Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1900

No 8378 Zaterdag 15 December 1900 30ste Jaargang nOIIMM GOIIBAIVT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi o M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommei s VIJF CENTEÏ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Guoda Druk van A BRINKriUNA Sta Zaal HUNiiTilIN der Sociëteit ÜNS GENOEGEN R9tterdainstih Tooneelverbond Directie SOCIÉTÉ AETiaTIQUE THEAÏEALE Zondag 16 December1900 8 nar Buitengewone Volksvoorstelling togen verminderde prezen TWEE WEEZEN Beroemd dramu in 8 talereelen van d Ekkeby en AmuKT Boosooui Zie verder reclame Mljetten GelroedorsSTEEIJTSMA Bloemisten Turf Si ngel 77 eu 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAI steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden ÏELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond to aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizsn gelegen te Gonda aan do Tnrlsingel Te bevragen Lange Tieudeweg D 29 Nieuw onovertroflen I I Trof Dr Liebar wolbokeml lUOWXBACBT II IXIB AUmii Mht m t Fibriekiiiierk tot Tourtdarende radicale en zekere genezing Tan alle zelfs de meest hardnekkige tenuwttiekteUf rooral ontstaan door afdwalingea op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleelluoht Benauwdheid Hoofdpan Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogen Fmpolenz Pollntione enz Uitvoerige prospeotnssen l Hiipcr lewh 8 1 S i dubbsl ok Ii Oenlranl lep t Matth cl Veste Zaltbomraol ücpOti M Ctóban Oo Rottaraain I Happol s ir ienh g6 I Halnimana de Jo ï J Ceo Rotterdam Wolf k Co Aouda n b alle dro rt t n TUiRj i Wo dwbtliin lu de geheele wereld bekend on 1 geroemd OuoTertroffeo middel topron iille B O r s t L o u I e t erHaagslekteu enz Inwendig joowel ala ook nilwendig in bijna ille ziektegevallen met gued evalg aan te wenden PrUs pcf flacou 1 I per post t 115 Thlinj i Wo dmalf bezit een alinog ougeksude geneeikraohl en heilzame werking Maakt meeatal tlke pgnl ke en joTaatvolle operatie Reheel oiorbodic Mei dete zalf iverd oen 14 r ud voor OBfeu e U k rehnudeu beengeiwcl en onlaufn een bgna IM laar kankcrlUilen genezen Dreunt genezing en ortachting dor pijnen bij wonden onUtokingonenz lan allerlei aard PrUs per pot f 160 per post f 1 60 Oentraid Depot voor Nederland Apotheker nENItl SASIUEKS Rokin 8 Am lenlam Witr BMn d p4t i h t UB mon dirMt lan dio Jchutaeatpothtki dn TUI BURÏ 1 Pt l n d W Bohilach ot rr ich Q l v pro4i ctui U onlb4 lm by b t C nt l U p4t Sindm 1 ffkin S ADUUffdam Zenuw en maaglijders wordt uit overtoiging als een werkelpe hnlp in den nood het boek aanbevolen u Na ontvangst van adres per bnefkaert wordt at boekje franco per post toegezonden door goIiOKFOEIi S Boekli Zaltbommel 5e B K C O Kort overzicht onzer Prijscourant S tl O t e 315 SHERRIES Pale en Gold Dry van af t 16 50 pet 12 flesa EOODE en WITTE PORTWIJNEN l ij MADERA S droog en zoet 1 VERMOUTH lo Tnrin S BODEGA CHAMPAGNE J b s V m U O o s COGNAC 4 l 1 75 J 2 25 i 2 75 l 3 25 I 3 75 en SCOTCH WHISKY 25 H BOür EJ TJ2C Si Per FI Per Ank 45 Fl I g i LISTEAC 5 Nto 1 27 75 § H CHATEAU VALROSE H oa ri 2 8t ESÏEPHE 0 85 36 gg St EMILION 1894 1 Z g PAOILLAC 1893 1 25 90 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g g o o S SAÜTERNE 1 2 9 s S ZELTINGER MoeMl 0 90 37 50 e BOURGOGNE l W f X De fieaschen zfln in de prjjzen begrepen en worden 4 3 ets per stnk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrügbaar bjj NEEÜWE SOTmEAUSClE COmNT Verlaging yan den Abonnementsprijs Met ingang van f Januari a a lal de olM eméUilfl r der NIEUWE RUTTEaOAMSCHE COÜllANT beloHgrtfk moraeu cerlaagé Van dien datnm al zal de Courant kosten per kwartaal te Rotterdam f in plaatsen waar wy een Agent hebben M aO in andere plaatsen r per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegelflk ói j ii en in twee zendingen fr per post Eerste en Tw eede Blad elk afzonderlp Zy die zich met 1 Januari voor minstens een hall jaar a bonn e e r e n znllen bjj gelegenheid van het Huwelijk van H M de Konmgin recht hebben op een rraeMuUgave waarvan wjj den aard nog met wcnschen moe te deelen die bü die gelegenheid aan alle abonnés op de NIEUWE ROrTElWAMSCBE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wa ons vooroehouden indien het aantal Eteroplaron niet toereikend mocM blaken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een hall jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 1901 ontvangen de Courant gedurende de maand December GRATIS Directeuren Oitgtvtri NIJGH ZOON Agenten te Gouda J v BENTÜM ZOON De flrnia T € REBA1§1 Gouda Trekking beslist 16 Januari Eén Gulden Eén Gulden Groote Verloting te OTJlDET 7 fi TEIS HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 16 Hectaren uitmuntend WEI on HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabijheid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vijreutwtutiS duizend gulden in contanten zonder eenige korting m Voorts BELANGRIJKE PRUZEN als 5 compleet bespannen Equipages mot één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Bswielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulatenrklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal lOOO prljzexi Deze Loten zijn 4 1 1 per stnk Iranco por post 4 I 1 05 verkrijgbaar bj SWARTSENBURCS Lotendebiet UIMteeg B as emtda ADYEETMTlUïf iü alle Couranten worden aangencHoen door het Adverlentie Bureau vao k MWMkH ZOON te GOUDA OPENBARE YERKOOPISG te GlHIbA ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 18 DECEMBER 1900 des morgens ten uren aan het sterfhuis van Mevr de Wed M H KLUITMAN aan de Turfmarkt wjjk H No 181 van Ëeoen netteo goed ondi rhoudeii Inboedel waaronder KABINJBTTMy een HUISOaOBL en eenig gewerkt GODD en ZILVER waarbj oen KERKBOEK mtt antieke gonden sloten Daaga vóór de verknoping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris NationaalGrondbezit TB GBArBNHAOB De DIRECTIE bericht dat de couponsder 4 obligatiën vervallende 2 Januari 1901 betaalbaar zjjn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de Hollandsche Bank de Vos en Vreede ende Firma P J Landry Amsterdam b d HH Prsetorius en Zoon Amersfoort b d Heer H J Croockewit Arnhem b d Geldersche BÜik Assen b d Heer E A Smidt b d b d b d b d Oud Beierland b d Heer A Koopman Breda b d HH Ingen Housz en Zn Dokknm b d HH Fockema en Van Gorknm Gouda Kleffens HH C De Gijselaar en Co H H Montijn en Dortland Haarlem Groningen b d HH Mrs Van Viorssen Trip en Peith b d HH Laane en Van Harlingen Franeker Heerenveen Joure Bolsward Leeuwarden Bommel b d HH P Posthnma Zn b d HH Gebrs Hispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom Hulst Leiden Maastricht Meppel Nijmegen Rotterdam Schoonhoven Snoek Tiel Geldermalgen Utrecht Waalwijk Wageningen Winschoten ZnCpben Zwolle Betjer b d HH Gebrs Mispelblom Beger en P Koumans Smeding b d Hoer L S v Wsos berghe Janssens b d HH Lezwijn en Eigeraan b d Geldersche Credietvereenigiag b d Heer Hk Roelink ABz b d Nijmeegsche Effectenbank Martens en Co b d HH S Van Dantzig Co b d Hoer P A Greup b d HH Brnnings en Ten Cate b d HH Groonendaal en Top b d dn Jan BljjdensteJn en Zoon b d HH C A WitloienZoon b d Heer S A Van Minden b d HH 6 J en A E Groeneveld b d HH P F C Brnnings en Co b d HH Van Deventer n Zoon Pali ExpelUr O R o Oatlf jaavuttditmU tigia Bhn lhk Mit T ia l IS Stt ank i taiVKimiwiii itektb TbMhkiataMrkjaAkK iBituteli Olstk CU 1 ban TSB Tajfl m Bwden 1 f tHtgiltl lttBl l CD £± 7 Aptmnr vu C M MUtv 4 Oa Ha BntH lr 14 Mm Mis Mkiar kv hnk kMhn k MMi i n i i tn i i ra i l B M I rW i jfW HM b tt ouduidjtUi m a BulteDlaDdscb Overzicbl Wat het oorlogsterrein betreft is alle awidacht natuurlijk gevestigd op de jacht op De Wet en er heerscht bepaalde spanning Men beseft dat het pakken van De Wet de genadeslag voor de Boeren zou zjjn Het verzet dat na de overgave van Oronjé niet gestuit werd zou nn door een nederlaag van De Wet verpletterd zijn Aan den anderen kant zou een nederlaag der Engelschen in de tegenworrdige omstandigheden niet alleen in Zuid Afrika maar zelfs in Engeland onberekenbare gevolgen hebben Daarom verwachtte men met de grootste onrust tijdingen over den uitslag van de jacht die door de vier kolonnes Herbert Barker Williams en Pilcher onder opperbevel van generaal Charles Knox op De Wet wordt gemaakt Volgens oftcieuse inlichtingen zou Knox 10 000 man versterking uit Bloemfontein hebbon ontvangen en dhurde het gevecht voort tusschen generaal Knox en den heldliaftigen Do Wet Dit gevocht zon plaats hebben in de streek ten Noorden van Ronxville en de Basootogrens Voor de Engelschen die lezen kunnen is aan de spanning echter een einde want een Uik op de kaart doet zien dat De Wet de Csledonrivier is overgetroliken en deze tusichen zich en zjjn achtervolgers heeft gelaten Vandaar de bijvoeging dat te Reddersbrug een andere colonne staat De Londensche correspondent van de Petit Bleu die dit opmerkt wijst erop dat dus ook nu weer alle berekeningen hebben gefaald De correspondent toont verder aan dat het door Kitchener gezonden telegram zoo was gesteld dat men eerst door zoeken de waarheid kan vinden In het Engelsche Lagerhuis heeft de Minister Hicks Beach den houders van aandeelen in Randmjjnan weer oen schrik op t liJf gejaagd en gezegd dat een financieel specialiteit naar Transvaal gezonden wai om te zien wat de mijnen konden afwerpen Nn krijgen wü zeker weer een andere üitlandersquaestie De meedaelingen van dezen Minister over do financiën worden niet zeer vertrouwd De Westminster Gazette betoogt dat niemand in ernst kan beweren dat het crediet van zestien millioen pond ook maar voor de helft voldoende zal zi n om de kosten van den oorlog in Znid Afrika te dekken Brodrick FEViLLETOX 5 Wat zyn dat voor vreemde woorden die gijspreekt sprak zij Zijn wij beiden niet jonf En indien gij wilt kunnen wij nog niet veel geluksmaken r Zij hing liefkozend aan rijn schouder Serge wendde rich at O blijf fluisterde zij en nam hem weder m hare armen gij verschaft my in deze oogenbhkken zulk een genot Panine begreep dat het oogenblik om alles te reggen thans gekomen waa Hij wist tranen langs Mjne wangen te doen vloeien duwde haastig zijne vrouw weg alsof hij aan de levendigste ontroering ten prooi was en nam de wijk by het raam Michcline was er even spoedig als hij en zeide met hevige baren en bevende stem O ik wist het wel I gij verbergt iets voormij Gij zijt ongelukkig en Itjdt Miwchien wordtgij bedreigd O zeg mij de waarheid als gijmij liefhebt Welnu ja het is waar ik word bedreigd ik lijd ik ben ongelukkig Maar verwacht van mijde bekentenis niet die gy van mij vraagt ik zoumij te veel schamen om u die te doen Den hemel zij dank ali ik geen middel vind om uit den venchrikkelijken toestud waarin ik door mijne nooh de kanselier van de schatkist hebben de hoop kunnen uitspreken dat er geen verdere oorlogscredieten voor Maart zonden gevraagd worden De Engelsche Regeering heeft immers gaat het blad voort eindelijk ontdekt dat de Boerenoorlog lang niet gedaan is en nieuwe offers zal vergen Het blad betoogt verder dat het tijdperk van verzoening waarop men gehoopt had zeker niet spoedig zal intreden tenzjj Milner de verleiding weerstand biedt om te twisten met de Kaapsche Hollanders zooals hjj deed met de deputatie van het congres te Worcester die hem de op het congres genomen besluiten kwam mededeelen Milner s herhaald afsnauwen van de Kaapsche Hollanders eu zijn ophemelen van de Engelsche partij sn de Kaap moet de wrjjving gaande honden Milner s verklaring dat de Boeren doorvechten omdat zü gepaaid worden met lengenberichten zal de gemoedsstomming van de Kaapsche Hollanders nog meer verbitteren Nog een kleine herinnering aan de discussie in hot Engelsche Lagerhuis over de oorlogscredieten Brodrick s rede ora da aangevraagde £ 1 000 000 te vordedigen legde bizonderen nadruk op de noodzakelijkheid de floeren door overweldigende macht te blijven verpletteren Daartoe was veel geld noodlg moesten ook de vrijwilligers zich nog enkele maanden opofferen en moest Engeland geduld hebben Hij hoopte op 1 Februari betere berichten te kunnen geven Sir William Hnrconrt viel de regeering heftig aan over haar verklaring in Juli dat de oorlog uit was Evonzoo over haar plan om met 6 00 man politie ten koste van f 18 000 000 de twee republieken in rust te houden Sir William meende dat minstens 20 000 man noodig zonden zijn Met toejnichingen begrootte de oppositie de berekening van dezen spreker dat van de 270 000 man die in t geheel in Zuid Afrika in t veld waren gebracht er slechts ongeveer 11 000 gezond en wel naar Engeland of de koloniën waren teruggezonden nl 7500 manschappen naar Engeland en 3000 naar de koloniSn met de officieren zoowat 11 000 Sedett Juli zijn echter 13 000 man uitgezonden terwijl volgens de eigen opgave der regeering er slechts 210 000 nu in Zuid Afrika aanwezig zi n ï n Harcourt concentreerde daarop zijn nieuwsgierigheid in de pijnlijke vraag Wat ziJn onze vooruitzichten thans in ZuidAfrika met een leger van 210 000 man t Wat hebben wjj bereikt met het offer van 11 000 man die gesneuveld zijn of aan hun lichtzinnigheid door mijne dwaasheid mij geplaatst tie te geraken blijft mij een laatste uitweg over en daarvan zal ik gebruik maken Serge gij wilt u om het leveo brengen I riep Michehne uit door het gebaar dat Faoine gemaakt had verschrikt En ik dan wat zal er van mij worden Maar mijn God wat is er dan toch dat zoo moeilijk valt om te zeggen i En aan wienmoet ik het vragen P Aan uwe moeder zeide Serge terwijl hij het hoofd boog Aan mijne moeder Goed ik a tot haar O vrees toch mets ik kan u verdedigen en om ute tfeffen moet men eerst taij raken Serge strekte iijne armen naar Michellne uit en gat haar een kus Daardoor had de huichelarr alles gedaan om haar die hij met zijne redding belastte met een onverwinbaren moed te bezielen Wacht hier op mij zeide de jonge vrouw Kn het kleine salon doorp aande kwam zij in de rookkamer Zij bleef een oogenbhk stilstaan hijgend eu buiten adem door hare ontroermg De zoolang verwachte dag was eindelijk aangebroken Serge behoorde haar weder toe Zij vervolgde haar weg en toen zij bijna aan de deur van de smalle trap was die naar de vertrekken harer moeder leidde hoorde zij een zacht tikje tegen het houtwerk geven Dit bevreemdde haar Zij deed de deur open en trad eensklaps achteruit terwijl z j een uitroep niet bedwingen kon Eene vrouw wier gelaat door een zwarten zeer dikken sluier bedekt was stond voor haar Toen zij Micheline bemerkte wilde ztj achteruit gaan en Ylnchteo Uaar door jtloendiheia verroerd wonden overieden 36 000 die ziek of gewond teruggekeerd zjjnof op zee overleden 12 000 in de Afrikaansche hospitalen en 13 000 die enkel als gewond vermeld staan Wat hebben wjj voor die 70 000 gestorven of buiten gevecht gestelde strijders Geen wonder dat verschillende volgende sprekers na deze cijfers en den pessimistiBchen toon van den ministor van oorlog de Zuid Afrikaansche kwestie allesbehalve rooskleurig inzagen De Fransche Kamer behandelde gisteren het amnestie ontwerp De socialist Vazeille bestreed het daar het de reactionnaire partijen zou kunnen aanmoedigen De radicaal Ponrqnery de Boisserin steunde de voorstellen om en aaneensluiting van alle Franschen tot stand te brengen voor het geval van zekere buitenlandiche gebenrlDkheden Bleten verlangde de bestraffing van alle cbuldigen Esterhazy den werkelgken verrader Dn paty de Clam en Gonse die meededen aan bet maken van het valschettnk Spreker noemde verder generaal Billot Méline protesteert en verzekert dat Billot de wet deed eerbiedigen Breton zegt dat Méline in zekeren zin de medeplichtige van Billot is spreker beschuldigt Méline van plichtverzuim waartegen Méline zich verdedigt De minister president zegt dat de regeering slechts het oog heeft op de belangen des lands § 1 waarin amnestie wordt verleend voor feiten in verband met de zaak Dreyfas wordt aangenomen mot 329 tegen 244 stemmen Vazeille dient een amendemant in waarvan do strekking is dat met name de misdaden van verraad en spionnage znllen worden uitgesloten van 8 1 Dit amendement wordt aangenomen met 269 tegen 248 stemmen Waldeck Ronssean zegt dat men hem er toe brongt te verklaren dat het aan de regeering onverschillig is of men aan het ontwerp beschikkingen toevoegt die er reeds in zijn vervat maar dat het voor de regoering onmogelijk zon zijn den geheelen tekst van het amendement Vazeille te aanvaarden Deze verklaring verwekt sensatie Het vervolg van bet debat werd op Maandag bepaald Wg hebben gisteren meegedeeld dat er alle kans is dat Kreta zich na afloop van den tp waarvoor prins George van Griekenland greep de jonge vrouw haar bij den arm trok haar met geweld naar zich toe en ontrukte haar den sluier Haar herkennende riep zij uit i Jeanne Mevrauw Cayrol trad op Micheline toe en sprak op smeekenden toon en ontsteld terwijl zij hare handen naar haar uitstrekte i Micheline onderstel toch niet ik kom Zwijg riep Michehne uit Lieg niet I Ikweet allesT Gij zijt de mmnares van mijn man l oor Kulk een aanval overweldigd verborg Jeanne haar gelaat in hare handea en zuchtte O Godl Gij moet waarlijk wel onbeschaamd zijn hernam Micheline met geweldige verheffing van stem oia hem zelts hier in mijn huis bijna in mijnearmen te komen opzoeken Jeanne herstelde zich en sprak rood van schaamte en ama Och geloof toch niet dal de liefde mij hierheen voert Wat dan vroeg Micheline met fiere verachting fk weet dat Serge door een nakend onvermijdelijk geyaan bedreigd wordt Een gevaar Welk i Door Herzog meegesleept is hij in de macht van mijn man die gezworen heeft hem in het onheU te storten Uw man I Ja waarlijk sprak J eanne hij is zijn medeminnaar Zoudt gij mij niet in het onheil storten als gij kondet U sprak Midieline ia woeste drift Kan ik tot gouvemeor benoemd was van Tnrk ia afscheiden en bü besluit van de nationale vergadering zich zal voegen bij Griekenland Dit plan schijnt toch niet algemeen in goede aarde te vallen In DnitscUand is men er tegen en heaft dit naar de Voss Ztg meedeelt prins George niet verheeld Ook in Oostenrijk wil men er niets van weten maar terwijl men te Berljjn de zaak voorloopig tenminste voor afgedaan houdt is men er in Oostenrijk schijnt het eenigszini onrnitig over In de Oostenrijksche pers wordt bet denkbeeld van een vereeniging van Kreta met Griekenland heftig bestreden o a In de otficiouse Polit Correspondenz De Nene Freie Presse vertelt nu dat prins George met ign plan ook te Londen niet goed is ontvangen en te Livadiacalu ion het geen atenn vinden Zooals wjj gisteren reeds meedeelden ion prins George ook geen steun van Rusland verwachten maar een zich neerleggen bj een fait accompli De vraag is nn of prins George en de Kretensers tot de uitvoering van hon plan znllen overgaan wanneer het zoo walnig sympathie ondervindt Wanneer niemand hem steunt zal Turkije vermoedelijk ijjn rechten op het veel betwiste eiland niet klakkeloos opgeven Zal het om ze te handhaven desnoods tot maatregelen van geweld overgaan Dat znllen de mogendheden zeker niet gaarne zien En daarom zon het wel ens kmmen zjjn dat prins George ten slotte toch nog en wenk kreeg om aan de weinig drukkende verhouding van vazal tot leenheer voorloopig maar niet te morrelen Verspreide Berichten FlUJtKRUI De koettisra van de Compagnie géniral de petites voitnres te Parijs h bb n het alweer afgelegd Dinsdagavond besloten de staken die hun beweging deerlijk hadden zien verloopen in de laatste dagen de zweep n de teugels maar weer op te pakken Nader wordt in verband met het door den minister van oorlog generaal André aan den commandant der tweede divisie cavalerie te Rennes generaal Hardtschmldt gedragen onderzoek gemold dat luitenant Pochet de Tinant zwager van gravin Greffulhe deor zi n kameraden in den ban is gedaan omdat hg indertijd op een reis door Duitschland rondweg als zijn meeiiing zou hebben nitgeiproken dat kapitein Dreyfns onschuldig is aan het ham ten laste gelegde aan u denken t Serge gaat voor Gij komt hem waarschuwen zegt gij Wat moet hy doen Zonder een oogenblik uit te stellen zondereene minuut te aarzelen moet hij vertrekken I Een vreemd vermoeden kwam in Micheline op Zij naderde Jeanne en herhaalde terwijl ti haar sterk aanzag Moet Bij vertrekken En gij die alles trotseert en u niet bekommert over het verdriet dat achterblijft komt hem waarschuwen Wilt gij dan methem heensaan Jeanne bleef een oogenblik aarzelen Toen werd zij brutaal en onbeschaamd trotseerde zij de wettige vrouw bedreigde haar bijna en sprak op heftigen toon Nu ja dat wU ik Lang genoeg heb ik geveinsd Ik heb hem Hef Michcline snelde op Jeanne toe en breidde hare armen uit aU om haar te beletten naar Serge toe te gaan Haar voorkomen was veranderdT Zij gevoelde zich sterk en in staat om tegenstand te bieden Welnu zeide zij tracht hem mij te ontnemen Hem u te ontnemen I hernam Jeanne en lachte als eebe die buiten hare zinnen is Aan wie van ons beiden behoort hij t meest toe Aan de vrouw die de liefde niet kende evenals zij onbewust was van het gevaar die mets heeft kunnen doen voor zijn geluk en niets vermag voor zijn belwud oil wel aan d minnares die hare eer heeft opgeofferd om hem genoegen te doen en die hare eigen veiligheid in de waagschaal stelt om hem te redden w r Wtrdt