Goudsche Courant, donderdag 6 december 1900

s PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Zitting van Dinsdag 4 December De Staten bielden heden hunne derde zitting in het lokaal der Eerste Kamer onder voorziterschap van mr J 6 Patijn Het verzoek om verhooging van het subsidie voor den proeftuin te Boskoop werd heid te verbinden welke het lot van den grijzen held en staatsman en van de ZnidAfrikaansche natie verdient Innige deelneming en warme sympathie moet de hoofdtoon zgn in al onze betuigiugen op dit oogenblik en wiJ moeten ons wachten voor wanklanken die anderen wel kunnen verbitteren maar de uiting van belangstelling in het lot der ZnidAfrikaansche vrgheidszaak geen hoogere toewijding geven Wjj noodigen de ingezetenen dezer stad daarom allen uit in dezen met ons samen te werken om te toonen dat de burgers van Nederland hun plicht kennen en den rechten toon weten aan te slaan Wg hopen dat ieder door bet uitsteken van vlaggen Nederlandsche Transvaalsche of Vrgstaatsche langs den weg die bg den intocht gevolgd wordt bewgzen al geven dat de zaak van ZuidAfrika ons innig ter harte gaat wg verzoeken dat werkgevers hnn ondergeschikten vrij geven zoodat aUen in staat gesteld worden door aanwezigheid bij de komst van president Krnger te kunnen getuigen van de gevoelens die hoog en laag rgk en a nn oud en jong bezielen Hierdoor kan de optvangst van den president der Zuid Afrikaansche Eepubliek in deze stad de hoogste beteekeois erlangen Gemengde Berichten De politie heeft de signaalklok van het station Heerenveen die Maandagmorgen vermist werd teruggevonden Zg lag in den tuin van het hotel Vernimmen VriJ zeker moet hier dus niet aan diefstal maar aan baldadigheid gedacht worden Amsterdam Vrkn Slotkrs 81 81 98 l 8 93 93 lOOV 8 a 8 Vll 88 a Bij de behandeling van het adres van Huisman c s om de vaste bmggen over den Vliet te Voorburg door beweegbare te vervangen werd aangenomen een motie van den heer Kemink waarbjj Sedep Staten werden uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de losmaking van de vaarten in de provincie van de vaste bruggen Met 62 tegen 22 stemmen werd aangenomen een voorstel van de heeren Gevers Deynoot Overwater van Hoboken Noothoven van Goor en Kemink om voor den blijvenden cursus in hoelbeslag te s Gravenhage voor 1900 1901 een subsidie van f 200 toe te staan Ten aanzien van de bevordering van Zondagsrust voor het sluis en brugpersoneel in dienst der provincie verklaarden Gedep Staten zich bereid een proef te nemen in den zin van het desbetreffend rapport van den provincialen hoofd ingenieur Het voorstel tot toekenning van een subsidie van f 130 000 onder voorwaarde van rijkssabsidie ten behoeve van de droogmaking van den Reeuwgksohen polder werd aangenomen met 65 tegen 7 stemmen Aangenomen wordt ook het voorstel tot wijziging van het provinciaal reglement op de uitoefening der jacht en visscherij zeodat voortaan de uitoefening dor afzonderlijke jachten op waterwild niet alleen op maar ook langs het water zal geoorloofd zijn Eveneens worden aangenomen de wijzigingen van het reglement op het Gemeen Waterstaatsbelang van het eiland IJselmoude van het bijzonder reglement voor den ZuidziJder ziJderen Boezempolder voor den polder St Elisabeth voor de polders Papekop en Diemerbroek voor den Graspolder voor den Wippolder eveneens de verruiming van de Moienaarsbrng Besloten wordt toe te staan een subsidie van f 13 000 voor het maken van een achutsluis te Giessendam een jaarlijksche subsidie van f 1000 aan de vereeniging Proeftuin Westland een verhooging tot 1 1600 van het subsidie voor de ambachtsschool te Gorinchem een verhooging van het subsidie voor de ambachtsschool te Alfen met f 100 Ten aanzien van de krankzlnnigenverpleging wordt besloten Gedep Staten temichtigen tot het aangaan van een overeenkomst met het centraal bestuur van do Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzionigen en zennwlijders in Nederland terwijl de nota van dr Euijsch betreffende de stichting van een provinciaal krankzinnigengesticht in handen werd gesteld van Gedep Staten om daarover praeadvies uit te brengen Aan de orde is nu de regeling omtrent de renteloeze voorschotten ten behoeve van tramaanleg op de Znid Hollandscbe eilanden De Commissie stelt voor Ged Staten te machtigen namens de provincie eene overeenkomst met de maatschappij aan te gaan van gelijken aard eu strekking als die welke Maandagmiddag kwam W van E stnkadoorsknecht te Haarlem in half beschonken toestand op den steiger van een te IJmuiden in aanbouw zgnd huis en zocht twist met den stnkadoorspatroon Martens Deze gaf van E een duw waardoor hg van denstei ger viel op het hoofd terecht kwam en dadelijk dood bleef Martens is voorloopig aangehouden in afwachting van het onderzoek der justitie In de Nes te Amsterdam is in den afgeloopen nacht omstreeks hall twee de hulp van de politie ingeroepen bg een hevige vechtpartg waarbij iemand door een messteek ernstig was gewond In een café chantant een nachtlokaal waar zekere Lanfer kastelein is kwam een clubje van vijf Dnitschers verbonden aan een bierbrouwerij hier ter stede en maakte daar oenige vertering Toen t op betalen aankwam kreeg men geschil over het verschul digde bedrag dat de bezoekers te hoog vonden maar dat de kellner toch van hen bleet eischen omdat de chanteuses toch ook hadden meegedronken De Duitschers verkozen niet te betalen wat er gevraagd werd ds kastelein kwam er bg een paar andere bezoekers gaven hem gelijk de woordenwisseling werd heftiger en heftiger het lokaal raakte in rep en roer de pianist en de kellners kwamen er bg en ten slotte werd men handgemeen In de hitte van het gevecht trok een van de Duitschers een lang scherp jachtmes en gaf daarmede den kastelein Lauter een steek Ülrccie 8 uorweKverbÏDdiïig u wet tiMliOA WiDt dienst 19UU AansevangeD I October TlJd vu ftreeawlcfc ÜTTUA ROTTlRDAMriM inu 11 89 18 18 11 68 1 17 8 18 8 80 8 41 4 89 4 64 5 91 1 18 1 f 6 01 t 1 10 r f r V 5 11 p ff g 1 17 f f f f 5 18 H f 11 80 18 84 1 8 8 89 8 51 4 08 5 87 5 4 6 89 y f 1 58 K K I 6 10 t t t I 06 6 80 a i 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 88 10 18 10 4 11 8 4 J 10 19 8 81 10 80 f 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 10 8 66 81 10 80 10 46 11 01 11 47 V r 8 46 r a t g g 11 11 r 11 48 ir 7 85 8 81 8 88 8 08 8 14 88 9 57 10 85 MO I 8 50 ir J 8 57 9 C6 8 46 11 08 11 09 11 1 11 88 10 58 11 86 U 16 11 85 10 08 AUwn 1 ftn 1 UaM Bxtoa kglMtilin f Op dvas tniiun lyn Zondag Munlas a Oiudag MnSugMhe rstonrhiljvtUn toor 4o 8a kl verki gbaar tegan aakalaa naoktprijl H Hollandaalia Spaar L Ritra npplamaBt kawija I Uleas Otiada KOTTIBDaM I gOUDA TÏaa f 1 S0 11 88 I 11 8111 45 18 10 1 43 r 1 64 36 1 14 46 I 1 68 f 1 03 g 1 09 8 09 1 8 9 o 9 48 10 16 10 16 10 88 10 48 10 49 8 8 g 18 9 47 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 11 6811 06 18 81 Allaaa la aa la UaMa extra batalaa t AwvltaÜa op dan toap kan niat garakand warian B Ballandaaka ipaor L Sitra aapplameatlMwila va da Goupagnia dar Wagoaa SN H A A O aa vana 1 11 8 45 4 19 4 50 6 86 6 01 g g g g 618 6 87 5 81 6 65 ODDa l 10 59 11 88 11 16 11 16 18 68 1 68 11 11 1 10 11 88 1 11 11 86 l l 10 48 11 41 11 08 11 45 11 65 1 40 1 10 Oottdl 7 16 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 ZereDh Moera 7 88 8 58 y a g SogtemieeivZeg 7 B9 9 01 Voorburg 7 58 9 14 g Higl 7 58 9 08 9 19 9 38 4 10 18 1 48 4 15 4 46 M X 6 38 6 04 7 01 7 15 7 89 8 8S 8 56 9 03 9 44 10 1111 16 11 36 18 06 1 80 1 40 1 57 4 00 4 16 4 87 6 88 6 11 7 01 7 41 7 65 8 18 9 61 lO Si 5 SJ j 10 17 1 86 4 43 8 88 57 6 51 10 88 1 50 4 68 6 43 10 11 JOS 10 48 8 01 6 10 6 54 10 81 8 14 6 81 7 18 7 48 07 9 08 11 80 10 11 10 64 11 64 11 08 11 84 8 18 8 09 8 84 4 7 4 41 6 11 5 4 7 05 7 81 8 09 8 18 8 48 10 88 10 5 ap aa laap kaa aiat gareksad Vai4aa tj Harmonikatraia allaan la en la klaeae eltia kaUlea L Bekalra tan hiljat Ie kl eea inppla ent hewji eu C D A ll THIO H i ilaararu K 10 6 18 00 18 87 1 16 3 18 4 88 5 68 6 80 11 1 1 31 11 14 1 40 S i 6 11 11 47 11 88 1 09 3 08 3 4S 6 04 6 80 7 00 i Uouda 8 10 6 84 7 45 8 1 9 07 Ondew 5 86 Woetd 5 48 8 88 Ulrwikt 6 03 7 14 8 18 8 68 8 10 1 10 49 10 14 j j j 8 19 4 U8 4 48 6 48 6 61 7 00 1 68 9 01 8 86 10 06 10 4 1 81 7 14 9 8 11 07 4 38 9 16 T Utreokt 8 18 8 68 7 47 8 88 10 10 16 10 65 11 88 18 01 1 48 8 1 WoeiilM 6 07 44 8 08 9 87 10 38 11 55 11 87 Oudew 6J 8 17 10 41 1 86 aöuda 8 41 7 08 7 14 M 0 8 88 10 14 UJI 11 11 18 81 1 1 8 0 8 84 4 48 4 10 6 1 7 84 7 48 1 86 9 89 10 07 10 18 11 88 vroeg spr d aromtrent van d regeering Voor de zniverheid vaa den toestand acht apr het noodig dat de regeering vóór de aanstaande verkiezingen mededeelt Iioe zg staat tegenover de qntestie van Orondwetsheriiening In talie het kiesrechtvraagstik bg deze grondwetsherziening gaat spreker niet mede en voorts zet hy uiteen welke bezwaren hg heelt tegen algemeen kiesrecht daarbij bet betoog van Mr Kerdjk bestrfldenda Wat de bnitenlandsche politiek aangaat sloot spreker zich aan bjj h et betoog van Mr Kerdjk de nitslniting van Transvaal van de Vredesconferentie sterk afkeurende Over de door de regeering gevolgde gedragslijn in zake de Chineesche qoaestie is spreker ook niet tevreden en hy vraagt andere inlichtingen Hetgeen de regeering deed voor Transvaal bevredigt ook hem niet ten olle allerminst den raad om toe te geven Daarentegen bracht Dr K bolde voor het zenden van de Selderland en vooral had het hem en het volk aangenaam aangedaan dat de Koningin ten telegram aan president Kroger zond Daamit sprak het Ond HoUandsch harti In verband met de Transvaalsehe qnaestie besprak Dr Knyper nog de positie der kleine staten ten aanzien van de groote rjjken lettende op den geest der opslokkingspolitiek dié schijnt te heerschen Daarop vraagt spreker wjjionde op verschillende nitlatisgen in de Baitenlandsche Fers oi de tyd nog niet gekomen is om met ernst dit vraagstuk in de Kamer onder de ogen te zien want voor een land als het onze met zijne Koloniën wordt het gevaar verhoogd Spr bepleit dies afdoende detentie en goede diplomatie bewerende dat dit echter op zichzelf niet zal baten wanneer in de boezem des volks niet wordt opgewekt het nationaal besef en het gevoel van eenheid Uitvoerig zette hg het standpunt uiteen om daartoe te geraken betoogende dat de toestand der arbeiders ook beter is te maken door tariefsverhooging Vierkant verklaarde dr Knyper zich tegen de sociaal democratische parta waaraan hij lettende op 4e onvaderlandsche uitlatingen geVaar ducht voor de toekomst van het land De heer Vermeulen wilde de Transvaalsche kwestie doen beslissen door een internationaal acheidsgerecht op initiatief van Nederland De heer Brnmmelkamp bestreed den heer Troelstra wat aangaat de wording der antirevolutionnaire partg De heer De Boer betoogde dat de werkelijk liberale partjj het rechtsstandpnnt handhavende hare plaats met vrucht kan blijven innemen tusseben de beide uiterste partijen De heer Mees handhaafde tegenover de beeren Kerdijk en Troelstra het gematigd liberale stelsel meer bepaaldelijk wijzende op het envrnchtbare der leus van Grondwetsherziening De heer Verhey achtte uitbreiding der Rijkspolitie noodig voor gevallen van werkstaking langs de rivieren 1 6 58 door load Hoordreoht fTieuwerVerk Oüpelle Rotterdun M KotterdainD F Rotterdam B 7 11 7 18 7 88 7 86 6 86 7 44 S 54 9 08 Eotterdam Beurs Kotteidua D F Jtotterdam M Otpelle Ni uwerkerk Uooriireeht Oottda 6 4E g H It 6 65 4 41 6 10 6 07 7 18 4 68 6 41 6 01 5 51 g g 5 11 6 04 5 17 8 10 6 88 7 S 7 68 7 48 iHage Voorburg Zoeterm Zeg Zevenh Mo Cinuda fanüUtial In de avondtitting is het debat voortgezet doch niet beëindigd De min van financiën was heden aan bet woord door iet rgk gesloten wordt en om ook de verhouding tnsscgon provincie en den staatcontractueel te regelen en tevens hot geheelerenteloos voorschot bg naasting in eens opvorderbaar te verklaren Ged Staten stellen voor dat de provincie eerst op het oogenblik van de naasting voor de keuze staat of zg verlangt aflossing door het r jk op denzelfden voet als waarop de Maatschappij het renteloos voorschot te restitueeren heeft dan wel eene aflossing op grond van de exploitatie gedurende de laatste v jt aan de naasting voorafgaande jaren De voorstellen van de commissie zeoals die geamendeerd waren door Ged Staten ook ten aanzien van bet punt der naasting werden ten slotte goedgekeurd nadat de heeren Visser en Loder hadden verklaard zich er niet tegen te verzetten al beantwoordden ze niet aan hunne Wenschen en bedoelingen In behandeling kwam nu de aanvrage van de Hollandsche Ëlectrische Spoorwegmaatschappij betreffende den aanleg van tramverbindingeil AmsterdamAlphen en LeidenHaarlemmermeer Met het oog op de concessie aanvrage van de heeren Beversen en van Henrn stelde de commissie nader voor de behandeling van het afwijzend praeadvies van Ged Staten en van het rapport der commissie die principieel voor een renteloos voorschot is te verdagen tot de eerstvolgende vergadering De heer Visser doet tegenover het voorstel tot verdaging het voorstel de zaak te renvoieeren aan Ged Staten ter nadere overweging Het voorstel Visser wordt zonder stemming aangenomen Ten slotte werd behandeld het voorstel tot wijziging der provinc huish begrooting voor 1900 verhooging met f 1650 voor veranderingen en vernieuwingen voor de woning van den commissaris der Ki ningin Het werd aangenomen zonder stemming Aan het einde der vergadering is door Ged Staten voorgesteld en door de Staten goedgekeurd een ontwerp beslnit tot uitvoering van het besluit tot toekenning van een subsidie van t 200 voor een blgvenden cursus in boefbeslag aan de Haagsctae afd der Holl Maatsch v Landbouw De heer Gevers Deynoot bedankte Ged Staten voor deze welwillende wijze van uitvoering van dat besluit De najaarver adering werd daarna door den voorzitter m naam dor Koningin gesloten Aan de ingezetenen van s Gravenhage is door het bestnur van de afdeeling s Gravenhage der Nederlandscb Znid Afrikaansche vereeniging de volgende oproeping gericht Donderdag zal de president der ZnidAfrikaansche Republiek de Hoogedele Heer S J P Krnger in deze stad aankomen Wij behoeven er niet aan te herinneren onder welke omstandigheden deze reis van den president plaats heeft en daarom zal het ieder duid lgk zijn dat er geen feestelijkheden met de ontvangst vergezeld kunnen gaan Hoe gaarne hadden wij het anders gewenschtl 7 48 7 67 Thans evenwel is het onze plicht aan de ontvangst van den President alle waardigheid ernst en bovenal eerbiedige hartelgk 10 88 9 16 10 81 f 4 89 8 17 f g 9 18 4 47 6 41 6 17 1 46 3 45 4 08 4 34 5 15 6 04 6 19 7 06 7 69 8 Jl 9 86 4 44 6 89 g g n 48 4 61 a S 4 9 68 6 01 a 8 61 g lO fIS 4 06 4 06 4J4 S 07 5 18 5 44 6 84 7 08 7 88 8 80 8 48 8 47 10 09 10 16 ll 9 Uil 10 18 10 48 11 89 i L 9 66 10 08 10 17 10 89 10 34 5 49 8 11 7 18 1 01 8 19 9 17 9 63 8 18 w 8 84 8 88 P 8 48 8 l 6 4t 10 19 6 16 6 49 7 57 10 46 ll U 11 87 fi O D D A A U r E 8 D A H Jtiaa lara loudk 6 1 8 11 8 8 9 38 10 80 10 59 19 0S 1 10 1 86 8 16 4 07 43 6 19 b 88 8 48 61 0 19 10 37 11 06 ArniLW 8 01 8 68 9 il 10 10 11 04 18 48 18 57 1 57 3 88 411 4 67 5 8 6 03 6 44 86 10 8 1 03 11 69 mit C 8 IV y l8 9 87 10 86 11 1 1031 10 8 18 8 10 4 8 7 10 7 36 8 16 7 86 7 38 8 48 7 64 8 08 8 59 10 87 10 6S 11 01 I1 8I 11 08 5 1 6 46 6 8 9 3 10 iO 11 1 19 14 11 48 iBiLO 6 81 7 16 8 10 8 1 9 18 8 31 11 1 18 87 18 10 8 81 8 10 8 84 4 41 6 11 6 81 7 08 8 10 9 51 A mu W 8 34 8 41 7 30 8 86 8 41 80 4511 8011 411 05 8 40 8 88 8 49 6 00 6 88 8 8 7 85 1 85 10 0 aoudn 7 0S 7 81 8 18 I 9 9 10 13 10 34 11 61 1 18 61 8 88 4 18 4 84 6 47 7 16 7 84 8 09 9 11 11 18 in den buik j een van de twee andere bezoekers die voor den kastelein partij trok kreeg een steek in den rug De dader vluchtte op straat maar werd door den nachtportier van een ander lokaal tegengehouden en gegrepen een politieagent kwam er bij en nam hem in verzekerde bewaring Hij trachtte het mes nog heimelgk weg te werpen maar dit mislukte Op bet politiebnreau legde de gearresteerde een volledige verklaring af De beide gewonden zgn naar het BinnenGastbuis gebracht en daar verbonden Daarna hebben beiden zich weer naar buis laten brengen niettegenstaande de toestand van Laufer van dien aard wa3 jlat de doctoren hem zeer ernstig aanrieden in het Gasthuis te blgven omdat z jn verwonding inderdaad ernstig was De dader is nog heden nacht na afloop van het voorloopig verhoor ter beschikking van de justitie gesteld N V d D Men schrgft aan de N R Ct Do befaamde H de Jong van wien in de laatste dagen weer sprake is geweest is nog voortvluchtig en wordt daarom door de Belgische justitie bg verstek vervolgd wegens weerspannigheid en niet wegens den moord op de twee vrouwen te Gent Zooals men weet is er te Marseille te Pargs en te Luik tgdens het bezoek van Krnger door Engelschen geld onder de menigte gegooid Het blgkt nu dat dit valsch geld il geweest n l nagemaakte Transvaalscbe ponden Heden is aan de redactie van de Dortsche Courant een dier stukken vertoond dat met nog andere te Parijs werd opgeraapt Bet stnk is volgens dat blad werkelijk keurig nagebootst zoo goed zelfs dat op een kassierskantoor te Dordrecht niet het minste bezwaar werd gemaakt om het voor echt in te wisselen Het eenig kenmerk van valscbheid behalve gewicht en klank is dat onder de spreuk van het Transvaalsche wapen het woord imitated nagemaakt is aangebracht Men zg dus op zijne hoede Heel veel belangstelling was er niet Maandagmorgen in het Paleis van Justitie te Pargs waar vóór het Hof van Assises het proces ReinachHenry zou behandeld worden De meeste getuigen nit het proces te Rennes kon men anders opnieuw van aangezicht tot aangezicht te zien krggen ge ueraal Mercier Boget Cavaignac Florentin enz De substituut stelde namens den pro cureurgeneraal voor incompetentverklaring van het Hof met verwijzing der zaak naar de porractioneele rechtbank en nadat de advocaten in deze hnn meening hadden doen kennen besloot het hol tot competentverklaring waartegen de procureur generaal onmiddellijk appèl aanteekeud Dus is het proces opnieuw verdaagd tot de uitspraak van het Hol van Cassatie in deze Intake den dubbelen moord te Berkel gepleegd in den nacht van 16 op 17 Januari 1898 op den rentenier Macbiol Kipping en diens huishoudster Gerritjo Vrieling waarvan de instructie dezer dagen heropend werd tegen de verdachten Uitenboogaard en Kraayenbrink zijn door deu rechter van instructie te s Gravenhage jhr mr De Savornin Lohman de volgende personen gehoord Bouilbonillé Peter Van Dgk Kraak en Willemsoord Al deze getuigen zijn personen die thans één ol meer jaren gevangenisstraf ondergaan ter zake van diefstal hun opgelegd door de rechtbank te Rotterdam Nieuwe arrestatiën hadden in verband met de heropening der instructie niet plaats Krachtens bevelschrift van de Rechtbank te Rotterdam is besl g gelegd op het vermogen van een bekend ingezetene aldaar die aanzienlgke eigendommen in de gemeente IJselmonde bezit De betrokkene is beheerder van het vermogen zgner bloedverwanten n heeft als zoodanig onder zich f 250 000 van z n broeder Op het verzoek van laatstgenoemde wien de betrekkelijk geringe som van f l OO was geweigerd heeft het beslag plaats gehad Hat vermogen bedraagt nominaal 10 millloen gulden zpodat de ingestelde vordering ruimschoots is gedekt De deurwaarder vond b het leggen vtn het beslag in thgenwoordigheid van de justitie alles in de grootste wanorde ten huize van den betrokkene Wjjnstraat Aanzienlijke geldsommen vond men in de badkamer en op andere zonderlinge plaatsen terwijl gouden voorwerpen en briljanten achteloos lagen neergeworpen Sedert gemimen tgd heeft de betrokkene dan ook zgn zaken nagenoeg aan kant gedaan Onlangs vroeg hg ontslag als procureur rechterlijk ambtenaar enz Ter grilfla van de Rechtbank is een groot gedeelte van het roerend vermogen gedeponeerd waarvan het meeste gevonden werd In ten vertrekje achter het kantoor waar de zonderling zgn verbljjl hield STADSNIEUWS GOUDA 6 December 1900 VKRGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrijdag den 7 n December 1900 dos namiddags ten 2 ure Aan de orde 1 Het voorstel tot wgziging der Verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen Ing St No 96 2 Het voorstel tot uitbreiding der StadsMuziekschool Ing St No 97 De benoeming van een onderwijzervoor de afdeeling D der Stads Muziekachool Het tweede suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1900 Men meldt uit utrecht De dienstregeling van den extratrein voor president Kruger op Donderdag is als volgt vertrek Zevenaar 12 15 aankomst Arnhem 12 31 vertrek Arnhem 12 40 aankomst Ede 12 68 vertrek Ede l OB aankomst Utrecht 1 45 vertrek Utrecht 2 uur aankomst Gouda 2 30 vertrek Gouda 2 35 aankomst in Den Haag 3 nor Heden middag ten 3 uur had de uitgeschreven vergadering plaats van algevaardigden der verschillende hier ter stede bestaande Vereenigingen Xm einde President Kruger bj den doortocht door deze gemeente hulde te brengen Deze Vergadering was uitgeschreven door de aid Gouda van Volksweerbaarheid en werd door den Voorzitter den heer J J Prins van Doesbnrgh gepresideerd Medegedeeld werd dat voor deputaties het perron zou worden gereserveerd Aan de betooging zal in de eerste plaats de Raad dezer Gemeente mot den Voorzitter en Secretaris deelnemen en zal de Burgemeester deu Presidont Kruger toespreken Opgegeven hebben zich de volgende vereenigingen Volksweerbaarheid afd Gouda die een krans zal aanbieden Ploralia Ned R K Volksbond met vaandel Vrije Ger School Patrimoniam Tooneelvereeniging Nut en Genoegen met vaandel AntiRev Kieevereeniging Vreest God eert den Koning Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Ger Jongelings Vereeniging Ver Chr Nat Schoolonderwgs Afd Gouda van het Ned Isr Verbond Chr Zangvereeniging Crescendo Hulpvr Comité van het Roode Kruis Damos Zangvereeniging Arnold Spoel Weerbaarheids Vereeniging Burger plicht met vaandel Kader Vereoniging dd Schutterij met vaandel Aid Chr Onderwijzers Depart Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Metselaars Vereeniging met vaandel Hollandsche Maatschappij van Landbouw Goudscbe Zwemclub mat vaandel Gymn Vereeniging Exelsior met vaandol Gondsche Cricket en voetbal club Gymnasium Gouda Gondsche Lawntennisclub Ned Protestantenbond Vereeniging tot verspreiding van stichtilgke blaadjes Aanne mersbond Gouda Kerkeraad Isr Gemeente Schoenmakersvereeniging met vaand Ned Maats tot bevordering van Nijverheid dep Gouda Schietvereeniging Koningin Wilhelmina Bond Oud Ouderolflcieren Kiesvereeniging Ons Belang IJsclub Gouda Wielrijdersvereeniging Antiloop met vaandel Qymu Ver Gouda Chr Werkmansbond Vereeniging tot bevordering der Homoeopatiese geneeswijze Aldeeling Gouda Militair Tehuis en Schietvereeniging Paul Kruger terwijl verder zich nog op het perron zullen bevinden bh Olflcieren der dd Schutterg en het Muziekkorps der dd Schutterij Aan den President Kruger zal een adres worden aangeboden bevattende al denamen der bestuurders der vereenigingen die aan de betooging deelnemen dit zal hem in den Haag worden toegezonden daar de tgd ontbrak het nu reeds klaar te doen zgn Op voorstel van een der algevaardigden werd besloten bg dit adres een huldeblijk te voegen van alle Vereenigingen Door het uitsteken der vlaggen zullen de ingezetelpn wel willen medewerken om de stad een feestelijk aanzien te geven Nog kunnen wg mededoelen dat de deelnemers ten 2 uur van al het Hotel de Romein in optocht naar het station zullen gaan dat elk moet voorzien zijn van een strikje in de kleuren van Transvaal hetwelk van al morgenochtend 9 uur alleen te verkrijgen is bS den beer A van Os Az raienive Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames ert Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTjfi S geschikt voor St Hicolaas Geschenke A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltmm Xo ai Iteurii van 2 NOV fiD Li B Cirt Ned W S 1 Vi dito dito dilc 3 dito dito dito 8 Holieia Obl Goudl 1881 M4 ITAI laic rijTiDg 1861 8 Ooinix Obl in papier 1868 1 dito io i l srl8 8 6 PonooAL ÖW met coupon 3 2 Vl Vi 6 961 96 96 101 67V dito ticket 3 llDBLAiiD Obf Biniienl lSM 41 dtt Oeoooa 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bg iHop 1889 90 4 dito io g ud leen 1888 6 dito ilitq liito 1884 6 67 Hf iMJI Perp aohuld 1881 4 Fuuiij Qep Conr leen 1890 4 91 Osci teening4erie D j 18 Ge leenin BorieO I 86 ZoiDAri Sp V oblg 189 11 1 Mauoo Ob it Sok 1890 6 IW ViNtBOlU Oy 4 onliop 1881 84 yvltllOAii Obligatien 1896 3 900 SOTTCUUM Stad leen 1894 3 91 S D N Afr H ndel r jiind 9 ArondBh T b M j CerM6 tBn 681 DeliMaHtaohaopij dito 485 Ara Hypotheekb paudbr 4V Cult Mg derVoratenl aand 65 a Or Hypolbeekb pandbr 4V 101 Kederlaodacha bank aand 804 Ned Haudelmaataoh dito 1641 N W k Pao Hyp b pandbr 3 9 5 Bolt Hypotheekb pendbr i l Utr Hypotheekb dito 4 OoMBKi Oost Honj bank aand 188 Buei Hypotheekbank pandb 6 IIOV Vheeiiia Bqul hypoth pandb 4 90 M iw L O Pr Lion rerl 6 291 StB Holl IJ Spoorw Mij aand 114 i Mij tol Eipl St Sp aand 10 1 Ked lud Spoürvegm aand 224Ned Znid Afr Spm aand 6 28 5 dito dito dito 1891 dito 5 100 TiLIlSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 56 Zuid Ital Spomij A H obl 8 66 POLPN Waraehau Woenm aand 161 ïnal ftr Buaa 7 Faalova dito aand ö Iwang Domlir dito a nd 6 88 Kunk Ch Azow Sp kap opl 4 100 dito dito obtig 4 100 kHiaixA Cont Vaa Sp Mij ohl 5 114 Ctio Il North W pr O aand dit dito Win 81 Peter obl 7 141 Denver 8t HSo Gr Spni eert T a 61 IlHijoisCoiiti il obl in goud 4 1 105 Louiav Na hfilliCert v aand 74 Mekiro N fBO Stad Amaterdam aand 8 108 Stad Bo tordam aand S 103 KüMll Stad Antwerpen 18871 9 11 Slad Brueael 1886 21 100 I losn Theigs Begullr OiiielBoh 4 117 Oonimi Staalaleenig 1860 6 117 K K OoBt B Cr l880 8 lOT bpivis Stad Madrid S 1868 341 Nin Ver Bsz Arh Spoel eert 86V1 Oïxt TT angreEL de NOUVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofleii met bijbeiioorende garneeriugen Bloiiien l elgiiolr § eii Pelterijen O SAMSOM 365 Staats loterij 8 Klaaae TrSkkiug vau Woensdag 6 December No 8672 113 1 en 17 60 ieder 1000 Ko 8816 6876 10271 134 6 14800 en 19311 ieder 100 Prjjien vso 80 4 2688 t98S 8i26 10738 3411 16603 18763 U n l 069 Sü 63 li 10 78 96 8659 fll SS 11 19 13614 86 81 148 66 26 8516 1 1860 49 1887 100 84 87 69 11 02 86 6 9 116 8820 6208 81171 11406 8 16621 19017 14 14 IS 75 61 84 35 10 9 53 6313 87 1 11 49 6 48 7 386 67 30 64 89 13883 4 63 80 2902 48 S853 11618 79 78 99 64 71 88 66 11918 1 971 S2 19163 78 3141 6401 61 28 73 6717 9168 96 3188 67 7 33 95 il 19303 443 3347 92 82 IsOlo 14011 M 78 08 8443 6611 84 6 68 16933 l 10 64 62 8930 38 14321 17001 19 81 22 3663 6607 9023 66 14522 171S7 70 602 n 46 44 70 14685 85 9t 46 8710 54 64 79 147 8 99 19663 71 14 89 69 1212 80 1727 19800 752 66 6721 9126 29 14861 17321 19761 68 59 87 9201 43 14919 17401 73 91 3887 76 57 66 84 4 9 1001 88 7 9841 11114 48 31 19810 11 11 11 60 81 81 46 19816 ini 60 7800 61 41 74 41 10036 43 40 66 65 61 20114 90 74 i 97 6S11 14 11386 57 4090 4088 34 86 11487 86 811118 78 95 69 41 15096 1764019 76 6909 9411 f5 16133 99 1824 4146 38 71 80 88 8 4208 7190 18H 11 1 46 14 7188 48 1814 7412 1128 63 46 73 37 8ï 11 41 46 rO 15716 66 86 88 8t 91 91 17914 07 66 11843 1 886 19 10107 73 67 48 18011 15 65 23 61 6901 48 63 87 67 76 81 7 20810 81 18113 7 6004 88 80445 10 60 20511 64 16 69 86 7110 46 12600 151801 17610 76 76J 16309 36 964 56 63 1 0678 9719 25 9880 it 84 81 4486 4810060 61 90 7611 88 29 1101 40 10143 79 15 79 3 4601 861619 38 91 10108 13908 57 68 7611 12 44 1747 89 46 45 911 98 4763 7768 86 99 1810 4866 87 10380 18011 68 49J4 7909 1040 16 80 69 3i 10637 611904 61S4 9 78 70 087 5866 64 10631 18116 16111 18171 57 34 91 8002 59 11 23 18869 O 82 6810 i9 18 13120 81 18 06 10710 2165 13 1 10 03 33 83 37 44 92 6409 77 10916 3116369 89 8 2219 38 81 1 34 69 8 6t 88 47 6646 8236 11039 13313 93 70 90 28 16434 18615 10861 48 61 II 16184 64 9 8110760 64 80 18787 6 66 8392 61 2 28 98 84 89 2478 6770 56 U107 86 73 62 32 2652 6976 71 2e Klaaag 2e Lijst staat 3349 m z 388 4616 m z 1462 396 ra z B376 en 17683 m s If623 ADVËRTEINTIE Ondergeteekende verklaart hetgeen hij heelt gezegd van GIBON bezgden de waarheid is J V D HOOFF fievesiigil Aima PaulowDf slr 28 DEN HAAG Lm i ïmiuLi uitsluitend te consnitoeren voor Keel Netis en Oorziekten Spreekuur van 3 Geen En elsch maar Echt BOEHEITBEOOD f £ cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouquttlcn eiu aRAF ea FEESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IJÜHECXBN Cll BH Dood alle Insecten Door bgvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter I 0 60 L 1 O 80 1 L I 1 50 i 5 L 1 7 TELEPH No 114 êëIbefottanteeb Heil wordt verzocht op t MEKK te letten UIT H T MaquIIN vu H IUVENSVVAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgelarerd in verzegelde pakjes van ty iwM n een hall en een Ned ont met vermelding yan Nommer en iPrijs voorzien van neveostaanc I Vlerk volgens de Wet gedepo Fueerd Zich tot de uitvoering van g eerde orders aanbereleode 1 BREEBAART LZ