaak overeenstemmen enkel in bljzonderbeden afwijkende Bg gemis van andere gegevens is niet te zeggen wat de jaiste voorstelling ia De Minister oordeelt een bespreking thans nutteloos en schadelük voor de onderhandelingen die omtrent deze aangelegenbeid gevoerd worden Daarom legt hü de stokken vooralsnog onder gebeimhoading aan de Kamer over De heer Troelstra vervolgt zyn critiek op de regeeringspolitiek Ingrijpende veranderingen onder de bestaande kapitalistische regeeringsinrichting onmogelijk achtende kwam spreker met kracht op tegen de roekelooze verspilling van millioenen voor oorlogsaitgaven en verwet hü de regeering de gevangenbonding der gebroeders Hogerbnizen hopende dat z j alsnog wanneer gratie wordt gevraagd aan den eiscb der gerechtigheid zal voldoen Op verschillende panton keurde hg af het beleid der regeering die hü van slapheid besobuldigt Voorts sprak hü het optreden der autoriteiten bg de werkstakingen aandringende op maatregelen zóó dat onpartydigheid wordt betracht Dr Kuyper keurt het in het belang der onpartgdigheid en onzgdigheid minder goed dat burgemeesters en andere dienaren der Kroon zich stellen aan bet boofd van commissiën bg het nationale huldeblgk Spr betuigt zgne bevreemding dat nog niet is ingekomen het ontwerp betreffende geldelgke vevolgen van leerplicht voor het büzonder onderwgs Pertinente verklaringen ellendeling was dus in hare hand Maar Jeanne i Zou zij die in het onheil atorten i Had zij daartoe wel het recht Zij die geworsteld die zich verzet had Dat zou onrechtvaardig zijn Zg was haars ondanks meegesleept Zij moest haar ondervragen Als de arme vrouw met leedwezen vervuld was als zij berouw had dan moest zij haar sparen ten koste van hare wraak Toen haar besluit genomen was wendde mevrouw Desvarennes zich tot Jeanne die wachtte Ik heb u in lang niet gezien mijne dochter en ik vind u opgeruimd en glimlachende Voorhet eerst sedert uw huwelijk ziet gij er uit alsof gij gelukkig zijt Jeanne gaf geen antwoord maar keek de patroon aan Zij vermoedde dat m de woorden die tot haar gericht werden een vreeselijke ironie verscholen was Gij hebt uwe rust herkregen vervolgde me vrouw Desvarennes terwijl zij hare doorborendeoogen op de jonge vroow gevestigd hield Gij ziet mijne dochter wanneer men een goed gewetenheeft Want gij hebt u toch mets te verwijten Jeanne vatte deze woorden op aU eene vraag en iet als eene verzekering Zy antwoordde openhartig Niet3 Niets herhaalde d patroon met aandrang Stellig niet verzekerde Jeanne niets Mevrouw Desvarennes zag hare aangenomen dochter nog eens aan en trachtte tot op den bodem harer ziel te lezen Zij bemerkte dal z j onaangedaan bleef fff ordt vtrvolgd