Goudsche Courant, woensdag 12 december 1900

No 8375 Woensdag 13 December 900 30ste Jaargang GOmSCHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleroeD Ko S Dfi Uitgave dezer CourantgeschieeU dagelijks met uitzonderin§r van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 tranco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN TeUfoM II at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVRRTKNTIEIN Heden overleed te Rotterdam onze geliefde Behuwdbroeder de Heer HENDRIK WILLEM ÜCHALkWUK in don ouderdom van 47 jaar S C ROEST VA LIMBURG J A F NOOTHOVEN van GOORROEST VA LiMBuno J M NOOTHOVEN van GOOS GoDDA 8 December 190O Heden overleed onïe geliefde Moeder Behnwden Grootmoeder JOHANNA DORTLAND Wed van den Heer ADHIAAN van DBK KLEIN in den ouderdom van 81 jaar en 5 maanden Uit aller naam J BREEBAABT öottda 10 December 1900 De Heer en Mevrouw l ISSEL be SCHEPPER DB RiDiiEu betuigen hiermede hunnen dank voor de belangstelling bj de geboorte hunner Dochter ondervonden Kraammeitee worden a gewacht op DomUrdag 13 December dee namiddcufe tueeclien 2Vg en 4V uur Gouda 10 December 1900 Voor de vele bewijzen van belangstelling dezer dagen ontvangen betuigen wij onzen hartelijken dank J VER6HEH C VERGEER iDENBiina Gouda 8 December 1900 GekoedersSTEEnSMA Bloemistea GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Gorbellles Jtrdinières Bauquelten enz GRAF ea EEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IXSIilCTEN CIDEIt Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deolen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Vi Liter i 0 60 L i 0 0 1 L 1 1 60 6 L f 7 TELEPH No 114 Te Huur of Te üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lango Tiendeweg D 29 ieeii Eiiij elsch Eclit BOEREITBEOOD ta cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Leyensverzelcering ïaatscliappij DORDUECnT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaiUscha lijk k apHaal f UH MMi gehd yepbisi VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit Al tii soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterttetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Eotterdam bij den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland Voor Maagiijders A AN allen die zich door het vatten van koude ot overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te koude spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Maagkatarrh Maaykramp Maaypijnen moeleHJbe aiHJ verterino of venHJmino op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zijn Het is f uêsrt UrioR aoRz Xruiè@nsaijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs Verteerings organen van den raensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming v ri gezond bloed I Door het op juisten tgd gebruiken van I rnidenwp worden maagkwalen jjueest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in dé maag opzetting 1 misselijkheid met braken die bj chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen f or a ¥l r ir tr onaangename gevolgen daarvan als I V 3 l UpptU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeJw wordStt 4oor KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten ftpelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Shraal Week uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende hloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bfl gebrek aan eetlust 1 evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1 zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust talrijke attesten en dankbetuiginyen beietj en dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flosschen A Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven BodeI graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Krnidenwgn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen 1 van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Mea ïerbüe uiisluitod WT Hiiberi IJlIrlch sche RruldcnwUn 1 Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel z n bestanddeolen zijn Malagawp 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik I krachtwortel gentlaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeolen worden vermengd öebr Stoll werck a Chocolade en Cacao to t i ga Dmimatige door d me ro t8 uitviadingoo op machinaal gebied verbeterde iUnleitle m uitsluitend gobruik van fijne en fijnste grimdstufTen Raraniioerei len verbruiker v n Stollwerck a Chocolade en Cacao otm aaabeve enswaardig ftibnliaat nauwkeurig be twoordonde aan 87 Brevets al Hofleveraacler 44 E re Diploma 8 gouden e nz Sledallles oen bewijs an uitmuntend fijn i brika 4t Heed ISïi schroef de Accaiemie national de Parte 4nli§epti6cbe Tandpoeder en Anilseptlscli Mondtincluur van E OASSVTO XandarU tf Gouda OVERAL VEBKRUQBAAB Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwstra at Gond a KouB vouB dëcemons uue 1t iüHe d r première rii i n oonstderaHon ü votra oxoeUente fabrloatiOD de Okooolat bonbons varies eto eta ttlUweriik Cibrikaat ig verkrijgbaar bij II 9 CunSeeurs Banketbakkar eni ene GenMaalvertegenwoordiger loor ï eé JbUiu Kattenlodt Ametardam Kalverstraat 10 $ PrIJstrekking 12 December sooo ööö HARK ala Uoofjpriji III ti t lïitlukltii st eval biwil dd UI uwilB Ut L e Uelilterioiiun die door itti tluoge Eefcrvriiix ran H mbui goeil kt ur l eii j raiirl ürt tl i Uu vooriloultKa innobling tkd bei niduwe Uil b sitt i Ixuriu uai in den loop van slucbtA weiui 0 taaaud u iu 7 vurlotiogaa Ttn IIS OOO loteu 17 010 piüzan bedrageod 11 202 000 Mark P Ü 1 prui 2 prijzöü I prij8 1 prijs l prijs Is prijxen a M l prqs M prijs a M pnj i M wr Tolladige be UiiiDK sullen komm iluironder bevinden tiet hoofdpriJMo van dtueel SÜO OOO Hark speciaal ecWr 1 prij ik M 800 0001 16 prijs i M lO Oi O k M fOO OOO l6prjj M S OOOlM lOO Oüd i 8proz aM S OOOr76 OOi U pryz iM S OOOI70 00 4pryi aM l SOO i M fiS Oud eiSpnjE aM l OOol fl 000 1080 prijz iM 80 6 O0dS6058pri t M 18 f IO OOM 10968 prijz kM 180 4 OOM800 1 O US IU IOO 80 000 78 45 11 lo ooet De aeustaande iwrste prijfltrtikkmft dezer groote door don Staat guwaarborgdo Oeld wr loÜDg heeft sooala Enlks van amblswage i paatd plauti op den 12 December k en Icoat biervoor 1 olieel origiaeel lot aleohu M rk Boffl S BO 1 half I 3 1 78 1 kw rt 90 tegon iiizeadiag van bel bedrid postwtutilof tegeii rumt oure A lle baatullingeu vordeu ootafiUïellijk met de meeHlo zor vuldighfid lenuilvoer eu gebracht iuder speler outvatigt van oui de van bat wapen ao den taat voortitnu OngiDwIe IjOtea telf iu haoden Dq iedere bvstelUug wordt het rereischte otficisele plan w aruitdt verdueliDg der prijeeo op de vtjrBohilItiii a klagen ala ookdebatrerfaiida lDtög el Jea te veruaman ia f l i jgevoegd an zeodeu wij onzo clientèle oD aangevraagd ia vtke tftikiiug da offioieeLe lijsten Da uttbetaliog der priJMD gasehiedt ataeds prompt ondar waart org vali dan Staat en kan door reohtatreeksnhe tovMndiog of ook naar vorkieziogdar BelaugUabbeaden iu alle grootere plaatsQQ van Nederland plaats tiebbeo One delliet is eteeda door het geluk begun sti d eu onder vele andere aanzienlijke prijzen I hebben wij meorraaleu volgena offtoeele bewijzen de aerate Hoofdprijzen verkregeu en onze Utgi nstigf ra zelf uitbataald o a Mark 50 000 100 000 80 000 8 000 40 000 enz Het ia ta voorsieB d t bij data op dan beoht aten groadslag gevaeti da nudernauing van all I kanten op aene uiterstbelangnjke dealueming ba ipauld kan v nlen gafekend nen Keliav d r I hiilve wegens de reeds ophanden lijude trek king alle orders ten nioadlgiie rechtsi reeks te zenden aan I Hauf mailu h fillmoii Bankiers en Geldwiaaalaara ie Hilili LU i P S Hiermede danken wij voor het vertrou wena ona tot hiertoe geschonken en u j bij liet begin der nieuwu verloting ter deeinemvng inviteorend zullen wi ook voor het vervolg corgdrageD door een stipte en prompte badieuin de tevredenheid van onz geëerde Bagunatigets ta verwarven FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ etomiselie Wasscherij ViH H OPPEIHËIMËH 19 KruUkad Batterdam Oebreveteord donr Z M den Koning lier Belgsn QoofddepSt voot GOUDA de Bear A VAN 0 S Az Specialiteit voor het itoomen en Temii vtni ftUe Ueereneu Oameigarderoben alsook U Kindergoederen Speciale innchtiiig voor het tooia D vaa ploche mantelH Teeren bont enz Qord nen tafelkleeden eas worden naar da Dieawste en laatate methode geverfd Alle goederen hets gestoomd of geverid worden onsohaddgk voor de gesondtiwd Tolgeni ttaal bewerkt 3e IbomieMBBtg VoowtrtUar Donderdag 13 December 1900 HET ROmRDAMSCHE T06HEEI EZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEK GESmEüTGEHEEEEIT Bltjayel in 3 bedrtjven far Gewone bepalinüen en prezen Goïda Drtik van A BEHÏKMANA Zn Invoer van Melkvee De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat toet ingang van 1 December 1900 de mToer van Nederlandsch melkvee langs de tollïantoren Santvliet en de Clinge weder geoorlootd zal zijn Gouda 10 December igoo De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Btiitenlandsch Overzicht In den Dnitsche Rijksdag is doRegeepini weder geïnterpelleerd over Krngers reis Ziehier in hoofdzaak bet antwoord De Eflkskanselier gr af Von Bülow verklaart dat hjj niet op alle door den heer Von Sattler aan de orde gestelde vragen zal ingaan maar hjj is hem en den vorigen spreker dankbaar dat zij hem de gelegenheid hebben gegeven een verklaring af t leggen omtrent de reis van president Krnger en Dnitschlands bonding tegenover den Znidafrikaanschen oorlog Hü zegt dan Dat het tnsschen de Zuidalrikaansche Republieken en Engeland tot een oorlog is gekomen hebben wy oprecht betreurd en was ons een aanwijzing om de oogen open te honden voor het fth dat de eentge kere Waarborg voor den vrede en voor de handhaving van het eigen recht ligt in onze eigen kracht Bjj den oorlog waren aanzienlijke Dnitsche belangen betrokken Ons in ZuidAfrika gestoken kapitaal bedraagt eenige honderde millioenen Het was ook onze plicht ervoor te zorgen dat de oorlog geen nadeel opleverde voor onze bezittingen in Zuid Alrika Wij hebben van te voren gedaan wat in ons vermogen stond om het uitbreken van den oorlog te voorkomen en de beide Republieken niet in twijfel gelaten omtrent den stand van zaken en omtrent onze onzijdigheid Ik verwijs daarvoor naar het Nederlandsche Oranjeboek Toen in 1899 de qnaestie van een scheidsgerecht wel eenige kans van slagen scheen te hebben bevalen wg president Krnger dien weg aan maar de heer Krnger achtte den tijd daarvoor toen nog niet gekomen Toen president Krnger na eenigen tvjd trachtto bemiddeling te verkregen waren de gemoederen daarvoor reeds al te zeer verhit Daarop gaven de Dnitsche en de Nederlandsche Kegeeringen nogmaals haar raad en voor de Dnitsche regoering was dit de laatste maal Zü was overtuigd dat op dit oogenblik elke stap bij een groote mogend FÉiJILlEJO 54 Maar vöór alles moest hij tiaar Herzog gaan en als de geldman terug was door hem omtrertt den werkelijken toestand van het Algemeen Credietfonds ingelicht worden Hij vond den geldman in zijne werkkamer bezig met het lezen der dagbladen Toen Serge binnentrad stond hij op De twee mannen bleven elkander een oogenblik cw gend aanzien De prins nam het eerst het woord Hoc komt het sprak hij op strengen toon dat gij mij sedert uw vertrek geene tijding gezonden hebt ï Omdat antwoordde Herzog heel 1 ed3ard ikn niets goeds kon berichten Ik zou ten minste geweten hebben hoe de zaak stond Zfou de uitkomst van mijue proefnemmg erdoor veranderd zijn i Gij hebt mij in deze zaak als een kmd behandeld zeide Serge boos wordende Ik wist niet waar ik aan toe was Gij hebt mij belotten gedaan maar hoe hebt gij die gehouden Zooals ik kon antwoordde Herzog op rustigectoon Het spel heelt zijne kansen Men zoektAusterlitz en men vindt Waterloo Uur riep de prini toornig uit de aandeden heid zeer kritiek zon ziJn geweest tot niets ion hebben geleid en voor de republieken groot gevaar had opgeleverd Daaruit blijkt dat ons geen verwjjt kan treflen over het uitbreken van den oorlog noch over h t lot der Republiekan W $ mochten ons niet i vingers klemmen tuischen de deur dat zou den Boeren niets gebaat maar ona geschaad hebben Zeer jnist Met het oog op de wereldomstandigheden en van het standpunt der Dnitsche belangen kouden wij g e andere houding aannemen dan zulk een stricte onzijdigheid Daaraan kunnen de sympathieën die in Dnitschlaud voor de idealen der Boeren en voor bun vrijheid worden gekoesterd niets veranderen Onze staatkunde mag op een kritiek oogenblik niet wordan beheerscht door de inblazingen van het gevoel maar moet worden geleid door nuchtere overweging van de belangen van het land Wat betreft de mogelijkheid om bemiddelend tasschenbeide te komen daarbjj moest vooropgezet worden dat deze bemiddeling moest worden aanvaard door beide strijdende partijen anders zou ze eventueel gepaard moeten gaan roet dwang Ëen zoodanige interventie was voor ons door den algemeenen wereldtoestand en ook door onze speciaal Dnitsche belangen ten eenenmale uitgesloten Ook zü die een vrieiidBchappeljike bemiddeling academisch verdedigden legden er nadruk op dat zij er geenszins aan dachten Engeland tegen zgn wil tot het sluiten van vrede te noodzaken Hoort Hoort Toen het denkbeeld van een bemiddeling van de Veraenigde Staten naar Kngeland kwam werd het door de Britsche Regeering officieel en categorisch afgewezen Een interventie pleegt tenzü ze tot een diplomatieke nederlaag leidt de inleiding te worden voor een gewapende botsing Als wü in zulk een conflict waren gesleept had het ons kunnen gaan als den jongeling in het schoone gedicht van Schiller Dooh ach schon auf des Weges Mitten jVerliesien die Begleiter mich Sie wandein seiwSrts ihre Schritte Und einer nach dem andem wich In zulk een positie mochten wij het Dnitsche volk niet brongen Wat betreft het niet ontvangen van president Krnger door den Keizer het komt daarbij niet op bet bijwerk op bijomstandi beden en ook niet op een betreurenswaardige ongeschiktheid der politie aan maar enkel op de vraag Zon de reis van den president en d ontvangst door den Keizer bem of ons van eenig nut zijn geweest f Deze vraag beantwoord ik beslist met die gij verkocht hebt mocbten om roo te zeggen met uit uwe handen gaan Meent gij dat gaf de geldman op spottendeotoon ten antwoord Indien zij er niet uit mochtengaan dan was het de moeite niet waard ze er inte leggen ücnoeg besloot Vanine die blijde was iemandte vinden aan wien hij al de bitterheid van lijnbenarden toestand wijten kon gij hebt mij op lagewijee bedrogen Zeer goed Ik verwachtte dat sprak Herzogglimlachend Indien de zaak geslaagd was zoudtgij zonder aaryelen uw deel in de winst aangenomen hebben Nu zij mislukt is wijst gij uwe medeverantwoordelijkheid af en zijt er haastig bij ommij als een oplichter te behandelen Serge zag Herzog strak aan en hernam Wie verzeken mij dat deze speculatie diemij ruïneert u niet rijk maakt i Ondankbare 1 sprak de geldman spottend Gij verdenkt mij Dat gij mij bestolen hebt riep Panine woe dend uit Waarom niet Thans verloor Heriog zijne koelbloedigheid eijn gezicht werd rood hij greep den print bij den arm met eene kracht die men in zulk een uitgemergeld hchaam niet verwacht zou hebben en zeide Zacht Wat prins van hetgeen gij mi ifk vetKnds zegt moet gij uw deel athouden daar gijmijKcompag non zijt Ellendeling schreeuwde Panine verbitterd omdat Herzog hem vasthield PefBOnaliteiten i riep de geldman met koddige verontwaardigii Daar dank ik voor Nean Wat hebben de Parijsche ovaties de ontvangst op het EIriée president Krnger gebaèt f De reis van den president naar Berlijn zou onze positie in de wereld nieta hebben gebaat Of alle ovaties voor hem zouden doelloos verschoten iruit ziJn geweest of onze internationale betrekkingen tonden daardoor gewijzigd zijn geworden in het naded van het land Het is de plicht van de Btgeering deze te beschermen Wjj staan volkomen onafhankelijk tegenover Engeland Wy hebben Engeland geen haarbreed meer noodig dan Engeland ons maar wï zijn bereid op den grondslag van wederkeerig elkander te ontzien in vrede en vriendschap met Engeland te leven Wjj zijn er niet om tegenover Engeland den Don Quichot te spelen dat zon een domheid lijn waarvoor ik da verantwoordelijkheid niet op mjj neem W8 rekenen er bepaald op dat de uitslag vaa den Zuid Afrikaanschen oorlog voor ouM belangen daar niet een voortdurend naJMI zal zijn maar ik mag daarvoor de pol tke maat niet uit het oog verliezen Ik luet mg laten leiden door de belangen vaa Bet volk Daarmede is de zelfstandige kalme onafhankelijke en onzijdige houding die wij hebben aangenomen in overeenitemmiB Levendige Toejuichingen In een hoofdartikel Portagal Engeland en JJederland schrijft de Temps Sedert het begin van den ZnidAfrikaan achen oorlog heeft de Regeering te Lissabon zich aan de voeten van Engeland geworpen Zy heeft niet alleen de wetten der nentraliteit te Lonrenfio Maniaes toegepast met een al te zichtbare partijdigheid Zy heeft ze zelfs geschonden door doortocht toe te staan op haar gebied door Beiraaan een Engelsche expeditie Deze totale ondergeschiktheid heelt Portugal ten slotte in een conflict met Nederland gehaald dat niet nalaat dreigend te zgn Van Lissabon nit beeft men den Nederlandschen consul te LonrenQO Marqnes Pott beschuldigd het internationale recht te hebben geschonden en van zqn positie te hebbeu misbruik gemaakt door mee te doen aan het transporteeren van contrabande door het Portageesch gebied naar Transvaal Dat verwijt is in het bizonder niet onvermakelijk van de zjjde van een staat die de ontscheping van een Engelsch legercorps te Beira heeft toegestaan De zaak is er niet minder hevig om Var beiden zpen heeft meil mordicus zgn standpunt verdedig Tegelyk zijn de Nederlandsche gezant te Htj liet den prins los en ing naar de deur Serge snelde op hem toe en zeide Gij gaat niet heen vóórdat gij mij de middelen aangewezen hebt om het ongeval te herstellen Laat onsdanalsgoede vrienden praten sprakHenog nader komende Ik heb e n uitstekendmooie speculatie bedacht met behulp waarvan wijde zaak kunnen redden Brutaalweg moeten wijeene vergadering van aandeelhouders in het gebouwder maatschappij beteggen Ik leg de zauk uit enmisleid iedereen men geeft ons een bewijs vanvertrouwen voor het verleden en opmeuw geld voorde toekomst Wij zijn zoo wit ala sneeuw en delist ia gelukt Begrijpt gij mij i Genoeg zeide de prins met teekenen vanden grootsten atkeer Ik wil om uit een schande lijken toestand te geraken geene middelen aanwenden die nog schandelijker zijn Laat ons ophoudenmet ons te verweren Wij zijn voor goed v loren Zij die zich laten vertreden rijn rwak riepde geldman De sterken verdedigen zich Geet uover als gij wilt ik heb wel andere dingen gezienDrie malen heb ik zeli alles verloren en driemaalben ik er weder bovenop gekomen Mijn hoold isgoed Nu ben ik aan lager wal maar dit zal welbeter worden En als ik weer tot den eersten rangder speculanten opgeklommen ben en ik heb eenigemillioenen te veel keer ik het verschuldigde uit Men zal verwonden zijn en er met meer op rekenen Bijgevolg zal men er mij meer dank voorweten dan indien ilc het terstond gedaan had En als men u eens niet vrij laat vroegS rge Als men u gevangen zet i Lissabon en de Portugeescbe gezant in den Haag teruggeroepen door hunne regeeringea Men zegt dat het hier niet geldt een atbreking der diplomatieke betrekkingen maar alleen een gelijktijdige oproeping ad aadiendnm verbum Uet kan liJn De samenTalling ia er niet minder opmerkelijk om en het bewgst dat Portugal door blindelings de belangen van Engeland te dieoen gevaar loopt zich in verwikkelingen te betrekken die niet van ernst ontbloot konden zgn De Standard van wie de eerste berichten over het conflict afkomstig zijn w dt een hoofdartikei aan bet geschil Het blad meent dat de oneenigheid het gevolg is van de overprikkeling van de gemoederen in ons land ten gevolge van den oorlog in Transvaal Hoowel t conflict ernstig schijnt behoeft men zich evenwel niet ongerust te maken Nederland en Portugal zallen het niet tot een oorlog laten komen Maar en daarom schijnt ons het artikel van het blad van Lord Salisbury niet onbelangrijk het zou kunnen zijn dat toch op de goede diensten van Engeland een geroep zal worden gedaan Dan zullen ze niet worden geweigerd maar voegt het blad erbjj het is duidelijk dat w in dat geval niet kannen gedoogeo dat onze bondgenoot het daarbij aflegt Het is dus wellicht niet toevallig geweest dat juist in deze dagen te Lissabon de nadruk is gelegd op het bondgenootschap dat tnsschen Engeland en Portugal is gesloten V De Voss Ztg meldt thans dat de gezanten in Peking weder tot volkomen eenstemmigheid zijn gekomen over de oischen die aan China zullen worden gesteld en verneemt verder dat de nota thana ter goedkeuring aan de Kegeeringen ia toegejjomlen Het blad twijfelt er niet aan of die gttedkeuring zal thans volgen De nota is op twee nten aanmerkelijk gewijzigd Het eerste oetreft de straffen die geeischt worden voor de hooiden en aanleggers van den opstand De gezanten dringen niet meer aan op de doodstraf maar op de zwaarst mogelijke straf die de Chineesche Begeering kan opleggen Hier is dus een concessie gedaan aan de Chineesche gevolmachtigden van zeer verre strekking De andere wijziging is gelegen in den aanhef waarin niet meer wordt gesproken van decision irrevocable maar waarin gezegd wordt dat de inwilliging der thans geformuleerde eischen absolument indispensable of wel volkomen noodzakelijk is De gezanten hopen met deze beide wijzigingen Van avond zal ik te Aken zijn zeide Herzog Van daar uit zal ik met de aandeelhouders vanhet Algemeen Credietfonds onderhandelen Op eenalstand kan men zijn belangen beier beoordeelen Gaat gij met mij mede Neen antwoordde Serge op doffen toob Gij doet verkeerd verklaarde Hertog Detortuin is grillig Binnen b maanden zoucfen wijrijker zijn dan wij vroeger waren Maar daar gijvast besloten zijt geef tk u een laatsten raad diezooveel waard is als het geld dat gij verliest Beken schuld aati uwe vrouw zij zal u uit den noodhelpen De geldman stak Serge zijne hind toe die deze niet aannam Hooghartigheid fluisterde Hcrxog Tochheeft hij hot recht er toe hij betaalt Zonder een woord meer te zeggen ging de prins heen Terzelfdertijd liep mevrouw Desvarennes door het lange wachten ongeduldig geworden haar klein salon met groote schreden op en neer Eene deur r werd geopend en eindetijk verscheen Martfchat de zoo tang verbeidde bode Hij kwam van Cayrol terug maar had hem niet kunnen spreken De bankier was op zijn kantoor en had daar den ganschen nacht gewerkt Hij had uitdrukkelijkgelast niemand tot hem toe te Uiten Daar me vrouw Desvarennes eene vraag op de lippen had die zij niet onder woorden durtde brengen voegde Maröchal er bij dal b j den bankier niets buiten gewoons voorgevallen scheen r Vérvolgti