Goudsche Courant, woensdag 12 december 1900

Xo 8376 Donderdag 13 December 1900 398te Jaargang mmm coirant J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Cu 2 s Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd s § S o o tm EOll2nSI I SirnntlPk de moeit kracHUgeenveriterkende kina wijn teceniwaktt Ê Vemiiq gi WIIC ij kinderen Ai vülwaBxnen gebrtlcaftD cetlUBt alechte M L H n ♦ i i na ïiekte of kraambed koort en hare gevolgen J ATTENTIE In een met Januari e k op te richten VAAK in een der groots steden van ZnidHoUand van dageljjksche comsuraptie en van zeer winetgevenden aard WOKDT GEVRAAGD een Vennoot welke t M in de Zaak kan plaatsen De Vennoot deelt mede in de winst terwijl 5 ten honderd wordt toegezegd Alleen zy komen in aanmerking die administratiel en financieel de Zaak kunnen beheeren Br Ir no 4793 Adv Bor A HACK Den Uaag Een JONSMENSCH Spoorwegarabtenaar zoekt Kost en Inwoning te beginnen op 16 Dec a s Br fr onder opgave van voorwaarden onder lett B 91 a d Boekh J L BEIJERS Utrecht Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitigQ Pakhuizen gelegen te Gondn aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 aekoedersSTEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres touquelleo enz QRAF en FEESTHIRANSEK Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanle en onderhoud v n Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA én Omstreken van ISSEOXBN CtnEB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vmchten bloemen en planten Liter i 0 60 L i O aO 1 L I 1 B0 5 L f 7 TELEPH No 114 Tlünry i Woaditbaliim do gelieelo wyruld bekeml on geroemd Onovertroifen middel tegen alle Uor It Long Leverllaagziekten eaz Inmudig l oowel al ook uitwendig in bijua I iilU liekteRovallen met good gevolg aan t wenden l rUs p r flacon t 1 per post t 1 10 Thiirty s Woadtnalf beiit oflii alsnog ouKolt u le gaueeikraolit fla lieiUame workiuR Maakt meestal t lke pijalykc n ge nftrvoUö operatio Kolioel ovorbodie Mei dozo air wonl ooQ 14 jtuLr oud voor üBfCOiieeHlIlb rehüUdeit been ezwel en onlauus eün bijna iit jaar kaïikerlUUeii ireiiezeu Bronst geiu uig cu verzuchting der pijuüii bij wümtün oiitatükni tiiieiu ran nllürloi aard Prlja per pot f 1 60 per post f 1 60 Oeqtraal Dopöt voor Nodarliind Apotbekcr HGNKI HtKIkKRS llokin ft Amstenlain Wwr mn depftt ii Wtello iuüu diwct uii dioSchuUeiitputbeki Oclitvo iroipectti U ontbfeJeu bij het C utraKl ltep6t ttinderi FEANSCHE STOOliVERVEEIJ chpmischc WassoJierij TAN II opi KüiiiaiiiK J KruMeade Itotterdam OebreVflrtMird door Z M den Konint der BelKfiu ll HilUdi p t Toor GOUDA de IIbpy A VAN OS i Nf H iftlit it ¥ oor hut flt xtiiiwn tm rprvtm mt Knul Trfw ilHrpn sptnii uïTiihtinu v m t I m i i mi n m clu llliUlt lh VCfTflJ bnlii MMHM U t1 nnt t llu tllll If i 1 V rl l lh ir ifri ii betzy Lrcstonnid t i i r H r ieii o tsi hiidBl k v mii Uf yi v oniïi i ul vi lf ouH staal Iwwerkt O as i Kort orerzicht onzer Prijscourant tl s © B 31 CO o a e B SHERRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless ROOUE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 I 1 75 t 2 25 i 2 75 i 3 25 t 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 25 g Per Fl Per Ank 45 ïl I Bf USTRAC i n 65 Nto i 27 75 g j CHATEAU VALK08E 0 75 31 S S St ESTEPHE 0 85 36 g Z St EMILION 1894 1 12 wg S PAUILLAC 1888 1 25 53 neS 2 GRAVES Wnte Bordeaux 0 80 84 S P S SAüTERJffi 1 42 i5 ü ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g £ BOURGOGNE 1 10 47 B a De flesschen zvjn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De arma T CRKBAS Gouda NIEUWE MTEBDAMSCBE GOÜSANT Verjaging ran den Abonnementsprijs Met ingang van f Januari a ê zal de abonnemenUprlJ der NIEUWE RXjTTERDAUSCHE COURANT lielauffrilk orOen verlaagd Van dien datum af zal do Courant kotten per kwartaal te Rotterdam ƒ 4 in plaatsen waar wij een Agent hebben 4 40 in andere plaatsen Ir per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegeliik en in twee zendingen jr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk S 50 ZiJ die zich mot 1 Januari voor minstens een liaH jaar abonnee r e n zullen bij gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin recht hebben op een Praehtutti ace waarvan wij don aard nog niet wenschen mee te deelen die biJ die gelegenheid aan alle abonnés op de NIEUWE ROTTERDAMSCBE COURANT gratis zal Worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze nitgave moeten wij ons voorbehouden indien bet aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneereu en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 180t ontvangen do Courant gedurende de maand Deoember QBATIS Virecteuren Uitgtvirt NIJGH ZOON Agenten te Gouda J v B NTÜM ZOON VCUIIICi Lrfm pvaa loowel lij kinderen wu vüiwaBsenen gcnriitBtui bchuom wui pUiTerterlne scnuwfaoofapljn ter verBterklng na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINAVaROCHE PERRUOINEUX m het bMwnder tegen Bloedgebrek BleekiucUt jkwalen tan Krittictten leeftyd ent Verkrijgbaar i flacona f 1 90 en 1 k F I lc l C d Cd o voedzaam veraterkcnd aangenaam iin smaak vuor dagelijksch geb uik IVVI V vooral voor kinderen zwakken t n kUerachtlge gestellen Kcr aan te ho vooral voor itinaerea won 5 i i iiB i c iiv v 6 öv velen aIu geDeeikracbïliëe drank Inj stoomliseti Uer spijaverteringaorganen en diarrhée ook voor KlgelinEcn en kleine kinderen PrMHpcrbmflVJ Y f 1Q ö Kgr 0 90 H Kgr 0 60 Chemlteh Moll CIlSl tfat Speciaal voor Klndervoedltw in buMen i j X O OO PRAÉPARATEN VAN Q4fima f ïorarpH n Ilet rookcn ecnerholve CigwPtte is voldoende ter b trlj W namHia V lKaiCUCU g jc hevlgite aanvaUen van Aathrna etc In W doosjes a 0 80 en ft 50 t Tamarinde Bnnhntm pru puroatief tegen verttopping Aam t beien Migraine CongeBtles etc vooral ook ali laxana Voor kinderen bewijten de Tamarinde Bonbons an KRAEPELIEN A HQI M belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam w Priji per loosje 0 90 cn 0 60 Qa1tnSsilf T aG4i1lAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaimiaKr abTllICb J oeat verkoudheid n Keelpyn het i een ainmoploasend en venachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Hl D eschjes verkrijgbaar Prija 0 30 per fleschjc ZW fraBparattm ttm KRAEPCLIEN HOLH to Zeist alhn roonim rm tiomtlfH waarop O naam ka die lt niHff m vtrkrv gbaof b J d M r a Mpotktktrt 1 Vroffüiut KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Groote voorraad STALEN BALKEN U T ö U lirftttghfiar Spnor 70 r ilf en Kii Wftffona TE KOOP en TE HUUR H i OVINÜ Tb Kantoor G ld rsclwV di SI H Vlon 0 Slagwlplauisen Biuiitinhiivtiii O Feqeiioord HOTTERDAM OtplnikMrii lüilBi iuw ia nmUUnlt U In do AVOUDSTïm Dubbele Buurt it 1 ziJn voorradig de Nieuwste GasornamenteD Geiser en Baden Ga kook apperateii GOEDKOOPSTE ADKES VOOR iasg loeiliclit artikelen enz enz Aanbevelend M N VAK LOOK ïel No 117 Il Kleaw onovertroffen frof Dr Liobera welbekend lUKQW KBADBT ILZZU AUm Mht met Fabriekflnsrk tot Toortdnronde radicale en zekere genezing Tan alle lelfa de meest hardnekkige z nuieniekten vooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Blee idoht Benanwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospeotosaen l ij r e oli fl 1 fl 2 11 3V dubbel flosoli 11 61 OentrailDepSl Mnlth r d Veute Zaltbommel Uopót M Clébau k Co Botterdam F Happül B Grravenhage T HalmioHiis If Junf J Csn Rotterdaol Wolï Ck Gouda on bil alle dro sten meeting Cnngre ttev Mtylt iVelten ter beteugeling van het DEAUEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend mot ons heilmiddcl ff ff II £H f kan iederoen zijne eigen lamilie van de drankellende bevrijden zells buiten medeweten dor Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratie en franco de l irma J J08EPHUS nen Haag Faln ExpelUr Dwtic jsK ortlt iii middal mat TemssNid snooes k pgaatüUiid inwiüviiig aaiifnrand tagea Ehaui ti JiohtTïAondl d lna ild 8 dao T rtro w ii op kat hbriatamerk Ait 0 In d maaat apolhakMi Ia lAnutardam kó tHoUi daban van Tuyll Bandera f3J UltntC J ttntan Wie zuker z n ru d Eehte Eikel Cticao t i aotvaugen tMamengesteld en na vale proefnenuDgen in den I handel gekomen onder den naut dea I aitvinders Dr MiobaelU Ttmaidigd 1 p de besta maohinea in het vraaldbe1 roemde étabbliaaemant van Oefan Stoll 1 werolc te Kenlen iMhe Eikel Cacao Iq vierkanteo bomac Seiw Eikel OMo It aat Bdk fdaokt I aaiw taugentma gaieoda drank roer it t iijksoh gebruik een II thwl da na f t pooder toot aan iDsp ChoooUtat AU geneeaknektige diuk b J ftnl na diarrhée aleciits nat vatat t léhnflnB Yerkrugbaar bij e naaaaMMti B Ti Apotheksrs ani f 1 80 b O a as MnoraalTartegenwoonlIgir Mr IMw land JuHus MattwklMlt Atniiterdam KalveiBtrUt 103 Zijt Gij Doof tlle Ravullon ran DOOFHEID of HARDHOORIOHEID tUn nu Geneeifeaar door onee uiittiwu uitvinding l imlvo liiiiit non weltt doof tohoren ïijii OMOM In da oarm hoadl dtrect op llesclirijft Iw geval lldorIoekin on rand vriji urnii kitu cicb met wiiinig onkosten te hnls gttnnmn Dr D Uon fl Anral Institute tM U BaUfi Are CHICAGO JLU GooUa Prak van A BRINKMAN Zn Bultcniandsch Overz icht Een amendement op het Engelsch adres Tan antwoord ingediend door Lloyd George waarin wordt verklaard dat geen minister belang behoort te hebben bjj maatschappijen welke mededingen naar regeeringscontracten werd verworpen met 269 tegen 127 stemmen In den leep van het debat werd gewag gemaakt van de betrekkingen die er naar men beweerde bestonden tusschen Chamberlain en diens lamilie en maatschappijen welke regaeringscontracton hadden gekregen Chamberlain verklaarde te midden van toejuichingen dat hjj nimmer zyn invloed had aangewend om zich langs onbehoorlgken weg geldelijk voordeel te verschaUen hetzg voor rich zelf ol voor zjn broeders Het adres werd daarop met 265 tegen 23 stammen aangenomen Het Lagerhuis heeft met 284 tegen 8 stemmen de aanvuUingsbegrooting van oorlog ten bedrage van 16 millioen pond sterling aangenomen Brodrick zeide dat de guerrilla de vgandelpheden eenigen t d kon verlengen maar dat z i zonder hul van buiten nooit kon slagen Hio 8 Beach veriocht hem te mac jtigen elf millioen pond sterling te leenen hetzö als oorlogsleening door schatkistobligaties of sehatkistbiljetten om te kunnen voorzien in de 16 millioen Hjj zeide dat hij al machtiging had oni vijf millioen te leenen waarvan hü nog geen gebruik had gemaakt en dat hij vermoedelijk geen gebruik zou behoeven te maken van de nieuwe machtiging v66r Februari De machtiging werd verleend V De terugkeer van lord Roberts te Londen die tegen 3 Januari wordt verwacht zal worden gevierd met een dankdienst in St Panl voor het succes der Britsche wapenen De prins van Wale zal den veldmaarschalk aan het station ontvangen en naar de Kathedraal vergezellen De Britsche regeering heeft besloten aan alle troepen die in den Zuidalrikaanschen oorlog hebben gediend een gratificatie nit te keeren Zoowel de veldmaarschalk als de gewone soldaat zullen in deze gnnst deelen de laagste in rang ontvangt 5 een kolonel 160 een generaal 2000 en de veldmaarschalk £ 2600 Luit k a 46 Wit schrijft in de N R Ct o a Kitchener sinds 29 November jl opperbevelhebber der troepen heeft i n hoofd FEViLLETOX 55 Terwijl de patroon haar secretaris bedankte knarste de zware koetspoort op hare hengsels en een rijtuig reed snel het pplaveide binnenpleirf op Maréchal ging üUngs naar het raam Hij sprak maar één woord CayroU Mevrouw Desvarennes gaf den jongen man een teeken om tich te verwijderen De tankier verscheen op den drempel van het salon Bij den eersten oogopslag bespeurde de patroon de verwoestingen die de Terschrikkelijke nacht welke hij beleetd had op het uiterlijk van den ongelukkigen man had aangericht De bankier gekek wel op de schaduw van rich zelven Mevrouw Desvarennes ging haastig naar hem toe en zeide eene wereld van vragen in dit ééne woord leggende Welnu Cayrol was somber en ongedurig Hij vestigde üjne oogen op de patroon en antwoordde op doffen toon en met een teeken van moedeloosheid Niets Is hq dan niet gekomen vroeg mevrouw Desvarennes Jawel zeide Cayrol maar ik had de noodigegeestkracht niet om hem te dooden Ik meende dat het gciukkeiyker waa een moordeaau te worden kwartier overgebracht naar Bloemfontein eenige dagbladcorrespondenten zgn van het oorlogstooneel verwijderd en kan zich nu ongestoord wijden aan de onderdrukking van het verzet zonder vrees dat van de middelen die h j daartoe aanwendt meer bekend zal worden dan hij zelf verkiest ZiJn telegram van 8 dezer stelt den toestand van de Wet al zeer ongunstig voor Het woord omsingelen wordt niet meer gebezigd maar de beroemde convooien oplichter is nu zooals het heet van alle kanten in de benanwdheid gebracht Opmerkelijk is intusschen dot volstrekt niet wordt vermeld waar de Wet zich bevindt zoodat het mü nog volstrekt niet onwaarschijnlijk voorkomt dat hij eigenlijk al uit de benauwdheid is Knox is te Rouxville 3 K M ten noorden van het aan de Oranjerivier gelegen Aliwal Noord en seint van daar dat de Wet na een mislukte poging om de Oomassiebrug te forceeren naar het noordoosten is getrokken Een Comassiebrug kunnen wjj nergens vinden wèl de Commissie drift door de Oranjerivier 24 K M ten westen van Aliwal Noord en waarschijnlijk moet hier dus aan een fout in het ovcrseinen worden gedacht een meening waarin een bericht uit Aliwal Noord ons bevestigt Hoe het zg alle berichten stemmen daarin overeen dat hiJ op Rouxville aantrok en daar thans Knox nit deze plaats telegrafeert zonder van een gevecht te reppen is de Wet waarschijnlijk op weg naar Wepener Het wanhopige van ziJn toestand zien wg dan ook voltrekt niet in en is het bericht juist dat Louis Botha tijdelijk zjjn hoofdkwartier heeft gevestigd te Petrusburg 72 K M ten westen van Bloemfontein dan zal hij daar wel niet werkeloos Jilijven maar pogingen aanwenden om de Wet uit de benanwdheid te helpen Als er voor dezen waphopigen toestand geen ander bewijs kan worden gegeven dan het achterlaten van 500 paarden en eenige kaarten van de Kaapkolonie dan zal het nog wel schikken Elke burger van de Wet zalVel 2 paarden bij zich hebben terwijl hj in de Kaapkolonie ook zonder kaarten wel den weg zal knnnen vinden Uit Tran vaal geen nlevws van eenige beteekenis De krachten van beide partijen schijnen zich te concentreeren in den Vrijstaat Dat de toestand van de Engelschen veel moeilijker is dan de Engelsche kranten weten of willen zeggen bleek ook weer nit de mededeelingen van Meijerbaeh die te Marseille aankwam en op reis naar Den En gij ook niet waar i Cayrol riejp mevrouw Desvarennes uit en huiverde daar zij tot haar schrik zag hoe goedzij begrepen was door heijL wiens arm zij gewa was een oogenblik stilte Wat is nu uw plan i vroeg de patroon Hem dwingen om heen te gaan En als hij weigert f Cayrol schudde sijn hoofd op dreigende wijze en zeide Daar tart ik hem toe Als hij zich verzet breng ik hem voor de rechtbank Gij f kreet mevrouw Desvarennes en trad op Cayrol toe Ja ik hernam de bankier op vasten toon Ongelukkige I En mijne dochter riep de patroon uit Bedenkt gij wel wat gij zegt Gijschandvlekt ons my en de mijnen 1 Ben ik dan niet geschandvlekt hernamCayrol Uw schoonzoon is een eerloose die mijnnaam bezoedelt die mijn geld gestoten heeft Een fatsoenlijk man verdedigt zich niet met zulke middelen viel mevrouw Desvarennes hem op ernstigen toon in de rede Een fatsoenlijk man verdedigt tkh zooals het hem mogelijk is Ik ben geen ridtfer maar eenman van zaken Het geld is mijn wapen I Deprins heeft mij bestolen en ik zal bcM als diefdoen veroordeelen Mevrouw Desvarennes fronste hare wenkbrauwen en zeide Maak uwe rekening op ik zal u betalen Zult gij m ook m n verloren geluk betalen f Haag met een boodschap van President Stejjn aan President Kruger Een Engelsche krant zon nit de reis van Me jerbach opmaken dat de Boeren zich wilden overgeven De taal van Mejjerbach laat niets dergelijks verwachten integendeel hij zegt dat de zaken der Boeren goed staan die der Engelschen slecht Daarbij werkt het onde bestuur van den Trgstaat steeds zeer regelmatig Pre dent Stegn sprak Mejjerbach heeft den zetel van de Regeering overgebracht naar Fosriesberg en heeft een Uitvoerenden Raad naast zich die hem helpt De openbare takken van dienst werken als gewoonlijk de ledeiyke invloed van onze administratie doet zich meer en meer gelden onder het Airi kaanderelement in da Kaapkolonie Wees overtuigd dat de Britsche berichten de leiten volstrekt verkeerd voorstellen en den toestand die voor Groot Brittanniö zeer hachelijk is onwaar afbeelden De wreedheden der Britsche soldaten en de aanrandingen op vrouwen voegde Megerbach er bg verbitteren het publiek De bedreven schanddaden z jn onbegrijpelijk Ik heb persoonlijk aan het hoofd van m jn commando zonder genade enkele tegen de borst stnitende daden waarvan ik getuige was meeten beletten Ik heb in Juli bg de Comahoeve onmeedoogend Engelschen moetan straffen die onze vrouwen geweld aandeden ïDe Engelschen zooals men weet ontkentiel deze feiten of beweren dat zy verkeerd worden opgevat n dat den hier te doen heelt met Engelsche humaniteit Een memorandum van Lord Roberts met betrekking tot het verbranden van boerenplaatsen zegt dat toen hg voor het eerst het vijandelijk gebied binuenrukte h j de strikste bevelen gat tegen verwoesting van eigendommen doch de vernieling van spoorwegen en andere staatseigendommen dwong hem tot het uitvaardigen van een proclamatie op 16 Juni waarbij strallen bedreigd werden die in volkomen overeenstemming met de gebruiken van beschaafd oorlogvoeren waren ten einde aan die bnitensporigheid paal en perk te stellen H j gal last tot het verbranden van het hdis dat het dichtst bg het tooneel der vernieling gele gen was Op 28 September gaf hg machtiging tot het verbranden van de hnizen van alle aanvoerders van losweg vurende afdeeImgen wanneer zij na een waarschuwing het niet nalieten Roberts verwachtte dat de noodzakelijkheid om Ijnizen te verbranden zonde verminderen wanneer de pplitie was ingesteld riep de bankier buiten zich zelven uit Zou ik niet liever te gronde gericht zijn dan op zulk eene wijzeverraden te worden Gij kunt het onrecht dat mij aangedaan is niet herstellen Mijn leed is te zwaar ik moet mij wreken I Maar onzinnige die gij zyt hernam mevrouw Desvarennes gij treilden schuldige niet maar juist den onschuldige AU mijne dochter en ik aan wanhoop ten prooi zijn zal dit uw ongeluk verminderen O Cayrol wees op uwe hoede dat gij niet aan waardigheid vcriieat wat gij aan wraak zoudt winnen Men beoordeele mij zooals men wil ik bemoei mij alleen met mij zelven Ik heb een ailedaagsch hart een lage ziel al wat gij verkiest Maar het denkbeeld dat deze vrouw aan een ander toebehoortmaakt mij razend Ik raoett haar haten en ondanks alles kan ik niet buiten haar Ik heb haar noodig Als zij weder de mijne wil zijn zal ik haar vergeven Het is slecht dat gevoel ik wel maar ikkan er niets aan doen Ik vergood haarl Tegenover zulk een blinde ingewortelde en hartstochtelijke liefde zuchtte mevrouw Desvarennes Zij dacht aan Micheline die Serge liethad zooaU Cayrol dit Jeanne deed Als zij eens met hem wilde heengaan sprakzij bij zich zelve Zij wilde haar uiterste best doen om Cayrol tot medelijden te stemmen maar Cayrol werd niet getroffen zijn aamengetrokken gelaat ontplooide zich niet Mijn besluit is onherroepelijk hernam hij Ik wil tusschen Jeanne en Serge een scheidsmuurplutKD ab b vu avond niet vertrokken is wordt Gister zonden de gezanten te Peking hun laatste bijeenkomst honden tot vaststelling van ie nota die aan de Chineesche gevolmachtigden zal worden overgelegd Dogezanten znllen nu wel allen hun instructies hebben ontvangen ook de Engelsche gezant zoodat thans de definitieve vorm der nota kan worden vastgesteld Wg hebben reeds medegedeeld dat daarin de doodstraf niet meer zal geêischt worden voor de hoofden van den opstand maar de zwaarste straf die de Chineesche Regeering kan opleggen Dit is wel de voornaamste wijziging De vraag is nu maar of de volmachten der Chineesche onderhandelaars door de gezanten voldoende znllen worden geacht om de onderhandelingen te aanvaarden De Voss Ztg verneemt dat verschillende gezanten die volmachten voor onvoldoende verklaren en zullen aandringen op het eischen van meer stellige geloofsbrieven voor de onderhandelaars Telegrammen nit Sin gan toe zeggen dat de keizerin weduwe zich langzamerhand den ernst van den toestand duidelijker gaat voorstellen Zij begint in te zien dat het Hol en het Rijk door groote gevaren worden bedreigd indien niet door de Regeering een meer tegemoetkomende houding wordt aangenomeao opdat de vreemde mogendheden de verzoenende staatkunde die zij pogen te volgen niet verwisselen voor een meer agressiel optreden Verspreide Berichten Fraxbibuk Met algemeene stemmen hebben de volks vertegenwoordigers zich verklaard voor een motie van Vaillant bedoelende het verbod van do vervaardiging het vervoer en den verkoop van alle spirltnalien welke gevaarlijk zjjn geoordeeld doot de Academie voor Geneeskunde waarbjj de voorsteller nog aanvoerde dat volgens de statistiek te Parijs alleen jaarlijks hondorddnizend liter absinth wordt verbruikt aan welke vergiftiging naar de voorsteller meende een einde moest worden gemaakt zoodat bet amende ment er een was tot algemeen welzijn De rapporteur betoogde dat de bestaande wetten in voldoende mate den verkoop van gevaarlijke dranken knnnen tegenhouden doch de voorsteller repliseerde dat dor regeering een bijzonder wapen moest worden verstrekt ter bestriding van het alcoholisme Nadat nog enkele anderen op grond van da verklaringen van deskundigen aangaande absinth hadden aangedrongen op aanneming van het amendement volgde de goedkeuring mijne aanklacht bij de rechtbank ingediend Mevrouw Desvarennes drong niet langer aan Het zij zoo I zeide zij ik dank u dat gij het uw plicht geacht hebt mij te komen waarschuwea Gij zoudt dit hebben kunnen nalaten Vaarwel Cayrol I Tusschen n en mij laat ik uw geweten uitspraak doen De bankier maakte een buiging en mompelde Vaarwel I Met loomen tred bijna waggelende ging hij heen Dus was alles uit I Haar groote voorspoed de algemeene achting der firma door haar noeste vlijt verkregen dit alles verdween op eens Hare dochter zelve kon haar ontvluchten en onderworpen den echtgenoot volgende dien zij Hethad niettegenstarnde zijne ondeugden wellicht tengevolge daarvan in den vreemde een bestaan voortsleepen dat weldra in den dood eindigen zou Een vreeselijke woede maakte zich van haar meester Haar moederhart kwam in opstand en in hare eenzaamheid brulde z deze woorden uit Dat zal niet gebeuren De deur werd geopend en daardoor kwam zij tot zich zelve Zij stond op Maréchal kwam sterk ontroerd en zeer gejaagd binnen Na de komst van Cayrol wist hij niet wat te doen en had eene wandeling gemaakt tot aan het kantoor van het Algemeen Credietronds Daar had hij tot zijne verwondering gezien dat dit gesloten was fWfirdt v rv0 d J