Goudsche Courant, donderdag 6 december 1900

Transvaal Strikjes zijn morden ochtend van af 9 uur alleen verkrijgbaar bij A vAi os Az Rleiweg No 8371 Vrydag 7 December 1900 308te Jaargang J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gevestigd Ie Gouda J L THIELEING TAN DAK T8 Opvolger van E CASSÜTO Tandarts TVUFMAHHT IM SPBEEKUKEN van behalve des Zondags Prijstrekking 12 December 5000 00Ö MAKk als hoofdprga in bet f i lukkif Bt 1 biodt de ni juwBta roo e QelJ erloiiug dvo door ile HoogH egeOTihg vau Himburg gued flkeurd eu KOffaarborgd ii De voordeeli e inriohling ran hol nieuwe plan Waloat daarin dal in Am loop ran slechts Wüii i e maand u iii 7 Torlotingeii van 118 000 lotcü i7 010 pryzon bodragend 11 202 000 Mark ter Tollodige beslUsiiiK Kulteu kotnan daaroiutor beviadeu eicb hoofdpnjzsn vad eveotuoel B00 00Ü M Hr spaciaal echlcr iflprijZjiiM lO HO 56 prgs M 6 0 10 lOSpryz aM 3 000 l5Bpryz aM 000 ♦ pryz aM 1 500 fll8pryz aM 1 000 V080 iirijz 4M S 066 prys a M tO 68 pnjz a M 200 160 148 11 78 45 ïl M 800 000 200 000 100 000 75 00 70 00f 5 0110 0 000 66 000 10 000 40 000 80 000 10 000 1 prü 1 prus a M l pryi i M 1 prgs a M 8 prijzea M l prgs a M 30nl 161 50 1 100 1 1 priJB a M 1 pr B a M aM a M a M S prjjzi 1 prijB 1 prys prya De aausta ndQ orfito prijiLrokkmn de er groote door don Staat gaw rbor de Oaldv r 1 lotin i hvdft eoobU ctilks van ambtswego I paald plaats op den I 12 December e k I D koal biervoor I 1 golieelorigiQeel lot iloQhtB Uvk ftoffl SOI 1 balf 1 I 3 1 6 I l kwirt iVi O 1 tegan iiizendbg van het bedrag per poatwia el I of tegflu rcmiiours 1 Alle b btolUi geii worden onmiddoltijk niül de I meüBte Eorgvuldigheid tenuitvoer tn gebra Ut I l derapfller ontvangt ran oua de an bet wapeü 1 van den 4taat vooriirne Onginaele Loten z 1f I in banden I Bij iedere beBtoUing wordt het cfeisc te I ofBoieelé pUn waaruit d i verdoeUng der prijzen I op de Tersohillen iü klassen ala ookdebelr f fende inleggelnea te vernemen i gratis bijge j yoegd en tenden wij ome clientèle o 1 aangevraagd sa elke trekking de offioieele 1 De uitbetaling dur prgEen geschiedt sto da I prompt onder waarborg vau den Staat en kan 1 door reohtfltreeks ho toeBendiug of ook n ar 1 vorkiesing der Belanghobbenden in alle groot re I plaatsan van Nudorland plaats hebben Ons de iet ia steeds dour het griuk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meormaleu volgens uffto eele b wijzen ds eerste Hoofdprijzfn verkrr gen ea oDz Begunstigen it lf uitbetaald o a M rk 850 000 100 000 80 000 6 000 40 000 enz Het ia U roorzien d t bij date op den heo tsten groadalag gevestigde underneu ing van al kanten op cene utterstbülangnjke deelneming bepwdd kan w r len gorekond men goheve derhalve wog de reeds ophanden zijiide trekking alle orders ten epuadigilo rerhts reelts te zendi n aan Kauf inaiiii Sllinoii Bankinrs en Gflbltttaselaara j lu li Ui lvt I P S Hiermede dank n wij voor het vertrou i wens on tot hïertno gesobonken en u I bg het begin der niHuwu verloting I ter deelneming invtteorcnd zullen wij ook voor bet vervolg zorgdragen door i en I itipte en prompte bediening de tevreden Te iliiurorTe Koop om terstond te annvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 beid van onze geëerde Begunstigers te I verwervflu FINALE UITVERKOOP bij VAW Rachels en Haarden Korte Groeaeadaal I rijzen beneden alle concurrentie Geen Kinkhoest Geen fnfluenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tjd te doen genezem neemt onmiddellgk de toevlncht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde inor DmivenBorst honig Extract tl E L I A M T H E nit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van O H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij WesthaTBu 198 Goucia h la Jim m Bmkoop BIB HAACI Supe Firma WOLFF Co B T WIJK Ondtuia i M KOLKMAN Waddinxvem U UOLLMAN Bodegraven W J TA5 DAM Haaetrecht ƒ MIJCBIES Kleiweg K lOo öoudo E H VAN MILb Veerslol B 12B te donda A BOÜMAN Moordrecht PIN K8E Nuuaerterk a d JJul A N Vi ZESdBN Schoonhoven itntiseplische Tandpoeder en Antisepli§ch Moiidtinctuur van K CASSÜTO Tandarts te Gouda OVERAL VEBERIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blauwstraat Gouda mmi mmmm mmi Verlaging van den Abonnementsprijs Met ingang van f Januari a zal de abounementtprij der NIEUWE ROTTED DAMSCHE COURANT belangrifk teorOe verhiagd Van dien datum al xal de Courant kosten per kwartaal te Rotterdam 4 in plaatsen waar w j een Agent hebben 4 SO in andere plaatsen r per post in èène zending Eerste en Tweede Blad tegelük 4 en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk ttO Zü die zich met 1 Januari voor minstens een hall jaar abonnee r e n euUen bg gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin recht hebbon op een l raeMuttgaee waarvan wij den aard nog niet wenachen mee te deelen die bij die gelegenheid aan alle abonnés op de NIEUWE BOTTERDAMSCBE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wij ons voorbehouden indien liet aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan ben die zich het eerst voor een abonnement van een hali jaar verbinden NieowB abonnés per 1 Januari 1901 ODtvangen do Courant gedurende de maand Deoember QBATIS Virecteuren VUgniri NIJGH ZOON Agenten te Gouda J v BENTIJM ZOON Qonda Druk van A BRINKMAN Zn t lOpeibare Yerkooping te GOUDA op VRIJDAG 28 DECEMBER 1900 des I morgens te elf uren in het HStel DE ZALM aan de Markt ten overataan van den Notaris v G C FORTUIJN DROOGLEEVER I van No 1 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen WOONHUIS en ERF aan de Oude Gouwe te Gouda wjjk S No 101 Verhuurd by de week voor I 2 25 Nes 2 en 3 Twee naast elkaar gelegen HülZEN en ERVEN aan de Bogen te Gonda wp O Nos 162 en 163 Verhuurd b de week elk voor 1 1 50 No 4 Een perceel BOUWGROND in de Wilhelminastraat te Gonda kadastraal be kend in Sectie C No 2407 groot 54 Centiaren Terstond te aanvaarijen No 5 Een HüIS en EHP in de Komtjnsteeg te Gouda wp K No 23 Verhuurd bü de week voor l 1 40 No 6 Een HUIS en ERF in de zooget naamde Petroloumbuurt aan den Raam te Gouda wijk O No 336 Verhuurd bij de week voor l 110 Nos 7 tot 10 Vier HUIZEN ERVEN en GROND in een gang aan de KarnemelkS oot smalle zgde te Gouda wijk E Nos 439 440 442 en 443 Verhuurd bij de week elk voor 80 cents No 11 Een goed onderhouden gunstig gelegen HUIS en ERF waarin VERODSNIS 6 aan den Groeneweg te Gonda wp L No 183 Het Bovenhuis is verhuurd voor 65 cents by de week het benedenhuis is terstond te aanvaarden No 12 Een HUIS en ERF met GROND aan de Nieuwe Haven te Gonda wyk N No 222 Terstond te aanvaarden No 13 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda wgk H No 149 Verhuurd by de week voor f 1 40 No 14 Een PAKHUIS en ERF in de Vrouwensteeg te Gouda wijk H No 210 Terstond te aanvaarden No 15 Een aangenaam gelegen in tweeen bewoond WOONHUIS aan den Bodegraafschen Straatweg gemeente Beeuwijk wgk E Nos 21 en 22 staande op Erfpachtsgrond waarvoor jaarlijks 118 90 moet worden betaald Verhuurd by de week voor l 1 50 en 1 1 samen i 2 50 En No 16 Een gunstig gelegen van vele gemakken voorzien WOONHUIS wgk C No 42 met daarnaast gelegen in volle werking zynde I Erven en Grond te Stolwakersluis by Gouda 1 gemeente BaagtifeoM te zamen groot 2 Aren 30 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1901 voor t 6 per week De perceelen zgn te bezichtigen Vrijdag 21 Maandag 24 en Donderdag 27 December aanstaande van 10 tet 3 nren en op des verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda Bultenlantlscb Overzicht De weigering om Kruger te ontvangen en vooral de wgze waarop dit is getoond vindt buiten Dnitschland g on in Dnitachland weinig verdedigers Slechts de Engelache bladen roemen s Keizers houding dat spreekt vanzelf Maar zelfs Daitsche bladen moeten erkennen dat het een politieke toutis Het Berl Tageblatt zegt dat Bismarck zich kon veroorloven een staatkunde te volgen die in Ijnrechten stryd was met de gevoelens van het Duitsche volk maar toch moest hy erkennen dat zg n aanzien er niet door verhoogd werd toen hy dit moeit doen biyken door een daad Toen stond Bismarck op het hoogste punt van zyn populariteit en van zyn macht Heeft graaf Von Bulow zooveel prestige zooveel populariteit te verliezen dat hy het noodig acht duidelgk te doen uitkomen hoe schril de tegenstelling is tnsschen zyn staatkunde en het gevoel van het volk f vraagt het blad De gevolgen van deze daad zyn groot enzullen niet uitblgven egt het Tageblatt verder Al dadeiyk zal de sympathie dieDnitschland in de laatste jareu by oen aantal kleine Staten Nederland België Zwitserland heeft gewonnen met één slag wordenvernietigd De mooie rol valt in dit geheelegeval aan Frankrgk toe Dnitschland zeilt dat is nu voor de geheele wereld dnideiyk in het zog der Engelsche staatkunde Miar er is meer Zoodra de Czaar hersteld ia zal president Krnger dien gaan bezoeken Hoogstwaarschynlgk zal de Russische heerscher den Boerenpresident ontvangen niet alleen maar zal ook het denkbeeld om den geheelen stryd te onderwerpen aan de uitspraak van het Hof van Arbitrage te s Gravenhage bg den Czaar in goede aarde vallen zegt het Tageblatt De Czaar toch ziet zich zelvon voor den schepper van dat Hof aan en zal met vreugde de gelegenheid aangrypen om bet aan den arbeid te zien Dan zullen Frankrgk en Rusland opnieuw over Buitschland hoen een punt van aanraking hebben gevonden en het Duitschergk zal geïsoleerd staan in Europa met deonvertrouwbare vriendschap en de wankelende dankbaarheid van Engeland als ruggesteun Ook in de bladen der groote provinciesteden bgv de zelfs in de regeeringsgezinde Leipziger Zeitung komt sterke verontwaardiging aan het licht over de wgze waarop men te Berlgn Kmger afgewezen heeft Meest hoort men deze meening verkondigen Al kon de regeering de Boeren niet helpen FEVILIETOX so Het is goed iprak zij barsch en trad naarde deur Gaat gij heen vroeg Jeanne terwijl zij haarvoorhoold aan de lippen van mevrouw Desvarennesbracht Ja vaarwel sprak deze met een ijskouden kus Jeaune begat zich zonder nog eens om te zien veder naar het salon Tc gelijker tijd trad Cayrol in reisgewaad en door Pieter gevolgd het kantoor binnen Zie zoo nu ben ik klaar sprak de bankiertot micvrouw Desvarennes Hebt gij mij nog heteen of ander op te dragen of iets te zeggen r Ja antwoordde mevrouw Desvarennes op eengebiedenden toon die Cayrol deed ontstellen Doe het dan spoedig want ik heb mijn tijdnoodig en de trein wacht zooala gij weet opniemand Gij moet hier blijven Cayrol was verwonderd en hernam haastig Dat meent gij immers niet Daar gindsgeldt het uwe belangen Hier geldt het uwe eer sprak de patroonbeftig Mijne eeri faerhatMa Cayrol opspringende langs dlplomatieken weg dan had men Krager toch uit sympathie m t zyn ongelukkigen toestand beleefd kunnen ontvangen en hem vryuit kunnen zeggen dat men hem niet belpen kon De conservatieve eu zeer koningsgezinde Reicbsbode zegt uit tal van plaatsen brieven en gedichten ontvangen te hebben vol verbittering en toom over het afschepen van Kmger Algemeen wordt erkend dat Krnger zich waardig en grootmoedig gedragen heeft zoowel by de Iknlde die het volk hem bracht als in zyn antwoord aan den gezant Tschirsky en ook door het zenden van een krans voor het graf van keiler Wilhelm I Hot terrein van actie biyft loo voor als na het gansche grondgebied der ZuidAfri kaansche repnblieken ja zelfs duiken er in het noorden van Natal bg Ladysraith weer kleine Boereucommando s op Maar de meeste aandacht trekken toch de gebeurtenissen in het zuiden van den Vrystaat waar het net voor De Wet wordt gespreid Misschien worden er ook in de buurt van Pretoria wel baangrgke krygatooneelen afgespeeld doch de berichten vandaar zgn achaarsch indien ze al niet geheel ontbreken Volgens een bericht nit particuliere bron zouden de drie colonnes onder Piloher Barton en Herbert er in geslaagd zgn na inspannende geforceerde marschen den weg naar Kaapkolonie voor generaal De Wet af te snyden maar in hun toeleg om hem in te sluiten weder volkomen mislukt Toch schgnt De Wet die over 5 kanonnen beschikt behalve de twee welke hy den Engelschen bg Dewetsdorp heeft ontnomen dicht genoeg tot de oostgrens van Kaapkolonie genaderd te zyn om zgn doel te bereiken Een aantal bewoners voomamelgk landarbeiders hebben zich by hem gevoegd en op alle goede paarden uit de streek is door hem beslag gelegd Reuters bgzondere correspondent spreekt nog van de kranige manoeuvres der Engelschen om De Wet vóór te komen Gemiddeld legden de Khaki s 40 K M per dag af De streek waar de Boerengeneraal zich bevindt bevatte veel voorraden en vee maar weinig water Of generaal Knox nu ten noorden van De Wet opereert en ook naar het zuiden opdringt om te trachten den meteoor te grypen als hg niet meer kan uitwgken Het telegram van Kitchener over de jongste krygsbedrgven van dien generaal is niet erg duideiyk We dienen echter in afwachting van nadere berichten wel aan te nemen dat ze ook betrekking hebben op ontmoe Mevrouw bedenkt gij wel wat gij zegt En gij hernam mevrouw Desvarennes rijtgij vergeten wat ik u beloofd heb i Ik heb op nijgenomen om zelve u te waarschuwen zoodra gijbedreigd wordt Welnu vroeg Cayrol die doodsbleek geworden was Welnu I Ik houd mijn woord Als gij wetenwilt wie uw medeminnaar is kom dan dezenavond weer thuis I Cayrol het een doffen kreet hooren die smartelijk klonk als een doodssnik Een medemmnaar in mijn huis I Jeanne zouschuldig zijnl Weet gij wel dat ik ze beidendooden zal als het waar is I Handel naar uw geweten sprak mevrouwDesvarennes ik heb naar het mijne gehandeld Pieter had sprakeloos van ontzetting dit korte voorval bijgewoond Zijne bedwelming van zich afzettende kwam hij naar de patroon toe Mevrouw riep hij uit wat gij daar doet isverschrikkelijk I In welk opzicht Deze man is in zijn recht zooals ik in het mijne ben Men ontneemt hemzijne vrouw men doodt mijne dochter en menschandvlekt mij Cayrol was als verpletterd op een stoel neergevallen Met verwilderde oogen en sprakeloos geleek hij op het ontzettende beeld der wanhoop Neem u in acht t zeide Pieter tot hem daaris uwe vrouw Cayrol sloeg Jeanne die nader kwam gade heete tranen sprongen hem in de oogen Zich met geweld herstellende ging hij Jeaiue te gemoet tingen met de mannen van De Wet Uit Bloemfontein toch seinde de nieuwe opperbevelhebber dat de bereden troepen van generaal Knox den geheelen dag slaags waren bg Goedehoop drie mglen ten Noorden van Bethulie aan den weg naar Smitfleld Aan de Boeren die een groot convooi by zich hadden werd de pas afgesneden waarop zg terugtrokken terwgl onze troepen voortdurend voeling met hen hielden Uier kdnnen dus straks nieuwe gevechten verwacht worden Hoeveel Khaki s zouden er in dit deel van den Vrgstaat zgn opgehoopt t Zal wel weer een overmacht zgn van tien tegen een of daaromtrent Maar De Wet verstaat de kunst van spoorloos verdwijnen als t moet gelgk een meteoor en de Oranjerivier ia wel wat erg lang om op alle punten bewaakt te worden waar driften zgn Elders in den Vrystaat meer naar het zuid we8tei wordt ook geseherrautaeld Generaal Settle aeint Kitchener nog bereikt Jagersfontein na verscheidefi ontmoetingen waarbg hij 30 gevangenen en een hoeveelheid vee buit maakte Generaal Paget dreef den vyand nabg Leeuwfontein terug Ten noorden van Kimberloy nemen de Boeren weer een zoo dreigende houding aan dat de meest mogeiyke voorzorgsmaatregelen zgn genomen om den spoorweg te bewaken en foot de veiligheid der treinen te zorgen Naby Border Siding hebben de Boeren een sterke stelling bezet En In Bloemfontein waar de Engelschen een hunner hoofdpositiën hebben met een sterk garnizoen zyn nog maar zeven straten open voor het verkeer Is zoo iets niet teekenend De overige straten zgn afgezet met prikkeldraad en worden nauwlettend bewaakt De morning Post en de Standard hebben nit Sjanghai telegrammen ontvangen melding makende van een keizeriyk besluit van den 3den daar ontvangen De Keizer zegt daarin dat hy de diensten waardeert door Toengfoe hsiang bewezen tgdons den mohammedaanschen opstand maar hg heoft met leedwezen gezien hoe onkundig Toeng is van de goede internationale gebruiken tengevolge waarvan hg China s vriendschappelgke betrekkingen met do vreemde mogendheden in gevaar heeft gebracht Toeng wordt deswege vervallen verklaard van zgn rang en titels maar het is hem vergund zgn post als bevelhebber van de troepen in Kan soe te blijven waarnemen Van deze troepen moeten er 5000 afgedankt worden met de overige moet Toengfoe hsiang naar Kan soe terugtrekken Gaat gg vertrekken prak de jonge vrouwWeet dat hel niet te vroeg is Cayrol zuchtte Zij scheen er naar te verlangen dat hij zich verwijderen zou Ik kan nog een oogenbUk bij u blijven sprak hij met levendige ontroering Ziet gij Jeanne het is de eerste maal dat ik u verlaat Ik vraag het u ten dringendste ga met mij mede Het is kinderachtig sprak zij en fronste dt wenkbrauwen overmorgen zijt gij weer hier Ook ben ik vermoeid heb medelijden met mij Gij zult slapen zoo lang de reis duurt Tot weerziens I Cayrol omhelsde haar en sprak met gesmoorde stem Vaarwel Ën hij vertrok XVIII In hare kamer die vervuld was van welriekende geuren ontdeed Jeanne zich van hare baljapon en trok een huiskteed van Oostersche stof aan die met prachtige bloemen van zijde geborduurd was Met haar elleboog op den schoorsteen geleund en met beklemde ademhaling wachtte zij De kamenier kwam binnen met een tweede lamp Mijnheer Pieter Delarue is een oogenbhk geleden teruggekomen Hij vraagt ot mevrouw hemkan ontvangen zeide het meisje Mijnheer Delarue herhaalde Jeanne verwonderd Waar is hij i In den gang Men begon reeds het licht inhet salon uit te doen De minister van buitenlandsche zaken te Washington heefti bericht ontvangen dat de gezanten te Peking een gezamenlgke nota hebben opgesteld die zy dadelgk aan de goedkeuring van hun regeeringen onderwierpon Hay antwoordde gisteren dat Conget de overeenkomst namens de Vereenigde Staten mocht teekenen Bgzonderheden zyn moeilgk te verkrggeu maar men gelooft dat de beschouwingen van de Vereenigde Staten ten aanzien der bestrating van de schuldigen en de kwestie der schadeloosstellingen instemming gevonden hebben De straffen zouden de zwaarste moeten zgn die de Chineesche regeering in staat is op te leggen en China zon zich plechtig moeten verbinden tot het betalen van schadeloosstelling het bedrag van die schadeloosstelling zou dan door latere onderhandelingen vastgesteld worden Op de andere punten hebben Frankrgk s voorstellen den grondslag der overeenkomst gevormd Verspreide Berichten FniKK JK Het gaat met luitenant Flenry Hérard te Melnn die in een duel door een sabelhouw aan don arm is gewond niet voordeolig het zal waarschynlgk tot een amputatie van dit lichaamsdeel moeten komen en het is in verband met een en ander maar heel verstandig dat aan bet departement van oorlog tal van wijzigingen en verplaatsingen worden voorbereid voornamelgk in het oppercommando Het Journal Offlciel van eergisteren bevat de wet onlangs aangenomen dat vrouwen voorzien van het diploma van rechtswetenschappen den eed van advocaat mogen afleggen en dit beroep nitoefenen DuiTIOHLiLlID By den Ryksdag zyn een vyftal verzoekschriften ingekomen tot wederinvoering van liohameiyke straffen Volgens het Berliner Tageblatt wordt by aanschryving van hooger hand op het program van het uitgebreid lager onderwys ds Fransohe taal achtergesteld bg de Engelsche de taal van Joe Chamberlain wordt verplichtend gesteld en het Fransch wordt facultatief Het kronings en ordefeest ten hove don achttienden Januari zal ditmaal weer eens extra luisterryk worden Wilhelm II heeft besloten dat tot dit feest zullen aitgenoodigd worden de nakomelingen van de geslachten die in 1701 de kroning hebben bygewoond Welnu laat hem binnenkomen Eene portiere werd opgenomen en Pieter kwam binnen Hij bleef onbewegelijk en verstomd bij den ingang staan Welnu zeide Jeanne met gemaakte stroefheid wat is er waarde vriend Waarde Jeanne begon Pieter het is dat Maar het scheen hem niet gemakkelijk zich te verklaren Want hij hield op en kon niet voortgaan Dat herhaalde mevrouw Cayrol nadrukkelijk Vergeef mij hernam Pieter ik ben in groote moeilijkheid Ik gaf aan ewie plotselinge opwelling gehoor toen ik u kwam spreken Begrijp mij met halve woorden Gij hebt voor den avond plannen die ontdekt zijn U dreigt een groot gevaar neem u in acht Maar gij zijt krankzinnig I viel de jonge vrouwhem met fleren toorn in de rede of wel gij leentu tot eene onwaardige misleiding Ongelukkig voor u ben ik goed bij mijn verstand sprak Pieter op strengen toon toen hij zag dat Jeanne hem niet wilde begrijpen En er heeltgeene misleiding plaats dat ongelukkig genoeg vooranderen is Alles is werkelijk waar ernstig jaontzettend t Dewijl gij mij noodzaakt om zonderverschooning tot u te spreken hoor dan PrinsPamne is hier in huis ot hij komt er Uw man dien gij ver weg waant is misschien een honderdschreden van hter en komt dadelijk om u te overvallen Gelooft gij mij nu