Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1900

No 8373 Zaterdag 8 December 1900 39ste Jaargang mimm mmmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoan I o U De üitg ave dezer Courant g eschiedf dagelij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per di e maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VI IF CE STE Teltfooii Ra 8 ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 ö regels ta 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mam vekeooms te QOUDA De Notaria J J A MONTIJN t Gouda lal op DINSDAQ 11 DECMUBER 1900 ivoorm nor in het VENDULOKAAL Nieawstleg E 18 om contant geld publiek verkoopen Diverse meubilaire en andere roerende goederen als TAFELS STOELEN LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED KOPEK TIN BLIK GLASen AAEDEWEEK SPIEGELS SCHILDERIJEN LAMPEN KACHELS eene partjj KLKEDEEEN en Tat verder te voorschijn lal worden gebraebt Te zien daags vöör ds verkoopisg van 9 12 en van 2 4 uur 1 Geljroeders STEEUSM A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeillüs Jardinieres Bonqaetteo rnz GRAP ea FEE5TKRANSEN öroote voorraad KAMEKPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alloen verkoop voor ÖODDA en Omstreken van ISSBSCTBlfCIDISB Dood alle Insecten Door bgvoeging van iO deelen water verkrjjgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 0 60 i L t 0 80 1 L 1 1 60 j 6 L t 7 TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Nteaw onovertroflen Prof Dr Liebers welbeVend f aW KBACBT BLIZia AIImh cht m t Ftbrielumerk tot Toortdarende ra licale en ulcere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw Hektetif vooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeft d Totale genezing van elke twutte Biee tucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte epgsTertering OnveroK eo Impoteuz PoUntione enz üitToerige proHpectnasen Trgapcr ieioli fl 1 fl ï fl 8 dubbel flowli fi O Oentmnl Dapflt Matth v d Vegte Zaltbommel l epöU M Cléban 8t Co ttotterdam V Happel a Gravenhage I llBlmmnni de Jong J Ozn Bottordam Wolff te Co Gouda CU bii alle drogisten Tluirrj B Wondarbftliim Q do getheele wereld bokond on geroemd OnorertrolfeD middel tegen alle bont Long LeverHaagsiflkten enx Inwendig oowel aJB ook uitwendig in bijna n ziektegevallen met goed gevolg nan te wenden Pliys pf r flacon t l per post t 1 15 TUtrrj i Wond fi lf bezit eenalinog oagektude geneeikraoht en heilzame werking Maakt meettal Ike pijnlijkeen gevaarvolle operatie geheel overbodig Metdeze zalf werd een 14 jaar oud voor oageneesUjkrebouden beengezwel en onlangs een bijna SÜ laar kankeriyden genezen Urengt geuazing enverzachting dor pijaen bij woadou ontstekingen enz van allerlei aard Prüs por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apothek r HEMRl SANDËRH Kokin a Amsterdam Watr gtcn depAt ts bestelle men direct uu dieSchuUenipothelct aai A THIKKKY m Pngnd bel KobitMh Oeiterreicii Gelieve proipeotui t ontbieden bjj het Centrikl Depdt Sanderi Bekm 8 Aiiut rdu i Onderlinge Brandwaarborg laatscliappij JEEBIAMA gevestigd te LEEU W A R D E N TOESTAND OP 1 JANDAEI 1900 Ingeschreven kipitasl f 20 496 478ttese rvekapitaal bijn f lO ÜOO Geen Aandeelhouders rir rJZ Benoemd tot AC ENT van bovengenoemde Mailtschappü voor QOUDA en omstreken de Heer M GELÏJITS Bleekerssingel E 253 in plaats van den heer A J LiJFSBMB wien op verzoek wegens vertrek naar elders eervol ontslag ia verleend Inliohtingen te bekomen bij genoemden AOENT Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde ol overlading van de maag door het gehrnik van slechte moeieiyk te verteeren te warme ol te konde sppen ot door onregelmatige levenswijze een maaglpen I als Maagkatarrh Maagkramp MaagpIJnen moeielifke gpija vertering o iierêlijming op den hals gehaald hebhen zfl hiermede i een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreüelljke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zjjn Het is Deze Krnidenwïjn is nit voortreöelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de sp sverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn KrnidenwSn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoüen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tjjd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting j misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Vni Stf nnïni onaangenadie gevolgen daarvan als WjJJIlUU benauwdheid koliekpjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en veri wüdert door een zacbten stoelgang onbrnikbare stoffen uit maag en darmen Shraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedI vorming en een ziekelijke toestand van de lever BS gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewi t en dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen iFl 1 50 enj in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bwtegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en moer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland yoor namaak wordt gewaarschuwd len verlange uilsluiltnd W llubcrl Ullricil sche KruidcilWUn MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn beatanddeelen zijn Malaga wijn 450 0 Wflngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wfln 240 0 Atlas bessen sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjjs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Gebri Stoll erck s Chocolade en Cacao OaunaUge door de nieuwst uitvindingen p marhinaal gebied verbeurt fkhrieatl uitiiuitend gebruik vjn fijns en fijiisto piMiicloioflBn garandeorei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao e i Mutbev ieDsw ardig brik at nauwkeurig beasttvoordunde aas ien inhoud dar resp Btikstleo Dt ma behaalde 87 BreTets als HofleTefaiicler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewij van uitmuntend n bbrikait ISeeds 1874 vhreef de Accaüemio national de Faris Koiia voue déMmons une 1I 4aIlle d or première elsffMC en oonoldtofttloa Oe votra exosllente febrlfatton da Obooolat boabona variaa etc etö Mlli nr k Eabrikaat ia verkrijgbaar bij U H CunSseoK Banketbakkars eoi u laiWMalvvrtegenwooTdiger voor Nederhmd Jdins Hattemlodt Amalardam Kalveratraat lOS Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn MeeUng Congregnem J yl Vetten ter beteugeling van het DEMEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel Kf flKKJ kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis n franco de Firma J JÜSEPHUS 0en Hamg Prljstrekklng 12 December SOOO ÖÖO HARM ala hoofdprijs in ket gBlukkigst geral biedt de ni uw t8 roote GeldTcrloiiug die door de Hooge Begeeriog ran Uimburg goedf ekeurd en gowaarborgd is bo voordooligfl innobting tid hei oieuwe ilitn bustaat daario tiat in den loop Tan slechts weinige maanden in 7 vorlotlngen tbo 118 000 lotco 47 f 10 prijzen bwdrapende 11 202 000 Mark i r volledige liesliBiinit cullen komen daaronilur berinden uch hoofdprijzen ran aren meel 500 000 Mark apsciaal echter 1 pr s 1 prija prijs 1 prt s prijzen prij8 1 rHj 1 prijB prijzen 1 prija prijs 1 priJB 0 M SOO flOO IS prijz a M 10 0 O M 200 000 66 pryï aM 6 000 M 100 000 li 2pryz aM 8 000 a M a M M a M M a M a M a M a U 7B 00 l6 ïpryz ttM ï OOO 70 00 5 0 1 1 1 000 55 000 86058 pryi M 4prqz aM l KOO niSpryz iM 1 000 1030 prijz a M 30 io ooo 40 000 30 000 0 000 SOSfiSpnji ïiM 200 150 148 115 7S 45 11 Üe aanstaande eerste prijalrekkiii dezDr groote door don Staat gowaarborf de Geld wrloting heeft cootia inlka an ambtsirege b ipnald plaats op den 12 December t k en kost biervoor 1 geheel origineel lot sleohta Mtrk Soffl 8 501 half S 1 75 1 kw rt iVi 0 legou inzending van het heilra per postifissel of tegen rem otira Alle bestolliugen worduu onmiddellijk mot de meeste torgvnldighrid lenuitvoer m gebracht lodor apulur ontrangt ran ons de vftn hm wapoQ ran den tant voürzipne Origineele Iioten zelf in hauden Bij iedere beiteiling wordt het fereischte ofBcieelg plnn waaruit de rsrdeetiiig der prijzen op do versohillün e klassen als ook de betreft fendo iiileggul len te veriiüinen is gratis bijge voijgd tin zenden wij onze clientèle onRHiigerraagd ia etko trükking de oflicieele lijsten l ti uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ondor a rt org ran den Staat en kan door rechtstreeks hü toi zsnding of ook naar TorklezLiig der Belanghebbenden in sUe grootere plaatsen tan Ned irlsQd p aats hebben Ons debiet is steeds do ir het gfluk begunstiüd en onder rele andere aanzienlijke prijzen hebben wij mi ermaleii vülgens ofgc eele buwijzen de eftrste Hoofdprijzen verkregeu en cQze Begi nstigTt zelf uitbetaald o a Mark S60 000 100 001 80 000 8 000 40 000 enz Het is te roorzi d t hij deie op den heoht8t n groidsiag gerestïgde onderneming ran alle kanten op eene uiterstbetangrijke deelneming bepaald kan w rden gerekend men iteliera derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Kauf manu Siliuoii Bankiurs en GehlwisaelaarB in H MiilUÜ P Hiermede danken wij voor het rerlroilweiia ons tol biertoe geschonken on n bij het begin der nieuw verloting ter deelneming inviteorend zulleu wij ook voor het rerrolg zorgdragen door aen stipte en prompte bedieQin de tevredenheid ran onze geëerde Begunstigers te verwarTen UOf P D IKS ODDS t SCfflEDAMMEB GEIIEVEE Uerki NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj t M PEETER8 Jz N B Mb bewiJB van eohtheid ii eachet en kurk Bteeds toop Kien Tan den naam der Fimia P BOPFC u Ha mO coBchiMykMa aa ia f nukkaljfcataroMmlddalnarliMra e vooral damaa an Xiadaneho nwwk Bulteplapdscli Overzicht De troonrede bg de opening van hatEngelsche parlement voorgelezen maakt bekend dat bet noodig geootdeeld is nieuwe gelden aan te vragen ter dekking van de uitgaven Toor de krggBverrichtingen in Zuid Airika en China Ik heb n opgeroepen zegt de Koningin in buitengewone zitting om de daartoe strekkende maatregelen te bekrachtigen Ik zal uw aandacht ui t vragen voor andere zaken van openbaar belang voor de opening der gewone zitting van het Parlement in het voorjaar Kitchener seint uit Bloemfontein Vijfhonderd man van de la Bey hebben den 3en dezer maand een beslisten aanval gedaan op een convooi dat van Pretoria naar Eustenburg trok Te Baftelspoort nam het escorte stelling op eenige kopjes en vocht met groote dapperheid De Boeren slaagden er in de eerste helft van het convooi te verbranden de tweede bleef ongedeerd Den volgenden dag kwam er versterking en werden de Boeren verspreid na aanzienl ke verliezen te hebben geleden eenigen werden gedood door een kartets op vijftig el afstands van den mond van het kanon De Engelschen hadden 15 4 ioden 1 officier en 22 man gekwetst Den en Dveenber is De W t de Caiedon overgetrokken naar Odendaal oprukkende Knox vervolgt hem met een gedeelte vanzvjn macht de rest over de brug van Bethulie zendend OdendaalDrift is bezet door een regiment van de garde de rivier staat thans hoog Ongeveer 3000 menschen woonden de opening van het Alrikaanders congres te Worcester b j Villiers broeder van het hoofd der justitie in de Kaap Kolonie presideerde Een van de Afrikaander afgevaardigden naar Engeland gezonden deelde aan het congres mede dat er niets te verwachten viel van de Kngelsche liberalen zooals die nn z jn georganiseerd Drie besluiten zjin aan het Congres ontworpen Het eerste vraagt beëindiging van den oorlog wijst op de verwoesting van het land en de vernietiging van de eene blanke natie verklaart dat dit met de behandeling van der Boeren vrouwen en kinderen een erfenis Van bitterheid laten zal en voegt daaraantoe dat enkele de onafhankelgkbeid der republieken den vrede in Zuid Afrika kan verzekeren FEViLLETOIM 5 Een gloeiend rood overtoog Jeannes gelaat zij kwam een stap nader en vast besloten om niet te bekennen sprak tij met eene woedende en niet in te houden stem Ga heen of ik roep Roep niet dat eou verkeerd zijn hernam Pieter bedaard Laat integendeel de bedienden Eich rerwijdcren en doe den prins heengaan als hij hier is of loo hij er nog niet is bat hem dan niet binnen Vaarwel Jeaone Geloot dat ik jiUeen gehandeld heb om u van dienst te zijn Vieter maakte eene buiging hief het zware gordijn op dat de deur die in den gang uitkwam bedekte en ging heen Nauwelijks was Pieter verdwenen of de deur aan de andere zijde werd geopend en Serge trad in de kamer De jonge vrouw vloog in zijne armen en hare koude lippen tegen het oor vanhaar minnaar drukkende zeide rij Serge wij zijn verloren Ik stond daar antwoordde Serge en heb allesgehoord Wat gut gij doen sprak Jeanne verschrikt Mij terstond verwijderen Door hier langerte blijven bega ik eene onvoorzichtigheid En 41s ik bliji wat moet ik aan Cayrol ggen lil hij komt ek liti Het tweede besluit beoordeelt deaolitiek en de houding van Milner en beteogt het recht der kolonie om eigen zaken te besturen Het derde besluit voorziet in het zenden van een deputatie die de inzichten van het congres aau de rvjksregeering zal mededeelen Hoever zijn wij thans gekomen I vraagt de Weatm Gazette in een artikel over den oorlog iu Zuid Afrika Het blad wijst er op dat zoowel in den Oranje Vrijstaat als in Transvaal wordt gevochten niet maar door kleine atdeelingen maar door sterke Boeren commando s De macht waarmede Paget in Transvaal te doen heeft schijnt zelfs de grootste te zijn die door de Boeren in bet veld kan worden gebracht En Paget heeft met zgn poging om deze macht in te sluiten piet veel succes de Boeren zijn noordwaarts getrokken om straks op een andere plaats de Engelschen weder te overvallen In den Vrijstaat is Knox bezig De Wet in te sluiten maar daar Knox noch Kitchener weten waar De Wet eigenlijk is gaat dat niet gemakkelijk Wjj hoeren van die insluiting dan ook niet veel meer Zoo stodmoedig worden de Boeren commandantes klaagt de Westm öaiette dat oen commando zelfs een inval deed in Natal en Cundyclengh een plaatsje tusschen hetDrakengebergte en LadysmtÜi gelegen plunderde Het blad vraagt d n Wat verwacht de Eegeering nn eigenlijk va i het einde van dezen oorlog Moet de guerilla voortduren totdat elke Boerencommandant gevangengenomen is totdat iedere hoeve is verwoest totdat ieder commando is uiteengejaagd of zjin wij voornemens op onze lauweren te gaan rusten zoodra de Boeren over het algemeen er genoeg van schijnen te krijgen om ons aan te vallen In het eerste geval kan de tegenwoordige toestand nog tot in het oneindige voortduren En in het laatste hebben de Engelschen geen enkelen waarborg dat de V0andeliikheden niet weer zullen beginnen zoodra zij een minder gewapenden toestand hebben ingevoerd Hoe meer wiJ over de zaak nadenken zegt de Westm Gazette des te meer schijnt het ons toe dat wij door de onhandige staatkunde om de Begeering waarmede wij zouden kunnen onderhandelen te vernietigen en om de aanvoerders van den vijand te beschouwen als vogelvrij verklaarden en hunne volgelingen als roovers en bandieten V dat wij door deze staatkunde in de noodzakelijkheid worden gebracht daar een politiak van nitroeiing aan te verbinden als het eenige middel om aan den strijd een einde te maken Uw man aprak Serge bitter heett u HetHij zal u vergeven Ik weet het Maar dan zullen wy voor altijdgescheiden ïijn Wilt gij dat Ach wat kan ik doen riep Serge wanhopiguit Alles rondom mij begeeft zich Het vermogen dat het eenige doel van mijn streven geweest iS ontvalt mij De lamüie die ik geminacht heb laatmij aan mijn lot over De vriendschap die ik verraden heb beschuldigt mij Niets blijtt mij over En mijn mnige genegenheid en mijne toewijding dan zeide Jeanne hartelijk Meent gij dat ik u alleen zal laten i Wij moeten heengaanWeesgerust Mevrouw Desvarennes zal betalenen Uw naam redden In ruil daarvoor geett gijhaar hare dochter terug Ik ben de uwe mijn Serge Onze gemeenschappelijke val zalons nauwer vereenigen dan de wet dit had kunnen doen Bedenk dat het met mij een sober leven bijpa armoede zijn zal riep Panine uit door degeestvervoering der jonge vrouw overgehaald Mijno liefde zal u alles doen vergeten Zult gij geen spijt noch wroeging hebben Nimmer zoolang gij mij liefhebt Ga dan mee sprak de prins en nam debedwelmde Jeanne in zijn armen En ala hetleven te hard is Welnu vulde Jeanne aan met schitterendeoogen dan vluchten wij te zamen in dtn dood I Kom Serge ging de grendels typ de deur schuiven waardoor Pieter uitgegaan was en die alleen toe gang gat tot de overige vertrekken Vervolgens nam 0 meent men dat de wanhopige en styfhoofdige overblijfselen van het meest stgfboofdige volk ter wereld ooit geneigd zijn onze voorwaarden te overwegen wanneer tij zien dat wij hunne hoeven hebben verwoest hunne verwanten hebben verbannen en hen zelven hebben genoodzaakt een schnilplaati te zoeken in de bergen en onbegaanbare plaatsen van hun eigen land Zoo heeft de eene fout de andere na zich geslslpt on i n wij in een veldtocht van verwsesting en wraak terecht gekomen die aan leide zijden met onbarmhartigbeid wordt gevofrd zonder veel acht te slaan op de begiaelen van de meer beschaafde oorlogvoerÉg en wg zien geen andere uitkomst meeridan de feitelijke vernietiging van des Tganu legermacht en he herscheppen van zijn tnd in een wildernis lBt de beste bedoelingen zijn wij er in geslugd ons zelven in een verschrikkeljjken toestind te brengen en iedere poging om daarii verandering te brengen beeft uitsluitnd tengevolge dat wij er steeds dieper in vsward raken IiQlitaire overwinningen kunnen niets doen om sten toestand te wijzigen en iedere nedeiiaag hoe gering ook maakt hem emstigef Dele woorden van de Westm Gazette doen duidelijk zien dat de militaire en politiek toestand in Zuid Afrika niet zoo heel gerutateUend wordt beoordeeld in het moederland V Omtrent de reis van Krnger van Keulen naar onze grensde volgende korte berichten In Keulen weinig betoogiug daar de politie ditmaal het gansche Domplein benevens het station had afgezet Geroep klonk anf wiedersehen 1 Aan de eerste halte DUsseldorf overstroomden vierduizend tot vijfduizend menschen het perron en brachten een indrukwekkende zeer geestdriftige ovatie minuten lang kon de plaatselijke redenaar niet aan het woord komen door het aorverdoovend gejuich Bloemen worden overhandigd Krnger die in Keulen onder zjjn hoed een kalotje droeg om zonder kouvatten te kKbnen groeten heeft het hier afgezet en groet met breed gebaar met de hand Te Duisburg bedwingt de politie iets beter den stroom maar geestdrift niet minder Het fanfarekorps speelt het Transvaalscbn volkslied Stationsbeambten zwaaien met de petten de politie salueert Twee agenten te paard rijden een eind langs den vertrekkenden trein door een aangrenzende straat Ook hun geroep van Schied9gericht 1 hij zijne minnares bij de hand en trad met haar harekleedkamer binnen Jeanne wierp een mantel vandonkere kleur over hare schouders zette een hoedop en zonder geld of edelgesteenten of kanten ofhet geringste dat zij van Cayrol gekregen had mee te nemen giug tij de treden van de smalletrap af Het was erg donker Jeanne had geen licht meegenomen om de opmerkzaamheid niet te trekken Zij betastten iedere trede met de punt van hun voet en deden hun best om geen gedruisch te maken Mfet kloppend hari hielden zij hun adem in Beneden gekomen strekte Jeanne hare hand uit en zocht naar de knop der deur die toegang gaf tot de achterplaats Zij draaide die om maar de deur ging met open Zij gaf er een duwtje tegen doch te veigcets ƒ Jeanne lie een doffen kreet hooren Serge kwam nader en rukte krachtig aan de deur maar kon haar niet c en krygen MenSiéeft haar van buiten gesloten sprakhij op gedempten toon Gesloten fluisterde Jeanne die huiverde Gesloten door wien i Serge gaf geen antwoord Terstond kwam het denkbeeld in hem op dat Cayrol dit gedaan had De echt QOOt die m hinderlaag lag had hem naar boven zien gaan en om hem te beletten zijn toom Ie ontwijken hem den terugtocht atgesneden Zwijgend klommen zij de trap weer op en kwamen door de kleedkamer in de andere Jeanne rukte hoed en mantel af en liet aich op een stoel vallen Wy moeten toch weg sprak Serge door doffe Te Oberhaa en worden slechts reizigers toegelatea die echter hartelijk joichen Te Sterkrade en Dinslaken ofschoon kleine plaatsen is de ontvangst zeer hartelp In Dinslaken laat de Schützenverein met banieren De politie neemt tfe helmen ai als groet Te Wesel waar veel militair ligt geniet de president een warme ontvangst door den Schtltzenverein Enkele officieren z n aanwezig die salneeren Ook hier geroep aai wiedersehen Te Empel een klein station wordt het Transvaalsch volkslied gezongen door eea HoUandsch gezelschap Een dame begroet krnger met een aanspraak Te Emmerik veel geestdrift Begroeting door ScbUtzenverein BÜrgerverein Gesangverein een deputatie van jonge meisjes uit de burgerij brachten bloemen Hollanders nit sHeerenberg geven ook bloemen Uenschen die bet dak van het station beklommen jnichea geestdriftig men zingt een godsdienstig lied en het Wien Neerlands bloed en spreekt een gedicht dat eindigt met Die letzte Deutsche Stadt grUszt dich mit diesen Kranz eins mit dem Deutschen Volk in mitgefuehlen ganz Kroger dankt voor de hnlde en sympathie die h j in de Rgnlanden gevonden heeit Verspreide Berichten FBAMKfiUK In verband met de treurige van mal vooroordeel en nare kleinzieligheid getuigende voorvallen te Mélnn waar de oificieren van bet 18e regim dragonders een ranggenoot negeerden omdat h j het bad gewaagd een gescheiden vrouw te trouwen heeft de minister van oorlog generaal Briois plaatselyk commandant benoemd tot lid van dtt technische commissie voor de artillerie terwgl voorts verplaatst zfjn kolonel Fabre en een twaalftal oiflcieren van lageren rang Te Nancy is overleden de oudcom misaaris van politie te Tagny sur Mo elle SchnïLbele die den twintigsten April 1887 door den Duitschen commissaris Gaatseh aangehouden werd en gevangen gezet te JKe onder verdenking van spionnage Generaal Boulanger die toen minister van oorlog was had b jna een Fransch Duitsch conflict uitgelokt ingevolge dit grensincident Groot Bbittaknib Lord Roberts die in gezelschap van d generaals lan Hamilton en Kelly Kenny naar Londen terugkomt zal morgenochtend woe e aangegrepen Ën hij twgat zich naar de deur die tn de gang uitkwam Neen doe ze niet open riep de vertiefUe Jeanne uit Ën zij voegde er met een vreesach tigen blik bij AI9 hij een achter de deur stond l Op hetzeltde oogenbUk aliot de stem van Jeanne Cayrol opgeroepen had deed een tware stap den gang dreunen en poogde eene hand de gegrendelde deur te openen Serge en Jeanne bleven onbewe gelijk staan en wachtten Jeanne sprak de stem van Cayrol van buiten die akelig klonk in de stilte Jeanne doe open En haar man sloeg met zijno vuist geweldig opde deur Ik weet dat gij daar zijt Dqc dan opeithernam hij met toenemende woede Pa op alsgij niet doet wat ik zeg I Ga heen Ik smeek er u om fluisterde Jeanne aan Serges oor 1 ga de trap weer af slade deur stuk niemand tal u meer den weg versperren Misschien heett hij er iemand op wacht gezet antwoordde Serge Bovendien wil ik u niet aanzijne ruwheid blootstellen Gijt zijt niet alleen ik hoor n praten I nepCayrol uit die zïch zelven niet meer meester was Hij deed het paneel dat stevig was dreunen en xeide O ik zal die deur verbrijzelen