Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1900

INo 83T7 Vrijdag 14 Decenpbr 900 SOste Jaargang GOüBSCHrCÖMNT Kieuu en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeltfMi Ut t De üitgtive dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden f 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN waaieer het einde zal gekomen zp William Harconrt zeide dat de Eegesfing zich in alles misreken beeft ou den g ap der Boeren niet heeft begi epen Sir Charles Dieke critiseeNe de houdtog der regeering die meuiichea inder paarden ol lanoonen uitzond Hfj W os er op dat de pierilla in Mexico het Frailhehe leger hees weggevreten dB afgevaardigde Timothy Stoaly die do bes e redevoering hield in dete geheele zitting uitgesproken wees er op d t Spanje evenveel manschappen na r Cuba zond als Ëndjland thans in Zuid Ajrika beeft Sir WAm Butler had sir Ufred Milner bijtps vofP fc gevolgen van den oorlog gewaarschivd doch Chamberlain behandelde hemals een verrader De oorlog is een reeks nederlagen zonder eenige overwinning van beteekenls tÊ f Z Reeds ee i jaar geleden werd gezegd dat de Boeren ttieer dan genoeg hadden van den ootlog en thans zgn de vronwen verbitterde dan ooit De regèering liet ons zien w4k een staatsman Chamberlain is die een ooritog uitlokte voordat bet departement van oorjsg gereed was met zjjn toebereidselen Ui zë antwoord zeide de minister Brodrl l dat lord Kitchener toegestemd heeft om gegil boeven meer te verbranden I bouchere verklaarde niet te gelooven in dil gees rilt van do koloniën voor den oorlof wijl z9 niet willen b rageu tot bestrijding van de kosten Ten slotte werd bet regeeringsvoorstel aangenomen met acht stemmen tegen zoodat de ministers weder over 16 miliioen Pd beschikken voor den oorlog De begrootingscommissie uit den Duitscben Rijksdag beeft de belangrijkste punten van bet aanvullingBcrediet voor China afgehandeld en daarop daarop liaar zittingen verdaagd voor onbepaalden tijd Het crediet zal dus niet voor na Nieuw aar in den Rijksdag in behandeling koman De oorzaak hiervan moet te zoeken zijn in de ontevredenheid van de leden der begrootingscommissie over het spoedig aan de orde stellen van de eerste lezing der Staatsbegrooting ia den Kgksdag In den Duitshen Rijksdag zette de Eijkskanselier in antwoord op den heer Hasse den voorzitter van het Alldeutsche Verbond die zich beklaagde over het niet outvangen van president Kruger door den Keizer nogmjals uiteen wat daarvan de reden is Hij zegt dat toch van de zijde van het Ëngelsche Hof noch van die der Engelsche regeering zoo min tot den Keizer Toen hij zich zelven in den spiegel zag verschrikte hij van de verandering zijner gelaatstrekken Werd ïijue schoonheid waarin zyne kracht bestond bedreigd Wat zou hij toch beginnen als hy niet meer behagen kon En hij besteedde veel zorg aan zijn gelaat zooals een tooneelspeler die zijne hoofdrol vervullen moet Ten slotte was hij over zich zelven voldaan trachtte te glimlachen en ging naar Micheline s kamer De jongen vrouw was daar Toen zif erge zag binnenkomen kon zij een gevoel van ontroering niet bedwingen Sedort lang lisd haar man haar deze familiare bezoeken ontwend Hem dien zij liefhad in deze kamer te zien die haar zoo ledig toescheen wanneer hij niet bij haar was verschalde Micheline eene heimelijke vreugde Met een ghmiach ging zij naar haar man toe en reikte hem de hand Serge trok de jonge vrouw zachtkens naar zich toe kuste haar en sprak op teederen toon Reeds opgestaan lief kind f Ik heb maar kort geslapen antwoordde Micheline aangedaan ik was bekommerd Een gedeeltevan den nacht heb ik op u gewacht Ik had ugisteravond verlaten zonder u vaarwel te zeggen Het was de eerste maal dat dit gebeurde Ik wfllde u daarvoor verschooning vragen Maar gij zijt vrij laat te huis gekomen Micheline ik ben ondankbaar viel Faninehaar in de rede en deed de jonge vrouw naast zich nederzitten Ik moet u smeeken om verge vensgezind te zijn Serge om s hemels wil I sprak de jongevrouw zij handen vattude alles il vwgeten Aa het geacMe FulsUek van Crouda Bjj deien Terioeken ondergeteekenden vrlendelgk met welwillende medewerking onzer Patroons aan liet geachte Publiek van Oouox hunne bestellingen i iórZOiVZ ie te doen bestellen ol te halen Opdat ook wy althans gedurende de Wintermaanden des ZONDAGS een BVSTDAO hebben Hopende reeds deze week op Uwe medewerking daar het geheel van U afhangt zoo noemen wiJ ons DE SLAGERSOEZELLEN T GOUDA Sociëteit O s Crenoegen Commissarissen der Sociëteit Ons GeKoioïii brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3e AbonnementTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 13 DECEMBER 1900 de SOCIËTEIT van de avond ZES Ü VB af gesloten ma 1Jn Namens het Bestuur F HERlfAN Fz Secretaris GooDA 12 Decembei 1900 n ukmm mmnm IatioiiaalGroiidbezit TB êOBAVESHAOE De DIRECTIE bericht dat de coupons der 4 obligatién vervallende a Januari 1901 betaalbaar zin te t Qravenhage ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bant de Vos en Vreede en da Firma P J Laniry Amsterdam Amersfoort Arnhem Asten b d HH Praitorius en Zoon b d Heer H 1 Croockowit b d Geldertche Bank b d Heer E A Smidt b d HH Ingen Houiz en Zn b d HH Fockoma en Van Kletfens b d HH C De öö en Co ï d H H Montijn en Dort land b d HH Mn Van Vierssen Trip en Feith Laane en Van Bemmel P Posthuma AZn Oud Boierland b d Heer A Koopman Breda Dokknm Uorkum Gooda Groningen Haarlem b d HH Harlingen Franeker Heerenveen Joure Bolivard Leeuwarden b d HH b d HH Gebrs Mispelblom Bejer Wd HH Gebri Mispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom Hulst Leiden Uaastricht Ueppel Nijmegen Rotterdam Schoonhoven Sneek BeSer b d HH Gebrs Misrelblom Bajer en P Koumans Smeding b d Heer L S v Waes berghe Janssens b d HH Lezwün en Eigeman b d Goldersche Credietver eenigiog b d Heer Hk Roelink ABz b d Ngmeegsohe Ellecten bank Martens en Co b d HH S Van Dantzig Co b d Heer P A Greup b d HH Bruninga en Ten Cate b d HH Groenendaal en Top Tlel Gelderalalten Utrecht Waalwijk Wagenlngen Winschoten Zutphen Zwolle b d HH Jan Blijdensteijn n Zoon b d HH C A Witloi en Zoon b d Heer S A Van Minden b d HH G J en A E Oroeneveld b d HH P F C Bruninga en Co b d HH A Van Deventer en Zqon Qgod Drak van A BRINKMAN i Zn Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiTen Borst honigExtract E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek D £ H0NIN6BL0EH van mS h n van schaik r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij WÖLFF Co Westhaven 1 8 Qouda 3 Tb JOBKKN Bekoop D MIK BIBS Kleiweg E lOo Qiioda E H VAN MILD Veerstal B 126 1 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nuuaerierka d IJui B V WIJ5 OiKfewa r M KOLKMAN Waddinxntn H BOLLMAN Bodtgravm W Till DAM HaattredU A N vm ZESSEN Schoonhoven bij FINAtE UITVERKOOP Kachels en Haarden j ko o dd Prijzen beneden alle concurrentie Groole voorraad STALE BALKEN U T L Draagbaar Spoor 70 c M en Kipwagon TE KOOP en TE HUUR W l H K OVIMG Jb H Utlilenriuiksile 31 33 Plan C Afc üiapelplaatsen I H MMm Kiniioultaveri O b eijeuoiml W ROTTERDAM hfilvtaliMrft lili latn la vmeUllnli laagtta Anti§eptl8clie Tandpoeder en Antlseptlseh Moiidlincliiur van E OASSVTO Tandarts te Oouda OVERAL VERKRUOBAAR Agent voor Nederland G I ISSELSTIJN Blanwstraat Gonda Trekking beslist 16 Januari Rén Gulden Eén Gulden iroote Verloting te OTJlDB 77 i TEI3 HOOFDPEIJS HÜft EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 16 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabpeid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljfeiitwiuti § duizend gulden in contanten zonder eenig e korting g Voorts BELANGRIJKE PEIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Eijtuigen 15 BJwielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Vulkachela 40 Naaimachines 30 lilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regalateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepsrioons Ledikanten 6 Wascbtaiels met Sjtellen eni eai TotaaJ lOOO ïsxijzen Deze Loten zjjn 4 l 1 per stuk franco per post 4 t 1 0S verkrijgbaar biJ SWARTSENBURG S Lotendebiet MtHmeg E S3 CofMte Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk Kapitaal ëë NILLIOËN GULDEN nmtnm Mt B B C OAStim x n B SI BIBT In De Bank verstrekt op zeer billSke voorwaarden gel op eerate hppotkeek en geelt onder contrOle van het SIgemuem MilmtmMraUe eu Triulkamtomr te HotterOmm 4 en 4 rA BBf ISr W mil Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren U J OGIEE Co Openbare Yerkoopin VAS Oiirosrende en Hoerende Goederen te LAKüERUIGEWEIDE De Notaris J KOEMAN te Haastrecht lal op VRIJDAG 28 DECEMBER Ï900 publiek veilen en verkoopen A des voormiddags te tien uren in het Koffiehuis van Mej de Wed L i BEUIJN te Driebrugge gemeente Langeruigeweide No 1 Een HUIS geteekend No 70 met GROND en WATEE daarvoor en daarnaast en GROND daarachter staande en gelegen op den hoek van de Kerkweg en van de weg genaamd Weidsche DiJk te Langeruigeweide kadaster Sectie A No 1601 groot 2 Aren en Sectie A N o 1723 gedeeltelijk groot voor t geheel 3 Aren 20 Centiaren en No 2 Een HUIS geteekend No 69 met WERKPLAATS en SCHODB GEOND en WATEE daarvoor en GEOND daarachter staande en gelegen naast perceel 1 aan de Kerkweg te Langeruigeweide kadaster Sectie A No 1602 groot 2 Aren 90 Centiaren on Sectie A No 1723 gedeeltelök groot voor t geheel 3 Aren 20 Centiaren In dit perceel il ruim 60 jaren met goed gevolg deScbilderszaaknitgeoelend In den Tuin staan vele Vruchtboomen De perceelen die elke werkdag vóór de veiling van 10 tot 2 uur en opdien dag van 8 tot 10 uur te bezichtigen zijn worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen en zijn te aanvaarden 2 Januari 1901 B des middags te twaalf uren aan gezegde panden No 69 en 70 aaa do Kerkweg te Langeruigeweide eenige MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEQOED GLAS PORCELEIN en AAHDEWEEK Scblldersgereedschap en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht Voor de verkoopiug algenummerd te zien Nadere Inlichtingen geeft Notaria KOEMAN voornoemd Geen Engelscli maar Echt BOEUEUBHOOD tX cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gebroeders STEEIJS A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeiiles Jardinieres Roiiqoetteo m GRAF en F£ESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISHECXEN CIDBB Dood alle Insecten Door bjvoeging van iO deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Liter 1 0 50 j L i 0 80 1 L 1 1 50 5 L 1 7 TELEPH No lU 3e Abonnement VoontelUng Donderdag 13 December 1900 HET ROTTEEDAMSCHE TOONEEieEZELSCBAP Directeur P D VAN EIJSDEN GESTEEÜTGEHEEHEir BliJBpel in 3 bedrijven Aanvang ocM uur ng Gawone bepalingen en prijien INSCHRIJVING VOOB DE Nationale Uilitie EEESTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDKBS der gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den ifn Augustus 18 1 Staatsblad No 73 Brengen ter algemeene kennis dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelijke ingezetenen die in dit jaar achttitn jaren oud lijn geworden ot nog zullen worden rich voor de Nationale Militie moeten doen inschreven Voor ingezeten wordt gehouden Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of fijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den S8n Juli USO Staatsblad no 4 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den In Januari IVOl in Nederland verblijf hield £ Hij vAn wiens ouders de langstlevende ingeKten was ai is sijn voogd geen ingectKtn mits Ü binnen het Rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt nicl gehouden de vreemdeling behoorcnde tot eenen Staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen of waarten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wedetkeeri heid is aangenomen De iBschrijving neacfaiedt 1 I Van een ongahuwde in d Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de v6ogd woont Van een gehuwde eo van een weduwnaar in de Gemeente waar hij woont S Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeeate waar hij woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente Wftar ijjo rader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Rijk achtergebleven KOn van een ingezeten die geen Nederlander is 8 De in een vreemd Rijk verblij houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingeseten o De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden rijne moeder of ijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hij die eerst na het intreden van zijn IVde FJEViLLElOX 5 Hij had inlichting gevraagd aan den concierge van het gebouw en deze beambte had hem met verontwaardiging gezegd dat gisteren tegen deo avond door de pohtie tengevolge eener aanklacht van een lid van het bestuur een onderzoek op hel kantoor ingesteld was dat de boeken naar hel gerechtshof overgebracht waren en alles verzegeld was na het vertrek van den afgezonden oommiasaria Mevrouw Desvarennes luisterde zonder een woord te zeggen naar het Isericht van Maréchal Nu namen de zaiteo een nog sneller verloop dan zij had kunnen duchten De vrees van hen die bij de maatschappij van het Credietfonds belang hadden was de haat van Cayrol vOór Wat zou het gerecht in de knoeierijen van Herzog ontdekken Verduisteringen vervalscbing misschien Zou men den prins bij haar komen gevangen nemen Zou haar huis vaar nog nooit een deurwaarder binnengetreden door de tegenwoordigheid vaa poUtie agenten iwchandvlekt worden De patroon werd in dit beslissend uur weder ch zelve De manmoedige vrouw van vroeger kwam weer te voorschijn Ziende dat mevrouw Desvarenw s zich naar de denr begat maakte 4wfchal eese beweging om haar tegen te honden s jMXy doch voor het volbrengen van yn 20stc ingezeten wordt is verphcht zich zoodra dit plaats heeft ter insclirijving aan te geven biJ Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving moet geschieden Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders roeijen dientengevolge op de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn lij die in het jaar usa zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags lO tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A R C D E F G H I J K L en M tusKhen den 8 en 16 Januari 1901 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter X O P Q R 8 T V V W X Y en Z tusschen den U en 31 Januari 1901 Voorts strekt tot informatie van belaijghebbenden dat het register van inschrijving op den 31n Januari des namiddags ten ♦ ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bij art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de MiHtie moet worden ingeschreven en niet in deze Gemeente geboren is zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorteregister dat bij de aangiAe moet worden medegebracht dat dit Extract bij het Gemeentebestuur hunner g otteplaats Mtn wotdon aangevraagii indien zij zich daairtoe v Wr I Januari fl s ter GemeenteSecretarie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hij by de inschryving Wyk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda deo iin December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultealandscli Overzicbt Lord EitclieDer seint nit Pretoria dat Kdox in een loopend geveclit is geviklield met De Wet De Boeren bewegen zich in de richting Tan Eedderebnrg wa r eenEngelsche colonne gereed staat om met Knox samen te werken St John Brodrich de minister van oorlog zeide in het Lagerhuis bg het rerzoek tot goedkeuring van het crediet van 16 miliioen Pd sterling dat de uitgaven niet zullen verminderen Alle manschappen verlangen om naar bnis terug te keeren maar moeten voorloopig nog in Znid Afrilia blgven De minister hoopt dat de guerilla langzaam zal nitdooven maar kan niet zeggOg Waar gaat gij heen mevrouw f vroeg hij op angstigen toon De patroon wierp hem een blik toe die hem schrik aanjoeg en antwoordde op doffen toon Ik ga mijne rekening met den prins ver effenen En door de deur van de smalle trap Ijegaf mevrouw Desvarennes zich naar haar schoonzoon XX Toen hij Herrog verliet begal Serge zich naar huis Hij was bestoten om zich onbevreesd aan de ontvangst die hem wachtte bloot te stellen Onderweg bedacht hij wat hij doen zou en zocht naar een terrein waarop eene verzoening tusschen zijne geduchte schoonmoeder en hem mogelijk was Alleen mevrouw Dezvammes zou in staat zijn om zyne zaken weder terecht te brengen Hij was beangstigd want hij wist niet hoever Herzog hem medegesleept had Zijn ondermijnd zedelijk gevoel deed hem den omvang van zijn misdrijf niet beseffen maar hij lud toch een flauw begrip van het gevaar waarin hij verkeerde De laatste woorden van den geldmaa kwamen weder voor zijn geest Beken alles aan uwe vrouw zij zal u uit uwe ongelegenheden helpen Hij begreep er al het gewicht van en t esloot dien raad te volgen Hicheline had hem lief Hij trad door eene verborgen deur die in den tuindeur aangebracht was binnen en bereikte zijne kamer zonder gerucht te maken want hij vreesde mevrouw Desvarennes te ontmoeten eer bij Micbelue gesproken had A D V E iffr E N T I E N worden geplaatst ran 1 5 legels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordep bèrejösud naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 fiur des midd t Kt erazelven een wensch of een rosr sttl daaromtrent is gedaan öraaf Von Bulow zeide ongeveer het vol gonde Mijne verantwoordelijke positie legt mü don plicht op mij alleen te laten leiden door redenen van sta t on daardoor ben ik genoodzaakt Op twn Arm te blijven Ik ben er van overtuigd dat als de afgevaardigde Hasse op mijn plaats stond en als hg do toestanden in de wereld en ii Ëiiropa kende zooals ik die ken dat hij dan precies dezelfde staatkunde zou volgen Die overtuiging grond ik op detekondo vaderlandsliefde van Hasse Veel van wat de beer Hasse thans zeide meen ik reeds in mija antwoord van Maandag te hebbon weerlegd Ik zal m j daarom bepalen tot het nieuwe dat bij ter tafel bracht Wat betreft onze bonding tegenover president Kruger moet ik beginnen met demededeellng dat bet bericlit van Krugers plan om naar Berlijn te komen voor de Regeering een verrassing was Het bericht bereiktcotts slechts 24 uur hoogstens 48 uur voordat h t vertrek naar DuHschland zou plaats hebbear Tot dien tjjd was langenomcn dat ITruger uit Parijs naar Nederland zou gaan Waaraan deze wijziging in de plaénon van den President toe te schrijven is zal ü in het midden laten Hoort I roopr men aan de Itnkerzüde K to To n wji boorden dat preslïeift Kruger zich in kleine etappes over Keulen en Maagdebnrg naar Berlijn wilde begeven hebben wij hem op do hoffelijkste en meest voorkomende wijze door onzen gezant te Parijs en door dr Leyds erop laten wijzen dat de Keizer tot zijn leedwezen thans niet in staat was hem te ontvangen en hem daarom liet verzoeken van zijn reis af te zien Toen Kmgür daarop toch zijn reis aanvaardde werd hem in Keulen weder op do meest voorkomende wijze door onzen gezant in Luxemburg medegedeeld dat de Keizer niet in staat was hem thans te ontvangen Overrompelen laten wiJ ons niet en geweld aandoen ook niet I Tegenover de bewering van Hasse dat de bonding van de Regoering tegenover Kruger voortkwom uit deferentie voor bet buiten land kan ik beslist verklaren dat die hou ding alleen werd bepaald door de zorg voor onze belangen Wg deden wat ons nuttig voorkwam om bet behoud van den wereldvrede te vergemakkelflken Daarbij was ons de bgval van den een al even onverschillig als de ergernis van den andere Tegenover de gisteren door Behel geuite bewering dat onze houding tegenover Kruger en tegenover den oorlog in Zuid Ik wilde u geene verwijtingen doen Ik heb u zoo lief Een straal van vreugde verhelderde Micheline s gelaat en hare oogen schoten vol tranen 8 P O boe levendii zie ik de zwaarte van mijn onrechtjegensu in da gij zoo toegefelijk zyt Ik gevoel dat gij alle achting en alle liefde waardig zijt Ik veroordeel mij zelveï ten sterkste en ik wil mij voor u op de knieën werj n om ut zeggen dat ik de kwellingen betreur die ik u heb kunnen veroorzaken én dat mijn eeniï verlangen is ze u te kunnen doen vergeten T f P = P Micheline in ver rukking S Welk eene vreugden zulke aa4in me dingen te hooren zeggen I Welk een gen Tze te gelooven I Open uw hart voor mij I Gi weet wel Ut 4 sterven zou om u genoegen te geven Indien gy bekommerwgen ol verdrietelijkheden hebt ver trouw ze mij toe t kan u hulp verleenen Wie kan mij weerstreven als het u betreft Ik heb niets Micheline antwoordde Seriemet het gedwongen uiterlijk van iemand dieveinzen wil mets dan het verwijt dat ik ni genoeg voor u geleefd heb Behoort Te toekomst ons niet toe f hernam de jonge vrouw terwijl zij Serge een teederenDiuc toewarp De prinl schudde het hoofd en sprak op droevigen toon i F oroe Wie kan voor de toekomst instaan Micheline naderde haar man Zij was angstiu en i l oT M ntrdt tervoltdj f A