Goudsche Courant, dinsdag 11 december 1900

30ste Jaargang Dinsdag 11 Decendber 1900 No 8374 a ► es a o u a MeuwS en Advertentieblad voêr Gouda en Omstreken Tdefeon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMa It o St De Jitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 fi anco per post 1 70 Afzonderlijke jfomroers VIJF CENTEN I roToeert Bl v u3rssea a s lESIofifie 3 et Co cLesL a 3C Alles met Cadeaus BLUYSSEN S GEGAHANDEERD ZUIVERE Ie KWALITEIT NATUURBOTER is zeer fijn en goedkooper dan overal elders de Ie kwaliteit NEEMT PROEF de prijs is 75 c per pond en gratis aandeelen BLUYSSEN S MENGBOTEK staat in alle opzichten BOVEN 2e kwal iteit Natuurboter kan de fijnste Natuurboter zeer goed vervangen NEEMT PROEF De prijs is 50 c per pond in onze belangrijke BLUYS SEN S DEENSCHE MELANGE munt uit door fljne geur en smaak NEEMT PROEF iJe prijs is 70 c per ANDERHALF pond Premiën verlotingen BLUYSSENS S MARGARINE overtreft alle andere fabrikaten wordt verko cht tot de laagste prijzen NEEMT PROEF De prijzen zijn 60 c 66 c 52 c 48 c I en 40 c p ANDERHALF pond Alleen de enorme cerfcoap rechUtreek aan partieuUereu in onze 34 eigen winkels onder eigen beheer stelt ons in staat het publiek in alle opzichten eert btter en ook goeOkooper te bedienen dan iemand anders Bovendien kunnen wjj daardoor de koopers laten proflteeren van prachtige Cadeaui en gratis aaideelen in onze zeer belangrijke verlotingen zonder dit in kwaliteit o prijs te moeten vinden Fabneken te ASTEN BLUYSSEiX ZONËl k Te GOUDA alleen WIJDSTRAAT 160 X roloeext Bl a 3rss©3 3 s I óffi © 3ML©t Ca d e© CL2C Gevestigd te Gouda J L THIELEING TANDARTS Opvolger vtQ Ë € A SS UT O Titndarts TVUFMARHT IM SPREEKUREN van behalve des Zondags Pereiirood WESTHAVEN 198 nmm eaciels REUKLOOS In Hoop ea In Huur P P SOOS TIENDEW EQ 59 MP Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotograleeren in de ÊTtttograflêehe UunêUnricMtng STXTTDIO m P V B WAALIS Fl SINGEL 661 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn iCS I Kort orarzicht onzer PriJ coarant SHERRIES Pale en Gold Dry van aM 16 50 per J2 less g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet IS 12 p VERMOUTH lo Turin l BO ftescb Ml 9 mi k O a BODEÖA CHAMPAGNE 1 75 i COGNAC J 1 75 i 2 25 I 2 75 f 3 25 1 8 76 en 5 j SCOTCH WHISKY 2 25 £ g Per Fl Per Ank 46 Fl I g i p LISTRAC I U 65 Nto 1 27 75 wff CHATEAU VALROSE 0 75 31 S S 2 St ESTEPHE 0 86 36 g St EMIHON 1894 1 42 XL 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 gin S S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 e o u 0 S SAtJTERNE 1 42 ögt = S ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 60 Jt B BOURGOGNE 1 10 47 aj g De fiesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i Sets per stnk teruggenomen J Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De arma T CREBAfii Gouda Aan het geacTite Pul liek van Qouda Paiii ExpelUr D ftif JMx udt dit miditi bM iMiiMMid nooM k i ÊÊtaimi km Tiiii a f wwd ten Bhtmii Ulk aeh tVirtondh éd fa ém f S sInf MS DO i frSs pfw Bij dezen verzoeken ondergeteekenden vriendelijk met welwillende medewerking onzer Patroons aan het geachte Publiek van ÖOTOA hnnne bestellingen v66r ZONDAG te doen bestellen of te halen Opdat ook wij althans gedurende de Wintermaanden des ZONDAGS een RVSTDdG hebben Hopende reeds deze week op Uwe medewerking daar het geheel van ü alhangt zoo noemen wü ons DE SLAÖERSGEZELLEN V GOüDA d l T r ook ia nSrUmUHU M M Uddnuck a ku ü UB T6e alioZitl In daBMitemtluka Ta Ijnterdaa W nbtk Ubaa TW Tkjü m Baoden t Url a lHibaB ONTVAINGKIM alle soorten SCHOENWERK voor het Winterseizoen alsook sterke vetleeren SCHOOLLAAKZEN in bel XüorilbrabiiiiLscb Scbom en Laaraeniiiagazijii Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk tG Goedkoopste en lolledst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens A GRAVEÖTEIJN Bleekerssing el 287 Opgericht 1828 AUtii frortlt tegen Tranaport HChade vemekerd t SCHIEDAMMEli b GENEVEE fWOLVF Co Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur by i M PEETERS Jz N B AU bevijt van eehthatd i oaohet en kurk itaedt vtMV C H tE DAM I D VtQ den oun der Firm P HOPPE mill M Èiöiii U IkonBemcnti VcoiitelUiic Donderdag 13 Decmber 1900 HET ROnERBAISCHE TflONEELGEZELSCHiP Directeur P D VAN EIJSDEN Blijspel in 3 bedreven Aanvang oeJkf uur av Gewone bepafiogen en prfjzan BuiteoiaDdscb Overzicbi Twéé Portugeesehe bladen O Socnlo en O Jomal de Commercio van 5 December bevatten over de qiaestie Pott hoofdartikelen Het eerstgen emSe blad een veelgelezen zeer geavanceerd orgaan geelt onder den titel WiJ en Nederland een overzicht van het verloop der qnaestie Het blad beweert dat consul Pott toen hg nog consul was van de beide republieken en van Nedwland op groote schaal oorlogscontrabande in Transvaal invoerde misbruik makende van z jn consnlsexequatur De Portugeesehe regeering die weliswaar gevoel had voor den toestand waarin de Boeren zich bevonden welke met veel moed hun onalhankelpheid verdedigden maar die zich niet dool kon houden voor de dringende vertoogen van Engeland waarschuwde den heer Pott Deze echter deed om wèl te doen nitkomenhoe weinig waarde hg hechtte aan Portugal s souvereiniteit als vrjje staat precies alsof hij thuis was en bekrennde zich niets om de vertoogen van Portugal Toen werd hem bet exequatur ais consulvan de Transvaal en van den Vcjstaat ontnomen Maar de heer Pott bleef consul van Nederland en ontzag zich niet om gedekt door zgn exequatur in die functie nog steeds munitie voor de fioeren te blgven smokkelen Aashsttdend fiedrougen door Engeland wendde de Portugeesehe regeering zich tot die van Nederland om er op te wgzen dat de Nederlandsche consul te Louremjo Marques voortdurend handelde in strgd m t de souvereiue rechten van Portugal Maar de Hollandsche regeering antwoordde ontwSkend en de heer Pott ging goedsmoeds voort met zgn manoeuvres Wat de Portugeesehe regeering ook betoogde het hielp niets uit den Haag kwam óf geen ól een raadselachtig antwoord De antwoorden van Holland zegt het Portugeesehe blad gelekeu nota s van Chineesche diplomaten Uit de houding van Nederland scheen te blijken dat men Portugal niet als zgns gelgke beschouwde Men kreeg op t laatst geen antwoord meer De Portugeesehe regeering die noch met de Boeren noch met Engeland noch met Nederland een conflict wenschte zag zich nu wel genoodzaakt om een beslissendon stap te doen z j ontnam aan den heer Pott het exequatur als consul van Nederland Holland zegt het Portugeesehe blad weet dus na dat Portugal op zgn gebrek aan hotlelgkheid heeft geantwoord op een waardige wgze gelijk zijn Portugals plicht was Portugal laat zich FEUiLZETOX ii De echtgenoot spande zijn krachten geweldig in Doot de druklting van zijn sterken schouder brak hel lot eta sprong de grendel los Met n sprong was hij midden in de kamer Jeanne plaatste zich in eens vOór hem Zij beefde niet meer Cayrol deed nog een schrede hij vestigde zijne met bloed beloopen oogen op den man dien hij zocht stiet een afgriiselijkBn vloek uit en riep uit Serge I Hij is het dus I Ik had dit moeten gissen Gij steelt dus niet alleen geld ellenJeling I Panine werd akelig bleek Hij kwam op Cayrolaf ondanks Jeanne die zich aan hem vasthield en zeide Beleedig mij niet dat dient nergens toe Mijn leven behoort n toe gij kunt het nemen Ik zal tot uwe beschikking zijn wanneer gij het verlangt Cayrol barstte in een akelig lachen uit en sprak Zoo een duel Loop heenl Ben ik dan van adel i Ik ben een boer een ossenhoeder een lompett zooal gij weet I Ik laat n niet los Ik zalu verpletteren Hij zag in hel rond om een wapen te zoeken Zijn oog viel op de zware staven van geciseleerd ijzer aan den haard hij greep met een zegevierenden kreet er een van en ze als een knots iwaiiende viel bij op Serge un niet behandelen als een klein Afrikaanseh neger konink je Het andere blad O Jomal de Commercio geeft hoofdzakelijk bijzonderheden over den persoon van den lieer Pott Het zegt van hem dat hij te Lorencjo Marquos buitengewone rijkdommen had verkregen voornamelijk door grondspeculaties Wg laten al deze beweringen voor rekening der Portugeesehe bladeu Indien de consul Péft inderdaad van ziJn ambt misbruik heeft gemaakt wat wij nog volstrekt niet aanneJien zal onze Regeering hem niet in bescherming nemen Het verdient nog opmerking dat het laatstgenoemd blad naar aanleiding van het ontnemen van hot exequatur als consul der Nederlanden zegt dat dit nu heel goed is maar dat men van den Engelschen consul te Lonrenijo Marques dergelijke machinaties heeft geduld hoewel Portugal zich volstrekt niet met Engeland had verbonden maar tegenover de Transvaal zich neutraal had verklaard Kitchener seüit uit Bloemfontein dd 8 December Generaal Knox meldt uit Rouxville dat toen het aan de strijdmacht van de Wet mislukt was de Comassiebrug te forceeren die hg Knox bezet hidd zjj naar tt Noord Oosten is getrokken met acbterlating van JOO paarden en verscbflidone kaarten van de Kaapkolonie De poging van de Wet om In de kolonie te vallen is dus mislukt Hjj wordt van alle kanten in de benauwdheid gebracht Reuter seint uit Durban De Boeren hebben bij Vlaklaagte het station voorbö Standerton een trein aaugehouden waarmede 130 remonte paarden werden getransporteerd en zgn er in geslaagd die paarden weg te voeron Een aodere troep maakte een hoeveelheid vee en schapen buit bg Vlaklaagte op hoeven van Boeren die de wapens hadden nedergelegév In den Duitschen Rijksdag bracht de afgevaardigde dr Rosicke van den Bond van Landwirthe de houding van de Dnitsche regeering tegenover president Kruger ter sprake Het was bij het debat over den steenkolennood De beer Rösicke betoogde dat Duitschland door de handelsverdragen en door deelneming aan suiker en andere conferenties zgn economische onafhankelijkheid op het spel zet En toen ging hij voort Jeanne die vlugger was dan hij sprong vóór haar minnaar Zij strekte hare armen uit en zeide tot Serge op schonen toon met het uitzicht van eene wolvia die haar jong beschermt Blijf achter mij hij heeft mij liet hij durftniet slaan Cayrol hield op Bij deze woorden stootte hij een woesten kreet uit Ach ellendige vrouw Dan gij maar eerst Hij hief zijn wapen op en zou het doen neerkomen toen zijne oogen die van Jeaiine ontmoetten De jonge vrouw glimlachte verblijd om voor haar minnaar te sterven Haar gelaat welks bleekheid te staker uitkwam door hare zwarte haarvlechten schitter door eene bijzondere schoonheid Cayrol huiverde Zijn strak gespannen arm werd slap Het groote ijzeren voorwerp ontviel aan zijne hand en kwam met een zwaren slag op het tapijt neer De arme man viel op de canapé Hij snikte was buiten zich zelven en schaamde zich over zijne zwakheid Hij riep den dqod in maar kon dien niet toebrengen Jeanne sprak geen woord Door een tceken weeszij Serge dat de doorgang vrij was en de prinssnelde heen XiX r De nacht scheen mevrouw Desvarennes lang toe Zij was gejaagd en koortsig te midden der groote stilte die haar omgaf luisterde u en verwachtte elk oogenbbk het bericht van eene ontzettende tijding Uren aan ttren verliepen geen geluid verstoorde Waarheen de afhankelijkheid van het buitoBland ons voert hebben de gebeurtenissen van den laatsten tjjd getoond Een diepievoelde smart ging door de ziel van ons volk w l het hoofd van een voor zgn vrijheid strijdenden 8taat voor de deur van bet Duitsche Bijk moest omkeeren Ik kan den Kijlt an9 lier niet het verwijt besparen dat hy Ar niet in geslaagd is den Keizer in te lichtoQ over de ware gevoelens van het üuitscheitMlk anders zon zulk een afwijzing die van Moote beteekenis is niet hebben plaats gegipèn Df staatssecretaris Ven Posadowsky vroeg onnüïdellijk hierop het woord De afgevaardigde dr Biisicke iMeft zijn redeiroering besloten met een uitstapje op het gebied van de bnitenlandsche politiek Ik bttreur het zeer dat hij mij niet tenminste c n aauwgzing heeft gegeven van dit plan Dan PU ik niet hebben nagelaten den RgkskauMlier te verzoeken hier aanwezig te zijn en Z9lf te antwoorden li heb echter aaggenomdn dat het in alle parlementen der woreld igewoonte is de gloeiend heete vragen der uitenlandsche politiek ook formeel andar te behandelen dan die der binnenlandsche staatkunde die niet tot zulke gevaarlijke couiequenties kunnen leiden Vsor een onverantwoordelijk afgevaardigde in den Ilgk ag is het tamelgk gemakkelijk ultdrul ing te geven aan zekere populaire strotBiingen maar voor een man die op zulk eelt mantwoordelt Ke pisats staat als de kaïr seller van het Duitsche Kgk die de verantwoordelijkheid draagt niet alleen voor den vrede van Dnitgchland maar onder omstandigheden zelfs voor den vrede der geheele wereld voor hem kunnen populaire en sentimenteele stroomingen onder geen omstandigheid den doorslag geven Voor hem is er slechts één koers de rust de welvaart de veiligheid en het belang van het eigen vaderland De hoogleeraar Theodor Mommsen heeft in de Nation eenige beschouwingen gegeven omtrent de weigering van keizer Wilhelm om president Kroger te ontvangen Hj zegt daarin dat het roepen om een seheidagerecht een phrase is zouder inhoud of een oorlogsverklaring aan Engeland En tot dit laatste wil Duitschland niet overgaan De wereldpolitiek leert dat vooral een groote mogendheid op een zoo smartelijk voelbare wijze gebonden is door het bewustzijn dat bij eiken oorlog het bestaan van den eigen staat de inzet is dat de opheffing van het wereldonrecht van alle hersenschimmen I wel de grootste waan is Wanneer de sterke de stilte De prins kwam met thuis Mevrouw Desvarennes kon niet te bed blijven en stond op Om den tijd te verdrijven ging zij bij tusschenpoozen langzaam en op hare teenen tot aan de kamer harer dochter Michejme uitgeput van vermoeidheid en ontroering was ten laatste op haar van tranen doorweekt hoofdkussen in slaap gevallen De patroon boog zich over haar heen en beschouwde bij het nachtlicht het bleeke gelaat van Micheline Zij loosde een smartelijken zucht Zij is nog zeer jong dacht zij en kan haar leven op nieuw beginnen Deze treurige dagen zullen langzamerhand uit haar geheugen gewischt worden en na eenigen tijd zal ik haar weder zien opleven en glimlachen Mevrouw Desvarennes schelde en liet vragen of Maréchal bij haar wilde komen De secretaris trad aanstonds binnen Evenals de patroon was ook hij ongerust en ontroerd en daardoor voor dag en dauw opgestaan Mevrouw Desvarennes ontving hem met een dankbaren ghmlach Zij verzocht hem zonder in nadere bijzonderheden te komen om bij Cayrol bericht te gaan inwinnen en bleet in afwachting terwijl zij om hare onrust te doen bedaren met groote stappen heen en weer Wcp Toen Serge het huis van Cayrol verliet was hij geheel ontdaan Hij bevond zich niet in staat om na te denken en durtde met naar huis gaan al gevoelde hij wel dat hij spoedig tot een besluit zou moeten komen Hij begaf zich te voet naat den Cercle Het loepen deed hem goed en bracht hem tot zich zelven Hij verheugde zich dat hij van die geva irlijke ontmoeting zoo goed afgekomen was Bijna vroolijk klom hij de trap op wierp zijn over verklaart den verdrukten zwakke niet te kunnen helpen is dit onaangenaam voor den zwakke die niet gemakkelijk de grenslijn weet te trekken tusschen wenschen en kunnen en nog onaangenamer voor den sterke die daarmede de grens van zijn macht moet erkennen men noemt dit een bekentenis van zwakheid maar juister ware het te zeggen een bekentenis van niet almachtigheid De regeerders die dit zeggen doen slechts hun plicht zjj zijn verantwoordelgk maar zjj niet alleen Er is een verautwoordeIgkheid van de massa s en zoo gering mac zich niemand achten dat hij daarvan ook niet zijn deel draagt Waar wij niet belpen kunnen willen wjj ook den schijn vermijden dat wij bereid zgn te helpen waar wij niet slaan willen willen wij ook niet misleiden en opruien Daarom zouden zich wanneer president Kruger in onze stad Berlijn was gekomen vele en zeer oprechte vrienden der Boeren onthouden hebben van eenige betooging De groote Mogendheden beginnen te Peking wat water in hun wijn te doen wat ook wel noodig i wanneer zjj tot een eind willen komen met de Cbineezen Yolgeus den correspondent van de Times zijn de gezanten overeen gekomen de volgende wijzigingen to brengen in haar gemeenschappeIgke nota ia plaats vaa aan de voornaamste schuldigen de doodltrét op te le g l wordt nu geeischt do uiterste straffen die bij bun misdaden passen in plaats van te zeggen dat de opgesomde voorwaarden onherroepelijk zijn zegt de nota nu dat zij onmisbaar zjjn voor het herstel van den vrede De namen van do schuldigen blgven ongenoemd en de bepaling van den aard van hun straf wordt feitelgk aan de Keizerin overgelaten De Cbineezen schrijven deze concession toe aau Rusland s invloed Verspreide Berichten Ebikkkuk De rapportenr van de commissie uit den gemeenteraad van Parijs bedoelende teruggave van gebouwen en terreinen van da Tentoonstellings enceinte aan de stad stelt voor het amonveeren onmiddellijk van alle gebouwen op de esplanade des Invalides en van de paleizen voor leger en marine voor scheepvaart boschwezen en congressen terwQl de serres in stand moeten blijven Later eerst zal een besluit worden genomen ten aanzien van den aanleg van een park jas toe aan dea half ingeslapen knecht die opgestaan was toen hij naderkwam en ging de speelzaal binnen Het baccai aat nam juist een einde Het was drie uren in den morgen Oe spelers hadden geen geld meer en de bankier bood te vergeets aan om in te zetten zoo weinig men maar wilde De komst van den prins gaf weer eenige levendigheid aan het spel Serge weerde zich met een ijver alsof het een gevecht gold De kans was hem gunstig In enkele slagen won hij den ganschen inzet duizend louis Eén voor één gingen alle spelers weg Panine bleef alleen strekte zich op de canapé uit en sliep eenige uren met zijne kleederen aan en gekweld door zijne bottines Zijn slaap was onrustig en vermoeide hem in plaats van hem te verkwikken Ue bedienden die binnenkwamen om de zalen te vegen en te luchten binderden hem Hij ging naar de kleedkamer en daar verfrischte hij zijn gezicht met water Dit deed hem goed Vervolgens schreef hij aan Jeanne met een enkel woord om haar te zeggen dat hij nagedacht had dat zijn vertrek met haar onmogelijk was en hij baar smeekte alles te doen om hem te vergeten Hij gaf zijn brief aan den twsteller van den Cercle met uitdrukkelijk bevel dien aan niemand anders dan aan de kamenier van mevrouw Cayrol ai te geve t De zorg voor eene weg te voeren vrouw de drukte van een ongeregeld huishouden schenen hem thans onuitstaanbaar toe Hij gevoelde het levendig dat de eenige hoop op behoud die hem overbleef in de onveranderlijke lielde van zijne vrouw voor hem gelegen was WtriO virvolfd J