Goudsche Courant, maandag 10 december 1900

30ste Jaargang Maandag 10 December 1900 i o 8373 Ub kidl fiOMCHE COIRMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho 8 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefsoa N M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CEISTEM ¥ erkverscTiafftiig Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de eemte tnêehrijvin i van werklooze werklieden zal plaats hebben op Maandag 10 December des avonds van f Vi tot nur in t gebonw Lange Dwarstraat no 139 en verder iedere MAANDAG AVOND Tevens wordt men verzocht zijn huisDommer op te geven De Secretaris W EOEPEKS Gevestigd Anna Faulowniistr 28 DEN HAAG AETS L MÜIJDEBMAI Uitsluitend te consulteeren voor Heel Neus en Oorziekten Spreekuur van 1 3 DRIIHT Bockbier Koninklijk BIEEHALLE Zeugstraat 85 Aanbevelend P HUIJBRECHT Op de STOOM SCHÜIEKHOTIT FABEIEK van J KETEL te Steenwijk kunnen dado ijk of met 1 Januari worden geplaatst Een DUAAIËU en een BOOKDEIt waarvan een als MEESTEEKNECHT Loon nader overeen te komen Te Huur of Tc Roop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande practtigo Pakhuizen gelegen te Gouda Itan de Turtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEHSMA Bloemi aten GO UDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jirdinières Bouquetlen eiiï QRAF en FEESTKRAKSEN Groote voorraad KAMEEPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GODDA on Omstreken van lJtaECTENCH ER Dood alle Insecten Door bvjvoeging van iO deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelp voor vruchten bloemen en planten V Liter 10 50 iO 80 1 L i 1 60 6 L t 7 TELEPH No Ui neeUngê Congreaien yU Hfelten tor beteugeling van het DRANZMISBEUIZ voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel BUHBÊIM kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHÜS Gouda Druk van A BRINKMAN Zn o S s 71 n iS o o Kort overzicht onzer Prijacourant s 5 o e n B1 M SHEEEIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 Sess EOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 5 MADEEA S droog en zoet 18 12 VEEMOOÏH la Turin l BO flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 s © S COGNAC k t 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 25 S S Ijr Sir D l l Per Fl Per Ank 46 Fl LISTHAC f 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILIOS 1894 L 2 g PAÜILLAC 1893 1 25 58 S 6EAVES Witte Bordeaux 0 80 34 s 9 1 SAOTEENE L 2 S ZELÏINGEE Moezel 0 90 37 50 BOUEGOGNE 1 10 47 De fiesschen zijn in de prijzenbegrepenen worden A3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAlS Gouda Geen Kinkhoest Cieen Inlluenza K ONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoenin r binnen den kortst mogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borst lionigExtract iH ELI A TH E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f i 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co We9th yen 198 Gouda ƒ MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veerstal B 126 t Gouda A BOUMAN MoordrecKt PINKS E Nimwerktrkad IJtil J Tb TOKKEN Bmkwp B T WIJK Oudemn r M KOLKMAN Waddin mm H BOLLMAN Bodegraven W J TAB DAM Haaitredit A N TAH ZESSEN Schoonhoven NIEUWE EOTTEMAMSDEE OOUSANT Verlaging Tan den Abonnementsprijs Met insane van f Januari a zal de abonnemenUprlJt der NIEUWE ROTTERDAMSCBE COURANT belangryk mordenverlaagd Van dien datum af zal de Courant kosten per kwartaal te Eotterdam j in plaatsen waar wij een Agent hebben in andere plaatsen r per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegeljk i t j ii en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elK afzonderlijk i k Zii die zich met 1 Januari voor minstens een hall jaar a bonneeren zullen bij gelegenheid van het Huwelijk van H M de koninginrecht hebben op een fracftturtflrtue waarvan wfl den aard nog met wenschen mee te deelen die bij die gelegenheid aan alle abonnés op de NIEUWE ROTTERDAMSCBE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wji ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blflken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te Keven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 190J ontvangen de Courant gedurende de maand December GRATIS IHrecteuren Uitgnert i ati§eptl§elie Tandpoeder en Antlgepllsch Mohdtlneluur van E CASSUXO Tandartg te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda 1 NlJt H ZOON Agenten te Gouda J v BBNTUM ZOON 1 WH BERG Slager TIEWDEWEG 73 EEESTE KWALITEIT RUNOVLEESCH Concurreerende PriJzen mKFSTCK 55 et pcit 5 Ons Aanbevelend A y D BERG ilENDEWEG D 73 PrIJstrekkIng 12 December SOOO ÖÖÖ HARK aU hoofdprijs in h t giilukkigst geral biedt de ui uwate i i oic Gehlverloiiug die door de lioogü Rejfctjriii mn Hamburg goedgekeurd en g waarborg t is Uu vuordeoliKe tnriflhting ran hat Dieuwe 1 1ftii btfBlHftt d arii dat in den loop van alecbts weinige maandeu iii 7 verlotingea ran 118 000 loten i7 ilO priJEeD bedragende 11 202 000 Mark tueel 500 000 Murk 1 prys a M 800 000 a M iOO OnO a M 100 000 n M 76 00 a M a M M a M k M a M a M ter volledige beslisBio zutlea koinsD daaromliir bevinden EÏcb hoofdprijzen van veDleciaal eelt Ier Ifl priJE kM 10 0 O pnjB prys prijs prijsei K6 prijz BM fi 0 0 l 2pryz M 3 000 U5pryz M 000 70 00 ft 000 65 000 10 0110 40 00 1 3 000 10 000 aauslaanda eerste prijstrekkitig dezt r ♦ pryi a iA 1 600 1 prgB irijfl priJB prijwn 1 prijB prgs prij Ue rl2prijz aM 1 000 UISÜ ryz aM SfiOBBpryz eM 10988 prijz a M 5Ü 200 150 U8 11 too 78 45 SI groitle door dun Stnat gi w arborjjde GelcUtrlolirig iiteft too lis Eiilks van nrabtswege l ipaald plaHtl op den 12 December k en kost liuTvoor 1 irulmtti originoel lotBltiohtB M rk offl 9 60 1 half 1 t 1 5 1 75 1 kw rt iVt i 0 iffon iiisonding van bet bedrag per postwiaiet üf tügu fi r m our Allu bffBtüllingen worden onmiddellijk met de meeste torgrtildigHrid tenmtvoer ea gebracht ieder Bpeler ontvangt vau ons de van hel wapen vnn drn tnHt vnomrne Origioaele Loten zelf in haudeti By iedere beetoHing wordt het ereischte officioelo pliin waaruit de verdweling der prijzen op de vorschillen e klaisen alB ook de betreffende ialeggel lBu te vernemen i gratis hygevoegd en Eenden wij onze ctienttite onaangevraagd ia elke trekking do offioieele lijsten Ue uitbelaliug dur prijzen geechiedt steeds prompt onder 9 aarborg van den Staat en kan door recbtstreekBfho toezonding of ook naar vorkiezingdnr Belauïhobbonden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebben Ons del iel is sleetla door het geluk begunstigd en onder vela andere aansienlyke prijzen hebben wij m orraateii volgen ofBc eele bawijzen do eerste Hoofdprijisn verkn geo en onza lï rg natig ra self uitbetaald o a Mark S 60 000 lOO OO 80 000 6 000 40 000 enz Het is ta voorritn d t bij date op den heohtaten groadslaK gevfstinde ondemoming van alle kanten op ceno uiterstbelangrijke deelneming bepaald kan w rilen gi rokend men nelieve derhalve wentus da reeds ophanden lijnde trekking alle orders ten spoodigeto refthtstreeks te zend a aan Haufinanu tSiiSilHioii p s Banktfra en Oel lwiaaelaars in li i iiukCi Hiermede danken wij voor het vertrouweiis ons tot hiertoe geschonken en u bij liet begui der nieuwu verloting ter deelneminjt inviteerend zuUeo wij ook voor het vervolg zorgdragen door een slipte en prompte bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verworven k makktfrkitepoflttiiilddilTOarllMrM fltt moral dwiiMfnKlii4 riebtMnw k Il de Appntim ran C Mllllir t C Mrllii Butb SIr 14 Mm km foW op naam en farleluaicxk k iHHrMWIiik tlw I HleeR ert ialaete ee Cieeii Engelsch maar Eclit BOEHEITBIIOOD t cent de K Q A SLEGT NIEÜWE HAVÏN 28 KËI NISGEVIKG Inrichtikqen welke gbvaar schade of hindir kunnen vbroorziken BUBGEMEE8TER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan G Th Steenland en zijne rechtverkrijgendeo tot het oprichten eener koek en banketbakkerij met heeteluchtoven in het perceel aan den Kleiweg wijk E No 51 kadastraal bekend Sectie C No a749 Gouda den 8 December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KËKt l8GËV CVG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt op verzoek vui den Directeur der directe belastingen enz te Rotterdam ter kennis van de ingezetenen i t iftet intrekking van de daaromtrent bestaande voofichriften door genoemden Directeur is be pfldkl dat te rekenen van af i Januari a a de Ontvanger van het kantoor Gouda voor de ontvangst van directe belastingen zal zitting houden op Maandag Dinsdag Woensdag en Vrijdag van des voormiddags 9 tot u en des namiddags van 2 tot 4 uur met uitzondering van evenwel van de dagen waarop voor de ontvangst van directe belastingen elders zitdag wordt gehouden van den Nieuj rtdag en van de algemeen erkende Christelijice feestdagen doch dat daarentegen wel zitting zal worden gehouden op den laatsten dag der maand wanneer deze op een betaaldag valt Gouda 7 December 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuiteQlaiidscb Overzicbt De leiders der oppositie stelden in het Lagerhuis een amendement voor op het adres van antwoord waarin verklaard wordt dat een zoo spoedig mogelgke aankondiging Tan maatregelen om de vrijheid en zekerheid ran eigendom te verzekeren van hen die nu onder de wapenen zjn maar zich overgeven om het veroverde gebied de rust te hergeTen om te bevorderen dat zfjn bewoners zich verzoenen met hun nieuwen toestand en teyens hunne welvaart te bevorderen zou leiden tot bevrediging van deze streken en een goede verstandhouding in de toekomst van de Enropeesche rassen in ZuidAirika in het algemeen Naar gelang het ooodig zal z jn zal de regoering zich verdere bedragen verschaUen Tó6r het parlement opnieuw in Februari b jeen komt De rtgMring zal wasrscbtlnljjk aan het farlement in de tegenwoordige zitting machtiging vragen om verder geld te leenen aangezien het departement Tan oorlog waarBohgnlijk al het hem toegestane geld zal oitgeven in den loop der volgende maand In antwoord op de vragen Tan sir Henry Campbell Bannermann aangaande ZnidAlrika ga Ballour een antwoord in den gCest Tan dat van Salisbury Hfj verklaarde dat het intusschen Engeland s plicht was de oorlogBoperaties te doen met alle mogelijke kracht maar ook al de humaniteit die de ïedelijkheid en een Toornitzionde blik op de toekomst gebieden Bjj aanvullingsbegrooting die gister bekend gemaakt is wordt door het parlement 16 000 000 pond sterling gOTraagd voor nitlaTen Toor da legers in Alrika en China Het jongste telegram Tan Kitchener uit Bloemlontein luidt De macht Tan de Wet b Tolgens een bericht van patrouilles naar ket oosten of noordoosten getrokken van Sdendaaldrilt Knoi Tolgt hem en meldt at hjj een Kmpp kanon en een wagen mei immnnititie heelt buitgemaakt De geTan getm die te de Wetsdorp waren genomen xijn op de olfleiereu na Trijgelaten maar nog niet aangekomen Macdonald is naar Aliwal Noord gegaan om daar het bevel op zich te nemen Terwijl de Engelschen op 5 December eenige vrouwen aan de Boeren onder de witte Tlag uitloTerden nabij de voorposten te Bellast op verzoek van een veldcornet deden 100 Boeren een krachtigen aanval op een kleine bereden post die het echter uithield onder een heet vuur totdat men hen ontzette De Boeren vluchtten met achterlating van eèn doode Aan Eugelsche zijde geen Torliezen Een patrouille ran bereden infanterie stootte eergisteren bij Thabanchu op een troep Boeren waarbjj zü 7 gevangenen maakte en tien paarden bemachtigde Eén Boer werd gewond V Aan de Standard wordt uit Pretoria geseind dat de burgers in de republieken van meeniug ziJn dat er een nieuwe opstand in de Kaapkolonie op handen is Het heet dat er nu twintig doizend gewapende Boeren té velde staan waarvan er oen groot deel beoogt een inval in de kolonie te doen Botha werkt met Viljoen samen ora de Engelschen in het noorden van TransTaal bezig te houden en hem te beletten al hun macht tegen de Wet samen te trekken in het zuiden Tan den Vrijstaat Kitchener moet eindelijk het gOTaar Tan den toestand in den Vrijstaat hebben ingezien en orders hebben uitgevaardigd om niets meer aan de burgers te betalen voor het gebruik van hun wagens door de Engelschen tot de guerrilla uit is Er waren reeds 1500 Boerenwagens gehuurd Het gewone verkeer van reizigers nuar Kaapstad is weer gestaakt behalve in gevallen dat de militaire gouverneur er vergunning toe verleend Op het Alrikauer congres te Worscester werd medegedeeld dat de afgevaardigden die aanwezig waren 120 000 Afrikaners vertegenwoordigden Een aantal redeToeringen in heftige bewoordingen vervat werd gehouden doch de sprekers loochenden allen dat er aan opstand werd gedacht De drie besluiten die reeds geseind zijn werden met acclamatie aangenomen en het congres daarop gesloten Op het congres zeide de heer CronwrightSchreiner in een vlammende redeyoering dat het onmogelijk was om Engeland s houding tegenover Znid Afrika te rechtvaardigen Sedert den Jameson inval waren de Engelsche staatslieden ds werktuigen der kapitalisten geweest Engeland dwong nuBritsche soldaten om een oorlog te voeren van onmenschelijkheid en barbaarschhoid die de geheele beschaafde wereld verbaasde Cromwight Schreiner zeide nog dat de Afrikaanders nooit erin zouden berusten dat Engeland de onafhankelijkheid aan de republieken ontnam Deze verklaring werd met oorverdooTend gejuich ontTangen De spreker viel Milner heftig aan en eischte zijn terugroeping Toen hjj den naam van Milner nfemde werd die met hoonkreten begroet De opgewondenheid dia volgde was buitengewoon Andere afgeraardigden vielen de Eugelsche politiek aan en kwamen op voor de Afrikaanders om hun eigen zaken te bestieren Men moet echter Toorzichtig zijn met deze Eugelsche berichten over de Afrikaanders De Bhodesparty ion gaarne zien dat de Afrikaanders oproer maakten wat een geschikte gelegenheid zon geven om de constitutie op te heffen en de geheele Kaapkolonie in staat van beleg te verklaren In de Donderdagzitting der Fransche Kamer was een talrijk publiek aanwezig om tegenwoordig te zijn biJ de behandeling der amnestiewet voor de Dreyfuszaak De eerste spreker was Drumont Tan de Libre Parole die de algemeene amnestie TToeg ook uitgestrekt tot Jules Guérin DeronIèdeAo Habert Er Tolgde een Trij hevig debat waarbij de onde kreet weer eens werd gehoord Abas les Preyfusards 1 door Baudry d Asson geroepen Generaal André minister van oorlog Terklaaifde dat bet zjjn plicht was te weigeren elke discussie OTer een wettig gewezen arrest Toejuichingen links Heftige tnsschenroepen rechts Langdurige beweging De heer Deschanel leest daarop een Toorstel TOor van de anmostiecommissie waarin de regeering wordt nitgenoodigd een volledige amnestie voor te stellen De rapporteur de heer De Bibère des Gaf des licht dit toe Uit zijn toespraak lichten wij dezen zin Ik kan niet toestaan dat een officier veroordeeld wegens verraad geamnestieerd wordt want hij zou herstel in zijn rang knnnen vragen en dat zou de agitatie knnnen terugbrengen en tinrnst in het land en het leger kunnen brengen Ik vraag integendeel de amnestie TOor de veroordeelden Tan het Hooggerechtshof terwijl ik mjj buig Toor het vonnis Tan dat Hooggerechtshof De minister president Waldeck Ronsseau beatreed dezen spreker en Terwierp het TerWüt dat de Regeering geen amnestie had gegeTSn Toen tot stemming werd overgegaan wetd een motie van Ribère met 911 tegen 231 stemmen verworpen pet eerste artikel van het amnestie ontwerp kvam daarop in behandeling Nadat deBegmjng zich met een redactiewijziging Ter eenlgd had kwam in behandeling Volledige en algehsele amnestie is toegestaan in Terband met de feiten betreffende de zaak Dreyfus voorafgaande aan de afkondiging der tegenwoordige wet en welke aanleiding hebben gegcTon tot een definitieTe rechtelijke beslissing Toor die aankondiging De Kamer besloot het TerTolg der discussie tot Donderdag a s uit te stellen Verspreide Berichten Frakkbijk Het resultaat ran het door den minister van financiën gelaste onderzoek ten aanzien van de onroerende bezittingen der Congregatiën is na bekend geworden gebleken is daarbij dat het totaal bezit Congregatiën in Frankrgk aan onroerende goederen bedraagt 1060 630 000 francs of in woorden één milliard zestig millioen vijfhonderd en dertigduizend francs In Terband met het feit dat de joodsche kapitein Coblentz bij het duel te Fontainebleau onmiddellijk toen hij tot de erTaring kwam dat hg zjjn tegenstander in het dnel öillot in de borst had getroffen de degen snel terugtrok hebben de secondanten der tegenpartij zich gehaast hem geluk te wenschen Eet heet dat de gouTerneur van Madagascar generaal Galliéni die op het eiland zoo iets van koninkje speelt zonder de regeering te Parijs te erkennen of den autoriteiten rekening en verantwoording te doen vau ziJn daden in verband met heftige geschillen met den minister van koloniën den heer Decrais zp ontslag heeft gekregen of genomen Groot Brittanhie Voor de zeven en twintigste maal is de prins van Wales verkozen tot Grootmeester van de Eugelsche Loge van Vrijmetselaars Arthur Chamberlain broeder van den minister van Koloniën Joe heeft nu tegen de Star Newspaper Company eigenares van de Morning Leader een aanklacht ingediend wegens de beschuldiging dat verschillende leden der Chamberlain familie financieel betrokken zijn bg maatschappijen die aan het rijk leTeren Joe en diens zoon Austin houden zich ondertnsschen doodstil Waarschijnlijk gaat de prins Tan Wales in het aanstaande Toorjaar naar Berlijn om keizer Wilhelm te bedanken voor diens smadelgk antwoord gan president Krnger H i S H l eliMi BINNENLAND ST ATEN GENE U A AL T m B B a B u m B H Zitting Tan Vrijdag 7 December Algemeene beschouwingen De justitie begrooting De heer De Bieberstein drong aan op wetswijziging in dien zin dat worde weggenomen Toor de provinciën de onbill ke verhouding dat het rijk de opbrengst ontvangt der geldboeten in zake de overtredingen der provinciale belastingen De heer Troelstra betoogde dat de minister ver beneden de Terwachting Tan den burgerlijken bewindsman zooals spreker hem voor het optreden beschouwde is gebleken Spreker critiseerde Ministers onzelfstandige houding te opzichte der rechterlijke macht bij wie de kastengeest schijnt te heerschen tegenOTer de opinie Tan het publiek waar aan spreker toeschrijft de minachting der rechterlijke macht tegenoTer de andersdenkende meening Tan het publiek hetgeen gebleken is in de Hoogerhuiszaak waar zelfs de Hooge Baad geen waarde hechtte aan onder eede afgelegde verklaringen eeuToudig op grond ran een door niets bewezen denkwijze dat het motief was van de zaak een politieke beweging te maken Voorts protesteerde hg tegen het reactionaire drijven van den minister blijkende uit de Toorgenoraon strafwet uitbreiding in zake majesteitschennis opruiing en beleediging waarvan spreker Toorziet dat o a bj werkstakingen enz Tolksleiders om s minste wille Toor het geringste Tergrgp TOor een tijdje achter slot worden gebracht UitToerig betoogde hg hierbij dat do prins gemaal te beschouwen is als particulier persoon Zoodat nitTallen enz jegens hem hehooren te Tallen onder gemeen recht De heer Heldt verdedigde de leerstellingen van den Neo Malthusiaanschen bond tegen de verwijten van den heer Brummelkamp De heer van der Zwaag vroeg op grond van welk strafwetboek artikel de dienstweigeraar de Bruin is gestraft en achtte streng staatstoezicht op particuliere gestichten noodzakelijk Tooral met het oog op de strenge tucht in die inrichtingen biJT Neerbosch waar ergerlijke feiten Toorkomen als hst straffen Tan een ontTluchten jongen met 4 dageu water cachot water en brood Voorts besprekende het recht Tan Tereenining naar aanleiding van het Toorgekomen ontslag van werklieden aan de kartontabriek te Leeuwarden wenschte hij straf naar Tordienste Toor den Leeuwarder fabrikant die de Trijheid Tan arbeid op alle w ze beperkte De heer Schaper ontkende dat de socialisten als zoodanig aanhangers ijjn van de leer van Malthus De ministor van justitie verklaarde dat de geheele herziening van het wetboek Tan strafTerordening gereed ligt en dat daaraan wanneer er tgd voor is de laatste hand zal worden gelegd Dat de rechterlijke macht zich niet laat leiden door de publieke opinie acht hg een waarborg te meer voor goede rechtspraak en geenszins in het nadeel althans beden Toor de socialisten Wanneer bij den minister redelijke twijfel bestond aan de schnld der gebroeders Hogerhuis zou hiJ tegen ieder advies in de kroon adviseeren oegenblikkelijk het vonnis te herzien Indien de feiten zich hebben toegedragen zooals de heer Van der Zwaag mededeelde bestaat er geen reden Toor eene strafTorTolging Tan den Leeuwarder fabrikant want de Tryheid wordt alleen tegen geweld beschermd De minister ontkende ten slotte redactionair te zjjn BBRSTK KAMEII Bi de behandeling der kieswet critiseerde de beer Pijaacker Hordijk de gedragslijn Tan den Minister Tan Binneiil zaken irieni me lil